Page 81

Opdrachtgevers zijn in hun verwachtingen ten aanzien van opdrachtnemers in de acquisitiefase uitgesproken positief. Ten opzichte van bijna alle aspecten in de acquisitiefase gaan verwachtingen boven 70%.

Op twee aspecten heeft de branche op basis van de ervaringen van opdrachtgevers een negatieve ontwikkeling meegemaakt. De opdrachtgevers worden minder gewezen op de tekortkomingen of fouten in het bestek. Dit duidt erop dat opdrachtnemers deze informatie mogelijk liever voor zichzelf houden om een concurrentievoordeel te hebben op andere opdrachtnemers tijdens de acquisitiefase. Daarnaast komt het ook weer iets vaker voor dat er dure relatiegeschenken worden aangeboden door opdrachtnemers. Van de opdrachtgevers heeft 30% ervaren dat één van de inschrijvende partijen tijdens het laatst afgeronde project een dergelijk geschenk aanbood.

De meest positieve ontwikkeling die zich de afgelopen twee jaar heeft voorgedaan is het feit dat de offertes de opdrachtgevers meer inzicht bieden. De offerte biedt enerzijds meer inzicht in de prijsopbouw en anderzijds in de planning van de verschillende activiteiten. Ook wordt er vaker een bedrijfs- of gedragscode voor integer handelen toegepast door de opdrachtnemer. Daarnaast vindt ook een groter deel van de opdrachtgevers dat er voor aanvang van een project een eerlijke verdeling is van de risico‟s die opdrachtgever en –nemer moeten dragen.

5.2.2

Uitvoerende fase

Opdrachtnemers Met betrekking tot verwachtingen en ervaringen in de uitvoerende fase zijn de volgende aspecten voorgelegd: •

Project vangt aan met een kick off meeting waar opdrachtgever en –nemer aanwezig zijn;

Tijdig geïnformeerd worden door opdrachtgevers bij zaken die het bedrijfsproces kunnen beïnvloeden;

Positieve en welwillende houding opdrachtgevers bij problemen tijdens de uitvoer.

Ook in de uitvoerende fase heeft het merendeel van de respondenten positieve verwachtingen ten aanzien van bovenstaande aspecten. De ervaringen blijven op alle drie aspecten wel achter op de verwachtingen maar zijn grotendeels nog steeds positief. In de praktijk blijkt er veelal geen kick off meeting gehouden te worden; dit gebeurt vaker dan men wenselijk acht (gezien de verwachtingen).

Minder groot, maar opvallend aandachtspunt is dat bij verschillende opdrachtnemende partijen doorgaans één op de tien aangeeft niet tijdig geïnformeerd te zijn door opdrachtgevers als zich zaken voordeden die het bedrijfsproces beïnvloedden.

Over het geheel genomen kan echter gesteld worden dat de ervaringen de positieve verwachtingen grotendeels volgen in de uitvoerende fase.

Wat betreft de oordelen is er weinig verschil met de acquisitiefase. Ook in de uitvoerende fase krijgen gemeenten doorgaans een relatief lage waardering en particulieren consequent een relatief hoge.

81

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement