Page 60

gespecialiseerde aannemers erkent het belang van transparant handelen. Een kwart geeft aan het thema ook inhoudelijk te kennen. De vertaalslag naar de eigen organisatie wordt door 10% gemaakt, en bij 4% van de gespecialiseerde aannemers is er sprake van een daadwerkelijke gedragsverandering.

Vervolgens kan er nog gekeken worden naar de conversiegraad van de ene stap in het veranderingsproces naar de andere. De conversiegraad van het erkennen naar het inhoudelijk kennen van het thema transparant handelen is 50%. Dit vormt blijkbaar een behoorlijk obstakel. Ook het maken van de stap van het inhoudelijk kennen van het thema naar het maken van de vertaalslag naar de eigen organisatie vormt voor veel gespecialiseerde aannemers nog een groot probleem (conversiegraad 39%). Tenslotte is de stap van de vertaalslag naar een gedragsverandering ook een behoorlijk obstakel. De problemen zitten dus met name in het maken van de laatste stappen.

Erkennen belang

Herkennen

57%

57%

4.4.3

49%

87%

Vertalen naar eigen organisatie

Inhoudelijk kennen

25%

50%

Gedragsverandering

10%

39%

4%

40%

Verschillen tussen bouw- en infrabedrijven en gespecialiseerde aannemers

Bouw- en infrabedrijven zijn beduidend verder in het veranderingsproces richting zowel integer als transparant handelen dan de gespecialiseerde aannemers. Niet alleen herkennen de bouw- en infrabedrijven beide themaâ€&#x;s vaker dan gespecialiseerde aannemers, wat met name opvalt is dat bouw- en infrabedrijven vaker de stap maken van het inhoudelijk kennen van de themaâ€&#x;s naar het maken van de vertaalslag naar de eigen organisatie.

4.5

Segmentatie analyse

In deze paragraaf zullen de verschillen tussen drie groepen die onderscheiden zijn op basis van hun positie in het veranderingsproces worden bestudeerd; de groep die het concept van integriteit of transparantie niet herkent, de groep die het wel herkent en misschien ook het belang ervan inziet maar die er verder nog niets mee gedaan heeft en de groep die inhoudelijk op de hoogte is van de concepten integriteit en transparantie en die eventueel al de vertaalslag heeft gemaakt naar de eigen organisatie.

60

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement