Page 46

Ook bij de opdrachtgevende partijen is gekeken hoe de ervaringen met opdrachtnemers zich zouden hebben ontwikkeld indien er geen recessie had plaatsgevonden. Hierbij zijn alleen de commerciële opdrachtgevers in ogenschouw genomen, daar er onvoldoende waarnemingen zijn omtrent de omzetontwikkeling bij publieke opdrachtgevers om een goed beeld te krijgen van het effect van de economische recessie. De resultaten van de meting uit 2008 zijn niet in dit overzicht opgenomen, omdat er toen andere deelgroepen werden onderscheiden.

In de acquisitiefase zouden de ervaringen met de inzage in de prijsopbouw van de offerte beter zijn geweest wanneer er geen recessie had plaatsgevonden. De ervaringen met het aanwijzen van tekortkomingen in het bestek door de opdrachtnemer en de opname van een bedrijfs- of gedragscode door opdrachtnemers zouden juist minder goed zijn geweest wanneer er geen recessie had plaatsgevonden, hoewel de verschillen niet heel groot zijn.

Vervolgens is er gekeken naar hoe de ervaringen zich zouden hebben ontwikkeld in de uitvoerende fase. Ook hier is een enigszins diffuus beeld te zien; de ervaringen met updates over de voortgang, een directe melding bij fouten en veranderingen en een positieve houding bij problemen zijn beter wanneer het effect van de recessie is uitgefilterd, terwijl de ervaringen met het houden van een kick-off meeting lager zijn. Het lijkt er dus op dat er juist door de recessie vaker een kick-off meeting wordt gehouden.

In de opleverfase zouden de ervaringen met een reële omgang met meer/minderwerk beter zijn geweest wanneer de recessie niet had plaatsgevonden. Op de ervaringen met de overige zaken in de opleverfase lijkt de recessie weinig invloed te hebben.

Ten slotte kan de ontwikkeling van het vertrouwen van opdrachtgevers nog bestudeerd worden. Hier valt te zien dat wanneer het effect van de recessie wordt uitgefilterd het vertrouwen beduidend hoger zou zijn geweest op het gebied van de groei van het vertrouwen tijdens het project, de mate waarin er rekening wordt gehouden met de wederzijdse belangen en risico‟s en het volledige vertrouwen gedurende alle fasen in het project.

Bij opdrachtnemende partijen komt dus duidelijk naar voren dat de recessie een de mpend effect heeft gehad op de ervaringen en het vertrouwen. Bij de commerciële opdrachtgevers komt dit beeld iets minder sterk naar voren doordat de ervaringen in sommige gevallen beter zijn wanneer de recessie wel wordt meegenomen in de resultaten. Maar over het geheel genomen lijkt de recessie toch ook een dempend effect te hebben op de ervaringen van de commerciële opdrachtgevers.

46

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector