Page 28

2

STAND VAN ZAKEN OPDRACHTGEVERS

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk komt aan bod welke verwachtingen en concrete ervaringen opdrachtgevers hebben in hun interactie met opdrachtnemers. In paragraaf 2.2 zal worden aangevangen met het beschrijven van de huidige stand van zaken in de verschillende projectfasen (acquisitiefase, uitvoerende fase en opleverfase). Ook zullen in deze paragraaf de resultaten van de huidige meting worden vergeleken met de resultaten van de 0-meting uit 2008. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welke positieve en welke negatieve ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden. Vervolgens zal er in paragraaf 2.3 worden gekeken naar het vertrouwen van en het vertrouwen in de opdrachtnemende partijen en hoe dit vertrouwen zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de 0-meting. Op de waardering voor de verschillende opdrachtnemende partijen zal dieper worden ingegaan in paragraaf 2.4.

In paragraaf 2.5 wordt inzicht gegeven in de middelen en maatregelen die ingezet zijn door opdrachtgevende partijen om de integriteit en transparantie binnen de eigen organisatie te borgen. Ten slotte zal in paragraaf 2.6 middels een fuikanalyse worden weergegeven wat de status van de opdrachtgevende partijen is in het veranderingsproces.

2.2

2.2.1

Stand van zaken in de verschillende projectfasen

Huidige stand van zaken

Over de verschillende fasen van het bouwproces heengekeken is de constatering dat ook de ervaringen van de meeste opdrachtgevers bij het laatst afgeronde project positief zijn en de verwachtingen vaak zelfs nog positiever.

Wanneer specifiek de acquisitiefase wordt bekeken, vallen allereerst de positieve verwachtingen op en ten aanzien van de meeste verwachtingen volgen de ervaringen deze positieve lijn.

Aandachtpunt vanuit opdrachtgevende zijde is het ontbreken van een gedrags- of bedrijfscode bij opdrachtnemende partijen. Tevens valt op dat er nogal eens sprake is van tekortkomingen in de opdracht (of het bestek) waar opdrachtgevers niet door de opdrachtnemende partijen op gewezen worden. Beide aspecten worden door de opdrachtgevende partijen aangemerkt als minst positieve ervaring.

28

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  
Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement