Page 15

1

Stand van zaken opdrachtnemers

1.1

Inleiding

In dit eerste hoofdstuk komt aan bod welke verwachtingen en concrete ervaringen opdrachtnemers hebben in hun interactie met opdrachtgevers. In paragraaf 1.2 zal worden aangevangen met het beschrijven van de huidige stand van zaken in de verschillende projectfasen (acquisitiefase, uitvoerende fase en opleverfase). Ook zullen in deze paragraaf de resultaten van de huidige meting worden vergeleken met de resultaten van de 0-meting uit 2008. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welke positieve en welke negatieve ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden. Vervolgens zal er in paragraaf 1.3 worden gekeken naar het vertrouwen van en het vertrouwen in de opdrachtgevende partijen en hoe dit vertrouwen zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de 0-meting. Op de waardering voor de verschillende opdrachtgevende partijen zal dieper worden ingegaan in paragraaf 1.4.

In paragraaf 1.5 wordt inzicht gegeven in de middelen en maatregelen die ingezet zijn door opdrachtnemende partijen om de integriteit en transparantie binnen de eigen organisatie te borgen. Ten slotte zal in paragraaf 1.6 middels een fuikanalyse worden weergegeven wat de status van de opdrachtnemende partijen is in het veranderingsproces.

1.2 De stand van zaken tijdens de verschillende projectfasen

1.2.1

Huidige stand van zaken

Wanneer de verschillende aspecten die integriteit en transparantie weergeven in ogenschouw worden genomen, valt direct op dat positieve ervaringen overheersen in elke fase van het laatst afgeronde project.

In de acquisitiefase geeft 80% aan dat de criteria op basis waarvan het laatst afgeronde project vergeven werd, helder waren. Verder geeft 70% van de opdrachtnemers aan bij de opdrachtgever terecht te hebben gekund met vragen toen de offerte opgesteld werd.

De verwachtingen zijn zonder meer positief te noemen. Verwachtingen komen voort uit het geheel aan eerdere ervaringen en zijn daarmee naast een concrete, recente ervaring een belangrijke indicator van de stand van zaken. Minimaal tweederde heeft een positieve verwachting, ongeacht het aspect.

15

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement