Page 10

Regionale Regieraden, met name geĂŻnitieerd via de toonaangevende brancheverenigingen (opdrachtgevend en nemend): deze zijn dan ook betrokken in het onderzoek (m.n. daar zij een communicatiefunctie naar de markt toe hebben).

3.1.2

Kwantitatief onderzoek

Vervolgdoel was de thematiek (aan de hand van de bevindingen uit de kwalitatieve fase) verder te operationaliseren om zodoende te kunnen komen tot gekwantificeerde, generaliseerbare uitspraken over de stand van zaken binnen de bouw ten aanzien van integriteit en transparantie.

Het onderzoek is bouwbreed, dat wil zeggen dat alle partijen die een rol spelen in de bouwkolom bij het onderzoek betrokken zijn. Vanuit het oogpunt van haalbaarheid (tijd en geld) en relevantie is voor een clustering van partijen gekozen. Overzicht 1 toont de te hanteren clustering in 5 partijen, verdeeld in opdrachtnemend (3 partijen) en opdrachtgevend (2 partijen). Per deelgroep is een aparte rapportage opgesteld die meer inzichten bieden in de specifieke marktpartijen. Naast deze totaalrapportage zijn er dus nog 5 deelrapporten beschikbaar. In bijlage 1 is terug te vinden welke marktpartijen tot deze deelgroepen worden gerekend.

Deelgroepen Opdrachtnemers Advies en ontwerp (Architecten / ingenieurs) Bouw- en infrabedrijven (Aannemers B&U en aannemers GWW)

Opdrachtgevers Publieke opdrachtgevers ((Woningcorporaties , gemeenten en overige overheid (Waterschappen, Provincies, RGD, RWS)) CommerciĂŤle opdrachtgevers (Projectontwikkelaars en opdrachtgevende aannemers)

Gespecialiseerde aannemers (Gespecialiseerde aannemers, ZZP generalisten, installateurs, toeleveranciers) Overzicht 1. onderscheiden partijen op hoofdgroepniveau.

De enquĂŞtes zijn gehouden aan de hand van een vragenlijst die de basis heeft in de verkennende, kwalitatieve voorfasen en de expertise van USP Marketing Consultancy, contactpersonen aan zijde opdrachtgever van het onderzoek alsmede de klankbordgroep die ten behoeve van dit onderzoek in het leven is geroepen (en bestaat uit materiedeskundigen).

10

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement