Page 1

Ketensamenwerking monitor Ruben Vrijhoef

r.vrijhoef@tudelft.nl


•Hulp ophalen om pilots te starten •Feedback krijgen van ervaren partijen

Ketenacademie

Ketenmonitor

- Klant & marktorientatie

- Proces & partijen

- Winst & waardecreatie

- Product & techniek

- Keten v.d. toekomst

- Organisatie & informatie

- Integraal proces- en projectmanagement

- Cultuur & gedrag - Financieel & belangen

•Meeste recente kennis en ervaringen vanuit monitor •Studiemateriaal, gastdocenten


+

-

Kwaliteit / tevredenheid / duurzaamheid

Kosten / tijd


Ketensamenwerking Ketenintegratie

Strategie / visie

Organisatie / aansturing

Co-creatie

Comakership

Operationeel / personeel


Ontwikkeling monitor

Monitoring

Bench- Kennismarking deling

‌


Waarom • • • • •

Ketensamenwerking afgelopen jaren vlucht genomen Hooggespannen verwachtingen voor toekomst Toenemend aantal partijen mee aan de slag Veel variatie, diversiteit, ‘spraakverwarring’ Zoeken naar eenduidige richting, kader, gereedschap

• • • • •

Wens Wens Wens Wens Wens

‘gestructureerde’ kennisuitwisseling onderbouwing van de praktijk, kennisborging resultaten meten, vergelijken verder komen in praktijk doorgeven naar sector, onderwijs


Hamvraag • Ketensamenwerking: Waar bestaat het uit, en wat zijn de effecten? • Hoe pakken verschillende ketens het aan? • Wat is de rode draad in de diverse aanpakken? • Wat levert het op? Wat zijn de effecten? Hoe zijn die te meten? • Wat is de relatie tussen de aanpakken en de effecten? • Wat is de richting waarin ketensamenwerking zich ontwikkelt?


Doelen • Bij elkaar brengen, leren van ervaringen • Inzicht in verschillende manieren van aanpak • Onderbouwen van de praktijk • Aantoonbaar maken van resultaten • Zoeken naar punten van overeenstemming • Gemeenschappelijke definities, kader • Verder ontwikkelen in de praktijk • Uitstraling, voorbeeldfunctie


Doelgroep • Partijen/ketens die aan de slag zijn/gaan en blijven met ketensamenwerking • Starten met woningbouw, m.n. woningcorporaties en bouwers • Aanhaken andere partijen, architecten, adviseurs, gespecialiseerde neven/ onderaannemers, leveranciers, gemeenten, nuts etc. • Evt. uitbreiden methodiek naar andere sectoren, bijv. utiliteitsbouw, infra


Hoofdindicatoren • Aanpak

• Effect

• Proces & partijen • Product & techniek • Organisatie & informatie • Cultuur & gedrag • Financieel & belangen

• Kosten (project) • Kwaliteit • Tevredenheid (klant en medewerkers) • Doorlooptijd • Voorspelbaarheid (tijd en kosten) • Duurzaamheid (o.a. GPR) • Productiviteit

Wat is het profiel van de ketensamenwerking

Wat zijn de effecten


Aanpak-indicatoren 8 a 16 vragen per hoofdindicator •

Proces & partijen • Bijv: Hoe zijn partijen betrokken, hoe ver vooruit in het proces, voor hoeveel projecten, integrale werkwijze Product & techniek • Bijv: Wordt uitgegaan van life cycle benadering, referentie programma’s/concepten, samen ontwerpen Organisatie & informatie • Bijv: Zijn rolverdeling, regie, capaciteit vastgelegd, projectteams en informatie-uitwisseling ingeregeld Cultuur & gedrag • Bijv: Wordt teamsamenstelling gestructureerd voorbereid, bijv. m.b.v. Belbin, actieve teambuilding Financieel & belangen • Bijv: Hebben uitvoerende partijen inzicht in financiële uitgangspunten, en vice versa in kostenopbouw


Voorbeeld effect-indicator

Gerealiseerde totale projecttijd (bij oplevering) Voorspelbaarheid totale projecttijd

Projectverantwoordelijke opdrachtgever

117% Aanvankelijk geplande projecttijd (na initiatieffase)

Hoofdindicator

Gerealiseerde planning

Subindicatoren

(Gebieden waar men (indicatoren die resulteren tot resultaat wil zien / een score op de hoofdindicator) verwacht door toepassing Ketensamenwerking)

Planning vastgesteld na initiatieffase

Informatie / meetwaarden

(Op basis waarvan wordt gemeten)

Bron

(Wie of wat levert informatie aan)


Vervolgens • Bezoeken deelnemende ketens (monitoring, audits) • Vaststellen witte vlekken, advies verdere ontwikkeling ketensamenwerking • Kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkingen (benchmarking) • Jaarlijkse cyclus • Periodieke ‘Ketensamenwerking APK’ • Opbouwen ‘bewijslast’, relatie aanpak-effecten • Onderlinge kennisuitwisseling deelnemende ketens • Opgebouwde kennis en kunde verspreiden naar eigen discipline, andere disciplines, onderwijs


Plan • • • • • • • •

Ontwikkeling beta-versie monitor, online (gaande) Testen beta-versie monitor op 4 projecten (april-mei) Beoordelen test, keuzes en vervolg (mei) Doorontwikkelen gamma-versie monitor (zomer) Uitbreiden betrokken partijen, netwerken (zomer-najaar) Testen gamma-versie monitor (najaar) Besluit go/no-go, inrichten back-office, business model (eind 2012) Lancering monitor (begin 2013)


Dank u voor de aandacht

Presentatie Monitor Ketensamenwerking  

Presentatie Monitor Ketensamenwerking, tijdens Building Holland (april 2012)

Presentatie Monitor Ketensamenwerking  

Presentatie Monitor Ketensamenwerking, tijdens Building Holland (april 2012)

Advertisement