Page 1

Werkgroep Transitiefase Winterhub 2012-2013 Infratech

18 januari 2013


Samenwerking en transparantie Binnen de werkgroep werkte de wil tot samenwerking KR8ig. Dank voor de tijd (=geld!) en energie die jullie hierin hebben gestoken.

Rijkswaterstaat 18 januari 2013


KR 8 werkgroep Transitie fase •

Drie dagdelen bijeen Basis: Brown paper en A3 Probleemomschrijving van Herfsthub

Dag 1: – Aanscherpen probleemomschrijving – Definiëren Roze Wolk – Probleemanalyse / Kernprobleem mbv visgraat

Dag 2: – Eerste aanzet oplossingsrichtingen – Relatie met Werkgroep Tenderfase (geen verspilling dubbel werk)

Dag 3 – Nadere uitwerking oplossingsrichtingen – Voorbereiden presentatie Infratech Rijkswaterstaat 18 januari 2013


Probleemomschrijving en Roze wolk • Probleemomschrijving – Areaalinformatie (kennis en data) zijn niet volledig, kloppen niet altijd en worden niet vertrouwd door ON en OG. Geldt zowel voor gegevens OG als ON. Informatie lekt weg door inadequate uitwisseling via kennisdragers.

• Roze wolk – Na gunning tot einde looptijd geen discussie over areaalinformatie (deze zijn Actueel, Betrouwbaar en Compleet), behoudens wijzigingen areaal. Æ Geen transitie fase meer

Rijkswaterstaat 18 januari 2013


Probleem analyse •

Organisatie – Diversiteit in contractvormen (helpt niet om gegevens op orde te krijgen) – Verdienmodel richt zich voor een (groot) deel op transitiefase

Proces – IPM team “oud contract” overdracht gegevens naar IPM team “nieuw contract” Æ proces beschrijving bestaat niet Ook niet bij overgang nieuwbouw naar onderhoud – Krappe markt / krap offreren Æ geen ruimte voor onvoorzien – Gunning op basis van prijs geeft discussie Æ vechthouding – Mogelijkheid opvangen risico te beperkt

Mens – – – – –

/ Cultuur Vertrouwen in markt onderling Concurrentie onderling (krappe markt) Verschillen gegevens aangeleverd tov werkelijke kwaliteit Æ aanspreken Belang zittende ON om gegevens ABC te houden (op einde contract?) / onvolledige “dump” gegevens van ON naar OG (RWS) Belang kennisoverdracht zittende ON via RWS aan nieuwe ON

Systeem – Diversiteit systemen (Ultimo, excel, Infor,……) – Overdraagbaarheid gegevens van zittende ON via OG naar nieuwe ON

Middelen – Laatste versie contractvorm / opzet voldoende om problemen te tackelen – Onvoldoende prikkel / stimulans voor preventief onderhoud – Bij EMVI wordt kwaliteit onderbelicht Æ geen uniforme criteria

Rijkswaterstaat 18 januari 2013


Mogelijke oplossingen 1. Invoeren risicoverdeling – 10% (ten opzichte van areaalomvang) van areaalmutaties is voor rekening opdrachtnemer • Veel impact, weinig effort • Korte termijn 2. Kwaliteit gegevens (data en kennis) in tenderfase borgen. – Kennis en data bij voorkeur in één database. In het Bouwwerk Informatie Model (BIM) kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers informatie bestaand of toekomstig areaal opzoeken en toevoegen. Dit vraagt een andere benadering van informatie. • Veel impact, veel effort 3. Onafhankelijke partij voert inspecties uit ter validatie van de aanwezige gegevens. – Deze partij schrijft niet in op de aanbesteding en is onafhankelijk van opdrachtnemer en opdrachtgever. • Veel impact, weinig effort • Korte termijn Rijkswaterstaat 6

18 januari 2013


Mogelijke oplossingen 4. Andere mindset ten behoeve van Transitiefase – Duurzame samenwerking – Ander verdienmodel – Invulling proces in EMVI opnemen – Tijdig escaleren bij storingen in het proces • Veel impact, veel effort 5. Consistentie van het IPM team tijdens / na tender – Bijvoorbeeld een ‘rondreizend’ landelijk team dat bestaat uit vaste/landelijke contractmanager en technisch manager aangevuld met een areaalspecialist uit de regio • Veel impact, weinig effort • Korte termijn 6. Mobiliteit vergroten van medewerkers – In de keten en bij verschillende opdrachtnemers • Veel impact, veel effort Rijkswaterstaat 7

18 januari 2013


veel

Borgen kwaliteit gegevens Inspecties onafh. partij Mobiliteit Consistentie IPM-team Mindset

Weinig

Impact

Risicoverdeling

Weinig

veel Effort Rijkswaterstaat 18 januari 2013

Presentatie 2 Winter-Hub 2013  

Presentatie over verbeteringen in de transitiefase. InfraTech 18-1-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you