Page 1

Jaarplan 2012


Voorwoord Zichtbare resultaten De vernieuwing van de bouwsector staat of valt bij het enthousiasme en het geloof van de mensen â€&#x;in het veldâ€&#x;. Mensen zoals u. De vernieuwing in de bouw lijkt soms een abstract begrip, maar de gevolgen van de vernieuwing zijn concreet merkbaar in projecten in de praktijk. Woningen, kantoren, gebouwen, wegen, bruggen en tunnels worden kwalitatief beter, sneller en duurzamer gebouwd. Vernieuwing Bouw verzamelt de goede voorbeelden, verbindt partijen die elkaar anders misschien wel nooit zouden hebben uitgekozen, initieert en faciliteert de nieuwe initiatieven. De resultaten worden steeds meer zichtbaar voor de mensen in de omgeving. De resultaten waarvan u en ik weten dat die mogelijk geworden zijn door te vernieuwen. In dit jaarplan leest u wat u van Vernieuwing Bouw kunt verwachten in 2012. Alles wat we doen heeft als doel onze missie te bereiken; namelijk een economisch gezonde, professionele sector, die een actieve bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat er beter wordt samengewerkt in de keten, wordt nagedacht over de levenscyclus van een bouwwerk en (persoonlijk) leiderschap op een andere manier wordt ingevuld. Binnen het netwerk van Vernieuwing Bouw ontmoeten partners elkaar, leren elkaar kennen en inspireren elkaar; bijvoorbeeld tijdens een masterclass, in een Taskgroup of bij de IMPULS! In 2010 is Vernieuwing Bouw gestart. En het bouwen van het netwerk van vernieuwers heeft na twee jaar bijna 70 aangesloten partners, tal van projecten, activiteiten en succesverhalen opgeleverd. Maar het is nog niet normaal in de bouwsector om op vernieuwende manieren samen te werken. Er is nog een hoop koudwatervrees. In 2012 werken we in het netwerk aan meer resultaten in de praktijk. Resultaten die laten zien dat vernieuwen loont! Jacqueline Schlangen Directeur Vernieuwing Bouw


Inhoud 1. Wat is Vernieuwing Bouw? ............................................................ 5 2. Waarom Vernieuwing Bouw? ......................................................... 5 3. Wat zijn de doelstellingen van Vernieuwing Bouw? ........................... 6 3.1 Hoe bereiken wij de doelstellingen? .......................................... 7 3.2 Hoe meten wij de resultaten?................................................... 8 4. Welke middelen zetten wij in om deze doelstellingen te bereiken? ..... 8 4.1 Werkgroepen ......................................................................... 8 4.2 Bijeenkomsten ....................................................................... 9 4.3 Partnerprogrammaâ€&#x;s ............................................................. 10 5. Wat zijn de voorwaarden om effectief te zijn? ............................... 12 5.1 Bestuur en team van Vernieuwing Bouw .................................... 12 5.2 Groei partnernetwerk .............................................................. 12 5.3 Politiek draagvlak ................................................................... 13 5.4 Internationale netwerken en kennisuitwisseling .......................... 13 5.5 Communicatie ........................................................................ 13 Bijlage 1: Uitwerking themaâ€&#x;s ........................................................... 16 1. Vernieuwend leiderschap ....................................................... 16 2. Samenwerking in de keten ..................................................... 16 3. Levensduurdenken ................................................................ 17 Bijlage 2: Overzicht bijdrage activiteiten naar doelstellingen ................ 19

4


1. Wat is Vernieuwing Bouw? Vernieuwing Bouw is een onafhankelijk platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en samenwerking in de bouw. Organisaties die de vernieuwing van de bouwsector belangrijk vinden verbinden zich aan Vernieuwing Bouw en zijn partner. De partners van Vernieuwing Bouw komen uit alle delen van de bouwsector. Denk aan Rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven, ingenieurs, architecten, installateurs en kennisinstellingen. Ze hebben verschillende rollen in het bouwproces; ze willen allemaal werken aan één doel: Vernieuwen in de praktijk. Voor partners van Vernieuwing Bouw levert deelname op dat zij middelen, kennis en showcases ter beschikking hebben. Deze komen uit de praktijk en toepasbaar zijn voor hun eigen organisatie en hebben bewezen een effect te hebben op rendement, effectiviteit en professionalisering.

2. Waarom Vernieuwing Bouw? Vernieuwing Bouw is een netwerk. We praten met, en niet over elkaar, in vertrouwen om de beste resultaten te behalen. We leren met, en niet naast elkaar. In tijden van crisis vallen we niet terug in het oude gedrag. Vernieuwing Bouw heeft partners en deelnemers, wiens gezamenlijke missie is: Wij willen dat de bouwsector een economisch gezonde, professionele sector is, die een actieve bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij vinden dat daarvoor vernieuwing nodig is op het gebied van levensduurdenken, ketensamenwerking en vernieuwend leiderschap. Wij verbinden organisaties, zodat ze samen kunnen werken om meer rendement, minder faalkosten en kwalitatief betere resultaten te bereiken. De sector: is de hele keten. Van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer (en ook weer in rol als Opdrachtgever) tot aan het einde van de keten. Iedere deelsector heeft wel eigen aandacht nodig vanwege verschillen in ontwikkeling. Economisch gezond: hogere marges (o.a. minder faalkosten), lagere prijzen, een betere prijs/kwaliteit verhouding, geen hulp van buitenaf nodig (overheid) en continuïteit (businessmodellen die aansluiten bij de actualiteit en toekomst), optimalisatie van ketensamenwerking. 5


Professioneel: efficiĂŤnt en optimale bedrijfsvoering. Waarden en normen: op gebied van ketensamenwerking, maatschappelijke betrokkenheid, investeren in scholing en opleiding (arbeidsmarkt benadering). Hanteren en bewaken: de sector creĂŤert zelf een common basis als standaard voor kwaliteit. Daarboven zitten de concurrentie bepalende factoren. Onafhankelijk platform: Vernieuwing Bouw is een netwerk van partners. De bestuursleden worden gekozen uit de partners op persoonlijke titel. Het bestuur heeft met elkaar een netwerk dat de hele brede sector bestrijkt.

3. Wat zijn de doelstellingen van Vernieuwing Bouw? Wij onderscheiden doelstellingen voor: 1. de hele sector 2. het netwerk (onze partners) 3. de organisatie. In dit jaarplan komen alleen de doelstellingen voor de sector en het netwerk aan bod. De doelstellingen voor de organisatie Vernieuwing Bouw zijn hier vanuit afgeleid en in een werkplan uitgewerkt. Doelstellingen waar Vernieuwing Bouw vanuit de missie aan werkt zijn: 1. Vernieuwend leiderschap stimuleren; 2. Verbeteren van samenwerking in de keten; 3. Levensduurdenken als norm bij opdrachten. Deze themaâ€&#x;s en doelstellingen staan centraal in de activiteiten van Vernieuwing Bouw. Een uitgebreide beschrijving van deze doelstellingen vindt u in bijlage 1. Voor onze partners is de doelstelling door deze vernieuwing hogere rendementen te behalen en daardoor een gezondere marktwerking en een professionele en innovatieve sector te stimuleren. Rendement op zowel financieel, als organisatorisch niveau. Zowel in geld, als in tijd, als in efficiency.

6


Behaalde resultaten meten wij aan de hand van de volgende indicatoren: Indicator

Verbetering Waarom? per jaar Faalkosten -10% Ketensamenwerking heeft bij onze partners aantoonbare kostenreductie tot gevolg gehad Productiviteit +10% Met ketensamenwerking en vernieuwend leiderschap stijgt de productiviteit doordat er beter en sneller afgestemd wordt en doorlooptijden worden verkort. Professionalisering +10% Opdrachtgevers hebben de sleutel in Opdrachtgeverschap handen voor vernieuwing. Zij kunnen kiezen om ketensamenwerking, levensduurdenken en vernieuwend leiderschap toe te passen in de praktijk. Toepassen +10% Levensduurdenken en ketensamenwerking geïntegreerde worden het uitgangspunt bij het uitvoeren contractvormen van opdrachten. 3.1 Hoe bereiken wij de doelstellingen? Vernieuwing in de bouw lijkt soms een abstract begrip. Maar de gevolgen van de vernieuwing zijn concreet merkbaar in projecten in de praktijk. Vernieuwing in de bouw gaat over procesvernieuwing. Op een andere manier met elkaar samenwerken; op een andere manier een contract opstellen; op een andere manier de vraag in de markt zetten; op een andere manier leiderschap inzetten. Er is veel kennis en ervaring opgedaan binnen het netwerk, het team en het bestuur, en de valkuilen en succesfactoren zijn gedocumenteerd. Het toepassen van de kennis is cruciaal om de vernieuwing te versnellen. Logischerwijs kan bij een procesverandering in de bouw niet slechts één partij veranderen. Bij een blijvende verandering moet ook de omgeving mee veranderen. Wij werken aan de doelstellingen:  Als katalysator: het versnellen van het proces.  Door partijen individueel te benaderen: directe impact gaat het beste door individuele partijen te benaderen en minder te focussen op koepel/brancheorganisaties.  Door kruisbestuiving: goede voorbeelden te laten zien en partners in staat te stellen om kennis te verwerven uit deelsectoren van de bouw, andere sectoren, wetenschap en andere landen.  Door het stimuleren van ketensamenwerking: bijvoorbeeld door eigen samengestelde ketens of allianties.

7


 

Door het promoten van de Bouwsector: verbetering van het imago, goede voorbeelden laten zien (Showcases, projectbezoeken). Door partijen te verbinden: door bestaande initiatieven met elkaar in contact te brengen.

3.2 Hoe meten wij de resultaten? In 2012 zetten wij een dashboard op dat wordt gebruikt om onze resultaten te meten. Dit wordt onder andere gevuld met uitkomsten van eerdere monitors. In 2008 en 2010 is een bouwsector brede monitor uitgevoerd door USP op het gebied van integriteit en transparantie. Daaruit bleek dat transparantie loont en een van de belangrijke enablers is voor een goede samenwerking die gestoeld is op vertrouwen. Deze monitor is uniek, ook internationaal. Het is een spiegel voor de sector. In 2012 wordt deze monitor weer uitgevoerd. De resultaten zullen worden gebruikt voor onder andere de taskgroup branding en de eerste monitor wordt gebruikt als vertrekpunt/0 Meting om onze resultaten te meten. Om een volledig beeld te geven van de sector brede stand maken wij gebruik van andere monitors (zoals EIB) en beschikbare data (onder andere onderzoeken, brancheverenigingen en dergelijke).

4. Welke middelen zetten wij in om deze doelstellingen te bereiken? Door partijen samen te brengen en hen te faciliteren en stimuleren, gaan zij concreet aan de slag met vernieuwing. Dit doen wij door: 1. Werkgroepen, 2. Bijeenkomsten, 3. Partnerprogramma‟s. Deze middelen dragen bij aan één of meerdere doelstellingen. Omdat veel activiteiten effect hebben op meerdere doelstellingen vindt u in bijlage 2 een schema. 4.1 Werkgroepen Taskgroups Taskgroups werken aan specifieke thema‟s. Per januari 2012 zijn er Taskgroups Finance/Value Cases, Branding en Eigen Initiatief. Daarnaast inventariseren wij met onze partners nieuwe thema‟s voor Taskgroups.

8


Bestuurlijk Platform Professioneel Opdrachtgeverschap (BPPO) Het BPPO is een platform voor bestuurders van publieke opdrachtgevers (gemeenten, waterschappen, inkoopcombinaties, etc.) die koploper zijn in het professioneel opdrachtgeverschap. Uniek in dit platform is dat zowel bestuurders als betrokken ambtenaren aan tafel zitten. Vanuit de markt schuiven verschillende partijen aan. Het BPPO heeft als aandachtspunten het bevorderen van samenwerking op het gebied van professioneel opdrachtgeverschap, het proactief betrekken van de markt bij complexe vraagstukken en het benchmarken van de deelnemende patijen. Leerlandschap In 2012 krijgt “opleiden en leren” bijzondere aandacht. In opleidingen en leeromgevingen wordt immers vaak de basis gelegd voor verandering. Veel organisaties zetten zich in voor leren en ontwikkelen binnen de bouwsector. Vernieuwing Bouw maakt als netwerkorganisatie voor haar achterban inzichtelijk welke initiatieven er op dit moment zijn. Dat doen we door het leerlandschap in kaart te brengen, samen met de betreffende organisaties. Nevendoelen hierbij zijn: kennis en praktijk meer verbinden, en de samenwerking tussen de verschillende initiatieven te stimuleren. 4.2 Bijeenkomsten IMPULS! Begin 2012 organiseert Vernieuwing Bouw een IMPULS! Tijdens deze bijeenkomst kijken de strategic partners en partners vooruit. Op de IMPULS! wordt invulling gegeven aan de thema‟s en agenda van Vernieuwing Bouw voor 2012. Het stelt de partners ook in de gelegenheid kennis te maken met de verschillende initiatieven van Vernieuwing Bouw en zich daarbij aan te sluiten. Masterclasses Naast het delen van kennis en nieuwe inzichten vanuit zowel de eigen, als andere sectoren, hebben masterclasses tot doel om partners met elkaar in contact te brengen en zo nieuwe verbindingen te leggen. De masterclass is bestemd voor de bestuurders en directie van partners. Haardvuursessies In een haardvuursessie komen partijen tot oplossingen voor vernieuwingsthema‟s, die direct toepasbaar zijn in de praktijk. De resultaten worden niet alleen geïmplementeerd bij de organisaties van de partners, ze worden ook breed uitgedragen in de keten.

9


Strategie Summit Bouw Ook in 2012 organiseert VNU Exhibitions weer een Strategie Summit Bouw. Vernieuwing Bouw is hierin partner en houdt zich (mede) bezig met het programma en de resultaten. Tevens is de Summit voor Vernieuwing Bouw een goed moment om het netwerk te presenteren. Praktijk in de regio: regionale bijeenkomsten Vernieuwing Bouw onderhoudt het contact met de Regionale Regieraden en wil dit in 2012 verder uitbouwen om in de regio‟s actief bij te dragen aan deze initiatieven. We organiseren gezamenlijk bijeenkomsten en haken aan daar waar gewenst. Verder zorgen wij voor een goede regionale spreiding van onze activiteiten en zoeken samenwerking bij bestaande initiatieven, zodat de betrokkenheid op lokaal niveau geborgd blijft. 4.3 Partnerprogramma’s Vernieuwing Bouw sluit aan bij bewegingen in de markt en de wensen van onze (strategisch) partners. Met haar onafhankelijke rol kan Vernieuwing Bouw verbindingen leggen. In 2012 zullen wij deze programma‟s verder optimaliseren en uitbouwen en nieuwe initiatieven oppakken. Hierbij is de succesfactor van partnerprogramma‟s (praktisch, effectief en resultaatgericht) het uitgangspunt. Platform Ketensamenwerking Woningbouw en Infra Het Platform Ketensamenwerking woningbouw stimuleert ketensamenwerkingsprojecten en -pilots in de praktijk. In 2012 wordt deze activiteit verder uitgebreid met partners en partijen uit de infra. Het platform organiseert onder meer regionale bijeenkomsten over ketensamenwerking voor opdrachtgevers en marktpartijen. Het platform onderzoekt en ontwikkelt tools waarmee de kwaliteit van de opgedane kennis wordt geborgd. Alle informatie over ketensamenwerking is toegankelijk via de website www.ketensamenwerkingwoningbouw.nl. Voor opleidingen op het gebied van ketensamenwerking, passend bij de focus van Vernieuwing Bouw op opleiding en training, ontwikkelen we een Ketenacademie. Deze academie gaat in 2012 van start. Kennishub Nieuwe Onderhoudscontracten De Kennishub organiseert thema-bijeenkomsten om kennis uit te wisselen tussen marktpartijen over de nieuwe onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat. Ook spreekt ze met Rijkswaterstaat over de ervaringen van de markt. Samen met de betrokken brancheverenigingen (Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NLingenieurs en de Vereniging van Waterbouwers) worden deze bijeenkomsten georganiseerd.

10


Exchange Programma Het Exchange Programma is een uitwisselingsprogramma waarin medewerkers drie maanden in de keuken van een andere partij uit de bouwsector kunnen kijken. Bijvoorbeeld een calculator van een bouwbedrijf die bij een gemeente aan de slag gaat, of projectleider van een woningcorporatie die bij een installateur geplaatst wordt. Hierdoor krijgen de deelnemers inzicht in de standpunten van de ander. Generation for Change (G4C) Jongere generaties zijn essentieel voor de vernieuwing. Vernieuwing Bouw zet een jongerennetwerk op, specifiek vanuit de partners van Vernieuwing Bouw en verbind deze met de bestaande initiatieven, (Baanbrekers, de Nieuwbouw, de Jonge Geesten) en onder andere ook de buitenlandse “Generation for Change”. Het Baanbrekers netwerk heeft haar backoffice in 2011 bij Vernieuwing Bouw ondergebracht, waardoor een betere aansluiting is ontstaan. Vernieuwende praktijkprojecten Organisaties kunnen speciale praktijkprojecten aanmelden bij Vernieuwing Bouw. Deze projecten worden gemonitord en extra podium geboden als vernieuwend project. De lessen die geleerd worden kunnen op deze wijze verder gebracht en inspirerend zijn voor het netwerk. Samen met de projectmanager kijkt Vernieuwing Bouw welke expertise uit het Vernieuwing Bouw netwerk toegevoegde waarde kan hebben voor het project. Praktijkleren Het project Praktijkleren is een hands-on aanpak voor concrete projecten in uitvoering. Deze aanpak leidt tot een betere samenwerking of helpt een goedlopende samenwerking tijdens de rit beter vast te houden. Daarnaast laat het programma Praktijkleren de opbrengsten van individuele projecten ten goede komen aan de sector als geheel. Bouwcampus Vernieuwing Bouw is direct en actief betrokken bij de werkgroep die zich oriënteert op een op te zetten “Bouwcampus”. Wij stimuleren dit initiatief door kennis, ervaring en ons netwerk hierbij in te zetten en partijen te verbinden. Social Return Prestatie Ladder Vanuit partners van Vernieuwing Bouw is het verzoek gekomen of Vernieuwing Bouw de totstandkoming van de Social Return Prestatie Ladder wil stimuleren en faciliteren. Vergelijkbaar met de CO2 Prestatieladder, wordt nu gewerkt aan een ladder waarmee Social Return (het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) niet alleen op projectbasis, maar juist op organisatie niveau kan worden gerealiseerd. 11


Leerstoel en lectoraat Vanaf 2012 is de Leerstoel van de Universiteit van Amsterdam: “Bedrijfsantropologie in het bijzonder de Antropologie van Cultuurinterventies in Complexe Organisatie-netwerken” aan Vernieuwing Bouw gelieerd. In haar onderzoek richt zij zich onder andere op een voor de bouw belangrijk thema: “Privaat-publieke-samenwerking”, maar ook culturele aspecten en de posities van relaties tussen actoren. Vanuit PSIBouw loopt een overeenkomst met de Hogeschool van Utrecht voor het lectoraat “nieuwe cultuur in de bouwketen”. Na het beëindigen van haar activiteiten heeft PSIBouw dit lectoraat overgedragen aan Vernieuwing Bouw. De resultaten uit dit lectoraat worden door ons breed verspreid.

5. Wat zijn de voorwaarden om effectief te zijn? Om effectief te zijn, zijn de volgende zaken nodig: 1. Bestuur en team 2. Groei partnernetwerk 3. Politiek draagvlak 4. Internationale netwerken en kennisuitwisseling 5. Communicatie 5.1 Bestuur en team van Vernieuwing Bouw Om de doelstellingen te behalen heeft Vernieuwing Bouw een bestuur en een team. Het bestuur en team van Vernieuwing Bouw zijn stimulator, facilitator, maar ook monitor van de vernieuwing. Dit alles in lijn met de innovatietheorie van Rogers1 en de transitietheorie van Rotmans2. Het bestuur en team van Vernieuwing Bouw maken de opgedane kennis toegankelijk, hebben het netwerk en leggen de verbinding tussen mensen met ervaring in de vernieuwing. Het team zorgt voor de uitvoering van alle activiteiten, de organisatie en de communicatie. 5.2 Groei partnernetwerk De werving van nieuwe partners is een belangrijk aandachtspunt voor 2012. Voor 2012 is de target 90 partners (inclusief strategisch partners). Hierbij streven wij naar een goede spreiding over deelsectoren, om zo een groter effect te kunnen bereiken. Wij werven zelf actief, maar ook via de huidige partners willen we meer en meer verschillende soorten partijen uit de hele keten werven voor deelname aan Vernieuwing Bouw. In 2012 ligt de focus bij (publieke) opdrachtgevers. Om huidige partners te behouden, richten we ons vooral op het betrokken houden van de partners middels onze activiteiten en regelmatig contact.

1 2

Zie: Rogers, Everett M. (1962). Diffusion of Innovations. Glencoe: Free Press. Zie: www.drift.eur.nl

12


5.3 Politiek draagvlak Daar waar wet- en regelgeving de vernieuwing in de bouwsector belemmeren, kan Vernieuwing Bouw samen met haar partners een politieke lobby inzetten. Gezien haar onafhankelijke positie en pluriforme samenstelling wil Vernieuwing Bouw voor de politiek het eerste aanspreekpunt voor de vernieuwing zijn. Politiek draagvlak is nodig om dit effectief te kunnen doen. Om deze positie te versterken wordt in 2012 een vervolggesprek gepland met de Ministers van I&M en BZK om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de sector en aansluiting te vinden bij de initiatieven van de ministers. 5.4 Internationale netwerken en kennisuitwisseling In 2012 zullen wij meer betrokkenheid organiseren met onze buitenlandse zusterorganisaties, zoals Constructing Excellence in de UK, om zo van elkaar te leren en ook onze partners te laten profiteren van successen die in het buitenland zijn gerealiseerd op het gebied van vernieuwing. Ook volgen wij de ontwikkelingen en onderzoeken de mogelijkheden van een eventueel global partnership. Daarnaast organiseren wij samen met partners internationale excursies, zoals een bestuurdersexcursie naar Berlijn. 5.5 Communicatie Vernieuwing Bouw is een netwerk waarvoor goede communicatie onontbeerlijk is. Enerzijds laten we het netwerk zien in de vorm van activiteiten en projecten, anderzijds gebruiken we een breed palet aan communicatiemiddelen voor het uitdragen en bereiken van onze resultaten. Het doel van communicatie is het zorgen voor zichtbaarheid van het netwerk en haar deelnemers als geheel en het geven van bekendheid aan onze activiteiten en projecten. Daarvoor gebruiken we de reguliere media evenals digitale media en sociale media. Websites Vernieuwing Bouw heeft twee websites: www.vernieuwingbouw.nl en www.debouwvernieuwt.nl. Vernieuwingbouw.nl is de algemene website van Vernieuwing Bouw. Het doel van deze website is het inzichtelijk maken en verspreiden van informatie over vernieuwing in de bouw. Een onderdeel van deze website is een bouwinnovatiekaart, een overzicht van de stand van zaken van de vernieuwing in de praktijk in Nederland. Het is een multimediaal concept, in de vorm van een kaart van Nederland, waarop vernieuwende bouwprojecten staan aangegeven, met de informatie over die projecten. Debouwvernieuwt.nl is een database van publicaties over vernieuwing in de bouw. Beide websites zijn met elkaar verbonden door links naar relevante paginaâ€&#x;s.

13


Nieuwsbrief Iedere maand versturen wij een algemene, digitale nieuwsbrief met daarin de belangrijkste ontwikkelingen. Partnermagazine BINdT In 2011 is ons partnermagazine BINdT geïntroduceerd. Met dit nieuwe magazine laat Vernieuwing Bouw zien wat er speelt bij de partners en wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van de vernieuwing in de bouwsector. De naam BINdT komt voort uit de werkwijze van Vernieuwing Bouw. Het leggen van verbindingen tussen de partners uit het netwerk, verbindingen met andere sectoren en verbindingen met actuele maatschappelijke thema's. Pers en media De media spelen een belangrijke rol in de beeldvorming over Vernieuwing Bouw als organisatie, en over de stand van zaken rond de vernieuwing in de bouw. Wanneer er nieuwswaardige feiten zijn, benaderen wij actief de pers om hier aandacht voor te vragen. Hiervoor maken we gebruik van persberichten en interviews. Denk bij media aan dagbladen, vakbladen en bladen van partners. In de Cobouw (de krant voor en over de bouw) verzorgt de directeur van Vernieuwing Bouw een tweewekelijkse column en wordt door het bestuur van Vernieuwing Bouw iedere maand een artikel gepubliceerd op de opiniepagina. Publicaties Regelmatig is Vernieuwing Bouw betrokken bij de uitgave van publicaties die gaan over vernieuwingsthema‟s. Vernieuwing Bouw ondersteunt dit soort initiatieven op verschillende manieren, zoals het organiseren van de boekpresentatie of ondersteuning bij het communiceren over een nieuw boek. Social media Wij zijn actief op LinkedIn. Vernieuwing Bouw is lid van diverse discussiegroepen die gaan over vernieuwing in de bouwsector of een gerelateerd onderwerp. Op LinkedIn kunnen partners van Vernieuwing Bouw zich aanmelden voor de besloten groep „partners Vernieuwing Bouw‟ waar zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen discussiëren. Wij gebruiken Twitter om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij onze partners en in de media, en waar mogelijk spelen we hier op in. Deze beweging werkt ook andersom, wij gebruiken Twitter om partners en media op de hoogte te houden van onze actuele ontwikkelingen.

14


Promotie Vernieuwing Bouw laat zien wat ze doet en promoot haar werkzaamheden en missie bij verschillende gelegenheden. In 2012 zijn wij naast onze eigen activiteiten ook betrokken bij onder meer Building Holland, Infra Campus, Greenbuild Expo en Congres, Provada.

15


Bijlage 1: Uitwerking thema’s Hieronder volgt een beschrijving van elk van de drie themaâ€&#x;s. 1. Vernieuwend leiderschap De innovatiebeweging vindt plaats in een complex en gefragmenteerd krachtenveld, waarbij uiteenlopende en vaak strijdige belangen niet in het voordeel van versnelling en samenhang werken. Cultuur en leiderschap wordt binnen de sector gezien als kritische succesfactor voor verdere professionalisering van alle aspecten van de bedrijfsvoering en is daarmee voorwaardenscheppend voor innovatief gedrag. Succesvolle organisaties vernieuwen als zij gericht zijn op zowel bestaande kennis, inzichten en vaardigheden zoals de optimalisatie van organisatieprocessen en het verbeteren van bestaande afzetmogelijkheden, als op het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Deze tweezijdige aanpak vergt dat de cultuur in de bouw verandert. Voorbeeldgedrag van topmanagers aan opdrachtgevende en opdrachtnemende zijde helpt om een norm te zetten. Ervaring leert dat samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden en competenties leidt tot het sneller realiseren van noodzakelijke vernieuwingen. De bouw moet zich ontwikkelen tot een sector die ook plaats biedt aan jongeren, vrouwen en allochtonen en aan mensen met een alpha- of gamma opleiding, zowel in de organisaties als op topposities. 2. Samenwerking in de keten Samenwerking verhoogt de kwaliteit van het eindproduct en zorgt voor een efficiĂŤnter en klantgerichter bouwproces. Om verbeteringen in de ketensamenwerking te bereiken dient men strategische keuzes te kunnen en durven maken ten aanzien van de rol die men in de keten wil spelen. Het gaat om regisseren of geregisseerd worden, maar ook vaak over het aanbieden van concepten, toegevoegde waarde en ontzorgen. Samenwerking in de keten heeft zowel betrekking op samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en op de samenwerking tussen opdrachtnemers onderling (binnen de bouwketen).

16


Samenwerking betekent open staan voor de ander, transparant en integer zijn, elkaar vertrouwen. Daarnaast heeft het ook te maken met bijvoorbeeld professioneel inkopen en aanbesteden. Het gaat dan over zaken als helderheid bij aanbestedingscriteria, geïntegreerde bouworganisatievormen, gunnen op waarde en reële prijs, evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, inzage in prijsopbouw van een offerte, het houden van een kick-off meeting bij de start van een bouwproject en evaluatie van bouwprocessen op basis van verwachtingen en ervaringen. Samenwerking in de keten heeft alles te maken met het uitwisselen en delen van kennis en het gebruiken van dezelfde systemen door de verschillende partijen in de bouwketen. Een voorbeeld hiervan is het werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Als partijen in goed partnerschap samenwerken dan leidt dit tot een kwalitatief beter en efficiënter bouwproces, minder faalkosten, betere kwaliteit van het eindproduct en een versterkte klantgerichtheid. 3. Levensduurdenken In het thema levensduurdenken staan de volgende 3 zaken centraal:  Duurzame materialen: toepassen van (hergebruikte) materialen, die in ruime mate voorhanden zijn en blijven;  Duurzaam bouwproces: bouwen met minimaal energiegebruik en minimale overlast voor de omgeving en op een wijze waardoor bouwmaterialen aan het einde van het bouwproces goed herbruikbaar zijn;  Duurzaam bouwwerk: het minimaliseren van lifecycle-cost en inzetbaar voor meerdere doelen (flexibel in te richten/te gebruiken). Om duurzame materialen, duurzaam bouwproces en duurzaam bouwwerk te bevorderen kopen opdrachtgevers duurzaam in. Concreet betekent dit dat er in het aanbestedingsproces duurzaamheideisen worden gesteld en duurzaamheid wordt „gewaardeerd‟. Bij het minimaliseren van lifecycle-cost worden de totale kosten over de gehele levensduur van een gebouw zo laag mogelijk gehouden. Niet de investeringskosten zijn leidend, maar het geheel aan kosten voor kwaliteit, beheer en onderhoud in de tijd. Dat zijn de totale kosten van definitie, ontwerp, bouw, exploitatie en sloop of afstoting van een bouwwerk. Hierbij gaat het ook om kapitaallasten en alle kosten voor energie, schoonmaak en onderhoud en zo nodig ook de kosten voor verbouwing of renovatie. Sturen op investeringskosten wordt zodoende verruild voor een integrale benadering van kwaliteit, kosten en tijd. Aangezien de meeste kosten van een bouwwerk in de gebruiksfase optreden, verdient die fase de meeste aandacht. Deze fase begint, interessant genoeg, al bij het voorontwerp. Bij het voorontwerp nemen opdrachtgever en architect namelijk belangrijke en onomkeerbare beslissingen over de kwaliteit van een bouwwerk en dus over de kosten en opbrengsten in de gebruiksfase. 17


Handelen volgens de levensduurvisie kan daarom leiden tot extra investeringen vooraf die later dubbel en dwars worden terugverdiend. Het ontstaan van contractvormen zoals PPS, DCM en DBFM stond aan de wieg van het minimaliseren van levensduurkosten. Als investering en exploitatie door een alliantie van partijen wordt besloten, ontstaat de belangrijkste drijfveer om over levensduurkosten na te denken.

18


Bijlage 2: Overzicht bijdrage activiteiten naar doelstellingen Doelstelling/Doelgroep Vernieuwend Leiderschap 45%

Bestuur / Directie BPPO Impuls! Masterclasses Haardvuursessies Taskgroup Branding Taskgroup Eigen Initiatief Social Return Prestatieladder Leerstoel en lectoraat

Projectmanagement/Talents Generation for Change G4C Exchange Programma

Samenwerking in de Keten 35%

Platform Ketensamenwerking Strategie Summit Bouw Taskgroup Finance Praktijkleren Haardvuursessies

Platform Ketensamenwerking Praktijk in de regio BPPO Exchange programma

Levensduur denken 20%

Haardvuursessies Taskgroup Finance/Value cases

Praktijk in de regio Exchange programma Kennishub nieuwe onderhoudscontracten

Taskgroup Branding Taskgroup Eigen Initiatief Leerstoel en lectoraat

De percentages geven de verdeling aan van de verdeling van tijd en geld naar de verschillende doelstellingen.

Jaarplan 2012  
Jaarplan 2012  

Jaarplan 2012 Vernieuwing Bouw

Advertisement