Page 1

Duurzaam

Samenwerken & Ontwikkelen concept 10-02-2011

11 februari 2011 S.H.O.W.


(opwarmertje)

S.H.O.W.


Redenen om NIET aan ketensamenwerking te doen

X

S.H.O.W.


• Doen alles liever zelf • Hype (“waait wel over”) • Levert niet direct geld op • Niets nieuws onder de zon

S.H.O.W.


Maar waarom dan wel?

S.H.O.W.


wij zijn een maatschappelijke onderneming met sociale doelenX en werken metWe komen uit de wereld van het wonen, maar voelen ons XX gemeenschapsgeld d X

o medeverantwoordelijk voor va or z rich maatschappelijke opgaven in n m ich t zic en emancipatie van ka de s ens har h o d re nse ted en i te p w kwetsbare groepen. We ali n n a e m se sa lijk bu ak ardinvesteren daarom niet Wij zijn immers re me e r ur en ev ol in wonen, maar ook in n eg ten voalleen betrokken bijn. onze me io or w o en onderwijs, U ta ne werkgelegenheid, d w t r e nd ec iwelzijn klanten. n bieden van goede huisvesting Het er , ht ejknen kanen zorg. kansen op een passende sen ree p ingen e a b n ef zienarti diede wooncarrière. Bijzondere e l r t z j n o e p ee a vo hel enrst, e aandacht gaat daarbij uit naar n i mensen die niet zelfstandig in en t prim YYYY ewon en.e n o e w hun huisvesting kunnen voorzien. t b end s. i m e s i t b r m ’ m en buu elko men gheb n n wo lijke en w , saGoed a l d e e n e b wonen’ is wonen in een leefbare, e e Go trekk ieder lisere deraantrekkelijke buurt met prima aan waar e rea n an voorzieningen en waar iedereen welkom t e rs en rten e m u is. YYYY helpt die buurten te realiseren, bu erne d samen met bewoners, ondernemers en on S.H.O.W. andere belanghebbenden.


samen

n e k k o r t Be

Z o vernieuwend rg kansen v g n o i e v o e l l k e b aa r r zelfregie sociaal

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

S.H.O.W.


Visie Omnia Wonen • Zelfregie bevorderen • Maatwerk • Welzijn voor iedereen

S.H.O.W.


En daarnaast ‌.

S.H.O.W.


De mens

staat centraal en ook de klant is een mens.

S.H.O.W.


Ketenmodel vastgoed Ketenmodel l nee o i t ra ope h isc tact isch te g stra


Traditionele Traditionelesamenwerking samenwerking


Ketensamenwerking Ketensamenwerking

faciliteren


Missie ketenorganisatie De ketenorganisatie zorgt voor helderheid in en optimalisatie van de dienstverlening aan haar klanten, werkt met compassie en levert maatwerk in onderhoud en woningverbetering. S.H.O.W.


S.H.O.W.


Wat en wie heb je nodig om de ideale partner te • • •

Selectieteam Selectiecriteria Selectievorm

vinden?

S.H.O.W.


Selectiecriteria

Missie/visie Interne organisatie Doelgroepen Maatschappelijke vraagstukken Productaanbod Rol in de keten Ervaring Communicatie naar Bewezen prestaties klanten en medewerkers Onderaannemers Stabiliteit Meerwaarde

S.H.O.W.


De ideale partner

S.H.O.W.


De klant als ketenpartner

S.H.O.W.


De ideale partner •

Selectieronde – Binnenonderhoud: 23 bedrijven in totaal – Buitenonderhoud: 9 bedrijven in totaal – Toekenning punten op selectieformulier o.b.v. selectiecriteria

S.H.O.W.


S.H.O.W.


Ketenpartner (1) •

Waarom ketenpartner – Groei eigen organisatie in kennis en kunde – Grotere verbinding met opdrachtgever door te weten wat er speelt – Beter in kunnen spelen op woonwensen van huurders – Op deze manier in staat om gezamenlijk met alle partijen een groei door te maken in de procesvoering S.H.O.W.


Ketenpartner (2) •

Belangrijke uitgangspunten – Uitwisseling kennis en kunde tussen ketenpartners op basis van transparantie – Behoud eigenheid ketenpartners – Verantwoordelijkheid eigen werk – Elkaar inspireren en van elkaar leren

S.H.O.W.


Ketenpartner (3) •

Ervaringen directieniveau – Op directieniveau gezamenlijk definiëren nieuwe manier van samenwerken – Implementatie binnen de eigen organisatie – Bijblijven met ontwikkelingen

S.H.O.W.


Ketenpartner (4) •

Ervaringen vaklieden – Trots op ketenpartnerschap – Resultaatgericht – Meer informatie over en inzicht in klantwensen – Meer betrokkenheid tussen klant en vaklieden; contact verloopt soepeler – Verantwoordelijk voor leefgenot van de huurder S.H.O.W.


Ketenpartner (5) •

Ervaringen voorbereiding project – –

300 woningen verdeeld over 3 ketenpartners Gezamenlijke voorbereiding (met Omnia Wonen) op gebied van: • • • •

Programma van Eisen Opnames Calculatie Werkvoorbereiding en uitvoering

Gegevens worden opgeslagen in een digitaal samenwerkingsplatform (SharePoint) S.H.O.W.


Ketenpartner (6) •

Doelstellingen komende periode – Meetbare resultaten boeken om te blijven leren – Gezamenlijke doelen realiseren – Nog meer delen van kennis en kunde – Willen en kunnen blijven veranderen

S.H.O.W.


Ontwikkeling ketenorganisatie (1)

S.H.O.W.


Ontwikkeling ketenorganisatie (2) • • • • • •

Mens Proces ICT Prestatiemeting Plan van aanpak voor renovaties Samen innovaties op uiteenlopend gebied ontwikkelen S.H.O.W.


Ontwikkeling ketenorganisatie (3) •

Houding en gedrag

S.H.O.W.


Ontwikkeling ketenorganisatie (4) •

ICT – Webbased werkproces – SharePoint (digitaal samenwerkingsplatform) – Kwaliteitsdashboard

S.H.O.W.


Ontwikkeling ketenorganisatie (5) •

Prestatiemeting: uitgangspunten

S.H.O.W.


Ontwikkeling Ontwikkeling ketenorganisatie (6) ketenorganisatie (6) •

Prestatiemeting: het proces middelen

opdracht

eisen

instructies

voortbrengingsproces

bijsturen

resultaat meten

vergelijken met gestelde eisen


Ontwikkeling ketenorganisatie (7) •

Prestatiemeting: Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Goede samenwerking Klanttevredenheid Continu verbeteren Kostenoptimalisatie S.H.O.W.


Verkenning samenhang ketenorganisatie Regie Uwoon

ondernemingsplan

visie SWB

vastgoedsturing

portefeuilleplan beleidskaders

Samen besturen

visie van de ketenorganisatie

selectie ketenpartners

kernwaarden / intenties

kwaliteitssysteem

kwaliteitssysteem

Samen uitwerken

processen beschrijven

beschrijving processen informatiseringsplan ketenorganisatie prijsafspraken

prijzenboek Aanpak vaststellen Doen!

cultuur / gedrag Leren!

RVGO

MJOP / MIP

instandhouding buitenschil jaarplanning projecten

ICT

woningverbetering

upgrade (GO)

dagelijks onderhoud

project of vraaggestuurd? project ad hoc

VGE ad hoc

binden en boeien van medewerkers uitvoering evalueren en bijsturen (kwaliteitssysteem is onderlegger)

tussenevaluaties


S.H.O.W.


S.H.O.W.


Eric Zuidwijk, manager Vastgoed Omnia Wonen e.zuidwijk@omniawonen.nl Herman Thomas, vice-voorzitter Omnia Wonen/S.H.O.W. hermanthomas@kpnmail.nl Wim Hegeman, directeur Hegeman Bouwpartners B.V. wim.hegeman@hegemanbouwpartners.nl

S.H.O.W.

Presentatie Omnia Wonen  
Presentatie Omnia Wonen  

Presentatie Omnia Wonen

Advertisement