Page 1

LET’S TALK ABOUT BABIES JULY

NEWS letter

In this issue: Father’s Day Competitions RESULTS I New Competition sponsored by PAMPERS I Why reading to your baby is important? I

Kif Inharsu ‘l Uliedna minn Avvelinament I The Skunk (Poem).


FATHER’S DAY COMPETITION SPONSORED BY SOAPCAFE` A nice wooden box with 2 natural soap worth EUR25.00

The Winner for this competition is Angela Ruggier. 12, Rudolph Street, Sliema Tel: 2788 3675 Mob: 99883675 www.SoapCafeMalta.com

Lose Weight Now No Starvation, A Well Balanced Diet for Everyone Call Now on 99832923. Programmes start at EUR96.00 * Appointments can also be done in the comfort on your own home!


Why reading to your baby is import

Reading to Baby is one of the most soothing interactions you’l bonding experience with benefits, improving vocabulary, read attention. As with adults, reading contributes to a child’s gene world. You can start as early as birth on this together-time act powerful for both of you.

Why Read to Babies Through story time interactions now, your baby will develop a language and social skills -- to later advance her school learnin fosters a close emotional relationship between you and your b learn to associate books with the pleasure of being with paren translate to a love of reading. When to Start Reading Starting to read to your baby at birth is ideal to establish a hab begin reading to your baby daily once your baby turns 6 mont this age, but his brain still receives stimulation. This early exp successful readers and writers. Make sure that by 12 months, can't verbally show his language skills, he is experiencing an e words to create new ideas. By the age of 2, your child is develo Reading Frequency Set aside time every day to read with your baby, regardless of should last. For your little baby, the most important thing is th scent. These components stimulate learning in babyhood. If your child has already developed verbal skills, you can start your child's attention level. If she is able to follow along, keep take a break. It's also not necessary to stop reading to your ch with you. You can start by running your fingers under the words as you re ask your baby to name things in the pictures. Then talk about h


tant?

ll have. Turns out it’s a ding readiness, focus, and eral knowledge of the tivity that’s truly

abilities including ng. Plus, story time baby. It will help babies nts, and this pleasure will

bit of reading. But you can start a little later. Ideally is that you ths. Your baby is unable to make sense of what he hears at osure to language will help your little ones become your baby is exposed to developmental books. Although he explosion of language interest and is mentally combining opmentally ready to experience the real pleasure of books.

how old she is. There's also no limit to how long story time he interaction with you -- your voice, your embrace, and your

with 10 minutes of reading three times a day, and monitor reading. Once your child stops responding to your questions, hild once she can read because she will still enjoy sharing time

ead to show that print carries the story. Occasionally, stop and how the story and pictures relate.


Competition Two bags full of products with various brands up for grabs, Participate by answering the following question:

How much hours of sleep can your baby get when using Pampers Baby Dry? A. Up to 4 hours? B. Up to 8 hours? C. Up to 12 hours?

Send in your answer at aboutbabies@gmail.com By not later then 4th of August, 2010


The Skunk by Tanja Cilia The skunk slunk sleepily As the skink and sloth looked on The snake slept on and the snail sniggered The skunk slunk slovenly on Spot the skunk! Badger the skunk! Stripe the skunk! Mohawk skunk! Punk-tailed skunk! Squirrel-cousin skunk! See the skunk squint The skunk squeals and squats Slink, skunk,

don't slack.


Kif Inharsu ‘l Uliedna minn Avvelinam

Ghexieren ta’ tfal, specjalment toddlers, jiddahhlu l-ispta ikunu belghu xi medicini jew xorbu xi kimici. Hafna dra b’wicc il-gid, imma kultant il-konsegwenzi jistghu jkunu kor Il- Prevenzjoni

Il-medicini ghandhom jinzammu msakkrin f’kexxun jew f jintlahqux mit-tfal. Il-bottijiet ‘child proof’ huma tajbin, im darba li t-tfal irnexxielhom jiftuhom. Tippreparax medicini jew hazina. Ara li taghti d-doza korretta tal-medicina. Nghidu a paracetamol kull 6 sieghat (jew wara 4 sieghat ghal darba jew sighat ghal gurnatua shiha). Ftakar li l-Arfen, ir-Remedol, il-C ghalhekk ma tistax taghtihom fl-istess hin. Overdose ta’ para

Prodotti tat-tindif (bhall-bleach) u dizinfettanti (bhad-Detto Tpoggix kimici jew pitrolju go fliexken tal-luminata.

Armi batteriji zghar (‘button’) uzati ghax dawn huma partik tohrog il-kimika u tikkawza perforazzjoni fil-pajp ta’ l-ikel.

L-alkohol huwa velenu ghat-tfal - jistghu jintilfu minn sensi zghar m’ghandhomx jinghataw alkohol, lanqas biex ‘niggust holici. Il-genituri ghandhom jiddiskuti l-uzu sensibbli ta’ l-alko li juzaw l-alkohol b’mod responsabbli, nghidu ahna billi kultan


ment

ar kull sena ghax abi jghaddi kollox roh.

f’armarju fejn ma ma mhux l-ewwel w halib fid-dlam ghax facilment tista’ tizbalja jew taghti doza ahna tfal li jiznu 10 kg jew anqas jistghu jiehdu sa’ 125mg w darbtejn biss – u mhux jibqghu jiehdu l-paracetamol kull 4 Calpol u l-Panadol huma l-istess medicina b’isem differenti, u cetamol tista’ taghmel hsara fil-fwied.

ol) ghandhom jitqieghdu f’post fejn ma jintlahqux mit-tfal.

kolarment perikoluzi. Jekk tifel jibla’ wahda minnhom, tista’

ihom u jbaxxi z-zokkor fid-demm ghal-livell perikoluz. It-tfal awhom’, u m’ghandhomx ikollhom access ghal xarbiet alkoohol ma’ tfal akbar u jaghtuhom ezempju u mudell tajjeb bilnt jixorbu tazza inbid ma’ l-ikel. Cont….


Il-Kura

Continued…..

Jekk issib pilloli jew likwidi mxerrdin ma l-art, jew riha mhux tas-soltu fil-halq jew fuq l-hwejjeg tattifel, ghandek tissuspetta li seta’ bela’ xi haga. Is-sintomi jistghu jkunu telqa, konfuzjoni, naghas u rimettar. Jista’ ma jkun hemm ebda sintomi specjalment fl-ewwel sieghat. Ghalhekk hu azzjoni mill-ewwel anke jekk m’ghandikx evidenza zgura ta’ avvelinament. F’kaz ta’ avvelinament, cempel lit-tabib tat -tfal tieghek ghall-parir jew mur l-emergenza. Tipprovax iggieghel lit-tifel jirremmeti jekk mhux fuq parir mediku, specjalment jekk ma jkunx mija fil-mija f’sensieh (u ghahekk ikun hemm il-periklu li jixraq) jew jekk ikun bela’ xi likwidu corrosive bhall-acidu jew volatili bhat-thinner (ghax jerga’ jahraq il-passagg ta’ l-ikel, il-grizmejn u l-halq). Hu t-tifel lisptar mill-ewwel, u hu mieghek il-flixkun jew bott li tissuspetta li jkun ha. Tahlix hin sakemm tmur l-isptar - aktar ma tasal kmieni ahjar. Kultant ikun hemm bzonn innaddfu listonku billi nghaddu tubu mill-imnieher, niehdu xi testijiet (bhal livell ta’ paracetamol fid-demm) u naghtu ‘activated charcoal’ biex jassorbi l-medicina millWritten by istonku. Generalment it-tifel jinzamm Dr,Joseph Mizzi ghall osservazzjoni u monitoring biex MD MRCP jekk ikun hemm bzonn xi intervent ikun MRCPCH jista’ jsir fil-hin.


Contact info: aboutbabies@gmail.com letstalkaboutbabies.com

July e-Newsletter  

Let's Talk About Babies July E-Newsletter covering various informative articles for parents, competition results for fathers day competition...