Page 1

Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n 17.08.2012 gün ve 4755 say›l› yaz›s› ile e¤itim arac› olarak kabul edilen Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar› kitaplar›na uygun olarak haz›rlanm›flt›r.


Her hakk› F i k i r v e S a n a t E s e r l e r i K a n u n u ’ n a g ö r e B u h a n Yay›nc›l›k Öz. E¤. Hiz. Tic. ve San. Ltd. fi.’ne aittir. Tasar›m, flekil ve resimler, al›flt›rmalar, problemler ve testlerden k›smen de olsa hiç bir flekilde al›nt› yap›lamaz. Elektronik ortama aktar›larak CD ve internette ço¤alt›l›p yay›mlanamaz.

E¤itimde bir markad›r. Editör

Gülhan KÜÇÜKTURGAY

Yay›n Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Turan ÇAKIR Gülhan KÜÇÜKTURGAY Gülçin BUHAN DEM‹RC‹ Serpil KÖMEÇ Saime ORAS

Resimleyenler

Elif EK‹ZTEPE Zeynep DURUSU Yüksel AKMAN

Dizgi - Grafik

Buhan Masaüstü Yay›nc›l›k

Bask›

AKT‹F Matbaac›l›k ‹stanbul / 2012


‹ST‹KLÂL MARfiI

Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilâl! Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl... Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy


ANDIMIZ

Türküm, do¤ruyum, çal›flkan›m, ‹lkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açt›¤›n yolda, gösterdi¤in hedefe durmadan yürüyece¤ime ant içerim. Varl›¤›m, Türk varl›¤›na arma¤an olsun. “Ne mutlu Türküm diyene!”


Mustafa Kemal ATATÜRK


.


‹S‹MLER‹M‹Z

Süre: 40’ + 40’ Araç Gereç: Kes-kullan kitab›, boya, makas, kurdele Ö¤rencilerinize, üzerlerinde isimleri yazan kartlar haz›rlat›n›z. (Kes-kullan kitab›nda bulunmaktad›r.) Bunlar› boyunlar›na asmalar›n› söyleyiniz. Her ö¤renciden bir arkadafl seçmesini, ona kendini tan›tmas›n› ve onunla s›ra arkadafll›¤› yaparak sohbet etmesini isteyiniz.

7 Oryantasyon - 10-14.09.2012


Ö¤rencileri bahçeye ç›kararak yürüyüfl çal›flmalar› yapt›r›n›z. Bu etkinli¤i farkl› yönergelerle çeflitlendiriniz. • Okula geç kald›n›z, h›zl› yürüyelim! • Yerler ›slak dikkatli yürüyelim! • Minik ad›mlarla yürüyelim! • Dev ad›mlarla yürüyelim, gibi.

8 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


Süre: 40’ Araç Gereç: Boya kalemleri

9 Oryantasyon - 10-14.09.2012


MÜZ‹K

YAfiASIN OKULUMUZ

10 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


TANIfiALIM

Süre: 40’ Afla¤›daki görsellere yönelik sorular› ö¤rencilerinize sorunuz: • Resimlerde neler görüyorsunuz? • Resimlerdeki ö¤renciler ne yap›yorlar? • Sizce ne konufluyor olabilirler?

11 Oryantasyon - 10-14.09.2012


‹fiTE SIRADAYIM

Süre: 40’ Görsellere yönelik olarak afla¤›daki sorular› ö¤rencilerinize sorunuz: • Resimlerde neler görüyorsunuz? • Resimlerde çocuklar neler yap›yorlar? • 1. resimde bütün ö¤renciler birden servise binmeye çal›flsa ne olur? • Kar›fl›kl›klar› önlemek için baflka nerelerde daha s›ra olmam›z gerekir?

12 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


OKULUMU GEZ‹YORUM

Süre: 40’ Ö¤rencilerinizle okul binas›n› tan›mak amac›yla bir gezi yap›n›z. S›ras›yla her bölümün önünde durarak o bölüm hakk›nda bilgi veriniz.

13 Oryantasyon - 10-14.09.2012


Süre: 40’ Araç Gereç: Boya kalemleri

14 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


D‹NLEYEL‹M YAPALIM

Süre: 40’ Ö¤rencilerinizi bahçeye ç›kararak 1. resimdeki gibi tempolu flekilde koflturunuz. Bu etkinli¤i farkl› yönergelerle çeflitlendiriniz: • Kollar›m›z› havaya kald›ral›m.

• Etraf›m›zda dönelim.

• Z›playal›m.

• Alk›fllayal›m.

2. resimdeki gibi ö¤rencilerinizi karfl›l›kl› 2 gruba ay›r›n›z. Elinizde tuttu¤unuz mendili her gruptan bir ö¤rencinin koflarak kapmaya çal›flmas›n› isteyiniz.

15 Oryantasyon - 10-14.09.2012


Ö¤rencilerinize afla¤›daki flekli tamamlatarak bir resim yapt›r›n›z. Daha sonra yapt›klar› resmi boyat›n›z.

16 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


MÜZ‹K Ö¤rencilerinize flark›y› ayak, kol ve çeflitli vücut hareketleri yapt›rarak söyletiniz. GEL‹N‹Z (fiark›l› oyun - Rond)

17 Oryantasyon - 10-14.09.2012


EDA ‹LE TANIfiMA Süre: 40’ Ö¤rencilerinize Eda’y› tan›t›n›z. “Eda kitab›m›zda bizlerle birlikte olacak. Eda, ders çal›flmay› bilmece çözmeyi çok seviyor.” 1. resimde Eda’y›, 2. resimde Eda ve ailesini görüyorsunuz.

18 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


Ö¤rencilerinizden kendilerinin ve ailelerinin resmini afla¤›daki alana yapmalar›n› isteyiniz. Çal›flma tamamland›ktan sonra resimlerini arkadafllar›yla paylaflmalar›n› sa¤lay›n›z.

19 Oryantasyon - 10-14.09.2012


‹ki resim aras›nda 3 fark var. Bu farklar› ö¤rencilerinize resmin üzerinde iflaretleterek göstertiniz.

20 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


Süre: 40’ Araç Gereç: Boya kalemleri

21 Oryantasyon - 10-14.09.2012


MASKE YAPIYORUM Süre: 40’ + 40’ Araç Gereç: Kes-kullan kitab›, boya kalemleri, maske, paket lasti¤i veya ip, delgeç Ö¤rencilerinize kes-kullan kitab›ndaki maskelerini istedikleri gibi boyamalar›n› söyleyiniz. Maskeleri iflaretli yerden keserek lastik ip tak›p palyaçoyu canland›rmalar›n› isteyiniz.

22 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


‹fiTE BEN‹M OKULUM

Süre: 40’ Araç Gereç: Boya kalemi, resim ka¤›d› Ö¤rencilerinizden resim ka¤›d› getirmelerini ve onlardan, okulun bölümlerinden birini resimlemelerini isteyiniz. Afla¤›daki sorulara benzer veya çizdiklerikle resimlerle ilgili sorular yöneltiniz. • Okulunuzun bölümlerini say›n›z. • Okulunuzun en çok hangi bölümünü seviyorsunuz? • Neden bu bölümü resimlediniz? • Okulunuzda spor salonu var m›?

23 Oryantasyon - 10-14.09.2012


TOP OYNUYORUZ

Süre: 40’ Araç-Gereç: Top Ö¤rencilerinize afla¤›daki ifadeleri kullanarak oyunu anlat›n›z. “Üç gruba ayr›lal›m. S›raya dizilelim. Her s›ran›n karfl›s›na bir ö¤renci geçsin. S›ra bafl›ndaki ö¤renci kendi topunu alarak koflsun, karfl›s›ndaki arkadafl›n›n etraf›nda dönsün. Daha sonra topu s›ra bafl›nda duran di¤er arkadafl›na versin.” Oyun bittikten sonra ö¤rencilerinize, o hafta en çok hangi oyunu oynamaktan zevk ald›klar›n› sorunuz.

24 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


KÖREBE VE SAYIfiMA Süre: 40’ + 40’ Afla¤›daki öyküyü ö¤rencilerinize okuyunuz. Onlar› bahçeye ç›kararak öyküdeki oyunu oynat›n›z.

KÖREBE Çocuklar hemen soka¤a ç›kt›lar. Arkadafllar›n›n bir kaç›na, onlar›n koruya yapt›klar› geziyi balland›ra balland›ra anlatt›lar. Sonra baflka çocuklar da geldiler. Körebe oynamaya karar verdiler. Halka olup, say›flmaya bafllad›lar: — Han kap›s›ndan girdim içeri, Adamlar oturmufl dört köfleli, Endo mendo güzeli, Güzellerin içinde en güzeli, Güzellerin içinde en güzeli... Sonra sözü Emine ald›: — ‹nme minne,

25 Oryantasyon - 10-14.09.2012


Ucu dü¤me, Çalama çardak, Gümüfllü bardak, Apçan gupçan, Aradan sen ç›kacaks›n!... Say›flma sonunda Hacer ebe oldu. Körebede herkes eline iki tane yass› tafl al›yordu. Ebenin gözü ba¤land›ktan sonra oyuncular, tafllar› birbirine vurarak ebeye yaklafl›yor; sonra hemen uzaklafl›yorlard›. Bir yandan da: — Çak çaka çak çak, Ebeme de bak bak, Bak hele bak bak! diye ba¤r›fl›yorlard›. Ebe, ellerini öne uzat›yor ve sarsak sarsak tafl seslerine do¤ru kofluyor, olanca gücüyle oyunculardan birini yakalamaya çal›fl›yordu. Yakalanan oyuncu ebe oluyor ve böylece oyun sürüp gidiyordu. Gülten DAYIO⁄LU

(Dört Kardefltiler)

26 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


Süre: 40‘ Araç-Gereç: Boya kalemleri

27 Oryantasyon - 10-14.09.2012


KED‹ FARE OYUNU Süre: 40’ Ö¤rencilerinize oyunu afla¤›daki gibi aç›klay›n›z. Daha sonra bu oyunu oynamalar›n› isteyiniz. Bir halka üzerinde s›ralanal›m. Yüzlerimiz içe dönük olsun. Bir oyuncuyu kedi olarak seçelim. Kedi dairenin d›fl›nda kals›n. Di¤er oyuncu ise fare olarak dairenin ortas›nda durur. Kedi: “Ben kediyim.” Fare: “Ben de fareyim.” Kedi: “Seni yakalaca¤›m.” Fare: “Yakalayamazs›n.” diye seslensin. Bundan sonra oyun bafllas›n. Kedi di¤er oyuncular›n engellemelerine ra¤men fareyi yakalamaya çal›fls›n. Dairedeki çocuklar farenin kaçmas› için ona yol versinler. Fare yakalan›nca oyun yeni bafltan bafllar.

28 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


Süre: 40’ Araç-Gereç: Boya Kalemleri

29 Oryantasyon - 10-14.09.2012


ATLAMA Süre: 40’ Ö¤rencilerinizden sekiz grup oluflturunuz. Talimat vererek ö¤rencilerinize afla¤›daki hareketleri yapt›r›n›z. • Tek ve çift bacak; öne, geriye, yanlara s›çrama • Yerinde çift bacak s›çrayarak dizleri karna çekme • Seksek s›çrayarak de¤iflik yönlere hareket etme • Durdu¤u yerden tek ve çift bacak uza¤a atlama Ö¤rencilerinizi gruplara ay›r›p her grubun önüne befler daire çiziniz. Ö¤renciler, çizgilere basmadan bu dairelerin içine z›play›p geri gruplar›na dönsünler. 1. gelen grubu alk›fllat›n›z.

30 BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›


Süre: 40’ Araç Gereç: Boya kalemleri

31 Oryantasyon - 10-14.09.2012


MÜZ‹K - OYUN Süre: 40’ Ö¤rencilerinizle postac› flark›s›n› söyleyiniz. Ö¤rencileriniz aras›ndan bir postac› seçiniz ve flark›y› dramatize ederek oynat›n›z.

POSTACI (Dramatize flark›)

Çocuklar: Bak postac› geliyor, Selam veriyor; Herkes ona bak›yor, Merak ediyor.

32

Çok teflekkür ederiz, Postac› sana; Pek sevinçli haberler, Getirdin bana.

Haydi git güle güle U¤urlar olsun; Ellerin dert görmesin K›smetle dolsun.

Postac›: Bugün yaln›z bu kadar Dar›lmay›n›z; Yar›n yine gelirim Hoflçakal›n›z.

BUHAN 1. S›n›f Uyum ve Haz›rl›k Çal›flmalar›

Buhan Oryantasyon Sayı 1  

1. Sınıflara yardımcı