__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Dorpsvisie Westerlee 2017 - 2025 “Samen Werken aan onze Toekomst”

Opdrachtgever: Vereniging Dorpsbelangen Westerlee Uitvoerder: Werkgroep Dorpsvisie Westerlee


Colofon Dit is een uitgave van de

Versie 1.0, november 2017

Bestuurssamenstelling Jan Meendering Rita Boekholdt Ina Demandt Rense Louwes Ger de Maar Pascal Meinders Cornelis van der Poel Harry Visker Contactadres Vereniging Dorpsbelangen Westerlee p/a Tranendallaan 5, 9678 PB Westerlee Telefoon: 0597-416 374 E-mail: info@westerlee-vdw.nl Website: www.westerlee-vdw.nl  Ontwerp: Poppen Vormgeving en Communicatie


Inhoudsopgave

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

Inleiding Leeswijzer Visie en realisatie Totstandkoming nieuwe dorpsvisie Overheidsbeleid in relatie tot Westerlee Sterke- en zwakke punten, ideeÍn en wensen Thema’s die betrekking hebben op de leefbaarheid 7.1 Wonen en woonomgeving 7.2 Voorzieningen 7.3 Recreatie, toerisme en natuur 7.4 Werk en Bedrijvigheid 7.5 Dorpssamenhang Veiligheid, verkeer en bereikbaarheid Omgeving en aanzien van het dorp Duurzame energie Visie termijnoverzicht + Plan van aanpak Tot slot Bijlagen

2 3 4 5 6 7 8 8 10 15 17 18 21 25 27 29 36 37

1


1 Inleiding

Deze nieuwe dorpsvisie heeft de titel “Samen Werken aan onze Toekomst” gekregen. Daarmee wil het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Westerlee (VDW) aangeven, dat zij samen met de inwoners van Westerlee proactief willen zijn, om in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen in de komende jaren. Het is al weer 10 jaar geleden dat de vorige dorpsvisie geschreven en vastgesteld werd. De actiepunten, die daarin stonden, konden bijna allemaal gerealiseerd worden. Het bestuur heeft daarom een werkgroep “Dorpsvisie” samengesteld en deze de opdracht gegeven, in nauw overleg met de inwoners van het dorp, een nieuwe dorpsvisie op te zetten. De dorpsvisie 2017-2025, waarin de huidige stand van zaken in Westerlee en de visie van de inwoners ten aanzien van het heden en de komende jaren weergegeven wordt, kunnen wij hierbij dan ook presenteren. Bij de invulling van de opdracht tot het opzetten van de nieuwe dorpsvisie zijn de uitkomsten van de enquête overgenomen en is er goed geluisterd naar de meningen, ideeën en op- en aanmerkingen van de bewoners op de verschillende bijeenkomsten. Het bestuur van VDW vertrouwt er dan ook op dat deze dorpsvisie daardoor breed gedragen zal worden, zodat samenwerken niet alleen in woord, maar ook in daad zal plaatsvinden.

2


2 Leeswijzer

Na de inleiding (hoofdstuk 1), de leeswijzer (hoofdstuk 2), de visie en realisatie (hoofdstuk 3) en de totstandkoming van deze dorpsvisie (hoofdstuk 4), het veranderende overheidsbeleid (hoofdstuk 5) wordt ingezoomd op de sterkeen zwakke punten van onze dorpsgemeenschap (hoofdstuk 6). Deze zijn nodig om vorm en inhoud te geven aan deze dorpsvisie. Hierna thema’s die betrekking hebben op de leefbaarheid (hoofdstuk 7) en veiligheid, verkeer en bereikbaarheid (hoofdstuk 8), omgeving en aanzien van het dorp (hoofdstuk 9) en duurzame energie (hoofdstuk 10). Bij elke paragraaf wordt aangegeven met welke doelstelling(en) en door middel van welke actie(s) wij dat willen proberen te bereiken. In het Visie-termijnoverzicht/Plan van Aanpak wordt nader ingegaan op de uitvoering van de acties. (hoofdstuk 11). Na een slotwoord (hoofdstuk 12) volgen de bijlagen met (achtergrond) informatie gebruikt bij de totstandkoming van deze dorpsvisie (hoofdstuk 13).

3


3 Visie en realisatie

HUIDIGE SITUATIE BELEID: nu

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

GEWENSTE SITUATIE = VISIE

TOEKOMSTIGE SITUATIE

MISSIE DOELSTELLINGEN ACTIES

Een dorpsvisie is een plan van het dorp voor een lange termijn waarin wordt aangegeven wat, volgens de inwoners, de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Het hoofddoel van onze dorpsvisie is het in stand houden van de voorzieningen en waar mogelijk deze uit te breiden om daarmee de leefbaarheid van Westerlee op peil te houden. Naast leefbaarheid willen wij ook samen met de bewoners, de woonomgeving en woonmogelijkheden op niveau houden en de sociale samenhang versterken, waardoor inwoners van alle leeftijden goed en tevreden kunnen wonen in Westerlee. Met deze dorpsvisie willen wij een aanzet geven tot uitvoering van door de bewoners aangedragen, wensen en ideeën. VDW zal daarbij initiëren, enthousiasmeren, waar nodig bemiddelen en ondersteunen. Cruciaal hierbij is wel dat de inwoners zelf actief een bijdrage (gaan) leveren. Kernvragen daarbij zijn: Hoe willen we dit bereiken? en Wat is daar voor nodig? Door middel van acties willen wij samen met de bewoners de in de dorpsvisie omschreven doelstellingen realiseren en in het Visie-termijnoverzicht/Plan van Aanpak is een voorstel gedaan welke actie door wie uitgevoerd gaat worden. Hierbij is gekozen voor twee opties n.l. “bestuur” of “werkgroep”. Het “bestuur” (bestuursleden van VDW) zal in hoofdzaak actief zijn bij overleg en/of bemiddeling. De “werkgroep” (een samenstelling van enkele inwoners eventueel aangevuld door één of meer bestuursleden), zal het initiatief gaan oppakken en er vorm aan gaan geven. De resultaten van de acties zullen door VDW in een separaat plan worden weergegeven, en jaarlijks op de Algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd. Samenwerking en bereidheid van de inwoners tot inzet zal nodig zijn om de gewenste doelstellingen te bereiken, want alleen Samen kunnen wij de leefbaarheid van ons dorp in stand houden en daarmee Werken aan onze Toekomst. 4


4 Totstandkoming nieuwe dorpsvisie

Eind 2015 heeft VDW een enquête ontwikkeld en in het dorp uitgezet waarbij inwoners van 18 jaar en ouder werden uitgenodigd om de enquête in te vullen. Van de 600 uitgedeelde enquêteformulieren werden er 188 (= 31%) terug ontvangen, zodat van een representatief aantal gesproken kan worden. Na de Algemene ledenvergadering ( ALV ) in 2016 heeft de VDW een bewonersavond georganiseerd voor het opzetten van de dorpsvisie waarbij bewoners ideeën en wensen ten aanzien van de verschillende thema’s konden aangeven. Begin 2017 is op de ALV/Bewonersavond de concept dorpsvisie opnieuw behandeld en werd daarbij afgesproken nog een extra avond te organiseren om met de laatste inzichten vanuit het dorp het concept te kunnen vervolmaken. Alle bijeenkomsten hebben veel bruikbare informatie en suggesties opgeleverd om een breed gedragen dorpsvisie op te kunnen stellen. In de ontwikkeling van de nieuwe dorpsvisie zijn de volgende stappen doorlopen: 1. Ontwikkelen en uitvoeren van een dorp brede enquête. 2. De uitkomsten van de enquête in de werkgroep Dorpsvisie analyseren. 3. Acceptatie en draagvlak verkrijgen bij inwoners door de resultaten te bespreken en de inwoners bij de vraagstukken te betrekken. 4. De concept dorpsvisie opstellen door de werkgroep Dorpsvisie. 5. Een activiteitenplan met actiepunten opstellen. 6. De concept dorpsvisie voorleggen aan de bewoners van Westerlee. 7. De dorpsvisie wordt door het bestuur VDW vastgesteld. 8. Definitieve dorpsvisie overhandigen aan en bespreken met de politiek van de gemeente Oldambt. 5


5 Overheidsbeleid in relatie tot Westerlee

De rol van de overheid is de laatste jaren, zowel landelijk als gemeentelijk, drastisch veranderd. De verzorgingsstaat, zoals we dat vele decennia gewend waren, bleek onbetaalbaar. Daarnaast wil de overheid de invloed van de burgers groter maken. “Burgerparticipatie” is dan ook het nieuwe sleutelwoord. Daarbij bepalen burgers, samen met de gemeente en diverse instellingen, hoe de leefbaarheid vorm wordt gegeven. Door de terugtredende overheid zullen wij dan ook in grote mate zelf invulling aan onze leefomgeving moeten gaan geven. Ontwikkeling omgevingsvisie gemeente Oldambt De gemeente is druk bezig met de conceptomgevingsvisie. Afgesproken werd dat zij met ons, als vertegenwoordigers van Westerlee en andere belanghebbenden, om tafel zouden gaan zitten om te bespreken wat wij belangrijk vinden voor de toekomst van ons dorp. In de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2017 is het ‘Basisdocument Omgevingsvisie’

6

door de raad vastgesteld. Dit basisdocument is de aanzet om te komen tot een Omgevingsvisie, een nieuw, verplicht instrument onder de Omgevingswet die op 1 juli 2019 in werking treedt. De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin strategische hoofdkeuzen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn staan. Voor het basisdocument hebben VDW en andere dorpsverenigingen, wijkraden en stakeholders input aangeleverd. Ontwikkelingen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Vanuit landelijk beleid worden er taken overgeheveld naar de gemeente, waardoor diverse regelingen, w.o. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), consequenties hebben voor de bevolking en wordt er steeds meer een beroep gedaan op de burgerparticipatie. Hierdoor ontstaat er ook een nieuwe relatie tussen overheid, zorgaanbieders en burgers.


Inspelen op veranderingen staat hoog in het vaandel van VDW Deze nieuwe relatie vraagt om een andere rol van alle partijen. Aan de ene kant zal de gemeente meer en meer de regierol op zich nemen; dit betekent dat de gemeente een overheid wil zijn die loslaat wanneer inwoners zich prima redden, die faciliteert wanneer dat (even) helpt, die stimuleert of regisseert als dat oplossingen biedt en reguleert als dat echt niet anders kan. Aan de andere kant zal van de inwoners worden verwacht dat zij actief meedenken en meedoen. De rol van ons als VDW in deze veranderende omgeving is dat wij in gesprek gaan met betrokken partijen om negatieve impact voor Westerlee te beperken. De gemeente Oldambt is met ingang van 2017 gebiedsgericht gaan werken. Hiervoor zijn er gebiedswethouders en gebiedsregisseurs aangesteld.

De gebiedsregisseur is het gezicht van de gemeente en heeft nauw contact met het dorp of wijk, signaleert knelpunten en is het aanspreekpunt voor het dorp. De gebiedsregisseur heeft via VDW contacten met inwoners over de voorzieningen en de leefbaarheid in het dorp of wijk en houdt de gebiedswethouders op de hoogte van wat er speelt. De gebiedsregisseur is dan ook een belangrijke schakel tussen de gemeente en ons dorp en het is voor Westerlee dan ook van groot belang dat VDW nauw contact onderhoudt met de gebiedsregisseur.

6 Sterke- en zwakke punten, ideeën en wensen Zowel uit de enquête als bij de diverse overlegmomenten kwamen allerlei punten naar voren, die gerubriceerd zijn in een overzicht van sterke en zwakke punten, en zeker aandacht voor de toekomst vragen. Een belangrijk streven daarbij is om sterke punten te behouden en waar mogelijk zwakke punten om te zetten in sterke punten. Verder zijn er ook diverse ideeën en wensen. In de dorpsvisie zal dan ook zeker aandacht zijn voor de aangedragen ideeën en wensen. Wel belangrijk om nu al aan te geven is, dat alleen reële ideeën en wensen kans van slagen hebben om mogelijk op termijn gerealiseerd te kunnen worden. Noot: zie voor een compleet overzicht de bijlage hoofdstuk 13. 7


7 Thema’s die betrekking hebben op de leefbaarheid

Wonen en woonomgeving, voorzieningen, recreatie, toerisme en natuur, werk en bedrijvigheid, dorpssamenhang. Dit zijn allemaal thema’s die invloed hebben op de leefbaarheid in ons dorp. Deze thema’s worden hier met hun specifieke onderdelen beschreven.

7.1 Wonen en woonomgeving De waardering voor de woonomgeving is volgens de uitslag van de enquête hoog. 98% is zeer tevreden met de woonomgeving. Daarvan zijn de eigenaarbewoners iets kritischer dan huurders. Daarnaast wordt aangegeven dat het voor wonen en welzijn zeer belangrijk is dat de rust, de ruimte, het groen en de natuur in en bij het dorp voor de toekomst behouden blijft. Zeer positief is men over de centrale ligging van het dorp. Minder positief is men over het geplande 8

windturbinepark (N33) omdat dit mogelijk hinder voor de omgeving (natuur), specifiek geluidshinder en slagschaduw zal geven. Het woningaanbod in Westerlee is redelijk gevarieerd. Men constateert echter een tekort aan betaalbare woningen voor starters en ouderen; met name levensbestendige woningen, zowel in de koopals in de huursector. Het is daarom wenselijk een goed beeld te krijgen van de wachtlijsten die de woningbouwverenigingen hanteren. Op het gebied van woningbouw zou de inzet vooral gericht moeten zijn op ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, maar ook de leefbaarheidsproblematiek vraagt om oplossingen op maat. Verwacht wordt dat de vraag naar ‘zorg-wonen’ zal toenemen, omdat de huidige sterk gegroeide groep zestigers op een leeftijd komt waardoor de zorgvraag toeneemt. Een woonomgeving is leefbaar als het voldoet aan de verwachtingen die de inwoners ervan hebben. Een leefbare woonomgeving is veelal een omgeving waarin


woningen, gebouwen, het openbaar gebied, maar ook het privĂŠgebied rondom de woningen en gebouwen, er verzorgd uitzien. Dit is voor een klein dorp als Westerlee een belangrijke voorwaarde. Westerlee behoort tot de kleinere dorpen die een, zij het beperkte, uitbreidingsbehoefte kennen.

Doelstelling: Namens de bewoners wil VDW zich sterk maken om levensbestendige woningen en eventueel ook een zorg/wooncentrum te realiseren. Dat geldt eveneens voor het behouden en/of verbeteren van sociale woningbouw voor alle leeftijdsgroepen.

Acantus en Mooiland zijn de woningbouwverenigingen die in Westerlee een aantal huurwoningen exploiteren. De verhouding huur/koop is nu in Westerlee 18%/82%. Westerlee heeft geen echt centrum en de weinige voorzieningen die er zijn, liggen verspreid door het dorp. Momenteel zijn er geen vrije bouwkavels in Westerlee beschikbaar.

7.1.1 Actiepunt: VDW wil overleg gaan voeren met de Woningbouwverenigingen die in Westerlee sociale woningbouw hebben om te bekijken hoe deze woningen levensbestendig gemaakt kunnen worden, waardoor ouderen/starters langer in Westerlee, dus eigen omgeving, kunnen blijven wonen. Hierbij wordt ook gedacht aan het realiseren van zgn. kangoeroewoningen, ook wel tandemwoning, duo-woning of schakelwoning genoemd.

Ouderen willen aangepaste woningen met voorzieningen en vervoer binnen handbereik om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Jongeren willen graag woningen van een gunstig financieel niveau. Als die niet in Westerlee beschikbaar zijn, vertrekken ze veelal naar omliggende plaatsen. Op deze wijze ontstaat een verstoring van een evenwichtige opbouw van de bevolking, die vaak doorwerkt in diverse sectoren van de samenleving.

7.1.2 Actiepunt: VDW wil overleg gaan voeren met de Woningbouwverenigingen, de gemeente en de zorgverleningsorganisaties om de mogelijkheden tot het realiseren van een Zorg/Wooncentrum te bespreken. 7.1.3 Actiepunt: Omdat we niet precies weten hoe groot de wens is van jongeren en ouderen in Westerlee om een sociale huurwoning te betrekken, wil VDW gaan inventariseren hoeveel jongeren en ouderen in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning. 7.1.4 Actiepunt: Met de uitkomsten uit actiepunt 7.1.3 wil VDW overleg voeren met de twee woningbouwverenigingen.

9


7.2 Voorzieningen Het voorzieningenniveau is één van de aandachtspunten van Westerlee. Voorzieningen zijn voor een leefgemeenschap van essentieel belang en zijn mede bepalend en beslissend voor de keuze om ergens te gaan wonen. Het is van levensbelang voor Westerlee om zoveel mogelijk de bestaande voorzieningen te behouden en waar mogelijk uit te breiden. VDW wil dat bereiken door doelstellingen te formuleren en acties met de inwoners ten uitvoer te brengen. Belangrijk is wel om te beseffen dat het gewenste doel niet altijd bereikbaar is. Wens en realiteit liggen soms ver van elkaar. Onderwijs Meer dan driekwart van de respondenten vindt dat de voorzieningen van het onderwijs en de kwaliteit daarvan goed is. Bijna 90% vindt dat het eventueel samenvoegen van beide basisscholen (OBS F.T. Venema en CBS Het Baken) mogelijk moet zijn, maar dan wel met aandacht voor zowel Godsdienstonderwijs als lessen in Levensbeschouwing. Door diverse oorzaken werd helaas in 2016 besloten de OBS F.T. Venemaschool te sluiten zodat Westerlee op dit moment nog maar één basisschool heeft, nl. CBS Het Baken. Omdat een school

het vliegwiel voor een dorp is, dient er alles aan gedaan te worden om deze laatste onderwijsvoorziening te behouden. Doelstelling: Samen met de bewoners wil VDW de huidige basisschool in Westerlee behouden. 7.2.1 Actiepunt: Op dit moment is er geen actie noodzakelijk omdat er vooralsnog voldoende leerlingen zijn. Om echter de actuele ontwikkelingen te kunnen blijven volgen wil VDW wel minimaal 1x per jaar overleg met de school plannen.

Peuterspeelzaal De peuterspeelzaal “De Speulhörn” aan de Hoofdweg is een belangrijke voorziening voor Westerlee. Er worden veel activiteiten georganiseerd met en voor de ouders. De hoge inzet van de ouders kan verklaard worden uit het feit dat ouderparticipatie deel uitmaakt van de ‘traditie’ van het peuterspeelzaalwerk. Door hun activerende opstelling weten de leidsters dan ook deze traditie zeer levend te houden. Op dit moment bevindt de peuterspeelzaal zich in een particulier gebouw waarbij de mogelijkheid bestaat dat de verhuurder op een bepaald moment andere plannen met de accommodatie heeft. Het is dan ook voor VDW belangrijk op de hoogte te zijn als er veranderingen op stapel staan. Doelstelling: Samen met de inwoners wil VDW de peuterspeelzaal in Westerlee behouden. 7.2.2 Actiepunt: Op dit moment is er geen actie noodzakelijk. VDW wil actuele ontwikkelingen volgen en minimaal 1x per jaar een overleg plannen met het stichtingsbestuur voor Peuterwerk en Kinderopvang.

10


De Steunstee De Steunstee (het sociaal-maatschappelijk steunpunt van Westerlee) is ook één van de belangrijke voorzieningen van en voor Westerlee. Tot eind 2016 was de Steunstee in hetzelfde gebouw gehuisvest als de huidige peuterspeelzaal, maar is nu ondergebracht in het dorpshuis De Tille. Naast de functie als maatschappelijk steunpunt (1x per week is er een medewerk(st)er aanwezig voor ondersteuning) is de Steunstee ook belangrijk voor de sociale contacten. Men kan er knutselen, samen koffie drinken, etc. Daarnaast is men in januari 2017 van start gegaan met het Westerlee Thee Café. Doelstelling: De Steunstee in Westerlee behouden. 7.2.3 Actiepunt: Op dit moment is er geen actie noodzakelijk, maar er dient wel minimaal 1x per jaar overleg te zijn met de verhuurder en huurder (gemeente Oldambt) over actuele ontwikkelingen.

Het dorpshuis/dorpsplein Westerlee heeft een dorpshuis De Tille dat voor allerlei activiteiten gebruikt wordt en op dit moment bezig is met diverse verbouwplannen en de aanleg van een dorpsplein. In het dorpshuis is ook een uitdeelpost van de apotheek Scheemda en Huisarts uit Meeden gevestigd, die door vrijwilligers bemand wordt. Een belangrijk gegeven is dat men bij de meeste activiteiten in en rond het dorpshuis afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers. Het dorpshuis en de realisatie van het dorpsplein bieden veel mogelijkheden op het gebied van Ontspanning en Ontmoeting voor jong en oud, maar men moet er wel voor zorgdragen dat er voldoende binding blijft met vrijwilligers om ook in de toekomst alle activiteiten te kunnen realiseren.

Doelstelling: Omdat het dorpshuis een centrale rol in het dorp vervult, is het belangrijk dat de continuïteit van het beheer en de dienstverlening gewaarborgd blijven. VDW wil dit samen met het bestuur van de Tille waarborgen. 7.2.4 Actiepunt: VDW wil nauw contact met het bestuur van de Tille blijven onderhouden. Daarnaast wil VDW waar mogelijk initiatieven van het bestuur van de Tille ondersteunen.

Het Boshoes De Stichting Activiteiten Werkgroep Westerlee (SAWW) heeft de voormalige jeugdsoos “Primus” overgenomen en nieuw leven ingeblazen. Vanuit ‘t Boshoes worden allerlei activiteiten georganiseerd voor diverse doelgroepen. Met behulp van subsidies en vooral heel veel inzet van vrijwilligers is het gelukt om weer een eigen plek voor o.a. de jeugd te krijgen.

Doelstelling: De SAWW is een belangrijke organisatie binnen Westerlee. Het is van belang dat de SAWW zijn activiteiten kan blijven organiseren en dat het Boshoes behouden blijft. 7.2.5 Actiepunt: VDW wil minimaal 1x per jaar overleg met het bestuur van SAWW over initiatieven en mogelijke ondersteuning. 11


Dorpswinkel(s) Ruim 66% van de respondenten heeft behoefte aan één of meer dorpswinkels. De ervaring leert echter dat veel inwoners van Westerlee hun boodschappen doen in winkels elders en daarbij de “buurtwinkel”, hoe belangrijk zij die ook vinden, links laten liggen. Toch is het bekend dat de leefbaarheid voor bewoners zeer nauw samenhangt met de aanwezigheid van winkelvoorzieningen. Het verdwijnen van winkels uit een dorp heeft veelal een groot maatschappelijke impact. Hiervoor dient dus aandacht te zijn en zo nodig oplossingen voor bedacht worden. Doelstelling: VDW wil samen met de inwoners de winkels in Westerlee behouden, met name een “dorps-super”. 7.2.6 Actiepunt: Vooralsnog wil VDW de dorpssuper nog meer onder de aandacht van de inwoners brengen. Daarbij wil VDW nauw contact houden met de eigenaar van de dorps-super en samen met de inwoners nadenken over de situatie als de dorps-super zou gaan sluiten. 7.2.7 Actiepunt: VDW wil in samenwerking met de inwoners ook naar alternatieven voor de “buurtwinkels” zoeken. 7.2.8 Actiepunt: VDW wil nauw contact houden met alle ondernemers in Westerlee over hun toekomstplannen.

Sport en ontspanning Bijna 100 % van de respondenten geeft aan dat de gymnastiekzaal bij de Venemaschool moet blijven en hetzelfde aantal vindt het aantal voorzieningen w.o. de voetbalvelden en de ijsbaan, voldoende. Hierbij geeft men tevens aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de voorzieningen. 12

Doelstelling: Het gymnastiekgebouw in het dorp moet behouden blijven. Extra aandacht bij besluiten over deze voorziening is noodzakelijk, omdat VDW van mening is dat de gegevens in de accommodatienota van de gemeente over de benutting van de gymnastiekzaal in Westerlee niet geheel overeenkomen met de werkelijkheid. 7.2.9 Actiepunt: VDW wil 1 maal per jaar overleg met de gebruikers van het gymnastieklokaal en in overleg blijven met de gemeente over de accommodatienota.

Speelvoorziening(en) Uit de enquête blijkt dat uitbreiding van speelvoorzieningen gewenst is. Naast het natuurgebied de Garst (met de Beleefroute) waar men kan spelen, zijn er enkele plekken met speeltoestellen in Westerlee waar de kleine kinderen en de jeugd zich kunnen vermaken. Op het dorpsplein wil men nog wat speelvoorzieningen voor de kleine kinderen en bij ‘t Boshoes is uitbreiding van de huidige voorzieningen met een


pannaveldje gevraagd. Tenslotte willen ouderen graag een jeu de boules baan. Doelstelling: VDW wil initiatieven vanuit het dorp m.b.t. speelvoorzieningen ondersteunen. 7.2.10 Actiepunt: Bij initiatieven bekijken waar VDW ondersteuning kan bieden.

St. Joriskerk De Sint Joriskerk dient volgens de Stichting gerestaureerd te worden en behouden te blijven voor Westerlee. Het gebouw zou daarbij ook een nieuwe hedendaagse bestemming en aanvullende functie moeten krijgen. Deze mag echter niet concurrerend zijn met de bestaande voorzieningen in het dorp, zoals het dorpshuis de Tille en ’t Boshoes. Doelstelling: Waar mogelijk samenwerking tussen de verenigingen en stichtingen bevorderen. 7.2.11 Actiepunt: VDW zal overleg met besturen organiseren en overleggen waar ondersteuning geboden kan worden.

Begraafplaats De begraafplaats achter de Sint Joriskerk is in eigendom van de hervormde gemeente Westerlee – Heiligerlee en heeft op dit moment weinig uitstraling. Een groot aantal inwoners heeft aangegeven, dat de begraafplaats met meer groen en een paar bankjes “aantrekkelijker” zou kunnen worden en beter toegankelijk voor mindervaliden. Doelstelling: De begraafplaats meer uitstraling geven en toegankelijker maken. 7.2.12 Actiepunt: De wensen van de bewoners aan het bestuur Hervormde kerk Westerlee – Heiligerlee overbrengen. 13


Overige voorzieningen In de enquĂŞte is de bewoners gevraagd of zij voorzieningen in het dorp misten en zo ja welke en ook of er nog aanvullingen of wensen zijn. Hoewel er een duidelijk verschil in meningen/wensen is tussen de verschillende leeftijdsgroepen, blijken er toch een aantal voorzieningen, bij velen op het verlanglijstje te staan (zie grafiek). In het kader van deze aanvullingen en wensen heeft VDW de volgende doelstelling geformuleerd. Doelstelling: Samen met de inwoners de leefbaarheid behouden en deze waar mogelijk door het realiseren van wensen verbeteren. 14

7.2.13 Actiepunt: VDW wil inventariseren welke wensen realiseerbaar zijn. 7.2.14 Actiepunt: VDW gaat naar aanleiding van deze inventarisatie concrete actiepunten formuleren. 7.2.15 Actiepunt: VDW gaat concrete actiepunten met ondernemers, gemeente, instellingen en/of bewoners bespreken. 7.2.16 Actiepunt: VDW zal alert zijn bij nieuwe of veranderende situaties om de huidige voorzieningen te behouden, te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden.


Specifiek: Snel internet Voor verschillende bedrijven en zelfstandigen is een stabiele en snelle internetverbinding een basisvoorwaarde om goed te kunnen functioneren. Daarnaast heeft internet ook een steeds belangrijkere plek gekregen in het privéleven van veel mensen. In onze provincie zijn er zo’n 20.000 ‘witte aansluitingen’. Dit zijn huishoudens, bedrijven, scholen en andere zogenaamde ‘verblijfsobjecten’ waar nog geen snelle internetaansluiting beschikbaar is. Het belang van glasvezel, ook op het platteland, wordt door Europa en Rijk onderschreven waardoor er Europese en nationale subsidieregelingen voor glasvezel op platteland van kracht zijn geworden. Op initiatief van de gemeente Oldambt is de stichting “Oldambt Verbindt” opgericht.

Oldambt Verbindt

Deze stichting zou er voor moeten gaan zorgen dat naar iedere woning en boerderij in de gemeente Oldambt een glasvezelverbinding wordt aangelegd. In en om Westerlee is een groot aantal bedrijven gehuisvest. Daarom zou het goed zijn om zowel de dorpen als ook het landelijk gebied buiten de bebouwde kom te voorzien van glasvezel. Echter vanwege financiële beperkingen blijkt dit niet zo snel uitgevoerd te gaan worden als gewenst. Doelstelling: VDW wil waar mogelijk aandacht vragen voor de realisatie van snel internet en daarnaast ook kijken naar andere noviteiten op dat gebied. 7.2.17 Actiepunt: VDW blijft de vinger aan de pols houden bij gemeente en stichting Oldambt Verbindt. Verder heeft VDW ook oog voor noviteiten, zoals draadloos internet.

7.3 Recreatie, toerisme en natuur Recreatie Volgens de respondenten heeft Westerlee ten aanzien van recreatie voldoende voorzieningen. Zo zijn er het Hotel Restaurant Landgoed Westerlee, een Camping, een Theeschenkerij, een Rustpunt met een bed & breakfast, diverse “open tuinen”, een Beleefroute, een “bomen-wandel-route” en twee natuurgebieden. Westerlee ligt aan de LF-9, een landelijke fietsroute en de knooppuntenroute. Er is daardoor voldoende potentie op het gebied van recreatie en toerisme, maar de aanwezige kracht van de lokale ondernemers zou meer kunnen worden benut. Doelstelling: Het behouden van de bestaande voorzieningen en waar mogelijk uitbreiden. 7.3.1 Actiepunt: VDW wil voor zover dat in haar vermogen ligt initiatieven van lokale ondernemers ondersteunen. 15


Toerisme Marketing Oldambt en Marketing Groningen hebben ten aanzien van het Oldambt diverse toeristische ambities opgesteld, die mogelijk ook interessant zijn voor de aantrekkelijkheid van Westerlee. VDW heeft op het gebied van toerisme al met enige regelmaat contact met deze organisaties. Doelstelling: VDW wil meeliften met de ambities en waar mogelijk Westerlee onder de aandacht brengen, waardoor toeristen naast de huidige speerpuntgebieden (Blauwe Stad en Bad Nieuweschans) ook omliggende dorpen waaronder Westerlee gaan bezoeken. 7.3.2 Actiepunt: VDW zal met Marketing Oldambt nauw overleg blijven onderhouden en waar mogelijk meeliften op ontwikkelingen.

Wandelroutes Recreatieve routes, zoals de Beleefroute, zouden meer onder de aandacht gebracht moeten worden, o.a. bij scholen. Ook zou de rijke geschiedenis van Westerlee meer aandacht moeten krijgen; bijvoorbeeld d.m.v. cultuurhistorische wandelroutes. Doelstelling: Met betrekking tot korte wandelroutes (z.g.n. ommetjes) een werkgroep in het leven roepen die korte wandelingen gaat ontwikkelen, waaronder een aantal “ommetjes” en een cultuur-historische route. Deze werkgroep zou in samenwerking met andere instanties, al dan niet gebundeld, kleine routebrochures uit kunnen brengen. 7.3.3 Actiepunt: VDW wil samen met enkele inwoners een werkgroep samenstellen die korte wandelingen gaat ontwikkelen, waaronder korte “ommetjes” en een cultuur-historische route. 16

Natuurgebieden De meeste respondenten hebben aangegeven naast de rust en de ruimte, het groen en de natuur in en bij Westerlee erg belangrijk te vinden. Het is dan ook van belang dat de natuurgebieden (de Garst en Emergo) behouden blijven en dat het beheer en het onderhoud van de natuurgebieden op een zodanige wijze uitgevoerd wordt dat daardoor de recreatieve waarde in stand gehouden of zelfs verbeterd wordt. Het beleid van Staatsbosbeheer is er dan ook op gericht om beheers- en onderhoudswerkzaamheden in overleg met het “dorp” uit te voeren en onderhoudt met VDW daarvoor de nodige contacten. Doelstelling: VDW wil contact houden met Staatsbosbeheer om op deze manier invloed te kunnen uitoefenen op de onderhouds- en beheerswerkzaamheden in de natuurgebieden. 7.3.4 Actiepunt: Afspraken over reguliere contactmomenten met Staatsbosbeheer blijven maken. Beleefroute “Slag bij Heiligerlee” In november 2010 is een samenwerkingsovereenkomst door VDW, samen met de Gemeente, Staatsbosbeheer, het Bestuur van musea Heiligerlee en de Dorpsvereniging Heiligerlee, ondertekend ten behoeve van de realisatie van het projectplan Toeristische Beleefroute “Slag bij Heiligerlee”. In mei 2015 kon de Beleefroute officieel geopend worden. In overleg met genoemde partijen is daarna, om afspraken over het beheer en het onderhoud van de Beleefroute te kunnen maken, een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van de respectievelijke partijen beschreven zijn. VDW zou daarvoor vrijwilligers vanuit het dorp leveren, maar vóór de ondertekening van deze overeenkomst zijn de vrijwilligers, (de z.g.n. groengroep) die onder de


pet van VDW werkzaamheden in De Garst uitvoerden, gescheiden van VDW verder gegaan. Staatsbosbeheer stuurt nu rechtstreeks deze groengroep aan voor de uitvoering van de werkzaamheden in De Garst. Doelstelling: In verband met afspraken vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van het projectplan Toeristische Beleefroute “Slag bij Heiligerlee” wil VDW met Staatsbosbeheer nauw contact onderhouden over het behoud en beheer van het natuurgebied de Garst. 7.3.5 Actiepunten: VDW zal, om contact tussen de inwoners en Staatsbosbeheer te behouden, vertegenwoordigd blijven in de Stuurgroep Beleefroute Heiligerlee-Westerlee waarbij Staatsbosbeheer, de gemeente, de Vereniging Dorpsbelangen Heiligerlee en het Museum “Slag bij Heiligerlee” aanwezig zijn. Daarnaast zal VDW voor zover mogelijk zijn verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK), nakomen.

7.4 Werk en bedrijvigheid Werk en bedrijvigheid moeten worden gezien als de sleutel tot leefbaarheid. In en rond Westerlee zijn weliswaar een groot aantal bedrijven gehuisvest, maar de werkgelegenheid in en nabij Westerlee is beperkt waardoor veel inwoners hun werkplek buiten het dorp gezocht hebben. Westerlee telt ongeveer 70 bedrijven waarvan het merendeel bedrijfjes zonder personeel, aan huis zijn. Ondernemers zijn echter van groot belang voor de leefbaarheid van het dorp en bieden daarnaast veelal, door hun verbondenheid met Westerlee, ook ondersteuning bij de vele activiteiten en voorzieningen in het dorp aan. Het is dan ook van belang dat ondernemers deel blijven uitmaken van onze samenleving. Op dit moment wordt door de gemeente in de dorpen ruimte gegeven aan met name kleine bedrijven die zich willen vestigen in vrijkomende waardevolle panden, zoals oude boerderijen, waarbij instandhouding van deze gebouwen het uitgangspunt is. Het bedrijventerrein Eexta is voor lokaal georiënteerde bedrijvigheid ontwikkeld.

Doelstelling: Het is belangrijk om contact met de ondernemers te onderhouden en verbindingen te leggen om daarbij actuele onderwerpen te kunnen bespreken en tevens naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. VDW wil dan ook, waar mogelijk, initiatieven uit het dorp op het gebied van ondernemerschap ondersteunen. 7.4.1 Actiepunt: VDW zal indien noodzakelijk particuliere initiatieven, die passen bij de sfeer en karakter van het dorp, stimuleren. 17


Werk in de regio De werkloosheid in Oost Groningen, dus ook in Oldambt, is helaas relatief hoog. Daardoor is het aantal inwoners dat noodgedwongen gebruik moet maken van hun recht op bijstand groot. Oldambt telt daarnaast een groot aantal arbeidsgehandicapten, die tegenwoordig “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” genoemd worden. Er zijn veel te weinig betaalde banen in de gemeente Oldambt en directe omgeving. Het is duidelijk dat VDW geen banen kan creëren, maar wil zich wel inzetten om door overleg en ondersteuning samen met Sociaal Werk Oldambt, Synergon en Novo inwoners van Westerlee met een afstand tot de arbeidsmarkt een motiverende dagbesteding te geven. Doelstelling: VDW wil zinvolle dagbesteding mogelijk maken door via de projectgroep “ Westerlee Samen Sterk “ projecten aan te dragen, waardoor er door gespecialiseerde instellingen, zoals Synergon en Novo, mensen kunnen worden ingezet om werkervaring op te doen. 7.4.2 Actiepunt: VDW wil graag actief binnen de projectgroep “Westerlee Samen Sterk” blijven en waar mogelijk ondersteuning geven aan initiatieven.

7.5 Dorpssamenhang Westerlee kenmerkt zich door een groot saamhorigheidsgevoel onder de inwoners. Nieuwkomers voelen zich snel betrokken bij het dorp. Dat uit zich in een actief verenigingsleven en een goede opkomst bij activiteiten die worden georganiseerd. Toch neemt de betrokkenheid af. Het aantal leden van de verenigingen loopt terug en de inzet van vrijwilligers wordt minder. Daarmee is Westerlee geen uitzondering op de landelijke tendens. 18

In de enquête wordt door dorpsgenoten aangegeven dat zij geen bijdrage als vrijwilliger bij een vereniging of het organiseren van activiteiten willen leveren. Deze ontwikkeling baart VDW ernstige zorgen aangezien er door de overheid meer “burgerparticipatie” wordt gevraagd bij lokale activiteiten in het kader van leefbaarheid en “omzien naar elkaar”. Activiteiten Naast de verenigingen, die activiteiten voor hun leden organiseren, is er momenteel een aantal organisaties, die zich actief richten op de inwoners van Westerlee, zoals de Stichting Activiteiten Werkgroep Westerlee (SAWW) en het Dorpshuis de Tille. In de enquête wordt echter verschillend gedacht over het aanbod van activiteiten voor jong en oud. Verenigingen Diverse verenigingen zijn actief in Westerlee. Omdat er op dit moment nog te weinig onderling contact is weet VDW niet of deze verenigingen goed draaien. Een positief geluid is wel de doorstart van de gymnastiekvereniging (NGVW) in het najaar van 2016. Burenhulp De initiatiefgroep Veur mekoar, mit mekoar (VMMM) organiseert diverse activiteiten die er op gericht zijn mensen langer thuis te laten wonen en met elkaar in contact te brengen. Daarnaast proberen zij hulp te bieden aan hulpbehoevenden. “Schoef mor aan” en de inzet van een duofiets voor mensen met een handicap zijn daar goede voorbeelden van. Ook zij ondervinden bij het vinden van de juiste vrijwilligers bij de juiste hulpvraag problemen.


Doelstelling: Het werven van leden en activeren van vrijwilligers is een taak van de respectievelijke organisaties/verenigingen/stichtingen. Maar VDW wil zich inzetten om de onderlinge contacten en betrokkenheid te versterken.

geregistreerd bij de KvK. Wat doen die bedrijven en op welke wijze kunnen wij iets voor elkaar betekenen. VDW stelt voor eens per jaar een contactavond te organiseren.

7.5.1 Actiepunt: Waar mogelijk inwoners motiveren zich in te zetten voor verenigingen om daarmee de onderlinge betrokkenheid binnen Westerlee te versterken.

Communicatie van de Vereniging Dorpsbelangen Sinds enige tijd wordt in heel Westerlee de dorpskrant de Westerlink verspreid. Diverse verenigingen, waaronder VDW, maken nu gebruik van dit medium. VDW maakt daarnaast gebruik van sociale media om informatie te delen met de dorpsbewoners. De meeste vormen van communicatie die worden gebruikt zijn op dit moment nog éénrichtingsverkeer, waardoor

7.5.2 Actiepunt: Om een rol te kunnen spelen tussen bewoners, verenigingen, bedrijven, overheden en woningbouwverenigingen is het van belang te weten wat er speelt binnen de diverse geledingen. Om deze rol goed te kunnen vervullen gaat VDW de volgende activiteiten opzetten: 7.5.2.1 Ontmoetingsavond voor bewoners Dit kan bv. als een nieuwjaarsborrel opgezet worden waarbij informatie kan worden uitgewisseld tussen bewoners en VDW. We krijgen dan een beter beeld van wat er speelt onder de inwoners van Westerlee en kunnen waar nodig en mogelijk actie ondernemen. 7.5.2.2 Inloopspreekuur voor bewoners Frequentie en tijd moeten nog worden besproken. Eén en ander kan gezien worden als een aanvulling op de ontmoetingsavond voor bewoners. 7.5.2.3 Contactavond voor verenigingen en stichtingen Minimaal één keer per jaar wil VDW met alle verenigingen en stichtingen om tafel om informatie uit te wisselen en te peilen wat er speelt en waar VDW mogelijk een rol in kan spelen. 7.5.2.4 Contactavond voor bedrijven In Westerlee zijn een groot aantal bedrijven

19


de bewoners niet worden gehoord. Dit wil VDW gaan verbeteren. Betrokkenheid van bewoners bij de Vereniging Dorpsbelangen Op dit moment is slechts een deel van de inwoners lid van VDW. Uitgaande van de snel veranderende situaties (leefbaarheid, terugtrekkende overheid, krimp, vergrijzing etc.), is het belangrijk dat Westerlee een goede vertegenwoordiging heeft. Het zou dan ook goed zijn als iedere inwoner van Westerlee lid zou worden van VDW.

Doelstelling: VDW wil de vertegenwoordiger zijn voor iedere inwoner uit Westerlee en wil daarom ook de jongeren meer betrekken bij het wel en wee van Westerlee en tevens meer inzicht krijgen in wat hun wensen zijn. VDW wil daarnaast meer

20

inwoners duidelijk maken waar VDW voor staat en waarom mensen lid van VDW zouden moeten zijn en de communicatie tussen de inwoners en VDW verbeteren en interactief maken. 7.5.3 Actiepunt: VDW wil de communicatie verbeteren daarvoor gaat VDW een communicatieplan opstellen. Verder wil VDW ook een speciaal informatieboekje gaan maken voor (nieuwe)inwoners. 7.5.4 Actiepunt: VDW heeft de wensen van jongeren ten aanzien van hun woon- en leefomgeving nog niet goed in beeld. Bij de laatste enquĂŞte werd uitgegaan van personen ouder dan 18 jaar. VDW wil separaat ook de jongeren tot 18 jaar gaan enquĂŞteren.


8 Veiligheid, verkeer en bereikbaarheid

8.1 Veiligheid 77% van de respondenten geeft aan dat hun woonomgeving een veilige plaats is om te wonen en hun kinderen te laten opgroeien. Slechts 16 % ervaart vandalisme als een echt probleem. Toch blijken er, net zoals in andere dorpen en wijken, van tijd tot tijd problemen te zijn die zorgen voor een bepaalde maatschappelijke onrust. Soms denkt men te weten wie de problemen veroorzaken maar kan er onvoldoende of geen bewijs geleverd worden. In dat soort situaties kan of wil men geen aangifte doen, waardoor het probleem soms lange tijd blijft voortduren. Een echt toezicht door de politie is bijna ook niet mogelijk omdat de politie met weinig personeel een groot gebied moet bedienen. Desondanks blijft het niet preventief aanwezig zijn van de wijkagent voor velen een doorn in het oog.

Doelstelling: Om problemen, die door het ontbreken van voldoende bewijs, bij de politie niet altijd aangegeven kunnen worden, toch onder de aandacht van gemeente en politie te brengen, wil VDW een regulier overleg met deze instanties proberen te plannen. 8.1 Actiepunt: Zodra er zaken in het kader van veiligheid of overlast spelen, overleg met gemeente en/of politie plannen. Daarnaast wil VDW met enige regelmaat aat de politie en de gemeente nte afzonderlijk of gezamenlijk lijk uitnodigen voor een en bestuursvergadering.

21


Infrastructuur en verkeersveiligheid In de verkeersstructuur van Westerlee vormt de Hoofdweg de belangrijkste gebieds-ontsluitende functie, waarop alle verbindingswegen naar omliggende plaatsen en landerijen en de woonwegen in het dorp uitkomen. Westerlee kent in beginsel een heldere en bij het dorp passende verkeersstructuur, waarbij vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen het doorgaande verkeer op de Hoofdweg rechts voorrang moet verlenen. De handhaving van de maximaal toegestane snelheid op de Hoofdweg blijft een zorg voor bewoners, VDW en gemeente. De secundaire categorie verkeersstructuur wordt gevormd door wegen die de verbinding vormen met omliggende dorpen en plaatsen. Ten noorden en ten zuiden van de Hoofdweg zijn een tweetal clusters van woonwegen ( derde categorie ) aangelegd. Deze wegen hebben een sterk lokaal en ontsluitende karakter (30 km gebieden). Tenslotte zijn er nog enkele wegen in het buitengebied welke onderdeel zijn van officiële fiets- en/of wandelroutes (allen 30 km gebied) en een aantal fiets- en wandelpaden voornamelijk in gebruik voor recreatieve doeleinden. Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat de algemene verkeersveiligheid in de buurten buiten de Hoofdweg, m.u.v. enkele 30 km gebieden een hoge waardering van de bewoners krijgt. De Hoofdweg daarentegen krijgt van de aanwonenden een zeer lage score. Westerlee wordt goed ontsloten via de A7 die van Groningen naar Nieuweschans loopt. Een nieuwe, goede ontsluiting via de N33 richting Assen vindt men aan de westkant van Meeden.

22

Doelstelling: VDW wil samen met de inwoners een bijdrage leveren de verkeersveiligheid te verbeteren. Onveilige situaties c.q. problemen wil VDW bij de instanties (Gemeente, Politie, Veilig Verkeer Nederland en Fietsersbond) onder de aandacht brengen. Daarnaast wil VDW zelf acties ondernemen, w.o. acties in het kader van het Buurtlabel Veilig Verkeer. 8.2 Actiepunt: VDW wil in overleg met gemeente en politie over verkeersonveilige situaties. 8.3 Actiepunt: VDW wil de bewoners vroegtijdig attenderen op de gemeentelijke schouw, zodat zij knelpunten, zoals verkeersonveilige situaties kunnen aanleveren. 8.4 Actiepunt: VDW wil in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland acties houden (o.a. i.v.m. behoud Buurt Label Veilig Verkeer). 8.5 Actiepunt: VDW wil contact houden en waar nodig overleg hebben met de Fietsersbond over bekende knelpunten en de Fietsersbond ondersteunen met voorstellen. 8.6 Actiepunt: VDW wil de maximum toegestane snelheid op alle wegen met enige regelmaat onder de aandacht van de weggebruikers brengen. Eén van de acties daarvoor was in 2016 het aanschaffen van een snelheidsdisplay om daarmee de weggebruikers te attenderen op hun snelheid. VDW wil daarnaast in 2017 nog een tweede display aanschaffen.


Reflecterende huisnummering Bij onder meer brand, inbraak, ongeval of hartfalen zal veelal het noodnummer 112 gebeld worden. In dit soort gevallen telt iedere seconde en is het van belang dat de hulpdiensten zeer snel bij het juiste adres aankomen. Maar ondanks dat de meeste hulpdiensten met een navigatiesysteem werken, komt het nog heel vaak voor dat het betreffende huis moeilijk te vinden is, doordat er geen of slecht leesbare huisnummers aanwezig zijn. Het zoeken naar het juiste adres zal de hulpdiensten dan extra tijd kosten. Tijd die van levensbelang kan zijn.

Doelstelling: VDW wil de huidige vorm van openbaar vervoer behouden en zodra er plannen zijn om het huidige openbaar vervoer te veranderen overleg plegen met de desbetreffende instanties. 8.8 Actiepunt: Zodra noodzakelijk zal VDW overleg voeren met gemeente, gemeentelijk vervoersbedrijf, OV bureau.

Doelstelling: VDW wil de behoefte pijlen onder de inwoners om voor een beperkt bedrag een reflecterend huisnummerpaaltje aan te schaffen. 8.7 Actiepunt: VDW gaat aanbieders benaderen en offertes opvragen en gaat daarna de bewoners informeren om de draagkracht voor dit initiatief te bepalen.

Vervoersmogelijkheden Door bezuinigingen staat ook het openbaarvervoer onder druk. Verwacht wordt dat bij verslechtering van vervoersmogelijkheden, met name het openbaar vervoer, mensen zullen overwegen om kleine dorpen zoals Westerlee te verlaten omdat het bereiken van bijvoorbeeld de huisarts, tandarts en andere zorginstellingen dan te moeilijk wordt. Dit probleem speelt met name bij drie groepen dorpsbewoners, nl: minder mobiele ouderen, mensen met een laag inkomen en autoloze inwoners. Deze groepen zijn niet of minder goed in staat lange afstanden af te leggen. Goed openbaar vervoer is dan ook van onmisbaar belang.

Parkeren in woonwijken Klachten over parkeren in de woonwijken komen ons met enige regelmaat ter ore. Veelal ontstaan parkeerproblemen bij veranderingen in de bezetting van woningen. VDW is van mening dat bij het toewijzen van sociale woningen het onderwerp “parkeren� meer aandacht moet krijgen. Doelstelling: Samen met de inwoners, de gemeente, woningbouwverenigingen en Sociaal Werk Oldambt bekijken wat de problemen zijn en proberen deze op te lossen. 8.9 Actiepunt: VDW wil indien noodzakelijk over dit onderwerp overleg plegen met genoemde partijen. 23


Wegen in de buitengebieden De wegen in de buitengebieden werden vroeger voornamelijk door de landeigenaren gebruikt met relatief kleine voertuigen om het land te bewerken of producten te vervoeren. In de huidige tijd worden deze voertuigen steeds groter en veroorzaken daardoor aan o.m. aanwonenden en mede -weggebruikers een bepaalde vorm van hinder omdat de voertuigen steeds breder worden, maar de wegen daar niet op aangepast zijn. VDW is hierover al meerdere malen met de gemeente in overleg gegaan met het verzoek om de wegen te verbreden of passeerstroken te realiseren. De gemeente Oldambt moet wat betreft het onderhoud van paden en wegen prioriteiten stellen en er is vooralsnog geen investeringsbudget om de wegen in de buitengebieden van Westerlee aan te passen. Doelstelling: VDW wil samen met de bewoners en de gemeente blijven kijken naar de mogelijkheden om de buitenwegen veiliger te krijgen. 8.10 Actiepunt: Overleg met bewoners, gemeente en politie om de verkeersonveilige situaties te bespreken en mogelijkheden te bedenken om wegen in het buitengebied aan te passen (bijv. aanbrengen betonstroken naast de wegen om veiligere en schonere wegen te realiseren).

24

Winter strooibeleid De gemeente hanteert een winter strooibeleid waarbij uitsluitend geselecteerde wegen/paden betrokken zijn. Omdat dit slechts een beperkt aantal wegen/paden in ons dorp zijn, ontvangt VDW vooral tijdens ernstige sneeuwval en langere vorstperiodes veel klachten van met name ouderen, die het te gevaarlijk vinden om de straat op te gaan en zich daardoor belemmerd voelen. Voor VDW blijft dit dan ook zeker een bespreekpunt. Doelstelling: VDW wil voorkomen dat in een winterperiode onveilige situaties ontstaan. 8.11 Actiepunt: Overleg met de gemeente om door de inwoners aangedragen probleemsituaties te bespreken.


9 Omgeving en aanzien van het dorp

Entree van ons dorp De entree van zowel de Noord- als de Zuidzijde van Westerlee zijn sober en zeker niet onderscheidend. Veel bewoners zouden daar graag verandering in zien. Een entree die je welkom heet en die op je netvlies blijft staan als je door het dorp rijdt! Een entree die ons dorp ‘verkoopt’, waar wij trots op kunnen zijn en die de verkeersdeelnemers eraan herinnert dat ze onze leefomgeving binnenrijden.

Doelstelling: VDW wil samen met de inwoners en binnen de mogelijkheden, de entree van het dorp onderscheidener maken. Er zijn reeds diverse voorstellen gedaan die mogelijk uitvoerbaar zijn. Gedacht wordt aan welkomborden (eventueel met een pakkende slogan erop) en borden met actuele informatie over activiteiten in het dorp. Daarnaast kan men de entree met bloemen/ planten op fleuren. Combinaties zijn daarbij natuurlijk ook mogelijk. Het is wel van belang bij dit soort initiatieven dat er goede afspraken over actualisatie en onderhoud gemaakt worden. 9.1 Actiepunt: VDW gaat ideeën bij de inwoners nader inventariseren en gaat in overleg met de gemeente. 25


Omgeving Het dorp zelf oogt mooi, de Hoofdweg ziet er fraai uit en de meeste buurten van Westerlee liggen er netjes en verzorgd bij. Maar er zijn helaas ook delen van de openbare ruimte die extra aandacht vragen. Verder vraagt ook het onderhoud van het openbaar groen extra aandacht omdat een verhoging van het onderhouds- niveau een positieve bijdrage levert aan het aanzien van het dorp. Het streven is erop gericht om minder verzorgde delen van Westerlee een netter aanzien te doen geven, zodat het hele dorp er mooi en verzorgd uit gaat zien. Doelstelling: VDW wil samen met bewoners aandacht vragen voor minder verzorgde situaties die nu een minder verzorgde aanblik bieden. 9.2 Actiepunt: VDW wil samen met bewoners een eigen schouw organiseren om ongewenste situaties in beeld te brengen. 9.3 Actiepunt: VDW wil na de eigen schouw samen met inwoners bespreken hoe ongewenste situaties aangepakt zouden kunnen worden.

Opfleuren van het dorp Westerlee kenmerkt zich door een lange lintbebouwing, die loopt van Heiligerlee tot Meeden. Dit is dan ook een doorgangsroute die dagelijks door ongeveer 1900 voertuigen gebruikt wordt. Mogelijk zou deze route aantrekkelijker gemaakt kunnen worden met bloemen (bloembollen) in de bermen en/of beeldende kunstenaars de gelegenheid te geven om hun werken bijvoorbeeld in tuinen van aanwonenden te plaatsen. Doelstelling: Het voorstel is hier dan ook om initiatieven te ontwikkelen, zodat de route door het dorp een vrolijker en vriendelijker aanzicht zal krijgen. 9.4 Actiepunt: VDW zal het initiatief nemen om inwoners te vragen ideeĂŤn aan te leveren en daarna met gemeente, grondeigenaren en omwonenden, in overleg gaan over mogelijkheden.

Openbaar groen Ook het onderhoud van het openbaar groen bepaalt voor een groot deel het aanzien van ons dorp. Echter door bezuinigingen is de gemeente genoodzaakt het niveau van groenonderhoud laag te houden. Het zou daarom goed zijn als er vanuit het dorp initiatieven ontwikkeld zouden kunnen worden om gezamenlijk het niveau van groen onderhoud te verhogen. Dit soort werkzaamheden zouden ook ten goede kunnen komen aan de sociale cohesie in het dorp. Doelstelling: Het onderhoudsniveau in overleg met de inwoners van Westerlee verhogen en daarmee de leefbaarheid verbeteren. 9.5 Actiepunt: VDW wil bewoners motiveren door vrijwillige inzet (in de directe omgeving van de woning) het openbaar groen te onderhouden.

26


10 Duurzame energie

Het is al jaren bekend dat ons grote en ingrijpende klimaatveranderingen te wachten staan als we onze fossiele brandstoffen blijven verbranden. De eerste tekenen daarvan worden nu al zichtbaar. We zullen dus met zijn allen veel minder energie moeten gebruiken door o.m. woningen en andere gebouwen beter te isoleren maar ook om over te gaan op schone en duurzame energie. De aardbevingen ten gevolge van de aardgaswinning hebben Groningen en ook Oldambt letterlijk en figuurlijk wakker geschud. “Energietransitie” (de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie of het benutten van aardwarmte, biomassa) is ook bij de provinciale overheid een nieuw modewoord geworden. In het nieuwe Programma Energietransitie 2016-2019 wordt er jaarlijks 1,5 miljoen euro uitgetrokken om projecten ter bevordering van die energietransitie te ondersteunen. De provincie maakt op dit moment beleid om van alle benodigde energie in onze provincie in 2035 60% duurzame energie op te wekken en in 2050 100%. Ook de gemeente Oldambt is bezig om invulling te geven aan de energietransitie opdracht. Vooruitlopend hierop heeft ze een concept Omgevingsvisie opgezet met daarin opgenomen een plan om o.a. bij het Emergobos een grootschalig zonnepark toe te staan. Westerlee moet er dan ook rekening mee houden dat

er op korte termijn ingrijpende veranderingen plaats zullen vinden. Of dit nu gewenst is of niet. Uit de enquête kwam ten aanzien van duurzame energie het volgende naar voren. 75% van de respondenten is voor opwekking van groene energie; 12% heeft zelf al voorzieningen in de vorm van zonnepanelen laten aanbrengen, 53% is vóór collectieve energieopwekking en 44% wil graag een informatieavond over alternatieve/duurzame energie bijwonen. Daarnaast geeft ruim 80% aan tegen een windpark in de achtertuin te zijn, omdat men onder meer beducht is voor hinder en overlast en zelfs gezondheidsproblemen door o.a. laagfrequent geluid. Men wil het unieke open landschap nabij het dorp behouden.

Doelstelling 1: VDW wil met gespecialiseerde organisaties onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparing en duurzame (eventueel collectieve), energieopwekking. 10.1 Actiepunt: VDW gaat een informatieavond organiseren over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energieopwekking. 27


Doelstelling 2: Mocht overleg tussen de hiervoor genoemde organisaties niet tot het gewenste resultaat leiden dan wil VDW samen met inwoners onderzoeken of het mogelijk is om binnen de gemeente Oldambt een energiecorporatie op te richten om op deze wijze invulling te geven aan de wensen van de inwoners. 10.2 Actiepunt: VDW gaat, indien noodzakelijk, met andere dorpen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een energiecorporatie op te zetten. Doelstelling 3: Een deel van de woningen in Westerlee is eigendom van woningbouwverenigingen. VDW vindt het belangrijk dat ook deze woningen energiezuinig gemaakt worden door verbeterde isolatie en/of voorzien van zonnepanelen. 10.3 Actiepunt: VDW gaat Acantus, Mooiland en andere wat de mogelijkheden zijn om energiezuiniger te maken en zonnepanelen.

in overleg met partijen bekijken de huurwoningen te voorzien van

Doelstelling 4: Omdat een groot deel van de inwoners tegen de komst van windpark N33 is en verwacht dat realisatie van het windpark negatieve gevolgen zal hebben op het gebied van hinder, gezondheid en waardevermindering van woningen/gebouwen, is VDW vertegenwoordigd in de zgn. “DorpenAlliantie”, met vertegenwoordigers uit diverse dorpsbelangenverenigingen. VDW wil d.m.v. de “DorpenAlliantie” in overleg met gemeente, provincie en het Rijk de zorg over het geplande windpark blijven benadrukken en daarbij proberen zo veel mogelijk negatieve effecten, die het windpark (mogelijk) kan geven, 28

te verminderen. Verder heeft VDW zich ten doel gesteld de inwoners van Westerlee ten aanzien van Windpark N33 maar ook over andere plannen van de overheid, die de leefbaarheid zouden kunnen beïnvloeden, zo goed mogelijk op de hoogte te houden 10.4 Actiepunt: Er zijn al diverse acties ondernomen w.o. het indienen van zienswijzen en informatieverschaffing over het starten van procedures o.m. via de rechtsbijstandverzekering. Verder informeert VDW de inwoners over het windpark en andere (ingrijpende) zaken via de VDW-site, flyers en mondeling op bijeenkomsten. Doelstelling 5: De gemeente Oldambt heeft in de concept Omgevingsvisie vooralsnog een gebied aangewezen waar een grootschalig zonnepark gerealiseerd kan worden. Ondanks afspraken daarover zijn de bewoners en VDW daar niet bij betrokken. VDW heeft inmiddels dan ook bezwaar aangetekend ten aanzien van deze werkwijze en de gemeente verzocht om eerst met de bewoners en VDW in overleg te gaan voordat de Omgevingsvisie definitief wordt vastgesteld. VDW benadrukt daarbij dat zij niet tegen het realiseren van een groot zonnepark als zodanig is, maar dat voor zo’n initiatief wel voldoende draagvlak moet zijn. Daarnaast sluit VDW ook andere oplossingen m.b.t. het toepassen van duurzame energie niet uit. VDW vindt het erg belangrijk dat er voor nieuwe initiatieven voldoende draagvlak binnen het dorp is. 10.5 Actiepunt: Zodra de gemeente overleg wil met bewoners en VDW omtrent het geplande zonnepark nabij het Emergobos, zal VDW een bijeenkomst organiseren. Voldoende draagvlak zal daarbij het sleutelwoord zijn.


11 Visie termijnoverzicht + Plan van aanpak (1) Uit te voeren door

Thema en onderwerp

Actie(s)

Urgentie K/M/L of *

Bestuur

7.1 WONEN en LEEFOMGEVING

Actiepunt 7.1.1 Overleg met WBV

L

X

Actiepunt 7.1.2 Overleg met WBV + Gemeente

L

X

Actiepunt 7.1.3 Inventarisatie onder ouderen en jongeren

M

X

Actiepunt 7.1.4 Resultaten inventarisatie bespreken met WBV

M

X

7.2 VOORZIENINGEN Onderwijs Basisschool

Actiepunt 7.2.1 1x per jaar overleg met de school

K

X

7.2 VOORZIENINGEN Onderwijs Peuterspeelzaal

Actiepunt 7.2.2 1x per jaar contact met Stichtingsbestuur

K

X

7.2 VOORZIENINGEN Steunstee

Actiepunt 7.2.3 1x per jaar contact met Verhuurder en huurder

K

X

7.2 VOORZIENINGEN Dorpshuis/plein

Actiepunt 7.2.4 Contact houden met bestuur De Tille

K

X

Levensbestendige Woningen

7.1 WONEN en LEEFOMGEVING

Zorg/Wooncentrum

7.1 WONEN en LEEFOMGEVING

Interesse sociale huurwoning

7.1 WONEN en LEEFOMGEVING

Interesse sociale huurwoning

*: afhankelijk van situatie/noodzaak of bij initiatieven

Werkgroep

29


Visie termijnoverzicht + Plan van aanpak (2) Uit te voeren door

Thema en onderwerp

Actie(s)

Urgentie K/M/L of *

Bestuur

7.2 VOORZIENINGEN ’t Boshoes

Actiepunt 7.2.5 1x per jaar contact met bestuur ‘t Boshoes

K

X

7.2 VOORZIENINGEN Dorpswinkels

Actiepunt 7.2.6 Dorps-super onder de aandacht brengen

K

X

7.2 VOORZIENINGEN Dorpswinkels

Actiepunt 7.2.7 Overleg met inwoners over alternatieven

M

X

7.2 VOORZIENINGEN Dorpswinkels

Actiepunt 7.2.8 Contact met ondernemers

M

7.2 VOORZIENINGEN Sport en Ontspanning Gymnastieklokaal

Actiepunt 7.2.9 1x per jaar overleg met gebruikers en gemeente

K

X

7.2 VOORZIENINGEN Speelvoorzieningen

Actiepunt 7.2.10 Overleg met besturen de Tille, SAWW en Gemeente

*

X

7.2 VOORZIENINGEN St. Joriskerk

Actiepunt 7.2.11 Overleg met besturen en waar mogelijk ondersteuning bieden

M

X

7.2 VOORZIENINGEN Begraafplaats

Actiepunt 7.2.12 Overleg met Hervormde gemeente Westerlee-Heiligerlee

M

X

30

*: afhankelijk van situatie/noodzaak of bij initiatieven

Werkgroep

X


Visie termijnoverzicht + Plan van aanpak (3) Uit te voeren door

Thema en onderwerp

Actie(s)

Urgentie K/M/L of *

Bestuur

7.2 VOORZIENINGEN Overige voorzieningen

Actiepunt 7.2.13 Inventariseren welke wensen realiseerbaar zijn

M

X

7.2 VOORZIENINGEN Overige voorzieningen

Actiepunt 7.2.14 N.a.v. inventarisatie actiepunten formuleren

M

X

7.2 VOORZIENINGEN Overige voorzieningen

Actiepunt 7.2.15 Concrete actiepunten bespreken

M

X

7.2 VOORZIENINGEN Overige voorzieningen

Actiepunt 7.2.16 Alert zijn bij veranderingen

*

X

7.2 VOORZIENINGEN Overige voorzieningen specifiek Snel Internet

Actiepunt 7.2.17 Vinger aan de pols + oog voor noviteiten

M

X

7.3 VOORZIENINGEN Recreatie, toerisme en natuur Recreatie

Actiepunt 7.3.1 Initiatieven ondernemers ondersteunen

*

X

7.3 VOORZIENINGEN Recreatie, toerisme en natuur Toerisme

Actiepunt 7.3.2 Overleg met Marketing Oldambt

K

X

7.3 VOORZIENINGEN Recreatie, toerisme en natuur Wandelroutes

Actiepunt 7.3.3 Cultuurhistorische werkgroep samenstellen

M

*: afhankelijk van situatie/noodzaak of bij initiatieven

Werkgroep

X 31


Visie termijnoverzicht + Plan van aanpak (4) Uit te voeren door

Thema en onderwerp

Actie(s)

Urgentie K/M/L of *

Bestuur

7.3 VOORZIENINGEN Recreatie, toerisme en natuur Natuurgebied De Garst

Actiepunt 7.3.4 Afspraken met SBB vastleggen

K

X

7.3 VOORZIENINGEN Recreatie, toerisme en natuur Beleefroute

Actiepunt 7.3.5 Verantwoordelijkheden nakomen

K

X

7.4 WERK en BEDRIJVIGHEID Initiatieven ondersteunen

Actiepunt 7.4.1 Particuliere initiatieven Ondersteunen

*

X

7.4 WERK en BEDRIJVIGHEID Werk in de regio Westerlee Samen Sterk

Actiepunt 7.4.2 Overleg en ondersteuning

K

7.5 DORPSSAMENHANG Dorpssamenhang vergroten

Actiepunt 7.5.1 Motiveren bewoners

M

7.5 DORPSSAMENHANG Dorpssamenhang vergroten

Actiepunt 7.5.2 Diverse contact momenten organiseren

M

X

7.5 DORPSSAMENHANG Dorpssamenhang vergroten

Actiepunt 7.5.3 Communicatie verbeteren

K

X

7.5 DORPSSAMENHANG Dorpssamenhang vergroten

Actiepunt 7.5.4 Jongeren t.a.v. wensen enquêteren

M

X

32

*: afhankelijk van situatie/noodzaak of bij initiatieven

Werkgroep

X

X


Visie termijnoverzicht + Plan van aanpak (5) Uit te voeren door

Thema en onderwerp

Actie(s)

Urgentie K/M/L of *

Bestuur

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Veiligheid

Actiepunt 8.1 Overleg Gemeente en Politie

*

X

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Infra en verkeer

Actiepunt 8.2 Regulier overleg Gemeente en Politie

*

X

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Gemeentelijke Schouw

Actiepunt 8.3 Bewoners attenderen aanleveren punten

M

X

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Buurtlabel

Actiepunt 8.4 Acties met VVN

K

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Fietsersbond

Actiepunt 8.5 Contact en overleg met Fietsersbond over knelpunten

*

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Snelheidsbeperking 50 en 30 KM gebieden

Actiepunt 8.6 Monitoren bestaande snelheidstableau en aanschaf 2e

*

X

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Reflecterende huisnummering

Actiepunt 8.7 Inventariseren en uitvoeren initiatief

K

X

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Vervoersmogelijkheden Behoudt OV

Actiepunt 8.8 Overleg Gemeente en OV-bureau

M

*: afhankelijk van situatie/noodzaak of bij initiatieven

Werkgroep

X

X

X 33


Visie termijnoverzicht + Plan van aanpak (6) Uit te voeren door

Thema en onderwerp

Actie(s)

Urgentie K/M/L of *

Bestuur

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Parkeren in woonwijken

Actiepunt 8.9 Overleg met Woningbouwver. en Gemeente

L

X

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Wegen in buitengebieden

Actiepunt 8.10 Overleg met Gemeente en Politie

*

X

8 VEILIGHEID/VERKEER en BEREIKBAARHEID Winter strooibeleid

Actiepunt 8.11 Overleg met Gemeente

*

X

9 OMGEVING/ AANZIEN DORP Entree dorp Entree aanpassen

Actiepunt 9.1 Inventariseren ideeën en in overleg met Gemeente

K

X

9 OMGEVING/AANZIEN DORP Omgeving Netter aanzien

Actiepunt 9.2 Interne schouw organiseren

M

X

9 OMGEVING/AANZIEN DORP Omgeving Netter aanzien

Actiepunt 9.3 Geconstateerde ongewenste situaties bespreken

M

X

9 OMGEVING/AANZIEN DORP Aanzien Opfleuren dorp

Actiepunt 9.4 Ideeën inwoners en mogelijkheden bespreken

K

X

9 OMGEVING/AANZIEN DORP Aanzien Onderhoud Openbaar Groen

Actiepunt 9.5 Bewoners motiveren voor uitvoeren groenonderhoud

M

X

34

*: afhankelijk van situatie/noodzaak of bij initiatieven

Werkgroep


Visie termijnoverzicht + Plan van aanpak (7) Uit te voeren door

Thema en onderwerp

Actie(s)

Urgentie K/M/L of *

10 DUURZAME ENERGIE Dorpsprojecten onderzoeken

Actiepunt 10.1 Informatieavond organiseren

K

X

10 DUURZAME ENERGIE Dorpsprojecten onderzoeken

Actiepunt 10.2 Mogelijkheden onderzoeken

M

X

10 DUURZAME ENERGIE Energie verbruik verminderen

Actiepunt 10.3 Overleg met wbv-en

M

X

10 DUURZAME ENERGIE Negatieve effecten Windpark

Actiepunt 10.4 Diverse acties en informatie verstrekking

*

X

10 DUURZAME ENERGIE Mogelijke inpassing zonnepark Emergobos

Actiepunt 10.5 Bijeenkomst organiseren en peilen draagkracht

K

*: afhankelijk van situatie/noodzaak of bij initiatieven

Bestuur

Werkgroep

X

35


12 Tot slot

Westerlee is een bijzonder en actief dorp en dat willen we met z’n allen graag zo houden, daarom is bij het opzetten van deze Dorpsvisie aandacht geweest om de doelstellingen en de actiepunten zo specifiek mogelijk te omschrijven, maar ook om deze meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te maken. Zoals eerder aangegeven zal voor de uitwerking van de doelstellingen een jaarplan benut worden. De resultaten zullen jaarlijks op de Algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd worden. Veel wat nu in gang gezet gaat worden zal de komende jaren moeten rijpen. Veranderingen vinden niet van de ene dag op de andere plaats. Het komt er nu wel op aan om de huidige inzet en het enthousiasme van de respectievelijke vrijwilligers en de werkgroepen te behouden, waarbij de steun vanuit het dorp erg belangrijk is, maar ook de medewerking van o.m. de gemeente en andere aan Westerlee gerelateerde instanties. Wij vertrouwen er op dat deze Dorpsvisie daarin een bewustmakende en bindende rol zal vervullen. Verder benadrukken wij nog dat in de komende tijd op diverse terreinen sprake zal zijn van voortschrijdend 36

inzicht en dus ook rekening gehouden moet worden met verandering van inzicht. Deze Dorpsvisie is dan ook geen statisch eindproduct. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal VDW daarop dan ook zeker inspelen en waar nodig nieuwe doelstellingen en actiepunten formuleren. Het zal dan ook duidelijk zijn dat na vaststelling van deze Dorpsvisie het werk zeker niet afgesloten is, maar dat het echte werk nu pas gaat beginnen. Wij menen dat deze Dorpsvisie voor zowel de inwoners van Westerlee, de gemeente en niet in mindere mate voor ons als Vereniging Dorpsbelangen, unieke en duidelijke uitgangspunten biedt. Het bestuur van VDW wil tot slot iedereen die een bijdrage aan deze Dorpsvisie geleverd heeft hartelijk danken voor zijn of haar inspanningen. Zonder die inzet was dit stuk niet in deze vorm tot stand gekomen. Wij zullen de Dorpsvisie 2017-2025 als leidraad voor ons doen en laten gebruiken en hopen samen met de inwoners van Westerlee de gestelde doelen te bereiken. Het bestuur


13 Bijlagen

(dienende als basis voor de Dorpsvisie 2017-2025) 01. Beknopt overzicht enquête 02. Zwakke- en sterke punten 03. Ontbrekende voorzieningen 04. Aanvullingen/wensen 05. De belangrijkste bronnen van overlast 06. Zorgen voor de toekomst 07. Ideeën 08. Overzicht reacties op stellingen en vragen 09. Nadere uitwerking van specifieke enquête vragen 10. Verleden en heden 11. Bevolking in cijfers 12. Wonen in Westerlee 13. Overzicht woningbestand 14. Verhuisbewegingen 15. Groen en natuur 16. Recreatie en toerisme 17. Cultuur 18. Sociale omgeving 19. Overzicht strooibeleid 20. Economische aspecten 21. DorpenAlliantie 22. Concrete richtlijnen, taken en opdrachten

1. Beknopt overzicht enquête uitgevoerd november 2015 98% van de respondenten geeft aan zeer tevreden te zijn met de woonomgeving. Daarnaast wordt aangegeven dat het voor wonen en welzijn zeer belangrijk is dat de rust, de ruimte, het groen en de natuur in en bij het dorp voor de toekomst behouden blijft. Zeer positief is men over de centrale ligging van het dorp en ook over de sociale contacten. Het merendeel van de respondenten geeft aan werkzaam buiten het dorp of de gemeente te zijn en daarbij soms gebruik maakt van de voorzieningen in Westerlee. 50% is lid van een vereniging in Westerlee en is tevreden met ons Dorpshuis en de functie van de Steunstee. Meer dan driekwart van de respondenten vindt dat de voorzieningen van het onderwijs en de kwaliteit goed is en bijna 90% vindt dat de beide basisscholen samen moeten gaan, indien dat in verband met het aantal leerlingen noodzakelijk blijkt. Opmerking: door diverse oorzaken moest in 2016 besloten worden de F.T. Venemaschool te sluiten. Omdat echter een school het vliegwiel voor een dorp is, dient er alles aan gedaan 37


te worden om de huidige basisschool Het Baken als laatste onderwijsvoorziening te behouden. 96% van de respondenten geeft aan dat de gymnastiekzaal (bij de voormalige Venema school) belangrijk is voor de inwoners van Westerlee en moet blijven. In het algemeen vindt men de huidige sportvoorzieningen voldoende en is men tevreden met de kwaliteit daarvan. 94% van de respondenten kent de Beleefroute en vindt dat de recreatieve voorzieningen nabij het dorp voldoende en van hoge kwaliteit zijn. Daarnaast wenst men graag een cultuurroute. Over het aantal speelgelegenheden voor kinderen wordt verschillend gedacht. Er wordt ook aangegeven dat men een aantal voorzieningen mist, zoals een pinautomaat, zorgpost, huisarts, brede school, een plek waar alle leeftijden

samen kunnen komen, een cafĂŠ, levensbestendige woningen, een extra brievenbus. Opmerking: in 2015 waren in het dorp 2 nog postbussen aanwezig. In 2016 werd door PostNL besloten om 1 postbus daarvan te verwijderen.

2. Zwakke- en sterke punten Zowel uit de enquĂŞte als bij de jaarvergadering kwamen een aantal punten naar voren die aandacht voor de toekomst vragen. Belangrijk is dat er zorg voor gedragen wordt dat de sterke punten behouden en geconsolideerd blijven en waar mogelijk het aantal zwakke punten wordt verminderd. Ook dient er aandacht te zijn voor voorzieningen, die op dit moment in ons dorp ontbreken. Waar mogelijk moet bekeken worden hoe wensen gezamenlijk kunnen worden ingewilligd.

38

Sterke punten Westerlee

Zwakke punten Westerlee

Rust en ruimte Groen en natuur Sociale contacten De centrale ligging Aanwezigheid scholen (nu nog 1) Diverse verenigingen in het dorp Aanwezigheid Dorpshuis Aantal georganiseerde dorpsactiviteiten Aanwezigheid Postagentschap/winkels Veiligheid wonen Aanwezigheid AED

Geen nieuwbouw plannen Geen levensloop bestendige woningen Vergrijzing/Krimp Overlast hondenpoep Geen/onvoldoende werk Slecht winter strooibeleid Wijkagent onvoldoende zichtbaar Matig onderhoud groen/wegen Matige/ontbreken verlichting fietspaden Zorgen m.b.t. schade gas- en zoutwinning Verzuilingen scholen/verenigingen


3. Ontbrekende voorzieningen Aan de respondenten is gevraagd welke voorzieningen er volgens hen ontbreken in Westerlee. De resultaten zijn in onderstaand overzicht en globaal in de tabel aangegeven. Pinautomaat Echte bakker/ supermarkt Café Zorgvoorziening zorgpost/huisarts Speelplek kinderen Meer fietspaden (veiligheid) Samenkomplek voor alle leeftijden Extra brievenbus Bladerbakken in de herfst Benzinestation

17% 10% 9% 9% 9% 9% 7% 2% 1% 0,5%

4. Aanvullingen/wensen Aan de respondenten is gevraagd of er nog andere zaken van belang waren en/of en nog wensen ter aanvulling waren. Rechts de resultaten. 5. De belangrijkste bronnen van overlast Ook is de bewoners gevraagd wat zij als de belangrijkste bron van overlast ervaren. Hierop kwamen de volgende zaken naar voren: • Snelheid op Hoofdweg en binnenwegen • Tekort aan parkeerplaatsen. • Hondenpoep. • Onderhoud binnenwegen. • Illegale stortingen in natuurgebied • Zwerfvuil

Brede school Meer sport mogelijkheden Jeugdsoos Verlichting op bepaalde plekken Levensbestendige woningen Kerk Zebra bij Dorpshuis Bibliotheek Overige (7 wensen)

5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 14%

Extra aanvullingen/wensen • Realisatie snel internet (glasvezel) • Voorkomen/aanpakken overlast skatebaan/Boshoes • Verbetering afvoer regenwater aan buitenwegen • Aandacht voor trottoirs in diverse straten (slecht) • Aandacht voor schade door steenmarter • Samengaan bestuur van SAWW en de Tille (mogelijkheid bekijken) • Goede bereikbaarheid van voorzieningen behouden/verbeteren • Info map/folder VDW voor nieuwe inwoners

6. Zorgen voor de toekomst De belangrijkste zorgen die de inwoners hebben gaan over de gas- en de zoutwinning, de bevingsschade, de komst van een windmolenpark, het ontbreken van werk, de vergrijzing en de krimp. 7. Ideeën Er worden ook leuke ideeën gegeven, zoals een muziekfestival/fanfare, fietstochten, lezingen, dansen/disco, cursussen, avonden voor het hele dorp. Kortom genoeg wensen/ideeën om iets mee te doen. 39


8. Overzicht reacties op stellingen en vragen gesteld op de bewonersavond april 2016 ◆ Stelling 1 Dorp en Omgeving De reconstructie van de Hoofdweg en de regel “ Rechts gaat voor “ is een kwestie van tijd en gewenning om deze weg verkeersveiliger te maken! Reactie(s) op stelling 1 ✓ Dat zou kunnen maar er moet ook meer gedaan worden (zie antwoorden aanvullende vraag) Aanvullende vraag: Wat zou er moeten gebeuren om dit te versnellen? Antwoorden op aanvullende vraag: ✓ Attentiepunten op kruising (weg) duidelijker. ✓ Dorpsbewoners wijzen op snelheid/voorrang via Westerlink. ✓ Obstakels (plantenbakken) plaatsen (zoals in Meeden). ✓ Meer snelheidscontrolemeters plaatsen. ✓ Meer controles door de politie. ◆ Stelling 2 Sociale omgeving Wij brengen in Westerlee, met het oog op leefbaarheid, alleen iets tot stand met inzet van alle bewoners! Reactie(s) op stelling 2 ✓ Alle bewoners!!! Een Utopie. Wel inzet van veel bewoners. ✓ Draagvlak creëren is onontbeerlijk. ✓ Ook met beperkt aantal vrijwilligers is nog veel te realiseren. Aanvullende vraag: Hoe kunnen bewoners gemotiveerd worden om zich als vrijwilliger in te zetten? Antwoorden op aanvullende vraag ✓ Voorlichting door oproep b.v. Dorpskrant/ Westerlink. ✓ Mond tot mondreclame/via verenigingen en ontmoetingsruimte in het dorp. 40

✓ Te informeren door een persoonlijke benadering en toelichting. ✓ Persoonlijke benadering en toelichting herhalen. ✓ Zuinig zijn op de vrijwilligers die je al hebt. ✓ Klein beginnen, laten zien wat je doet en anderen enthousiasmeren. ◆ Stelling 3 Voorzieningen Een ontmoetingsruimte in Westerlee zou iedere dag van de week toegankelijk moeten zijn! Reactie(s) op stelling 3 ✓ Afhankelijk van doelgroep (zie ook antwoorden op aanvullende vraag) ✓ Belangrijk dat tussen diverse verenigingen/ organisaties meer afstemming over deze mogelijkheden komt. Aanvullende vraag: Wat zouden de openings- en sluitingstijden moeten zijn? Antwoorden op aanvullende vraag ✓ Inventariseren om welke doelgroep(en) het gaat. ✓ Eventueel uit de enquête halen. ✓ Bijvoorbeeld Ouderen overdag/Jeugd na schooltijd/ Werkenden naar behoefte. ◆ Stelling 4 Wonen en bouwen Extra woningen voor alle leeftijdsgroepen zou de krimp kunnen tegengaan! Reactie(s) op stelling 4 Ja dat is mogelijk met: ✓ betaalbare woningen voor jongeren ✓ een zorgcentrum met daar boven levensbestendige woningen (1 woonlaag) ✓ Jongeren en ouderen uit het dorp moeten daarbij voorrang krijgen. Aanvullende vraag: Op welke plaats(en) in/bij het dorp zouden woningen moeten komen? ✓ Zorgcentrum tegenover Bulder (Dorpswinkel op Hoofdweg). ✓ Betaalbare woningen voor jongeren verspreid over het dorp.


9. Nadere uitwerking enquĂŞte vragen bij het thema Dorp en Omgeving en Sociale omgeving Ik ben tevreden over de verkeersveiligheid in Westerlee 39% is tevreden, 61% ontevreden. Als je het totaal analyseert kom je op: 11% is tevreden en woont aan de Hoofdweg 28% is tevreden en woont in de overige straten van Westerlee 30% is ontevreden en woont aan de Hoofdweg 31% is ontevreden en woont in de overige straten van Westerlee De inrichting van de Hoofdweg draagt bij aan de verkeersveiligheid in het dorp 43% is het daar mee eens, 57% dus niet. Van de bewoners aan de Hoofdweg die mee hebben gedaan is 34% tevreden en 66% niet. Van de bewoners die in de overige straten wonen is 51% tevreden en 49% niet! Een duidelijk verschil van mening; afhankelijk van waar je dus woont. De maximum snelheden worden goed nageleefd 15% is het daar mee eens, 85% niet. Van de bewoners van de Hoofdweg is 93% van mening dat de maximum snelheden niet worden nageleefd, van de overige bewoners 79%.

Ik ben bereid om als vrijwilliger meer werkzaamheden voor mijn dorp te doen. 64% wil dat niet! Van deze categorie is 55% in de leeftijdscategorie tussen 45 en 64 jaar en 30% is ouder dan 65 jaar. Ik vind dat vergunning verstrekking voor megastallen voorkomen moet worden en dat grote bouwlocaties zoals windturbines het unieke uitzicht niet mogen belemmeren. 71% wil geeft aan dat er geen vergunningen afgegeven mogen worden en 81 % wil het vrije uitzicht behouden. 10. Verleden en heden Westerlee is een streekdorp, gelegen op de rand van het zogenaamde schiereiland van Winschoten met stuwwallen, geulen en keileemafzettingen. Ten noorden van Westerlee bevindt zich een zeekleigebied, dat tot stand gekomen is door indijking van de Dollardboezem. In de verkeersstructuur van Westerlee heeft de Hoofdweg de ontsluitende functie, waarop alle verbindingswegen van en naar omliggende plaatsen, landerijen en de woonwegen in het dorp uitkomen. De lintstructuur is ontstaan doordat op de hoogste delen van het landschap is gebouwd. De historische bebouwing van Westerlee is dan ook vooral aan het lint, de Hoofdweg, opgetrokken.

Ik zou graag een informatieavond bijwonen over alternatieve energie. 44% (34 mensen) wil dat wel. 9 willen zonnepanelen laten plaatsen, 6 willen zonnecollectoren en 27 zijn voor een collectieve energievoorziening in Westerlee.

Van oorsprong is de bebouwingsstructuur ontstaan uit grootschalige boerderijen en kleine arbeiderswoningen. Deze bebouwingselementen geven het dorp haar eigen identiteit.

Westerlee wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge saamhorigheid. 25% is het daar niet mee eens. 70% hiervan woont langer dan 15 jaar in Westerlee of is hier geboren.

Om de leefbaarheid van Westerlee in stand te houden en waar mogelijk verder te ontwikkelen is samenwerking op dorps-, gemeentelijk en zelfs provinciaal niveau onontbeerlijk. 41


Dat Westerlee in de toekomst nog meer de nadruk wil leggen op samenwerken blijkt uit de dorpsvisie met de titel “Samen werken aan onze toekomst”. De saamhorigheid in Westerlee is nog steeds vrij groot wat blijkt uit de inzet bij de diverse verenigingen/ stichtingen en dorpse projecten als Westerlee op z’n paasbest, kerstmarkt/-viering, het Leukste Dorp van Groningen en de alom bekende jaarlijkse feestweek.

nemen, is Westerlee te kenmerken als een compleet dorp.

Door samen te werken en ons onder meer te richten op het ruimtelijk beleid zodat de sterke en aantrekkelijke punten van Westerlee en omgeving (denk hierbij aan rust, ruimte, schone lucht, etc.) benadrukt worden, kan mogelijk aan de vergrijzing en de bevolkingskrimp tegenwicht geboden worden.

Ouderen willen aangepaste woningen met voorzieningen en vervoer binnen handbereik om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Jongeren willen graag woningen van een gunstig financieel niveau. Als die niet beschikbaar zijn, vertrekken ze meestal naar omliggende plaatsen.

11. Bevolking in cijfers Het aantal inwoners in 2015 was 1453. De totale bevolking van Westerlee is sinds 2009 afgenomen met 135 personen. De leeftijdscategorieën in Westerlee worden middels bijgevoegd overzicht en tabel weergegeven.

12. Wonen in Westerlee Hoewel het voorzieningenniveau in Westerlee zelf beperkt is, profiteert het uiteraard van de nabijheid van Winschoten, Veendam, Oude Pekela en Scheemda. Als we de afstand tot de basisvoorzieningen in ogenschouw 42

Bewoners van Westerlee zijn wel tamelijk kritisch ten aanzien van het aanbod en de nabijheid (in geval niet in het dorp aanwezig) van voorzieningen. Gezien het beperkte voorzieningenniveau in het dorp zelf is dit logisch.

Op deze wijze ontstaat een verstoring van een evenwichtige opbouw van de bevolking, die vaak doorwerkt in diverse sectoren van de samenleving. Een evenwichtige samenstelling van een dorpsbevolking is van essentieel belang voor de leefbaarheid van een dorp, dus in dit geval ook voor Westerlee. Het toewijzingsbeleid van de woningbouwverenigingen moet kritisch gevolgd en regelmatig in overlegsituaties aan de orde gesteld worden. Algemeen wordt verondersteld dat het toepassen van woningbouw de negatieve tendensen in de voorzieningen kan keren. Er mag echter op dit moment in Westerlee alleen nog worden gebouwd na sloop. Eens per jaar komt de klankbordgroep “woonmonitor” van de gemeente Oldambt bij elkaar, bestaande uit: huurdersverenigingen, vereniging dorpsbelangen, wijkplatforms, de seniorenraad, woningbouwverenigingen, vertegenwoordigers uit de makelaardij en de zorgpartijen. De ervaring leert dat demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals krimp, een andere samenstelling van de bevolking, verandering in behoeften wat betreft


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-9 jaar

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

Totaal

218 209 199 176 168 156 137

216 209 208 201 199 203 205

135 138 143 153 135 118 123

194 183 176 155 157 142 136

276 274 267 259 238 237 220

278 282 278 277 286 281 284

165 173 188 200 222 228 234

70 68 64 61 67 75 77

35 38 34 35 31 36 37

1 2 3 5 3 0 0

1588 1576 1560 1522 1506 1476 1453

wonen, voorzieningen, cultuur, bereikbaarheid, vrije tijd, op lange termijn een grote impact hebben op het wonen en leven in de gemeente Oldambt en met name voor ons in Westerlee. Het is voor bestuurders dan ook van groot belang te anticiperen op de ontwikkelingen en waar nodig partners te zoeken om (dreigende) problemen op te lossen. Daar is kennis van de ontwikkelingen per dorp voor nodig.

13. Overzicht woningbestand De gemiddelde vraagprijzen van de vrijstaande woningen zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen. De woningen, die verkocht worden, hebben gemiddeld een opmerkelijk lagere verkoopprijs dan de gemiddelde vraagprijzen van de woningen die worden aangeboden. De gemiddelde WOZ-waarden van de woningen, die in 2015 zijn verkocht, zijn lager dan de verkoopprijs. Er zijn in 2015 in Westerlee evenals in voorgaande jaren het meest vrijstaande woningen verkocht. 43


Verkoopprijs verkochte woningen

Vraagprijs niet verkochte woningen € 250,000

€ 250,000

€ 200,000

€ 200,000

€ 150,000

€ 150,000

€ 100,000

€ 100,000

€ 50,000

€ 50,000

€0

€0 2010

2011

2012

2013

2-onder-1 kap

2014

2015

2012

2013 vrijstaand

2015 15

30

25

610

605

20

600

15

595

10

590

5

2009

2010

2011

2012 huishoudens

2013

2014

2015

0

2010

woningen

2011

2012

2013

2-onder-1 kap

14. Verhuisbewegingen De verhouding huur/koop is in Westerlee 18%/82%. Er zijn minder huishoudens dan woningen. Dit houdt in dat er voldoende woningen in Westerlee zijn om de bevolking van Westerlee te huisvesten. De gemiddelde bezetting per woning is 2,47 personen. Een derde van de huishoudens in Westerlee woont langer dan 5 jaar in de huidige woning. Er is door de recessie en krimp sprake van een geringe doorstroming van huur naar koop en binnen de koopsector. Al jaren is er een toenemende behoefte aan levensbestendige woningen, met name voor starters. De prijzen liggen echter voor met name die laatste groep nog steeds te hoog. 44

2014

WOZ-gem 2015

Niet verkochte woningen

Huishoudens ten opzichte van woningen 615

585

2011

vrijstaand

2014

20015

vrijstaand

Verkochte woningen 14 12 10 8 6 4 2 0

2011

2012

2013 2-onder-1 kap

2014 vrijstaand

2015 5


15. Groen en natuur De gemeente Oldambt staat landelijk bekend als woon-en recreatiegebied, een gebied dat vertier en rust biedt op enkele autominuten van de A7. Met een fietsnetwerk en gevarieerde wandelroutes, is zij de tuin van het noorden geworden, nog versterkt door de vele borgterreinen en de natuur. Het landelijk gebied rondom Westerlee is daarbij uitgesproken agrarisch en dat uit zich in akkerbouwlanden en weidegronden. Ten noorden van de Hoofdweg zijn in de jaren ’50, ‘60 en ‘70 bossen aangeplant. In 2015 is op initiatief van Staatsbosbeheer, gemeente Oldambt en de dorpsverenigingen Heiligerlee en Westerlee de “Beleefroute Slag bij Heiligerlee “ in de Hoogte te Heiligerlee en de Garst in Westerlee gerealiseerd. De slag bij Heiligerlee vond in 1568 oorspronkelijk plaats op grond van Westerlee, nl. in de buurt van de Tranendal. Dit was een treffen tussen de troepen van de Hertog van Alva en de legers van Adolf en Lodewijk van Nassau. Ter ere van Adolf, die in deze slag sneuvelde, werd in Heiligerlee een monument opgericht. De Beleefroute is niet alleen op de recreatieve sector gericht, maar in combinatie met het museum “ Slag bij Heiligerlee “ ook op de natuurlijke en culturele aspecten. 16. Recreatie en toerisme Door Marketing Oldambt zijn er diverse toeristische ambities ontwikkeld waaronder: • ‘Oldambt, de jongste watergemeente van Nederland’ Deze ambitie moet leiden tot enkele toeristisch-recreatieve doelen zoals het versterken van water en waterverbindingen (ook over de eigen grenzen) en daaraan gekoppelde recreatieve voorzieningen als nieuwe economische dragers en het meebouwen aan een gastvrije gemeente waar het bezoeken een beleving is. • ‘Oldambt als ‘Eigentijdse graanrepubliek’ Met als doel de rijke cultuurhistorie vindbaar en verklaarbaar te maken (monumentaliteit en robuustheid -zware zeeklei - van het gebied).

• ‘Oldambt met ‘Ruimte voor pionieren’ Deze ambitie moet leiden tot het gebruik van de kwaliteiten van de omgeving, zoals schone lucht, weidse vergezichten, rust, natuur, wandel- en fietspaden en een rijk voorziene wellness-cultuur. Toerisme speelt in Westerlee op dit moment slechts een kleine rol. Westerlee heeft een camping, die misschien een veel grotere rol zou kunnen spelen t.a.v. toerisme en recreatie. Mogelijk dat in de toekomst de Blauwe Stad een grotere aantrekkingskracht kan uitoefenen. Westerlee is landelijk gelegen, redelijk groen en is t.a.v. allerhande toeristische trekpleisters centraal gelegen. In het ontwikkelen van toerisme is samenwerking onontbeerlijk. Hierbij te denken aan de camping, het hotel, recreatieondernemers, gemeente, waterschap, landbouwbedrijven, Staatsbosbeheer, VVV, ANWB, openbaar vervoer, busbedrijven etc. Het dagtoerisme en meerdaags verblijf moet meer gestimuleerd worden. Promotie van dagtoerisme is ook gericht op museumbezoek, fietsen en wandelen. De Duitse toeristische markt en doelgroepen zijn belangrijk voor ons gebied. De gemeente moet de samenwerking met Duitse gemeenten en de Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), stimuleren. Uitbreiding van het toerisme betekent een hoger bestedingspatroon en kan aantrekkelijk zijn voor de economie van het dorp. De mogelijkheden verdienen dan ook een grondig onderzoek. Door het dorp lopen een aantal fietsroutes nl. LF9 NAP-route, welke door de ANWB wordt bewegwijzerd, de MenterAroute, de Internationale Dollardroute en de knooppuntenroute. Het fietspad door de Garst is eind 2016 vernieuwd. De NAP- route loopt deels door de natuurgebieden “De Garst“ en “De Hoogte”. Deze natuurgebieden worden met name gebruikt door lokale wandelaars en fietsers en dient daarom bij een breder publiek onder de aandacht gebracht te worden. 45


17. Cultuur Westerlee is van oudsher nauw verbonden geweest met het buurtdorp Heiligerlee. Door de eeuwen heen hebben ze vrijwel als één dorpsgemeente gefunctioneerd. In de dertiende eeuw werd er in Heiligerlee een klooster gesticht. Het gezag was hier voor 1594 in handen van het klooster in Heiligerlee dat aan de parochiekerk van Westerlee en Heiligerlee een pastoor leverde. De bevolking van Westerlee bestond hoofdzakelijk uit landbouwers en landarbeiders. Westerlee is min of meer een agrarisch dorp met een eigen karakter gebleven. Westerlee heeft niet zo’n groot cultureel erfgoed. Daar komen de Sint Joriskerk en een aantal boerderijen voor in aanmerking. Deze bepalen voornamelijk het gezicht van Westerlee, evenals de lintbebouwing welke door het dorp loopt. Westerlee telde twee kerken, waarvan de gereformeerde kerk is afgebroken. Het dorpshuis De Tille was voorheen het verenigingsgebouw van de Gereformeerde kerk. In 2014 is de bestuursvorm veranderd in een stichting en drijft voornamelijk op de inzet van vele vrijwilligers. De Hervormde Kerk Westerlee -Heiligerlee is in 2010 overgegaan in de handen van de stichting Sint Joriskerk Westerlee. De begraafplaats wordt nog steeds door de Hervormde Kerk Westerlee-Heiligerlee onderhouden. 18. Sociale omgeving Meer tevreden zijn de bewoners van Westerlee over de sociale veiligheid. Er is een goed contact met de omwonenden en kan men rekenen op hulp van buren/ dorpsgenoten. De saamhorigheid krijgt wel een dikke voldoende maar wordt niet meer zoals vroeger ervaren. Daarentegen voelen nieuwe inwoners zich wel snel welkom en opgenomen in de gemeenschap van Westerlee. 19. Overzicht strooibeleid Op dit moment vallen in Westerlee met name de volgende wegen/paden binnen het gemeentelijk strooibeleid: 2e 46

Garstelaan (gedeeltelijk tussen Lagelaan, Hoofdweg), Bikkershorn, Emergoweg, Fietspad (Gedeeltelijk tussen Westerlese Bouwten, Tranendallaan), Hoofdweg fietspad, Hoofdweg (gedeeltelijk tussen Halteweg, Emergoweg), Hoofdweg (gedeeltelijk tussen Tonkesoordlaan, Emergoweg), Kampschutterslaan, Kolkenweg, Lagelaan (gedeeltelijk tussen Hoofdweg, 2e Garstelaan), Napels West (exclusief doodlopende weg). Verder de Onsluitingsweg (gedeeltelijk tussen Zaaiweg, Tranendallaan), Tranendallaan (gedeeltelijk tussen Napels West, Hoofdweg), Tranendallaan (gedeeltelijk tussen Ontsluitingsweg, Napels West) en ten slotte Westerlesebouwten. 20. Economische aspecten De gemeente Oldambt staat er zeker niet slecht voor. Maatschappelijk en economisch gaan we in de richting van meer duurzaamheid, bewustwording van waarden en koesteren van nieuwe kwaliteiten van leven. Economie heeft effect op de werkgelegenheid en daarmee ook op de leefbaarheid. Wij moeten de kracht van het gebied, zoals de ligging, de ruimte, het werelderfgoed, de landbouw, de historische bebouwing en de historie benutten voor promotie van het gebied. Kansen liggen bij toerisme, creatieve industrie, ZZP’ ers, zonneparken, Bad Nieuweschans en de Blauwe Stad. De gemeente moet goed faciliteren en de nek durven uitsteken, maar er rekening mee houden, dat de provincie beperkingen op kan leggen. Er moet sprake zijn van visie-brede acties, zoals de marketing en promotie van Oldambt en de samenwerking met Groningen, de regio en Ost-Friesland. De voortzettende schaalvergroting in de agrarische sector brengt kleinschaliger vormen van een andersoortige landbouw of vrijkomende boerderijen met zich mee. Voor Westerlee kan daarbij aansluiting worden gevonden bij toeristische, recreatieve bedrijvigheid, zorg gerelateerde woonvormen en andersoortige bedrijvigheid. Zo nu en dan komen boerderijen leeg te staan, die


vervolgens als niet-agrarische woning in gebruik zijn genomen. In het buitengebied worden in principe geen nieuwe bouwlocaties voor nieuw- of hervestiging van agrarische bedrijven toegestaan, tenzij sprake is van uitplaatsing uit andere gebieden of van het oplossen van bestaande knelpunten. 21. DorpenAlliantie De DorpenAlliantie bestaat uit bewonersplatforms (Dorpenteams, dorpencoöperaties en dorpenbeheerteams) uit de gemeenten Oldambt, Menterwolde en Veendam. De DorpenAlliantie is opgericht uit de groeiende bezorgdheid bij dorpsbelangenorganisaties. Zij zien dat de leefbaarheid in de dorpen steeds vaker in het geding is door besluitvormingsprocessen waarbij de mening van de bewoners niet of te weinig wordt meegenomen en erkend. Om deze ongewenste tendens onder de aandacht van de politiek te brengen hebben de dorpsbelangenorganisaties zich verenigd in de DorpenAlliantie, welke zich ten doel stelt om de aantasting van de leefbaarheid en uitholling van voorzieningen in de dorpen tegen te gaan. Zij beoogt dit te bereiken door de uitwisseling van ervaringen tussen de dorpenteams te faciliteren en een gezamenlijk platform te bieden om bedreigingen het hoofd te bieden, die de leefbaarheid aantasten. Echter door de lange processen die aan dit soort projecten verbonden zijn, de hoeveelheid informatie waarmee “de actieve burger” door de overheid bij het voeren van processen bestookt wordt en het ontbreken van interesse bij “de achterban”, ontstaat een ontmoediging waardoor een groot aantal actieve leden van de DorpenAlliantie al afgehaakt heeft. 22. Concrete richtlijnen, taken en opdrachten Hierbij wordt een overzicht van alle richtlijnen, taken en opdrachten, die zijn samengesteld uit de enquête, bewonersavonden, gesprekken en dorpsvisie, concreet weergegeven. Dit overzicht geeft de situaties, wensen en gedachten, die momenteel in het dorp leven, weer. Dat houdt in dat door allerlei ontwikkelingen en

initiatieven op diverse niveaus de richtlijnen, taken en opdrachten kunnen wijzigen, vervallen of worden aangevuld. Bestuurlijke zaken - In samenwerking met de huidige besturen, waar nodig en/of gewenst de besturen versterken. - De mogelijkheden onderzoeken of besturen van de huidige verenigingen en stichtingen ondergebracht kunnen worden in één overkoepelend bestuur. - Diverse activiteiten van de verenigingen en stichtingen dusdanig op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar waar mogelijk kunnen versterken. Ruimtelijke zaken - Handhaven van het karakter van ons omliggende landschap en de structuurbebouwing en inspelen op projecten met ruimtelijke aspecten, die zich voordoen/aandienen. - In stand houden van de prachtige doorzichten met de achterliggende landschappen en historische gebouwen. - Aandacht voor herbestemming of vernieuwing van in onbruik geraakte gebouwen, zoals boerderijen, kerken, karakteristieke woningen. - Met gepaste reserves de verkeersstructuur handhaven en verbeteren, vooral met betrekking tot de huidige voorrangsregel “rechts gaat voor “. - Veel aandacht voor handhaving van de maximale snelheid op alle wegen in Westerlee, met name op de Hoofdweg. In samenwerking met inwoners, gemeente, provincie en gerelateerde instellingen als VVN tot oplossingen en/of passende maatregelen proberen te komen. Huisvesting - Inzetten voor een herstructurering van de sociale woningbouw en levensbestendige woningen, zodat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en starters de kans krijgen om in Westerlee te gaan wonen, waardoor een 47


evenwichtige opbouw in leeftijd gegarandeerd kan worden, wat weer ten goede komt van de leefbaarheid. - Huisvesting voor kwetsbare groepen, die zelfstandig willen wonen, waarbij verschillende vormen van dienstverlening en thuiszorg aangeboden moeten worden (zorg op maat). - Toewijzingsbeleid van de woningbouwverenigingen kritisch blijven volgen en aan de orde stellen. Groen en water - Het natuurgebied de Garst, inclusief de Beleefroute Slag bij Heiligerlee, in samenwerking met staatsbosbeheer en gemeente Oldambt, waar mogelijk actief aantrekkelijk houden voor bewoners en bezoekers Westerlee. - Akzo en Gasunie regelmatig inzicht vragen in de gevolgen van bodemdaling n.a.v. de zout- en aardgaswinning en van de condities van het water in de aanliggende sloten. Recreatie en toerisme - In kaart brengen, behouden en waarborgen van het cultureel erfgoed in Westerlee; eventueel in samenwerking met de musea in Heiligerlee en het Cultureel historisch centrum in Winschoten. - De toeristische wandel-, fiets- en autoroutes beter in beeld brengen, aanvullen, uitbreiden en uitbuiten. In overleg met de kleine ondernemers onderzoeken welke mogelijkheden en kansen geboden kunnen worden. - Onderzoeken in hoeverre het toerisme door samenwerking met Staatsbosbeheer, Groninger landschap, gemeente en provincie verder kan worden ontwikkeld. - De contacten tussen Westerlee en Heiligerlee verder aanhalen door 1 of 2 keer per jaar overleg te houden over gezamenlijke activiteiten/projecten, zoals dat nu ook weer gebeurt bij de Slag bij Heiligerlee in mei 2018. 48

Zorg en welzijn - Bereikbaarheid van voorzieningen in stand houden en waar nodig verbeteren. - Creëren, stimuleren en ondersteunen van een netwerk zorg en voorzieningen, zoals de projecten: Veur mekoar, mit mekoar – Schoef mor aan – Westerlee samen sterk. - Alle mogelijkheden om een zorgcentrum, waar allerlei voorzieningen in ondergebracht kunnen worden, in samenwerking met zorgcentra, gemeente en provincie, onderzoeken. - Sociale en culturele activiteiten in Steunstee, Dorpshuis de Tille, ‘t Boshoes en de St. Joriskerk stimuleren en ondersteunen, maar wel op elkaar afstemmen, waarvan dan een versterkende werking uitgaat. Economisch - De mogelijkheden in kaart brengen van de kleine ondernemers in Westerlee met hun bedrijf aan huis. Op het gebied van recreatie en toerisme kunnen staatsbosbeheer, gemeente en provincie een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en dus aan de leefbaarheid van ons dorp. - Uitbreiden van breed opgezette activiteiten, zoals de kerstmarkt/kerstviering die de naamsbekendheid van Westerlee kunnen bevorderen, wat weer een bepaalde aantrekkingskracht kan uitoefenen. Schouwen - Om het jaar een schouw houden met de woonbouwverenigingen Acantus en Mooiland om door goed onderhoud binnens- en buitenshuis het woonplezier van onze dorpsbewoners te garanderen of wel te bevorderen. - Om de twee jaar een schouw met de gemeente Oldambt, waaraan een bewonersavond gekoppeld wordt. De route van de schouw wordt telkens door VDW samengesteld.

Profile for Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

Dorpsvisie 2017-2025  

Dorpsvisie 2017-2025  

Advertisement