Page 1

Verdo

2018 Ă…rsberetning

Ă…rsberetning 2018

1


Verdo Leder

Et stærkt resultat under den grønne omstilling

Årsberetningen er en gengivelse af årsregnskabet fra den officielle årsrapport. Det er en beretning om udviklingen i koncernens forretningsområder samt strategi og CSR.

2

Årsberetning 2018


Verdo Leder

D

en grønne omstilling af energi– branchen er en af de store udfordringer, Danmark og verden står overfor. Som energiselskab er det vores positive forpligtelse at bidrage til omstillingen fra sort til grøn energi. Det har vi gjort siden omlægningen til biomasse i 2009, og de sidste syv år har vi på kraftvarmeværket i Randers reduceret CO2-udledningen med 78 %. Koncernens omsætning nåede 2,4 mia. DKK. Driftsresultatet målt på EBITDA blev 261 mio. DKK og resultatet før skat på 85 mio. DKK – et stærkt resultat og det bedste i 15 år. 2018 var præget af højkonjunktur. En faktor, der også har smittet positivt af på resultatet samtidig med, at vi har reduceret omkostningerne og solgt aktiviteter fra for at skærpe fokus på vores primære forretning. Som selvejende institution fokuserer vi på langsigtet udvikling og investering i fremtiden. Det gav os igen i 2018 økonomisk råderum til at prioritere sponsorater til sport og kultur højt og nedsætte prisen på fjernvarme for tredje år i træk. I 2018 intensiverede vi indsatsen i varmeværdikæden i ind- og udland. Vi åbnede kontor i Polen for at styrke vores internationale position på bæredygtige energianlæg. Efterspørgslen efter biomasse steg fortsat, og der opstod mangel på biomasse, hvilket havde en gunstig indvirkning på prisniveauet. Fjernvarmenettet i Randers blev igen udvidet – denne gang under E45. Vi overtog pr. 2. januar 2019 træpilledistributionen, Ole Tietze og etablerede salgslokation på Sjælland. Vi fastslog dermed vores position som leverandør af biomasse i Nordeuropa. Digitalisering accelererer den grønne omstilling og sikkerheden I 2018 fortsatte den digitale transformation af energibranchen med uformindsket styrke. Verdo’s forretningsmodel blev yderligere digitaliseret, og udrulningen af fjernaflæste forsyningsmålere fortsatte året ud.

Multiforsyningen af el, vand og varme levede igen op til kravene om højeffektivitet og sikkerhed. Vi udviklede IT-beredskabsplaner for eldistribution og kraftvarmeværk for at sikre forsyningen mod blandt andet cybertrusler. Under den seneste eksterne auditering af elnettet var konklusionen: Der er styr på sikkerheden! I 2018 etablerede vi en afdeling for product management for at sætte fart på R&D af fremtidens digitale energiløsninger. Verdo.com blev udvidet for at accelerere den digitale kunderejse, og vi gearede salgsorganisationen til fremtidigt salg på de sociale medier. Nye muligheder med Energiaftalen Energiaftalen blev vedtaget i 2018 med ambitionen om et lav-emissionssamfund i 2050. Krumtappen i aftalen er energisektorens omstilling til bæredygtig energi. Aftalen indebærer blandt andet, at biomassetilskuddet fjernes tidligere end forventet. Det udfordrer vores kraftvarmeværk fra 2024. Med energiaftalen og det øgede fokus på elektrificering åbner der sig dog også nye muligheder for energianlæg med kombineret biomasse og varmepumpe. Et potentiale, vi allerede kigger ind i. Fokuseret vækst Verdo indgik i efteråret aftale med Eniig om overtagelse af deres gadelysanlæg i Herning pr. 1. marts 2019 samt service på yderligere 100.000 gadelys. Vi er dermed Danmarks største på drift og vedligeholdelse af gadelys. Udviklingen fortsatte, og i april 2019 indgik vi aftale om overtagelse af fjernvarmeselskabet, Eniig Varme i Herning. Samtidig overtager Eniig vores elnet i Randers, Hobro og Hillerød. Aftalerne er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Med aftalen udvider vi med ca. 19.000 varmemålere og distributionen af 500.000 MWh grøn fjernvarme. Med handlen har vi skærpet vores forretning og sikret en hjørnesten i Verdo’s strategi. Modvind I april 2019 besluttede vi at tilbage-

betale 269 mio. DKK til varmekunderne. Årsagen var, at vi ifølge Forsyningstilsynet ikke havde ansøgt korrekt om forrentning af indskudskapital i årene 2000 til 2005. Der blev sået tvivl om vores troværdighed og indsats for at levere billig grøn varme til forbrugerne. Vi ankede oprindeligt afgørelsen, men vi valgte at lytte til vores varmekunder og trak anken tilbage. Fordi forbrugernes og kundernes tillid er afgørende for os. Som udløber af fjernvarmesagen blev Verdo også genstand for kritik på grund af salget af elnettene til Eniig og vores overtagelse af Eniig Varme i Herning. Konsolideringen er netop foretaget for at gavne forbrugerne, fordi det styrker muligheden for at tilbyde konkurrencedygtige priser – også i fremtiden. Administrerende direktør Kim Frimer er fratrådt i april 2019, og Morten Birch er indtrådt som konstitueret administrerende direktør. Bestyrelsen søger nu den rette profil til at føre Verdo videre. Energi, der gør en verden til forskel Som forbrugerstyret energiselskab arbejder vi målrettet på at balancere vores forretning og fokusere på alle kunder – både i forsyningen og i den kommercielle forretning. Vores kerneaktivitet er bæredygtig energi og teknisk infrastruktur. Det holder vi fast i. Derfor overtog vi i februar 2019 Randers Sønderskov ved Vilstrup Vandværk for at beskytte vores kildeplads og drikkevandet. Også fremover vil vi opkøbe skov og plante træer og dermed binde og reducere CO2. Med resultaterne i 2018 fortsætter vi strategien som stærk og selvstændig energikoncern, der er med til at knække CO2-kurven.

Torben Høeg Bonde Bestyrelsesformand

Morten Birch Konstitueret administrerende direktør

Årsberetning 2018

3


Indhold

16

Biomasse som krumtappen i bæredygtige brændsler i ind- og udland

18

Stærkeste ordrebeholdning på energianlæg trods færre udbud

4

Årsberetning 2018

20

Multiforsyning i topklasse


Indhold

Koncern & strategi Om Verdo....................................................................................................................

6

Verdo-koncernen i hovedtal..............................................................................

8

Verdo’s bestyrelse................................................................................................. 10 Verdo’s direktion..................................................................................................... 11 Strategi 2019 ......................................................................................................... 12 Koncernoversigt..................................................................................................... 14

Beretninger fra forretningerne Trading.......................................................................................................................... 16 Energy........................................................................................................................... 18 Forsyning .................................................................................................................. 20 Elhandel...................................................................................................................... 22 Teknik........................................................................................................................... 24 Tele................................................................................................................................ 26 Renewables............................................................................................................... 28

24

Størst på gadelys i Danmark

CSR – Corporate Social Responsibility Verdo’s forretningsmodel .................................................................................. 30 Miljø og klimaforhold ........................................................................................... 33 Sociale forhold og medarbejderforhold ...................................................... 35 Respekt for menneskerettigheder ................................................................ 37 Antikorruption og -bestikkelse ........................................................................ 37

Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis ............................................................................... 40 Resultatopgørelse ................................................................................................. 47 Balance ...................................................................................................................... 48 Egenkapitalopgørelse ......................................................................................... 50 Pengestrømsopgørelse ..................................................................................... 52 Noter ............................................................................................................................ 53 Den uafhængige revisors revisionspåtegning.......................................... 65

Årsberetning 2018

5


Om Verdo

Bæredygtig energi og teknisk infrastruktur

S

om international energikoncern er det vores positive forpligtelse at bidrage til at nå FN’s verdensmål. Derfor arbejder vi hver dag for at levere grøn energi til konkurrencedygtige priser i ind- og udland. Vores kerneaktivitet er bæredygtig energi og teknisk infrastruktur. Vi forsyner vores kunder med el, vand og varme. Vi sælger, installerer og servicerer bæredygtige energianlæg og er blandt Europas førende leverandører af biomasse og verdensledende leverandør af teknisk carbon til jern-, legerings- og solcelleindustrien.

USA Men Verdo er også energirådgivning, elhandel, fibernet og teknisk infrastruktur. Det er livsvigtige ressourcer, som vi alle stiller krav til. Vi møder vores kunder og samarbejdspartnere på tværs af værdikæden. Vi møder erhvervskunden i industri, forsyning, kommuner og infrastruktur. Vi møder privatkunden, der køber el, vand og varme.

Aalborg

Ikast

Randers Aarhus Hillerød Næstved

Energieffektivitet er vigtig i den grønne omstilling og forudsætningen for bæredygtig energi.

Kerneforetninger Grundlagt

Omsætning Bæredygtig energiproduktion

1905 2,4

Handel med biobrændsler Løsninger til vandværker

Tekniske entrepriser og infrastrukt

mia. DKK

Forsyning af el, vand og varme

6

Årsberetning 2018


Om Verdo

Grønland

England

Norge Danmark Polen

SA

on

astruktur

rme

Bahrain

Omsætning

2,4 534 Antal Verdo’er

Milliarder DKK

Vision Vision

Vi skaber Vi skaber grøn energi, der gør en verden bæredygt til forskel Årsberetning 2018

7


Verdo-koncernen i hovedtal

Det bedste resultat i 15 år

2

018 var præget af økonomisk vækst, som kombineret med vores skærpede fokus på den primære forretning inden for bæredygtig energi resulterede i et særdeles positivt år. Koncernens samlede omsætning blev på 2,4 mia. DKK. Det er en smule mindre end budgetteret, men på niveau med 2017. Driftsresultatet målt på EBITDA (resultat før renter og afskrivninger) blev 261 mio. DKK, hvilket er væsentligt bedre end budgetteret. Resultatet før skat landede på 85 mio. DKK. Det er ca. 40 mio. DKK bedre end budget og det bedste resultat i 15 år. Resultatet er positivt påvirket af salget af vores aktier i NiaNet A/S, hvor vi ejede 1,74 % af aktierne. Resultatet er beregnet inklusiv ophørende aktiviteter. Ophørende aktiviteter er GF Energy B.V. og Verdo Hydrogen A/S, som blev solgt fra i efteråret 2018, og som tilsammen udgjorde en omsætning på mindre end 5 mio. DKK. Resultatet før skat af de fortsættende aktiviteter var derfor lidt lavere og landede på 84 mio. DKK. Forsyningstilsynets afgørelse over for Verdo Varme A/S om tilbagebetaling af 269 mio. DKK til varmeforbrugerne fik en negativ effekt på egenkapitalen, der nu udgør 1.120 mio. DKK. Soliditeten påvirkes negativt og er nu på 39 %. Forholdet har de seneste mange år været omtalt i regnskabets note 1. Tilsynet arbejder stadig på nogle afgørelser over for Verdo Varme A/S og

Verdo Produktion A/S, som går tilbage til 2006. Vi håber, tilsynet får afgjort disse snarest, så vi som virksomhed har klare retningslinjer for vores arbejde. Positiv synergi mellem den kommercielle og regulerede forretning Indtjeningen i de kommercielle områder satte i 2018 rekord med 59 mio. DKK på resultatet før skat. De regulerede områder (el-, vand- og varmeforsyning) nåede et resultat på 26 mio. DKK. Den rekordstore indtjening på de kommercielle forretningsområder kom i særdeleshed vores forsyningskunder til gode i form af konkurrencedygtige el- og vandpriser samt endnu en nedsættelse af fjernvarmeprisen. Dermed viste Verdo, at strategien med at fokusere på både regulerede og kommercielle forretningsområder har en positiv synergieffekt. 2018 præget af højkonjunktur Året var præget af høj beskæftigelse og økonomisk vækst. For Verdo betød det primært, at råvarepriserne steg, hvilket overordnet set var positivt. På trods af højkonjunkturen havde vi fortsat lave renter. Det påvirkede både kreditfaciliteterne og forrentningen af forsyningsaktiverne. Umiddelbart var det positivt, da vores kreditfaciliteter samlet set blev billigere. Det påvirkede også den tilladte forrentning af forsyningsaktiverne (elnet, varmenet og kraftvarmeværker) væsentligt, da de ifølge lovgivningen er bundet op på det faktiske renteniveau. Derfor påvirkede det lave renteniveau – samlet set – koncernen negativt.

En anden afledt effekt af de lave renter var, at vores renteswaps havde en negativ værdi ved årets afslutning, men årets samlede værdiregulering var dog positiv med 13 mio. DKK. Det er essentielt at understrege, at det alene var egenkapitalen, der her blev påvirket, eftersom vi ikke skal stille likviditet til rådighed for swaps. På lang sigt vil hverken resultat eller egenkapital blive påvirket af swaps. Egenkapitalens forrentning var på 5 %. Det var en tilfredsstillende forbedring i forhold til de foregående år. Solidt grundlag for at udvikle forretningen i 2019 Den finansielle gearing (Netto rentebærende gæld/EBITDA) var på 2, hvilket var stærkt tilfredsstillende. Vi arbejder med et mål for finansiel gearing på 5 eller derunder, og det opnåede vi allerede med udgangen af 2015. Det giver os et solidt grundlag for at udvikle forretningen i de kommende år. Når det kommer til den realøkonomiske udvikling, er det svært at sætte retningen for 2019. Vi forventer fortsat lave renter, i hvert fald i Europa, om end vi ser svagt stigende renter i andre dele af verden. Markedet for biomasse står stærkt, og prisen forventes at stige yderligere. Prisen på kul og teknisk carbon forventes at udvise en flad trend, mens elpriserne, der steg kraftigt i 2018, forventes at stagnere på det høje niveau i 2019. Vi forventer at levere et resultat i 2019, som er lidt lavere end i 2018 – primært som følge af færre engangsindtægter.

Resultatet før skat landede på 85 mio. DKK. Det er ca. 40 mio. DKK bedre end budget og det bedste resultat i 15 år. Kenneth R. H. Jeppesen Økonomidirektør 8

Årsberetning 2018


Verdo-koncernen i hovedtal Verdo

Nettoomsætning 2.365.226

*

2018

2.401.662*

2017

-1,5% EBITDA 257.425*

+ 2,5% Årets resultat før skat 83.679*

67.087*

2018

2017

251.123*

2018

2017

+24,7% Egenkapital

+7,1%

1.120.108*

2018

1.045.440*

2017

*Alle beløb på siden er i TDKK og før ophørende aktiviteter Årsberetning 2018

9


Verdo’s bestyrelse

Søren Sørensen Næstformand

Erik Busk Jensen Bestyrelsesmedlem

Torben Høeg Bonde Formand

Jan Holst

Medarbejderrepræsentant

Thomas Post

Medarbejderrepræsentant

Janni Munkholm Nielsen Medarbejderrepræsentant

Ebbe Bagge Hansen

Medarbejderrepræsentant

Pia Maach-Møller Bestyrelsesmedlem

Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem

Henning Jensen Nyhuus Bestyrelsesmedlem

Henrik Gottlieb Hansen Bestyrelsesmedlem

10

Årsberetning 2018

Arne Erikslev

Bestyrelsesmedlem


Verdo’s direktion

Torben Rick Direktør, Tele

Margrete Larsen HR-direktør

Jesper S. Sahl

Direktør, Forsyning

Kenneth R. H. Jeppesen Økonomidirektør

Thomas Bornerup Direktør, Trading

Morten Birch

Konstitueret administrerende direktør

Hans Christian Wenzelsen Juridisk chef

Henrik Bøgh Nielsen Direktør, Energy

Claus Omann Jensen

Salgs- og marketingdirektør

Årsberetning 2018

11


Verdo 2019 Strategi

Den strategiske vej for Verdo

D

et kræver nytænkning og udvikling at imødese og accelerere udviklingen og digitaliseringen af energibranchen. Derfor skærper vi vores strategiske fokus yderligere på digitalisering og innovative løsninger, der sikrer fremdrift i grøn energi til konkurrencedygtige priser.

Varme med omtanke for næste generation For fortsat at sikre bæredygtig og konkurrencedygtig varme – ikke kun til egne forsyningskunder, men også til vores kunders kunder – vil vi udbygge vores førerposition på bæredygtige energianlæg og brændsler.

Vi har oprettet en Product Management funktion for at sætte yderligere fart i R&D af produkter og løsninger, der skal sikre en solid ordrepipeline og booste den organiske vækst parallelt med den grønne omstilling.

Vores ambition er at blive markedsledende i Nordeuropa på udvikling, salg, produktion, drift og service af effektive og bæredygtige energianlæg. Strategien har to primære indsatsområder: At implementere intelligente løsninger i integrerede anlæg, hvor flere energikilder som biomasse, sol, vind og varmepumper kombineres i ét anlæg. At styrke vores forretning inden for elektrificerede varmekilder som elkedler og varmepumper.

Den digitale udvikling – ikke blot i energibranchen men i samfundet generelt – kræver en agil arbejdskultur og mentalitet for at følge med forandringerne og fortsat være i stand til at tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere. De medarbejdere, der skal udforske nyt vækstpotentiale og værdiskabelse. Verdo’s strategiske vej fokuserer, så vi skruer op for indsatsen der, hvor den gør den største forskel – nemlig inden for de tre værdikæder: Varme, vand og teknisk infrastruktur. Den tredelte strategi er funderet på mangeårig erfaring, kompetencer og en stærk vækstplatform, der tilsammen understøtter vores ambitioner.

12

Årsberetning 2018

Med afsæt i den vækst, vi har opnået de seneste år i vores brændselsforretning, går vi efter at styrke vores markedsposition yderligere. Vi vil være Nordens største og mest profitable handelshus inden for biomasse. Vi vil opdyrke nye alternativer til at supplere biomasse og etablere langsigtede forsyningskæder af oversøisk brændsel.


Strategi 2019

Rent vand – også om 50 år Rent og billigt drikkevand kræver en effektiv og driftsoptimeret vandforsyning i hele Danmark. Det i takt med stigende krav til vandforsyning og drift gør det vanskeligt for særligt mindre vandværker at imødekomme de skærpede betingelser. Vores mangeårige erfaring er en stærk platform til at cementere vores position som konsolidator i vandsektoren. Vi vil yderligere udvikle værdikæden og styrke kompetencerne inden for vandindvinding, etablering af vandværk, service, distribution og kundeafregning. Dette for at udvide vores vandforretning og opretholde en bæredygtig og effektiv vandværksdrift. Energieffektive lamper lyser også i morgen Udskiftningen til LED-gadelys er en væsentlig CO2-besparende indsats, og vi går forrest i den omstilling. Vores mål er at bevare vores position som Danmarks største på drift og vedligeholdelse af gadelys. Derfor vil vi styrke værdikæden inden for rådgivning, energiberegninger og projektering, salg samt service, drift og vedligehold.

Vision

Værdier

Som en del af vores vækststrategi udbygger vi derudover vores kompetencer på trafiklys og parkeringsteknik og transformerer forretningen til intelligent infrastruktur. Justering af vision og værdier Som et naturligt led i fokuseringen af vores forretning og strategiske vej har vi ved indgangen til 2019 justeret vores vision og værdier. Det er en naturlig udvikling, der styrker vores brand – både udadtil i markederne og indadtil i organisationen. Visionen – vores mål for fremtiden - har ændret sig som følge af udviklingen i den grønne omstilling. Verdo’s vigtigste egenskab – vores grundlæggende værdi – har ikke ændret sig. Den er fortsat ”Vi opfører os ordentligt”. Det er den værdi, vi først og fremmest identificerer os med. De underliggende værdier er skåret til og består nu af tre stærke værdier, der guider os i vores samarbejde med kunden, vores samarbejde med kollegaerne og det engagement og den ildhu, vi møder kravet til bæredygtig energi og digitalisering med.

2019

2018

Vi skaber grøn energi, der gør en verden til forskel

Vi skaber grøn energi og bæredygtige løsninger

Vi opfører os ordentligt • Vi ser tingene fra kundens perspektiv • Vi behandler hinanden med respekt og tillid • Vi er altid ét skridt foran

Vi opfører os ordentligt • Vi behandler hinanden med respekt og tillid • Vi løser kundens behov • Vi er effektive • Vi udfordrer vores måde at gøre tingene på • Vi er loyale

Årsberetning 2018

13


Verdo koncernoversigt Koncernoversigt

Verdo-koncernen

14

Ă…rsberetning 2018


Koncernoversigt

Verdo S/I

Verdo Innovation A/S

Verdo A/S

Trading

Energy

Forsyning

Teknik

Tele

Renewables

Verdo Trading A/S

Verdo Energiteknik A/S

Verdo Varme A/S

Verdo Teknik A/S

Verdo Tele A/S

Verdo Renewables Ltd.

Carbon Partners AS

Verdo Hydrogen A/S

Verdo Vand A/S

Carbon Partners Inc.

Verdo Produktion A/S

Verdo Go Green A/S

GF Energy B.V.

Verdo Energy Systems A/S

Midtjysk Elhandel A/S

Verdo Energy Systems GL ApS

EL-NET Hillerød A/S

Verdo Energy Systems sp. z.o.o.

EL-NET Randers A/S

EL-NET Kongerslev A/S

Ă…rsberetning 2018

15


Verdo Trading

For at imødekomme den stigende efterspørgsel og styrke vores markedsposition, kiggede vi i 2018 ind i nye sourcingkanaler fra det afrikanske kontinent. Vi fortsætter i 2019 med at udbygge vores forsyningskæder af certificeret bæredygtig biomasse. Thomas Bornerup, Direktør Trading

16

Årsberetning 2018


Trading

Markant efterspørgsel på biomasse booster væksten 

V

i høstede igen i 2018 resultaterne af det høje aktivitetsniveau på handel med biomasse og øvrigt brændsel, konkurrencedygtig og bæredygtig sourcing med træpiller samt udvidelse af distributionen på træpiller. Den markante efterspørgsel samt prisstigning på biomasse og brændsler bragte os en omsætning på 1,4 mia. DKK. 

nye sourcingkanaler fra det afrikanske kontinent. Et arbejde vi fortsætter i 2019 for at udbygge vores forsyningskæder af certificeret bæredygtig biomasse. Vi er FSC® CoC- og SBP CoC-certificerede og arbejdede i 2018 på at implementere PEFC i 2019. På den måde dokumenterer vi, at biomassen er produceret socialt og miljømæssigt forsvarligt.

Biomasse som krumtappen i bæredygtige brændsler i ind- og udland  CO2-udledningen fra fossile brændsler skal ned, og i 2018 viste biomasse sig fortsat at være det stærkeste kort.    Et køligt forår i 2018 gav et øget pres på efterspørgslen efter biomasse. En efterfølgende meget varm og tør sommer i Danmark resulterede i mangel på halm og intensiverede  efterspørgslen efter alternativ biomasse. Det sammenholdt med skovbrande i Europa og USA, der reducerede udbuddet, skubbede priserne i vejret.      For at imødekomme den stigende efterspørgsel og styrke vores markedsposition kiggede vi i 2018 ind i

Udvidelse af forretningen Vi indgik aftale med træpilledistributøren Ole Tietze i Næstved og overtog pr. 2. januar 2019 virksomheden og udvidede hermed vores distribution på Sjælland. Med udvidelsen styrker vi vores lagerkapacitet og position som en af Danmarks førende inden for handel med træpiller.      Vores datterselskab, Carbon Partners indgik samarbejdsaftale om ny losse- og lasteterminal i Kentucky, USA for at effektivisere og styrke forretningen inden for specialkul (teknisk  carbon) til blandt andet jern-, legerings- og solcelleindustrien. Det er et marked i positiv udvikling grundet det

globale behov for solceller som alternativ energikilde til fossile brændsler.   Fuldautomatisk ordreflow   I 2018 digitaliserede vi ordre- og shippingprocessen for salget af brændsler – fra ordreafgivelse i webshoppen via automatisk vejning til vareudlevering og fakturering. Det automatiske og intelligente ordreflow er skalerbart og kan dermed hurtigt tilpasses stigende ordretilgang på både palle- og løsvarer. Digitaliseringsprocessen har optimeret arbejdsgangen og reduceret udleveringstiden for kunden, og samtidig har vi effektiviseret vores supply chain. Det styrker vores konkurrencesituation, og derfor udvider vi i 2019 praksis til vores øvrige udleveringsterminaler. 

Nøgletal Alle tal i TDKK

2018

2017

1.427.636

1.447.950

EBITDA

25.699

21.059

Årets resultat

10.821

9.559

1.938

3.223

211.398

196.909

Omsætning

Investeringer Egenkapital

Årsberetning 2018

17


Energy

Stærkeste ordrebeholdning hidtil trods færre udbud 

I

takt med stigende efterspørgsel på el og varme globalt og presset for at reducere fossile brændsler, voksede behovet yderligere for at omlægge til bæredygtig energiproduktion. For at imødese efterspørgslen efter den grønne omstilling på fjern- og kraftvarmeværkerne har vi skærpet fokus på at udvikle, installere og vedligeholde bæredygtige energianlæg, der er intelligente og driftssikre. Energiaftalen udfordrer kraftvarmeværket  Den seneste energiaftale blev vedtaget med ambitionen om et lav-emissionssamfund i 2050, og aftalen har stor indflydelse på energisektoren. Aftalen indebærer blandt andet, at biomassetilskuddet fjernes. Energiaftalen udfordrer branchen, vores kraftvarmeværk og fjernvarmekunderne i Randers, der risikerer en højere varmeregning.

gennem varmepumper ved at lempe afgiften på elvarme og dermed gøre varmepumper mere konkurrencedygtige. De to energikilder, biomasse og varmepumpe, kan med fordel kombineres i ét energianlæg, og i 2018 leverede vi både varmepumper separat samt kombineret med biomasseanlæg. Vi er gået ind i 2019 med en tilfredsstillende ordreportefølje på varmepumper og arbejder på at udvide vores sortiment, så vi kan imødekomme den stigende efterspørgsel. Styrket markedsposition inden for energianlæg Som en naturlig effekt af Energiaftalen faldt efterspørgslen efter biomassefyrede anlæg. Trods færre udbud styrkede vi vores markedsposition. Vi vandt to vigtige ordrer på henholdsvis et 5,5 MW flisfyret værk til Balling-Rødding Varmeværk samt et 12 MW halmfyret værk til Auning Varmeværk.

Randers Kraftvarmeværk stod i 2009 ombygget til at fyre med biomasse. En beslutning som blev taget på et politisk tilsagn om biomassetilskud på 150 DKK pr. MWh el produceret. Fjernvarmen fra Randers Kraftvarmeværk har siden 2009 været produceret på bæredygtigt biobrændsel. Med Energiaftalen fjerner man tilskuddet i 2024. Vi arbejder nu på at imødegå, at det manglende tilskud ikke resulterer i stigende priser til varmekunderne.

Automatisering giver optimeret anlægsdrift Et område, vi prioriterede højt og fortsat prioriterer i 2019, er digitalisering og automatisering. Det gælder øget automatisering og dermed

Energiaftalen giver også nye muligheder for salg af energianlæg Med Energiaftalen accelererer man elektrificeringen af varmeproduktionen

Alle tal i TDKK

Årsberetning 2018

Fokuseret forretning og styrkede kompetencer Vi fokuserede forretningen yderligere og solgte Grenaa Kraftvarmeværk og hydrogenfabrikken i Hobro fra. Med ny teknologiafdeling i Polen står vi nu stærkere på konstruktion og projektering af energianlæg. Vi styrkede vores service- og montageforretninger, så vi nu servicerer og monterer de fleste anlægstyper i Norden.

Nøgletal 2018

2017

Omsætning

514.489

507.711

EBITDA

112.951

78.831

Årets resultat

25.577

-2.579

Investeringer

20.615

44.137

172.108

130.669

Egenkapital

18

driftsoptimering af egne og kunders anlæg. Vi drifter og overvåger fortsat flere eksterne anlæg fra kontrolrummet på Randers Kraftvarmeværk, og i 2018 tilføjede vi endnu et værk, nemlig Lyngby Kraftvarmeværk.


Energy Verdo

Trods færre udbud opnåede vi den hidtil stærkeste ordreportefølje og styrkede vores markedsposition. Henrik Bøgh Nielsen, Direktør Energy

Årsberetning 2018

19


El, vand og varme Forsyning

I 2018 købte vi Randers Sønderskov, der udgør 39 hektar. Med overtagelsen af skoven sikrer vi kildepladsen og beskytter dermed drikkevandet. Jesper S. Sahl, Direktør Forsyning

20

Årsberetning 2018


Forsyning

Multiforsyning i topklasse – fjernvarmeprisen sænkes for 3. år i træk

E

l, vand og varme er livsnødvendige ressourcer for mennesker og samfund. Effektiv forsyning er en forudsætning for, at samfundets infrastruktur er i top. Stærke resultater i den kommercielle forretning kombineret med effektiv forsyning er årsagen til, at vi endnu en gang kunne sænke varmeprisen og tilbyde den laveste pris i fire år.

Overskudsvarme – endnu et skridt i den grønne retning Overskudsvarme er en vigtig parameter i en grønnere varmeproduktion, fordi den reducerer udledningen af CO2. Vi har allerede samarbejde med Regionshospitalet Randers og Krematoriet om at aftage deres overskudsvarme, og i 2018 indgik vi samarbejde med Bilka i Randers.

Randers er i udvikling og efterspørgslen på grøn fjernvarme stigende. Den kombination gav et rekordstort antal fjernvarmetilslutninger i 2018. Målet var 90 tilslutninger, men endte på i alt 226 nye kunder.

Digitale målere Som et vigtigt led i digitaliseringen af forsyningen, skal alle elmålere i Danmark være fjernaflæste inden udgangen af 2020. Målerne er en gevinst for både kunder og den grønne omstilling, da vi fra 1. januar 2021 begynder at timeafregne forbruget. Det betyder, at vores kunder kan lægge forbruget på mindre belastede tidspunkter, når strømmen er billigst. Vi begyndte i 2018 udskiftningen af i alt 65.000 el-, vand- og varmemålere i vores forsyningsområde i Randers, Hobro og Kongerslev. Vi afsluttede udrulningen af fjernaflæste elmålere i Hillerød i 2012.

Udbygningen af fjernvarmenettet betød etablering vest for motorvej E45, hvor en underboring af 160 meter lange fjernvarmerør uden samlinger var nødvendig for at forbinde nettet på hver side af motorvejen. Det er første gang, den teknik anvendes under motorvej i Danmark. Vi startede etableringen af forsyning til sporbyen Scandia i Randers. Området er 18,5 hektar, og projektet løber derfor over flere år. Med aftalen om overtagelse af fjernvarmeselskabet, Eniig Varme i Herning og frasalget af elnettet i Randers, Hobro og Hillerød, fokuserede vi vores varmeforretning yderligere. Vi udvider forretningen med ca. 19.000 varmemålere og distributionen af 500.000 MWh grøn fjernvarme. Det gør os til Danmarks femte største fjernvarmedistributør. Konsekvenserne af varmesagen, hvor vi af Forsyningstilsynet blev pålagt at tilbagebetale 269 mio. DKK til varmekunderne, er en reduceret egenkapital i Verdo Varme A/S. Egenkapitalen udgør nu 836 mio. DKK.

Fair konkurrence på elmarkedet Pr. 1. juli 2018 skulle alle elnetselskaber differentiere sig markant fra koncernernes kommercielle aktiviteter. Derfor adskilte vi vores elnets identitet fra Verdo-koncernen, så de i dag hedder

EL-NET Randers A/S og EL-NET Hillerød A/S. I juni overtog vi desuden Kongerslev El-net, der nu hedder EL-NET Kongerslev A/S. Med den nye aftale indgået i april 2019 overtager Eniig elnettet i Randers, Hillerød og Hobro. Stærke aktiviteter ud imod vandværker og vandforsyning Regeringen ser et stort potentiale i effektivisering af vandsektoren, og det ser vi blandt andet i den øgede regulering. Et af kravene er digital kortlægning af ledningsnettet og udlevering af ledningsoplysninger inden for max to timer. Dette for at undgå at grave kritisk infrastruktur over i forbindelse med entreprenørarbejde. For at imødekomme det krav udviklede vi et system, der automatisk sender data om ledningsnettets placering, dimension og materiale. Vand til fremtidens generationer Vi markerede FN’s internationale Vandets Dag i samarbejde med blandt andre Røde Kors, Randers Naturcenter og Museum Østjylland. Vi inviterede 300 elever fra tredje klasse til stjerneløb for at gøre dem klogere på vand. I 2018 købte vi Randers Sønderskov, der udgør 39 hektar. Med overtagelsen af skoven sikrer vi kildepladsen og beskytter dermed drikkevandet.

Nøgletal Alle tal i TDKK

2018

2017

Omsætning

456.401

431.506

EBITDA

105.826

106.344

Årets resultat

24.368

26.409

Investeringer

92.435

56.324

835.781

778.744

Egenkapital

Årsberetning 2018

21


Elhandel

Forretningsudvikling skaber resultater 

Å

ret var præget af forretningsudvikling og skærpelse af de tre produktområder – puljeprodukter, corporate Power Purchase Agreement (PPA) og nordisk elhandel. Vi står derfor med et stærkere produktprogram i 2019 til vores erhvervskunder. Vi oplevede vækst i omsætningen, en styrket bundlinje, og vi fastholdt vores private elkunder. Mere strøm til dansk erhvervsliv fra vedvarende energi Markedet har intensiveret fokus på udbygningen af vedvarende energi i henhold til COP16. Det imødeser vi gennem corporate PPAs. Her tegner kunden typisk en 10-årig kontrakt og kender dermed sin elpris for hele perioden. I tillæg til forudsigeligheden er kunden garanteret vedvarende certificeret strøm, da man ved præcis, hvilken kilde strømmen kommer fra. Forudsigelighed i et uforudsigeligt marked Fluktuerende priser var kendetegnende for det danske elmarked i 2018. Som kunde med stort elforbrug, kan det have alvorlige konsekvenser for cost-beregningerne. Derfor kræver flere kunder i stigende grad forudsigelige elpriser. Det imødekommer vi med vores puljeprodukter, Match og Upside, hvor vi garanterer en benchmarkpris. Køber vi billigere ind end benchmarkprisen, deler vi overskuddet med de kunder, der er på vores Upside produkt.

Udviklingen af vores puljeprodukter og corporate PPAs fortsætter som fokus nr. ét i 2019. El-indkøb på tværs af Norden Flere virksomheder har filialer i hele Norden og skal tegne el-kontrakt i det enkelte land. I 2018 indgik vi samarbejde med elselskaber i Norge, Sverige og Finland og dannede Nordic Sharing Power. Et fællesskab der gør det lettere at være elkunde på tværs af de nordiske landegrænser. Som kunde har man én kontrakt og ét samlet el-indkøb i hele Norden.  

Nøgletal 2018

2017

346.709

319.588

EBITDA

14.524

11.895

Årets resultat

11.384

9.277

Omsætning

Årsberetning 2018

Flere kunder går digitalt Kunderne bruger i stigende grad vores digitale platforme, og i 2018 indberettede 63 % af de kunder, der endnu ikke har fjernaflæste målere, deres forbrug digitalt. En retning der peger mod et større digitalt behov hos kunderne, fordi det skal være nemt at vælge grøn strøm samt overvåge og reducere forbruget.  

Vækst trods massiv konkurrence om de private kunder Konkurrencen om de private elkunder er skærpet i 2018. Flere elleverandører markedsfører kortsigtede kampagnetilbud med gratis strøm, abonnementer og velkomstgaver. I Verdo går vi målrettet efter at erhverve flere elkunder og fastholde eksisterende ved at tilbyde ordentlige og gennemskuelige el-aftaler. Vores strategi virker.

Alle tal i TDKK

22

Vi har fastholdt vores gode relation til kunderne. Det sammenholdt med de generelt højere priser på elbørserne medførte vækst i toplinjen, der slog positivt igennem på bundlinjen.


Elhandel Verdo

Markedet har intensiveret fokus på udbygningen af vedvarende energi i henhold til COP16. Det imødeser vi gennem corporate PPAs. Her tegner kunden typisk en 10-årig kontrakt og kender hermed sin elpris for hele perioden. Claus Omann Jensen, Salgs- og marketingdirektør

Årsberetning 2018

23


El, vand og varme Verdo Teknik

Vi fokuserer fortsat vores ekspertise på tre produktområder. Foruden gade- og vejbelysning er det el- og VVS-entreprise samt erhvervsservice. På alle tre områder spillede det tætte samarbejde med vores kunder en afgørende rolle for vores resultater i 2018. Morten Birch, Direktør Teknik

24

Årsberetning 2018


Teknik Verdo

Styrket position på markedet som den største på gadelys i Danmark

V

ores kunder stiller store krav til rentabiliteten i byggeriet og i den tekniske infrastruktur. Vi må derfor sikre drifts- og energibesparelser i løsningerne til entreprenører, rådgivere og driftsansvarlige. Samtidig forventes branchen at bidrage til den grønne omstilling med intelligent teknologi og energioptimering. I jagten på at bruge mindre energi er det vigtigt, at Danmark omstiller sit gadelys til LED, og Verdo går gerne forrest i den udvikling. Førende position på gadelys Verdo indgik i efteråret aftale med Eniig om overtagelse af deres gadelysanlæg i Herning pr. 1. marts 2019 samt service på yderligere 100.000 gadelys. Vi er dermed Danmarks største på drift og vedligeholdelse af gadelys. Som et vigtigt led i omstillingen til mere intelligent teknologi arbejdede vi i 2018

på at digitalisere arbejdsprocesser, der mindsker fejlmargenen i gadelysene. Et arbejde vi intensiverer i 2019. Tætte kunderelationer er afgørende Vi fokuserer fortsat vores ekspertise på tre produktområder. Foruden gadeog vejbelysning er det el- og VVS-entreprise samt erhvervsservice. På alle tre områder spillede det tætte samarbejde med vores kunder en afgørende rolle for vores resultater i 2018.

og mest kvalificerede lærlinge. Det er vi stolte af. Styrket salgsstab For at intensivere udviklingen af vores forretning styrkede vi i starten af året salgsstaben. En styrkelse vi høstede resultater af allerede i 2018.

Kvalificeret arbejdsstyrke trods mangel på arbejdskraft 2018 var præget af højkonjunktur og en høj beskæftigelse i Danmark. For elektrikere lå arbejdsløsheden på blot 2 %. Det til trods lykkedes det os at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hertil kommer, at vi ønskede at have en lærlingestab på 20 % af det samlede antal montører. Det lykkedes vi igen med i 2018. Vi tiltrak nogle af de bedste

Nøgletal Alle tal i TDKK

2018

2017

154.934

187.466

EBITDA

5.338

15.243

Årets resultat

1.767

3.278

Investeringer

4.280

741

92.613

90.846

Omsætning

Egenkapital

Årsberetning 2018

25


Tele Verdo

Fibernet accelererer fortsat digitaliseringen af hele Danmark

I

takt med et stigende behov for mere datakraft, stiger efterspørgslen efter lynhurtig og skalerbar fiberforbindelse med ubegrænset kapacitet – til stor glæde for privatkunder, virksomheder og offentlige institutioner. Efterspørgslen betyder, at vi har udrullet fibernet, så mere end halvdelen af alle husstande, erhvervsvirksomheder og institutioner i Randers og Hobro har adgang til stabil dækning af fibernet. Det giver sikker og let adgang til uundværlige digitale netværk for vores kunder. Byggerierne boomer og sætter fibernet på dagsordenen Randers er i udvikling, og det satte gang i byggerierne i 2018 – både privat nybyggeri, erhverv og etagebyggerier. Den udvikling støtter vi gennem udrulning af fibernet til stadigt større områder, så de kan udnytte den nyeste teknologi. Samtidig har den stigende efterspørgsel efter fibernet sat den lynhurtige forbindelse på

dagsordenen hos bygherrerne og entreprenørerne. I 2018 oplevede vi et stigende antal henvendelser fra netop bygherrer og entreprenører, der ønsker at integrere fibernet allerede i projektplanlægningen. Stort potentiale på nye fiberlinjer I udstykningsområderne etablerer vi passiv infrastruktur. Det vil sige, at vi gør klar til fibernet i den enkelte husstand, hvormed potentialet på nye fiberlinjer stiger. Vores igangværende og kommende projekter løber op i ca. 5.000 nye fiberlinjer over de kommende år. Det er det største antal siden finanskrisen. Fibernet til flere I 2019 arbejder vi fortsat på at udrulle fibernet i større dele af byområderne, hvor adgangen til højhastighedsforbindelse er afgørende for, at området er attraktivt for både private og erhvervsvirksomheder.

Nøgletal Alle tal i TDKK

2018

2017

Omsætning

28.478

29.124

EBITDA

24.207

30.860

Årets resultat

19.973

5.139

Investeringer

19.414

25.903

445.851

485.878

Egenkapital

26

Årsberetning 2018


Verdo Tele

Randers er i udvikling, og det satte gang i byggerierne i 2018 – både privat nybyggeri, erhverv og etagebyggerier. Den udvikling støtter vi gennem udrulning af fibernet til stadigt større områder, så de kan udnytte den nyeste teknologi. Torben Rick, Direktør Tele

Årsberetning 2018

27


El, vand og varme Renewables Verdo

Vi er nu den tredjestørste leverandør af træpiller i UK, men med vores styrkede supply chain står vi klar til at genoprette vores markedslederposition. Alistair McGlynn, Direktør Renewables

28

Årsberetning 2018


Renewables Verdo

Pres på supply chain reducerer omsætningen og indtjeningen

2

018 var præget af store udfordringer. På trods af eksklusivaftale med vores træpilleleverandør, var leverandøren ikke i stand til at opfylde vores aftale. Det resulterede i væsentlig tilbagegang i salget. Svækket resultat trods høj efterspørgsel For at dække den store efterspørgsel efter træpiller i UK vinteren 2017/18, måtte vi importere træpiller fra det europæiske kontinent, herunder fra Danmark på et tidspunkt, hvor der var leveringsmangel overalt. Det resulterede i højere transportomkostninger og lavere indtjening. Derfor nåede vi ikke budgettet i 2018.

og infrastruktur for at styrke kontrollen med vores supply chain og for at blive mindre afhængig af bestemte leverandører. En styrket supply chain er nøglen til vækst og nye muligheder i 2019.

Vi mistede markedsandele i 2018 som følge af manglen på lokale træpiller. Vi er nu den tredjestørste leverandør af træpiller i UK, men med vores styrkede supply chain står vi klar til at genoprette vores markedslederposition.

Markedstendenser Væksten i efterspørgslen er faldet. Den engelske regerings incitamentsordninger udfases, og tilskuddet til slutkunden reduceres. Det har medført, at der installeres færre nye træpillefyr. Brexit skaber yderligere usikkerhed på markedet om prisniveauet og om investeringer i nye fyr. Det forsinker beslutningsprocessen.

Styrket supply chain er nøglen til at generobre positionen som markedsleder I 2018 blev alle salgs- og økonomiprocesser opgraderet til en Cloud-baseret ERP-løsning, der har strømlinet vores interne administration markant. Vi begyndte også at omstrukturere salg

Nøgletal Alle tal i TDKK Omsætning EBITDA Årets resultat Investeringer Egenkapital

2018

2017

106.752

141.644

44

9.968

-715

-7.860

55

-

130.882

132.021

Årsberetning 2018

29


Verdo’s forretningsmodel Verdo

CSR – Corporate Social Responsibility

Verdo’s forretningsmodel Ressourcer

Træ, sol , vand, kul Mennesker Kapital Viden

Aktiviteter

Resultater

Udvikling og installation

Drift og vedligehold

Handel

• Biomasse • Energianlæg • Gadelys • Vandværker • Fibernet • El- og VVS-installation

• Fjernvarme • Energianlæg • Gadelys • Vandværker • Fibernet • Elnet

• Biomasse • Fjernvarme • Teknisk carbon • Elsalg

Fjernvarme, strøm, drikkevand Bidrager til CO2-emissioner Bidrager til CO2-reduktioner Danske og internationale arbejdspladser Skattebidrag i Danmark Kultur- og sportssponsorater i lokalsamfund

30

Årsberetning 2018


Verdo’s forretningsmodel

I

Verdo skaber vi energi til fremtiden. Vi opererer på tværs af værdikæderne inden for varme, vand og teknisk infrastruktur. Vores kompetencer er derfor rettet mod udvikling og installation af bæredygtige energianlæg, drift og vedligeholdelse af forsyning og infrastruktur samt handel med brændsler og biomasse. Ressourcer skaber værdi Vi er afhængige af en række ressourcer for at skabe værdi: mennesker, kapital, viden samt træ, sol, vand og kul. De ressourcer spiller en vigtig rolle for vores langsigtede værdiskabelse, og derfor ønsker vi at bevare og udvikle dem. CO2-reducerende energikilde Energi er en central del af menneskers og virksomheders hverdag, og vi vælger vores energikilder med omhu, så de både er bæredygtige og konkurrencedygtige. Et eksempel

er vores produktion af el og varme på kraftvarmeværket i Randers, hvor vi fyrer med bæredygtig træflis og derigennem bidrager til et bedre klima med en CO2-reducerende energikilde. Konkurrencedygtig position Vi skaber værdi for kunderne ved at have en stærk position på det kommercielle marked, så vi sikrer konkurrencedygtig el, drikkevand og fjernvarme. Vores handel med brændsler har givet os en unik position, hvor vi både sikrer konkurrencedygtige priser og kvalitet på de bæredygtige brændsler. Skatteforhold Den økonomiske faktor er en væsentlig del i vores ansvarlighed, og derfor har vi en klar politik om skatteforhold. Vi foretager ikke aktiv skattespekulation.

Årsberetning 2018

31


Verdo’s forretningsmodel

Vores aktiviteters påvirkning på omverdenen

D

a Verdo opererer inden for energiproduktion, har vi aktiviteter, som påvirker klimaet. Men vi arbejder målrettet på at reducere vores CO2-udledninger. Vi omlagde kraftvarmeværkets varme- og strømproduktion til fyring med biomasse i 2009. Det resulterer i en årlig besparelse på 300.000 tons CO2 i forhold til, hvis der var brugt kul til at producere den samme energimængde. Vi udskifter gadelysenheder til energibesparende LED-pærer. Det giver energibesparelser på op til 90 % og modvirker den negative påvirkning af CO2-udslippet forårsaget af belysningen. Krav til vores partnerskaber Nogle aktiviteter er afhængige af vores samarbejdspartneres produktionsformer og den tilgængelige teknologi. Verdo sikrer sig både i kvalitet og bæredygtighed i sine partnerskaber. Blandt andet handler vi med certificerede biobrændsler, hvor certificeringen sikrer, at brændslerne er produceret fra skovbrug under lovlige og bæredygtige forhold for at reducere risikoen for en negativ påvirkning på miljø og mennesker.

32

Årsberetning 2018

I vores samhandel med oversøiske markeder, hvor der er væsentlig risiko for korruption og bestikkelse, har vi en klar politik for korrekt aftaleindgåelse for at undgå enhver form for bestikkelse og korruption. Beredskab og driftssikkerhed Utilsigtede driftsstop i forsyningen af el, vand og varme udgør en væsentlig risiko for samfundet. Vi opdaterer løbende vores IT-beredskabsplaner for at imødekomme myndighedskravene og undgå nedbrud og deraf manglende forsyning til vores kunder. Den seneste eksterne auditering af beredskabsplanen for elnettet gav ikke anledning til anmærkninger. Databeskyttelse for kunder og medarbejdere I vores daglige administration af personfølsomme kunde- og medarbejderdata sikrer vi databeskyttelse og informationssikkerhed i henhold til GDPR for at imødekomme risikoen for misbrug af vores kunders og medarbejderes persondata.

Tilgangen til CSR Vores tilgang til CSR er defineret i følgende bæredygtige, økonomiske og sociale retningslinjer. Vi opfører os ordentligt • Vi skaber grøn energi og bæredygtige løsninger • Vi vil fremme brugen af grøn energi og bæredygtige løsninger • Vi vælger grønne og bæredygtige løsninger, der gavner både miljøet, vores omverden og Verdo • Vi iværksætter initiativer, der gavner vores medarbejdere og fremmer deres engagement og sikkerhed • Vi støtter sporten, kulturen og sociale aktiviteter • Vi driver vores forretning efter sunde og ansvarlige principper, og vi påtager os ansvar for det samfund, vi er en del af


Miljø- og klimaforhold

Miljø- og klimaforhold

D

et er vores ambition at leve op til de globale krav om bæredygtig udvikling frem mod 2030. For at nå det mål er vi inspireret af principperne i FN’s Global Compact og FN’s 17 verdensmål med særligt fokus på delmål nr. 6 ”Rent vand og sanitet”, delmål nr. 7 ”Bæredygtig energi” og delmål nr. 13 ”Klimaindsats”. Bæredygtig energi er det centrale indsatsområde for os. Det er kernen i Verdo og derfor en naturlig del af vores aktiviteter. Vi skaber løsninger med fokus på effektivitet og lavest mulige priser på den grønne energi. Politik Delmål nr. 7 ”Bæredygtig energi” skal sikre adgang til pålidelig og bæredygtig energi til overkommelige priser inden år 2030. Som energiselskab arbejder vi hvert år for at nedbringe vores CO2- og NOX-udledning ved at brænde biomasse som træflis og alternative biobrændsler og holde forbruget af kul på et absolut minimum. Vi arbejder dermed også på at imødekomme delmål nr. 13 ”Klimaindsats”, der fokuserer på en hurtig bekæmpelse af klimaforandringerne ved at nedbringe effekten af drivhusgasser. Vi kræver også, at sourcing af træbaserede brændsler sker bæredygtigt og lovmæssigt forsvarligt, og vi tilstræber, at prisen på fjernvarme er rimelig for vores kunder. Vi udskifter hvert år et stigende antal gadelys til LED for at reducere kWh og hermed CO2 fra belysning. Som vandforsyning er vi inspireret af FN’s delmål nr. 6 ”Rent vand og sanitet”. I Danmark har vi alle adgang til rent drikkevand – en ressource, mange tager for givet. Som i resten af verden er vores drikkevand desværre også truet af forurening. Vi udvider derfor løbende vores aktiviteter for at sikre grundvandet og dermed det rene

drikkevand til kunderne. Én af vores aktiviteter i 2018 under delmål nr. 6 var skovbeskyttelse.

hvorfor værkets brændselsforbrug og udledning ikke indgår i opgørelsen for 2018.

Indsats og resultat I 2018 var vores samlede forbrug af biomasse 216.472 tons, mens forbruget af kul var 1.983 tons svarende til 0,9 % af det samlede brændselsforbrug. Det har givet en reduktion af CO2-udledningen fra 39.977 tons i 2017 til 7.028 tons i 2018. Det giver en nedgang på 32.949 tons CO2 svarende til 82 % på et år.

Kigger vi derimod på brændselsforbrug og udledning alene for Randers Kraftvarmeværk, har der ikke været nogen væsentlig ændring fra 2017 til 2018. Der har dog været en mindre stigning i kulforbrug og CO2-udledning svarende til fire timers fuld last på kedlerne.

Den primære årsag til den markante nedgang er, at vi pr. 1. januar 2018 solgte Grenaa Kraftvarmeværk fra,

Årsagen til det var fejl på flistransporten i anlægget, hvorfor vi måtte anvende kul som back-up for at opretholde produktionen og undgå kolde stuer hos kunderne.

• Kraftvarmeværk Energiproduktion i Verdo eksklusiv Grenaa

2018

2017

2016

CO2-udledning

tons

3.314

1.657

2.531

NOx-udledning

kg

253.011

235.389

243.976

Forbrug af træflis

tons

179.494

189.439

209.606

Forbrug af halm og anden biomasse

tons

34.157

31.580

31.771

Forbrug af kul

tons

376

291

533

Netto elproduktion produceret på grøn energi

kWh 135.891.773

129.184.956

165.458.533

Energiproduktion i Verdo inklusiv Grenaa Kraftvarmeværk CO2-udledning tons

2018 7.028

2017 39.977

2016 42.484

NOx-udledning

kg

260.475

309.077

312.693

Forbrug af træflis

tons

179.494

189.439

209.606

Forbrug af halm og anden biomasse

tons

36.978

70.398

68.324

Forbrug af kul

tons

1.983

16.722

17.333

Netto elproduktion produceret på grøn energi

kWh 137.779.712

153.148.750

189.310.509

Årsberetning 2018

33


Miljø- og klimaforhold

I henhold til FN’s delmål nr. 7 om ”overkommelige energipriser” reducerede vi i 2018 fjernvarmeprisen til vores kunder for tredje år i træk. For at sikre en bæredygtig sourcing af vores brændsler har vi bæredygtighedscertificeringerne FSC® CoC-certificering og SBP CoC-certificering og arbejdede i 2018 på at implementere PEFC i 2019. Vi udskiftede i 2018 6.500 gadelys til LED. Det giver en årlig besparelse på 1.600 MWh svarende til 800 tons CO2. Derudover udskiftede vi belysningen på vores hovedkontor til LED, hvilket sparer 43.853 kWh og godt 20 tons CO2 hvert år. I vores bestræbelser på at øge indsatsen på rent drikkevand, indgik vi i 2018 aftale om at overtage Randers Sønderskov på 39 hektar. Dette for at sikre kildepladsen omkring vores

vandværk i Vilstrup. Kildepladsen ved Randers Sønderskov ligger i bynært område og tæt på grusgrav og kunne derfor risikere at blive forurenet, hvis ikke skoven blev beskyttet. Ifølge ”Energiselskabernes energispareindsats” skal vi som energiselskab inden for el- og varmedistribution hvert år finde og realisere en række energibesparelser, der skal indberettes til Energistyrelsen. Den samlede målsætning for Verdo i 2018 var 34.860 MWh, og vi nåede målet med en samlet besparelse på 38.600 MWh. Konklusion Med indsatsen på miljø- og klimaområdet i 2018 inden for CO2-reduktion, sourcing af brændsler, sikring af kildeplads og reduktion af fjernvarmeprisen nåede vi et tilfredsstillende resultat og efterlevede vores politik.

Certifikaternes betydning for Verdo

34

FSC® (Forest Stewardship Council®)

Certificering af skovarealet og dets produkter • Socialt og miljømæssigt ansvar • Dokumentation for lovlighed og overholdelse af EU Timber Regulation (EUTR) • Sikrer indkøb af bæredygtigt træbaseret biomasse og imødegår Brancheaftalen

SBP (Sustainable Biomass Program)

Certificering af producenten og de produkter, denne producerer • Sikrer at biomassen er produceret og transporteret ansvarligt • Sikrer udførlig dokumentation og CO2-regnskab • Sikrer indkøb af bæredygtigt træbaseret biomasse og imødegår Brancheaftalen

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Certificering af skovarealet og dets produkter • Bygger videre på socialt og miljømæssigt ansvar • Sikrer adgang til bredere marked af certificerede varer • Anerkender eksisterende nationale certificeringssystemer • Sikrer indkøb af bæredygtigt træbaseret biomasse og imødegår Brancheaftalen

Årsberetning 2018


Sociale forhold og medarbejderforhold

Sociale forhold og medarbejderforhold

V

erdo er blandt de største arbejdspladser i Randers Kommune. Derfor ser vi det som vores positive forpligtelse at bidrage til vækst, skabe nye lokale arbejdspladser og give noget igen til de lokalsamfund, vi opererer i. Politik Vi vil være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde og udvikle vores eksisterende medarbejderstab samt tiltrække nye medarbejdere. Derudover vil vi imødekomme efterspørgslen fra uddannelsesinstitutionerne efter elev-, lære- og praktikpladser samt tilgodese behovet for arbejdsprøvning for sygemeldte borgere og ledige. Med 534 medarbejdere, hvor tæt på halvdelen har deres daglige gang på byggepladser, på lager og i produktion, er det fysiske arbejdsmiljø afgørende. Derfor har vi fokus på vores medarbejderes arbejdsmiljø og arbejder målrettet på at mindske antallet af arbejdsulykker. Vi prioriterer også det psykiske arbejdsmiljø og trivsel højt og gennemfører løbende APV-undersøgelser (arbejdspladsvurdering). Her undersøger vi blandt andet, om der er arbejdsbetinget sygefravær, og hvis det er tilfældet, udarbejder vi en klar handlingsplan for at reducere sygefraværet og øge trivslen blandt vores medarbejdere.

Vi tror på styrken af diversitet på arbejdspladsen og arbejder derfor på at øge antallet af kvindelige ledere på flere niveauer. Indsats og resultat Også i 2018 var der et stort udbud af aktiviteter for Verdo’s medarbejdere, og mange deltog i motionsaktiviteter som løb og cykling eller var at finde blandt tilskuerne til Randers FC’s hjemmebanekampe med Verdo-sponsorerede medarbejderbilletter i hånden. Vi deltog i en række uddannelses- og karrieremesser for at tiltrække ”kloge og faglige hænder” og kandidater med interesse for energisektoren. Vi afholdt temadage om energiforsyning for folkeskoleelever for at give eleverne indblik i, hvordan el og varme bliver til, og hvad det kræver at forsyne deres hjem. Øget indtag af lærlinge og elever Antallet af lærlinge er generelt steget gennem de seneste år. Dog er det faldet fra 2017 til 2018. I 2018 var målsætningen for Verdo Teknik A/S, at antallet af lærlinge skulle udgøre 20 %

af det samlede antal montører. Det mål blev nået set som et gennemsnit over året. Verdo Energy Systems A/S landede på 13 % og Verdo Energiteknik A/S på 11 %. I 2018 var målet for elever fire i koncernen. Vi nåede dog helt op på 12 elever. Fokus på arbejdsmiljøet I 2018 registrerede vi ni arbejdsulykker, der medførte i alt 38 dages fravær. Derudover har vi registreret 115 nærved-hændelser. For at reducere antallet af arbejdsulykker blandt montører er de alle sikkerhedsinstrueret via instruktionsvideoer og efterfølgende testet i instruktionen. For løbende at sikre et sundt arbejdsmiljø kortlagde vi også i 2018 det psykiske arbejdsmiljø afdeling for afdeling ved hjælp af arbejdspladsvurderinger (APV). I de tilfælde, hvor der var behov for at sætte ind, blev problemet kortlagt, analyseret, og der blev udarbejdet handlingsplan, som blev fulgt op.

Antal medarbejdere i jobtræning og uddannelse Lærlinge, unge Lærlinge, voksne Elever (kontor og teknisk designer) Studerende (praktikanter og studiemedhjælpere) Medarbejdere i skåne- og flexjob Medarbejdere i jobtræning

2018

2017

24

29

4

4

12

8

9

18

4

3

3

6

Årsberetning 2018

35


Sociale forhold og medarbejderforhold

Kvinder og mænd i ledelsen Diversitet på arbejdspladsen er en styrke for vores medarbejdere og vores forretning, som vi kan omsætte til resultater. Derfor arbejdede vi også i 2018 på at øge antallet af kvindelige ledere i Verdo. Vi oplevede en positiv udvikling på niveau 2-chefer fra 22 til 23 %, og dermed nåede vi vores mål på 20 %. På niveau 2 har vi typisk stabsfunktioner, hvor diversiteten i rekrutteringsgrundlaget er bredere end for niveau 1. Verdo har ligeledes en målsætning om at øge antallet af kvinder i bestyrelsen. I 2018 var der valg til Repræsentantskabet. Syv kvinder blev valgt ind ud af de i alt 29 medlemmer. Det svarer til 24 %. Der blev valgt to kvinder til Bestyrelsen, heraf én medarbejder– repræsentant, så den samlede andel af kvinder i Bestyrelsen udgør knap 17 %. En række datterselskaber har egne bestyrelser. De rekrutteres fra ledergruppen i koncernen og er dermed omfattet af den samme målsætning om kønsdiversitet. Målet blev ikke opfyldt for nogen af selskaberne. Verdo tilbyder lederuddannelse og

individuelt tilpassede forløb, som støtter op om lederens personlige udvikling og den konkrete ledelsesopgave på niveau 1 og 2. I 2018 blev der efter behov suppleret med individuelle mentorforløb for nye ledere og projektledere. Kvindelige talenter opfordres til at deltage i eksterne ledelseskurser, som suppleres med intern karriererådgivning. Sponsorater Som virksomhed har vi et ansvar, og vi vil gerne give noget igen til de lokalsamfund, vi er en del af. Vi støtter sporten, mest markant ved hovedsponsoratet af Randers FC, som går tilbage til klubbens stiftelse. Vi sponsorerer også dame- og herrehåndbold, basket og e-sport.

kan gøre en lille forskel for en gruppe mennesker, som ikke har helbred eller økonomisk mulighed for at gå i teatret eller til fodboldkamp. Det er ofte en beskeden håndsrækning, men med stor effekt. Konklusion Vores medarbejdertilbud medvirker til, at Verdo er en attraktiv arbejdsplads, og at vores aktive indsats for at rekruttere flere lærlinge og studerende til praktik- og elevpladser har båret frugt. Vi har fået flere kvindelige ledere, men nåede dog ikke målsætningen. På baggrund af de positive tilkendegivelser af vores sponsorater, er det lykkedes os at give noget igen til samfundet.

Vi stræber efter diversitet i vores sponsorater. Derfor støtter vi Værket og dets store udbud af kulturarrangementer fra opera og ballet til musik, teater og shows for hele familien. Medborgerskab og socialt ansvar handler for os om relationen mellem os og hele det omgivende samfund. Vi rækker derfor hånden ud dér, hvor vi

Diversitet – kvinder i ledelsen

36

Årsberetning 2018

2018

2017

Kvindelige ledere - niveau 1 (mål: 10 %)

6%

3%

Kvindelige ledere - niveau 2 (mål: 20 %) Kvindelige ledere - niveau 3 (mål: 10 %)

23 %

22 %

13 %

13 %

Kvindelige ledere - niveau 4

0%

0%


Respekt for menneskerettigheder & Antikorruption og -bestikkelse

Respekt for menneskerettigheder

M

enneskerettigheder er én af hjørnestenene i FN Global Compact’s 10 principper. Vi støtter og respekterer principperne på tværs af vores forretningsmodel. Politik I Verdo tilstræber vi at integrere og respektere de universelle menneskerettigheder. At respektere menneskerettighederne er grundlæggende ”ordentlighed”, og vores vigtigste værdi er ”Vi opfører os ordentligt”. Menneskerettigheder omsat til medarbejderansvar er i Verdo også sundhedsordning i forbindelse med sygdom og pensionsordning. Der er en åben og ligeværdig omgangstone på tværs af organisationen blandt medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere.

Indsats og resultat I 2018 indførte Verdo dialogmøder, hvor alle medarbejdere kan stille spørgsmål til direktøren for at gøre organisationen mere transparent og åben. Adskillige medarbejdere benyttede sig af muligheden, og initiativet fik god respons. Vores værdier blev skærpet og reduceret til tre stærke værdier. Vi opfører os ordentligt • Vi ser tingene fra kundens perspektiv • Vi behandler hinanden med respekt og tillid • Vi er altid ét skridt foran

menneskerettighederne ifølge ”Verdo Code of Conduct for Suppliers”, herunder krav til blandt andet arbejdstid, forbud mod børnearbejde, sundhedsforhold og miljø. Konklusion Menneskerettighederne efterleves i Verdo af både ledelse og medarbejdere. Der er en åben og ligeværdig dialog, og vi har et værdisæt, der tilstræber, at medarbejdere og ledere behandler hinanden med respekt og tillid.

Vores internationale leverandører til Trading skal leve op til

Antikorruption og -bestikkelse

K

orruption og bestikkelse er en udfordring i store dele af verden og en afgørende hindring for økonomisk udvikling i de lande, hvor det er udbredt. Det er samtidig en hindring for, at aftaler indgås i åben konkurrence samt etisk og lovmæssigt forsvarligt. Politik Vi har i Verdo absolut nultolerance over for korruption og bestikkelse. Vi opererer på tværs af landegrænser, og har derfor en klar politik for antikorruption og -bestikkelse inspireret af principperne i FN’s Global Compact. Politikken udstikker retningslinjer for korrekt aftaleindgåelse uden nogen form for bestikkelse, facility payment eller gaver og repræsentation. • Bestikkelse: misbrug af betroet magt for egen vindings skyld accepteres ikke • Facility payment (”smørelse”): accepteres ikke. Hvis det observeres, skal det registreres

• Gaver og repræsentation: det er ikke tilladt at give eller modtage gaver, repræsentation eller tjenesteydelser, der åbenlyst har til formål at påvirke en beslutning Politikken skal øge bevidstheden om korruption og skabe en forståelse for, hvordan vi bekæmper korruption og bestikkelse i vores forretningsaktiviteter. Samtidig kræver vi, at vores samhandelspartnere følger retningslinjerne. Indsats og resultat Verdo har nøje overvejet, i hvilke markeder og dermed i hvilke dele af forretningen, det er nødvendigt at forholde sig til antikorruption og -bestikkelse. Det er Verdo’s opfattelse, at det er nødvendigt udtrykkeligt at forholde sig til disse spørgsmål i Trading. Tilsvarende er Tradings samhandelspartnere pålagt at følge principperne for at undgå bestikkelse og korruption. Alle medarbejdere med

indkøbsansvar i Trading er pålagt at følge retningslinjerne ”Overordnede retningslinjer for indkøb af træbaserede brændsler” af 2015. Alle leverandører til Trading er desuden pålagt at følge ”Verdo Code of conduct for suppliers”, og på Verdo’s forlangende skal leverandøren til enhver tid kunne dokumentere, at retningslinjerne overholdes. Vi følger løbende op på politikken. Konklusion Verdo håndhæver sin politik om nultolerance over for korruption og bestikkelse for at sikre, at aftaler indgås i åben konkurrence samt etisk og lovmæssigt forsvarligt. Verdo har hidtil ikke konstateret nogen form for overtrædelse af politikken.

Årsberetning 2018

37


Verdo Årsregnskab 2018

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Verdo A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

38

Årsberetning Årsberetning2018 2018

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2018. Der er væsentlige usikkerheder vedrørende forhold i datterselskaber, herunder opgørelse af egenkapitalen. Der henvises til nærmere omtale i note 1.


Årsregnskab 2018

2018 Årsregnskabet

Efterfølgende årsregnskab inklusiv revisionspåtegning (side 40-66) er direkte gengivet fra den officielle årsrapport.

Årsberetning 2018

39


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Verdo A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor) Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Årsregnskabet opstilles i DKK.

Rettelse af væsentlige fejl Forsyningstilsynet har afgjort, at der ikke kan godkendes forrentning af selskabets indskudskapital for perioden 2000-2005, og selskabet har besluttet at acceptere afgørelsen. Det vurderes, at der ved aflæggelsen af årsregnskabet 2017 ikke var belæg for indregningen af forrentningen af indskudskapitalen for 2000-2005, hvorfor dette anses som en væsentlig fejl i tidligere års regnskaber. Den væsentlige fejl er i årsregnskabet 2018 blever rettet direkte over egenkapitalen primo 2017 med t.DKK -200.945 efter skat med modpost på under- / overdækning med t.DKK 257.622 og udskudt skat med t.DKK 56.677. Ændringen har endvidere påvirket årets resultat i 2017 med t.DKK -9.043. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal i forhold til tidligere års indregning af forrentning af indskudskapital, mens hoved- og nøgletal for 2014-2016 ikke er tilrettet.

Generelt Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

40

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Verdo A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Verdo A/S indgår i koncernregnskabet for Den Selvejende Institution Verdo.

Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser udgør en andel af koncernens samlede egenkapital. Årets resultat fordeles i resultatdisponeringen på den del, som kan henføres til minoriteterne og den del, som kan henføres til modervirksomhedens kapitalejere. Minoritetsinteresser indregnes til den regnskabsmæssige værdi af de overtagne aktiver og forpligtelser på tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder.

Indtægtsrammer Nogle af koncernens selskaber er underlagt de særlige regler om indtægtsrammer i henhold til lovene omkring el-, vand-, og varmeregulering. Reglerne medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter forsyningslovene i

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 40

09-05-2019 09:41:11


Anvendt regnskabspraksis

forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter forsyningslovenes regler er udtryk for et mellemværende med kunderne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Regnskabsmæssig sikring Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er afdækket.

Leasing Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rente eller en alternativ lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets materielle aktiver.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så vidt angår den effektive del af sikringen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resulterer den sikrede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den sikrede transaktion i en indtægt eller en omkostning, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den sikrede transaktion indregnes. Beløbet indregnes i samme post som den sikrede transaktion.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en forpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som Andre tilgodehavender henholdsvis Anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle instrument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, jf. nedenfor.

Segmentoplysning om nettoomsætning Oplysninger om aktiviteter og geografiske markeder er baseret på koncernens afkast og risici samt ud fra den interne økonomistyring.

Resultatopgørelse Nettoomsætning Koncernens omsætning omfatter indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser inden handel med brændsel og teknisk carbon, produktion af el og varme, varer og ydelser inden for infrastruktur (el, vand, varme og fiber) samt entrepriseopgaver inden for el, gadelys og energianlæg. Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes som nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer og ydelser er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet. Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 41

41

09-05-2019 09:41:11


Anvendt regnskabspraksis

på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på entreprisekontrakten. Investeringsbidrag til dækning af koncernens investeringer i ledningsnet periodiseres over investeringernes afskrivningsperiode og indgår i omsætningen. Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Resultat af andre kapitalandele Tab/avancer ved salg af kapitalandele indregnes i resultatopgørelse som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi.

Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter avancer ved salg af immaterielle og materielle aktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer Omkostninger omfatter direkte og indirekte vareforbrug til køb af råvarer og handelsvarer, herunder hjemtagelsesomkostninger og handling samt købte ydelser.

Selskabsskat Moderselskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning af Verdo-koncernens danske datterselskaber, og koncernen har desuden valgt at blive beskattet efter reglerne om international sambeskatning. Datterselskaberne indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen af koncernregnskab og frem til det tidspunkt, hvor de udgår af konsolideringen.

Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse af anlæg, bortskaffelse af affald, drift af kørende materiel, markedsføring, lokaler samt administrative omkostninger.

Moderselskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat til skattemyndighederne.

Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter ordinære afskrivninger samt nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver.

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger omfatter tab ved salg eller skrotning af immaterielle og materielle aktiver.

42

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder. Desuden indregnes årets regulering af earn out fra køb af virksomheder under Værdiregulering af earn out.

Resultat af ophørende aktiviteter Alle resultatposter vedrørende ophørende aktiviteter, som er besluttet inden aflæggelsen af årsrapporten, er indregnet på en særskilt linje i resultatopgørelsen.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 42

09-05-2019 09:41:11


Anvendt regnskabspraksis

Balance Immaterielle aktiver Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5-10 år. Afskrivningsperioden er fastsat med udgangspunkt i forventet tilbagebetalingsperiode. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle aktiver. Det forudsættes desuden, at kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs-, og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under Kapitalandele i dattervirksomheder den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af eventuelle merværdier og goodwill opgjort på tidspunktet for anskaffelsen af virksomhederne. Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den vurderede økonomiske brugstid på 5 år.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Materielle aktiver Materielle aktiver måles ved første indregning til kostpris. Driftsmateriel måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Finansielle aktiver i øvrigt Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.

Kostprisen for egne opførte aktiver omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, herunder købsomkostninger og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris og reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Ledningsnet og -anlæg samt målere Bygninger Kraftvarmeværk og spidslastcentraler Driftsmateriel

10–60 år 20–100 år 5–19 år 3-15 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Langfristede andre tilgodehavender omfatter udlån til IT-investeringer sammen med andre elnetselskaber.

Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nedskrivning af materielle aktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 43

43

09-05-2019 09:41:11


Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt Andre tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Entreprisekontrakter Entreprisekontrakter for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen. Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi. Modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Tilgodehavender hos og gæld til tilknyttede virksomheder Mellemværender omfatter dels ikke afregnet intern handel med varer og ydelser og dels selskabernes andel af koncernens cashpool-aftale med kreditinstitut samt intern afregning af aktuel selskabsskat.

Ansvarlige lån Ansvarlige lån omfatter afdragsfrie udlån til koncernselskaber.

Udskudt skat Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

44

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte driftsomkostninger.

Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter indestående i kreditinstitutter.

Egenkapital Opskrivningshenlæggelser fra opskrivning af materielle aktiver realiseres i takt med, at de opskrevne aktiver afskrives. Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Forpligtelser Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser indregnes i balancen på baggrund af aktuarmæssig opgørelse af forpligtelserne og dagsværdierne af de tilhørende pensionsaktiver. Aktuarmæssige gevinster og tab hidrører fra ændringer i de aktuarmæssige forudsætninger, herunder demografiske og makroøkonomiske forhold, og indregnes direkte på egenkapitalen. Pensionsomkostninger, som indregnes i resultatopgørelsen, består af omkostninger til pensioner, som vedrører regnskabsåret, beregnede renteomkostninger samt afkast af de tilhørende pensionsaktiver. Investeringsbidrag til dækning af koncernens investeringer i ledningsnet indtægtsføres over en 40–60 års periode fra modtagelsen svarende til afskrivningsperioden for koncernens materielle aktiver. Realkreditlån og andre langfristede lån indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden. Leverandører af varer og tjenesteydelser samt Anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 44

09-05-2019 09:41:11


Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser består af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Nøgletal

Pengestrømsopgørelse

Bruttomargin

Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for moderselskabet, idet moderselskabets pengestrømme er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

EBITDA-margin

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrukket kortfristede forpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

Nøgletallene er beregnet efter Finansforeningens anbefalinger.

Finansiel gearing (gæld / EBITDA)

Bruttoresultat * 100 Nettoomsætning EBITDA * 100 Nettoomsætning Nettorentebærende gæld EBITDA

Egenkapitalens forrentning

Ordinært resultat efter skat * 100

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo * 100

Gennemsnitlig egenkapital

Samlede aktiver

Definitioner Bruttoresultat er nettoomsætning fratrukket direkte omkostninger. Nettorentebærende gæld er rentebærende forpligtelser fratrukket rentebærende aktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. Likvide midler består af indestående og driftskreditter i kreditinstitutter.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 45

45

09-05-2019 09:41:11


Verdo

46

Ă…rsberetning 2018


Resultatopgørelse

KONCERN

MODERSELSKAB

2018

2017

2018

2017

Note

DKK

TDKK

DKK

TDKK

Nettoomsætning

2

2.365.226.203

2.401.662

82.062.453

92.469

Andre driftsindtægter

3

6.037.055

5.114

27.276

22

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer

-1.763.474.504

-1.815.214

-913.444

-1.563

4

-98.476.575

-102.004

-52.354.536

-57.121

509.312.179

489.558

28.821.749

33.807

Personaleomkostninger

5

-251.887.524

-238.435

-56.265.827

-50.928

Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger

6

257.424.655 -159.806.565

251.123 -155.644

-27.444.078 -21.523.860

-17.121 -10.825

Andre driftsomkostninger

3

-1.515.370

-193

0

0

96.102.720

95.286

-48.967.938

-27.946

Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat

Resultat af primær drift (EBIT)

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

7

Værdiregulering af earn out

0

0

86.466.087

54.467

5.858.221

6.397

5.858.221

6.397

Resultat af andre kapitalandele

7

18.804.807

450

0

225

Finansielle indtægter

8

984.588

1.329

29.856.689

37.548

Finansielle omkostninger

9

-38.071.102

-36.375

-22.614.214

-26.358

-12.423.486

-28.199

99.566.783

72.279

83.679.234

67.087

50.598.845

44.333

-17.944.790

-18.735

9.396.326

2.563

65.734.444

48.352

59.995.171

46.896

969.649

-12.700

969.649

-12.700

66.704.093

35.652

60.964.820

34.196

60.964.820

34.196

Finansielle poster i alt

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af fortsættende aktiviteter

10

Årets resultat af fortsættende aktiviteter

Årets resultat efter skat af ophørende aktiviteter

11

Årets resultat

Koncernens resultat fordeler sig således: Aktionærer i Verdo A/S Minoritetsinteresser I alt Resultatdisponering

5.739.273

1.456

66.704.093

35.652

25

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 47

47

09-05-2019 09:41:12


Balance

AKTIVER

KONCERN

Note

MODERSELSKAB

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

DKK

TDKK

DKK

TDKK

97.243.156

114.353

0

0

334.463

90

0

0

97.577.619

114.443

0

0 98.049

LANGFRISTEDE AKTIVER Goodwill Udviklingsprojekter Immaterielle aktiver i alt

12

Grunde og bygninger

141.941.759

149.977

96.039.919

Kraftvarmeværk og spidslastcentraler

373.901.493

401.725

0

0

1.464.274.250

1.413.037

0

0

Ledningsnet og -anlæg samt målere Driftsmateriel

46.903.406

60.415

15.165.386

28.813

Materielle aktiver under udførelse

41.342.827

54.278

1.657.854

5.391

Materielle aktiver i alt

13

2.068.363.735

2.079.432

112.863.159

132.253

Kapitalandele i dattervirksomheder

14

0

0

1.853.099.383

1.789.930

Andre værdipapirer og kapitalandele

15

201.568

4.382

0

0

Andre tilgodehavender

16

2.679.649

3.320

0

0

2.881.217

7.702

1.853.099.383

1.789.930

2.168.822.571

2.201.577

1.965.962.542

1.922.183

96.084.563

73.980

469.815

366

Varebeholdninger i alt

96.084.563

73.980

469.815

366

Tilgodehavender fra salg og ­tjenesteydelser

361.259.147

463.179

484.565

1.659

10.678.624

4.684

0

0

0

0

85.564.849

129.868

34.263.629

25.759

0

0

0

0

647.000.000

647.000

68.137.034

89.369

0

0

0

1.686

0

7.631

55.491.308

32.388

917.637

1.003

7.010.786

7.638

4.696.375

4.059

Tilgodehavender i alt

536.840.528

624.703

738.663.426

791.220

Likvide beholdninger

78.855.243

99.622

234.370

147

0

15.943

0

0

711.780.334

814.248

739.367.611

791.733

2.880.602.905

3.015.825

2.705.330.153

2.713.916

Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt KORTFRISTEDE AKTIVER Råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer

Tilgodehavende underdækning Tilgodehavende hos dattervirksomheder Entreprisekontrakter

17

Ansvarlige lån Udskudte skatteaktiver

18

Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter

Aktiver fra ophørende aktiviteter Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

48

11

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 48

09-05-2019 09:41:12


Balance

PASSIVER

KONCERN

Note

MODERSELSKAB

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

DKK

TDKK

DKK

TDKK

263.024.000

263.024

263.024.000

263.024

37.339.203

38.595

0

0

EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

0

0

0

0

Foreslået udbytte

10.000.000

10.000

10.000.000

10.000

Overført resultat

809.744.676

733.821

847.083.879

772.416

1.120.107.879

1.045.440

1.120.107.879

1.045.440

131.369.409

137.167

0

0

1.251.477.288

1.182.607

1.120.107.879

1.045.440

Aktionærer i Verdo A/S´ andel af egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Pensionshensættelser

19

65.641.303

69.743

0

0

Udskudt skat

18

0

0

7.001.000

9.885

Andre hensatte forpligtelser

20

699.000

4.699

0

0

Skyldig overdækning

19

175.250.248

204.164

0

0

Investeringsbidrag, periodisering

19

181.468.391

169.635

0

0

Leasingforpligtelser

19

7.184.749

5.353

498.556

327

Realkreditinstitutter

19

268.333.049

291.070

44.797.869

47.422

Kreditinstitutter

19

118.379.940

135.781

118.379.940

135.781

816.956.680

880.445

170.677.365

193.415

Langfristede forpligtelser i alt KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Overdækning, investeringsbidrag og pensionsforpligtelser

19

47.009.442

17.327

0

0

Leasingforpligtelser

19

3.128.925

2.791

354.579

334

Realkreditinstitutter

19

Kreditinstitutter Entreprisekontrakter

17

Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder

22.740.340

22.800

2.623.393

2.574

195.350.289

395.226

178.596.178

420.082

14.337.006

10.987

0

0

251.148.771

209.796

6.588.154

7.189

0

0

1.122.524.444

936.770

10.453.031

0

10.453.031

0

2.619.798

0

479.513

0

247.676.083

293.354

92.925.617

108.112

17.705.252

492

0

0

812.168.937

952.773

1.414.544.909

1.475.061

Forpligtelser i alt

1.629.125.617

1.833.218

1.585.222.274

1.668.476

Passiver i alt

2.880.602.905

3.015.825

2.705.330.153

2.713.916

Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt

Væsentlig usikkerhed ved indregning og måling

1

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

21

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter

22

Nærtstående parter

23

Renterisici og anvendelse af finansielle instrumenter

24

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 49

49

09-05-2019 09:41:12


Egenkapitalopgørelse

EGENKAPITALOPGØRELSE

Beløb i DKK

KONCERN

Note

Saldo pr. 1. januar 2017 Væsentlige fejl i tidligere år Overført via resultatdisponering

25

Valutakursregulering af dattervirksomheder

Aktiekapital

Foreslået udbytte

Reserve for opskrivninger

263.024.000

0

39.851.233

0

0

0

0

10.000.000

0

0

0

0

Realiseret opskrivning

0

0

-1.256.151

Pensionsforpligtelser

0

0

0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Primo

0

0

0

Ultimo

0

0

0

Skat af egenkapitalposter

0

0

0

263.024.000

10.000.000

38.595.082 0

Egenkapital pr. 31. december 2017 Overført via resultatdisponering

0

10.000.000

Udloddet udbytte

25

0

-10.000.000

0

Valutakursregulering af dattervirksomheder

0

0

0

Realiseret opskrivning

0

0

-1.255.879

Pensionsforpligtelser

0

0

0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Primo

0

0

0

Ultimo

0

0

0

Skat af egenkapitalposter

0

0

0

263.024.000

10.000.000

37.339.203

Egenkapital pr. 31. december 2018

50

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 50

09-05-2019 09:41:12


Egenkapitalopgørelse

EGENKAPITALOPGØRELSE - fortsat

Beløb i DKK

KONCERN

Note

Saldo pr. 1. januar 2017 Væsentlige fejl i tidligere år Overført via resultatdisponering

25

Valutakursregulering af dattervirksomheder Realiseret opskrivning Pensionsforpligtelser

Overført resultat

I alt

Minoritetsinteresser

Egenkapital i alt

893.520.251

1.196.395.484

132.371.818

1.328.767.302

-200.944.621

-200.944.621

0

-200.944.621

24.196.054

34.196.054

1.456.447

35.652.501

-2.319.960

-2.319.960

-435.133

-2.755.093

1.256.151

0

0

0

-16.004.109

-16.004.109

-199.027

-16.203.136

Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Primo

160.118.461

160.118.461

2.183.315

162.301.776

Ultimo

-116.378.257

-116.378.257

2.910.213

-113.468.044

-9.623.011

-9.623.011

-1.120.589

-10.743.600

733.820.959

1.045.440.041

137.167.044

1.182.607.085

Skat af egenkapitalposter Egenkapital pr. 31. december 2017 Overført via resultatdisponering

25

50.964.820

60.964.820

5.739.273

66.704.093

0

-10.000.000

-15.000.000

-25.000.000 -962.548

Udloddet udbytte Valutakursregulering af dattervirksomheder

-878.011

-878.011

-84.537

Realiseret opskrivning

1.255.879

0

0

0

Pensionsforpligtelser

2.797.388

2.797.388

-109.693

2.687.695

Primo

116.378.257

116.378.257

-2.910.213

113.468.044

Ultimo

-87.660.351

-87.660.351

7.568.006

-80.092.345

-6.934.265

-6.934.265

-1.000.471

-7.934.736

809.744.676

1.120.107.879

131.369.409

1.251.447.288

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Skat af egenkapitalposter Egenkapital pr. 31. december 2018

Opkrævet forrentning 2000-2005 Forsyningstilsynet har afgjort, at der ikke kan godkendes forrentning af indskudskapitalen i perioden 2000 til 2005, som med efterfølgende års renters rente kan opgøres til DKK 269 mio. Selskabet er uenig i Forsyningstilsynets afgørelse, men har valgt at acceptere afgørelsen og hensætte beløbet som en forpligtelse med henblik på tilbagebetaling over de kommende tre år. Afgørelsens effekt er, bortset fra resultateffekt for 2017 af den reducerede forrentning, indregnet direkte på egenkapitalen, idet denne anses som en væsentlig fejl i tidligere års grundlæggende forudsætninger for årsregnskabet jf. omtale i anvendt regnskabspraksis.

MODERSELSKAB

Aktiekapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

263.024.000

20.797.955

0

0

0

107.874.658

Udloddet udbytte

0

Valutakursregulering af dattervirksomheder

Beløb i DKK

Note

Overført resultat

I alt

0

912.573.529

1.196.395.484

0

-200.944.621

-200.944.621

10.000.000

-83.678.604

34.196.054

-137.000.000

0

137.000.000

0

0

3.241.491

0

-5.561.451

-2.319.960

Egenkapitalposteringer i dattervirksomheder

0

-16.004.109

0

0

-16.004.109

Værdiregulering af sikringsinstrumenter

0

21.090.005

0

13.027.188

34.117.193

263.024.000

0

10.000.000

772.416.041

1.045.440.041

Saldo pr. 1. januar 2017 Væsentlige fejl i tidligere år Overført via resultatdisponering

25

Egenkapital pr. 31. december 2017 Overført via resultatdisponering

25

Foreslået udbytte

0

30.292.686

10.000.000

20.672.123

60.964.820

Udloddet udbytte

0

-45.000.000

-10.000.000

45.000.000

-10.000.000

Valutakursregulering af dattervirksomheder

0

-878.011

0

0

-878.011

Aktuarændringer af pensionsforpligtelser i dattervirksomheder

0

2.180.919

0

0

2.180.919

Værdiregulering af sikringsinstrumenter

0

13.404.406

0

8.995.704

22.400.110

263.024.000

0

10.000.000

847.083.879

1.120.107.879

Egenkapital pr. 31. december 2018

Aktiekapitalen består af 263.024 aktier á nominelt DKK 1.000, hvoraf ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 år.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 51

51

09-05-2019 09:41:12


Pengestrømsopgørelse

KONCERN

Resultat af primær drift (EBIT) Ophørende aktiviteter (EBIT) Afskrivninger samt Andre indtægter og Andre driftsomkostninger Investeringsbidrag Andre reguleringer af ikke-likvide driftsposter Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital

2018 DKK

2017 TDKK

96.102.720

95.286

3.510.301

-6.183

152.968.214

162.827

12.247.752

9.018

5.101.636

-3.993

269.930.623

256.955

Ændringer i driftskapital: Varebeholdninger

-22.104.982

66.882

Tilgodehavender

113.252.920

-23.149

10.118.763

-25.391

371.197.324

275.297

Leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, modtaget

984.588

1.329

-40.361.206

-46.276

-176.503

4.561

Pengestrøm fra driftaktiviteter

331.644.203

234.911

Køb af immaterielle og materielle aktiver

-132.276.969

-99.136

-12.935.820

-30.206

Køb af dattervirksomheder / afregning earn out

-267.543

-1.914

Langfristede tilgodehavender

641.008

2.219

Salg af finansielle aktiver

22.984.884

2.688

Salg af immaterielle og materielle aktiver

32.346.795

134.054

Pengestrøm til investeringsaktiviteter

-89.507.645

7.705

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt

242.136.558

242.616

Udbetalt udbytte

-25.000.000

0

6.029.764

2.923

-44.357.780

-43.450

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

-63.328.016

-40.527

Årets pengestrømme

178.808.542

202.089

Likvide beholdninger pr. 1. januar

-277.803.588

-479.893

Likvide beholdninger pr. 31. december

-98.995.046

-277.804

Renteomkostninger, afgivet Betalt / tilbagebetalt selskabsskat

Materielle aktiver under udførelse, regulering

Nye finansielle leasingaftaler Afdrag på langfristede forpligtelser

Likvide beholdninger pr. 31. december specificeres således: Likvide beholdninger

78.855.243

99.622

Kortfristet gæld til kreditinstitutter

-177.850.289

-377.426

I alt

-98.995.046

-277.804

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele.

52

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 52

09-05-2019 09:41:12


Noter

1. Væsentlig usikkerhed ved indregning og måling I regnskabet for 2018 er der følgende usikkerhed ved indregning og måling:

Verdo Varme A/S Indskudskapital og underdækning Forsyningstilsynet har afgjort, at der ikke kan godkendes forrentning af indskudskapitalen i perioden 2000 til 2005, som med efterfølgende års renters rente kan opgøres til DKK 269 mio. Selskabet er uenig i Forsyningstilsynets afgørelse, men har valgt at acceptere afgørelsen og hensætte beløbet som en forpligtelse med henblik på tilbagebetaling over de kommende 3 år. Selskabet har over for Forsyningstilsynet anmeldt en indskudskapital pr. 1. marts 1981 på DKK 381 mio., som, med tillæg af anmeldt forrentning af indskudskapitalen og udtræk af udbytte frem til ultimo 2018, kan opgøres til DKK 64 mio. efter tilbagebetaling af forrentning for perioden 2000 til 2005. Forsyningstilsynet behandler p.t. selskabets anmeldte indskudskapital pr. 1. marts 1981 og forrentningen heraf for perioden 2006 til 2018. Forsyningstilsynets afgørelse kan ændre den beregnede indskudskapital, herunder den opkrævede forrentning, hvilket i så fald vil få indflydelse på den regnskabsmæssige egenkapital, der i årsrapporten er opgjort til DKK 25 mio.

Skattemæssige indgangsværdier SKAT har anmodet om oplysninger omkring fastsættelsen af selskabets skattemæssige indgangsværdier i 2012. SKAT har oplyst, at indgangsværdierne efter SKAT’s opfattelse skal fastlægges på grundlag af en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel. SKAT påtænker således at anvende den samme værdiansættelsesmodel, som SKAT har anvendt i forbindelse med vandsektorens overgang til skattepligt. De ønskede oplysninger er fremsendt til SKAT, herunder en redegørelse for de selvangivne værdier ud fra en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel.

SKAT har efterfølgende udbedt sig yderligere dokumentation og har på baggrund heraf nedsat selskabets skattemæssige indgangsværdier. Afgørelsen er af selskabet påklaget til Landsskatteretten. SKAT har i 2018 tabt sagen om vandsektorens skattemæssige indgangsværdier i Højesteret. Det forventes, at denne afgørelse vil få en positiv effekt på skattesagerne i varmesektoren, men det er p.t. uafklaret. Selskabet har, på trods af at selskabet ikke er enig i afgørelsen, valgt at ændre selskabets afskrivningsgrundlag i henhold til afgørelsen fra SKAT. Som følge af ovenstående er der usikkerhed omkring den af selskabet opgjorte overdækning og opgørelsen af selskabets egenkapital, samt usikkerhed omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skat, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier fra selskabets materielle anlægsværdier.   Verdo Produktion A/S Indskudskapital Selskabet indregner i lighed med andre tilsvarende kraftvarmeværker en forrentning af selskabets egenkapital i prisen på varmeproduktion. Denne indregning er dog endnu ikke godkendt af Forsyningstilsynet, men selskabet er i dialog med Forsyningstilsynet herom. Forsyningstilsynet behandler flere lignende sager om indskudskapital og forrentning heraf. Sagen kan få indvirkning på selskabets egenkapital, der i årsrapporten er opgjort til DKK 122 mio., og der er således usikkerhed om størrelsen af selskabets egenkapital.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 53

53

09-05-2019 09:41:12


Noter

KONCERN 2018

2017

DKK

TDKK

318.188.536

285.438

2. Nettoomsætning Nettoomsætning fordeler sig således på aktiviteter: El-forsyning Vandforsyning Varmeforsyning Entrepriseopgaver el, vand, varme og energiløsninger Salg af brændsel og teknisk kul

27.616.019

24.632

308.670.252

376.299

274.456.597

236.563

1.297.839.599

1.192.739

Biobrændselsproduktion og -salg

0

141.644

El-produktion

57.716.611

58.689

Fiber og telefoni

28.478.330

29.124

I øvrigt

52.260.259

56.534

2.365.226.203

2.401.662

1.401.522.203

1.401.862

541.374.000

502.587

I alt Nettoomsætning fordeler sig således på geografi: Danmark Europa Afrika og Mellemøsten

29.986.000

37.958

Asien og Oceanien

55.549.000

45.588

United Kingdom

106.752.000

141.644

Nordamerika

230.043.000

272.023

2.365.226.203

2.401.662

I alt Der gives segmentoplysninger på koncernens aktiviteter og geografiske markeder. Oplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

3. Andre driftsindtægter og -omkostninger Indtægter og omkostninger fra salg af immaterielle og materielle aktiver, som er nærmere omtalt i note 12 og 13.

KONCERN 2018

2017

DKK

TDKK

Honorar vedrørende lovpligtig revision

686.917

819

Erklæringsopgaver med sikkerhed

106.339

79

Skattemæssig rådgivning

179.412

206

Andre ydelser

769.627

876

1.742.295

1.980

4. Andre eksterne omkostninger Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor:

I alt

54

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 54

09-05-2019 09:41:12


Noter

KONCERN

MODERSELSKAB

2018 DKK

2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

243.349.127

237.594

55.159.929

51.558

17.217.302

15.886

2.597.891

2.368

3.482.567

4.923

538.632

475

Heraf aktiveret på anlægsprojekter

-12.153.818

-9.870

-2.030.625

-3.473

I alt

251.895.178

248.533

56.265.827

50.928

-7.654

-10.098

0

0

251.887.524

238.435

56.265.827

50.928

5.979.203

5.630

5.979.203

5.630

466

475

88

86

5. Personaleomkostninger Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring

Ophørende aktiviteter jf. note 11 I alt Aflønning af bestyrelse og repræsentantskab og direktion* Gennemsnitligt antal ansatte

*Aflønning af direktionen vises ikke særskilt, idet der kun er én person, som har fået vederlag. Der henvises til vederlagsrapport offentliggjort på koncernens hjemmeside www.verdo.com. KONCERN

MODERSELSKAB

2018 DKK

2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

6. Af- og nedskrivninger Immaterielle aktiver Materielle aktiver Materielle aktiver, nedskrivning I alt Ophørende aktiviteter jf. note 11 I alt

17.163.816

18.019

0

0

132.443.433

149.763

12.114.856

10.825

10.409.004

0

9.409.004

0

160.016.253

167.782

21.523.860

10.825

-209.688

-12.138

0

0

159.806.565

155.644

21.523.860

10.825

7. Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og resultat af andre kapitalandele Resultatandel fra dattervirksomheder jf. note 14 samt avance ved salg af andre kapitalandele jf. note 15. KONCERN 2018 DKK

MODERSELSKAB 2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

8. Finansielle indtægter Renteindtægter fra dattervirksomheder Øvrige renteindtægter Øvrige finansielle indtægter I alt

0

0

28.970.722

36.537

899.939

944

671.054

823

84.649

385

214.913

188

984.588

1.329

29.856.689

37.548

KONCERN

MODERSELSKAB

2018 DKK

2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

38.740.367

45.132

22.152.663

25.603

1.620.839

1.144

461.551

755

I alt

40.361.206

46.276

22.614.214

26.358

Ophørende aktiviteter jf. note 11

-2.290.104

-9.901

0

0

I alt

38.071.102

36.375

22.614.214

26.358

9. Finansielle omkostninger Renteomkostninger Øvrige finansielle omkostninger

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 55

55

09-05-2019 09:41:12


Noter

KONCERN 2018 DKK

MODERSELSKAB 2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

10. Skat af årets resultat Årets aktuelle skat

4.482.214

-4.558

-5.970.492

-3.925

Årets udskudte skat

14.254.958

19.893

-2.884.000

1.346

-541.834

16

-541.834

16

18.195.338

15.351

-9.396.326

-2.563

18.677.875

11.221

11.131.746

11.743

0

0

-20.311.348

-15.379

Skat vedrørende tidligere år Skat af årets resultat i alt Skat af årets resultat forklares således: Beregnet 22% skat af årets resultat Skat af årets resultat i datterselskaber Skatteeffekt af: Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger Skat vedrørende tidligere år Skat af årets resultat i alt

59.297

4.114

325.110

1.057

-541.834

16

-541.834

16

18.195.338

15.351

-9.396.326

-2.563

17.944.790

18.735

-9.396.326

-2.563

250.548

-3.384

0

0

18.195.338

15.351

-9.396.326

-2.563

7.934.736

6.417

2.538.000

3.674

26.130.074

21.768

-6.858.326

1.111

Skat af årets resultat fordeles således: Skat af fortsættende aktiviteter Skat af ophørende aktivitet jf. note 11 Skat af årets resultat i alt Skat af egenkapitalbevægelser Skat i alt

2018 DKK

2017 TDKK

11. Ophørende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter udgør i hovedtal følgende: Omsætning og andre indtægter Personaleomkostninger og Andre eksterne omkostninger Af- og nedskrivninger samt Andre driftsomkostninger Finansieringsomkostninger

4.376.768

34

-656.779

5.921

-209.688

-12.138

-2.290.104

-9.901

Resultat før skat

1.220.197

-16.084

Skat af ophørende aktiviteter

-250.548

3.384

Årets resultat efter skat af ophørende aktiviteter

969.649

-12.700

Aktiver og forpligtelser fra ophørende aktiviteter indregnes særskilt i balancen med følgende: Grunde og bygninger

0

7.552

Driftsmateriel

0

8.391

I alt

0

15.943

Koncernen er i gang med at afvikle koncernens aktiviteter i Holland og har solgt brintproduktionsanlæg. Resultat af årets drift og avancer ved salg af anlæg er præsenteret på en særskilt linje i resultatopgørelsen som “Årets resultat af ophørende aktiviteter efter skat”.

56

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 56

09-05-2019 09:41:13


Noter

KONCERN Rettigheder ophørt produktion

Goodwill

Kostpris pr. 1. januar

0

Tilgang

0

Afgang

Udviklingsprojekter

I alt

188.213.435

317.722

188.531.157

17.416

281.357

298.773

0

-13.870.851

0

-13.870.851

Kostpris pr. 31. december

0

174.360.000

599.079

174.959.079

Afskrivninger pr. 1. januar

0

73.860.682

227.813

74.088.495

Afskrivninger

0

17.127.013

36.803

17.163.816

Afskrivninger, afhændede aktiver

0

-13.870.851

0

-13.870.851

Afskrivninger pr. 31. december

0

77.116.844

264.616

77.381.460

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

0

97.243.156

334.463

97.577.619

5-10 år

5 år

1.767.500

0

0

1.767.500

0

0

0

0

1.767.500

0

0

1.767.500

Beløb i DKK 12. Immaterielle aktiver

Afskrivningsperiode Afhændede aktiver: Salgssum Regnskabsmæssig værdi Gevinst Gevinst indregnes i Andre driftsindtægter.

Begrundelse for afskrivningsperioder for goodwill og udviklingsprojekter Verdo Energy Systems A/S og Carbon Partners AS Investeringen i datterselskaberne anses for at være af strategisk betydning for koncernen i mange år fremover. Datterselskabernes aktiviteter inden for teknisk kul og energianlæg forventes i de kommende år at stige både på omsætning og indtjening, og på baggrund af disse forventninger er den økonomiske levetid sat til 10 år. Øvrige Andre investeringer i goodwill er individuelt vurderet med hensyn til indtjeningspotentiale og har i al væsentlighed under 1 års resterende afskrivningsperiode. De er afskrevet med udgangspunkt i en økonomisk levetid på 5-10 år. Udviklingsprojekter Investering i udvikling afskrives over den økonomiske levetid i forhold til den periode, hvor det forventes at projekterne kan bidrage til øget aktivitet og indtjening.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 57

57

09-05-2019 09:41:13


Noter

KONCERN

Grunde og bygninger

Kraftvarmeværk og spidslast centraler

Ledningsnet og-anlæg, samt målere

Driftsmateriel

200.452.798

1.061.995.156

2.735.517.610

1.270.336

17.864.185

113.910.085

Tilgang

0

0

Afgang

-18.191.243 8.587.467

Beløb i DKK

Materielle aktiver under udførelse

I alt

185.807.918

54.278.647

4.238.052.129

4.212.323

-137.256.929

0

6.142.445

10.637.302

128.151.685

144.931.432

-18.276.277

-12.475.628

-118.873.633

-3.830.576

-171.647.357

0

0

102.099.223

0

110.686.690

192.119.358

1.061.583.064

2.843.094.512

183.883.133

41.342.827

4.322.022.894

50.476.090

660.269.572

1.322.480.813

125.393.173

0

2.158.619.648

0

0

0

734.276

0

734.276

4.298.723

42.688.276

67.254.847

18.201.587

0

132.443.433

13. Materielle aktiver Kostpris pr. 1. januar Færdiggjorte anlæg

Overført til/fra ophørende aktiviteter Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Valutakursregulering Afskrivninger Nedskrivninger

1.000.000

0

0

9.409.004

0

10.409.004

Afskrivninger, afhændede aktiver

-5.860.014

-15.276.277

-10.915.398

-110.466.336

0

-142.518.025

262.800

0

0

93.708.023

0

93.970.823

50.177.599

687.681.571

1.378.820.262

136.979.727

0

2.253.659.159

141.941.759

373.901.493

1.464.274.250

46.903.406

41.342.827

2.068.363.735

20-100 år

5-19 år

10-60 år

3-15 år

925.097

9.931.540

27.402.000

0

0

38.258.637

0

0

0

10.143.458

0

10.143.458

26.579.295

Overført til/fra ophørende aktiviteter Af- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Afskrivningsperiode Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver indeholder følgende: Værdi af indregnede renter Værdi af leasingaktiver Afhændede aktiver: Salgssum Nedrivningsforpligtelse, tilbageført Regnskabsmæssig værdi Nettogevinst

11.359.532

4.500.000

0

10.719.763

0

0

4.000.000

0

0

0

4.000.000

-12.331.229

-3.000.000

-1.560.230

-8.407.297

0

-25.298.756

-971.697

5.500.000

-1.560.230

2.312.466

0

5.280.539

Nettogevinst indregnes dels i Andre driftsindtægter og dels i Andre driftsomkostninger samt under ophørende aktiviter. Afgang af aktiver under udførelse er udgiftsført som en del af Andre eksterne omkostninger.

58

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 58

09-05-2019 09:41:13


Noter

MODERSELSKAB

Beløb i DKK

Grunde og bygninger

Driftsmateriel

Materielle aktiver under udførelse

I alt

13 Materielle aktiver - fortsat Kostpris pr. 1. januar

116.488.060

59.030.136

5.391.034

Færdiggjorte projekter

0

3.560.467

-3.560.467

0

Tilgang

0

2.804.288

3.657.863

6.462.151

Afgang

-59.872

-3.543.583

-3.830.576

-7.434.031

116.428.188

61.851.308

1.657.854

179.937.350

18.438.918

30.217.171

0

48.656.089

2.009.223

10.105.633

0

12.114.856

0

9.409.004

0

9.409.004

-59.872

-3.045.886

0

-3.105.758

Af- og nedskrivninger pr. 31. december

20.388.269

46.685.922

0

67.074.191

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

96.039.919

15.165.386

1.657.854

112.863.159

5-100 år

3-10 år

0

837.780

0

837.780

Kostpris pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Afskrivninger Nedskrivninger Afskrivninger, afhændede aktiver

Afskrivningsperiode

180.909.230

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver indeholder følgende: Værdi af leasingaktiver Afhændede aktiver: Salgssum

0

524.973

0

524.973

Regnskabsmæssig værdi

0

-497.697

0

-497.697

Gevinst

0

27.276

0

27.276

Nettogevinst indregnes i Andre driftsindtægter. Afgang på materielle aktiver under udførelse er udgiftsført under Andre eksterne omkostninger.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 59

59

09-05-2019 09:41:13


Noter

MODERSELSKAB 2018 DKK

2017 TDKK

2.056.982.479

1.875.594

6.026.094

181.389

2.063.008.573

2.056.983

14. Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris pr. 1. januar Tilgang Kostpris pr. 31. december Værdireguleringer pr. 1. januar

-267.052.240

20.798

Egenkapitalposteringer primo

0

-200.945

Årets resultatandel Årets resultatandel, ophørende aktiviteter Udbetalt udbytte Egenkapitalposteringer Opskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Heraf udgør ikke afskrevne forskelsbeløb

86.466.087

54.467

969.649

-12.700

-45.000.000

-137.000

14.707.314

8.327

-209.909.190

-267.053

1.853.099.383

1.789.930

95.834.200

112.029

Forskelsbeløb (goodwill) ved første indregning af dattervirksomheder udgør TDKK 161.946.

Navn

Hjemsted

Årets resultat

Egenkapital

Ejerandel

Dattervirksomheder: EL-NET Randers A/S

Randers

9.609.293

461.703.523

100%

Verdo Go Green A/S

Randers

14.696.611

85.482.970

100%

Verdo Energiteknik A/S

Randers

2.055.880

13.555.314

100%

Verdo Vand A/S

Randers

6.663.713

173.932.591

100%

Verdo Varme A/S

Randers

1.012.582

25.278.330

100%

Verdo Tele A/S

Randers

14.979.581

334.388.037

75%

Verdo Produktion A/S

Randers

29.098.228

121.534.550

100%

Storvorde / Grønland

-9.223.761

118.567.341

100%

Polen

1.403.102

1.417.582

100%

Verdo Teknik A/S

Randers

1.766.939

92.612.749

100%

Verdo Hydrogen A/S

Randers

2.242.666

3.906.935

100%

Verdo Trading A/S

Randers

11.039.350

214.913.920

100%

GF Energy B.V.

Holland

-1.273.017

-34.954.833

100%

Verdo Renewables Ltd.

England

-715.128

130.881.570

100%

Norge / USA

844.563

32.322.129

80%

Randers

-26.661

5.973.339

100%

Verdo Energy Systems A/S og Verdo Energy Systems GL ApS Verdo Energy Systems sp. z.o.o.

Carbon Partners AS og Carbon Partners Inc. EL-NET Kongerslev A/S EL-NET Hillerød A/S

Hillerød

1.731.334

37.748.541

100%

Midtjysk Elhandel A/S

Randers

1.530.461

33.834.795

74%

87.435.736

1.853.099.383

Dattervirksomheder i alt Selskabernes egenkapital er opgjort incl. koncerngoodwill.

60

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 60

09-05-2019 09:41:13


Noter

KONCERN 2018 DKK

2017 TDKK

15. Andre værdipapirer og kapitalandele Kostpris pr. 1. januar

10.933.645

26.276

Afgang

-10.732.077

-15.342

201.568

10.934

-6.552.000

-21.394

6.552.000

14.842

0

-6.552

201.568

4.382

18.804.807

450

Visue A/S

Aarhus

6,69%

DFF-EDB A.m.b.A.

Kolding

0,08%

Kostpris pr. 31. december Værdireguleringer pr. 1. januar Værdireguleringer, afgang Op- og nedskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Avance ved salg af aktier udgør Hjemsted / Ejerandele:

KONCERN 2018 DKK

2017 TDKK

16. Andre tilgodehavender (langfristede) Kostpris pr. 1. januar

2.950.577

5.169

-355.577

-2.219

2.595.000

2.950

Værdireguleringer pr. 1. januar

370.080

279

Værdireguleringer

-285.431

91

84.649

370

2.679.649

3.320

Afgang Kostpris pr. 31. december

Værdireguleringer pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Andre tilgodehavender omfatter udlån, som forfalder til betaling efter 5 år. Udlånet forrentes med en markedsrente.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 61

61

09-05-2019 09:41:13


Noter

KONCERN 2018 DKK

2017 TDKK

17. Entreprisekontrakter Salgsværdi af udført arbejde Acontofaktureringer Nettoværdi i alt

266.150.121

174.229

-246.223.498

-159.457

19.926.623

14.772

Indregning i balancen: Entreprisekontrakter (aktiver)

34.263.629

25.759

Entreprisekontrakter (passiver)

-14.337.006

-10.987

I alt

19.926.623

14.772

KONCERN 2018 DKK

MODERSELSKAB 2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

89.369.114

46.767

-9.885.000

-7.063

-14.254.958

-19.892

2.884.000

-1.346

18. Udskudt skat Udskudt skat pr. 1. januar Årets regulering af udskudt skat Skat tidligere år, fordeling mellem udskudt og aktuel skat

-2.665.385

0

0

-1.476

Skat af egenkapitalbevægelser

-4.311.737

62.494

0

0

Udskudt skat pr. 31. december

68.137.034

89.369

-7.001.000

-9.885

-26.824.966

-9.324

-7.771.000

-9.885

88.169.000

86.890

0

0

0

5.460

770.000

0

Egenkapitalbevægelser

-6.192.000

-2.472

0

0

Pensionsforpligtelser

12.985.000

8.815

0

0

Udskudt skat i alt

68.137.034

89.369

-7.001.000

-9.885

Den udskudte skat fordeler sig således: Materielle aktiver Periodiserede indtægter Periodiserede omkostninger

Der henvises til afsnittet “væsentlig usikkerhed ved indregning og måling” i ledelsesberetningen og i note 1. Koncernen har ultimo 2018 indregnet skatteaktiver for TDKK 68.137. Det er ledelsens vurdering, at der de kommende år er skattepligtig indkomst, som kan udnytte de tidsmæssige forskelle i afskrivningerne. Tidspunkt for udligning af udskudte skatteaktiver forventes at ske over en årrække, idet de tidsmæssige forskelle primært relateres til aktiver, som har en lang tidshorisont. Endvidere afhænger afviklingsperioden af størrelsen af de fremtidige investeringer.

62

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 62

09-05-2019 09:41:13


Noter

Realkreditinstitutter

Leasingforpligtelser

Kreditinstitutter

I øvrigt

Gæld i alt pr. 31. december

291.073.389

10.313.674

135.879.940

469.369.384

Afdrag næste år

-22.740.340

-3.128.925

-17.500.000

-47.009.442

Langfristet andel

268.333.049

7.184.749

118.379.940

422.359.942

Restgæld efter 5 år

177.310.000

420.000

48.380.000

206.723.000

Beløb i DKK 19. Langfristede forpligtelser KONCERNEN:

I øvrigt omfatter pensionshensættelser, overdækninger samt periodiserede investeringsbidrag. Pensionsforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med udbetaling af pensioner. MODERSELSKABET: Gæld i alt pr. 31. december

47.421.262

853.135

135.879.940

0

Afdrag næste år

-2.623.393

-354.579

-17.500.000

0

Langfristet andel

44.797.869

498.556

118.379.940

0

Restgæld efter 5 år

33.809.000

0

48.380.000

0

KONCERN 2018 DKK

2017 TDKK

20. Andre hensatte forpligtelser Nedrivningsforpligtelse

0

4.000

Garantiforpligtelser

699.000

699

I alt

699.000

4.699

Garantiforpligtelsen afvikles i takt med, at garantien på leverede ydelser udløber.

KONCERN

Beløb i DKK

MODERSELSKAB

2018 DKK

2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

167.889.000

103.793

74.900.000

38.400

10.312.000

8.144

853.000

661

0

8.000

0

0

457.935.000

459.535

58.635.000

58.635

636.136.000

579.472

134.388.000

97.696

21. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Garantistillelser Pant i finansielt leasede aktiver Pant i goodwill, fordringer, lager og driftsmateriel Pant i fast ejendom I alt

Pant i fast ejendom er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter, hvor restgæld pr. 31.12.18 udgør 294 mio. DKK Den regnskabsmæssige værdi af pantet udgør pr. 31.12.18 477 mio. DKK Den regnskabsmæssige værdi af finansielt leasede aktiver udgør 31.12.18 TDKK 10.143. Garantier omfatter dels almindelige håndværkergarantier og dels sikkerhed for pensionsforpligtelser over for tjenestemænd samt moderselskabsgaranti over for leverandør. Endelig kautionerer moderselskabet Verdo A/S over for datterselskabers engagementer med kreditinstitutter.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 63

63

09-05-2019 09:41:13


Noter Noter

22. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige selskaber i Verdo-koncernen, og selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter med de øvrige selskaber i sambeskatningen.

Koncernens elhandelsselskab har for 2019 indgået fastpriskontrakter med selskabets slutkunder, og til afdækning af prisrisikoen på disse er der indgået finansielle elkøbskontrakter i sammenhæng med aftaler om fysisk levering af el. Herudover er der indgået finansielle købskontrakter til afdækning af fremtidig prisrisiko på kvartalsel. Dagsværdien af disse kontrakter er indregnet direkte på egenkapitalen med en gevinst på TDKK 27.966 før skat.

Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, som alle er indregnet i balancen. Koncernens lejeforpligtelser andrager 5 mio. DKK, som alle forfalder inden 5 år.

Nedrivningsforpligtelse Verdo Produktion A/S har en forpligtelse til nedrivning og oprydning på Randers Havn af Randers Kraftvarmeværk (KVR). Der er usikkerhed om tidshorisonten samt forpligtelsens størrelse, ligesom det ikke forventes, at nedrivningen vil medføre et væsentligt træk på selskabets ressourcer, hvorfor beløbet ikke er indregnet i balancen.

Koncernens handelsselskab har for 2019 indgået betydelige kontrakter om køb af brændsel og fragt til dækning af allerede indgåede og forventede fremtidige kontrakter om salg af brændsel.

23. Nærtstående parter Den Selvejende Institution Verdo, Randers (moderselskab) har bestemmende indflydelse i selskabet. Alle transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

24. Renterisici og anvendelse af finansielle instrumenter Selskabet anvender som sikring af indregnede og ikke indregnede transaktioner renteswaps som sikringsinstrument. Dette betyder at variable rentebetalinger omlægges til faste rentebetalinger.

KONCERN 2018 DKK

MODERSELSKAB 2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

Løbetid 1-5 år

150.000.000

50.000

150.000.000

50.000

Løbetid 6-15 år

411.060.993

545.382

156.696.248

272.039

Hovedstol på indgåede renteswaps

561.060.993

595.382

306.696.248

322.039

-108.236.904

-124.704

-55.383.600

-66.917

Værdiregulering indregnet i egenkapital

De sikrede pengestrømme realiseres løbende og vil påvirke resultatet i de kommende år, indtil de indgåede renteswaps udløber. Løbetiden på de indgåede renteswaps følger primært de langfristede pengestrømme, som de sikrer.

KONCERN 2018 DKK

MODERSELSKAB 2017 TDKK

2018 DKK

2017 TDKK

-83.679

25. Resultatdisponering Overført til: Overført resultat

50.964.820

24.196

20.672.730

Foreslået udbytte

10.000.000

10.000

10.000.000

10.000

0

0

30.292.686

107.875

5.739.273

1.456

0

0

66.704.093

35.652

60.964.820

34.196

Reserve for nettoopskrivninger efter den indre værdis metode Minoritetsinteresser I alt

64

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 64

09-05-2019 09:41:13


Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Verdo A/S Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Verdo A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, som beskriver den usikkerhed, der er omkring den af Verdo Varme A/S opgjorte overdækning, opgørelsen af selskabets egenkapital, og den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skat, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver, samt den usikkerhed der er om størrelsen af egenkapitalen i Verdo Produktion A/S. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende disse forhold.

Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 65

65

09-05-2019 09:41:13


Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: ·

·

·

66

og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation  Identificerer i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisi  Opnår onen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol. vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af  Tager ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

·

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

·

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

·

vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle  Opnår oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 6. maj 2019 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 77 12 31

Claus Dalager Statsaut. Revisor MNE-NR.: mne26745

Årsberetning 2018

20190502 Aarsrapport_Regnskab_2018.indd 66

09-05-2019 09:41:13


Verdo

Selskabsoplysninger Verdo A/S Agerskellet 7 8920 Randers NV E: info@verdo.dk T: +45 7010 0230 W: verdo.com CVR nr.: 25 48 19 68

Certificeringer License code: FSC® C125676

Produktion Redaktion: Verdo A/S Oplag: 110 stk. Foto: David Bering og Jakob Lerche Produktion: Trykt på FSC og Svanemærke godkendt papir og trykkeri. Papir: Munken Polar

5041-0856 Svanemærket tryksag

Årsberetning 2018

67


Verdo

68

Ă…rsberetning 2018

Agerskellet 7

-

8920 Randers NV

-

+45 8911 4811

-

info@verdo.com

-

verdo.com

Profile for Verdo

Verdo Årsberetning 2018  

www.verdo.com

Verdo Årsberetning 2018  

www.verdo.com

Profile for verdo-as