Page 5

Bestyrelse og direktion

Bestyrelse og direktion Bestyrelse og direktion har den 18. april 2018 behandlet og godkendt årsregnskabet for Verdo A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø­relse for de forhold, beretningen omhandler.

Kim Frimer Administrerende direktør

Der er væsentlige usikkerheder vedrørende forhold i datterselskaber, herunder opgørelse af egenkapitalen. Der henvises til nærmere omtale i note 1.

Niels Rasmussen Bestyrelsesformand

Peter Kjærsgaard Bestyrelsesmedlem

Torben Høeg Bonde Bestyrelsesmedlem

Pia Maach Møller Bestyrelsesmedlem

Bent Hede Bestyrelsesmedlem

Erik Busk Jensen Bestyrelsesmedlem

Søren Sørensen Bestyrelsesmedlem

Arne Erikslev Bestyrelsesmedlem

Thomas Post Medarbejderrepræsentant

Jan Holst Medarbejderrepræsentant

Ebbe Bagge Hansen Medarbejderrepræsentant

Jes Hansen Medarbejderrepræsentant

Årsberetning 2017 │

5

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as