Page 45

Noter

KONCERN 2017 DKK

2016 TDKK

5.169.272

7.083

13. Andre tilgodehavender (langfristede) Kostpris pr. 1. januar Tilgang

0

335

Afgang

-2.218.695

-2.249

2.950.577

5.169

278.853

167

91.227

112

370.080

279

3.320.657

5.448

Kostpris pr. 31. december Værdireguleringer pr. 1. januar Værdireguleringer Værdireguleringer pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Andre tilgodehavender omfatter udlån, som forfalder til betaling efter 5 år. Udlånet forrentes med en markedsrente.

KONCERN

MODERSELSKAB

2017 DKK

2016 TDKK

2017 DKK

2016 TDKK

14. Andre værdipapirer og kapitalandele Kostpris pr. 1. januar

26.275.722

26.276

7.671.038

7.671

Afgang

-15.342.077

0

-7.671.038

0

Kostpris pr. 31. december

10.933.645

26.276

0

7.671

-21.394.077

-6.547

-7.421.038

0

0

-14.847

0

-7.421

Værdireguleringer pr. 1. januar Værdireguleringer Værdireguleringer, afgang

14.842.077

0

7.421.038

0

Op- og nedskrivninger pr. 31. december

-6.552.000

-21.394

0

-7.421

4.881.645

4.882

0

250

449.999

0

225.000

0

Aarhus

6,69%

-

-

Glostrup

2,23%

-

-

Kolding

0,52%

-

-

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Avance ved salg af aktier udgør Hjemsted / Ejerandele: Net-Sam Scada A/S Nianet A/S DFF-EDB A.m.b.A.

Årsberetning 2017 │

45

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as