Page 42

Noter

KONCERN

Grunde og bygninger

Kraftvarmeværk og spidslast centraler

Ledningsnet og-anlæg, samt målere

Driftsmateriel

204.194.066

1.033.224.712

2.864.005.119

1.813.002

28.777.444

49.338.007

Tilgang

-

0

Afgang

-5.554.270 0

Kostpris pr. 31. december 2017

200.452.798

Afskrivninger pr. 1. januar 2017

Beløb i DKK

Materielle aktiver under udførelse

I alt

181.339.162

24.072.362

4.306.835.421

4.364.675

-84.374.638

-88.510

452.797

14.308.478

114.580.923

129.342.198

-

-178.278.313

-128.481.280

0

-312.313.863

0

0

114.276.883

0

114.276.883

1.061.995.156

2.735.517.610

185.807.918

54.278.647

4.238.052.129

50.011.782

620.440.700

1.304.191.042

119.474.129

0

2.094.117.653

262.800

0

0

691.857

0

954.657

4.638.276

39.828.872

73.677.394

31.618.891

0

149.763.433

-4.173.968

-

-55.387.623

-123.653.347

0

-183.214.938

-262.800

0

0

97.261.643

0

96.998.843

50.476.090

660.269.572

1.322.480.813

125.393.173

0

2.158.619.648

149.976.708

401.725.584

1.413.036.797

60.414.745

54.278.647

2.079.432.481

20-100 år

5-30 år

1-60 år

3-30 år

975.780

10.484.458

28.317.000

0

0

39.777.238

0

0

0

8.133.812

0

8.133.812

11. Materielle aktiver Kostpris pr. 1. januar 2017 Færdiggjorte anlæg

Overført til/fra ophørende aktiviteter

Valutakursregulering Afskrivninger Afskrivninger, afhændede aktiver Overført til/fra ophørende aktiviteter Afskrivninger pr. 31. december 2017 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 Afskrivningsperiode Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver indeholder følgende: Værdi af indregnede renter Værdi af leasingaktiver Afhændede aktiver: Salgssum Regnskabsmæssig værdi Gevinst

1.400.000

0

127.721.632

4.932.885

0

134.054.517

-1.380.302

0

-122.890.690

-4.827.933

0

-129.098.925

19.698

0

4.830.942

104.952

0

4.955.592

Nettogevinst indregnes dels i Andre driftsindtægter og dels i Andre driftsomkostninger.

42

│ Årsberetning 2017

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as