Page 41

Noter

KONCERN

Beløb i DKK

Goodwill

Udviklingsprojekter

CO2-kvoter

I alt

188.572.915

10. Immaterielle aktiver Koncernen: Kostpris pr. 1. januar 2017

188.213.435

229.212

130.268

Færdiggjorte anlæg

0

88.510

0

88.510

Afgang

0

0

-130.268

-130.268

Kostpris pr. 31. december 2017

188.213.435

317.722

0

188.531.157

Afskrivninger pr. 1. januar 2017

55.905.756

164.269

0

56.070.025

Afskrivninger

17.954.926

63.544

0

18.018.470

Afskrivninger pr. 31. december 2017

73.860.682

227.813

0

74.088.495

114.352.753

89.909

0

114.442.662

5-10 år

5 år

1-5 år

Salgssum

0

0

0

0

Regnskabsmæssig værdi

0

0

-130.268

-130.268

Tab

0

0

-130.268

-130.268

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 Afskrivningsperiode Afhændede aktiver:

Tab indregnes under Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer.

Begrundelse for afskrivningsperioder for goodwill og udviklingsprojekter: Verdo Energy Systems A/S / Carbon Partners AS: Investeringen i datterselskaberne anses for at være af strategisk betydning for koncernen i mange år fremover. Datterskabernes aktiviteter inden for teknisk kul og energianlæg forventes i de kommende år at stige både på omsætning og indtjening og på baggrund af disse forventninger er den økonomiske levetid sat til 10 år. Øvrige Andre investeringer i goodwill er individuelt vurderet med hensyn til indtjeningspotentiale og har i al væsentlighed under 1 års resterende afskrivningsperiode. De er afskrevet med udgangspunkt i økonomisk levetid på 5-10 år. Udviklingsprojekter: Investering i udvikling afskrives over den økonomiske levetid i forhold til den periode, hvor det forventes at projekterne kan bidrage til øget aktivitet og indtjening.

Årsberetning 2017 │

41

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as