Page 29

Anvendt regnskabspraksis

Gælden opdeles i lang og kortfristede forpligtelser og gæld, som forfalder efter mere end 5 år noteoplyses.

Gæld til tilknyttede virksomheder Mellemværender omfatter dels ikke afregnet intern handel med varer og ydelser og dels selskabets andel af koncernens cashpool aftale med kreditinstitut samt intern afregning af aktuel selskabsskat.

Leverandører af varer og tjenesteydelser Forpligtelser måles til nettorealisationsværdi og består af gæld til leverandører af varer og ydelser.

Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

Nøgletal Bruttomargin

EBITDA-margin Anden gæld Anden gæld består typisk af medarbejderforpligtelser, moms, afgifter og Askat til SKAT samt værdien af sikringsinstrumenter.

Periodeafgrænsningsposter (passiver) Periodeafgrænsningsposter består typisk af forudbetalinger fra kunder.

Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts, investerings og finansieringsaktiviteter for året samt årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Finansiel gearing (gæld / EBITDA)

Bruttoresultat * 100 Nettoomsætning EBITDA * 100 Nettoomsætning Nettorentebærende gæld EBITDA

Egenkapitalens forrentning

Ordinært resultat efter skat * 100

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo * 100

Gennemsnitlig egenkapital

Samlede aktiver

Definitioner: Bruttoresultat er nettoomsætning fratrukket direkte omkostninger. Nettorentebærende gæld er rentebærende forpligtelser fratrukket rentebærende aktiver.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke likvide driftsposter, ændringer i driftskapitalen samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og udbyttebetaling til selskabsdeltagere. Likviditet ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og kortfristet gæld til kreditinstitutter.

Årsberetning 2017 │

29

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as