Page 26

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt værdiregulering af andre kapitalandele. Endvidere indgår amortiseringsomkostninger og tillæg / godtgørelser fra selskabsskat.

Skat af fortsættende aktiviteter Moderselskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning af Verdo koncernens danske datterselskaber og koncernen har endvidere valgt at blive beskattet efter reglerne om international sambeskatning. Datterselskaberne indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen af koncernregnskab og frem til det tidspunkt, hvor de udgår af konsolideringen. Moderselskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat til skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, som består af årets aktuelle skat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, som kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Resultat af ophørende aktiviteter Alle resultatposter vedrørende ophørende aktiviteter, som er besluttet inden aflæggelsen af årsrapporten, er indregnet på en særskilt linje i resultatopgørelsen.

Balance Immaterielle aktiver Goodwill Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over 510 år. Afskrivningsperioden er fastsat med udgangspunkt i forventet tilbagebetalingsperiode.

Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle aktiver. Det forudsættes endvidere, at kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions, salgs, og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne, efterhånden som omkostningerne afholdes. Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den vurderede økonomiske brugstid på 5 år.

Materielle aktiver Materielle aktiver måles ved første indregning til kostpris. Driftsmateriel måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger indregnes i kostprisen. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktiverne:

Ledningsnet og anlæg samt målere Bygninger Kraftvarmeværk og spidslastcentraler Driftsmateriel

1 – 60 år 20 – 100 år 5 – 30 år 3 30 år

CO₂ kvoter indregnes i resultatopgørelsen efterhånden, som de anvendes.

26

│ Årsberetning 2017

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as