Page 25

Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse Nettoomsætning Koncernens omsætning omfatter indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indenfor produktion og handel med brændsel og teknisk kul, produktion af el og varme, varer og ydelser indenfor infrastruktur (el, vand, varme og fiber) samt entrepriseopgaver. Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, og indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Kontrakter for levering af varer og ydelser, som udfærdiges individuelt til hver enkel kunde, indregnes i nettoomsætningen i takt med at opgaverne udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Når resultatet af en kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet. Færdiggørelsesgraden til måling af kontraktens udførelse opgøres med udgangspunkt i forbrugte omkostninger i forhold til seneste omkostningsestimat.

Investeringsbidrag til dækning af koncernens investeringer i ledningsnet er periodiseret svarende til afskrivningsperioden for de pågældende aktiver.

Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter avancer ved salg af immaterielle og materielle aktiver.

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer Omkostninger omfatter direkte og indirekte vareforbrug til køb af råvarer og handelsvarer, herunder hjemtagelsesomkostninger og handling samt købte ydelser.

Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse af anlæg, bortskaffelse af affald, drift af kørende materiel, markedsføring, lokaler samt administrative omkostninger.

Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af og nedskrivninger Af og nedskrivninger omfatter ordinære afskrivninger samt nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver.

Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger omfatter tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver.

Resultat efter skat i dattervirksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af datterselskabernes resultat efter skat og efter eliminering af interne avancer / tab.

Resultat af andre kapitalandele Der indregnes tab / avancer ved salg af kapitalandele som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi. Endvidere indregnes nedskrivninger i forhold til kostprisen i resultatopgørelsen.

Årsberetning 2017 │

25

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as