Page 1

O P L E I D I N G E N

D O O R : T O M V A N DE R ME E R

CNC-stoomcursus levert gemotiveerde verspaners Metaalbewerkende bedrijven hebben al jaren een tekort aan goede, gemotiveerde

Holtslag kwam met het idee voor de versnelde cursus toen hij zelf KIM Komeetstaal,

medewerkers. Peter Holtslag startte daarom in 2014 Verder in Techniek om

een groothandel in verspanende gereedschappen, had en overal om zich heen merkte

technisch geïnteresseerden een stoomcursus van acht weken te bieden. “Wij leren

dat er zeer veel werk in de metaal is maar juist erg weinig goed geschoolde arbeids-

ze puur wat nodig is voor CNC-verspaning. En dat werkt, ook voor de

krachten. “En dit is sindsdien almaar nijpender geworden,” zegt hij. “Want er is een

metaalbedrijven.”

grote leegloop uit de metaalsector. De vergrijzing gaat veel harder dan er aan jonge aanwas bijkomt. Wat is er dan mooier om mannen en vrouwen die geïnteresseerd zijn in techniek maar die door allerlei omstandigheden elders terecht zijn gekomen, een stoomcursus en daarna een baan in de metaal aan te kunnen bieden?” Holtslag startte Verder in Techniek in 2014 in Doetinchem.

Puur CNC-verspanen “Toen we begonnen, werden we sceptisch ontvangen,” blikt hij terug. “‘In acht weken opleiden kan niet’, werd toen gezegd. Inmiddels zijn die kritische geluiden verstomd.” De cursus is volgens hem te vergelijken met een versneld rijbewijs. “We focussen puur op CNC-draaien en -frezen en passen de theorie elke keer direct in de praktijk toe. Elke vrijdag wordt een tentamen over de afgelopen week afgenomen. In die acht weken groeien de cursisten uit tot volwaardige CNC-operators. Bij de ‘gangbare’ opleiding, die anderhalf jaar duurt, zit je met het metaalbewerken ongeveer aan hetzelfde aantal uren. Wij geven puur het CNC-onderdeel, dus zonder de andere vakken. Dit is zeker geen kunstje, maar een moderne en brede opleiding in CNC-verspanen.” Wel moeten de eigenlijke draaiuren natuurlijk erná gemaakt worden, bij de bedrijven die metaal bewerken en verwerken. Dit gebeurt in een stage en daarna (als het klikt tussen cursist en metaalbedrijf) in de De theorie wordt elke keer direct in de praktijk toegepast (foto’s: Verder in Techniek).

vorm van detachering en een baan.

jaargang 56 | www.metaalmagazine.nl | 1-2018

41-42-43_verderintechniek.indd 41

>>>

41 17-01-18 10:00


D

Eerste indrukken Metaal Magazine volgt Sanne Ketels, een van de cursisten van de groep die eind 2017 van start is gegaan. Lees hiernaast over haar, haar achtergrond en haar eerste indrukken.

150 jaar ervaring Op de leslocatie wordt gewerkt met de modernste CNC-apparatuur van DMG Mori. Het

V n

gaat om een CTX 310 draaicentrum en een DMC 635 V freescentrum. Verder worden de basisbeginselen uitgelegd aan conventionele

S

draai- en freesbanken, waar de cursisten het draaien en frezen zelf ervaren. De manier van

v

lesgeven is eveneens van belang. De groep leraren, in leeftijd variërend van 58 tot 71

v

jaar, komt zonder uitzondering uit de prakDe lessen worden gegeven door ervaren leraren uit de praktijk.

tijk. Ze hebben meestal zelf een metaal- of

e

technisch bedrijf gehad. Harm Kort is oudtechnisch directeur van Sandvik Coromant.

v

Groenteboeren en slagers

kers,” vertelt hij. “Grootste gemene deler is

Holtslag zelf is met zijn 51 jaar het ‘jonkie’

Het succes van de CNC-opleiding staat of valt

hun passie voor techniek. Vaak hebben ze al

van de groep. De leraren zijn samen goed

verder met de aanleg en motivatie van de cur-

heel wat meegemaakt en biedt zo’n cursus ze

voor zo’n 150 jaar ervaring in metaal en tech-

sisten. “We hebben dan ook veel aandacht

net dat extra steuntje vertrouwen. Je ziet ze

niek. “Ervaren talenten uit de branche met

voor een screening vooraf.” Er worden ge-

hier groeien als ze zelf een ingewikkeld werk-

doceeraspiraties mogen zich altijd melden.

sprekken met de kandidaten gevoerd en ook

stuk gemaakt hebben. Niet voor niets hebben

We willen uitbreiden en zoeken CNC-praktijk-

Z

zijn er twee assessments. “We selecteren men-

veel cursisten al een baan op zak, nog voordat

mensen die met passie het vak willen over-

m

sen tussen de twintig en 55 jaar en zoeken met

ze de cursus afgerond hebben. Dat komt

brengen.”

b

name mensen die accuraat zijn. Pietjes precies

omdat we bedrijven in het land kennen en

met technisch en ruimtelijk inzicht die cijfer-

vooraf goed kunnen inschatten, wie bij welk

Niveau 2+

k

matig snel zijn,” zegt Holtslag. Kandidaten

bedrijf het best tot z’n recht komt. En bedrij-

Eind vorig jaar is de twintigste groep van start

h

verschillen sterk qua achtergrond. “Zo zijn er

ven zelf weten ook wat ze aan ons hebben. Er

gegaan, waarbij kandidaten uit het hele land

l

onder meer groenteboeren, hoveniers, slagers,

zijn metaalbedrijven die tot twintig kandida-

naar de Achterhoek kwamen. Uiteindelijk zijn

c

maar ook chauffeurs en kantoormedewer-

ten van ons in dienst hebben.”

tien cursisten van start gegaan. Sommigen,

e

waaronder mensen uit Zeeland, verblijven in-

a

tern in de buurt om elke dag op tijd te kun-

e

nen zijn. Er wordt cursus gegeven op niveau

k

2+, verspanen + CNC-techniek. De diploma-

i

Verder in Techniek

uitreiking is op 6 februari en als het goed is

T

• In 2014 gestart, in Doetinchem.

start drie dagen later de volgende groep al-

o

• Spoedcursus CNC-draaien en -frezen: in acht weken in plaats van anderhalf jaar.

weer. Verder in Techniek zit bij het metaalbe-

r

• Voor in techniek geïnteresseerden, veelal werkzoekenden.

drijf waar Holtslag eerder eigenaar van was.

t

• Bedrijf geeft baangarantie.

“Het mooiste compliment dat we krijgen is

• Kandidaten worden vooraf gescreend en zijn zeer gemotiveerd.

dat de locatie er niet uitziet als een school,

• Al 160 cursisten (om)geschoold tot CNC-bewerker.

maar meer als een metaalbewerkend be-

K

• Het bedrijf heeft een convenant met het UWV.

drijf.”

h

• 92 procent komt aan het werk (landelijk het hoogste percentage van de UWV).

Inmiddels is Verder in Techniek vorig jaar mei

z

• Vrouwen zijn over het algemeen beter in het vak dan mannen.

in het Drenthe College in Emmen met een

v

• Vestiging is moderne fabriek in het klein, met twee CNC-machines van DMG Mori: CTX 310

tweede vestiging gestart. En er zijn plannen

t

(draaicentrum) en DMG 635 V (freescentrum). Ook staan er een conventionele draai- en

voor nog meer vestigingen. “Want er is dui-

e

freesbank.

delijk behoefte aan, zowel bij de metaalbe-

D

drijven als bij de kandidaten,” besluit Holt-

M

slag.

l

• Sinds mei 2017 tweede vestiging in Emmen.

42

b

<<<

jaargang 56 | www.metaalmagazine.nl | 1-2018

41-42-43_verderintechniek.indd 42

m

17-01-18 10:00


O P L E I D I N G E N

D O O R : T O M V A N DE R ME E R

Van de zorg naar de metaal

n

e

e

Sanne Ketels, 27 jaar, stapt in de CNC-spoedcursus van Verder in Techniek. Zij is al

t

n

.

sfeer binnen een bedrijf het belangrijkste.” Het eerste tentamen is door iedereen in de

van jongs af aan met techniek bezig. “Ik rijd motor, auto en trekker, heb een

groep ruim voldoende afgerond. Ketels haalde een 9,7. “Ik had twee foutjes. We

vrachtwagenrijbewijs, vind het interessant om te weten hoe een motorblok in

mochten het boek erbij houden, maar bij sommige vragen weet je niet wat ze precies

elkaar zit en bij autostoringen wil ik altijd meekijken.” Maar tijdens een open dag

bedoelen. Dat staat dan niet zo direct in het boek.”

voor een technische opleiding werd haar gevraagd: wat doe je hier eigenlijk als

Ketels is nog niet zo met de toekomst bezig. “Maar ik zag me geen tien jaar zorgverlening

meisje? “Toen ben ik maar de zorg ingegaan.”

meer doen. Ik wil verder!” Uiteindelijk huisje, boompje, beestje, denkt ze, maar dat plant ze niet. “Motor, paard en hond? Die heb ik al,”

.

zegt ze lachend. “Ik probeer elke dag te ge-

-

Ze deed de opleiding MMZ (medewerker

je direct of je de juiste gereedschappen hebt.”

nieten, maar er zijn altijd tegenslagen. Ik

-

maatschappelijke zorg) en werd activiteiten-

Hoewel de groep zeer verschillend is, hebben

houd gewoon rekening met alles.”

begeleider voor mensen met een niet-aange-

de cursisten allen een liefde voor techniek.

boren hersenletsel. “Toen onze locatie sloot,

Het klikt goed en ze zijn bereid elkaar te hel-

kwam ik op andere locaties terecht. Ook werd

pen.

t

het werk door regelgeving steeds minder

De cursisten zijn in dienst van diverse uitzend-

d

leuk en zat je op het laatst meer achter de

bureaus. Na de opleiding volgen ze acht

n

computer dan bij cliënten.” In 2016 stopte ze

weken stage bij een metaalbedrijf en na nog

,

en ging ze in een supermarkt werken. “Die

een aantal uren voor dit bedrijf te werken,

achtergrond had ik al. Daarna kwam ik bij

kan de cursist elders aan de slag of - als het

een vriend in de metaal terecht, en ging ik

van beide kanten bevalt - bij het stagebedrijf

klanten bezoeken en orderpicken. Hier raakte

blijven. “Maar dat is voor later. Ik kan wel

ik in gesprek met Ineke Wissink van Verder in

naar vacatures kijken maar laat me daar nu

Techniek. CNC-werk zei me niet zo veel, maar

nog niet door afleiden.”

-

-

omdat techniek me aanspreekt, had ik interesse. Toen mijn contract afliep, deed ik twee

Basisvaardigheden

testen en kon ik bij deze opleiding starten.”

Tot dusverre vindt zij het schrijven van pro-

s

,

<<<

gramma’s voor draaien het leukst. Aan de

‘Best zwaar’

machine freest ze het liefst. “Ik had tot deze

Ketels, die uit Braamt bij Doetinchem komt,

week nog nooit met zo’n machine gewerkt.

heeft er net een week opzitten. Dat was best

Wel had ik er al eens met mijn neus voor ge-

zwaar, geeft ze toe. “We werken dagelijks

staan,” lacht ze. Met de opleiding verwacht

van 8 tot 5 en kregen eerst heel veel informa-

ze alle basiskennis en -vaardigheden mee te

tie. Ik werk graag met mijn handen. Vanuit

krijgen om in de metaal aan de slag te gaan.

-

een boek heb je er niet direct een beeld bij.

“En bij de stage wordt dit verder verbreed. Ik

-

Dus ik was blij dat we aan de slag konden.

weet dat elk bedrijf weer anders is met an-

-

Mooi is ook dat ze je zelf laten proberen. Zo

dere manieren van werken en andere machi-

leer je het best van fouten. Bij simuleren zie

nes, maar dat leer je gauw genoeg. Ik vind

Sanne Ketels: “Ik had nog nooit met zo’n machine gewerkt.”

jaargang 56 | www.metaalmagazine.nl | 1-2018

41-42-43_verderintechniek.indd 43

43 17-01-18 10:00

Cnc operator  
Cnc operator  
Advertisement