Page 1

SKOV&FOLK M

E

D

L

E

M

S

B

L

A

D

F

O

R

V

E

R

D

E

N

S

S

K

O

V

E

·

3

0

.

Å

R

G

A

N

G

·

2

/

2

0

1

3

Tema: Den skovpolitiske forbruger Bioenergi til politisk forbrug Bioenergi er et rigtig godt eksempel på et produkt, som forbrugerne har mere end svært ved at gennemskue, og der er kun få handlemuligheder.

Skovbevarelse i ­indkøbsvognen Det er faktisk muligt at forbruge sig til en bedre verden. Læs om fire hverdagsprodukter, der er tæt forbundet med skovbevarelse.

Koteletter, kød og klima Der er en direkte sammenhæng mellem koteletten på din tallerken og så miljø- og klimabelastninger i global skala. Se opskriften på, hvad du kan gøre.

Coca Cola grønvaskede klimatopmøde Forbrugerombuds­ manden har netop kendt Coca Cola skyldig i den klage, Verdens Skove fremsatte for tre og et halvt år siden.

#gørskovenvild I samarbejde med Foto­festival 2013 afholder Verdens Skove en fotokonkurrence på Instagram. Temaet er rewilding, og du kan være med!


FORSIDEFOTO Marco Simola / CIFOR

Politik og politisk forbrug

REDAKTIONSUDVALG I DETTE NUMMER Erik Højerslev (ansv. redaktør) og Tim Whyte

dyrere valg, hvilket afholder mange fra

årligt og har dermed en stor effekt på

at vælge bæredygtigheden ved hylderne i

markedet. Desværre er det offentlige ikke

landets supermarkeder.

den frontløber, vi ellers har behov for. Og

LAYOUT Jens Raadal TRYK CS Grafisk A/S FLYTTER DU? Så HUSK at give Verdens Skove din nye adresse. Ring på tlf. 86 13 52 32 eller send et ”flyttekort“ HOVEDKONTOR Odensegade 4B, Postboks 5102, 8100 Aarhus C Tlf. 86 13 52 32 · Fax. 86 12 51 49 info@verdensskove.org · www.verdensskove.org Kontortid: Mandag til fredag kl. 10.00–14.00 LOKALKONTORER Verdens Skove København Økologihuset Blegdamsvej 4B, 2200 København N PBS-STØTTEMEDLEMSKAB 50 kr. 100 kr. 150 kr. om måneden Beløbet er frit – mindstebeløb dog 25 kr. BASIS-MEDLEMSKAB Alm. medlemskab kr. 300,Studenter og pensionister kr. 300,Institutioner kr. 370,Abonnement kr. 195,Indbetales på giro 89 80 41 32

Det kan være svært at være politisk forbruger, når virksomheder påstår, at deres produkter er miljørigtige, når det alligevel ikke er tilfældet. Coca Cola forsøgte at ”grønvaske” deres produkter ved klimatopmødet i København, men Verdens Skove klagede til Forbrugerombudsmanden og fik medhold. Læs mere side 12-13

Under tematitlen ”Den skovpolitiske forbruger” sættes der i dette blad fokus på sammenhænge mellem vores hverdagsforbrug og på de negative miljø- og klima­ effekter i global skala, der følger det pågældende forbrug. Indslagene spreder sig fra produkter fra vaniljestænger til bezin, men fælles for alle teksterne er, at der er fokus på påvirkningerne af verdens skove, samt at der opstilles konkrete handleanvisninger. Dermed er du som forbruger - måske - bedre rustet til at træffe nogle bevidste og bæredygtige valg gennem dit forbrug.

Indhold Bioenergi til politisk forbrug ............................................................. 4

Med uengagerede politikere og mangel

den økonomiske krise gør det ikke nem-

For nylig var der Folkemøde på Born-

på lovgivning er vores pengepung ofte dét

mere at overbevise politikere om, at der

holm. Folkemødet har på få år etableret

sted, vi kan udtrykke vores utilfredshed

skal tages sociale og miljømæssige hensyn,

sig som en fast, årlig begivenhed, der

med produktionsmetoder, der øver rov-

når der skal købes ind. Netop det har

giver mulighed for at diskutere politik i

drift på verdens naturressourcer. Derfor

Verdens Skove arbejdet for i mange år, og

dybden. I forbindelse med Folkemødet

kan det også virke paradokssalt, at man

forhåbningerne var store, da Ida Auken

viste en undersøgelse, at danskernes pri-

som forbruger skal ”straffes” på penge-

overtog Miljøministeriet. Desværre er det

mære bekymring i dag er økonomien.

pungen. Bare fordi man bekymrer sig om

ikke et område, som hun – trods valgløf-

Det er helt naturligt, at økonomi og job-

vores planet.

ter – har gjort noget som helst ved.

sikkerhed fylder meget i folks bevidsthed

Det kan i den forbindelse undre mig, at

disse år. Men det ærgrer mig, at miljø og

det bæredygtige forbrug er et valg og ikke

Efterårets generalforsamling

klima har så svært ved at bide sig fast i de

et vilkår. Det burde være ulovligt at købe

På forårets generalforsamling blev jeg

politiske dagsordener og prioriteringer,

illegalt tømmer produceret under slavelig-

valgt som ny formand for foreningen.

fordi vækst og økonomisk udvikling har

nende forhold. Eller sundhesdsskadelige

Jeg er både glad for og stolt over min

stjålet al opmærksomheden.

fødevarer, tøj produceret af tvangsarbej-

nye funktion og glæder mig til at komme

Skovbevarelse i indkøbsvognen ........................................................ 6

Set i lyset af de enorme globale klima- og

dere og børnearbejdere i daglig berøring

rigtig i gang. Jeg tror at vi når længst

Koteletter, kød og klima ................................................................... 8

miljøudfordringer, vi som verdenssam-

med kemikalier, vi ikke engang tillader her

ved at lancere foreningens mærkesager

fund står overfor, er det ikke bare en

i landet. Osv. osv. Ikke desto mindre er

med markante og fagligt underbyggede

forkert politisk prioritering. På sigt kan

det den virkelighed, vi støtter op om, når

holdninger, der bidrager til den politiske

den være katastrofal. Hensyn til miljø,

vi – sikkert uden at gøre os nogen tanker

debat. Ad den vej skal vi flytte på ram-

herom – foretager vores daglige indkøb.

merne for, hvad der opfattes som muligt.

#gørskovenvild ................................................................................ 10

OPLAG 2.000. Tilsendes alle medlemmer og abonnenter.

Afgørelse: Coca Cola grønvaskede klimatopmøde ............................. 12

ISSN 1396-2043

Naturperle i Danmark: Klelund Dyrehave .......................................... 14

klima og bæredygtighed må ikke være et

Regnskoven øverst på ønskelisten .................................................... 16

tilvalg, man kun tager, når det går godt

Skov&Folk er støttet af Undervisningsministeriets tips/ lottomidler og Biblioteksstyrelsen.

med økonomien. Hensynet bør derimod

Personligt og offentligt ansvar

det skal vi fortsætte med for fuld styrke.

gennemsyre alle de valg, vi som samfund

Jeg tror, at der er mange, der føler, at

Hertil vil jeg værne om den frivillige ånd,

Tag med Nature Tours til Nicaragua! ................................................. 18

foretager. Det er vigtigt, at vi i Verdens

de har gjort sit til en bedre verden, når

som foreningen er bygget op om. Det

Det klimavenlige køkken .................................................................. 19

Skove bliver ved med at minde politikerne

der er økologisk mælk i kurven. Men der

frivillige arbejde er forudsætningen for, at

og danskerne om dette.

skal altså meget mere til. Hvis jorden skal

vi som forening kan fungere, som vi gør.

bestå for de kommende generationer, må

Efterårets generalforsamling afholdes

Den politiske forbruger

og skal vi påtage os et personligt ansvar

25.-27. oktober, og jeg vil gerne opfordre

Denne udgave af Skov & Folk sætter

som kritiske forbrugere og betale den re-

jer alle til at deltage. Både i den formelle

fokus på den politiske forbruger. At for-

elle pris, der tager højde for varens aftryk

del, men i lige så høj grad i den mindre

bruge politisk vil sige, at man som individ

på vores jord. I samme omgang bør vi

formelle del, hvor vi sludrer i krogene

træffer nogle bevidste og bæredygtige

reducere overforbruget, hvor vi danskere

og mødes på tværs af funktioner, inte-

valg gennem sit forbrug. Man forsøger

og vesten generelt forbruger i et omfang,

resseområder, geografi m.m. Den del af

altså via markedskræfterne at omvende

som ville kræve hele tre jordkloder, hvis

generalforsamlingen er meget vigtig for

produktionen af alverdens varer i en mere

hele verden skulle leve som os.

en forening som vores, og jeg ser frem til

bæredygtig retning. I praksis er dette

Vejen mod reel bæredygtighed skal

at mødes med jer ved Rold Skov sidste

dog en temmelig langsommelig proces,

komme både fra neden og fra oven. Den

weekend i oktober.

der kræver en bred folkelig tilslutning, at

i særklasse største forbruger, der burde

efterspørgslen påvirkes nok til, at virksom-

gå forrest for at gøre bæredygtighedskrav

Suzanne R. Nielsen

heder omlægger produktionen. Desuden

lovpligtige, er det offentlige. Det offent-

Formand, Verdens Skove

er det bæredygtige valg i dag ofte et

lige indkøber for et trecifret milliardbeløb

sn@verdensskove.org

Skovpolitik: FN og forbruget ............................................................. 17

Statsministeren, af Carsten Graabæk

2 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

Det synes jeg, at vi er rigtig gode til, og

www.statsministeren.net

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 3


Bioenergi til politisk forbrug Bioenergi er et rigtig godt eksempel på,

forbrug er en af de store slyngler, når

Så lad os her tage tyren ved hornene:

hvor svært det som almindelig bor-

det kommer til at sætte negative globale

Hvor godt eller skidt er bioenergi egent-

ger kan være at gennemskue energi-

fodaftryk. Samtidig er det uklart for de

lig?

området. Politikere har i en årrække

fleste, hvilke handlemuligheder der er

fremhævet og satset på området med

for at vælge bæredygtigt, samt hvad de

Hård kritik

henvisning til, at bioenergi er CO2-

reelle virkninger er. Ved du f.eks., hvor

neutralt. Imidlertid peger meget på,

den energi, som vi bruger til at brygge

at energiformen i mange tilfælde mere CO2-udledende end alternativerne,

at den massive satsning på bioenergi,

sourcer mange gange tidligere resulteret

som er på vej i EU, vil skabe en forøget

i social slagside, hvor lokale markeder og

Elskov & Natur Energi

efterspørgsel på træprodukter her og nu. I

vandressourcer ødelægges i en tiltagende

Verdens Skove har et samarbejde

praksis vil det resultere i et massivt indhug

jagt på land. Det har i mange tilfælde før

med selskabet Natur Energi om

i den stående træmasse – skovene – der

ført til konflikter og brud på fattige folks

Overalt i Europa forbereder man sig på

produktet ­”Elskov” med både

lagrer CO2 i enorme mængder. Således vil

basale rettigheder. Man bør derfor for-

en energisektor, hvor fossile brændsler

miljø­mæssige og sociale bundlinjer.

man ende med store CO2-udledninger,

holde sig til både sociale og miljømæssige

vores økokaffe eller til at oplade elbilen,

gradvist udfases. I et land som Tyskland

For en større eller mindre mer­

og der vil gå mange årtier, før CO2’en

konsekvenser, når man forbruger energi

kommer fra? Og har du overblik over evt.

har man endog valgt at udfase atomkraft,

betaling har du således valgt et

igen er bundet som følge af genopvækst

baseret på biomasse.

og der er også risiko for social slag-

bæredygtige alternativer og disses reelle

der ellers udgør en anseelig del af landets

elprodukt, der baserer sig på ved­

og øget skovrejsning. Dermed pegede

side i de ulande, hvor man skal hente

virkninger? Nej vel?

energiforsyning. Det efterlader et hul,

varende energi, og hvor du også

komitéen på et uheldigt sammenfald med

Få reelle handlemuligheder

biomassen fra. Tilbage står forbrugerne

der nu skal dækkes, og en stor del af den

støtter projekter i regnskoven.

den internationale kamp for at begrænse

Biomassen er ikke uden bæredygtigt

med et produkt, der er mere end almin-

Bioenergiens indtog

fremtidige satsning omhandler en konver-

Der findes en række bæredygtige

temperaturstigningerne her og nu. Netop

potentiale, men det er for nuværende ren

delig svært at gennemskue og med kun

Bioenergi er et rigtig godt eksempel på,

tering til fast biomasse i form af træpiller

elprodukter. Læs mere på

klima er nemlig det mest nævnte parame-

pionerland for udviklingen af et bæredyg-

meget få handlemuligheder.

hvor svært det som almindelig borger

og flis. Det er på mange måder et logisk

www.elpristavlen.dk

ter, når det kommer til argumentationen

tigt og transparent marked. Især oprindel-

kan være at gennemskue energiområdet.

skridt, da f.eks. træpiller kan erstatte kul

for valg af bioenergi som energikilde, og

sen for den forbrugte biomasse er vigtig,

Af Kristian Jørgensen, tidligere formand

Politikere og industri har i en årrække

direkte, og at man dermed kan forlænge

således skabte Det Europæiske Miljøagen-

hvis vi skal have bare en smule garanti for

for Verdens Skove

fremhævet og satset på området med

levetiden på de eksisterende kraftværker.

turs kritik stor debat.

at det gavnligt på de væsentligste bund-

henvisning til, at bioenergi er CO2-

Umiddelbart kan det således give god

Den politiske forbruger har mange hand-

neutralt. Dog har man – uvist af visse

mening at erstatte kul og atomkraft, men

De mange bundlinjer

troværdige certificeringsordninger, og at

lemuligheder. Lige fra Fairtrade, økologi-

grunde – undladt at medregne produk-

meget tyder på, at biomassebaseret energi

Når det kommer til bioenergi er der dog

der opsættes politiske krav til dokumenta-

mærker og blomstermærket shampoo til

tion, transport m.m., der jo også er en

er et skidt alternativ.

meget andet end CO2 og klima, man

tion for reel bæredygtighed, så har vi som

FSC-certificerede havemøbler. Hvis man

del af produktet. I det hele taget kræver

I efteråret 2011 kom Det Europæiske

som kritisk forbruger bør have fokus på.

forbrugere kun meget begrænset mulig-

ellers evner at navigere i junglen af miljø­

det noget ud over det sædvanlige bare at

Miljø­agenturs Videnskabelige Komité

Skovenes tilstand på vores breddegrader

hed for at træffe valg baseret på et oplyst

mærker og har basis for at gennemskue

gennemskue den førte politik, der til tider

med en hård kritik af biomasse som

er i forvejen under stort pres, og kun en

grundlag. Indtil videre må vi nøjes med at

de værste falske varebetegnelser, ja så er

forsimpler området, således at klar kom-

energiform. Udgangspunktet for kritik-

meget lille del er udlagt til natur. En kraf-

støtte os til de informationer, selskaberne

indkøbsturen spækket med muligheder for

munikation om miljøeffekter udebliver.

ken gik på, at politikerne havde været alt

tig forsørgelse af træforbruget vil selvsagt

frivilligt ligger ud til offentligheden, hvil-

at lave politiske statements med penge-

Som forbruger kan man således godt blive

for ukritiske ved for en stor del at basere

yderligere udfordre disse naturområder,

ket jo ikke er tilfredsstillende.

pungen.

noget ør i hovedet efter at have forsøgt

deres beslutninger på den antagelse, at

men det helt store problem ligger i, at et

Som forbruger er du dog ikke helt uden

Livet som politisk forbruger kan dog være

at sætte sig ind i teknologier, livscyklus­

al biomasse er CO2-neutralt. Dette er

øget forbrug vil åbne op for øget import

handlemuligheder. For år tilbage blev

forbundet med hårdt slid, hvis man vil

analyser, direkte og indirekte effek-

af biomasse fra andre kontinenter. Al-

elmarkedet liberaliseret, hvilket betyder, at

være kompromisløs på alle fronter. Det

ter m.m., når det handler

lerede nu importerer vi træflis fra Afrika,

du i dag frit kan vælge dit elselskab. Som

gælder ikke mindst for området energifor-

om bioenergi­

og vi bruger dermed en træressource, de

kunde kan du derfor vælge et selskab og

brug. En stor del af vores daglige forbrug

området.

selv har mangel på. Det bidrager til øget

det elprodukt til stikkontakten, som du

afskovning samtidig med, at afrikanernes

vurderer lever bedst op til netop dine krav.

gemmer sig nemlig bag de produkter, vi køber og bruger. Og netop vores energi­

imidlertid langt fra altid er tilfældet, og i mange tilfælde kan det endog være værre. ­Komiteen pointerede også,

linjer. Mens vi venter på, at der udvikles

natur og egen energisikkerhed forringes. Hertil har øget efterspørgsel på naturres-

4 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

kj@verdensskove.org

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 5


Skovbevarelse

i indkøbsvognen

Kakao/chokolade

Kaffe

Spis dig mæt i kvalitetschokolade, og

Skift dit nuværende kaffemærke ud med

støt samtidig en bæredygtig produktion i

skyggekaffe!

troperne!

I højlandet i troperne, hvor der ikke gror

Gå efter kvalitet baseret på skyggekakao.

paranødder eller kakao, kan man til gen-

Undersøgelser af flora og fauna i skyg-

gæld producere skyggekaffe af meget høj

gekakao-produktionsområder i Costa Rica

kvalitet. Skyggekaffe dyrkes som navnet

viser, at op til 80 pct. af dyrene og plan-

antyder i skyggen af træer og kan indplan-

terne fra regnskoven kan overleve sammen

tes som undervegetation i naturskove. Ud

med produktionen.

over at der kan produceres kaffe af meget

Kan man forbruge sig til en bedre

Vanilje

Paranødder

Der er dog stor forskel på skyggekakaos

høj kvalitet, fungerer disse områder også

verden? Svaret er et forsigtigt ja. Men

Spis masser af vaniljeis af god kvalitet,

Hvis du ikke allerede spiser

positive effekt afhængig af det dyrknings-

som levested for mange planter og dyr.

man skal vide, hvad man som forbruger

samtidig med at du er med til at skabe

paranødder som snack, så

system der anvendes, ikke mindst afhæn-

Helt på samme måde som kakao dyrket i

skal gå efter. Her kan du læse om fire

bæredygtige arbejdspladser i fattige land-

overvej at begynde på det allerede

ger det af hvordan systemerne er etable-

skygge.

produkter, du sandsynligvis ofte støder

områder!

i dag!

ret. Hvis de etableres i regnskovsområder,

En go’ kop skyggekaffe kan give redepladser

på hjemme i køkkenet, og som er tæt

Vanilje dyrkes normalt under skyggetræer,

Hvis du gerne vil gøre noget med dit

der ryddes for at give plads til dem, er det

til truede fugle i troperne. Samtidig medvir-

forbundet med skovbevarelse i verdens

og det, at der er værdi i at bevare skygge­

indkøb, der med garanti biddrager til at

selvfølgelig ikke positivt, men hvis alterna-

ker skyggekaffe til at bekæmpe erosion og

regnskove.

træerne frem for at fælde dem, betyder,

bevare regnskov, så køb masser af para-

tivet er græsningsarealer til kødkvæg, så er

sikrer vandforsyningen til byerne i lavere lig-

det det mindste af flere onder.

gende områder. Maksimal positiv effekt har

at mange dyr og planter fra regnskoven

nødder. Paranøddetræet kan ikke plantes i

Af Jens Holm Kanstrup, teknisk rådgiver i

kan overleve. Når du køber bæredygtig

plantager, så derfor kan du være sikker på,

Verdens Skove. jhk@verdensskove.org

vanilje, bidrager du dermed til at bevare

at alle paranødder er indsamlet i eksiste-

og garanteret positiv indsats

arts- og biodiversiteten i de pågældende

rende skovområder, primært af oprinde-

for at bevare regnskovene

regnskovsområder. Samtidig kræver

lige folk i Amazonas, hvor træerne findes.

vaniljeproduktion en masse arbejdskraft

Så hver gang, du spiser en pose paranød-

og dermed skabes arbejdspladser i fattige

der, støtter du med stor sandsynlighed

lavet af vild kakao, der

ring af naturskov til skyggekaffe, hvilket

landområder.

indianske folks udvikling og rettigheder,

indsamles af india-

selvfølgelig ikke er optimalt for hverken

Der er dog stor forskel på vaniljes positive

samtidig med at du støtter bevarelsen af

nere i regnskoven .

dyr, planter eller klima. Øget efterspørgsel

effekt på skovene afhængig af, hvordan

regnskoven.

Dermed støtter du

efter kvalitetskaffe kræver derimod ikke

og ikke mindst hvor det dyrkes. Hvis der skal ryddes regnskov for at give plads til vaniljeproduktionen, er det selvfølgelig ikke positivt, men hvis alternativet f.eks. er majsmarker, så er det trods alt bedre med vanilje.

• Spis store mængder af para­ nødder!

Hvis du vil gøre en endnu større

med pengepungen, kan du købe produkter

skyggekaffe, der er certificeret fuglecertificeret. Ellers er økologisk og Fairtrade-mærket kaffe også gode alternativer. Gå efter kvalitet frem for kvantitet, da øget efterspørgsel kan føre til konverte-

1)

indianernes liv og ud-

nødvendigvis en udvidelse af produkti-

vikling, samtidig med

onsarealet, men derimod en forbedring af

at du giver regnskoven

produktionen på eksisterende kaffearealer.

en større værdi, ved at den vilde kakao kan sælges til gode priser. Det

• Gå efter fuglecertificeret, økologisk og Fairtrade-mærket kaffe.

er en ren win win-situation.

• Gå efter vanilje, der er økologisk eller Fairtrade-mærkningsordnet. • Gå efter produkter med ægte vanilje, og undgå syntetiske vaniljesmags­stoffer.

• Gå efter kvalitet. • Gå helst efter økologisk, fugle­certificeret 2) og/eller Fairtrade-kakaoprodukter, da de giver mest positiv effekt for pengene – både socialt og miljømæssigt! • Gå efter produkter lavet af vild kakao.

1) http://www.hachez.de/english/products/ rich-chocolate/wild-cocoa-de-amazonas.html 2) http://www.ethicalcoffee.net/bird.html

6 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 7


Koteletter, kød og klima I Danmark produceres der årligt 29

arealer at mætte vores husdyr. Produk-

kemikalier til nærmiljøet og konflikt med

millioner svin, hvilket må siges at være

tionen af de store mængder soja, som

lokalbefolkningen. Dansk landbrug har

en imponerende bedrift set ift. lan-

dansk landbrug har brug for til svineavl,

dog desværre forsat svært ved at se, at de

dets størrelse. Det er helt sikkert godt

kræver et areal, der er større end Sjælland

gennem deres import af soja har et med-

for betalingsbalance, beskæftigelse og

og Lolland tilsammen . Dansk landbrug

ansvar for disse ødelæggelser.

meget andet, men skidt for det globale

importerer nemlig hele 1,7 million ton

miljø og klima. Det kræver nemlig sto-

sojafoderkager årligt 3), hvoraf ca. 80 pct.

Din rolle som forbruger

re mængder dyrefoder baseret på soja,

bruges som foder til svin, og størstedelen

Det mest effektive råd til forbrugere, der

hvoraf størstedelen dyrkes på områder,

af den resterende andel bruges som kyl-

ønsker at reducere presset på de sydame-

hvor der er fældet skov for at give plads

lingefoder. Herudover kommer en import

rikanske træsavanner og tropiske skove,

til produktionen af soja. Dermed er

på ca. 0,5 millioner ton foderkager fra især

dette og meget enkle: Begræns dit kødfor-

der en direkte sammenhæng mellem

raps, solsikke og palmeolie4), men det er

brug! Det kan man f.eks. gøre via kødfri

og køb af RTRS-certificeret kød giver dig

stopper med at anvende soja. Soja er

koteletten på din middagstallerken og

en helt anden snak.

dage eller ved at reducere mængden af

mulighed for at reducere dit fodaftryk i

derfor ikke i sig selv problemet, det er i

nedenstående punkter kan være med

så miljø- og klimabelastninger i global

Den soja, danske svineavlere importerer,

kød i dine retter. Du kan også købe pølse

Sydamerika.

stedet vores store, og voksende, behov for

til at reducere de direkte negative kon-

skala. I det hele taget kan du begrænse

kommer langt overvejende fra Sydame-

med mindre indhold af kød.

Ved at købe økologisk kød kan du være

proteinfoder til husdyr. Brug af certifi-

sekvenser ved produktionen af foder,

miljøpåvirkningen ved at begrænse dit

rika, hovedsageligt fra Argentina, men

De negative effekter på plantageniveau

med til at reducere de direkte miljøeffek-

cering kan hjælpe et stykke vej, men hvis

men reducerer ikke behovet for foder.

kødforbrug.

også fra Brasilien og Paraguay. Her er

kan til nogen grad reduceres ved at efter-

ter i Sydamerika, da dyrene ofte er fodret

vores arealkrav skal reduceres, kan vi des-

Der er derfor ingen vej uden om andet

den danske efterspørgsel med til at øge

spørge kød fodret med RTRS-certificeret

med andre typer af proteinafgrøder end

værre ikke købe os ud af det. Dermed er

end at overveje, hvordan du bedst kan

Af Jan Graversen, medlem af Verdens

presset på skovene. Særligt truer sojapro-

soja. Ordningen sikrer blandt andet, at

soja. Problemet stikker dog dybere end

vi tilbage ved råd nr. 1: Spis mindre kød!

reducere dit forbrug af kød.

Skoves bestyrelse

duktionen den Argentinske savanne Gran

lokale rettigheder respekteres, at de værste

sojaforbruget og ved kun at fokusere på

Som forbruger er det altid dejligt, når

2)

• Reducer dit kødforbrug! De to

• Efterspørg kødfoder med RTRS-

Chaco og den brasilianske træsavanne El

sprøjtemidler udgås, og at nye plantager

at reducere forbruget af soja, kan presset

man ved at købe et bestemt mærke kan

Lidt tal: Det kræver ca. 9 kg foder at

Cerrado. Herudover er Paraguays reste-

ikke anlægges i skovområder. Landbrug

på verdens naturområder faktisk stige.

gøre noget godt for klima og miljø, men i

certificeret soja! Dette sikrer, at

producere 1 kg svinekød og ca. 25 kg for

rende atlantiske skov under stort pres fra

og Fødevarer har kun forpligtet sig til at

Det skyldes, at soja er en meget arealef-

forhold til kødforbruget kan du desværre

produktionen er sket under acceptable

oksekød1). Det betyder, at der kræves store

sojaplantage udvidelser 5). Fælles for disse

købe 3-4 pct. RTRS-certificeret soja, så

fektiv proteinafgrøde, og dermed vil der

ikke købe dig uden om en omlægning

forhold og kan være med til at lede

områder er, at de alle er af stor biologisk

bliv ikke overrasket, hvis du ikke kan finde

være behov for større arealer for at dyrke

af sin adfærd. Hvis du som forbruger vil

produktionen mod biologisk mindre

vigtighed og hjemsted for en lang række

produkter med den certificering i køledi-

tilstrækkelig med proteinfoder, hvis vi

gøre noget positivt for klimaet og miljøet

vigtige områder.

af endemiske arter.

sken.

Efterspørgsel på kød – og ikke kun

En kombination af reduceret kødforbrug

1) Smil, V. 2002. “Worldwide transformation of diets, burdens of meat production and opportunities for novel food proteins.” Enzyme and Microbial Technology, 30, 305-311 2) Sådan ligger landet – Tal om landbruget 2011 3) Danmarks Statistik, import 2011 4) Danmarks Statistik, import 2011 5) WWF: Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af soja

skal gøre følgende: • Køb økologisk kød! Der er flere for-

svinekød – er ensbetydende med et stort

dele ved økologisk kød, men én af de

arealbehov til foderproduktion. Sojapro-

vigtigste er, at produktionen af foderet

duktionen fører også ofte til overtrædelse

sker under mere kontrollerede forhold

af arbejdstagerrettigheder, udledning af

og skaber bedre vilkår for alternative proteinafgrøder. jg@verdensskove.org

8 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 9


#gørskovenvild

10 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

I samarbejde med Fotofestival 2013 afholder Verdens

Billederne vælter ind på Instagram. Der er allerede langt over

Skove en fotokonkurrence på Instagram. Temaet er rewild­

1000 billeder med #gørskovenvild, der deltager i konkur-

ing, så grib din telefon og tag billeder af det, du synes, er

rencen. Du kan se nogle af billederne her på opslaget eller

vildt i de danske skove. Billederne skal lægges på Instagram

alle bidrag på Instagram. Læs mere på verdensskove.org eller

med #gørskovenvild.

scan QR koden.

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 11


Afgørelse:

e d ø m p to a m li k e d e k s a v Coca Cola grøn

Forbrugerombudsmanden har netop

erhvervslivet inviteret med i et enormt

vi tidligere beskrevet de negative miljø-

denne energiform, der foruden at omfatte

kert! I Verdens Skove står vi vagt om, at

kendt Coca Cola skyldig i greenwash,

showroom primært domineret af dansk

mæssige effekter af bioethanol (Skov &

ødelæggelser at naturområder også var

grøn markedsføring skal være forbeholdt

og Verdens Skove har fået medhold i

teknologi. Noget, der ellers har været

Folk 2/2009), og det var i det lys, at Stat­

under beskyldning for at være med til at

de virksomheder, der gør en reel forskel,

samtlige punkter i foreningens klage,

uhørt ved tidligere topmøder.

oil forbrød sig mod god markedsførings

hæve fødevarepriserne med uoverskuelige

og som kan dokumentere det. Det er disse

som blev fremsat for tre og et halvt år

skik og dermed den gældende lovgivning.

konsekvenser for klodens fattigste men-

virksomheder, der skal fremstå med højere

siden ifm. Coca Colas lancering af den

Cirkus Klima

Ved klimatopmødet i København var det

nesker. Disse problemstillinger er siden

grad af troværdighed og forhåbentlig kan

– påståede – miljørigtige PlantBottle.

Troværdigheden af de forskellige kampag-

så Coca Cola’s tur til at lave et lignende

blevet bredt accepteret af videnskaben.

lukrere på deres indsatser. Hvis firmaer

Sagens kerne er, hvorvidt virksomhe-

ner varierede fra det velafbalancerede og

nummer. Coca Cola lavede her en grøn-

Vi står på kanten af det, nogen har benævt

såsom Statoil og Coca Cola – og sikkert

dens tilsætning af bioethanol i cola­

veldokumenterede til den totale green-

blomstret reklame med budskab om, at

det biobaserede samfund, hvor de fos-

rigtig mange andre greenwash’ere – får

flaskerne er en miljøgevinst eller ej.

wash – en benævnelse afledt af whitewash

de havde lavet en miljørigtig plastflaske

sile kilder erstattes med plantebaserede

frit løb, ryger troværdigheden, og der vil

Som regnskovsorganisation ser vi fra

(hvidvask), og som dækker over grøn

lavet af planter. Det viste sig, at Coca

teknologier. Det lyder umiddelbart godt,

ikke være noget incitament til at gøre en

første række, hvordan skove i disse år

markedsføring (grønvask) af produkter,

Cola blot havde tilsat en sjat bioethanol til

men der er talrige eksempler på, at de

positiv forskel. Det er bl.a. derfor, vi har

fældes og laves om til landbrugsjord i

som ikke er miljørigtige. Min umiddelbare

deres plastikflasker, og dermed havde vi en

samlede miljøpåvirkninger af biobaserede

en markedsføringslov.

bioteknologiens navn. Vi kører denne

vurdering var dengang, at man kunne

identisk sag.

produkter kan være rigtig dårlige. Derfor

slags sager for at tydeliggøre, at nye

have bragt adskillige greenwash-sager for

Forbrugerombudsmanden bad Coca

er princippet om at kunne dokumentere

”grønne” teknologier som bioenergi

forbrugerombudsmanden, men i denne

Cola om at dokumentere, at deres flasker

påståede miljøgevinster vigtig, og her har

bestemt ikke er uden konsekvenser, og

periode havde han otte ubehandlede sager

var miljørigtige og i overensstemmelse

Coca Cola altså fejlet.

sejren er både principiel og vigtig.

på sit skrivebord. En stak, der var vokset

med deres markedsføring. Det evnede

kj@verdensskove.org

eksplosivt i kølvandet på Verdens Skoves

Coca Cola ikke, og nu har Forbrugerom-

Hvordan reagerer virksomhederne

Af Kristian Jørgensen, tidligere formand

greenwash-sag mod Statoils lancering

budsmanden her efter tre og et halvt års

Verdens Skove og andre NGO’er er flere

for Verdens Skove

af Bio95-benzin, der var blevet afgjort

behandlingstid afsagt sin endelige dom,

gange blevet skudt i skoene, at vi med

TAG EN VAGTHUND MED PÅ RÅD

tilbage i sommeren 2009.

og konklusionen er klar: Læskedrikgigan-

vores klager over falsk grøn markedsfø-

Tolkningen af markedsføringsloven og

I slutningen af november tilbage i 2009

ten har forbrudt sig imod god markeds-

ring sætter en kæp i hjulet på selskabernes

dens vejledning er konstant til debat.

sprang jeg selv af toget i København med

føringsskik og den gældende lovgivning.

vilje til grønne initiativer. Det oplevede vi

Verdens Skove stiller sig gerne til rådighed

en forhåbning om, at vi på klimatopmødet

Verdens Skove får medhold i samtlige

bl.a., da tidligere folketingsmedlem Niels

for virksomheder, der søger afklaring og

COP15 kunne få nogle reelle fremskridt i

punkter i foreningens klage, og Coca Cola

Jørgen Langkilde, der står i spidsen for

råd til, hvordan man undgår beskyldnin-

klimakampen, men det skulle som bekendt

skal gennemgå deres markedsføring for

erhvervsorganisationen Copenhagen Cli-

ger om greenwash.

gå meget anderledes. Klimatopmødet gik

fejl og utilstrækkeligheder.

mate Network, havde følgende kommen-

Her er nogle gode indledende råd &

tar, da Verdens Skove lancerede klagen

vejledninger:

i hårknude, og vi NGO blev på mange måder frosset ude af forhandlingerne. Der

En mærkesag

over Coca Cola: ”Jeg hører fra flere store

blev derfor tid til at gå på opdagelse i hele

Umiddelbart kan det måske virke som

danske virksomheder, at de slet ikke orker

det cirkus, der tilsyneladende per auto-

en sag i småtingsafdelingen, når vi som

at kaste sig ind i at eksperimentere med

matik følger et topmøde med flere end

forening går så målrettet efter store virk-

klimaløsninger, når de alligevel bare får på

10.000 deltagere og hertil en lang række

somheder såsom Statoil og Coca Cola’s

puklen”. Samme ”så gider vi fand’me ikke

”sideevents”, hvor alle forsøger at sætte

markedsføring. Men som regnskovsorga-

gøre en indsats”-argument finder man i

ret, og stil jer selv spørgsmålet: Hvad

hver sin dagsorden.

nisation ser vi fra første række, hvordan

korrespondancerne mellem Coca Cola og

ved reklamefolk egentlig om miljø?

Den fik på alle tangenter, og også nogle

skove i disse år fældes og laves om til

Forbrugerombudsmanden, hvor følgende

• Drop blomsterne

af verdens største multinationale virksom-

landbrugsjord i bioteknologiens navn. Vi

fremgår: ”Man kan på den anden side

• Vær forsigtig, når det kommer til bio/

heder havde koblet sig på FN’s kampagne

kører denne slags sager for at tydeliggøre,

være bekymret for, at unuanceret kritik á

”Hopenhagen”. I helsides avisannoncer,

at nye ”grønne” teknologier som bioener-

la Nepenthes’ (nu Verdens Skove, red.) på

• Hav fokus på afledte effekter • Husk, at miljø er noget andet end

• Dokumentationen skal være i orden fra start • Sæt jer ind i den evt. debat, og gå i dialog med jeres største kritikere • Markedsføringen bør være afbalance-

grøn teknologi samt pionerteknologi

på billboards på Rådhuspladsen og ved

Coca Cola’s fupflasker

gi bestemt ikke er uden konsekvenser.

uheldig måde kan demotivere industrien i

de københavnske stationer og bustop-

Statoil havde tilbage i 2006 på basis

Som forening var vi blandt de første,

forhold til at investere i udviklingen af ny

pesteder præsenterede de deres indsatser

af tilsætningen af en sjat bioethanol til

der – stik imod en ellers udtalt politisk og

teknologi”.

og illustrerede på forskellig vis håbet om

benzinen lavet grønne og blomstrede

offentlig begejstring for bioenergi – fik

en grønnere fremtid. Selv inde i hjertet

reklamer. Således var det underforstået, at

gravet godt og grundigt ned i rapporte-

Kamp for troværdighed

henvende dig til Kristian Jørgensen:

af forhandlingerne i Bella Centret var

benzinen var miljørigtig. Her i bladet har

ringer om de negative konsekvenser af

Tværtimod, intet kunne være mere for-

kj@verdensskove.org /m: 51 25 23 19

12 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

klima Hvis du er interesseret foredrag, oplysning eller rådgivning om greenwash, kan du

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 13


Naturperle i Danmark:

Klelund Dyrehave Kronhjorte

Rålam

Ådsel

Rødrygget tornskade

Naturperle i Danmark er et fast indslag i

at skabe de bedste rammer for en dyrehave,

og derfor laves der forskellige tiltag, der

Skov & Folk, hvor medlemmer i ord og

der på sigt vil komme til at rumme en unik

skal sikre og forbedre områdets biodiversi-

billeder skiftes til at beskrive en natur-

natur. Efter flere års arbejde blev Klelund

tet. Siden dyrehaven blev etableret er der

perle i Danmark. Forhåbentlig kan det

Dyrehave etableret i 2010.

blevet ryddet store områder af plantagesko-

inspirere læserne af bladet til at opsøge

Dyrehaven, der hovedsageligt består af

vene for at skabe mere natur. Der arbejdes

det pågældende sted. Denne gang går

plantageskov og hedeareler, dækker et

på at genskabe naturlig hydrologi, og de

turen til Klelund Dyrehave.

areal på ca. 1400 hektar. Naturen afgræs-

døde dyr efterlades som ådsler. For at øge

ses hovedsageligt af kronvildt, der tæller

mængden af dødt ved, ringes træer.

omkring 450 dyr. Dyrehaven er blandt de

Hvert år i juni mødes en række frivillige

fem vigtigste fuglelokaliteter med arter

til biodiversitetsdøgn for at registrere

I efteråret 2005 overtog Sofie Kirk Kiær

såsom natravn, hedelærke og rødrygget

dyrehavens mange arter. Indtil videre er

Kristiansen og Christopher Kiær Thomsen

tornskade. I den sydlige del af dyrehaven er

der registreret 787 arter. I år blev der bl.a.

Klelund Plantage for at skabe en jysk pen-

der moser, enge og egekrat, hvor der bl.a.

fundet den sjældne trehornet skarnbasse.

Kender du en naturperle i Danmark, som

dant til Jægersborg Dyrehave. Verdens sko-

kan findes koralrod, plettet gøgeurt og

Hele listen kan ses på fugleognatur.dk

du gerne vil dele med Verdens Skoves

ve valgte i 2006 at træde ind i den faglige

skovhullæbe.

Læs mere om dyrehaven på klelund.dk

følgegruppe for derigennem at være med til

Dyrehaven har biodiversitet som formål,

Af Jan Kunstmann, frivillig i Verdens Skove

14 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

jkm@verdensskove.org

Ådsel med overvågningskamera

Ådselsbille

Orkide

Kratløber

Brunlig perlemorsommerfugl

medlemmer? Så skriv til redaktøren på: Enebær

eh@verdensskove.org

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 15


Regnskoven øverst på ønskelisten

Skovpolitik:

FN og forbruget

20. august 2011 var en stor dag for de

smil, kys og kram. Alligevel var der noget

Hvordan oplevede I jeres gæsters

Af Nanna Brendholdt Thomsen, repræsen-

årsager til skovrydning, og det er den glo-

skridt er, at der har været bred diskussion

to biologer Anders og Anne Louise.

helt særligt ved Anders og Anne Louises

opbakning til ideen?

tant for Verdens Skove ved de seneste FN

bale efterspørgsel, der driver værket. Lige

og erfaringsudveksling mellem landene

Det var dagen, hvor de skulle giftes og

bryllup. Før deres bryllup blev de nemlig

”Det var en overvældende oplevelse,

klimatopmøder samt det nylig afholdte

præcis international handel er et af de

om, hvordan skovfældningens årsager kan

fejre deres kærlighed til hinanden. Men

enige om, at de ikke ønskede at tage del

og vi havde slet ikke regnet med at

møde i Bonn og af Rebecca Etlinger frivil-

ømmeste punkter i FN-forhandlingerne.

angribes.

dagen blev ikke kun en fest for An-

i den obligatoriske gaveregn, der følger

samle så stort et beløb sammen. Det

lig i klimagruppen i Verdens Skove og

Lande som Brasilien, hvis økonomi afhæn-

ders og Anne Louise. Det blev også en

med et bryllup.

var vildt sejt.” Siger Anders, som er

tidligere repræsentant for verdens Skove ved

ger af eksport af disse produkter, stejler

Bæredygtige udviklingsmuligheder

festdag for regnskoven, hvor der blev

De to entusiastiske biologer ville i stedet

glad for, at deres opfordring til gæ-

FN klimatopmøder.

ved mindste ansats til handelsrestriktioner

Men det bliver ikke let at få et ambitiøst

bevaret 7.000 m2 regnskov i Nicaragua.

gøre noget godt for verdens truede skove.

sterne blev en stor succes.

eller toldmure.

nok output, hvad angår de internationale

I årtier har FNs klimaforhandlere undgået

Så da de sendte bryllupsinvitationer ud,

markedskræfter. Forslaget til teksten, som

Af Nina Halberstadt,

opfordrede de deres gæster til at donere

Hvorfor ønske sig regnskov i

at tale om den store lyserøde elefant i

Underliggende kræfter

skal vedtages ved klimatopmødet i decem-

fundraiser for Verdens Skove

penge til Verdens Skove i stedet for at

­bryllupsgave?

lokalet, når skovbevaring var på dagsorde-

Derfor var det også en stor ting, da

ber, er præget af udviklingslande, der er

medbringe en fysisk gave til dem.

”Det hele begyndte med, at jeg

nen: Hvis vi skal beskytte skovene, bliver

landene under klimakonventionen for

optaget af selv at få lov at bestemme deres

En smuk sensommerdag sagde Anders og

Tilsammen donerede de 13.500 kr. til

gav Anders et regnskovscertifikat i

vi nødt til at fjerne de underliggende

første gang ved klimatopmødet i 2010

udvikling. I den forbindelse er de pågæl-

Anne Louise Tommerup ’Ja’ til et liv med

Verdens Skoves arbejde og bevarede hele

julegave. Siden er vores kendskab til

årsager til, at de bliver fældet! Det er

besluttede at opfordre sig selv til at takle

dende lande også optaget af det faktum,

hinanden. Som de fleste andre bryllupper

7.005 m regnskov i Nicaragua.

Verdens Skoves arbejdet vokset. Vi

først inden for de seneste par år, at emnet

de underliggende kræfter, som forårsager

at mange menneskers levebrød er bundet

er begge uddannet biologer, men for

overhovedet er blevet anerkendt som

skovfældning. Siden er det blevet centralt

tæt op med årsagerne til afskovning.

os handler det ikke kun om at bevare

relevant for klimakonventionen, og især

for forhandlingerne at få bremset udled-

Disse bekymringer er helt reelle. Derfor

regnskoven i Nicaragua, men i lige så

miljøorganisationer kæmper fortsat for, at

ningen af drivhusgasser fra skovfældning,

arbejder Verdens Skove i vores projekter i

høj grad om at være med til at oplyse

landene skal gøre en koordineret ind-

de såkaldte REDD-forhandlinger (Redu-

Latinamerika med at finde udviklingsmu-

danskerne om regnskovens vigtighed

sats for at styre de kræfter, som står bag

ced Emissions from Deforestation and

ligheder, som skaber indkomst i lokalsam-

for både mennesker, dyr og klima,”

skovfældningen. Verdens Skove er med til

Degradation, red.).

fundet samtidig med at skoven bevares.

fortæller Anne Louise.

at skubbe på.

Til december i Warszawa forventes lande-

Når vi deltager i møder ved klimakonven-

Det er stærke kræfter, der er blandt de

ne at gentage opfordringen til sig selv om

tioner, tager vi disse erfaringer med for at

vigtigste underliggende årsager til afskov-

at forsøge at begrænse de underliggende

give konkrete eksempler på, at udvikling

ning, især internationale markedskræfter.

årsager til skovfældning, denne gang med

og skovbevaring godt kan forenes.

Produktion af palmeolie, soja, tømmer

en længere beslutningstekst. Et mindre

og kødkvæg er til sammen de væsentlige

håndgribeligt, men nok så vigtigt frem-

var det en dag i kærlighedens tegn med

2

nh@verdensskove.org

ling , m a sted s m r a o Fl ralf j 210 e e n v s e ts g ober 2013, Skovdal e r å r et kt Efte .-27. o Centr

25 er ted 0: Tid: Flams up ning 0 t . 2 æ : r -1 åls Sted Svenst rden: l. 10.00 til m g o k a t s 0 l t 923 big dag ling fra referen ns fors de år g for de

nbt@verdensskove.org

g m lø en la lse Fore ralforsa rigent o estyre komm getfors b i t e d e d f n u a d b af Ge for else alg ens og • V mlægg rogram styrels uelt d i e ­ p v e i r • F arbejds lse af b r ind e t fo g n og g e g æ ntin eml e år • Fr mend e af ko kab kom æggels dlems stl me • Fa lektivt orslag l ef ko omn k d • In ntuelt e • Ev

Se programmet for weekenden, og få vigtige praktiske oplysninger på verdensskove.org

16 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 17


MEXICO

Tag med Nature Tours til

GUATAMALA

NICARAGUA

Jordbærgazpacho

COSTA RICA

Nicaragua!

vi alle n underviste ”Om morgene i engelsk, og n le ndsbysko børnene på la til sit for at g vi så hvert om aftenen to e landby­ res respektiv undervise i vo te, tog jeg ikke undervis dele. Når jeg og vaske d for at bade som regel ne bolagets mmen med na tøj i floden sa ingen krokovar heldigvis kvinder (der masser af rs stod den på diller), og elle majs-drikke, hængekøjer, hængen ud i tener med lukning og af guavefrugtsp ær.” melygtens sk kortspil i lom

Det klimavenlige køkken

HONDURAS

PANAMA

VENEZUELA

5 dråber balsamico vanilje 2 dl isterninger mynteblade til pynt

Nature Tours-frivillige, Arendse Bove Illum, tog tidligere på året blandingsophold af sprogskole, backpacking og til sidst frivilligt

saft af 2 citroner 2 tsk. honning

COLOMBIA

til Nicaragua og Ecuador på egen hånd. To en halv måned med et

500 g jordbær

Hele molevitten blendes. Og smages til. Serveres i små skåle ­pyntet med mynteblade og en ekstra isterning.

EQUADOR

­arbejde med Nature Tours i landsbyen Bartola, hvor Verdens Skoves samarbejds­organisation Fundación del Rio har en række projekter. Lise Faurschou Hastrup er madvejleder, BRAZIL foredragsholder, underviser og økologisk omlægningskonsulent PERU

og har arbejdet med dette i eget firma siden 1994. Se www.lisef.dk. I august 2012 udgav hun sammen med Nils Henrik Pedersen bogen Mageløse Måltider – grøn madkunst og madglæde i hverdagen, samtidig udkom Økologiske Fodspor på Køkkenbordet - sundhed, miljø og klima i én mundfuld i 2. reviderede udgave. Begge bøger kan købes portofrit på www.tritla.com

”På sprogskolen i Gra nada fik jeg spanskundervisning med en anden frivillig fra Nature Tou rs Annesophie, som viste sig at skulle på projekt samtidig med mig. Gener elt gjorde lærerne meget for at skolen sku lle føles som et hjem og der var masse r af fritidsaktiviteter i form af salsaa ftener, udflugter til vulkaner, øer og meget mere.”

Farverig bønnesalat, sommerudgave BOLIVIA

get, der stadig står ”Vejen til Bartoli er no kommelse: Mit første meget stærkt i min hu n! Den tårnede sig møde med regnskove ge sider og floden op omkring os fra beg nglet og lav, så vi blev mere og mere kri e ud og gå ved siden nogle steder måtte stig atte, Alejandro og af, mens projektets ans oen frem med lange Catalino, ”stagede” kan jeg følte, at det hele pinde. Jeg husker, at , som en Indiana var meget surrealistisk Jones film.”

100 g sorte bønner

Marinade:

100 g hvide bønner eller but-

1 dl limesaft

terbeans

1 dl koldpresset olivenolie

100 g kidneybønner

friskkværnet rosa peber

1 gul peber

1 tsk. sennep

1 rød peber

1 tsk. honning

1 grøn peber

groft salt

1 rødløg 1 bundt purløg 1 bundt dild Sæt bønnerne i blød hver for sig natten over. Det kan godt betale sig at sætte en større portion over af hver type bønner. Så kan du fryse ned i poser og tage op til senere brug. Skyl bønnerne grun-

”Det vildeste har været at lære mennesk at kende og ene at føle sig m er e og mere so en del af sam m fundet og fa milien. Det ha alle måder væ r på ret en kæmpe oplevelse. Nog le gange hård t, fordi man ikke helt fors kulturen og tå r normerne, an dre gange vi skørt, men fo rkelig r det meste ba re fedt – med mennesker, so m jeg aldrig vil glemme.”

18 · SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013

digt næste dag. Kog hver typer bønner for sig (ellers tager de farve af hinanden) uden salt ca. 40-50 minutter. Skyl grundigt en gang mere efter kogning, og lad dem dryppe af. Skær løg i små tern. De forskellige pebre skæres i smalle strimler. Hak krydderurterne Kunne du også tænke dig at komme helt ind under huden på en anden kultur? Gør som

Lav marinaden. Bland bønner, grøntsager og urter sammen. Hæld

Arendse og rejs ud med Nature Tours og få din egen helt unikke oplevelse i Latinamerika.

marinaden over og vend rundt. Lad bønnesalaten stå et par timer

Læs mere på www.naturetours.dk og tilmeld dig det næste informationsmøde.

før servering. Pep den op med ekstra frisk dild, før du serverer den.

SKOV & FOLK NR. 2 AUGUST 2013 · 19


Lækkert design med god samvittighed Hvis du også elsker den underspillede elegance, der kendetegner dansk design og samtidig vil gøre en indsats for miljøet, så har du muligheden for at slå to fluer med ét smæk. Verdens Skove samarbejder med designvirksomheden Munio, der excellerer i bæredygtigt design inden for både boligartikler og smykker.

Rejs en skov Når du køber et Munio-produkt, støtter du samtidig Verdens Skoves genskovsningsarbejde i Honduras. Det første projekt i det nordlige Honduras dækker et område på 30,5 hektar, i et vandindvindingsområde på samlet 196 hektar, der forsyner ca. 1000 mennesker med rent drikkevand.

Skov&folk2013 2  
Skov&folk2013 2  
Advertisement