Page 1

annonseBilag

Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen www.maritimebergen.no

ererer kompetanse

s. 4

Jonas Gahr Støre

maritime muligheter i nordområdene

s. 6

Frank Aarebrot

Valget 2011: – Lite maritimt fokus

s. 20 Næring uten grenser

s. 30 Broer over Nordsjøen


REDUCE EXPAND EMISSIONS POTENTIAL Sail into a cleaner and more profitable future with LNG Gasnor is the leading Scandinavian LNG company. Based on expertise developed through more than 20 years as a natural gas pioneer, the company has developed a small scale LNG concept which has aroused international interest and acknowledgement. We supply industry and a growing fleet of LNG-powered ships in Norway. Backed by our owners Statoil, BKK, E.on, Haugaland Kraft, Total and Shell, our ambition is to become a key supplier of LNG to ships in Northern Europe.

www.gasnor.no

Creuna Photo: Getty Images

It is only a question of time before LNG will replace oil as the main maritime fuel. LNG’s environmental benefits are just too significant to be ignored: 30% less CO2, 80% less NOX and complete elimination of SO2 and soot. Equally attractive are the economic benefits: competitive fuel costs, more efficient combustion and reduced maintenance needs. Increased safety is an additional benefit.


annonseBilag

Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen www.maritimebergen.no

Nordområdene muligheter for norsk maritim næring 4

Valget 2011 Lite maritimt fokus 5

Pris for nyskapende design 8 Styrken i vest 10 Kan love interessante jobber 14 Næring uten grenser 20 piratfaren øker 23 operasjonsbyen Bergen 25 broer over nordsjøen 30

Maritim er utgitt av Maritimt Forum Bergensregionen Telefon: 56 90 11 84 / 40 24 74 97 E-post: susanne.andersen@maritimt-forum.no www.maritimebergen.no Ansvarlige redaktør: Susanne Rislå Andersen Forsidebilde: Business Region Bergen Trykk: MediaTrykk Opplag: 100 000 Idé og utforming: Cox Prosjektleder: Janne Vibeke Rosenberg, Cox Salgssjef: Alice Ringkjøb, Cox

Bergen

- Den maritime hovedstaden Blant de syv fjell ligger Norges Maritime hovedstad. Fra Bergen, langs kysten og inn i fjordene sprer vår komplette maritime klynge seg. I tillegg til shipping og verftsklyngen, har vi Norges største havn, stor petromaritim virksomhet, relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner og byen kan også skilte med både Sjøforsvarets hovedbase og sjøkrigsskolen. Som en næring uten grenser utgjør det maritime et av Norges fremste konkurransefortrinn internasjonalt. I tillegg skaper næringen store verdier og utgjør en betydelig sysselsetting langs kysten. Norge er en maritim stormakt. Likevel kan det se ut som om den maritime klyngen og vår verdensledende posisjon er en godt bevart hemmelighet. Maritimt Forum Bergensregionen er et organisatorisk speilbilde av den maritime klyngen. Vi representerer hele bredden i næringen. En av våre viktigste oppgaver er å synliggjøre hvilken betydning den maritime næringen har for regionen. Årets maritime avis setter søkelys på Bergen som maritim hovedstad og det internasjonale aspektet ved denne næringen. Det maritime har vært et naturlig satsingsområde for Regjeringen. Derfor har også Utenriksminister Jonas Gahr Støre i årets avis kommet med sine synspunkt på fremtidsutsiktene og de maritime mulighetene i nordområdene. Om 20 år vil trafikken langs kysten sannsynligvis ha økt betraktelig, og Bergensregionen ligger strategisk og viktig plassert i forhold til nordområdene. Knyttet til mulighetene ved nye transportruter vil det selvsagt også være miljømessige, samt legale og politiske utfordringer. Men det er en nasjonal mulighet sjøfartsnasjonen må gripe.

Flytt containerne ut fra sentrum, sats på en offensiv og internasjonal havn og sørg for å samle flest mulig terminaler ved havnen, fastslo blant annet det maritime miljøet i en havneundersøkelse i 2009. Lokaliseringen er enda ikke avgjort siden den gang. Bergen må nå gripe muligheten for å etablere en fremtidsrettet havn som vil være senteret i et unikt logistikkknutepunkt rettet mot regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Det må satses på en moderne internasjonal miljøhavn som fremmer sjøtransporten. Avklaringen må komme før næringen vil satse for fullt på Bergen. Maritimt Forum Bergensregionen skal være en pådriver for utvikling i den maritime næringen, og vi har noen klare mål. Blant annet ønsker vi å styrke maritim utdanning og forskning i regionen, og få på plass maritime utdanningsløp som støtter opp under næringen vi har. Den imponerende kompetansen vi har innen maritim virksomhet inklusive fiskeri, har vist seg å være utrolig levedyktig over tid. Den har vært grunnlaget for den vellykkete norske satsingen innen offshore olje og gass, og nå for utvikling av vindkraft til havs. I årets Maritime avis kan dere lese om utviklingen i kompetansesenteret som skal støtte opp under næringens behov innen vårt unike og tunge driftsmiljø.

Susanne Rislå Andersen Daglig leder Maritimt Forum Bergensregionen

Om Maritimt Forum Bergensregionen: Maritimt Forum Bergensregionen (MFB) er en nettverksorganisasjon som representerer hele den maritime næringsklyngen i bergensregionen. MFB skal være en aktiv pådriver for å synliggjøre, fremme og videreutvikle maritim næring. Organisasjonen arbeider for fellesutfordringene til næringen, som blant annet nærings- og kompetanseutvikling, synliggjøring, myndighetskontakt, omdømmearbeid og nettverksbygging. MFB har 130 medlemmer i nettverket. Ønsker du mer informasjon om medlemsskap og Maritimt Forum Bergensregionen. Se www.maritimebergen.no eller ta kontakt med Susanne Rislå Andersen: susanne.andersen@maritimt-forum.no

www.maritimebergen.no

3


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Nordområdene – muligheter

for norsk maritim næring Siden den kalde krigen er nordområdene i ferd med å bli et nytt sentrum for geopolitisk oppmerksomhet som følge av issmelting, nye sjøveier, etterspørsel etter naturressurser og som kunnskapsbase for å studere klimaendringene. Nordområdene er derfor regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Norges sjøareal er seks ganger større enn landarealet, og mesteparten ligger i nordområdene. Den maritime næringen er derfor en sentral medspiller i den videre utviklingen i nord. I Rederiforbundets nylig framlagte nordområdestrategi trekkes tre områder fram som særlig interessante: Komplementære støttetjenester i forbindelse med energiutvinning til havs, destinasjonstransport til /fra havner og anlegg i arktiske farvann, og transpolare transporttjenester langs arktiske sjøruter.

tiske forhold. Utfordringene er store blant annet når det gjelder sjøsikkerhet, miljø, klimautslipp, beredskap, overvåking og kontroll. Regjeringen er opptatt av å videreutvikle strenge internasjonale regler og bransjestandarder for maritime operasjoner i arktiske strøk, et arbeid der vi spiller på lag med næringen. For den norske maritime næringen, som er verdensledende innenfor teknologi, kompetanse og kapital, er høye standarder et konkurransefortrinn.

Destinasjonstrafikk forventes å øke spesielt i omfang de nærmeste årene. Økt utvinning av petroleum og mineralressurser i Barentsregionen vil også skape muligheter for norsk maritim sektor, blant annet når det gjelder omlasting av gasskondensat og olje. Videre gir økt maritim aktivitet muligheter for utvikling av service og støttefunksjoner i norske havner. Interessen for transittrafikk gjennom Nordøstpassasjen er også økende. I 2011 forventes trafikkrekord med ti seilinger fra Europa til Asia.

Samhandling og kunnskapsdeling er andre viktige nøkkelbegreper. For å gripe mulighetene i nord, må vi bygge broer mellom næring, forskning og utdanning og forvaltning. Bergensregionen med sin maritime klynge, Norges største havn, store oljevirksomhet og relevante kunnskapsmiljøer er i så måte sentralt plassert. Dette understreker også et annet poeng, nemlig at nordområdestrategien er en nasjonal satsing. Vi må jobbe sammen for økt kunnskap, aktivitet og nærvær i nord.

Felles for disse områdene er at det dreier seg om operasjoner under svært krevende geografiske og klima-

design by maritimecolours.no

4

Jonas Gahr Støre Utenriksminister

SAFE

Because we care

COMPETENT

Experience, training and continuity

SUPPORT

Joint efforts for common goals

www.maritimebergen.no

SPECiAlizEd qUAliTy vESSElS FOR hARSh ENviRONMENTS With more than 70 years experience, our company’s innovative business strategy draws on a long heritage of supplying specialized quality design and vessels within our niche segments for all regions of the world. ice / Support Subsea Marine Seismic

www.gcrieber-shipping.no


NEOLAB

ER DIN BEDRIFT KLAR FOR

CLOUD COMPUTING? Cloud Computing er betegnelsen på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som står i serverparker tilknyttet internett. Det finnes mange globale og nasjonale leverandører som leverer administrative systemer som lønn, regnskap, reiseregning, innkjøp og prosjektplanlegging. Vi ønsker at din bedrift skal være forberedt og få en god opplevelse av å benytte skytjenester fra samtlige leverandører. Det er helt sentralt at hastigheten opp er like god som ned siden dine dokumenter og transaksjoner skal flyttes begge veier. Ring oss og spør etter Cloud Computing – vi hjelper deg med støtte for behandling av dine datatjenester. Telefon: 55 12 90 00 | E-mail: fiber@bkk.no | bkk.no/telekom

Morgendagen er her

5

Maritimt Forum – Klyngens kanal til beslutningstakere Maritimt Forum Bergensregionen er klyngens kanal til beslutningstakere og fronter felles utfordringer på vegne av næringen. Tekst: Janne Vibeke Rosenberg Foto: Hordaland Arbeiderparti

Kommunalråd og leder for komité for miljø og byutvikling (Ap) i Bergen Kommune, Ruth Grung, sier at det er helt avgjørende for henne som politiker å ha et kompetent miljø å henvende seg til for å få innblikk i næringen, og ikke minst for å nå frem til de rette aktørene. Hun ser på Maritimt Forum som gode og kreative samtalepartnere. – Maritim Forum har vært til meget god hjelp i en rekke saker. Blant annet når vi har samlet nøkkelbedrifter til samråd for å fornye næringspolitikken vår som ledd i Næringsløftet i Vest, som de fire fylkesordførerkandidatene på Vestlandet har tatt initiativet til. For Arbeiderpartiet er det helt avgjørende at vi får direkte dialog med nøkkelaktører for å vite hva som fungerer og hva som må forbedres. Det samme har vi opplevd når vi har hatt representanter fra Stortinget på besøk, og ikke minst i arbeidet med batterifergedrift, sier hun.

Myndighets- og politikerkontakt Maritimt Forum har jevnlige møter med folkevalgte og myndigheter på lokalt og nasjonalt nivå. Politikere og myndigheter bruker Maritimt Forum som en kanal for å komme i dialog og lodde saker med næringen. Grung fremhever en rekke saker som Maritimt Forum har fått gjennomslag for gjennom dialog med myndigheter, politikere og styresmakter. – Maritimt Forum har klart å få maritim sektor på dagsorden i det politiske miljøet til Arbeiderpartiet lokalt i Bergen/Hordaland. Slik bygger vi i sterkere grad opp under næringsminister Trond Giske og statssekretær Rikke Lind sin sterke interesse for maritim sektor. Aktuelle saker er målrettet satsing på ny miljøteknologi ved bruk av LNG, og arbeid for å få på plass en pilot innen batterifergedrift. De har også utfordret fylkeskommunene til å bli mer krevende kunder. Maritimt Forum har jobbet med utfordringene med nærsjøtrafikk og infrastruktur (Riksvei 1), de har vært med på å utvikle ny kompetanse i samarbeid med Sjøkrigsskolen og det psykologisk fakultetet ved UiB, jobbet med internasjonale avtaler for at norske bedrifter får bedre tilgang til serviceoppdrag i utlandet, og tilgang på kapital for å sikre oppdrag, sier Grung.

Ruth Grung, Kommunalråd og leder for komité for miljø og byutvikling (Ap) i Bergen Kommune

www.maritimebergen.no


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bergen som Norges maritime hovedstad er et resultat av det maritime miljøet, og i svært liten grad et resultat av politisk påvirkning, mener Frank Aarebrot, Professor i Sammenliknende Politikk.

6

Kommunevalget 2011

- lite påvirket av det maritime Bergen ”Den maritime næringen i Bergensregionen må på banen” oppsummerer Professor ved Sammenliknende Politikk, Frank Aarebrot, etter kommunevalget 2011. Han mener at den politiske sammensetningen etter valget har lite påvirkning på den maritime næringsutviklingen, så lenge den maritime næringen innehar en passiv politisk profil. Tekst: Ingeborg Gjeraker Hellene Foto: Universitetet i Bergen

Kommunevalget 2011 gav Høyre med Monica Mæland i spissen videre tillit i Bergen byråd, etter en markant økning siden forrige kommunevalg. Professor Frank Aarebrot mener at akkurat dette ikke har noen særlig betydning for den maritime næringen i Bergen. Det som er viktig for det maritime Bergen er at enten Høyre eller Arbeiderpartiet styrer, da med tanke på deres næringsrettete politikk. – Lokaldemokratiet har mindre betydning i forhold til den maritime næringen til sjøs, der er det nasjonale og internasjonale myndigheter som avgjør, sier valgforskeren. Han legger til at en likevel ikke bør undergrave lokale myndigheter sin påvirkningskraft. – I Bergen blir lokaldemokratiet viktig med tanke www.maritimebergen.no

på lokalisering. For eksempel har det vært et hett tema i denne valgkampen hvor Bergen havn skal være lokalisert, understreker Aarebrot. Lite maritimt fokus Maritim næring har hatt lite fokus i valgkampen. Aarebrot ser på dette som en konsekvens av lite maritim påvirkning opp mot politikerne. Med unntak av Maritimt Forum sitt næringsrettete arbeid er påvirkningen mot politiske aktører lav. – Hvorfor er for eksempel ikke den maritime næringen mer aktiv i diskusjonen om NSB sine jernbaneplaner til Flesland? Dette vil gagne den maritime næringen med tanke på containerhavn i dette området. Aarebrot påpeker dette ved å sammenligne den maritime næringens muligheter med jernbane i stedet for bybane på den samme strekningen. Dersom en ser bort fra det indirekte maritime fokuset på ny havn, der hovedargumentet har vært i retning bedre luftkvalitet, har det maritime fokuset under valgkampen vært lavt. Knoppskyting Bergen som Norges maritime hovedstad er et resultat av det maritime miljøet, og i svært liten grad et resultat av politisk påvirkning. Årsaken til dette er sammensatt, men hovedgrunnen er at politikerne i Bergen i større grad har en rolle som tilretteleggere og pådrivere enn å være beslutningstaker i maritime avgjørelser. Aarebrot mener det kan være nyttig med “knoppskyting”, for å fremme de

maritime interessene ovenfor det politiske miljøet. Dette vil føre til økt interesse for maritim politikk, og de viktige ressursene og mulighetene den maritime næringen i Bergensregionen innehar. – Jeg har ingen tro på at Monica Mæland vil være motstander av økt maritimpolitisk påvirkning. Heller tvert i mot, sier Aarebrot. Økt synliggjøring En av utfordringene til den maritime næringen i Bergensregionen er å synliggjøre seg selv. Frank Aarebrot mener at lavt maritimt fokus under valgkampen er en konsekvens av dette. – De maritime interessene er forsiktige pådrivere i lokal og nasjonal politikk, i motsetning til oljeindustrien. Sammenhengen mellom politisk næringsutvikling og det maritime Bergen blir der for liten. Aarebrot etterlyser en ny maritim giv opp mot utdanningsinstitusjoner og andre lokale aktører. Han mener dette vil øke bevisstheten rundt, og synliggjøre den maritime næringen. – Rederi og verft bør komme på banen, sier han. Professor Frank Aarebrot er sikker på at det politiske Bergen mer enn gjerne bidrar til å opprettholde det viktige maritime miljøet i Bergensregionen, men at det da må være interesse for dette i det maritime miljøet. – Bergen er, og har alltid vært, en stor og svært viktig internasjonal sjøfartsby, avslutter Aarebrot.


Strategisk sjøvett Skipsfart er en av Norges viktigste næringer og utgjør kjernen i et stort maritimt næringsmiljø. Vår ambisjon er å være den ledende leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester til denne næringen. Shippingbransjen må forholde seg til et komplisert regelverk som varierer i de ulike havner og farvann. Våre rådgivere er geografisk plassert i de deler av verden hvor skipsfarten er lokalisert. Vi kan gjennom vårt globale nettverk av skipsfartsspesialister bistå norske rederier med rådgivning om deres aktivitet over hele verden.

www.ey.no

Guiding you to a safer future Falck Nutec provides competence in preventing, managing and learning from critical situations. We do this through training, counselling and by giving assistance. Over 30 years of experience from the offshore industries has given Falck Nutec unique expertise that has worldwide demand. For more information, please contact us: 02201 or (+47) 55 94 20 00 companymail@falcknutec.no

www.falcknutec.no

FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING Gjennom vårt selskap Nautilus Sjø arbeider vi for å sikre mannskap og skip, samt ytre miljø mot forurensning. Vi har utviklet et konkurransedyktig og driftsvennlig sikkerhetsstyringssystem i hht. ISM-kodens krav. Vi leverer også ISPS-system for skip som har krav til dette. Vi utfører også interne og eksterne ISM- og ISPS-revisjoner Nautilus Sjø har 24 timers beredskap og er en viktig brikke i rederienes beredskaps- og krisehåndtreingsgruppe. I tillegg til egne medlemmer har vi også andre lasteskip og fiskefartøy i vår kundegruppe. Kontakt oss for nærmere informasjon og uforpliktende tilbud!

www.fraktefartoyene.no ism@fraktefartoyene.no Tlf. sentralbord 55 55 16 20


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Nor Lines • Nor Lines tilbyr et totalsystem for transport og logistikk, og er en av de største operatørene av godstransport langs Europas nordligste kystlinjer. • Selskapet er også ansvarlig for all godstransport på Hurtigruten. • 180 ansatte. • 250 sjøfolk er sysselsatt på skipene. • Mer enn 600 ukentlige anløp til over 70 havner.

Rolls-Royce Marine • Rolls-Royce er et globalt selskap, med blant annet to avdelinger i Hordaland. All motorproduksjon er lagt til Bergen. • Deres marine gassmotorer er de eneste av sitt slag i verden. • Motorfabrikken leverer diesel- og gassmotorer for skip, plattform og kraftstasjoner på land. • Cirka 650 ansatte.

Pris for nyskapende design Rederiet Nor Lines har inngått et samarbeid med Rolls-Royce Marine i Bergen for å fornye skipsflåten sin. Slikt vanker det pris for. Tekst og foto: Hilde Sander Meling

8

Sammen med 40 kandidater kjempet Nor Lines Rederi og Rolls-Royce Marine om prisen Next Generation Ship Award som ble delt ut i vår på skipsfartsmessen Nor-Shipping, som anses å være en av verdens mest betydningsfulle messer. Prisen var for nyskapende skipsdesign der det er gjort store fremskritt på områder som innovasjon, ny teknologi, miljø- og energieffektivisering og sikkerhet. – Det er klart man blir stolt av en slik pris, sier daglig leder Nicholai H. Olsen i Nor Lines Rederi AS. På sjøen om to år Prisen fikk Rolls-Royce for sitt såkalte Environshipkonsept som de har utviklet i samarbeid med Nor Lines. Konseptet er blant annet en ny baugform som skal gi redusert utslipp, bedre sjøegenskaper og dermed pålitelige rutetider selv i dårlig vær. I tillegg er skipet gassdrevet. En integrert ror-propellløsning bidrar også til redusert motstand i sjø, og dermed ytterligere reduksjon av drivstofforbruk. Båten, som skal bygges ved Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co. Ltd. i Kina med levering i oktober 2013, kan erstatte to til tre av dagens skip som går i trafikk i Nord- og Østersjøen.

Daglig leder Nicholai H. Olsen i Nor Lines Rederi AS (til venstre) og salgsog markedsdirektør for handelsskip Geir Bjørkeli i Rolls-Royce Marine.

I to år har Nor Lines og Rolls-Royce holdt på å designe båten for å få den skreddersydd til sitt bruk. Nå ser de frem til byggestart. – Vi har åtte skip i trafikk, og den nye båten har to og en halv ganger mer lastekapasitet enn de båtene vi har i flåten i dag. I første omgang er det to båter som bygges, og den første skal etter planen i trafikk høsten 2013, opplyser Nicholai H. Olsen. Miljøvennlig frakt Nor Lines sine båter frakter både små sendinger med stykkgods og store partilaster. Om bord er det alt fra suppeposer fra Toro, kaffe fra Friele og øl fra Hansa til fryselast med fisk, containere, store konstruksjoner til oljeindustrien og annen industrilast. – Om du skal sende noe lite, langt, kort eller stort, er svaret vårt; klart, det tar vi oss av, forteller Olsen som ser fram til å kunne transportere mer last mer miljøvennlig når de nye båtene er på plass. Ett skip vil ha like mye lasekapasitet som 200 vogntog, og være det mest miljøvennlige alternativet for transport av gods. – I tillegg er utslippene av både karbondioksid (CO2), nitrogenoksid (NOx) og svovel (SOx) redusert med henholdsvis 38, 90 og 100 prosent om man sammenligner det med de mest miljøvennlige skipene som er i trafikk i dag, og i verdensklasse om man regner utslipp per tonn-mil, opplyser Nicholai H. Olsen som legger til at rederiet og eierne er klare til å ta større miljøansvar og løfte store investeringer i gassdrevne skip.

– Men vi forventer samtidig at staten bidrar i større grad. I og med at det er en politisk erklært målsetting å redusere klimautslipp ved transport, bør Staten tilrettelegge incentiver for å stimulere til økt bruk av miljøvennlige transportalternativer, sier han. Design som verktøy Når det gjelder design, er det ikke bare skrog, baug og propell som har fått nytt og funksjonelt utseende i dette samarbeidet. – Vi har sett på alt, informerer salgs og markedsdirektør – handelsskip, Geir Bjørkeli i Rolls-Royce Marine. I tillegg til å designe et gassdrevet skip som pløyer bølgene bedre enn dagens Nor Lines-flåte, har de sett på hvordan man på best mulig måte skal kunne laste og losse og hvordan arbeidshverdagen til de som jobber om bord er. – Vi er opptatt av god skipsdesign, og er selvsagt stolt av å være blant de første i verden som bygger et gassdrevet skip. Fra før finnes den noen ferger og hurtigbåter som går på gass, men dette skipet gjør Norge, Nor Lines og oss til et utstillingsvindu for verden, sier Bjørkeli som gjerne innrømmer at han er stolt over at innovative, maritime bedrifter på Vestlandet er helt framme i verdenstoppen når det gjelder å utvikle et konsept for fremtidens transport til sjøs.

Brukervennlig suksess Design Region Bergen har i løpet av sine 3,5 år samlet 650 designere med kunnskap om alt fra å designe arbeidsflyt på en avdeling til brukervennligheten av et styrepanel om bord i en båt. – Design i næringslivet blir først en suksess når det er brukervennlig, forteller daglig leder Monica Hannestad i Design Region Bergen, som legger til at design er et diffust begrep som ikke bare handler om form og farge.

www.maritimebergen.no

– Skal man lage god design bør brukerfokus absolutt være et aspekt, understreker hun. Som daglig leder i Design Region Bergen skal Hannestad bidra til å gjøre Bergensregionen ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. – Skal man skape seg en merkevare eller markedsandeler i dag, må man la design gjennomsyre bedriften – helt fra ledelsesnivået. Det nytter ikke at salgs- og markedsavdelingen holder på med dette alene, sier Hannestad.

Når det gjelder design i den maritime næringen viser hun til Ulstein som et godt eksempel. – De er ikke bare opptatt av en fin logo og god komfort, de tenker design både for å gjøre utslippene mindre og øke lastekapasiteten på sine båter, sier Monica Hannestad som mener enda flere maritime bedrifter kan bli flinkere til å tenke miljø og brukerfokus i sitt design.


Gaveprofessorat fra Bergens Rederiforening Bergens Rederiforening gir et gaveprofessorat i skipsfartsøkonomi til Norges Handelshøyskole (NHH). Professoratet er femårig med oppstart i høst. Tekst: Janne Vibeke Rosenberg Foto: NHH

Norge er en sjøfartsnasjon og Bergen er en by med en stor og solid skipsfartsnæring med høy kompetanse og mye kunnskap. Dette vil Bergens Rederiforening være med å styrke. Styret har derfor vedtatt å gå inn i på finansieringen av et gaveprofessorat hvor foreningen bidrar med en million kroner årlig i fem år fremover. Målet er å så spiren til at Bergen kan bli ledende på forskning, utdanning og produksjon av talenter innenfor skipfartsrelaterte fag (jus, økonomi, operasjon, befraktning, teknisk drift) og dermed økt innsikt i og utsikt til strategisk tenkning til nytte for medlemmene i deres daglige virke. – Når Bergen har den største andel av den norske

flåten og den nasjonalt ledende og mest anerkjente høyere kommersielle utdannelse innen økonomi og finans, vil det være både naturlig og riktig at disse to fremtrinn utnyttes sammen ved å knyttes tettere i mer formelt samarbeid, sier daglig leder i Bergens Rederiforening, Øystein Meland. Positivt for både studenter og næring – Dette gaveprofessoratet betyr mye for NHH. Vi har lange og gode tradisjoner innen skipsfartsøkonomi, og dette professoratet gir oss en flott mulighet til å forsterke og videreutvikle den skipsfartsrelevante forskningen og undervisningen på NHH. Derved kan vi gi et bedre tilbud til de mange skipsfartsinteresserte studentene vi har, samtidig som vi kan styrke forskningssamarbeidet med næringen, sier rektor ved NHH, Jan I. Haaland. Professoratet fra Bergens Rederiforening blir det fjerde gaveprofessoratet ved NHH, og det 20. professoratet innenfor kunnskapsnavnet Maritime Knowledge Hub.

Odfjell har vært en pioner innen utviklingen av kjemikalietankfart, og er i dag ledende på verdensbasis.

9

har nå opptil 52 helt adskilte lastetanker. Kravet til kompetanse blant besetningen er derfor stort. – Det kreves kunnskap i alle ledd for å få til det puslespillet det er å frakte de forskjellige lastene trygt til bestemmelsesstedet. Mange av lastene kan reagere kjemisk med hverandre, og kan ikke lagres i tanker ved siden av hverandre. Noen skal være kalde, noen skal holdes varme og andre kan ikke utsettes for oksygen. Dette må meglerne våre ha i bakhodet når de påtar seg transportoppdrag, og denne kunnskapen må kommuniseres til alle ledd i logistikkkjeden, forklarer Gudbrandsen.

Fra transport til terminal Et av verdens største kjemikalierederi drives fra Bergen. Odfjell er ledende på å frakte flytende last på verdenshavene. Med en flåte bestående av rundt 100 skip, 20 internasjonale kontorer og ni terminaler opererer de både regionalt og globalt. Men mest globalt. Tekst: Susanne Rislå Andersen Foto: Odfjell SE

Oppbevaring og transport av kjemikalier er både teknisk og operativt relativt krevende. I tilegg settes det svært høye krav til sikkerhet. Odfjell Gruppen er ledende i det internasjonale markedet, og transporterer årlig mer enn 400 forskjellige kjemikalier som for eksempel syrer, vegetabilske oljer, smøreoljer, alkoholer og kjemiske tilsetningsstoffer. Flytende produkter som er viktige ingredienser i alt fra maten vi spiser til saker i toalettmappen, tekstiler og i nesten all industriproduksjon. Sikkerheten om bord er svært viktig.

– Før vi laster skal tankene derfor være like rene som for eksempel en operasjonssal på et sykehus, sier Margrethe Gudbrandsen, Kommunikasjonssjef i Odfjell. Hun er en av de rundt 3600 ansatte i selskapet og håndterer informasjonsbiten for rederiet. Pioner Odfjell var en pioner innen utviklingen av kjemikalietankfarten i 1950-årene, og har utviklet seg mye siden; Rederiets avanserte kjemikalietankskip

Tankterminaler I tillegg til rederivirksomheten har tank terminaler vært et viktig satsingsområde de siste årene. Odfjell har i dag et globalt nettverk av tankterminaler som er plassert ved viktige havneknutepunkt som for eksempel Singapore, Houston og Rotterdam. Totalt har Odfjell eierandeler i ni tankterminaler, de samarbeider med ytterligere tolv terminaler og vurderer i tillegg kontinuerlig nye terminalprosjekter. Gjennom sin strategi om å være en ledende leverandør av logistikkløsninger, har Odfjell gjort strategiske oppkjøp og allianser med andre aktører både på rederi- og terminalsiden. For eksempel ved oppbygging av dedikerte flåter av mindre skip for regionale seilinger i Sør Amerika, Asia og i Nord Europa. De kan dermed tilby profesjonelle og krevende kunder verdensomspennende løsninger både for transport og oppbevaring av kjemikalier med stor vekt på kvalitetssikring og service. – Odfjell er ledende innen global frakt av kjemikalier, vi er en pålitelig logistikkpartner med høye krav til kvalitet og sikkerhet, sier Margrethe Gudbrandsen. www.maritimebergen.no


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Styrken i vest Rederiene er avhengig av leveranser fra et bredt spekter av maritime tjenesteytere. De viktigste er skipsfinansiering, forsikring, sjørett, klassifisering, megling og havnetjenester. Tekst og foto: Line Andersen

10

Norge har et av verdens mest omfattende miljøer for maritim tjenesteyting, og norske selskaper er på flere områder blant de største og mest betydningsfulle i verden. Et sterkt og handlekraftig risiko- og finansmiljø i Bergen har også blitt en viktig bidragsyter til den maritime verdiskapingen i regionens landbaserte shippingnæring.

Knut Voraa, Banksjef i DnB NOR.

Risiko og kapital Skipsfart har alltid vært kapitalkrevende og risikofylt. Det er store verdier som skal sikres, og skipsassurandørene har hatt et viktig marked i Bergensregionen. Blant de største norske skipsassurandørene finner vi Gard, Skuld, Norwegian Hull Club og Codan Marine, hvor alle naturligvis har hovedsete eller kontor i Bergen. I tillegg blir skipsfart stadig mer krevende juridisk, og advokatselskaper

spiller en viktig rolle innen rekke områder som sjørett, transportrett, konkurranserett og kjøp og salg av skip. Advokatvirksomheten preges i stor grad av nasjonale markeder som følge av ulike nasjonale jurisdiksjoner. Derfor er firmaer som Wikborg Rein, Thommessen og Vogt & Wiig gradvis i ferd med å internasjonalisere virksomheten, primært for å betjene norskkontrollerte selskaper.

Verdens største skipsfinansiør DnB NOR og Nordea er verdens to største tilretteleggere av skips‐ og riggfinansiering. Lokalt har også Sparebank Vest hatt fokus mot det maritime for å være med å bygge Vestlandet som landets viktigste eksportregion.

Verdens største skipsfinansiør Med en stor avdeling i Bergen har en av verdens største shippingbanker et godt fotfeste blant de syv fjell. DnB NOR er en viktig i aktør i Norges nest største finansmiljø, og regionens maritime klynge har et særdeles sterkt risiko- og finansmiljø. Tekst: Line Andersen Tekst: Line Andersen

I flere titalls år har DnB NOR satset i Bergen og jobbet aktivt mot shipping. De to siste årene har finansinstitusjonen toppet oversikten over syndikerte lån og tilrettelegging til den maritime næringen. At et lån er syndikert betyr at en rekke banker går sammen om å tilby finansiering av store lånebeløp for å redusere bankenes risiko i enkelttransaksjoner. DnB NOR og Nordea har hittil i 2011 tilrettelagt til sammen 1/3 av syndikerte shippinglån. DnB NOR strekker seg helt tilbake til da Bergen Privatbank ble etablert i 1855. I dag er banken Nordens nest største finanskonsern og har en stor shippingavdeling i Bergen. På Bergenskontoret jobber 20 personer utelukkende mot shipping/offshore, og rundt 10 personer er dedikert til å jobbe direkte opp mot rederi med rente-, valuta- og egenkapitalrådgivning. - DnB NOR sin strategi er at vi skal være langsiktige, forutsigbare og relasjonsorienterte samt løsningsorienterte og tilgjengelige, sier banksjef Knut Voraa, som har 20 års fartstid i finansinstitusjon.

www.maritimebergen.no

Nærhet til kunden Når man jobber med shipping i Bergen, har man korte avstander til et fysisk møte med kunden. – Vi investerer mye tid og ressurser i å forstå kundens virksomhet, omgås daglig med kunder og ha god dialog med rederiene sier den erfarne bankmannen. – I Bergen sitter vi likevel i utkanten av en verdensomspennende industri og det er dermed essensielt å henge med. Bergensavdelingen er derfor en del av et globalt internt nettverk med tilgang på informasjon. Det er viktig å forstå hva som skjer internasjonalt siden kundene selv jobber internasjonalt, understreker Voraa. Banken har mange nasjonaliteter representert på utekontorer i London, Aten, Singapore, Shanghai, New York og nå snart i Rio. – Dette gir stadig nye impulser og ideer, og mange muligheter til å finne gode løsninger. Rederiene er globale, og det er derfor også viktig at vi ser utover by- og landegrensene. For å finne de beste løsningene jobber vi på tvers av land og verdensdeler for å få på plass gode finansielle løsninger. Konkurranse vs samarbeid DnB NOR både samarbeider og konkurrerer med andre banker. – Vi er avhengige av hverandre grunnet de store beløpene man opererer med, sier Knut Voraa. – Det er et også et nært samarbeid med eksportfinansieringsorganer, både nasjonalt og internasjonalt. Eksportfinans og GIEK, samt tilsvarende institusjoner og viktige kapitalkilder i Kina og Korea. Disse landene i øst er med å

finansiere nybygg på vesle Vestlandet, forteller banksjefen. Da finanskrisen stod på som verst prioriterte DnB NOR eksisterende kunder. Sammen med eksportfinansieringsinstitusjoner fant man løsninger på kapitalbehovet, og DnB NOR holdt seg aktive og sterke gjennom hele finanskrisen. Med bredt produktspekter og stor kompetanse ønsker DnB NOR å tilføre noe til shippingindustrien på Vestlandet. Banken synes det er viktig å være i forkant på kompetanseutvikling. Se på trendene i markedet når det gjelder produktutvikling og være med på det siste nye. – Slik man blir en god diskusjonspartner for å finne de beste løsningene, sier Voraa og understreker at de også er i jevnlig dialog med advokat- forsknings- og meglermiljø og verft for å holde seg oppdatert om hele det maritime markedet, og med Handelshøyskolen med tanke på etterutdanning og seminarer. Innovative vestlandske rederier Drivkraften og nytenkningen til de vestlandske rederiene imponerer Voraa, og mener de er selve navet i den maritime næringen. Miljøet er i forkant på teknologisk utvikling inkludert miljøtiltak. – Rederiene på Vestlandet ligger i front globalt sett og det er tette, gode relasjoner til befraktere gjennom deres industrielle tilnærmingsmåte. Rederiene i vest er attraktive kunder kunder, sier Voraa.


ANNONSE

ANNONSE

MARITIME CLEANTECH WEST

Klima - og energiutfordringer krever nye samarbeidsformer Klima og energispørsmål er blant de store utfordringene i vår tid. Den maritime næringen har visjon om nullutslipp fra sine aktiviteter. Nye og skjerpede globale, nasjonale og regionale klimakrav gjør at næringen må utvikle mer energioptimale løsninger og ta i bruk nye energikilder. Teknologiutvikling og innovasjonssamarbeid er nødvendig for å møte disse utfordringene. Den norske maritime klyngen har, med sine lange tradisjoner og kompetanse potensial til å ta en internasjonalt ledende markedsposisjon innen miljøteknologi.

Prosjektleder for Maritime CleanTech West, Hege Økland

– Dersom næringen ikke ligger i framkant av teknologiutviklingen, står den i fare for å tape sin konkurransesituasjon. Vår maritime region har et unikt utgangspunkt til å ta en verdensledende posisjon innen utvikling av nye miljøteknologiske løsninger, sier Hege Økland, prosjektleder for nettverket Maritime CleanTech West.

Maritime CleanTech West er en medlemsorganisasjon som er etablert for å styrke samarbeidet om utvikling og demonstrasjon av maritim miljøteknologi. Teknologi for mer energioptimal drift og nye energikilder står i fokus for nettverket.

Nødvendig med industriell samhandling Nettverkssamarbeidet i Maritime CleanTech West handler også om å få tilgang til nasjonal og

Våre medlemmer:

internasjonal forsking og kompetanse. – Flere av medlemmene i Maritime CleanTech West er allerede langt framme i sin teknologiutvikling sett i internasjonal sammenheng. Sterkere samhandling aktørene i mellom er nødvendig for å bringe frem mer innovasjon og nye miljøteknologiske løsninger, sier hun. – Industrialisering av ny teknologi er krevende, og storskala demonstrasjon av teknologi er nødvendig for å starte kommersialisering. Det kan også være svært ressurskrevende for enkeltbedrifter å gjennomføre slike demonstrasjonsprosjekt på egen kjøl. I nettverket kan man delta i felles demonstrasjonsprosjekt der man bl.a. samhandler om finansiering og testanlegg, forteller Økland.

Maritime CleanTech West søker flere medlemmer Medlemskap i Martitime CleanTech West betyr deltagelse i en næringsklynge der en arbeider for økt grad av samhandling og innovasjon blant deltakerne. Ønsker du mer informasjon eller har andre spørsmål så er du velkommen til å ta kontakt! Prosjektleder: Hege Økland, mobil 957 53 695 Epost: post@maritimecleantech.no

www.maritimecleantech.no

NETTVERK FOR SAMARBEID OM INNOVASJON OG DEMONSTRASJON AV NY TEKNOLOGI Maritime CleanTech West er en uavhengig medlemsorganisasjon som består av næringsaktører og forskningsmiljø fra og med Bergensregionen til Haugesundsregionen. Medlemmene er engasjert i miljøvennlige skip og framdriftsløsinger, energieffektivisering, nye og mer miljøvennlige energiformer og -produksjon. Flere av aktørene er ledende innen sin teknologi globalt, som i samarbeid med andre lokale og regionale aktører tilbyr verdensledende kompetanse innen sine fagfelt.

FINANSIELL OG FAGLIG STØTTE TIL UTVIKLING Maritime CleanTech West ble i år kvalifisert til deltagelse i Arena, et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Gjennom Arena får Maritime CleanTech West finansiell og faglig støtte til å videreutvikle klyngesamarbeidet innen maritim miljøteknologi. – Arenaprosjektet vil være viktig for å synliggjøre Maritime CleanTech West nasjonalt og internasjonalt. Videre skal vi gjennom Arena sikre en systematisk aktivitet som vil styrke innovasjonsevnen og samarbeidet i regionen, sier Økland.


ANNONSE

ANNONSE

– Vi er stolte over å ha fått en intensjonsavtale med et stort internasjonalt rederi som har 80 skip og hovedkontor i Singapore, sier daglig leder Karl-Erik Johannessen.

Internasjonal suksess for COEX Bergensbedriften COEX, tidligere Novo Consult, har siden starten i 2002 levert styringsverktøy som bidrar til mer effektiv drift av skip, og har nå utviklet en standard softwareløsning for dette; VIP. COEX tar VIP ut i verden og har allerede levert løsningen til flere store internasjonale rederier. COEX har de siste årene hatt stor suksess med standardiserte løsninger, og fortsatt er deres hovedfokus å få volum på disse. – Vi er god på å analysere rollefordelingen i bedriften, og sammen med de ansatte implementere bedre og mer effektive metoder for samhandling både internt og eksternt. Vi så at rederinæringen hadde behov for enklere og mer effektive samhandlings- og arbeidsmetoder. Spesielt innen rapportering fra skip til land. Derfor samlet vi medarbeidere med fartstid fra shipping og høyt kvalifiserte datafolk og utviklet vår egen standard Software; VIP, sier daglig leder Karl-Erik Johannessen. VIP, Vessel Information Portal, samler og sender driftsinformasjon fra skipene til land på en effektiv måte. Dette setter rederiene i stand til hurtig å analysere driftssituasjonen for skipet og foreta nødvendige korrigeringer, samt redusere risiko på et tidlig tidspunkt. Mens kundene tidligere har kjøpt ”skreddersydde løsninger”, leverer COEX nå VIP som er en leid tjeneste.

– Shippingmarkedet er kostnadsfokusert, så da trenger de løsninger som er forutsigbare, sier Johannessen.

VIP gir effektiv arbeidsprosess Arbeidsdagen har lett for å bli en vane i alle typer bedrifter. Rollefordelingen blir rimelig statisk og endringen mot mer effektiv drift kan være vanskelig å se og gjennomføre. – Oppgaven med å jobbe smartere kan se vanskelig ut, men med de rette metodene, erfaring og tilpassete IT-løsninger, er målet lettere å nå enn mange er klar over, sier Johannessen.

Gode samarbeidspartnere COEX samarbeider tett med DNV Maritime Partner. Dette samarbeidet innebærer både en felles utvikling av standard programvare, samt et samarbeid i forhold til internasjonal markedsføring av felles løsninger og konsepter.

– Vår samarbeidspartner innen ITadministasjonsverktøy, Palantir, gir gjennom sine løsninger COEX muligheter til å få distribuert VIP raskt ut til skipene samt at vi sikrer en stabil driftsplattform for skipene, sier han.

Store ambisjoner Sammen med DNV Maritime Partner og Palantir har Coex store ambisjoner for verdensmarkedet. I dag leverer COEX løsninger til mellom 600 og 700 skip og flere av Bergens største rederier er på kundelisten. I tillegg har de ordrer på ytterligere 200 skip. – Målsetningen er å levere til 350 nye skip til neste år. Vi mener at våre løsninger kan gi oss fotfeste innenfor utenlandsk rederivirksomhet, så neste steg blir å etablere oss med internasjonale partnere, sier Johannessen.


ANNONSE

Lokal bank

støtter lokal maritim næring Sparebanken Vest har de senere årene bidratt til byggelån og langtidsfinansiering av hele 28 offshoreskip og høyteknologiske fartøy på Vestlandet. – Vi er nå mer enn noen gang en viktig aktør innen finansiering av Vestlandets shipping- og offshoresektor. for regionens næringsliv er meget stor og har bidratt til både sysselsettingsvekst og kompetanseutvikling, påpeker Fausa.

Det sier Eirik Fausa, leder for Sparebanken Vests Shipping- og Offshoreavdeling. Banken har de senere år bidratt til byggingen av en rekke skip ved verft langs vestlandskysten og bygget en solid portefølje av kvalitetsrederier. Det har bidratt til at både aktivitet og kompetanse innen denne sektoren har hatt en meget positiv utvikling på Vestlandet.

Sparebanken Vest støtter den lokale maritime sektor og har de siste årene bidratt til finansiering av 17 offshoreskip i vest. – Ringvirkningene for regionens næringsliv er store, sier Eirik Fausa, leder for Sparebanken Vests shipping- og offshoreavdeling.

Også nybygg I tillegg til byggelån har Sparebanken Vest i den samme perioden gitt langtidsfinansiering til en rekke nybygg til offshorerederiene langs vestlandskysten. Hele elleve høyteknologiske fartøy er blitt levert til bankens kunder innen PSV, ankerhåndtering, konstruksjon, seismikk og vindmøllefartøy.

– Vi har de siste årene bidratt til finansieringen av ikke mindre enn 17 offshoreskip som er bygget her vest. Verdien av bankens utlån til disse prosjektene utgjør nærmere fire milliarder kroner, og ringvirkningen av denne virksomheten

– Vi er svært stolte av at våre kunder setter pris på å ha en lokalt forankret norsk stor bank som kjenner

|

FRENDE FORSIKRING

|

NORNE SECURITIES

|

KYTE NÆRINGSMEGLING

Reaktor Foto: Knut Egil Wang

EIENDOMSMEGLER VEST

kundenes behov og som de vet er her også i de ”tøffe” tider slik også denne sektoren følte da finanskrisen kom. Vi har mottatt veldig mange positive tilbakemeldinger fra markedet på at vi stod ved næringen da mange banker valgte å trekke seg ut fra vår region da det internasjonale bankmarkedet nærmest kollapset i 2008, avslutter Eirik Fausa.

Spiller det noen rolle at banken din kjenner den maritime industrien på Vestlandet? Er ikke alle banker temmelig like, med nesten like tjenester?

12 000 bedriftene som har valgt å skape verdier sammen med oss.

Vi mener at det finnes noen viktige forskjeller. Som det å ha bedriftsråd­ givere med god bransjekunnskap ved alle våre 63 kontorer i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

En del av dette arbeidet er å sette fokus på fremtidig næringsutvikling gjennom bransjetiltak, nettverks­ arrangement og fagkonferanser. Den viktige forskjellen er at Sparebanken Vest er en pådriver for vekst og utvikling i samfunns­ og næringslivet på Vestlandet. Vår satsing er

Våre lokale rådgivere ønsker å engasjere seg i utviklingen av de

regional, ikke internasjonal. Det gjør at vi kan være tettere på de viktige beslutningene. Vi er herfra. Det gjør en forskjell.


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Shipping trainee:

Inngangsbilletten til en maritim karriere Da Mari Elisabeth Bygstad kom over en presentasjon av Maritimt Forum og shipping i Bergen var karrierevalget avgjort. I dag stortrives hun som Shipping-operator ved Wilson Eurocarriers. Tekst: Janne Vibeke Rosenberg Foto: privat

– Det beste med jobben min er at ingen dager er like. Det er utrolig hektisk og man utvikler sin fagkompetanse daglig. Jeg synes det er spennende hvor mange muligheter man har innenfor et rederi. Man kan jobbe et helt arbeidsliv uten å bli fullstendig utlært, sier Mari Elisabeth Bygstad.

14

Et viktig bindeledd Som operatør koordinerer 28-åringen skipenes anløp etter at en last er sluttet. Dette krever god kommunikasjon med alle parter involvert i den spesifikke lasten, samt god planlegging i henhold til å kostnadsoptimalisere hvert anløp. – En operatør er bindeleddet mellom rederi, agenter, befraktere og kapteinen, og sørger som sådan for at en last fraktes dit den skal uten videre komplikasjoner for avskiper eller reder, sier hun. Wilson Eurocarriers opererer med småbulk i shortsea-markedet, det betyr at det som regel er korte avstander og korte liggetider i havn (24 timers laste/lossetid). Det er derfor viktig at man evner å ta raske avgjørelser og tenke langsiktig, da man har en rekke laster sluttet med et tett program. – Det er mange forhold som må tas i betraktning, som eksempelvis vær og vind, liggedager, laste/lossetider, bunkers, klargjøring av lasterom og kompleksitet av lasten, forklarer hun.

med spesialisering i Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI. Hun startet med en generell økonomi og lederutdanning, som etter hvert spisset seg mot logistiske fag. – Jeg var veldig aktiv og søkende som student, og engasjerte meg i forskjellige miljøer for å finne ut av hva jeg ville med utdannelsen min. Da jeg kom over en presentasjon av Maritimt Forum og Shipping i Bergen var det avgjort, smiler hun. Under studiene jobbet hun som logistikk-koordinator hos Hallvard Lerøy og som shipping trainee i Misje Rederi. Stillingen som shipping trainee ble hennes inngangsbillett til en spennende bransje som hun visste lite om fra før. – Gjennom trainee-programmet fikk vi en god innføring i den maritime næringen både gjennom praktisk arbeid og fagseminarer. Misje er et relativt lite selskap, noe som gjorde at jeg fikk være en del av den helhetlige virksomheten i et rederi. I kombinasjon med seminarer og traineesamlinger var dette en utrolig spennende start på karrieren, sier hun. – Vil du anbefale andre unge å velge en maritim karrierevei? – Jeg vil anbefale en maritim karrierevei til alle unge som ønsker en spennende, variert og internasjonal arbeidsplass, avslutter Mari Elisabeth Bygstad. Mari Elisabeth Bygstad jobber som Shipping-operator ved Wilson Eurocarriers, og trives godt med å være bindeleddet mellom rederi, agenter, befraktere og kapteinen.

Spennende start på karrieren Bygstad tok business ved Manchester Metropolitan

– Kan love interessante jobber Den maritime næringen har behov for kompetanse, både til lands og til vanns.

i Rederiforbundet og kan love interessante jobber, uansett del av næringen.

Tekst: Nina Blågestad

Høy kompetanse – Den maritime næringen behøver høy kompetanse, både praktisk og teoretisk, og den kombinasjonen er veldig bra, sier Fjereide. Han mener bransjen må skape interesse for å jobbe innen shipping, og mener rederiene har ansvar for å tenke litt lengre enn neste årsregnskap. Det er omtrent 100 000 mennesker som jobber i den maritime næringen i Norge. Vi har verdens femte største skipsflåte, og skipsfart og den maritime næringen er Norges mest høyteknologiske og globale næring. Norge er ledende når det gjelder maritim forskning, og det er en bransje der det hele tiden skjer noe.

Foto: Skipsrevyen

Fremover vil det være et stort kompetansebehov innen den maritime næringen. Alt fra ingeniører, økonomer og jurister til tradisjonelle yrker som verftsarbeidere og maskinister.

Nils Magne Fjereide i Misje rederi lover interessante jobber uansett del av den maritime næringen.

Teknisk bakgrunn – Vi trenger ungdommer som er utdannet fra flere områder, og jeg er spesielt opptatt av den tekniske siden. Der trenger vi helt klart økt rekruttering både fra de som har teknisk bakgrunn fra skole, men ikke minst de som har bakgrunn som maskinist og har vært ute og seilt. De blir det stadig færre av, sier Nils Magne Fjereide, administrerende direktør i Misje rederi. Han har jobbet mye med kompetansearbeid

– Ingenting er 100 prosent forutsigbart. Du kjenner at du lever når du jobber i shipping, konstaterer Fjereide.


– Gå gradene, vis initiativ og grip sjansene! I mars ble Irene Waage Basili konsernsjef i GC Rieber Shipping. 43-åringen med lang fartstid i bransjen har aldri hatt som mål å bli toppleder. – Jeg har alltid likt å få mer ansvar og nye oppgaver, og har dermed steget i gradene. For meg har dette vært veien å gå for å få en spennende og internasjonal karriere i en bransje som er global og innovativ, sier hun. Tekst: Janne Vibeke Rosenberg Foto: Francisco Munoz

Den erfarne topplederen, som har jobbet innen shipping i 20 år, anbefaler andre kvinner å søke på lederstillinger. – Shipping er en mannsdominert bransje, men jeg har aldri følt at jeg har blitt stoppet på grunn av kjønn. Jeg har hele tiden tatt utfordringer og vokst med dem, sier hun. Waage Basili mener kvinner selv må gi beskjed når de ønsker nye utfordringer. – Mange kvinner sitter stille og håper at de blir oppdaget og spurt. Andre våger ikke å si ja til større ansvar fordi de har planer om å stifte familie. Jeg har erfart at det er mulig å si ja til både karriere og familie, sier Waage Basili. Selv ble hun forfremmet da hun var i sin andre fødselspermisjon, nettopp fordi hun hadde gitt klar beskjed om at hun ønsket nye utfordringer. – Jeg synes media skriver mye om kvinner som legger karrieren til side når de får barn. I stedet for å problematisere det å kombinere en lederstilling med forsørgeroppgaver, burde man heller fortelle hvor morsomt og spennende det er å ha topplederjobber, sier Waage Basili som har barn på syv og ti år. Tilfeldigheter førte til drømmejobb At hun selv fikk en karriere innenfor shipping var rene tilfeldigheter. Waage Basili er utdannet innen Business Administration ved Boston University, og har i tillegg lederutdanning fra IMD, Lausanne og fra Solstrandprogrammet til AFF. – Som ung og nyutdannet var det viktig for meg å få en jobb som var internasjonal, og hvor Norge hadde en sterk posisjon. Da ble shipping et naturlig valg, sier hun. Hennes første jobb var i Van Ommeren Shipping, et hollandsk shippingfirma utenfor New York. Siden den gang har hun fått 20 års erfaring fra shipping- og oljeservicenæringen, i kommersielle, strategiske og operasjonelle roller. Waage Basili har blant annet erfaring fra Western Bulk Carrier og fra Wallenius Wilhelmsen Logistics, hvor hun var ansatt i ti år, hvorav de tre siste som Commercial Director. I 2007 ble hun headhuntet til stillingen som administrerende direktør i det børsnoterte selskapet, Arrow Seismic ASA, hvor GC Rieber var hovedaksjonær. Selskapet ble senere kjøpt opp av Petroleum Geo-Services (PGS). Siden oppkjøpet

15

Konsernsjef i GC Rieber Shipping, Irene Waage Basili har jobbet innen shipping i 20 år. Hun ønsker flere kvinner til maritin næring

av Arrow Seismic ASA var Waage Basili ansatt i PGS som Vice President Marine, med ansvar for ulike prosjekter knyttet til selskapets flåte- og marinestrategi. – Jeg har aldri hatt som mål å bli toppleder, men jeg har alltid likt å få mer ansvar og nye utfordringer. Dermed har jeg steget i gradene, sier hun. Waage Basili mener det er en fordel å ha jobbet operativt innenfor ulike sider av virksomheten. – På denne måten har jeg sett flere sider av shipping-bransjen, og vet hvordan de forskjellige delene fungerer. Dette gir meg et bedre helhetsbilde når jeg nå skal ta viktige avgjørelser som gjelder hele selskapet, sier hun. Stillingen som konsernsjef GC Rieber Shipping betyr krevende og til tider lange arbeidsdager. Men hun føler allikevel det fungerer fint på hjemmebane. – Shipping kan absolutt forenes med familieliv. Det er kun en deler av bransjen hvor det kreves arbeid 24 timer i døgnet. Ellers er mange jobber fleksible, som i andre bransjer, og jeg føler at jeg er tilstede for mine barn til tross for lange arbeidsdager. Jeg jobber gjerne litt ekstra om morgenen eller kvelden for å få kvalitetstid med barna, sier hun. Ønsker flere kvinner til maritim næring I GC Rieber Shipping etterfulgte Waage Basili tidligere administrerende direktør Sven Rong som gikk bort i august i fjor. – Å jobbe tett med Rong, selv om det var for en kort periode, er noe jeg setter stor pris på i ettertid. Han var i GC Rieber Shipping i mange år, og var viktig i

utviklingen av selskapet. Fra min tid i PGS kjenner jeg GC Rieber Shipping godt fra marked- og driftssiden, hvilket kombinert med min tid som leder for Arrow Seismic har gitt meg god innsikt og en unik plattform for å utvikle selskapet videre sammen med organisasjonen, sier hun. I tillegg til jobben som konsernsjef har Waage Basili styreverv i Odfjell SE og Kongsberg Gruppen ASA. Hun er bevisst på hvilke styreverv hun sier ja til. – For meg skal styreverv være som en symbiose. Styrevervet skal ha relevans for jobben, samtidig skal jeg kunne bringe mine erfaringer inn i styret, sier hun. Waage Basili ser ikke på seg selv som en rollemodell, og selv får hun inspirasjon fra venner og familie. Hun stortrives i jobben og håper at flere kvinner skal se mulighetene maritim næring har å tilby. – Maritim næring må bli et attraktivt alternativ til kvinner. Når langt over 50 prosent av studentmassen ved landets universiteter og høyskoler er kvinner, sier det seg selv at også shippingbransjen må kunne tiltrekke seg disse hodene for å forbli dynamisk. For å få nok kandidater til topplederstillinger må næringen i større utstrekning rekruttere kvinner i lavere stillinger og som mellomledere. Det gjelder å få og beholde de beste hodene, og her har bransjen en jobb å gjøre, avslutter Irene Waage Basili.

www.maritimebergen.no


ANNONSE

S&S_Natural gas_PSV_1_2_052011

Powered by natural gas

Rolls-Royce is widely recognised for its ship design and system solutions for a broad range of vessels. Systems comprising propellers and thrusters, engines, stabilisers, deck machinery, rudders, steering gear, automation and control systems. Rolls-Royce supply gas-powered propulsion solutions that reduce emissions significantly. Compared to diesel engines that meet IMO

Tier 2 emission levels, Bergen gas engines give E2 weighted emission reductions of 86% NOx, close to 30% in CO2 and virtually eliminate SOx and particulates, already meeting enforced and future IMO Tier 3 requirements. Trusted to deliver excellence Clean efficiency by Rolls-Royce.

www.rolls-royce.com

Rolls-Royce

Maritime teknologiske løsninger i verdensklasse Rolls-Royce er en av de største industriarbeidsgivere i Hordaland, og avdelingene på Hordvikneset og i Drotningsvik utmerker seg på verdensbasis. – Våre marine gassmotorer er de eneste av sitt slag i verden. I tillegg er vi Norges eneste gjenværende motorprodusent av sin klasse, sier Vice President, Offshore-Engines Kjell Harloff ved Rolls-Royce, Engines-Bergen. Motorfabrikken leverer diesel- og gassmotorer for skip, plattform og kraftstasjoner på land, og ligger ved Nordhordlandsbroen på Hordvikneset. Bedriften har cirka 650 ansatte og er dermed en av de største industriarbeidsplassene i Hordaland.

det første av Island Offshore`s to Plattform Supply fartøy av Rolls-Royce design UT 776 CDG.

– Motorene er i verdensklasse med tanke på drivstoffeffektivitet og pålitelighet, og våre gassmotorer møter allerede de strengeste miljøkrav som vil tre i kraft fra 2016 (IMO Tier III). Sammen med Rolls-Royce Propulsion og Automation & Control, kan vi tilby skreddersydde fremdriftsløsninger som vil gi brukerne den beste fleksibilitet, drivstofføkonomi, lave utslipp og driftssikkerhet, sier han. Det er nettopp gjennomført suksessfulle testkjøringer av to diesel - og to gassmotorer som skal ombord i

– Liegruppen på Sotra har under bygging en ny fiskebåt med en helt ny innovativ løsning fra oss som er forventet å redusere drivstoffforbruket betydelig, sier General Manager ved Rolls-Royce Power Electric Systems John Roger Nesje. Avdelingen som holder til i Drotningsvik, leverer elektriske kraftsystemer for skip. Det kan være gass-elektrisk, diesel-elektrisk eller hybride systemer.

– Disse er unike i verdensammenheng, og vil vise vei for andre rederi som vil bidra til å bedre miljøet innen skipsfarten, sier Harloff. Det er ikke bare ute i verden de verdsetter Rolls-Royce sin kompetanse og spesialiserte produkter.

– Vi er spesialiserte på kraftelektriske systemer for skip samt design, arkitektur, kontroll og automasjonssystemer for dette. Spesialområdene er generatorer, motorer og frekvensomformere i størrelsesorden 200-300kW opp til 6000kW, levert i hovedsak som komplette system til offshorefartøy. Vi har egen forsknings -og utviklingsavdeling som er langt fremme på spesialiserte systemer og nye komponenter som vi bringer til markedet, sier Nesje. Rolls-Royce Power Electric Systems er unike ved at de leverer en spesiell type frekvensomformere til det marine markedet, disse gjør det mulig å designe kraftsystemer som reduserer betydelig drivstofforbruket. – Avdelingen i Drotningsvik er leverandør av skipssystemer, ikke bare komponenter. Det innebærer at vi har en unik kompetanse på skipets systemer fra kraftproduksjon via distribusjon, forsyning, transformasjon, til frekvensomforming og en variasjon av forbrukere helt ut til skipets fremdrift, sier Nesje.


I Bergensregionen jobber 18 000 mennesker innenfor maritin næring

Nytt senter snart på plass I Bergensregionen representerer den maritime klyngen en årlig verdiskapning på over 18 milliarder kroner, mens rundt 18 000 mennesker har sitt daglige virke innen næringen. For å styrke konkurranseevnen ytterligere opprettes det nå et eget Senter for maritim offshoredrift og vedlikehold. Tekst: Marius Anfinsen Foto: Øyvind Ganesh

– Regionen er ledende innenfor drift, vedlikehold og modifikasjon for olje, gass, offshore vindkraft og den maritime næringen. Men vi mangler et godt nok tilbud på teknisk masterutdanning og en felles arena hvor det kan samarbeides om forsknings- og utviklingsoppdrag knyttet til drift og vedlikehold, sier administrerende direktør i Business Region Bergen, Asbjørn Algrøy. – Til tross for størrelsen og betydningen av driftsog vedlikeholdsindustrien for verdiskapningen i regionen er dette kun i begrenset grad reflektert i det utdanningstilbudet som gis ved Universitetet i Bergen og høgskoler i regionen. Tilsvarende utføres det også svært lite industrirettet forskning og utvikling (FoU) innenfor industriell drift og vedlikehold, fortsetter han. Derfor ble det i løpet av høsten 2011 etablert en interesseorganisasjon hvor de viktigste aktørene innen næring, forskning og utvikling deltar. Det er også utviklet en prosjektplan som skal danne grunnlag for gjennomføring av nødvendige aktiviteter frem til formell etablering av senteret i midten av januar 2012. Senterets eiere og brukere er de viktigste industrielle aktørene i regionen sammen med miljøene innen forskning, utvikling og utdanning. Viktig og etterlengtet – Hvilken betydning vil senteret få for Bergens-

regionen når det gjelder drift, vedlikehold og modifikasjon? – Senteret vil i betydelig grad bidra til å styrke leverandørklyngen sin konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt gjennom fokus på samarbeid innen tilstandsbasert drift og vedlikehold. I tillegg vil FoU- miljøene styrkes og forskningsinnsatsen økes innenfor hele drift- og vedlikeholdsmiljøet. I Bergensregionen omsetter maritim klynge for over 77 milliarder kroner og representerer en verdiskapning på over 18 milliarder. Den maritime klyngen i Bergensregionen sysselsetter ca. 18 000 ansatte fordelt på nærmere 1300 foretak. Den maritime klyngen er dermed den nest største næringsklyngen etter energinæringene målt etter verdiskapning, sier Algrøy. I første omgang satses det på at senteret etableres hos Christian Michelsen Research (CMR). Utredningene som er gjort viser at dette er det mest aktuelle miljøet i regionen med en vertsinstitusjon som har tung faglig FoU-kompetanse. Stor interesse – Hvilke forventninger har du til det nye senteret? – Jeg har store forventninger til at dette over tid vil utvikle seg til å bli et ledende miljø innen tilstandsbasert vedlikehold og gjennomføring av FoUprosjekter knyttet opp mot virksomhetsområdet. Senteret vil ha en særdeles viktig funksjon for å skape kompetanse i næringen ettersom det i betydelig grad blir gitt opplæring i drift og vedlikehold ved våre høyskoler og universiteter for fremtiden, sier Algrøy. Business Region Bergen har kartlagt interessen for et slikt senter blant mange næringsaktører, og Algrøy sier tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. En av aktørene som ser fram til å benytte seg av senteret er Bergen Inspektør Forum.

Dem som driver moderne skip og i stor grad benytter seg av utstyr og metoder for tilstandskontroll vil gjerne være dem som i størst grad kan komme til å benytte kompetansen ved senteret, sier leder Johnny Ytreland og forteller at Bergen Inspektør Forum har bidratt med representanter i ulike workshops som har blitt arrangert i planleggingsfasen. – For oss er utdanning av nye tekniske inspektører viktig for å sikre rekruttering til disse stillingene i fremtiden. Den tradisjonelle inspektør med erfaring som maskinsjef fra sjøen er en utdøende rase. Vi tror derfor det er viktig å spisse ingeniørutdanningen mot drift og vedlikehold av skip, da opp mot inspektørenes kompetansebehov for å løse sine oppgaver. Dette er det viktig å komme i gang med da jeg har inntrykk av at det er en del inspektører i Bergensregionen som i dag nærmer seg pensjonsalder, sier han.

Asbjørn Algerøy, direktør i Business Region Bergen

Johnny Ytreland, leder for Bergen Inspektør Forum

– Måten senteret blir brukt på vil variere mye mellom rederiene og den type skip de opererer.

www.maritimebergen.no

17


ANNONSE

SKIPSREGISTRENE - NIS/NOR Neste år slås registrene sammen med SJØFARTSDIREKTORATET Norge er en av verdens største flaggstater. Nærings- og Handelsdepartementet administrerer flagget gjennom Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene NIS/NOR.

1.januar 2012 slås Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene

ivareta deres behov har registeret vaktordning fra 07:00 til midnatt alle dager unntatt søndager og internasjonale helligdager.

De siste årene har vi opplevd en markant økning i antall registrerte fritidsfartøy i NOR. Alle norskeide

sammen for å gi en mer brukervennlig og enhetlig sjøfartsadministrasjon. Registrenes kjerneoppgaver, fartøy over 15 meter må registreres så sant de ikke seiler registrering av skip og rettigheter i skip, videreføres og vi vil under et annet lands flagg. Registrering av fartøy under fortsatt være å finne i Valkendorfsgaten 6: i hjertet av Bergen. 7 meter er frivillig. Stadig flere eiere av fritidsfartøy ser fordelene ved registrering og erfaring viser at registrerte Det norske flagget symboliserer kvalitet og Norge er ett fartøy selges raskere. av få land Paris MoU har godkjent som lavrisiko i det nye havnestatskontroll regimet.

Skipsregistrene er et viktig redskap for å fremme norsk maritim næring og sikre vår posisjon i den globale skipsfarten. For at Norge skal være et attraktivt registreringsland for norske og utenlandske redere, må Skipsregistrene drives effektivt og servicerettet. NIS/NOR anstrenger seg for å innfri slike forventninger. Saksbehandlingen er effektiv og punktlig for å imøtekomme næringens strenge kvalitetskrav. Det bidrar til effektiv sjøtransport og hindrer forsinkelser eller i verste fall at skip holdes tilbake i havner på grunn av uoverensstemmelser i dokumentene. Registrering sikrer rettsvern for eiere, ansatte og materielle verdier.

Våre brukere befinner seg ofte i andre tidssoner og for å

Norges ambassader og konsulære stasjoner i 164 land bistår ofte Skipsregistrene ved registrering og utstedelse av midlertidige sertifikater. Stasjonene kan også tilby assistanse til skip og mannskap i vanskelige situasjoner, som for eksempel ved kapring.

Kontakt oss i ”hjertet av Bergen”: Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen Tlf.: 55 54 12 50, E-post: post@nis-nor.no

wwww.nis-nor.no


ANNONSE

En attraktiv arbeidsgiver i den globale shippingnæringen

Arbeidsgivere som kan vise til god håndtering av internasjonalt ansatte, vinner kampen om de beste arbeidstakerne. Fornøyde medarbeidere Ansatte om bord på skip med internasjonal aktivitet har berettigede forventninger til at deres arbeidsgiver håndterer de skatte- og trygdemessige utfordringer som oppstår på en god måte. Det er derfor avgjørende at arbeidsgiver kan vise at de har et bevisst forhold til de internasjonale reglene som gjelder for arbeidsopphold på skip, sier advokat Bente Frøyland i Deloitte Advokatfirma AS. Hun er leder av GES (Global Employer Services) avdelingen i Deloitte Bergen. De ansatte krever trygge og forutsigbare arbeidsvilkår og det er viktig at det ikke oppstår skatte-, avgifts- og trygdemessige komplikasjoner knyttet til et internasjonalt arbeidsoppdrag, legger hun til. Økt bevissthet i shippingnæringen Deloitte erfarer økt pågang fra shippingnæringen. Frøyland mener at det er et økende fokus på å overholde disse forpliktelsene, både hva gjelder arbeidsgiver og arbeidstaker. En årsak til det kan være at skattemyndighetene selv har økt sitt fokus, både i Norge og internasjonalt. Det er vår oppfatning at de ansatte har fått med seg utviklingen og foretrekker en arbeidsgiver som håndterer internasjonal skatt og trygdemedlemskap på en profesjonell måte, sier hun. Arbeidsgiver må ta høyde for at arbeidstakerne etter lokale regler vil kunne bli skattepliktig i arbeidsstaten for eksempel når det drives offshorevirksomhet innen olje og gass, samtidig som de opprettholder skatteplikten i hjemlandet. I tillegg kan arbeidsgiver ha både rapporteringsforpliktelser og plikt til å gjennomføre forskuddstrekk. En kostnadseffektiv og praktisk tilnærming til arbeidsgiverforpliktelser globalt forutsetter at selskapet er i forkant av problemstillingene. Mange arbeidsgivere tilbyr også sine ansatte bistand med levering av selvangivelsen, både i arbeidsstaten og i hjemstaten. På denne måten bidrar arbeidsgiver til at arbeidstakerne oppnår den skattenedsettelsen de har krav på.

Trygdemedlemskap – et krevende internasjonalt regelverk Om skattereglene er sammensatte, står vi overfor et om mulig enda mer uoversiktlig regelverk når den enkeltes trygdemedlemskap skal vurderes, mener Øyvind Tøkje, Senior Tax Manager i Deloittes GES-avdeling. Det er egne regler som bestemmer i hvilken stat en person skal være medlem i en trygdeordning. Ny og gammel EØS forordning samt trygdeavtaler mellom ulike stater er del av det regelverket som må vurderes. Her finnes særlige regler som gjelder for ansatte om bord på skip. Det er altså ikke så enkelt, som mange arbeidstakere later til å tro, at man er medlem i norsk folketrygd ved at det betales trygdeavgift i Norge. En arbeidstaker kan være uten dekning i folketrygden selv om både trygde- og arbeidsgiveravgift er betalt. Dersom et stønadstilfelle oppstår, er dette selvsagt svært uheldig og kan sette arbeidsgiver i et dårlig lys, sier Tøkje. Deloittes GES-avdeling i Bergen vokser Deloittes GES-avdeling er Bergens største miljø innen denne type tjenester og er stadig voksende, opplyser Bente Frøyland. Hele vårt GES team jobber full tid med slik bistand. Per i dag er vi 6 medarbeidere med bred erfaring fra skatteetaten og næringslivet. Vi har også daglig kontakt med Deloittes GES team verden over, og kan på denne måten gi svar på andre lands regelverk så vel som det norske, avslutter hun.

En arbeidstaker kan være uten dekning i folketrygden selv om både trygde- og arbeidsgiveravgift er betalt


20


21

s. 36


It’s about partnership

Skip på alle verdenshav DNV is one of the world’s leading classification societies. We assist our customers within the maritime industry to manage their risks in all phases of a ship’s life, through ship classification, fuel testing and a range of technical business risk, environmental and competency-related services.

Grieg Shipping Group eier og drifter 26 ”Open-Hatch” lasteskip som går i internasjonal trafikk. Skipene er opptil 210 meter lange med lastekapasitet på 30–50.000 DWT (dødvekttonn). Lasterommene og kranene, som er spesiallaget for papirprodukter og annen tørrlast, har regnbeskyttelse og avfuktingsanlegg. Skipene kan også frakte konvensjonell last i lasterommene, samt containere og prosjektlast. Grieg Star Shipping er ansvarlig for markedsføring og kommersiell operasjon av skipene.

Det Norske Veritas Johan Berentsens vei 109-111 NO-5020 Bergen, Norway tel: +47 55 94 36 00 www.dnv.com

Optimized lifecycle cost?

Absolutely.

Our goal is to maximize the uptime of all vessels. Everything we deliver is designed for high availability, reliability and easiness to service. Our certified deliveries to major international shipping companies show reliable solutions without unpleasant surprises. www.abb.com/motors&generators

ABB AS Discrete Automation and Motion Phone: +47 03500 E-mail: motor@no.abb.com


Piratfaren øker I løpet av de siste fire årene har piratvirksomheten i Adenbukten og Det indiske hav forandret seg fra enkeltvise angrep mot nødhjelpssendinger til hyppige og voldelige angrep mot sjøfolk. Avdelingsleder for Norges Rederiforbund, Haakon Svane forventer ingen bedring ved utgangen av dette året. Snarere tvert imot. Tekst: Ina-Cristine Helljesen Foto: Scanpix

4200 sjøfolk ble utsatt for voldelige piratangrep i Adenbukten i 2010. 1100 av disse ble tatt som gisler. Piratene er blitt mer aggressive og angrepene skjer opp til 2000 kilometer utenfor den lange somaliske kysten mot Adenbukta og Det indiske hav. – Den prosentvise andelen kaprete skip har sunket, men antallet kapringsforsøk har gått opp. Vi vet at piratene er svært dyktige til å tilpasse seg skipsfartens beskyttelsestiltak, sier Haakon Svane. Han er leder for beredskapssekretariatet i Norges Rederiforbund. Sekretariatet skal holde oversikt over det gjeldende trusselbilde i piratutsatte far-vann og til enhver tid vite hvor norske skip som er i krise befinner seg. – Vi frykter derfor hva som skjer nå som piratvirksomheten tar seg opp igjen etter monsunsesongen, uttrykker Svane. Norge rangerer lavt Ca. 1000 norskkontrollerte skip passerer gjennom

verdens travleste skipsledd i Adenbukten hvert år, og hundrevis gjennom Hormuzstredet. En rekke blir utsatt for kapringsforsøk, men så langt har kun to blitt tatt i fangenskap. – Norske rederier bruker store ressurser på å beskytte sine mannskap og skip, og det er gledelig å se at Norge ligger lavt på kapringsstatistikken. Det er ikke tilfeldig, sier Svane. Han forklarer at norske skip i utgangspunktet er like sårbare som andre, men at rederiene er flinke til å gjennomføre anbefalte sikringstiltak som god utkikk, kontakt med marinestyrkene i området, piggtråd, vannkanoner og manøvringsteknikker. Men norske skip angripes også og er stadig utsatt for reell fare i det Module22 amended 4.pdf store havområdet der piratene herjer. – Piratene bruker stadig hardere virkemidler for å ta kontroll over skipene. Beskyttelsestiltakene hjelper, men representerer ingen garanti mot bording. Flere skip enn før tar derfor også i bruk bevæpnete vakter

som tilleggsbeskyttelse, fordi det mangler tilstrekkelig militær beskyttelse, sier Svane. Nød og lovløshet Svane understreker at det i økende grad er organiserte kriminelle somaliske grupper som står bak piratvirksomheten. – Bakmennene lokker fattige somaliere med gode inntekter og tilgang til luksusvarer. I et land som i to tiår har slitt med manglende styre og sterk nød, lar dessverre noen seg friste til slik kriminell virksomhet. – Hva bør gjøres for å få bukt med problemet? – Mer bør gjøres for å forhindre selve virksomheten, 07-09-11 09:53:51 og for å straffe piratene og deres bakmenn. Til sjuende og sist handler det også om å få slutt på lovløsheten og nøden i Somalia. Men det er et langsiktig prosjekt. I mellomtiden må sjøfolkene beskyttes best mulig, avslutter Haakon Svane.

WESTFAL-LARSEN

Westfal-Larsen selskapene er engasjert innen internasjonal skipsfartsaktivitet.

C

M

Y

Westfal-Larsen Management AS er et drifts- og administrativt selskap med CM kontor i Bergen. Selskapet har driftsansvaret for 5 open-hatch skip, 11 tankskip innen segmentene produkt og kjemikalie samt nybyggingskontrakt for 1MY kjemikalietankskip. CY

Westfal-Larsen Shipping AS opererer 23 moderne “Open Hatch” skip i 16.000 til CMY 55.000 dwt-klassen, beskjeftiget i verdensomspennende kontrakt- og løsfart. Hovedkontoret ligger i Bergen med datterselskaper i Atlanta, Livorno, Rio de K Janeiro, Shanghai og Singapore. Westchart AS opererer 11 produkt/kjemikalietankskip. Flåten er i vekst, og enda et nybygg blir levert i 2012. Hovedkontoret ligger i Bergen, i tillegg har vi utekontor i Dubai.

Leading international insurance brokers managing risks both on and off your ships. Tailored products that protect your revenue against onshore and external risks such as breakdown of terminals, earthquakes and tsunamis, closure of ports, roads or waterways, export controls, political risks, trade credit, strikes, war and civil insurrection. Unconventional marine risks include quarantines, infectious diseases, stowaways, actual or alledged pollution, and infringement of customs laws.

NORTHEDGE AS Solheimsgaten 15 N-5085 BERGEN Tel: +47 55 20 44 00 mail@northedge.no

NORTHEDGE AS OSLO Karenslyst Allé 9 C PO Box 184 Skøyen N-0212 Oslo Tel: +47 22 42 05 40 mail@northedge.no

ORIENTAL SPECIAL RISK SERVICES Pte. Ltd 17 Stanley Street SINGAPORE 068736 Tel: +65 62 24 99 70 mail@northedge.no

23


ANNONSE

Wikborg Rein

holder stø kurs for fremtiden Wikborg Rein er Norges mest internasjonale advokatfirma. Deres suksess i verdensmarkedet skyldes blant annet lang fartstid innen internasjonal shipping.

– Helt siden oppstarten har vårt kjerneområde vært internasjonal shipping. I dag er vi Norges største, og ett av verdens ledende selskaper innenfor maritim rettsvirksomhet, forteller advokat og partner i Wikborg Rein, Øystein Meland. Bred kompetanse Øystein Meland har over 30 år fartstid i advokatfirmaet. I dag er han leder for Shipping Offshoregruppen i Wikborg Rein, som styres fra kontorene i Handelen- og Sjøfartens Hus, lokalisert i Bergen sentrum. Da Meland startet sin karriere i firmaet var de kun to advokater ved kontoret i Bergen. – Vi har i Bergen vokst fra to, til å i dag å være mer enn femti advokater, hvorav fjorten jobber med maritim rett innenfor internasjonal shipping. Til sammen jobber seksti advokater verden over med de internasjonale kundene våre på dette feltet, forteller Meland.

Øystein Meland leder Shipping Offshore-gruppen i Wikborg Rein, ett av Norges største advokatfirmaer.

I internasjonal posisjon Wikborg Rein har en solid posisjon i verdenssammenheng med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. I Bergen er firmaet solid forankret i den maritime næringsklyngen på Vestlandet. Siste tilvekst er fast forbindelse med et advokatfirma i Brasil. Dermed er Wikborg Rein også til stede i Sao Paulo og Rio de Janeiro. – Ved å være etablert med kontorer over store deler av verden, kan vi møte kundene våre der de er og yte bistand akkurat når de trenger det. Vi jobber bredt med shipping, bank og finans. Staben er sammensatt av advokater med ulik bakgrunn og utdanning innen internasjonal rett. Deres kunnskap som går på tvers av næringen, gjør oss i stand til å tilby kundene bistand på alle drifts-områdene deres, sier Meland.

Dedikert til kundene Wikborg Rein har vokst opp sammen med norsk skipsfart og fulgt bransjen i alle dens år. Først fra Norge, senere også fra andre deler av verden. Det betyr at Wikborg Rein har erfaring fra både gode og dårlige tider innen internasjonal shipping. For øyeblikket er det internasjonale markedet nede i en bølgedal. – Inntil for noen år tilbake gikk markedet på skinner, men bransjen er inne i en tøff periode nå, sier Meland. Til tross for usikkert farvann, forsikrer Meland om at kundene til Wikborg Rein er i de beste hender: – Siden vi har opplevd både gode og dårlige tider tidligere, har vi kunnskapen som trengs for å bistå kundene våre, uansett hvordan markedet svinger. Vi har alltid vært der for kundene våre, både i medgang og motgang. Emerging markets og Changing Risks Selv om det er tøffe tider for internasjonal shipping, tenker Wikborg Rein fremover. Målet er ikke bare å håndtere dagens situasjon, men også å være i forkant av de utfordringene fremtiden bringer. En viktig del av den fremtidsrettede driften er å tilpasse seg de nye markedene. For eksempel gjør Kina og Brasil seg gjeldende som sentrale aktører innen den shippingrelaterte offshorevirksomheten, og her kan Wikborg Rein bistå: – Kina har kapitalen til å investere, det heteste markedet er i Brasil, og Norge har erfaringen og kunnskapen, samt den avanserte teknologien som kreves. Vår kunnskap innen shipping og offshoreprosjekter gjør oss svært ettertraktet i det internasjonale markedet, avslutter Meland.

Wikborg Rein Wikborg Rein er ett av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer, med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. Wikborg Rein ble etablert i 1923 av Erling Wikborg. Han jobbet hovedsakelig med sjørett og sjøforsikring og i dag er firmaet Skandinavias største advokatfirma innen shipping og offshore. Bank Finans, Corporate, Energi Naturressurser, Fast eiendom og Handel, Industri og Offentlig virksomhet er andre sentrale fagområder. Wikborg Rein har over 300 medarbeidere, 223 advokater, 68 av dem partnere. Kontoret i Bergen ble etablert i 1978 og består i dag av nærmere 50 advokater, hvorav 18 partnere. Firmaet holder til i Handelen- og Sjøfartens hus i sentrum.


Operasjonsbyen Bergen Bergensrederiene er i verdensklasse med deres unike kompetanse innen drift og operasjon. For å styrke det maritime miljøets unike drift- og operasjonskompetanse har det blitt jobbet for å få et forsknings- og utdanningstilbud forankret i alle byens utdanningsinstitusjoner. Sjøkrigsskolen sitt samarbeid med Universitetet i Bergen er et eksempel på dette, og de har lykkes godt med å utdanne gode operative ledere.

Foto: Jan Kåre Wilhelmsen/UiB

Foto: Torbjørn Wilhelmsen, WICOS

Tekst: Christina Sundli-Härdig Foto: Øyvind Ganesh

Olav Kjellevold Olsen

Erik Mohn

Noen av suksessfaktorene har vært godt rekrutteringsarbeid hvor de har evnet å tiltrekke seg søkere med gode forutsetninger. I tillegg har en omlegging av seleksjonsprosedyrene bidratt til enda bedre utvelging av talent. Olav Kjellevold Olsen er offiserutdannet fra Sjøkrigsskolen, og har 23 års tjenestebakgrunn. De siste ti årene har han arbeidet med utdanning og forskning ved Sjøkrigsskolen. Nå er han lærer i lederskap ved skolen, i tillegg til at han leder forskningsgruppen for operativ ledelse. Omfattende ledertrening Sjøkrigsskolen tilbyr en treårig forskningsbasert og praksisrettet lederutdanning. Dette er blant de lengste og mest omfattende ledertreninger i landet. De har utviklet en lederskapstenking som har tatt den operative konteksten på alvor.

– De siste ti årene har vi hatt en målrettet satsing på å bygge opp intern FoU-kapasitet med fokus på operativ ledelse. Vi har lagt ned mye arbeid og ressurser på å utforske spørsmål av særlig relevans for den operative virkeligheten, sier Kjellevold Olsen. Forskningsinnsatsen har gitt Sjøkrigsskolen nyttig innsikt i utvikling av egen praksis, og har ført til mer praksistrening i utdannelsesløpet, samt internopplæring av veiledere. Kjellevold Olsen mener at viktige suksesskriterier til selve utdannelsen er at de har hatt en klar ledelsesfilosofi som har et praktisk maritimt operativt utgangspunkt. – Vi har en grunntanke her om at mye lederskap betinger praksistrening i krevende situasjoner, med god oppfølging og feedback. Basert på slike erfaringer utvikler hver kadett spesialtilpassede handlingsplaner som øker sannsynligheten for at de trener mer og bedre på en systematisk måte. Ledende innen forskningsmiljøet For å etterkomme næringens behov for å styrke forsknings- og utdanningsbiten har Sjøkrigsskolen blant annet forskningssamarbeid med Universitet i Bergen. – Dette samarbeidet er på mange måter ledende for forskningsmiljøet innen ledelse og operativ psykologi. For vår del har det vært viktig å få innpass og samarbeid med dette fagmiljøet for å heve kvaliteten på vår egen forskning, forteller Olav Kjellevold Olsen. Han legger til at det også er en vinn-vinn-situasjon for Universitetet ettersom Sjøkrigsskolen representerer en bred praksiserfaring som har tett kontakt med det operative miljøet.

Finansiert næringsprofessorat En av Sjøkrigsskolen sine målsetninger har vært å definere et samarbeid med maritim næring. Særlig da knyttet til FoU. – Vi har hatt møter med Næringsrådet, og diskutert muligheten for etablering av et næringslivprofessorat som er finansiert av næringen. Hensikten er at de skal jobbe konkret med utvikling av spesielt relevante områder, slike som sikkerhetskultur, ledertrening, utvikling av gode mannskap, seleksjon og stressmestring, forklarer Kjellevold Olsen. Samarbeid innen maritim operativ næring Universitet har særlig vært proaktiv i forhold til å søke forskningsmidler for prosjekter som er rettet spesifikt mot maritim operativ næring. Sjøkrigsskolen har vært involvert i flere samarbeidsprosjekter. – Ett av prosjektene retter seg mot maritim transportsikkerhet langs kysten, mens et annet ser spesifikt på hvordan sikkerhetsnivået kan heves ombord gjennom lederskap og utvikling av et sunt sikkerhetsklima, utdyper han. Begge prosjektene baserer seg på samarbeid med vestlandsbaserte rederier. Verdifull kompetanse Personalsjef for maritimt personell hos Seatrans AS, Erik Mohn, har lederutdanning og mange års arbeidserfaring fra Sjøkrigsskolen. Da han sluttet i marinen ble det naturlig å arbeide innfor rederinæringen i Bergen. – Jeg tror at min erfaring fra Sjøkrigsskolen var et pluss da jeg fikk jobben. Den praktiske og teoretisk læringsformen som skolen tilbyr er svært nyttig. Også for videre karriereløp, sier Erik Mohn. Han forteller videre at dem med kompetanse fra Sjøkrigsskolen gir god tilleggskompetanse i shippingmiljøet i Bergen. Sjøkrigsskolen og senere tjeneste i Marinen gir en verdifull formalkompetanse innen ledelse, både praktisk og teoretisk. – De tilfører noe verdifullt til næringen. Sammen med dem som gjerne har en tradisjonell bakgrunn fra NTNU i Trondheim, NHH eller de maritime høyskolene blir det en god kombinasjon av kompetanse. Meningsdimensjon ved valg av yrke Kjellevold Olsen har en klar oppfordring til dem som vurderer en utdanning ved Sjøkrigsskolen. – Vi er en skole for livet vil jeg si. Dersom du liker utfordringer, og trives med å jobbe med andre, gjerne under press, er dette skolen for deg. Vi representerer også et yrkesfellesskap, med et spesielt oppdrag for Norge, nemlig beskyttelse av våre verdier og vår velferd. Dette gir en spesiell meningsdimensjon ved valg av yrke.

Det maritime miljøets unike kompetanse innen drift og operasjon skal styrkes ved lage et tilbud forankret i byens utdanningsinstitusjoner.

www.maritimebergen.no

25


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Skroget til rørleggingsskipet “Deep Energy” fraktes på spesialfartøy fra Dalian i Kina til Florø i Norge.

26

Spisset skipsbygging Bergensrederiene er i verdensklasse med deres unike kompetanse innen drift og operasjon. For å styrke det maritime miljøets unike drift- og operasjonskompetanse har det blitt jobbet for å få et forsknings- og utdanningstilbud forankret i alle byens utdanningsinstitusjoner. Sjøkrigsskolen sitt samarbeid med Universitetet i Bergen er et eksempel på dette, og de har lykkes godt med å utdanne gode operative ledere. Tekst: Susanne Rislå Andersen Foto: Stx Europe

Skipsbygging er fortsatt en viktig del av den maritime industrien i Norge, og norske skipsverft har en stor eksportandel. Aktiviteten har likevel endret seg de siste årene. Flere norske verft har i dag fokus på verftsaktivitet rettet inn mot avanserte og høyteknologiske spesialkonstruksjoner, slik som offshorefartøy, forskningsfartøy, fabrikasjon av plattformer og moduler til installasjoner på norsk sokkel.

– Norske verft har langt på vei tapt sin internasjonale konkurranseevne på selve skrogbyggingen. Men vi har klart å opprettholde og videreutvikle de mer avanserte og teknisk krevende delene av produksjonen og utrustningen. Dermed vil også storparten av verdiskapningen fortsatt skje her i Norge. I tillegg er norske verft fullt ut konkurransedyktige på både reparasjoner, vedlikeholdsoppdrag og ombygginger, forteller Risnes.

Norske verft i verdensklassen – Verftene langs Norskekysten hevder seg fortsatt i verdensklassen. På flere områder har vi en internasjonalt konkurransedyktig spisskompetanse som ingen andre i verden har klart å kopiere enda, sier Øyvind Risnes, kommunikasjonsdirektør i Bergen Group, og forklarer hvorfor Bergen Group-konsernet og de andre norske verftene kan stå imot utenlandske konkurranse. Med konsernledelsen lokalisert i Bergen og verft rett over Puddefjorden inkluderer Bergen Group-konsernet ellers 14 selskaper spredd langs hele kysten.

Prosjektbasert produksjon Fleksibel, arbeidsintensiv og kundetilpasset produksjonsmåte beskriver dagens verftsindustri. Selv om det i en del tilfeller bygges små serier av skip basert på samme basis-design, er kunden (rederen) i stor grad til stede og påvirker produksjonsprosessen i hvert enkelt byggeprosjekt.

– Hvert skip som bygges i dag er mer eller mindre unikt. Fartøyene preges i stor grad av kundetilpassede løsninger og omfattende bruk av avansert teknologisk utstyr. Her har vi mange svært dyktige norske underleverandører som bidrar positivt til en kontinuerlig produktutvikling, påpeker Risnes. www.maritimebergen.no

Til tross for at mange operasjoner er helt eller nesten identiske fra det ene nybygget til det neste, gjør variasjoner i komponentvalg og bruk av arbeidskraft, samt kundenes endringsordre, det vanskelig å strømlinjeforme arbeidsprosessene helt. I sum får skipsbygging preg av prosjektbasert produksjon. Slike prosjekter er norske verft gode på. Ettersom byggeprosjektene er blitt flere, skipene skal bygges på kortere tid og omfanget av uteproduksjon har økt, har også verftenes prosjektstyring blitt sterkere.

Fra Kina til Florø STX Norway Florø er et veletablert verft som seiler i medvind. Nå er verftet i vest også rustet for å påta seg havmølleproduksjon. Men først blir det besøk fra Kina. Tekst: Susanne Rislå Andersen

Etter oppstarten i 1949 har skipsverftet de siste tiårene fremstått med stolthet som en velkjent produsent av avanserte kjemikalie- og juicetankere av høy kvalitet, og med ledende kjemikalietankrederier som Odfjell, Stolt Tankers og Jo Tankers som viktige kunder. Våren 2010 endret verftet i Florø strategi, og nå er hovedfokus på reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip, subsea og rigg, så vel som bygging av subsea og offshore konstruksjoner. Rustet for ny energi Med sin kompetanse og strategiske plassering i Florø tar verftet sikte på å bli en foretrukket samarbeidspartner for veletablerte bedrifter både lokalt og regionalt. Verftet er med sine store haller rustet til å ta på seg havmølleproduksjon, og kan skryte av Norges største overbygde tørrdokk med dokkinger for flere av de store offshorerederiene. Likevel forbereder STX Norway Florø seg nå på å kunne påta seg større riggoppdrag. Deres 80 meter lange kai skal forlenges, forsterkes og dybdeforholdene økes vesentlig, slik at det moderne verftet kan utføre reparasjon, modifikasjon og vedlikehold på de mange oljeriggene som opererer like ut forbi våre fiskeplasser. Velger norsk kompetanse til kjempeskip Først blir det besøk fra Kina. Verftet venter nå på ett av verdens største og mest moderne rørleggingsfartøy; Deep Energy. Det første byggetrinnet er fullført i den kinesiske byen Dalian og fartøyet er nå under forflytting til Florø der båten skal ferdigstilles. – Årsaken er at kompetansen på den type arbeid er langt høyere i Norge enn den er i Kina og Korea, forteller verftsdirektør Oddvar Saunes i STX Norway Florø. I august startet turen som skal ta omtrent 50 dager, og det blir litt av et syn når det enorme skipsskroget kommer på dekket av det enda større løfteskipet. Det er det franske rederiet Technip som skal ha det 194,5 meter lange skipet. Det er ett av de største fartøyene som er ferdigstilt i Norge, så i tillegg til norsk maritim, spisskompetanse kommer nok også verftets tungløftekraner og store transportvogner godt til nytte når det tunge utstyret skal monteres på plass.


ANNONSE

ANNONSE

ONSOFT EKSPANDERER Det er spennende tider for Onsoft Computer Systems. Selskapet som er ledende på administrasjonssystemer til shipping- og offshorebransjen, vil med sitt nylige oppkjøp av Emisoft, gjøre sine kunder enda bedre istand til å oppfylle kravene de møter i de ulike markedene. – Å øke kundens evne til ”compliance” eller evne til å oppfylle alle regelkravene de møter, er helt essensielt for vår virksomhet, forteller administrerende direktør, Hans Petter Torsvik. Torsvik viser til de svært omfattende og komplekse regelverkene som kundene innen shipping og offshore må forholde seg til. Flaggstatenes regelverk, nasjonale myndighetskrav, et mangfold av sertifiseringskrav, samt krav som stilles gjennom organisasjoner som STCW og IMO, for å nevne noen. – Oppkjøpet er i tråd med våre ambisjoner om vekst, samt å bli en enda mer komplett leverandør av avanserte nisjeløsninger. Nå vil vi også dekke miljøkravene som våre kunder står overfor. Emisoft gir oss kompetanse på hele miljøaspektet. Det blir helt sentralt for våre kunder fremover å kunne rapportere og dokumentere på en effektiv måte, hvordan man driver sin virksomhet på en miljøvennlig og ”compliant” måte.

På sikt er planen at selskapene skal samlokaliseres, men selv på kort sikt vil det bli mange synergier innen administrasjon, regnskap, salg, support og produktutvikling. EmiSoft har mange store kunder innen maritim og offshore, blant annet Statoil, ConocoPhillips, Tide og Lerøy Seafood. Oppkjøpet vil øke antall ansatte fra 50 til 90, mens omsetningen dobles fra 50 til 100 millioner kroner.

Møter stadig flere krav – Våre kunder befinner seg i en kompleks verden der mengden av krav øker hele tiden. De må derfor være trygge på at de er ”compliant” i forhold til alle kravene og at de kan dokumentere dette. Nærmere tredve års erfaring og over 200 kunder i 38 land, har gjort OCS software til markedsledere. Gjennom programvarene, OCS HR, OCS Maisy og OCS PreMasterPro, tilbyr OCS optimale løsninger innen HR, lønn, vedlikehold, utleie og operasjonell drift av skip. Nylig fikk de en bekreftelse for dette, da

ONSOFT COMPUTER SYSTEMS AS www.onsoft.no

ett av verdens største rederier ble kunde, nemlig det danske rederiet Torm. – Vår software gjør kundene istand til optimal planlegging og drift av hele virksomheten knyttet til rekruttering, bemanning, kompetanseadministrasjon, kursog reiseplanlegging. Våre løsninger er integrert med de viktigste kursog reiseleverandørene som Falck Nutec, OilComp, SeaGull, Mintra, Instone og Via Flyspesialisten. Disse løsningene gjør våre kunder i stand til årlige besparelser på flere millioner kroner. Aktørene i shipping og offshore er meget klar over viktigheten av å være ”compliant”, for konsekvensene av å ikke være ”compliant” kan være store rent økonomisk. - Økt tid i havn, forbud mot å losse og laste er tapte penger. Skulle det skje en alvorlig ulykke og man ikke oppfyller kravene, vil dette ha store konsekvenser, blant annet på forsikringssiden.

Hans Petter Torsvik, adm. direktør OCS

Våre beste ambassadører Dyktige kunder som vet hva de vil, har vært helt sentralt i Onsofts videreutvikling, fra å være en leverandør med ca. 10 millioner i omsetning for 10 år siden til nærmere 100 mill. i 2011. – Gjennom aktiv dialog, ønsker og behov, hjelper de oss til å videreutvikle våre løsninger slik at de blir enda komplett og effektiviserende. Hans Petter Torsvik er meget klar på hva som er de to viktigste grunnene til selskapets suksess i de krevende markedene. – Fornøyde kunder er våre beste ambassadører, og våre medarbeidere er dedikerte og svært dyktige.

EMISOFT www.emisoft.com


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Nettolønnsordningen

– ikke konkurransedyktig nok Norges fremste fortrinn er den kompetansen som forvaltes i en komplett maritim klynge. Skal vi forbli i verdenstoppen må vi holde oss på tå hev for stadig å være konkurransedyktige i forhold til resten av Europa. Ordninger for å sikre nødvendig norsk kompetanse er avgjørende for å bevare det maritime miljøet. Tekst: Line Andersen Foto: Øyvind Ganesh

Den såkalte ”nettolønnsordningen” er en refusjonsordning for sjøfolk som tilbakebetaler rederiene den skatten som sjømannen har betalt inn. Ordningen gjelder for rederier med norsk internasjonalt flagg i hekken. Slik kan rederier som konkurrerer i et globalt marked mot andre internasjonale rederier kunne velge norske sjøfolk. Dagens refusjonsordning har gjort det mulig for rederiene å satse offensivt i og ut i fra Norge, med store samfunnsmessige ringvirkninger som resultat.

28

– Mange spør hvorfor vi skal tviholde på de norske sjøfolkene, sier Susanne Rislå Andersen daglig leder i Maritimt Forum. – Faktum er at på verdensbasis er Norges maritime miljø i særklasse. Lille Norge hevder seg i verdenseliten, og det er kompetansen i den maritime klyngen som har vært grunnlaget for denne

konkurransekraften. Vi trenger ordninger som gjør våre sjøfolk internasjonalt konkurransedyktige for å bevare den nødvendige, erfaringsbaserte kompetansen fra sjøen, forsetter Andersen. Maritimt Forum har jobbet i mange år for å sikre nødvendig norsk kompetanse i den maritime klyngen. Konkurrenter Danmark var det første landet som innførte nettolønnsordningen. Dette er også det eneste landet som har nettolønn i ordets rette forstand. Den danske sjømann får utbetalt nettolønn tilsvarende en gjennomsnittlig bruttolønn med et gjennomsnittlig skattetrekk. Lønnslippen til en svensk sjømann viser det samme som hvilken som helst annen landarbeider: bruttolønn, skattetrekk etter fradrag og netto utbetalt lønn. Svenske rederier betaler sin arbeidstakers skatt, men trekker fra hele sjømannens innbetalte skatt fra det beløpet de selv skal innbetale. Altså skattefritak for arbeidsgiver. I Norge har nettolønnsordningen et utbetalingstak på 198 000 kroner per år per ansatt. Dette taket har vært uendret i mange år, og noe Maritimt Forum mener svekker ordningens konkurransekraft mot andre europeiske ordninger. Norsk Sjømannsforbund har kommet med et beskrivende eksempel på effekten av en net-

tolønnsordning. To utenriksferger går tilsvarende ruter med samme type mannskap og med samme lønnsnivå. Den ene fergen opererer med nettolønn og den andre ikke. Driften for rederiet uten nettolønnsordning vil bli 50 prosent dyrere i drift for rederiet. Med en nettolønnsordning kan norske rederier beholde norsk flagg og norsk mannskap, og få samme kostnads- og konkurranseutgangspunkt som deres europeiske konkurrenter. En sterk ordning på havet vil altså få ringvirkninger. Den vil gagne industrien som omfatter hele det norske samfunnet og sikre maritim nærings framtid. En nettolønnsordning bør omfatte alle norske sjøfolk på konkurranseutsatte skip, for det maritime Norge skal kunne holde seg i toppen. Nettolønnsordningen kan være med å forhindre sosial dumping på havet og sikrer tusenvis av norske arbeidsplasser.

Skreddersydd maritim kommunikasjon – minutt for minutt Telenor Maritim Radio leverte kommunikasjonsløsningene som muliggjorde Hurtigruten å sende minutt for minutt. Takket være sikre kommunikasjonsbærere og et erfarent støtteapparat kunne hele Norge følge Hurtigruten LIVE på NRK 2 fra 16. til 22. juni. Ferden kunne også følges på web der posisjonene ble logget med to sekunders intervall. Vi ser nå frem til å levere løsninger til samtlige fartøy i Hurtigruten Group!

Vi tilbyr flere ulike kommunikasjonsbærere som VSAT og Inmarsat. Kombinert med SmartBox fra Telenor får man effektiv komprimering og automatisk skifting mellom de ulike bærerne. Fartøyet får sikrere kommunikasjon og lavere utgifter. Det kaller vi skreddersydd maritim kommunikasjon!

Kontakt oss på tlf. 800 888 77 eller salg.mradio@telenor.com

www.maritimradio.no


Ledende maritimt advokatfirma siden 1894 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS har en lang tradisjon for å levere juridiske tjenester til den maritime sektor. Med vår brede internasjonale erfaring er vi en naturlig samarbeidspartner for rederier, off-shore selskaper og den tilhørende servicenæringen. “Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS’ ‘knowledge, strengthin-depth, and value for money are the best in Norway’. Teams in Oslo, Bergen, Trondheim and Singapore comprehensively cover dry and wet shipping.” Legal 500, 2011

Foto: Løtvedt

Bergen kontakt: Partner Jan Vablum, jan.vablum@vogtwiig.no, tel. 55 56 82 00, Christies gate 3A, 5811 Bergen

Bergen Oslo Trondheim Singapore

Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS

vogtwiig.no


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Broer over Nordsjøen

Et skip kan erstatte hundrevis av trailere og spare både miljø og veinettet for unødvendig køer og veislitasje.

Sjøveien ligger som en firefelts vedlikeholdsfri motorvei, klar til å ta imot gods. Som en bro over Nordsjøen bør havet benyttes i større grad. Tekst: Ingeborg Gjeraker Hellene Foto: Øyvind Ganesh

30

Havet er Europas livsnerve. Kysten og de maritime områdene har alltid vært sentral i vår velstand. Således er det underfundig at livsnerven ikke brukes mer. Det antas at veitransporten i Europa frem til 2020 vil øke med 50 prosent fra 2010, til tross for de velkjente ringvirkningene veitransport har på både vei og miljø. De økende klimautfordringene må tas tak i. Et skip kan erstatte 200-400 trailere. Havet må utnyttes bedre som transportmiddel. Europas veinett sprengt Både norske og europeiske myndigheter har anerkjent det enorme potensialet havet har. Det er et sterkt politisk ønske både i EU og Norge å få realisert mer gods fra vei til sjø. Nedover i Europa er veinettet sprengt. Unødvendige køer, veislitasje og miljøskade topper situasjonen. Her hjemme er målet også begrunnet i bedre energiutnyttelse, sikkerhet og mindre miljøbelastning. Regjeringens maritime strategiplan “stø kurs” fremmer også fordelene ved å i større grad nytte den maritime næringen. Likevel har man ikke fått det til. Det bekymrer derfor Maritimt Forum at sjøtransporten taper terreng i konkurransen mot andre transportformer. Sjøtransport Det er betimelig å spørre: Hvorfor blir ikke sjøveien brukt i større grad? – Det er en rekke forhold som avgjør sjøtransportens konkurransevilkår, sier Jørn Prangerød, daglig leder i Maritimt Forum sentralt. – Mange forhold har de politiske myndighetene liten eller ingen innflytelse på. Slik som etterspørselen i markedet, eller markedsaktørenes evne til å tilpasse seg denne etterspørselen. Myndighetene legger imidlertid føringer som bestemmer kostnadsnivået i sjøtransporten, tjenestens tilgjengelighet i valget mellom ulike transportmåter, og transportørenes evne til å fornye produksjonsmidlene. Myndighetene kan også stimulere til

mer sjøtransport ved å støtte ulike markedsføringstiltak. Noe de også delvis gjør gjennom å støtte Short Sea Promotion Center Norway (www.shortsea.tv), utdyper Prangerød. Økt bruk av sjøtransport har og er et stort fokusområde i Maritimt Forum. – Selvsagt har næringen et selvstendig ansvar for å være et konkurransedyktig transportalternativ, men det er opplagt at dagens utforming av det myndighetsbestemte avgiftsregimet for sjøtransport nødvendigvis har stor betydning for dette segmentets konkurranseevne. De største avgiftene som belastes sjøtransport er statlige, slik som krav til bruk av los og avgift for losberedskap. I tillegg til sikkerhets- og kystavgiften. Når det gjelder krav om los er Maritimt Forum tydelig på at det må likestilles med farledsbevis, understreker Prangerød. Avstander gir gevinst Kundene avgjør alltid i et marked. De viktigste faktorene når kunder avgjør hvilket transportmiddel de skal nytte er pris, transporttid og regularitet. Å nytte skip ved frakt av gods mellom Bergen og Oslo er lite konkurransedyktig, men sjøveien mellom Norge og eksempelvis Spania er svært effektiv. Jo lenger avstand, jo større er gevinsten både for avsender og mottaker. Skip som lager Fordelene med skip er større enn det de fleste er klar over. Skip har garanterte transittider, som gjør sjøveien både mer pålitelig og fleksibel enn det trailertransport er. Skip er også en utmerket lagringsplass for varer, noe lavpriskjeden Europris til eksempel har utnyttet seg av. De har ikke egne lagre i Norge, men lagrer i ulike havner før varene blir fraktet ut til butikkene. Slik sparer Europris lagerkostnader og kan tilby sine egne kunder lavere priser. Mange rederi tilbyr i dag containere direkte levert til havnen nærmest mottaker for å spare den dyre omlastingsavgiften. Rederiene kan også friste

kundene med å levere last direkte hos kunden for å spare merarbeid og kostnader. Et mål i Norge, med vår langstrakte kyst, bør være å i større grad nytte denne muligheten en har til å spare både kostnader, veinett og miljø, og sende varer direkte fra avsender til havnen nærmest mottaker. En “vinnvinn” situasjon i alle ledd! Hvordan lykkes? I Maritimt Forum sentralt og regionalt er spørsmålet om hvorfor vi ikke lykkes med mer transport reist i flere fora. Det er av historiske årsaker slik at sjøtransporten i mye større grad enn alternativene på land betaler sin egen infrastruktur gjennom brukerfinansiering. I siste skipsfartsmelding til Stortinget som kom i 2004 har Sintef/ Marintek kommet frem til at sjøtransporten betaler mellom 80–200 prosent av sin egen infrastruktur, mens vei betaler 40 og bane 15 prosent. En nylig undersøkelse utført av Møreforsking for Fraktefartøyenes Rederiforening konstanterte at mens sjøtransporten har nærmere 30 ulike avgifter å forholde seg til, har vei og bane i underkant av 10. Avgiftsregimet for sjøtransporten er en kompleks materie. Dagens system er blitt til over tid uten helhetlig vurdering i transportpolitisk sammenheng. Hvis målsettingen er å flytte gods fra vei til sjø, burde det være en selvfølge at målsettingen blir fulgt opp med å utforme virkemidler i samsvar med dette. Maritimt Forum vil derfor foreslå for regjeringen at det utarbeides en egen nærskipsfartsstrategi hvor en ser på helheten i transportpolitikken, og hva som må til for at sjøtransport skal kunne spille den rollen det politisk legges opp til. Først når denne helheten er på bordet kan virkemidlene utformes på en måte som gjør at vi lykkes med sjøtransport og målsettingen om å overføre mer gods fra vei sjø. Sjøveien er fortiden, nåtiden og i aller høyeste grad fremtiden.


DnB NOR Bergen Utvalgte finansielle transaksjoner 2010 og 2011

Make it possible Marine and offshore cranes • Deck and mooring equipment • Side-loading systems Offshore equipment • Land rigs • Equipment for RoRo and cruise vessels Shipyard material handling • Ship conversion • Drilling equipment Hatch covers • Harbour terminal equipment • Mud systems Global service solutions

KGJS Group

Viken Shuttle

Gearbulk Shipowning

Knutsen OAS Shipping

Det Stavangerske Dampskibsselskap

USD 200,000,000

USD 450,000,000

USD 295,000,000

USD 672,000,000

USD 40,000,000

Export Credit Facility Sole Coordinator

Credit Facility Joint Bookrunner & Joint MLA

Credit Facilities Joint Bookrunner & Joint MLA

Credit Facilities Joint Bookrunner & Joint MLA

Credit Facility Sole Lender

Prosafe

Farstad Shipping

Island Offshore

Havila Shipping

REM

USD 1,100,000,000

NOK 650,000,000

NOK 280,000,000

NOK 562,500,000

NOK 525,000,000

Credit Facility Joint Bookrunner & Joint MLA

Credit Facility Bookrunner, MLA

Credit Facility Bookrunner, MLA

Credit Facility Bookrunner, MLA

Credit Facility Bookrunner, MLA

Olympic Shipping

Rieber Shipping

DOF

DOF Subsea

Simon Møkster Shipping

NOK 437,500,000

USD 112,500,000

NOK 190,000,000

NOK 520,000,000

NOK 680,000,000

Credit Facility Bookrunner, MLA

Credit Facility Bookrunner, MLA

Credit Facility Sole Lender

Credit Facility Bookrunner, MLA

Credit Facility Bookrunner, MLA

MARACC – Marine Accurate Well

Solstad Offshore

Østensjø Rederi

Odfjell Drilling Deepsea Bergen

Odfjell

USD 280,000,000

USD 595,000,000

EUR 81,500,000

USD 190,000,000

USD 171,000,000

Credit Facility Bookrunner, MLA

Credit Facilities Bookrunner, MLA

Credit Facilities Bookrunner, MLA

Credit Facilities Bookrunner, MLA

Credit Facilities Bookrunner, MLA

Grieg Shipping Group

Seatrans

Rederiet Stenersen

Solstad Offshore

Havila Shipping

USD 170,000,000

USD 33,000,000

USD 16,000,000

NOK 700,000,000

NOK 600,000,000

Credit Facilities Bookrunner, MLA

Credit Facilities Bookrunner, MLA

Credit Facilities Bookrunner, MLA

Senior Unsecured Bond Joint Lead Arranger

Senior Secured Bond Joint Lead Manager

www.ttsgroup.com

TELEFON: +47 +47 55 0000 TELEFON: 5530 306060 www.holberg.no www.holberg.no

Dof Subsea

Farstad Shipping

REM

NOK 750,000,000

NOK 400,000,000

NOK 300,000,000

Senior Unsecured Bond Joint Lead Manager

Senior Unsecured Bond Sole Arranger

Senior Unsecured Bond Joint Lead Manager

Odfjell

Odfjell Drilling

Armada Seismic

Member of IMTG International Marine Travel Group Møt oss på vår stand C 3004 på OTD i Stavanger 19.-20. oktober

USD 247,000,000 Sale of minority stake in terminal assets Sole Advisor

NOK 450,000,000 Sale of Odfjell Well Management AS Sole Advisor

Private placement Joint lead manager

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN PORT OF BERGEN TELEFON: +47 55 30 60 00 www.holberg.no

I storm og stille Uansett vind- og værforhold i markedet er DnB NOR en god og stabil finansiell partner innen internasjonal shipping, offshore og logistikk. Vi er stolte over at så mange av verdens ledende selskaper velger å samarbeide med oss.

Shipping, Offshore & Logistikk Singapore • Shanghai • London • Athen • New York • Bergen • Oslo

BERGEN - fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn www.bergenhavn.no

www.dnbnor.no


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Grønn bølge for blått hav Vårt lille land er en maritim stormakt. Skipsfarten er kanskje det eneste området der Norge er så store at vi kan gjøre en global forskjell. Det maritime arbeider målrettet og systematisk for å gjøre nettopp det. Miljø er i vinden. Det er en grønn bølge for et blåere hav. Tekst: Susanne Rislå Andersen Foto: Øyvind Ganesh

32

Norsk maritim næring fremmer kvalitetsskipsfart gjennom innovasjon og internasjonalt forpliktende standarder på miljø, helse og sikkerhet. Næringens perspektiver går langt utover det kortsiktige og kommersielle fokuset. Miljøstrategisk fokus i bransjen Norges Rederiforbunds spenstige nullslippsvisjon sier at norsk skipsfart ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Dette målet er oppnåelig hvis det satses miljøstrategisk. For å bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om klimavennlige alternativ, har Maritimt Forum en kontinuerlig oversikt over eksisterende miljøprosjekt for å øke synergieffekten av tiltakene. Hensikten er at en bevisstgjøring skal bidra til økt miljøstrategisk tankegang. Det er også fokus på hva bransjen gjør selv. Skipsdesign, drivstoff og fremdriftssystem, bruk av ny teknologi og logistikk er noen av de miljøvennlige tiltak som er avdekket i maritime bedrifter i Bergensregionen. Den vedlikeholdsfrie sjøveien ligger som en firefelts motorvei klar til å ta imot gods. Et skip kan erstatte hundrevis av trailere, og havet må utnyttes bedre som transportmiddel. Nedover i Europa er veinettet sprengt. Unødvendige køer, veislitasje og miljøskade topper situasjonen. I Norge er målet også begrunnet i bedre energiutnyttelse, sikkerhet og mindre miljøbelastning. Men hvordan skal man få overført mer gods til sjø for å oppnå denne miljøgevinsten? Foreløpig har Norge brukt millioner i prosjektmidler uten effekt. I tillegg til at næringen selvsagt har et selvstendig ansvar for å være et konkurransedyktig transportalternativ, er det opplagt at dagens utforming av det myndighetsbestemte avgiftsregimet for sjøtrans-

port ikke klarer å gjøre sjøtransporten konkurransedyktig nok. Nå må det utformes virkemidler der en ser på avgiftsregimet og på helheten i transportpolitikken. Betydningen av en miljøhavn I Bergen, rundt Norges største havn, jobbes det lokalt for å tilby landstrøm til skip i havn. Det vil bidra til å forbedre luftkvaliteten. Det er et uttalt mål at Bergen skal bli Europas beste miljøhavn. For vareeiere og transportører blir det viktigste en avklaring hvor bergensregionens framtidige logistikkknutepunkt skal være. Først da kan brukerne bidra for styrke og satse på en fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn. Gevinst av miljøtiltak Det er ulike grunner til bedrifter setter i gang miljørettede tiltak. Omdømme, kostnadseffektivisering, mulighet for å søke tilskuddsordninger og teknologiutvikling er en del av forklaringsfaktorene. Maritime bedrifter i Bergensregionen er opptatt av miljøet og setter i gang tiltak fremfor å avvente på lovpålagte miljøkrav. Bedriftene er likevel tydelig på at for å øke miljøgevinsten bør myndighetene; gjøre det lettere å velge sjøtransport, arbeide mer aktivt opp mot internasjonalt regelverk og legge til rette for incentivordninger for innføring av miljøtiltak. Redusering i drivstoffbruk er både miljøvennlig, men også kostnadsbesparende for et rederi. Investeringene som gjøres er ofte like bra for bedriftens bunnlinje, som for miljøet. Derfor har mange ikke bare grønne motiver bak innføring av tiltak. Dette er en vinn-vinn situasjon for både rederi og miljø: hvorfor skal man ikke kunne spare både penger og miljøet i samme slengen?

Miljøteknologi som konkurransefortrinn Fremtidens vinnere i den internasjonale konkurransen vil være miljøeffektive, med høy kvalitet på sikkerhetsarbeidet. Norges målsetting om å begrense miljøskadelige utslipp har gitt den maritime sektoren mange muligheter for miljøvennlige tiltak. Utvikling av grønn teknologi stiller krav til nye allianser og samarbeidsformer. I det nystartede arenaprosjektet Maritime CleanTech West (MTCW) er drivkraften for samarbeidet å skape framtidsrettede og konkurransedyktige miljøløsninger. Bedriftsnettverket samarbeider der de kan og konkurrerer der de må. Gjennom samarbeidet legger de til rette for å øke tilgang på kompetanse, forskning og utviklings-aktivitet i klyngen, og for utvikling av demonstrasjons- og forskingsprosjekt som gir en mer bærekraftig drift. Historisk vedtak i FNs sjøfartsorganisasjon Skipsfarten bidrar i dag med rundt tre prosent av verdens klimagassutslipp. FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtok i juli at nye skip skal bygges mer energieffektive for å få ned klimautslipp. Fra 2013 krever IMO at det innføres et energieffektivitetskrav for nye skip og en energieffektivitetsplan for alle skip. Norge har vært en pådriver for å formulere et fullstendig regelverk om energieffektiv design og opera-sjon av skip. Sjøfartsdirektoratet kaller IMO-vedtaket “historisk”, fordi FNs sjøfartsorganisasjon har klart å treffe en beslutning hvor man har like forpliktelser for alle. For skipsfart globalt er dette første internasjonaleregelverksomtrerikraftforreduksjonav klimagassutslipp. Et avgjørende prinsipp for internasjonal skipsfart.


Maritimt Forum Bergensregionen: Maritimt Forum Bergensregionen: 32 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2009

32 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2009

– pådriver for en mer synlig maritim næring – pådriver for en mer synlig maritim næring IMaritimt førersetet for sikkerhet Forum Bergensregionen:

noe mål i seg selv å være synlige, men hvis vi ikke På mange områder er maritim næring i er synlige har vi mye mindre muligheter til å få de bergensregionen verdensledende, men det utdannings FoU miljøer vi er avhengige for noe mål i segog selv å være synlige, men hvis viavikke På områder erbevart maritim i mer ermange dessverre en godt hemmelighet Rederier i Bergen ønsker ånæring satse enda på åintern kultur, sikkerhet og beredskap. ikke forvitre. Skal vi bli mer synlige, må vi fremstå er synlige har vi mye mindre muligheter til å få de bergensregionen verdensledende, men det for mange. Det ønsker Maritimt Forum Norsk skipsfart tenker ikke bare på kortsiktig profitt, men investerer hele har somøkonomisk unik. Og den posisjonen våriregion utdannings ogunik FoUermiljøer vi er avhengige av for erBergensregionen dessverre en godt bevart hemmelighet å gjøre med. organisasjonen for noe en mer langsiktig gevinst. Dette arbeidet fremmer helse, sikkerhet somådriftsogSkal operasjonssenter. Dessmå mer vi graver ikke forvitre. vi bli mer synlige, vi fremstå for mange. ønsker Forum og Det sosiale forholdMaritimt verden over. Sikkerhet og tildess sjøsmer er hovedsatsingsområder ogiberedskap undersøker, imponert blir vi over noe mål i seg være synlige, men hvisden vi ikke som unik. Og unik erselv denåposisjonen vår region har mange områder er maritim næring Tekst: Susanne Andersen forPå mange. Bergensregionen å gjøre noe med. drifts- er ogsynlige operasjonskompetansen som finnes har vi mye mindre muligheter til å få de

Maritimt Forum Bergensregionen:

utdannings- og forskningsinstitusjonene. De skal kunne tilby utdanningstilbud som er skreddersydd for næringens i regionen, sier han. De skal utdanningsogbehov forskningsinstitusjonene. kunne tilby utdanningstilbud som er skreddersydd Tettere kontakt politiske miljøer for næringens behov i med regionen, sier han. Maritim næring er en kompetansenæring og viutdanningser en maritim stormakt. vi beholde og forskningsinstitusjonene. De skalvår Tettere kontakt med Skal politiske miljøer posisjon, må vi snakke med politikere og andre kunne tilby utdanningstilbud som er skreddersydd Maritim næring er en kompetansenæring og for næringens behov i regionen, sier han. offentlige beslutningsmyndigheter. – Vi skal jobbe utdanningsog forskningsinstitusjonene. De skal vi er en maritim stormakt. Skal vi beholde vår mye tettere opp de politiske tiden kunne tilby utdanningstilbud ermiljøene skreddersydd posisjon, må vi mot snakke medsom politikere ogi andre Tettere kontakt med politiske miljøer for næringens behov i regionen, sier han. fremover, det er viktig at vår næring er synlig offentlige beslutningsmyndigheter. – Vi skal jobbe Maritim næring er en kompetansenæring og overfor de som i dette landet. I forkant mye tettere oppbestemmer mot de politiske i tiden vi er en maritim stormakt. Skal vimiljøene beholde vår Tettere kontakt med politiske miljøer av Stortingsvalget haddeatvivår møter med er de synlig fleste fremover, detviersnakke viktig næring posisjon, næring må med politikere og andre Maritim er en kompetansenæring og partier, og vi har en stor jobb med å informere overfor demaritim som bestemmer dettevi–landet. I forkant offentlige beslutningsmyndigheter. Vi skal jobbe vi er en stormakt.i Skal beholde vår ogmye engasjere politikere og tettere opp de politiske miljøene tiden av Stortingsvalget hadde vi møter med fleste posisjon, må vi mot snakke med politikere ogi de andre andre, avslutter styreleder fremover, det ersier viktig at vår næring erinformere synlig som deog påbeslutningsmyndigheter. land, Magne Horneland, leder partier, vi har en Alf stor jobb med offentlige – Viåskal jobbe Martens. overfor de som bestemmer i dette landet. I forkant på Norsk Senter for de Maritim Medisin (NSMM). og engasjere politikere og mye tettere opp mot politiske miljøene i tiden av Stortingsvalget hadde vi møter med de fleste Det nasjonale kompetansesenteret har hele jordfremover, det er styreleder viktig at vår næring er synlig andre, avslutter partier,som ogsom vihelseregion har en stornår jobb med å informere kloden de gjennom legevaktoverfor de bestemmer i dette landet. I forkant Martens.

– pådriver for en mer synlig maritim næring – pådriver for en mer synlig maritim næring

bergensregionen verdensledende, mensom det drifts- og operasjonssenter. Dess mer vi graver utdannings og FoU miljøer er avhengige for innen rederier, verft, service ogviutstyrsbedrifter noe mål idess seg selv å være synlige, men hvisden viavikke På områder er maritim næring iundersøker, ermange dessverre en godt bevart hemmelighet og mer imponert blir vi over Tekst: Susanne Rislå Andersen Foto: Øyvind Ganesh – I vår nye strategi legger vi vekt på at Maritimt Tekst: Susanne Andersen ikke å forvitre. Skal vi bli mer synlige, må vi fremstå og institusjoner. I tillegg har vi Sjøforsvaret og den er synlige har vi mye mindre muligheter til å få bergensregionen verdensledende, men det for mange.skal Det ønsker Maritimt Forum drifts- og operasjonskompetansen som finnesde Forum Bergensregionen være en aktiv pådriver som unik. Og ermiljøer den posisjonen vår region utdannings ogunik FoU viutstyrsbedrifter er avhengige av har for store energisektoren, forteller Martens. erBergensregionen dessverre en godt bevart hemmelighet å et gjøre noe med. innen rederier, verft, service og at regionen blir legger oppfattet som internasjonalt som driftsog operasjonssenter. Dess mer vi graver – for I vår nye strategi vi vekt på at Maritimt ikke å forvitre. Skal vi bli mer synlige, må vi fremstå Maritimt Forum Bergensregionen ønsker blant – Den komplekse virkeligheten i form av hurtig –for Vi ser at det er økt satsing på aspekter innen drift mange.sier Det ønskerPaal Maritimt og institusjoner. I tillegg har viimponert Sjøforsvaret ogover den maritimt tyngdepunkt, styreleder MartensForum og undersøker, dess mer vi den Forum Bergensregionen skal være engiraktiv pådriver som unik. Og unik er posisjonen vår region hari arbeidende media ogden svært mange blir interessenter av selskap som statistisk flere Tekst: Susanne Andersen annet å etablere et kompetansesenter innenfor Bergensregionen å gjøre noepåviste med. positive store energisektoren, forteller Martens. i Maritimt Forum Bergensregionen (MFB). driftsog og operasjonskompetansen som finnes som driftsoperasjonssenter. Dess mer vi graver for at regionen blir oppfattet somnedgang et internasjonalt en uønsket hendelse, gjør at det er mer og mer releffekter. Eksempelvis i ulykkesfrekvens, maritim drift og operasjon. Maritimt Forum Bergensregionen blant innen rederier, verft, service ogønsker utstyrsbedrifter Martens har erfaring fra maritim næring og undersøker, dess mer imponert blir vi over evant å kunne respondere hurtig og riktig. Slik den kan reduserte kostnader, økt læring og ommaritimt tyngdepunkt, sier styreleder Paal Martens – Ilang vår nye strategi legger vi vekt påbedret at Maritimt Tekst: Susanne Andersen og institusjoner. I tillegg har vi Sjøforsvaret og den annet å etablere et kompetansesenter innenfor i regionen, han var blant annet sjef for verftet driftsog operasjonskompetansen somuønsket finnes man komme best mulig ut av en eventuell dømme, sier Jo Tidemann i være Proactima. Forum Bergensregionen skal en aktivFirmaet pådriver Bergen i Maritimt Forum Bergensregionen (MFB). Maritime College store energisektoren, forteller Martens. maritim drift og operasjon. hendelse. Sikkerhetsarbeid koster, men studier fra leverer tjenester innen risikostyring, HMS-ledelse innen rederier, verft, service og utstyrsbedrifter Mjellem & Karlsen i en årrekke og har fulgt at regionen blir oppfattet som et Martens har– for erfaring fra maritim næring Ilang vår nye strategi legger vi vekt påinternasjonalt at Maritimt Et annet grep for å utvikle maritime Maritimt Forum Bergensregionen ønsker blant annet DNV, atden denvisterke økonomiske investog beredskap, og har registrert positive effekter og institusjoner. I viser tillegg har Sjøforsvaret ogblant den næringen tett i både gode tider og i krisetider. maritimt tyngdepunkt, sier styreleder Paal Martens Forum Bergensregionen være aktiv pådriver i regionen, hos han var blant annet skal sjefmed. for en verftet annet ålønner etablere etCollege kompetansesenter innenfor næringen videre, er å styrke og eringen seg på sikt, omutdanningsman gjør dette riktig. rederier de samarbeider I Bergen jobber store energisektoren, forteller Martens. Bergen Maritime i også Maritimt Forum Bergensregionen (MFB). Martens&har lang fartstid i Maritimt for at regionen blir oppfattet som etForum, internasjonalt Mjellem Karlsen i en årrekke og har fulgt maritim drift og operasjon. forskningstilbudene i regionen. Det gir også et helt klart konkurransefortrinn, avsselskapet nå sammen med blant andre Odfjell SE Maritimt Forum Bergensregionen ønsker blant Martens har erfaring fra maritim næring Et annet grep for å utvikle den sterke maritime og nå ser han behovet forlang åtider synliggjøre næringen maritimt tyngdepunkt, sier styreleder Paal Martens næringen tett i både gode og i krisetider. lutter Tidemann. innen beredskap og sikkerhetskultur. – I dag finnes det dessverre ikke mange maritime annet å etablere et kompetansesenter innenfor i regionen, hanaktiv var blant sjef for verftet næringen Bergen videre, Maritime er å styrke utdannings- og i regionen en lang myeForum mer måte.annet i også Maritimt Bergensregionen (MFB). College Martens harpå i Maritimt Forum, maritim drift og operasjon. utdanningsløp og synlige karriereveier i regionen. Mjellem &fartstid Karlsen i en årrekke og har fulgt Martens har lang erfaring fra maritim næring forskningstilbudene i regionen. Et annet grep for å utvikle den sterke maritime Fra himmel til hav – Det er ekstra gledelig atgode rederier i regionen viser og nå ser han behovet for åisynliggjøre næringen næringen tett både tider og i krisetider. Men vi vet at utdanningsinstitusjonene har en i regionen, hanseg varenda blantlengre annetenn sjefminstekrav, for verftet – I dag Sikkerhet finnes det ikke mange maritime Vise på hvor vi unike næringen videre, å College styrke utdanningsog ogdessverre helse ererogså viktige stikkord i den at de mye vil er strekke Bergen Maritime i regionen en mer aktiv måte. Martens har også lang fartstid i Maritimt Forum, mengde kompetansemiljøer som kan være Mjellem & Karlsen ien ensåårrekke og harOdfjell fulgt kommende internasjonale arbeidsstandarden forskningstilbudene i regionen. utdanningsløp og synlige karriereveier i regionen. – Jeg synes forteller det er skremmende at viktig næring Tidemann. Kjemikalietankrederiet Et for annet grep for å utvikle den sterke maritime og nå ser han for åtider synliggjøre næringen relevant maritim sektor. I en større kartlegging næringen tett ibehovet både gode og ifest, krisetider. Labour Convention” (MLC) som nåen skal –vet I dag det dessverre ikke mange maritime SE er et avhar norske rederier som kontinuerlig jobber for regionen nesten vært usynlig. Blant folk Men vi”Maritime atfinnes utdanningsinstitusjonene har næringen videre, er å styrke utdanningsog i regionen på en mye mer aktiv måte. Vise hvor vi er unike vi nettopp har gjennomført, viste det seg at vi har Martens harsikkerheten også lang fartstid i Maritimt implementeres. Verdens mest globale bransje krevfor åpolitikere, bedre om bord på skip. Forum, Proacutdanningsløp og synlige karriereveier i regionen. myndigheter, utdanningsinstitusjoner, mengde kompetansemiljøer som kan være forskningstilbudene i regionen. – Jeg synes det skremmende at en så ogernå ser han behovet for åviktig synliggjøre næringen sterkeerfagmiljøer innenfor flere områder. Dette et internasjonalt regelverk med internasjonale jobber med rederier som tar næring takeri det typiske utvi vet at utdanningsinstitusjonene har en og mellomtima bedriftene internt iunike næringen relevant sektor. I en større kartlegging –Men Ifor dagmaritim finnes det dessverre ikke mange maritime Vise hvor vi ermer i regionen på en mye aktiv måte. for regionenfordringer, nesten harfor vært usynlig. Blant folk fest, mellom formålet hele bransjen. Kommende konveneksempel kommunikasjon skal vistandarder utnytte, er at institusjonene skal mengde og kompetansemiljøer som kan være utdanningsløp og synlige karriereveier i regionen. – Jeg synes det er skremmende en så viktig næring dessverre liten kunnskap om hva denneatnæringen vi nettopp har gjennomført, viste det seg at vi har sjon viltettere. gjelde uavhengig av flaggets nasjonalitet fartøy og landorganisasjon. Tilbakemeldingene de myndigheter, politikere, utdanningsinstitusjoner, relevant for maritim sektor. I en større kartleggingi samarbeide Planen er å etablere et ”maritimt for regionenog nesten vært usynlig. fest, Men vi og vetvil at utdanningsinstitusjonene har en betyr for verdiskapning sysselsetting. Det erBlant ikke folk sterke fagmiljøer innenfor flere viste områder. hekken, påvirke rederier mannskap Vise hvor erhar synliggjør at vi gode risikovurderinger, vi nettopp har gjennomført, det segDette at sterkt vi har og mellom får bedriftene internt iunike næringen er detkontinucollege” som skal trekke på deogeksisterende myndigheter, politikere, utdanningsinstitusjoner, mengde kompetansemiljøer som kan være skal vi utnytte, og målet er at institusjonene skal når det gjelder helse og velferd om bord på skip. itetsstyring og beredskapstrening for landorgan– Jeg synes det er skremmende at en så viktig næring sterke fagmiljøer innenfor flere områder. Dette dessverre litenog kunnskap om hva denne næringen mellom bedriftene internt i næringen er det –relevant for maritim sektor. I en større kartlegging MLCtettere. opp til at mannskapet om bord på skip isasjonen i tillegg tilhar omvært bord, gir verdifull gevinst samarbeide Planen er å etablere et ”maritimt for regionen nesten usynlig. Blant folk fest, skal vilegger utnytte, og målet er at institusjonene skal betyr for verdiskapning og sysselsetting. er ikkenæringen skal dessverre liten kunnskap omDet hva denne vi nettopp har gjennomført, viste det seg at vi har ha tilgang til like god medisinsk behandling tilbake til rederiet. myndigheter, politikere, utdanningsinstitusjoner, samarbeide tettere. Planen er å etablere et ”maritimt college” som skal trekke på de eksisterende betyr for verdiskapning og sysselsetting. Det er ikke og mellom bedriftene internt i næringen er det dessverre liten kunnskap om hva denne næringen betyr for verdiskapning og sysselsetting. Det er ikke

sterke fagmiljøer innenfor flere områder. Dette college” som skal trekke på de eksisterende skal vi utnytte, og målet er at institusjonene skal samarbeide tettere. Planen er å etablere et ”maritimt college” som skal trekke på de eksisterende

ordningen ”Radio Medico” på og Stortingsvalget engasjere politikere og av hadde vi behandler møter medsjøfolk de fleste skip på alle verdenshav. Med hovedsete i Bergen andre, avslutter styreleder partier, og vi har en stor jobb med å informere har senteret fåttpolitikere spesielt god Martens. og engasjere ogkontakt med rederiene i denne regionen, og har vært en pådriver på å forandre, avslutter styreleder berede næringen på den nye arbeidsstandarden. Martens. Pål Martens, – Skipsfartsnasjonen Norge bør være i førerstyreleder i setet, sier Horneland. Nå ligger det an til at Maritimt Forum kompetansesenteret, med god støtte i fra nærinPål Martens, gen, skal få tildelt styreleder prosjektstatus fra Den europeii Pål Martens, ske romfartsorganisasjon European Space Agency Maritimt Forum i (ESA). I søknaden styreleder til ESA søkes det om støtte for å Maritimt Forum utvikle en effektiv telemedisinsk assistansetjeneste Pål Martens, ved bruk av satellittkommunikasjon for å kunne styreleder i betjene skip over hele verden. Maritimt Forum

Providing third party ship management Providing third party ship management services Bergen,Norway Norway services from from Bergen, Wallem Norway Wallem Shipmanagement Shipmanagement Norway ASAS

33


Together for Even Better Performance

Based in Bergen, the new Eidesvik Offshore CGGVeritas Joint Venture brings together an integrated and expert ship management team.


Situasjonen stabiliserer seg En hel verden fulgte med da enorme naturkrefter skylte inn over den japanske kystlinjen i begynnelsen av mars i år. Tragedien viste seg raskt å ha stor innvirkning på den globale shippingnæringen. Vel et halvt år senere melder eksperter nå at næringen og markedene er i ferd må stabilisere seg. Tekst: Ina-Cristine Helljesen Foto: Scanpix

inn igjen. Etter hvert som gjenoppbyggingen også blir satt i gang forventer vi også å se en oppgang i jernkullimporten. Japan er også en stor skipsbyggernasjon, og mange har fryktet at krisen vil ramme landets skipsproduksjon. Kearsey kan derimot bekrefte at dette ikke er tilfellet. – Katastrofen rammet nordlige delen av Japan, og ettersom skipsverftene ligger i andre deler av landet har ikke disse blitt rammet verken fysisk eller økonomisk, forteller han.

”Dette er den tøffeste og vanskeligste krisen vi har opplevd siden andre verdenskrig,” uttalte Japans statsminister, Naoto Kan da krisen på den folkerike asiatiske øygruppen var et faktum 11. mars i år. Over 16 000 mennesker mistet livet og store landområder og bygninger ble ødelagt. Med verdens tredje største økonomi, tok det ikke lang tid før de økonomiske innvirkningene også viste seg i det globale markedet og i shippingnæringen. Etter flere måneder med nedgang og usikkerhet peker tallene nå i positiv retning igjen. – Markedet begynner å stabilisere seg og Japans importmengder nærmer seg det nivået det lå på i begynnelsen av året, forteller John Kearsey, sjef for Consultancy og Research avdelingen i det velrespekterte markedsanalyseselskapet, Simpson, Spence og Youngs.

LNG (Liquified Natural Gas) er den eneste handelsvaren som automatisk fikk en opptur like etter krisen, og som dermed har fått en sterkere markedsposisjon enn det hadde før krisen. Kearsey forklarer dette med at LNG har blitt en viktig elektrisitetskilde for Japan.

Råvarer på opptur Både jernmalm og kullimporten som var sterkt skadelidende i begynnelsen, har hentet seg godt

Et unntak Japan er blant verdens største oljeimportører, men råoljens knekk ser derimot ikke ut til å rette seg ut.

– Det er ikke store forventinger knyttet til oppsving i oljeforespørselen. Akkurat nå er den noe høyere fordi den fungerer som en erstatning for atomkraften, men vi antar at dette kun er midlertidig. Oljeimporten så nemlig negative tendenser allerede før tragedien i mars. 60 prosent av landet atomkraftverk er foreløpig ute av drift. Kearsey spår at de fleste atomkraftverkene etter hvert vil åpne igjen, og når dette skjer vil atomkraften overta for oljen som kraftkilde. Han understreker likevel at det vil ta tid før landets økonomiske situasjon er tilbake der den var. – I april lå industriinntektene 13,6 prosent under det de gjorde på samme tid i fjor, mens i juli var nedgangen bare tre prosent. Naturkatastrofen rammet Japans industrielle hjerte, og vi vil ikke se en ordentlig økonomisk opptur før denne produksjonen er oppe og går igjen, avslutter Kearsey.

ANNONSE

Bergen Cabling Det beste fra 2 verdener i én løsning

Bergen Cabling

– Med verdensmarkedet som arena Etter flere år som leverandør av IT-infrastruktur til verftsnæringen og offshore, lanserte SOhome sitt eget kablingssystem på Norshipping i år. Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge.

– Med base i Bergen måtte det nye systemet få navnet BERGEN CABLING, forteller daglig leder Per Schulhus.

DNV-godkjent. Miljøvennlig. Fra SOhome i Bergen. www.sohome.no

Internasjonalt gjennombrudd Kablingsløsningene, som leveres til hovedtyngden av norsk verfts-næring, har også fått sitt internasjonale gjennombrudd med kunder i Europa, Asia, USA og Sør-Amerika. Siste avlegger på stammen er en hybrid løsning som bringer det raskeste fra kobber og fiberkabling inn til en og samme kabel. Hvilket betyr at dagens teknologiske over-

føringshastighet er 10 gigabit på kobber, og 100 gigabit på fiber. – Begge disse er brakt inn i en og samme kabel, og bruksområdet er allsidig. Vi kan bruke kobber de neste ti til femten år, og deretter vil fiberteknologi overta. Med denne løsningen vil man slippe å kable et nybygg på nytt om ti år. Løsningen ligger der, forteller Schulhus. Produseres i Norge Et annet alternativ er å bruke begge mediene for kommunikasjon mot forskjellige grensesnitt. Dette kan være Ethernet med power på kobber, og bilder på fiberdelen.

– Ingen har gjort dette før og vi er stolte av at dette er tatt frem i Bergen med verdensmarkedet som en arena. Vi har som mål å produsere mest mulig i Norge, og deler blir produsert i Trysil, som ikke skulle ha et maritimt marked, men er veldig gode partnere. Det kan produseres billigere utenlands, men det er ikke et alternativ så lenge vi er i stand til å gjøre dette her. Målet med hele konseptet var å skape noe som ble til i Norge og vise at det lot seg gjøre å konkurrere internasjonalt, forteller Schulhus som har bakgrunn fra utvikling både i Alcatel og Nexans.

35


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Nysatsing i Bergen For å finne en resepsjonist som var rappkjeftet nok til å si ”CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS – vær så god” la CGGVeritas og Eidesvik det nye driftselskapet for seismikkskip til Bergen. Tekst: Line Andersen Foto: Ulstein Group

Eidesvik og det internasjonale seismikkrederiet CGGVeritas har hatt tett samarbeid i 14 år. For å sikre en optimal drifting av skipene i CGGVeritas sin seismikkflåte, har disse to sammen nå stiftet selskapet CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS. De ønsker å samle fagekspertise og styrke helheten mellom den maritime og den seismiske operasjonen.

36

Bergen – internasjonalt senter for seismikk Det maritime mangfoldet i Bergensregionen er stort, og det gjelder også innen seismiske undersøkelser etter olje og gass til havs. Flere rederier, seismiske selskap og universitetet gjør at Bergen er blitt et viktig internasjonalt senter for seismikk. Derfor har det internasjonale selskapet CGGVeritas satset på Bergen, og derfor var det naturlig også å legge nysatsingen til den maritime hovedstaden. Eidesvik Offshore sin administrerende direktør Jan Fredrik Meling går inn som styreformann i det nye selskapet som eies 51 prosent av Eidesvik Offshore og 49 prosent av CGGVeritas. Begge rederiene skal bidra med kvalifisert personell og ressurser fra sine respektive organ-

Bilde fra dåpen til Oceanic Vega sommeren 2010 - ett av skipene som det nye managementselskapet skal drifte. Fra venstre: Karsten Sævik( Mananging director Ulstein Verft), Jan Fredrik Meling (CEO Eidesvik Offshore), Alf Rune Jensen (Kaptein Eidesvik Offshore),Christine Chambovet (Godmother), Jean-Georges Malcor (CEO CGGVeritas)

isasjoner, og selskapet skal bygges opp over tid. I Norges seismikkhovedstad skal CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS stå for den maritime driften av ti høykapasitets 3D-seismikkskip. Høyteknologiske skip Begge selskapene er høyteknologiske rederier med stor fokus på sikkerhet og kvalitet i operasjoner. Eidesvik har også markert seg som en innovativ klimaforkjemper. Rederiet ble verdenskjent da deres miljøvennlige brenselcelleskip «Viking Lady»låtilkaiunderklimatoppmøtetiKøbenhavn. De nye skipene som skal inngå i CGGVeritas Eidesvik Ship Mangement AS er skip for høykapasitet seismikkoperasjoner.

Den seismiske flåten er utrustet til å gi minst mulig miljømessig påvirkning. – En milepæl “Dette er nok en milepæl i Eidesvik sitt arbeid for å være et kraftsenter for nye og fremtidsrettede skips- og operasjonsløsninger. Partnerskapet er et strategisk viktig steg som viser at det er et fremtidsrettet og stort potensiale ved at en internasjonal stor industriell aktør og et dyktig offshore- rederi går i tettere samarbeid der de har strategisk relaterte kunnskaper og kompetanse”, som administrerende direktør Jan Fredrik Meling selv sier på Eidesvik sine hjemmesider.

Samlet Wallem-dynastiet Bergensrederen Tom Chr. Steckmest brakte den verdensomspennende Wallemgruppen hjem igjen. Det er nok ikke slik historien egentlig begynner, men det er her vi velger å starte. Noen fortellinger er nesten som eventyr. Dette er en slik. Tekst: Susanne Rislå Andersen Foto: Wallem Group

Wallems første 15000 dwt tanker ble sjøsatt i 1970-årene.

Mannskap om bord på et av skipene som blir administrert av Wallem Group.

www.maritimebergen.no

Wallem-navnet har alltid vært sagnomsust og et av de mest kjente shippingnavnene i Bergen. For et par år siden brakte Bergensrederen Tom Chr. Steckmest eierskapet til en stor og velrenommert virksomhet tilbake til Bergen, gjennom kjøpet som omfattet mer enn 6000 ansatte og driftsansvar for 250 skip. Opprinnelig var kjøpet avWallem Group en interessant forretningsmulighet, en større plattform for virksomhet som passet godt inn i en strategi. Men i en eventyrlig historie passer det bedre å nevne at gjenkjøpet av en virksomhet som Steckmests oldefar etablerte i 1903 nok ga en god følelse. For over 100 år siden etablerte Steckmests oldefar, Haakon Wallem, virksomhet i både Bergen og Shanghai. Skipsmeklerfirmaet i Kina vokste og ble raskt et eget rederi. Senere flyttet han Østenvirksomheten til Hong Kong, hvor han selv bodde i både Hong Kong og i Bergen. Etter det har Wallem Group vært i utenlandske hender, med hovedsete i Hong Kong, i 45 år. Helt til gjenkjøpet hvor

Wallem Group var atter på plass i familien som etablerte det. Wallem Group inneholder i dag et managementselskap med driftsansvar for mer enn 350 skip og 6000 sjøfolk. Firmaet har 600 landmedarbeidere verden over, og her ligger ansvar for teknisk drift og bemanning av skip, skipsmeglingskontor i Hongkong, agentvirksomhet i Asia, samt at de eier og driver sjømannsskoler på Filippinene, i India og i Kina. Wallem Group har sitt hovedkontor i Hong Kong og 50 avdelinger i 18 land, hovedsaklig i Asia. I Bergen, hvor alt opprinnelig startet, har Wallem etablert driftskontor. Wallem Shipmanagmenet Norway AS driver skip for tredjepart. Markedet her er tank, bulk og gass, og nå satser de også på offshoreskip. Etter oppkjøpet fra Viken Shipping er eierskapet tilbake igjen til Norges maritime hovedstad blant de syv fjell, hvor det hører hjemme.


QUALITY THROUGH

SERVICE AND INNOVATION

artgarden Photo: © Bergen grouP

Bergen group is an innovative supplier of products, services and solutions to the offshore and maritime industry. All 1,700 experienced and motivated employees within our group are dedicated to deliver Quality through Service and Innovation. We are proud to be an important contributor to the international offshore activity around the world. the last four years our shipbuilding division has delivered 16 highly sophisticated offshore vessels to several leading international shipping companies.

BERGEN GROUP thormøhlensgate 53c, 1 etg. 5006 Bergen norway Ph: +47 55 54 25 00 Fax: +47 55 54 25 01 e-mail: post@bergengroup.no

SHIPBUILDING – OFFSHORE – MARITIME SERVICE – TECHNOLOGY

www.bergengroup.no


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

38

Den maritime klyngen i Norge Sammenligningstall

Hordaland i prosent av Norge Sammenligningstall

Nøkkeltall

Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak

81 159 272 509 808 71 887 675 11 933 333 44 085 947 7 876

Ansatte Omsetning Verdiskaping Foretak

Hordaland 19,8 % 23,6 % 20,9 % 16,4 %

Den maritime klyngen i Hordaland Presisjonstall Nøkkeltall Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak

20 856 84 122 456 20 254 513 4 382 552 12 349 345 1 455


Relevant jobb etter studiene?

Søk Sjøforsvarets skoler! Flere bein å stå på

Både Sjøkrigsskolen og Befalsskolen kombinerer fagspesifikk utdanning med lederutvikling. Lederutdanningen utgjør det første året på Sjøkrigsskolen, og er felles for både teknisk-, forvaltning, og operativ bransje.

Sjøforsvaret er alltid på jakt etter unge, dyktige mennesker som kan tenke seg en utfordrende hverdag om bord på marinens fartøyer. Blir du tatt opp til Sjøkrigsskolen eller Befalsskolen er du garantert en relevant jobb, et tilbud få kan - Vi får på mange måter to utdankonkurrere mot. ninger i én, og jeg føler definitivt at Den tekniske utdanningen på jeg har vokst på erfaringen. SamSjøkrigsskolen gir bachelorgrad tidig bidrar fellesåret til at vi blir i militære studier, og tilfredss- en sammensveiset elevgruppe. Det tiller også kravene til bachelor i gir en fin sosial ramme rundt de viingeniør-fag. Relativt små klasser dere studiene, sier Nørgaard. sørger for tett oppfølging, og muligheter for en fleksibel og variert Utdanningen ved Sjøforsvarets skoledag. Ved endt skolegang får skoler er lønnet og forutsetter plikkadettene verdifull yrkeserfaring ttjeneste tilsvarende utdanningens ved å jobbe på Sjøforsvarets avan- lengde. Den unike kombinasjonen av leder- og ingeniørutdanning serte fartøyer. - Det er en god kombinasjon av teo- gjør at offiserene er godt utdannet retisk undervisning og praksis som for utfordrende, interessante og passer meg godt, forteller Grete ansvarsfulle lederstillinger både Varpe Nørgaard (25), som studerer i og utenfor Forsvaret. Som skipmarineingeniør maskin på andre steknisk offiser vil Nørgaard også være kvalifisert for eventuelt å året. søke en mastergrad ved NTNU i Utdanningen innen skipsteknisk Trondheim, institutt for marinemaskin gir henne mulighet til å løse teknikk, og ved University College ut høyeste maskinoffiser-sertifikat of London. etter nødvendig fartstid om bord.

Grete Varpe Nørgaard

Narve Garshol Skurtveit

For godt til å være sant

Teknisk utdanning tilbys både ved Sjøkrigsskolen Befalsskolen. Mens Sjøkrigsskolen krever generell studiekompetanse med fordypning i realfag, må man ha fagbrev for å være kvalifisert til Befalsskolen.

Narve Garshol Skurtveit (23) hadde opprinnelig planlagt å utdanne seg til ingeniør ved NTNU etter å ha fullført Befalsskolen. I stedet ble han tilbudt å gå videre på Sjøkrigsskolen for å utdanne seg til marineingeniør i elektro og automasjon. - Jeg var faktisk ikke klar over at Sjøkrigsskolen hadde ingeniørutdanning. Å få utdanne seg på en så velrenommert skole og samtidig unngå et dyrt studielån var nesten for godt til å være sant, forteller Skurtveit. I begynnelsen av august begynte han i jobb som våpentekniker på undervannsbåten KNM Uthaug. Nå venter fire spennende år i Sjøforsvaret. Ett for Befalsskolen og tre for bachelorgraden ved Sjøkrigsskolen. Ved å takke ja til skoleplassen på Sjøkrigsskolen har han skaffet seg et glimrende utgangspunkt for både en militær og en sivil karriere. - Sjøforsvarets skoler har høy anseelse i hele den maritime næringen. Det føles veldig bra å besitte en kompetanse som er såpass ettertraktet. Kan du nevne en arbeidsplass der det ikke er behov for kvalifisert personell til å håndtere maskineri eller elektriske installasjoner, spør Skurtveit retorisk.

BEFALSSKOLEN FOR SJØFORSVARET TILBYR FØLGENDE LINJER: Operativ Navigasjon (Varighet 3+3 år) Opptakskrav: Fagbrev Matros

Skipsteknisk drift (Varighet 3+3 år)

Opptakskrav: Fagbrev Motormann

Ingeniør elektro og automasjon (Varighet 4+4 år) Opptakskrav: Skipselektriker, elektriker eller automatiker

Ingeniør elektronikk og data (Varighet 4+4 år)

Opptakskrav: Fagbrev avionikk, automatiker, automatisering, elektriker, elektromontør, energimontør, energioperatør, heismontør, informatikk, ikt-driftsoperatør med grunnkurs elektro, produksjonselektriker, serviceelektroniker, signalmpnrøt, skipselektriker, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, togelektriker eller transformatoroperatør

Maritime sertifikater (Varighet 1+1 år)

Opptakskrav: Utdanning på fag- eller høgskolenivå som tilfredsstiller utdanningskravene til sertifikat for skipsteknisk drift nivå 1 (M1)

BACHELORPROGRAM FOR GJENNOMGÅENDE STUDIER VED SJØKRIGSSKOLEN Operativ Marine (varighet 4+4 år)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1 + F1

Marineingeniør elektronikk og data (varighet 4+4 år)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1

Marineingeniør elektro og automasjon (varighet 4+4 år)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1 og fagbrev elektriker, automatiker eller skipselektriker

Marineingeniør maskin

(varighet 4+4 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1

Varighet x+y år betyr x år skole og y år plikttjeneste

For mer informasjon om utdanning i Sjøforsvaret, se www.forsvaret.no


UTFØR DOKKINGEN I OVERBYGGET DOKK!

STX NORWAY FLORØ utfører reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip, subsea og rigg, så vel som bygging av subsea og offshore konstruksjoner. Med Norges største overbygde tørrdokk med sidestøtter gjennomfører vi dokkinger og servicer på alle typer skip. Vi har mange dyktige medarbeidere som dekker alle fagområdene. Med vår store seksjonshall tar vi på oss tyngre ombygginger som forlengelse av skip.

UTFØR DOKKINGEN I OVERBYGGET DOKK!

STX NORWAY FLORØ har siden 1949 jobbet innen verftsnæringen. Vi har mange dyktige medarbeidere som dekker alle fagområdene. Vi gjennomfører dokkinger og servicer på alle typer skip. Tyngre ombygginger som forlengelse av skip er et av våre spesialområder.

Vi tilbyr: Vi tilbyr:

• • • • • • •

Stor overbygget tørrdokk (200x40) med brønner for thrusterbytte. Stor kaikapasitet med god krandekning. 5 kraner med kapasitet fra 8 tonn til 182 tonn. Stor overbygget dokk (200x40) med brønner. Gode løftekapasiteter i dokkhall (2x220 tonn + 2x10 tonn) Stor kaikapasitet med god krandekning. 5 kraner med kapasitet fra 8 tonn til 182 tonn. Gode løftekapasiteter i dokkhall (2x220 tonn + 2x10 tonn)

STX Norway Florø AS Tlf.: +47 57 74 68 00 E-mail adresse: sales.floro@stxeurope.com Web-adresse: www.stxeurope.com/floro

• God maskin- og verktøypark. • Svært fleksibelt verft med kapasitet til å gjøre alle typer reparasjonsarbeid, vedlikehold og ombygginger på skip og rigg. • • God maskin- og verktøypark. Montering/demontering av komplette A-rammer inklusiv lagring. • Svært fleksibelt verft med kapasitet til å gjøre alle typer • reparasjonsarbeid, vedlikehold og ombygginger på skip. • Montering/demontering av komplette A-rammer inklusiv lagring.

Maritimt Forum rapport 2011  

Maritimt Forum rapport 2011

Advertisement