Page 1

Together - shaping the future


Tradisjon og fornying Maritim næring i bergensregionen har en lang og stolt historie. I generasjoner har skipsfart og tilknyttede virksomheter vært en bærende kraft i byens næringsliv. Regionens nære tilknytning til sjøen og vår historie som knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel, har vært utgangspunktet. Det var dette som skapte mulighetene. Men tidene har skiftet. Med utviklingen i teknologi og handelsmønstre har forutsetningene forandret seg dramatisk gjennom årene. Virkelighetsbildet preges nå av globalisering, intens internasjonal konkurranse og stadige og uregelmessige svingninger. Uansett skiftende forhold, har den maritime næringen vist seg å være tilpasningsdyktig, fremtidsrettet og dynamisk, gjennom omskiftelige tider, i flere hundre år.

Utviklingen har forutsatt store investeringer preget av uredd langsiktighet. Den maritime klyngen i Bergen er vokst frem som et resultat av rederienes aktiviteter og behov for leveranser og tjenester. Bergens tydeligste kjennemerke er såkalt industriell shipping, som bygger på langsiktighet og sterke kundeforhold, hvor kundenes forventninger og klyngens kunnskap knyttet til drift og operasjon av skip er de sentrale driverne – ikke konjunkturdrevet finansiell spekulasjon.

Samspillet av maritim kunnskap, erfaring og innovasjon gjør bergensmiljøet til en verdensledende klynge.


Basert i Bergen – konkurrerer i verden Det maritime er Norges mest globale kompetansenæring. Den er sterk og bærekraftig. Dette skyldes entreprenørskap, kunnskap, pågangsmot og langsiktig tenkning som ikke begrenser seg til de lokale horisontene. Bergensmiljøet kjennetegnes av en komplett, dynamisk og fremoverlent industriell shippingklynge med stadig ny, maritim knoppskyting. Dette er kjernekvaliteter som er driverne for suksess og bærekraft i det Bergenske maritime miljøet. Tradisjonen har gitt oss kunnskap og erfaring. Skiftende markeder og konkurranse har gjort oss tilpasningsdyktige. Derfor er den maritime næringen fortsatt et tyngdepunkt i byens næringsliv, og vil være det i årene fremover. Vi er basert i Bergen, men konkurrerer i verden. Konkurransedyktighet bygger på kompetanse.

Regionens kompetente aktører tiltrekker seg kunder fra hele verden. De internasjonale kundenes krav til kvalitet, miljø og effektivitet setter standarden for både rederier og leverandører i den maritime klyngen. En slik kundeorientering med fokus på leveransekvalitet og service, skaper lojale, langvarige relasjoner som står seg i en knallhard global konkurranse. Det er disse kvalitetene som kjennetegner industriell shipping – som en felles forretningsfilosofi og verdiplattform for det maritime miljøet i bergensregionen.


The industrial shipping capital

Komplett, maritim klynge Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Bergensregionen har konkurransedyktige aktører innen alle segment.

Sjøforsvaret har hovedbase i Bergen. Med Europas mest moderne marine besitter den viktig maritime og operasjonell kompetanse for å løse utfordringer til havs.

Alle tall er hentet fra Menon-rapporten og den komplette rapporten kan lastes ned fra menon.no.

Norges største havn Bergen er den mest besøkte cruisedestinasjonen i Norge med 338 anløp i 2013. Havnedistriktet var i 2012 det største av totalt transportert gods i innenriks- og utenriksfart. Oljelastenes volum gjør at Bergen og omland blir Nordens største havn.


27 mrd. i verdiskaping Med en omsetning på 80 milliarder har den maritime næringen store ringvirkninger, og totalt generer enkeltbedriftene i regionen 27 milliarder tilbake til samfunnet.

Bergen # 1 Bergen har Norges største flåte. Det kontrolleres over 1000 skip herfra - med 510 norskregistrerte og over 530 utenlandsregistrerte skip over 100 bruttotonn.

90 % av verdens varetransport går på kjøl. Lokale rederier og leverandører jobber målrettet for å møte kravene for mer miljøvennlig skipsfart.

20.814 jobber totalt i den maritime klyngen i bergensregionen – inkl. de 2724 ansatte i Sjøforsvaret i Bergen.

MARITIME BERGEN er en fellessatsing mellom Maritimt Forum, Bergens Rederiforening, Stiftelsen Neptun, Bergen Kommune, Bergen Næringsråd, Business Region Bergen, Bergen Skibsmeglerforening, Youngship, Sjøforsvaret, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og enkeltbedrifter for økt samhandling og synliggjøring. Felles innsats gir felles resultater, og derfor utvikles det konkrete samarbeidsprosjekter innen bl.a. kompetanseutvikling og kunnskapsdeling, rekruttering til næringen og koordinert opptreden til fremme av næringens fellesinteresser på aktuelle arenaer.

Industriell shipping Industriell Shipping defineres av langsiktighet og utvikling av spesialiserte skip og produkter etter markedets behov i samspill mellom rederi, kunde og leverandører samt fokus på teknisk og operasjonell drift av skip. Denne markedstilpasningen og kompetansen kjennetegner bergensmiljøet og har gjort aktørene verdensledende både innefor tradisjonelle og nyere markeder.


En komplett maritim klynge Både antall skip og brutto tonnasje gjør Bergen til Norges sjøfartsby nummer én, og det mangfoldige maritime miljøet utgjør en av verdens mest komplette maritime klynger. Bergensregionen har en sterk, maritim posisjon i verdenssammenheng.

Det regionale miljøet kan tilby alt som trengs for å bygge og drifte skip av forskjellig størrelser og typer. Foruten verdensledende rederier, har Bergen hele spekteret av maritime tjenester med en spesielt sterk posisjon innen forsikring og finansiering, i tillegg til lange skipsbyggertradisjoner og utstyrsprodusenter som hevder seg på det globale markedet.

Summert gir enkeltbedriftene i den sammensatte bergensklyngen betydelige verdier tilbake til samfunnet, både i lokal og nasjonal målestokk. Men det mest bærekraftige fundamentet er at: Bergensregionen har en bredde og helhet som gjør klyngen helt unik.


Maritime institusjoner

Skipsregistrene Klasseselskaper Redningsselskapet Sjømannskirken HK Norsk senter for Maritim Medisin Fraktefartøyenes Rederiforening

Verdensledende rederier Deep sea Short sea Offshore Seismikk Subsea

Sjøforsvaret

Ferger Oljeeksport Stykkgods Cruiseskip Enhetslaster Næringsskipsfart Oljebaser

Verft Skipsutstyr

Reparasjon Nybygg

Verdensledende forskning

Sjøkrigsskolen Sjøforsvarets skoler Ledelsen Hovedbasen

Norges største havn

Maritim industri

CMR UiB NHH Nansen og Bjerknes Havforskningsinstituttet

Maritime tjenester Juridiske tjenester Skipsmeglere Skipskonsulenter Sjøforsikring Skipsfinans Skipshandlere Reisebyrå

Maritime studier

Sjøkrigsskolen Universitetet i Bergen NHH Høyskolen i Bergen BI Bergen Maritime Skole


Det som har skapt norsk maritim næring er en unik kombinasjon av dyktige sjøfolk, risikovillige redere, teknologisk avanserte skip og skipsutstyr, og en forbløffende innovasjonsevne.

TogetHer - shaping the future

Maritime Bergen bergen@maritimt-forum.no Tlf: 56 90 11 83 www.maritimebergen.no

T22744 www.creato.no

Design: www.Creato.no | Foto: David Zadig/www.brb.no

Reve og Sasson 2012

Maritime Bergen - den industrielle shippinghovedstaden  

Et innblikk i Bergens maritime klynge