Page 1

NUTRITION (verd5nutrition.wikispaces.com) CURS: 2012-2013

NIVELL: Cicle Superior

SESSIONS: 12

MESTRES: Natàlia i Marisa

MATÈRIA: Science

1r trimestre

Sessions setmanals d’1 hora en mig grup

WHY: Here are six science content blocks in the Catalan curriculum and we have chosen one unit from every block. The second one is “Nutrition”” . We think that it's a very interesting and useful topic to help students to have a healthy life. OBJECTIUS

CONTINGUTS

Identificació i justificació d'hàbits d'higiene, de descans, Valoració positiva dels hàbits d'higiene i dels estils de vida d'exercici físic i l'alimentació variada i equilibrada per a una saludables. vida saludable. Identificació de missatges i pràctiques que no afavorixen el bon desenvolupament personal i la salut. Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten a la salut dels altres i la pròpia. Comportar-se d'acord amb els hàbits de salut i higiene personal derivats del coneixement humà, mostrant una Expressió raonada de les valoracions pròpies i contrast amb actitud d'acceptació crítica i de respecte per les diferències les valoracions dels altres sobre decisions que afavoreixen individuals (edat, sexe, característiques físiques i un comportament responsable i saludable. personalitat). Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatiIus de l'entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.

Realització d'un projecte mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de diferents fonts d'informació. Utilització d'internet per a la cerca d'informació (imatge, text i àudio) a través de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació.

Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els Ús responsable de les TIC. continguts de l'àrea de forma personal i creativa, seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de codis diversos Parlar i conversar (lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge. Interacció oral a l'aula en situacions reals o simulacions amb progressiva autonomia i eficàcia. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives Producció d'instruccions de treball i d'actuació a l'aula. pròpies de l'àres (descripció, explicacio, justificació, Formulació de preguntes i respostes a missatges quotidians interpretació i argumentació). d'intercanvi social i relacionats amb el contingut temàtic Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en que es treballa, totes les llengües de l'escola per comunicar-se amb els altres,

CRITERIS D'AVALUACIÓ Valorar positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l'alimentació, l'exercici físic i el descans com a hàbits saludables que és recomanable mantenir, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut. Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut. Valorar la relació de proximitat que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació amb altres llocs del planeta. PLanificar i portar a terme experiències senzilles plantejant-se hipòtesis prèvies, seleccionant el material necessari i registrar els resultats i comunicar conclusions, oralment i per escrit per mitjans convencionals i amb l'ús de les TIC. PLanificar i realitzar projectes senzills demostrant responsabilitats en les tasques individuals i actitud cooperativa per al treball en grup. Utilitzar diferents tipus de fonts documentals per obtenir informació. Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades procedents de diferents contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més proper.


per aprendre, per expressar opinions i concepcions Participació activa en les interaccions orals a l'aula, emprant personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i la pronunciació, l'entonació, el ritme i les estructures satisfer les necessitats individuals i socials. treballades i respectant les normes bàsiques de comunicació (torn de paraula, to de veu). Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més habituals de l'aula. Exposició oral indivisual o en grip de temes treballats i utilitzant tots els suports visuals i informàtics disponibles. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels Valoració de les produccions orals com expressió del propi altres i del món que ens envolta. aprenentatge.

Expressar-se amb certa fluidesa davant les produccios i interaccions orals més habituals.

Utilitzar les llengües eficaçment en l'activitat escolar, tant per Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en buscar, recollir i processar informació, com per escriure una interacció tot utilitzant estratègies que facilitin la textos vinculats a les diferents àrees del currículum. comunicació (repetició, utilització d'exemples, gest, imatges). Comprendre textos àudiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de comunicació o de les Escoltar i comprendre tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. Com prensió d'instruccions de treball i d'actuació a l'aula.

Fer petites exposicions orals individuals o en grup de temes relacionats amb les diferents àrees del coneixement.

Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el Comprensió de missatges relacionats amb el contingut material relacionat amb l'experimentació i el treball de temàtic. camp, com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements. Identificació del lèxic i expressions bàsiques d'un tema específic. Participar en l'elaboració, realitzacio i avaluació de projectes relacionats amb aspectes rellevants de l'entorn natural, social Comprensió global i específica de textos de tipologia i i cultural. contingut divers i en diferents suports i formats i extracció

Mostrar cura i interès per les produccions escrites així com dels elements que en són propis.

d'informació per a la realització d'una tasca concreta. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, Audició i comprensió de textos orals i àudiovisuals. argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament Interès i esforç a comprendre les produccions orals a l'aula. democràtic. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la imprtància del domini de les llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se.

LLegir i comprendre Lectura de textos de tipologia diversa, en suport paper i digital, per copsar el sentit general i extreure'n informació per a la realització d'una tasca concreta o com a reforç/ ampliació dels coneixements ja treballats.

Apreciar el gaudi que comporta el poder aprendre amb una Comprensió d'informacions relacionades amb continguts de

Participar amb naturalitat a les interaccions orals (fer preguntes, demanar aclariments) i mostrar interès en les produccions orals pròpies i respecte per les produccions orals dels altres. Emprar la llengua informacions diverses.

estrangera

per

transmetre

Comprendre el sentit global i informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents suports i formats. Elaborar textios escrits senzills tan en suport paper com digital i amb finalitat comunicativa.

Valorar i reconèixer les diferents estratègies que ajuden a prendre consciència del propi aprenentatge i mostrar un cert grau d'autonomia a l'hora de resoldre situacions d'aprenentatge. Actitud de respecte i interès per comprendre altres llengües. Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació.


llengua diferent de l'habitual.

diferents àrees curriculars i presentades en diferents suports.

Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança Ús de les TIC per a la recerca guiada de la informació en la en la pròpia capacitat d'aprenentatge i d'ús de les llengües. realització de tasques específiques. Escriure Producció de textos relacionats amb els continguts teballats utilitzant quan calgui els recursos que ofereixen les TIC o d'altres llenguatges. Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites. Interès per la presentació acurada dels textos escrits. Funcionament de la llengua Reconeixement i ús de les estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera prèviament utilitzades. Reflexió i aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita d'altres llengües per a la producció de textos escrits propis. Selecció de models estructurats que permetin accedir a la producció pròpia de textos. Utilització de recursos que ajudin a l'aprenentatge de la llengua: memorització, associació de mots i reconeixement d'estructures bàsiques. Progressiva autonomia en l'aprenentatge, organització i planificació del treball i autoavaluació de tot el procés de l'aprenentatge propi. Reconeixemnt i ús de la llengua estrangera com a eina d'aprenentatge, d'accés i organització d'informació i transmissió de coneixements. Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera i valoració del treball cooperatiu.


OBJECTIUS ESPECÍFICS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Adonar-se de la importància d'aprendre llengües estrangeres en un món global.

1.- Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

Recordar coneixements previs sobre el tema.

7.- Competència en el coneixement i la interacció amb el 2.- Enumera i sap explicar coneixements apresos món físic. prèviament.

Comprendre material àudiovisual relacionat amb la nutrició listenings, videos,...)

3.- Tractament de la informació i competència digital

3.-Segueix el material àudiovisual. Sap extreure una informació determinada.

Reproduir adequadament el nou vocabulari i estructures treballades.

5.- Competència d'aprendre a aprendre.

4.-Pronuncia amb correcció el vocabulari de la lliçó.

Utilitzar les TIC, especialment internet, com a recerca d'informació i eina de treball.

4.- Competència matemàtica

5.-Sap utilitzar amb habilitat les noves tecnologies

Aplicar correctament els coneixements adquirits per a resoldre les activitats proposades.

8.- Competència social i ciutadana. 2.- Competència artística i cultural. 6.- Competència d'autonomia i iniciativa personal.

1.-Mostra una actitud receptiva davant de l'aprenentatge del coneixement del medi en anglès.

6.- Completa de manera comunicativament eficient les activitats proposades. Escriu correctament el vocabulari treballat. Fa servir les noves estructures introduïdes al llarg de la lliçó.

Comprendre les explicacions de la mestra

7. -Respon a les preguntes i planteja dubtes de comprensió i/o vocabulari.

Ser capaços d'explicar opinions, experiències pròpies i formular preguntes

8.-S'esforça per fer servir l'anglès com a llengua de comunicació a l'aula.

Enumerar el nom dels nutrients i substàncies nutritives i conèixer la funció que tenen.

9.-Coneix el nom dels nutrients i la funció que tenen.

Identificar els diferents grups de la piràmide dels aliments i el pes específic que han de tenir per a tenir una dieta saludable.

10. Identifica els grups de la piràmide d'aliments i els sap classificar per ordre d'importància en la dieta.

Classificar els aliments en funció del grup al que pertanyen i els nutrients que ens aporten.

11.-Classifica els aliments per grups i els nutrients que ens aporten.

Saber elaborar un menu equilibrat tenint en compte l'aportació adequada de nutrients a l'alimentació.

Adonar-se de la importància d'un alimentació equilibrada per a la bona salut. Ser responsable en la presentació dels treballs: terminis, presentació...

12.-Sap elaborar i discriminar menús més o menys saludables. 13.- Mostra interès per la feina ben feta i acurada.


ACTIVITATS D'APRENENTATGE

MATERIALS

Activity 1: What do you know? What do you want to know?

Wiki (Activity 1)

Activity 2: Vocabulary revision: Food, food and more food

Wiki (Activity 2)

Activity 3: Food mind map

Wiki (Activity 3) Worksheet

Activity 4: Watch some videos: Food Groups http://www.youtube.com/watch?v=x8z39NMpsQ4&feature=player_embedded

TEMPS

AVALUACIÓ

1h

1,2, 8

Groups

1h

1,2, 8

Groups

1h

1,2,

Wiki (Activity 4)

1h

1,3, 7

Activity 5: The American food pyramid

Wiki (Activity 4) Worksheet

40’

1,2, 7, 8

Activity 5: On line games: My pyramid blast off (and others)

Wiki (Activity 4)

20'

1,2, 3, 5, 10

Activity 6: Food and nutrients (Listening and Reading)

Wiki (Activity 5) Worksheet

1h

1,3, 7

Activity 6: On-line homework: Nutrition quiz

Wiki (Activity 5)

Individual

10'

1,2, 6, 7

Activity 7: Jigsaw game: classify the sentences acording to the nutrients

Wiki (Activity 6) Laminated sentences

Pairs

1h

1,2, 6, 8, 11

Activity 8: What do you know about food groups and nutrients? Fill in the grid

Wiki (Activity 7) Worksheet

Pairs

1h

1,2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16

Activity 9: Create a healthy menu. Checking our classmates menus

Wiki (Activity 8) Worksheets & supermarket leaflets

Groups of 4

2 sessions

1, 2, 7, 8, 9, 11

Activity 10: Game: Four in a row.

Laminated cards

2 groups

30'

1, 6, 7, 8, 11

30’

1,2, 4, 6, 8, 10

1h

1,2, 6, 9, 10, 16

What did you learn about nutrition Test

Test

AGRUPAMENT

Pairs


WHY CLIL? * CLIL offers opportunities to allow youngsters to use another language naturally, in such a way that they soon forget about the language and only focus on the learning topic. * Some children prefer learning about the language, others prefer learning by using the language. By offering an extra support experience, we give more children even better opportunities to develop their language skills in the school. * Teaching non language content in English makes the use of the foreign language more contextualised, real and meaningful for children. * Students learn the language almost subconsciously because they are concentrating more on learning a content. It allows for the faster acquisition of more complex language.

METHODOLOGY We work two teachers in the classroom at the same time. There is a computer and a projector in the classroom so that we are going to use a lot of multimedia materials, realia, visual clues and grafic organisers when ever possible to help children understand content and use the English language in the classroom as much as possible. We will use different techniques in scaffolding as they need support in different aspects of the learning: Substitution tables, visual supports, key visuals, language supportive tasks, class dynamics and working collaboratively. We will work in small groups ( cooperative work ) to encourage our students to use English. The main aim of our PELE is make students speak English in the classroom. To get this aim we will give them lots of examples to help them. Content becomes the main focus. When planning a lesson will try to cover the four C’s framework: content, communication ( language of learning, language for learning and language through learning ), cognition and culture. We also have to focus not only on the language, but also on the content. The language we plan should be user friendly, but the content and the cognition level high, to avoid “ dumbing down � the lesson We should agree with the science teacher the topics we are going to teach in English and decide the objectives for each unit. We have to realize that mistakes are natural in every learning process: we need to offer appropriate examples, but not correct students sistematically. Be concious of different learning styles in the classroom. Plan activities for everyone.


SCAFFOLDING TECHNIQUES Substitution tables are a powerful tool to support students’ speech for predicting, reporting, observing and comparing. With the substitution tables teachers are creating an activity in which the pupils can not make any mistakes. Therefore, the students can focus on the topic thoroughly, until the language comes to them more naturally,. Visual support such as real objects, body language, flashcards, power point presentations, and displays help the teacher provide language support. Key visuals are powerful tools to show students the organization of knowledge. A tree diagram represents classification; a flow-chart diagram represents a sequence of acts; two columns represent comparison; a time-line represents a sequence of activities; and a grid or a table represents description and classification of items. Thus, with the key visuals students know immediately how content is organised. Language-supportive tasks are those activities which are design in a way that give language support by themselves. Some examples are: traditional comprehension checks ( multiple choice, true/ false statements, ... ) filling the gaps, sequence and matching activities, completing charts, labelling pictures and information, drawing graphs, diagrams and mind maps, writing frames, sorting cards and activity organisers. Class dynamics is a useful form of scaffolding. In a plenary classroom, opportunities to talk are reduced to the minimum as the pupils are listening most of the times. However, if we change the dynamics into a group work class with activities such as role-plays , video recordings, or oral presentations, the students will have more opportunities to talk and think about what they have to say. Short oral presentations are very important to help the learners organise what they want to say. Having an audience is a powerful tool that helps foreign language acquisition and learning. Working collaboratively is also quite useful. The idea that each student has to write a piece of work that will be shown to an audience is an important aspect that influences their learning. If the pupils have an audience, the language has to be very clear.


TYPE OF CLIL TASKS * Focus on communication. * Stimulate fluidity rather than perfection of the language. * Promote language as well as content * There should be lots of visual material. * The material should be varied. * Offer activities that required cognitive and creative abilities. * Bring the world to the classroom and take the classroom out into the world. * Adjustable to the cognitive development levels of our students.

ASSESSMENT It can be used as an instrument which guides us, detecting progress or learning difficulties, and help us to find appropriate ways to deal with specific needs of each pupil. The assessment informs the teacher about the effectiveness of the methodological choice, enables reflection on the content-language dynamic, and also inform the learners about their progress. Clear learning objectives are needed before an assessment focus is chosen. Given the integration of the content and language, not everything can always be assessed. If the decision is to assess content then we can focus in different aspects such as factual recall; general understanding; and the ability to interpret, analyse, synthesize, apply data, research, or extend the topic. However, if we feel like assessing language the tasks used to assess should involve communicative function. Language should be assessed for a real purpose in a real context.


ASSESSMENT TECHNIQUES To compile records of this continual assessment, different strategies can be used by the teacher such as systematic observation of the pupils, revision of the work produced, both individually and as a class. When assessing either the content or the language the teacher can highlight three successful elements as well as two or three areas that need attention. Examples of peer assessment techniques * Three stars and a wish: Find three things they liked and one thing that should be improved. * Lists: make the pupils write a list with headings such us " From your work I learnt...", " Know I want to ask... ". * Criteria grid and ticking: tick on the grid each time that an item from the criteria is done properly. Examples of self evaluation techniques General prompt questions: "Have you learnt anything new..." " Where did you get stuck ", " What was your favourite activity and why?". Self evaluation grid Traffic lights to show their own progress. The more learners are involved in peer assessment the more they learnt: collaborative assessment - such a group -, or peer assesment. Assessment tools Direct observation in the classroom. Self evaluation worksheets for students and teacher. Worksheets and other finished products. Brief oral presentations in class. Project exhibition.


Four in a row: workgroup oral quiz

BIBLIOGRAPHY OXFORD SEMINAR ON CLIL AND KEY COMPETENCES FOR PRIMARY EDUCATION IN CATALONIA. Resource book. April-may , 2009-09-12 Oxford University

Nutrition Unit Planning  

CLIL Project

Nutrition Unit Planning  

CLIL Project

Advertisement