Page 1

NB M I SSI ON STORYBEGI NS! N O V Í S UP P O RT E RS E RA S MUS +E V E N T A D V I S O RYB O A RD N Á V Š T Ě V YS E K C Í NPE SNC Z +SK N BAA L UMN I F RN E WS

A K ÝJ EV Á ŠP ŘÍ B Ě H?B L O GUJ T E ! B L O GE S NC Z :J


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ú v o d 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Me e t i n g y 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N á v š t e v ys e k c í 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N PE S NC Z +S K , A d v i s o r yB o a r d 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N o v í S u p p o r t e r s 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E RA S MU S +L a u n c hE v e n t 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . B l o gE S NC Z , N a t i o n a l T r a i n i n gE v e n t 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n f o r ma č n í d o k u me n tkr o z p o č t u 8. Re v o l u č n í p ř í s t u pkF R . . . . H i s t o r i c k yp r v n í oc i á l n í s c h ů z k aN BsA l u mn i 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P RE S I D E N T 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N A T I O N A LRE P RE S E N T A T I V E 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K N O WL E D GEMA N A GE R 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P A RT N E RS H I PMA N A GE R 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T RE A S U RE R 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I TRE S P O N S I B L E 15 . . . . . . . . . . . . . . . . P RRE S P O N S I B L E , A D V I S O RYB O A RD 16.


1

ÚV O D He r ew ea r e , b a b y !

Ahoj ESNCZ,r ádi by c hom Vám pr ez ent ov al i pr v ní r epor tNat i onal Boar du. Vz hl edem kt omu,ž e pr ez ent ac enaš íč i nnos t i v r ámc i pl at f or em j eč as ov ě hodněomez enáapos t i huj e opr av duj enz ák l adnías pek t y naš íč i nnos t i ,r oz hodl i j s me s ev ž dypot ř ec hměs í c í c h s hr noutnaš eak t i v i t ydoj ednohopř ehl ednéhodok ument u. Tí mt oz půs obem budoumí tnej enSDč k al epš ínáhl eddot oho, j ak ý mz půs obem NBf unguj e,j akč as t os es c ház íaj es t l i pl ní met o,c oj s mes i př eds ev z al i naz ač át k ur ok u.Dok ument j er oz děl enýnaobec nouč ás t ,k depř eds t av uj emes pol eč nou č i nnos t ,ač ás tpoz i č ní ,v ek t er épopi s uj emes v oj i i ndi v i duál ní pr ác i apr oj ek t y ,nak t er ý c hj s mepr ac ov al i .


2

ME E T I N GY

SCHŮZKYF ACE2F ACE Teambui l di ng Tr ansi t i onmeet i ngsNB13+mNPPr aha ČeskéBuděj ovi ce Br at i sl ava Pl at f or maBr no Pr aha–NBaNB+al umnimeet i ng

SKYPEMEET I NGY Každýt ýdensvyj í mkout ýdnů,kdybylF2Fmeet i ng Cel kovýpočet : 7

15. 12.2013 20.-21.12.2013 11. 1.2014 22. 2.2014 28. 2.–2. 3.2014 22.–23.3.2014


N O V I N K Y

3

N Á V Š T Ě V YS E K C Í J ední m zhl av ní c h př eds ev z et íNB14j edobř e z náts ek c eabý tj í m bl í ž . Zv ol i l i j s mef or muos obní náv š t ěv yč l enaboar duj ak o nej ef ek t i v něj š íc es t u.Na z ák l aděnáv š t ěv ymůž eme i dent i f i k ov atobl as t i ,v e k t er ý c hmůž emej ak oESN CZpomoc i .

J s met upr os ek c eak dy ž s ami nebudemev ědětc os i ž ádaj íapot ř ebuj í , opomí j í mej edenz ez ák l adní c hk amenůnaš íor gani z ac e.J et os k v ěl ápř í l ež i t os t l í ppoz natč i nnos tboar dua z ept ats enadet ai l y ,nak t er é z pr av i dl anaNPneníč as .


4

N O V I N K Y

D V I S O RYB O A RD N PE S NC Z E C H O S L O V A K I A A


N O V I N K Y N O V Í S UP P O RT E RS

5


6

N O V I N K Y

E RA S MU S +L A U N C HE V E N T Vdr uhépol ovi něbř eznapr oběhl acel or epubl i ková akcenaosl avuuvedenínovéhopr ogr amuEr asmus+. Cel kověsezúčast ni l o14ze16sekcí ,cožpovažuj eme zaskvěl ývýsl edekapodl edokument aceseakce opr avduvydař i l a.


N O V I N K Y B L O GE S NC Z

7

N A T I O N A LT RA I N I N GE V E N T

P ř i s p í v e j n ab l o gi T y !

b l o g . e s n c z . c z


8

N O V I N K Y

I N F O RMA Č N Í D O K U ME N TKRO Z P O Č T U Pr ozpř ehl edněníal epšípor ozuměnípol ožkám v r ozpočt ubylvyt voř endokument ,kdej souj ednot l i vé pol ožkyobj asněny.Douf áme,žet ent odokumentpomohl por ozumět ,j ak j smepř i st upoval ikt vor běr ozpočt u.

RE V O L U Č N Í P ŘÍ S T U PKF R Podel ší m út l umuvt ét oobl ast i sekonečněpot enci álFR r ozj í ždínapl noapost upuj ese zdekompl exněasyst emat i cky. Pr oevi denciazef ekt i vnění pr áceFRbylzavedensyst ém CRM,kt er ývýr azněusnadnía zpř ehl edníkont aktspar t ner y. Pr oběhlvel i ceúspěšnýFR

F RRU L E Z ! ! !


N O V I N K Y

9

HI S T O RI C K YP RV N Í O F I C I Á L N Í S C HŮZ K AN BSA L UMN I Nak onc i bř ez naby l aus k ut eč něnapr v nís c hůz k aboar dus Al umni .Chc emet aknas t av i tl ať k us pol upr ác esAl umni , pr ot ož er oz hodněmůž ouv ý z namnouměr oupomoc i vr oz v oj i ESNCZ.Cel k ov ěs edos t av i l oos m úč as t ní k ů,k t eř ípr obí r al i budouc íf ungov áníAdv i s or yBoar duat ak ét émat a,k t er ás e t áhnouhi s t or i íESNCZodpoč át k u.


10

P RE S I D E N T

•Př edef i novánír ol íSuppor t er savyt voř enípopi su Advi sor yBoar du •Komuni kacesDZS/ NAEP •Koor di nacepr oj ekt uEr asmus+LaunchEvent •Pr ogr am NPESNCzechosl ovaki a •Př í pr avaNB+Al umnimeet i ngu •Návšt ěvasekcí–Úst ínadLabem,Ost r avaašvédskéVäxj ö •SchůzkysAl umniCoor di nat or kou aWor kshopCoor di nat or kou •Př í pr avanaAGM aNat i onalTr ai ni ngEventvLi t vě ( t ýdenpoAGM) •Rámcovýpr ogr am vNP •Oper at i va–zpr acovávánízápi sů, př í pr avaNBmeet i ngůaj ej i chpr ogr amu

“ P o p i sr o l í S u p p o r t e r saA d v i s o r yB o a r d u . ”


N A T I O N A L

11

RE P RE S E N T A T I V E

•EventPol i cyPaperUpdat e–st anovenídatakcídř í ve •CNRSof i a-r epr ezent aceESNCZvBul har sku,př í pr avanávr hů naAGM •St udi ezávi sl ost imezipř í t omnost íESNsekceapost avení m dané uni ver si t yvžebř í čcí ch •Podpor ar epr ezent ant ůESNCZ-syst ém r ozděl ovánípenězna podpor uvýj ezdůčl enůESNCZ •CNR( pr e/ postAGM)Mi l án-př í pr avanaAGM skandi dát y apl ánování •AGM Mi l án-r epr ezent ace,př í pr avaakoor di nace výpr avy, wor kshop,pr ezent ace •Pr áceveWor ki ngGr oups-změnast at ut uESNavyl epšení př i j í macípr ocedur yESNI nt . •I nt er nalpol i cyofESN-př epr acováníst r at egi ckýchdokument ůESN •ČeskáI nt er nat i onalCommi t t ee-konceptnašehonového mezi nár odní hot ýmu •Tvor baaspr ávabl oguESNCzechRepubl i c •Oper at i va-t anesmíchybět !Hr omadaopencal l ů,Quest i onnar es, návr hůt ématnaTopi coft heMont h,koor di naceNBM, r egi st r aceESNCZuEvr opskékomi seat i sí cemai l ů

“ O p e r a t i v at an e s mí c h y b ě t ! ”


12

K N O WL E D GE MA N A GE R

•ESNI nt er nat i onal -CNRSof i a,AGM Mi l ano,ESNSKNPTr nav a •ESNCZ -Náv š t í v enés ek c e( 9)-I CCUNI ,I SCCTUi nPr ague, I SCMendel u,I SCMUBr no,I SCVUTBr no, ESNBuddyVŠTE,ESNLi ber ec ,BuddySy s t em Zl í n,I SCÚs t í -NBbuddys ec t i on( náv š t ěv y ) -I CCUNI( 1) ,BuddySy s t em Zl í n( 2) ESNBuddyVŠTE( 1) •Pr oj ek t ypr oESNCZ -ESNSt ar Awar ds ,ESNHi s t or y -I ndi k át or yř ádnés ek c e -z Hodnoc eník v al i t y -Sdí l enáDok uWi k i -Cz ec hNECc ommi t t ee -ČRDM aPoj i š t ění -Vi c epr es i dent •Os t at ník onf er enc e -Eur opeanYout hFor um St r as bour g -Val nýs něm ČRDM -Teambui l di ngI SCVUTBr no+ESNCUBr at i s l av a -Náv š t ěv aESNUni Wi en

“ J e d e nz p r o b í h a j í c í c hp r o j e k t ůE S NC ZV i c e p r e s i d e n t ”


P A RT N E RS HI P MA N A GE R

13

•Scr eeni ngvšechdosavadní chFRakt i vi tzaobdobí2010-2013 •Řešenípr odej eadi st r i buceSI M kar et •ŘešeníResponsi bl epar t y •Rešer šeCRM sof t war ů,výběri nsi ght l yavyt voř enídat abázekont akt ů •Def i nování ,vyt yčenípr avomocíahl edáníFRcoor di nat or a apr oj ectmanager a •Řešeníval or i zaceESNcar dapl něnísl evnaesncar d. or g •Akt i vi zacel okál ní chFundr ai si ngů,oži veníanast aveníkomuni kační ch kanál ů •KonceptFRUNI TEDazor gani zovánípr vní hoFRUNI TEDmeet i ngu •Sumar i zacemeet i ngu,vyt voř enívýst upů,r ozdáníúkol ůvr ámcit ýmu f undr ai ser ůESNCZ •Řešenísl evynacel onár odníi nsi ght l y •Vyt voř eníkat egor i ípar t ner ůFRESNCZaj ej i chpl nění •Řešenínovýchpar t ner st vívbankovní m sekt or u,mobi l ní chsl užbách avobl ast it i skupr omomat er i ál ů •Řešenídr obnéhof undr ai si nguadal ší chdr obnýchpr oj ekt ů, kont i nuál níučeníseapsanígui del i nes,př í pr avanamezi nár odní meet i ngpar t ner shi pmanager ů

“ O r g a n i z a c ep r v n í h oF RUN I T E Dme e t i n g u ”


14

T RE A S U RE R

•Zpr acovánír ozpočt unar ok2014 •Zpr acovánínovéhodokument ukobj asněnípol ožekvr ozpočt u •Vyt voř eníst r ánkynawi kisl ouží cíkpř ehl ednéevi dencia uchovánídokl adů •Akt ual i zacet ét owi kist r ánky •Vyst avováníf akt ur •Kont r ol apř i j at ýchpl at eb •Pl at baf akt ur •Pr opl ácenívýdaj ů •Spr ávabankovní hoúčt u •Účet ni ct vível kéNP •Př í pr avavýkazů pr ozveř ej něníza1Q

“ Ro z p o č e tp r or o k2014”


I TRE S P O N S I B L E

15

•Admi ni s t r ac eemai l ov ý c hk onf er enc í •Googl eAppspr os ek c e •Spr áv awebu •I ns t al ac ebl ogu •Spr áv awi k i ,s puš t ěnínov év er z e •Sdí l enís ek č ní c hwi k i -Gal ax yl ogi n •Změnas ec t i onss t r uk t ur ynawi k i •Změnas t r uk t ur yc zs t r ánk ynai nt er nat i onal wi k i •Náv š t ěv as ek c í-TUL,VŠE,UK •Sběras es t av eníNPpr ez ent ac í •SběrI Tk nowl edgez es ek c í •Onl i nehl as ov ání

“ S b ě r I Tk n o w l e d g ez es e k c í ”


16

P RRE S P O N S I B L E

A D V I S O RYB O A RD P RRE S P O N S I B L E •Vi zi t kyNB14 •ÚčastnaNPCzechosl ovaki a •NB( skype)meet i ngs •Komuni kacesost at ní miPRzesekcí •Výběr ovéř í zení-pr omomat er i ál y-sest aveníseznamuf i r em

A D V I S O RYB O A RD •NB+al umnisr az:def i nováníči nnost i / koncept uAB •Manuálkvol běCD •ÚčastnaSkypeaF2Fmeet i ngssNB •Sl edováníNBkonf er ky •Návr ht vor byr ozpočt u

“ D en o v á n í k o n c e p t uA B ”

NBMissionZkouška  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you