Issuu on Google+

Ova jedinstvena pjesmarica praktična formata sadrži velik izbor duhovnih šansona i ostalih skladbi za razne prigode, kao i odabrane pjesme za sva liturgijska razdoblja crkvene godine. Sve pjesme su s notama i akordima, a njihovo pretraživanje olakšano je uz pomoć abecednog i tematskog kazala. U zasebnim poglavljima je i veliki broj skladbi za mješovite zborove, kao i izbor misa, a u dodatku na kraju pjesmarice su grafički i notni prikazi akorda za gitaru i ostale instrumente.

ima lavlja d r o k a ma i crkvena s a t o n a s očašća i m a s e j 400 pmladih, hod ete a susr

z

ISBN 978-953-235-212-2

VERBUM 65 kn

www.verbum.hr

VERBUM

VERBUM


Velika katolička pjesmarica 400 pjesama s notama i akordima za susrete mladih, hodočašća i crkvena slavlja


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Za nakladnika: Miro Radalj Priređivač: Ivan Vuletić Notografija i glazbena redaktura: Jelena Prpa Priprema za tisak: ACME Tisak: RECOM, Zagreb Tiskano u kolovozu 2010.


400 pjesama s notama i akordima za susrete mladih, hodočašća i crkvena slavlja


CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 783.5:245 VELIKA katolička pjesmarica : 400 pjesama s notama i akordima za susrete mladih, hodočašća i crkvena slavlja / <priređivač Ivan Vuletić ; notografija i glazbena redaktura Jelena Prpa>. - Split : Verbum, 2010. ISBN 978-953-235-212-2 1. Vuletić, Ivan 2. Prpa, Jelena I. Crkvena glazba -- Notni zapisi 130803004


Uvodna riječ

P

uno je primjera o važnosti glazbe i njenoj ulozi u društvu i ljudskoj kulturi. U životu kršćanina glazba također zauzima važno mjesto. Stari zavjet odzvanja pjesmama i hvalospjevima, a apostol Pavao potiče prve kršćane govoreći: “Pjevajte Gospodinu u svome srcu i slavite ga!” (Ef 5,19). Stoga su glazba i pjesma oduvijek u kršćanstvu bili uzvišen način slavljenja Boga, o čemu govori i poznata izreka svetoga Augustina: “Tko pjeva, dvostruko moli.” To je ujedno i poziv kršćanskom glazbeniku da razvija i njeguje ne samo istančanost sluha već i da duhovno proživljava glazbeni izričaj. Tek sudjelovanjem cijeloga bića pjevanje doista postaje molitva, a to mogu tada osjetiti i oni koji ne poznaju složenost sastavnih elemenata glazbe, ali srcem osluškuju bogatstvo njene poruke. I papa Ivan Pavao II. je rekao: “Najuzvišenija je glazba ona koja se uzdiže iz našega srca.” Sa željom da pridonesemo istinskom oplemenjivanju ljudskoga srca u ovoj pjesmarici na jednom mjestu smo sabrali elemente katoličke glazbene tradicije kao i suvremene glazbene kršćanske izričaje. Pjesmarica tako sadrži 400 skladbi kršćanske duhovne glazbe, koje svojim tekstovima, harmonijama i melodijama pružaju osjećaj pripadnosti zajedništvu Katoličke Crkve. Premda se ne radi o pjesmarici za službenu liturgijsku uporabu (za tu svrhu svakako preporučujemo liturgijsku pjesmaricu Hrvatske biskupske konferencije), njezin sadržaj će biti od velike koristi pri susretima mladih, hodočašćima, duhovnim seminarima i drugim crkvenim slavljima. Sve pjesme su s notama i akordima što pjesmaricu VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

5


čini prikladnom i za zborsku uporabu kao i za instrumentalnu pratnju. U dodatku je priložena tablica osnovnih akorda u grafičkom prikazu za sviranje na gitari, kao i u notnom zapisu za sviranje na ostalim instrumentima. Tu su također sugestije za korištenje pojedinih pjesama. Takvom koncepcijom, sadržajem i opremom pjesmarica je namijenjena najširem krugu korisnika, čemu pridonosi i njezin praktičan format. Stoga se nadamo da će biti dobro prihvaćena, a svima koji će se njome služiti želimo da radosno pjesmom slave Gospodina! Ivan Vuletić

6

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Pjesme za razne prigode


Abraham

E  G 5 5 : 5 5 5 5 5 5 B Pripjev G

C

I - di

ZA RAZNE PRIGODE

1.

D

 5 5 5 5 5

iz do -ma svo-ga u kraj ko - ji ti ka - Ĺžem

   G 5 5 B :: B : 4 ? 4 = 5 :: 5 5 5 5 5 5 5 5

4

E

1. G

2. G

ja!

ja!

g

1. O,

A - bra - ha - me, ne - moj i - Ăźi, 'vijek je i - sti, lju - di dru - gi

    G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 E5 5 5 5

8

c

D

D7

o - sta - vi - ti svo -ju ze - mlju ta - ko dra - gu! Ĺ to se na -daĹĄ za te lju -bav i - mat ne - Ăźe. Kud stiĂź' ti bi hti - o? Ka -Ĺži,

 G 5 5 5 : 5 :: B :

10

1. g

2. g

da ĂźeĹĄ naĂź'? Put

daj!

C E 5 G 5

13

5 5

mir svoj

 5 5 i

5 5

5 5

sre - Ăźu,

 4 E 5 5 5 5 G

 5 5

5 5

5 5

Na - puĹĄ - taĹĄ dom svoj,

 5 5

D

a

5 5

 5 5

Gos - pod

5 5

5 5

Bog

tvoj

G C E 5 5 5 5 : 5: $ 5: $ $ $ $ G 5 5 5 5 : 5 5 : 5 5 : 55 55 :: 55 55 55 :: 5 5 5

15

ĹĄto Ăźe ti dat'? Bez bro - ja dje - cu, ze - mlju i

VELIKA KATOLIÄ&#x152;KA PJESMARICA

o - be -

9


ZA RAZNE PRIGODE

17

E

G

G B B

üa

-

55

nje,

 $ 5: 5 : 55 to

e

55

rijeþ

D7

5 5

je

5 5

5 5

 ' ' G

Go - spod - nja!

2. Na žalu mreža napuštena, ribari za Isusom su smjelo pošli svijetu reüi spas. A svijet što vikaše "Hosana!" mukom ode i ta šutnja posta kušnje kobne novi glas. Napuštaš dom svoj, mir svoj i sreüu, a Gospod Bog tvoj što üe ti dat'? Veü stostruko tuj žiüu vjeþni tijek, to rijeþ je Kristova!

3. No otiü' nije sve jer þesto mnogi ode uzaludno, nerad mu je najvažnija stvar. Tek s vjerom otiü' u Gospoda, za sve imat' ljubavi dar, može stvorit' novog þovjeka. Napuštaš dom svoj, mir svoj i sreüu, a Gospod Bog tvoj što üe ti dat'? "Stog hajte propovijedat' blagu vijest" to rijeþ je Kristova!

10

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Ako Krista ljubite

Pripjev

F

g

A - ko Kri

B 5 5 '

-

dr - Ĺži - te

sta lju - bi - te

F

6

G 5 5 5 5

?

'

vu za - po - vijed: 11

G

B

B

te,

jer

B

vi ste bra - Ăźa B

17

G B 5 5

5 5 5 5

Je -dan dru

-

C7

5 5 B

G B

B

veĂź nam do - ĹĄ'o 27

G

F

' sve ti

F

'

B 5

5

5

1. Na - ĹĄeg 2. Je - dan d

B 5 5 ' C7

?

'

F

g

gog lju - bi -

u Nje - mu!

B 5

spa - se - nja bli - Ĺži se dan, glas vi - Ăže kroz pu - sti - nju: 22

o-

5 5 '

B: 5

F

'

C7

5 5 5 5 '

G 5 5 '

ZA RAZNE PRIGODE

2.

5 B

5 5

zvije - zda Da - ni - ca "O - bra - Ăźe - nja je F

5 B

B

5

5

B

5

5

tre - ba o - sta - vit' sad grije - he sta - ze sve tre - ba po - rav - na -

sja, Ăžas, d

C7

5 B 5 5 5 5 B 5

F

5 5 '

B

i Go - spo - di - na lju - bit' sr - cem svim. i Go - spo - di - nu pri - pra - vi - ti put!"

VELIKA KATOLIÄ&#x152;KA PJESMARICA

11


3. ZA RAZNE PRIGODE

Aleluja

(GOSPOD BOG JE S NAMA SAD)

G

E

 5 :: 5 : 5 5 G

5

C

G

5

5 55

B

1. Go - spod Bog je s na - ma sad, 4

E

D7

G BB

ja, 8

E

a

5 5:

5

ja!

5 5 

G

5 B

On nas þu - va sva - ki dan,

5 :: BB

7. G

G

G '

D

B

5

2. Bo - žja

lu,

e

e

BB BB

a - le - lu

-

1.-6. G D7

e

5 55 BB

BB

a - le - lu

-

D

55 55

55

M. Debaisieux

B:

G

5 4

a - le - lu - ja!

2. Božja rijeþ odzvanja svud, aleluja, Božja rijeþ je istina, aleluja! 3. Od ljubavi Njegove, aleluja, svaki þas mi živimo, aleluja! 4. Slušajmo i primajmo, aleluja, rijeþ našeg Gospodina, aleluja! 5. Neka izvor Gospodnji, aleluja, nas napuni ljubavlju, aleluja! 6. Slava Ocu i Sinu, aleluja, slava Duhu Svetomu, aleluja! 7. Sada i dovijeka, aleluja, kao što je odvijeka, aleluja!

12

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Aleluja

(JA ZNAM ZA JEDAN DALEK PUT)

G

E

G

5

5

C

5

4

E

D7

G BB

ja, 8

E

G

G B

put

G

E

5

4

5

C

5 5

5 5

Na Tvo - ju

D7

E

G

G B B

ja,

D7

B B

G

' ' a

C

-

D

55 55

B B B

5 5 : 5 5 5 5: 5 5 G

5 5

stra - nu moj

gdje me zo - veš, gdje je dan. 16

a - le - lu -

o - kre - nut, a - le - lu -

je stan tam'

' '

C

D

A -

le,

a - le - lu -

C

B 5 5 B 5 5 B: B:

' '

G

le,

a - le - lu - ja!

B B

5 5

G

55 55 B5 5 ' '

5 5 55 55

55 55

G

5 5 5 5 5

vje - þnoj stra - ni

Pripjev G7

ja! 11

5

C

A

B B

je - dan da - lek put,

G

4

G

5 5 5 B

5

1. Ja znam za

Glazba: Alfred Flury

55

G

55

4

2. Taj put me kroz noü vodi svud, aleluja, Ti milošüu mi lakšaj trud, aleluja! 3. Daljine, svjetla, snjegovi, aleluja, o Tvojoj zbore ljubavi, aleluja!

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

13

ZA RAZNE PRIGODE

4.


Abecedno kazalo R. br. 1. 344. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 289. 10. 11. 301. 365. 366. 367. 263. 345. 227. 177. 178.

ABECEDNO KAZALO

12. 13. 14. 15. 16. 368. 17. 179. 18. 19. 264. 20. 22. 21.

640

Naziv pjesme

str.

Abraham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Ak’ od Ante tražiš čuda . . . . .530 Ako Krista ljubite . . . . . . . . . . . 11 Aleluja (Gospod Bog...) . . . . . .12 Aleluja (Ja znam...) . . . . . . . . .13 Aleluja (Krist je...) . . . . . . . . . .14 Aleluja (J. Sinclair). . . . . . . . . .15 Aleluja (Vodi nas...) . . . . . . . . .16 Aleluja, Bogu pjevajmo . . . . . .17 Aleluja, Gospodin Svemožni . .18 Aleluja, Onom koji uskrsnu . .456 Amen, aleluja . . . . . . . . . . . . . .19 Amen, amen, vjerujem . . . . . . .20 Anđeo Gospodnji . . . . . . . . . .472 Ave Maria (J. Arcadelt) . . . . .564 Ave Maria (I. Zajc) . . . . . . . . .567 Ave verum corpus. . . . . . . . . .569 Barjaci kreću Kraljevi (I. Glibotić). . . . . . . . . . . . . . .424 Barjaci kreću Kraljevi (gregorijanski) . . . . . . . . . . . .531 Betlehemska sveta noć . . . . . .378 Blagoslivljaj, dušo moja . . . . .268 Blagoslivljat ću dovijeka ime Tvoje . . . . . . . . . . . . . . . .269 Blagoslov . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Blagoslovi Gospode . . . . . . . . .23 Blagoslovljen Bog . . . . . . . . . .25 Blagoslovljen budi Bog . . . . . .26 Blaženi Alojzije . . . . . . . . . . . .27 Bliže, o Bože moj . . . . . . . . . .572 Bog je moj Spasitelj . . . . . . . . .28 Bog mi je svjetlost i spasenje . .270 Bog te ljubi . . . . . . . . . . . . . . . .30 Božanskog Srca . . . . . . . . . . . .35 Bože moj. . . . . . . . . . . . . . . . .425 Bože moj, dopusti mi . . . . . . . .36 Bože moj, što je jutro . . . . . . . .39 Bože moj, vodi me . . . . . . . . . .37

R. br. 23. 24. 394. 25. 266. 265. 26. 228. 303. 304. 346. 369. 302. 27. 28. 29. 229. 30. 370. 31. 230. 213. 231. 305. 32. 267. 33. 34. 35. 347. 180. 36. 232. 37. 38. 39. 40. 268. 41. 42.

Naziv pjesme

str.

Bože, čuvaj Hrvatsku . . . . . . . .40 Bože, koje radosti . . . . . . . . . . .41 Bože, Oče, duše vjerne . . . . . .626 Braćo moja, radujmo se . . . . . .42 Čaša blagoslovna . . . . . . . . . .427 Častimo te. . . . . . . . . . . . . . . .426 Cesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Čestit svijetu . . . . . . . . . . . . . .380 Čuj nas, Majko . . . . . . . . . . . .475 Čuj vruću molbu. . . . . . . . . . .476 Čuj, Stvoritelju . . . . . . . . . . . .532 Čuj, Stvoritelju milostiv . . . . .574 Cvijeće za Mariju . . . . . . . . . .473 Da radost bude potpuna . . . . . .44 Da Te samo dotaknem . . . . . . .47 Daj nam svima Duha svog . . . .50 Danas se čuje . . . . . . . . . . . . .382 Danas smo sretni. . . . . . . . . . . .52 Darove kruha i vina . . . . . . . .576 De colores. . . . . . . . . . . . . . . . .53 Diva Mati . . . . . . . . . . . . . . . .383 Dječja misa . . . . . . . . . . . . . . .318 Djetešce nam se rodilo . . . . . .384 Djevice nevina . . . . . . . . . . . .477 Do nebesa . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Dobri Kriste, Sine Božji . . . . .428 Dođi, dođi nam Gospode . . . . .57 Dođi, Duše Presveti . . . . . . . . .58 Dođi, Duše Presveti (R. Taclik). . . . . . . . . . . . . . . . .59 Dođi, Duše Presveti (gregorijanski) . . . . . . . . . . . .533 Dođi, Gospode - Maranatha . .272 Dušo Kristova. . . . . . . . . . . . . .60 Dvorani neba . . . . . . . . . . . . .385 Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Evo veliki svećenik. . . . . . . . . .62 Evo, Bože, kruha, vina . . . . . . .63 Gdje je ljubav . . . . . . . . . . . . . .64 Gdje je ljubav, prijateljstvo. . .430 Glasnik Velikoga Kralja . . . . . .65 Gloria, gloria. . . . . . . . . . . . . . .67

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


44. 45. 46. 47. 348. 308. 48. 349. 233. 214. 215. 49. 50. 184. 185. 371. 186. 52. 51. 53. 212. 269. 54. 55. 372. 270. 56. 187. 234. 57. 58. 395. 271. 59. 60. 61. 62. 63.

Gospe ribara, težaka . . . . . . . .478 Gospi od milosti . . . . . . . . . . .480 Gospodin je moja snaga . . . . .273 Gospodin je pastir moj . . . . . .274 Gospodin kraljuje . . . . . . . . . .275 Gospodin slavno uskrsnu . . . .457 Gospodine, smiluj se (Z. Penzar) . . . . . . . . . . . . . . . .68 Gospodine, smiluj se . . . . . . . .69 Gospodine, Ti si pastir moj. . . .71 Hajdemo zajedno . . . . . . . . . . .74 Hej, polja . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Himan Kristu Kralju. . . . . . . .535 Hoćemo Boga . . . . . . . . . . . . .482 Hosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Hosana Davidovu Sinu. . . . . .537 Hote o ljudi sim . . . . . . . . . . .386 Hrvatska misa (R. Matz). . . . .322 Hrvatska misa (I. Peran) . . . . .335 Hvala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Hvala Ti na ovoj gozbi . . . . . . .79 Hvali, dušo moja (M. Lešćan). . . . . . . . . . . . . . .276 Hvali, dušo moja (J. Prpa). . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Hvalite Gospoda . . . . . . . . . . .578 Hvalite Gospoda s nebesa. . . .278 Hvaljen budi, o Bože, Kralju naš . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Hvalospjev . . . . . . . . . . . . . . . .80 Idi, kaži cijelom svijetu . . . . . .84 II. pučka misa . . . . . . . . . . . . .308 Isukrste moj propeti . . . . . . . .431 Isus u jutro . . . . . . . . . . . . . . . .85 Isus, to je naša sreća . . . . . . . . .86 Isusa ljubim . . . . . . . . . . . . . .579 Isuse mili . . . . . . . . . . . . . . . .433 Isuse, volim Te . . . . . . . . . . . . .88 Iz dubine . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Iznad naših se poljana. . . . . . .387 Ja sam s vama . . . . . . . . . . . . . .89 Ja sam sretan. . . . . . . . . . . . . . .91 Ja sam uskrsnuće . . . . . . . . . .627 Ja se kajem . . . . . . . . . . . . . . .434 Jaganjče Božji. . . . . . . . . . . . . .92 Jedan kruh. . . . . . . . . . . . . . . . .93 Jekni, pjesmo . . . . . . . . . . . . . .94 Jer Gospodin je moja snaga . . .95 Jeruzalem . . . . . . . . . . . . . . . . .96

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

374. 235. 64. 65. 236. 66. 309. 67. 188. 68. 350. 373. 189. 69. 310. 311. 291. 312. 292. 70. 71. 375. 72. 73. 74. 75. 190. 237. 76. 376. 313. 314. 77. 78. 315. 316. 317. 318. 377. 319. 320. 321. 322. 323. 272. 79. 191.

K’o košuta . . . . . . . . . . . . . . .583 Kada zvijezda divna . . . . . . . .388 Kakav prijatelj je Isus. . . . . . . .98 Kako da Te ne volim. . . . . . . . .99 Kakvo čudo dogodi se . . . . . .389 Kao košuta . . . . . . . . . . . . . . .101 Kao Marija . . . . . . . . . . . . . . .484 Kao što košuta . . . . . . . . . . . .102 Kao što košuta žudi . . . . . . . .280 Kap jedna mala . . . . . . . . . . . .103 Klanjam Ti se smjerno (gregorijanski) . . . . . . . . . . . .538 Klanjam Ti se smjerno (F. Schubert) . . . . . . . . . . . . . .581 Kliči Bogu . . . . . . . . . . . . . . .281 Kličite i pjevajte svi . . . . . . . .107 Kraljice krunice . . . . . . . . . . .485 Kraljice mira. . . . . . . . . . . . . .486 Kraljice neba. . . . . . . . . . . . . .458 Kraljice svete krunice . . . . . . .487 Krist iz groba ustade. . . . . . . .459 Krist Kralj vlada . . . . . . . . . . .109 Krist na žalu . . . . . . . . . . . . . . 110 Krist uskrsnu. . . . . . . . . . . . . .585 Kriste, budi naša radost . . . . . 112 Kriste, o Kriste . . . . . . . . . . . . 113 Kriste, u Tvoje ime . . . . . . . . . 114 Kruše života . . . . . . . . . . . . . . 116 Kušajte i vidite . . . . . . . . . . . .282 Kyrie eleison. . . . . . . . . . . . . .391 Laudate Dominum . . . . . . . . . 117 Lijepa naša . . . . . . . . . . . . . . .588 Lijepa si, lijepa . . . . . . . . . . . .489 Ljiljane bijeli . . . . . . . . . . . . .490 Ljubav nije ljubljena. . . . . . . . 118 Magnificat. . . . . . . . . . . . . . . .120 Majci mira . . . . . . . . . . . . . . .491 Majka srca mog . . . . . . . . . . .492 Majko Božja Bistrička . . . . . .494 Majko draga . . . . . . . . . . . . . .495 Majko ljubezniva . . . . . . . . . .590 Marijo Majko . . . . . . . . . . . . .496 Marijo Majko, našeg Trsata . .498 Marijo, o Marijo . . . . . . . . . . .500 Marijo, o zvijezdo mora . . . . .501 Marijo, svibnja kraljice. . . . . .503 Mi treba da se hvalimo . . . . . .435 Mi želimo uzdić’ Isusa . . . . . .121 Milosrdan je . . . . . . . . . . . . . .283

641

ABECEDNO KAZALO

306. 307. 181. 182. 183. 290. 43.


192. 80. 273. 81. 324. 216. 217. 82. 218. 219.

ABECEDNO KAZALO

83. 84. 85. 325. 86. 87. 88. 326. 351. 378. 379. 274. 89. 90. 91. 275. 238. 293. 92. 93. 380. 352. 353. 239. 94. 294. 95. 96. 193. 194. 97. 240. 276. 381. 241. 354. 382. 98.

642

Milosrdan je Gospodin . . . . . .284 Milost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Milosti je čas. . . . . . . . . . . . . .436 Mir, pravi mir . . . . . . . . . . . . .124 Mirjam . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Misa za djecu . . . . . . . . . . . . .343 Misa za mrtve . . . . . . . . . . . . .349 Misija svetih . . . . . . . . . . . . . .125 Missa VIII de Angelis. . . . . . .352 Missa XVII Adventus et Quadragesima . . . . . . . . . . .361 Moj Isus . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Moj Isuse . . . . . . . . . . . . . . . .128 Moj me Otac daruje . . . . . . . .129 Moja Majka . . . . . . . . . . . . . .507 Moje nebo. . . . . . . . . . . . . . . .131 Molitva . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Molitva za oprost . . . . . . . . . .135 Molitva žuljnih ruku. . . . . . . .508 Na gozbu Kralja Jaganjca. . . .540 Na nebu moje duše . . . . . . . . .592 Na nebu zora rudi . . . . . . . . . .594 Na rajskom drvu . . . . . . . . . . .437 Na svijetu mira nema . . . . . . .137 Na Tvoju riječ, Kapetane . . . .138 Napustiti nas može . . . . . . . . .141 Narode moj ljubljeni. . . . . . . .438 Narodi nam se. . . . . . . . . . . . .392 Naš je ust’o Spasitelj iz groba. .460 Naša srca. . . . . . . . . . . . . . . . .142 Ne boj se jer ja sam s tobom. .143 Neba Stvoritelj . . . . . . . . . . . .596 Nebesa odozgor rosite . . . . . .541 Nebesa Stvorče zvjezdanih. . .545 Nebo i zemlja . . . . . . . . . . . . .393 Nek’ bude mir . . . . . . . . . . . . .145 Nek’ mine, Majko. . . . . . . . . .461 Nek’ se sila Duha Tvog . . . . .146 Nek’ slavljen bude Bog. . . . . .147 Neka dobrota Tvoja . . . . . . . .285 Neka Te slave narodi . . . . . . .286 Nitko sad ne zna . . . . . . . . . . .148 O Betleme, grade slavni . . . . .394 O biči preljuti . . . . . . . . . . . . .439 O Bože, nisam vrijedan . . . . .597 O dobri naši pastiri . . . . . . . . .395 O dođi, Stvorče. . . . . . . . . . . .546 O duša naših hrano . . . . . . . . .600 O hostijo spasonosna . . . . . . .149

277. 278. 279. 242. 99. 100. 195. 196. 327. 328. 329. 330. 331. 384. 243. 244. 383. 101. 245. 332. 102. 333. 385. 103. 104. 355. 105. 106. 280. 107. 220. 108. 109. 110. 246. 247. 111. 112. 113. 114. 115. 221. 116. 295. 117. 197. 198.

O Isuse izranjeni . . . . . . . . . . .440 O Isuse, daj da pjevam . . . . . .441 O Isuse, ja spoznajem . . . . . . .442 O kakva to svetlost . . . . . . . . .398 O Kriste, vječni svećeniče . . .150 O Ljubavi ja pjevam . . . . . . . .152 O ljubavi Tvojoj (Lj. Galetić) . . . . . . . . . . . . . .287 O ljubavi Tvojoj (Š. Marović) . . . . . . . . . . . . . .289 O Marijo mila . . . . . . . . . . . . .509 O Marijo, Majko. . . . . . . . . . .510 O Marijo, ti sjajna zornice . . 511 O mila Majko nebeska . . . . . .512 O najsvetija. . . . . . . . . . . . . . .513 O najsvetija (za zbor) . . . . . . .604 O pastiri, čudo novo . . . . . . . .399 O pastiri, vjerni čuvari . . . . . .400 O Spase roda ljudskoga . . . . .602 O Srce Sina Božjega. . . . . . . .154 O vjernici . . . . . . . . . . . . . . . .401 O, divna Djevice. . . . . . . . . . .514 O, dođi Bože k nama . . . . . . .155 O, Gospe Sinjska . . . . . . . . . .515 O, pruži mile ruke. . . . . . . . . .606 Obuci nas u ruho ljubavi. . . . .156 Oče naš (M. Mlakić). . . . . . . .159 Oče naš (gregorijanski). . . . . .547 Oče naš dobri . . . . . . . . . . . . .161 Oče, mi Ti se klanjamo. . . . . .162 Oče, u ruke Tvoje . . . . . . . . . .443 Oči u oči . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Od angela Gabrijela . . . . . . . .368 Od sva se četiri vjetra . . . . . . .165 Odlučio sam slijediti Krista . .166 Odzivam se, Isuse. . . . . . . . . .167 Oj Djetešce moje drago . . . . .402 Oj pastiri, čujte novi glas . . . .403 On dolazi da spasi vas . . . . . .168 On je vladar svih vladara . . . .170 On među nas je došao. . . . . . .171 Ostani s nama . . . . . . . . . . . . .172 Ovo je dan. . . . . . . . . . . . . . . .173 Padaj s neba . . . . . . . . . . . . . .369 Pjevaj aleluja Isusu . . . . . . . . .174 Pjevaj hvale, Magdaleno . . . .462 Pjevaj hvalu Kristu Bogu . . . .176 Pjevajte Gospodu . . . . . . . . . .290 Pjevajte Gospodu . . . . . . . . . .291

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Pjevajte sada zanosno . . . . . . .371 Počinje se strašna muka . . . . .444 Pogledaj, Gospodine. . . . . . . .549 Pokoj vječni . . . . . . . . . . . . . .628 Pošalji Duha svojega . . . . . . .292 Poslan bi anđel Gabrijel . . . . .373 Posljednica . . . . . . . . . . . . . . .630 Poslušajte svi sada . . . . . . . . .404 Postojani . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Pozdrav Mariji . . . . . . . . . . . .516 Pravi stih. . . . . . . . . . . . . . . . .180 Pred Tobom padam. . . . . . . . .608 Pred Tobom padam nice . . . . .610 Predivan . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Prejasna Kraljice. . . . . . . . . . .518 Preveliku radost . . . . . . . . . . .405 Pri svojoj zadnjoj večeri . . . . .445 Prijekori (Puče moj) . . . . . . . .447 Primi naš dar. . . . . . . . . . . . . .182 Primi ove darove, naš Oče . . .183 Prinosimo kruh . . . . . . . . . . . .184 Promijenimo sve. . . . . . . . . . .185 Prosti, moj Bože . . . . . . . . . . .448 Pusti mreže te . . . . . . . . . . . . .186 Put ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . .188 Raduj se, o Betleme . . . . . . . .613 Radujte se, kršćani . . . . . . . . .463 Radujte se, narodi . . . . . . . . . .406 Rijeke žive vode . . . . . . . . . . .189 Rodio se Bog i čovjek. . . . . . .407 S kruhom i vinom . . . . . . . . . .615 S rajskih visina . . . . . . . . . . . .191 Sa nebesa sad će doći . . . . . . .192 Sakramentu veličajnom . . . . .193 Samo je u Bogu mir . . . . . . . .293 Samo Tvoja ljubav . . . . . . . . .194 Sav raj te slavi . . . . . . . . . . . .616 Serafe ljubavi . . . . . . . . . . . . .197 Silan Bog . . . . . . . . . . . . . . . .198 Simbol. . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Slava Tebi Kriste Bože . . . . . .449 Slavim Te, Gospode . . . . . . . .618 Smiluj mi se, Bože . . . . . . . . .294 Spasa nam Majko . . . . . . . . . .519 Spasitelju, dobri Isukrste . . . .203 Spavaj, mali Božiću . . . . . . . .408 Srce Božansko . . . . . . . . . . . .204 Sred burne noći. . . . . . . . . . . .520 Sred te se pećine . . . . . . . . . . .522

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

137. 286. 357. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 202. 146. 253. 254. 147. 398. 255. 148. 149. 203. 150. 204. 151. 152. 256. 153. 154. 257. 155. 156. 157. 158. 205. 206. 159. 399. 160. 258. 161. 162. 297. 298. 299. 300. 359. 358. 163. 169.

Sretna sigurnost . . . . . . . . . . .205 Stala Majka pod raspelom . . .450 Stala plačuć. . . . . . . . . . . . . . .550 Stavi me kao znak. . . . . . . . . .207 Sva djela Gospodnja. . . . . . . .209 Sva ljubavi mi, Isuse. . . . . . . . 211 Sva moja radost . . . . . . . . . . .212 Svet je Gospod naš Bog . . . . .214 Sveti plam. . . . . . . . . . . . . . . .215 Svetost svoju. . . . . . . . . . . . . .217 Svi kliknimo Kristu . . . . . . . .219 Svi krajevi svijeta . . . . . . . . . .295 Svi slavimo . . . . . . . . . . . . . . .220 Svim na zemlji . . . . . . . . . . . .409 Svjetlo ljubavi. . . . . . . . . . . . .410 Svjetlo malo . . . . . . . . . . . . . .224 Svjetlost vječna. . . . . . . . . . . .633 Tama je svud. . . . . . . . . . . . . .412 Tamo gdje palme cvatu. . . . . .226 Tebe Boga hvalimo. . . . . . . . .228 Tebe žeđa duša moja. . . . . . . .296 Ti si Bog . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Ti si, Gospodine . . . . . . . . . . .297 Ti, Kriste, Kralj si vjekova . . .230 Ti, moja zaštito . . . . . . . . . . . .232 Tiha noć . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Tmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 To je mir kao rijeka. . . . . . . . .234 Tri kralja jahahu . . . . . . . . . . .414 Tu pred Tobom . . . . . . . . . . . .235 Tvoj crveni plašt . . . . . . . . . . .236 Tvoj Duh me ovija kao plašt . .237 Tvoja Krv . . . . . . . . . . . . . . . .240 U danima Njegovim . . . . . . . .298 U Gospodina je milosrđe . . . .299 U onaj dan. . . . . . . . . . . . . . . .241 U raj poveli te anđeli . . . . . . .634 U slavu svetog Srca . . . . . . . .242 U to vrijeme godišta . . . . . . . .415 Učitelju, gdje stanuješ . . . . . .244 Uđite s hvalama . . . . . . . . . . .246 Uskrsna radost . . . . . . . . . . . .464 Uskrsni san . . . . . . . . . . . . . . .465 Uskrsnu. . . . . . . . . . . . . . . . . .468 Uskrsnu Isus doista. . . . . . . . .470 Usta moja . . . . . . . . . . . . . . . .552 Usta moja - Divnoj dakle . . . .551 Uzmite, jedite . . . . . . . . . . . . .247 V’jek hvaljen budi . . . . . . . . .255

643

ABECEDNO KAZALO

222. 281. 356. 396. 199. 223. 397. 248. 118. 334. 119. 386. 387. 120. 335. 249. 282. 283. 121. 122. 123. 124. 284. 125. 126. 388. 296. 250. 127. 251. 389. 128. 129. 130. 200. 131. 390. 132. 133. 134. 285. 391. 201. 336. 135. 252. 136. 337. 338.


164. 339. 165. 360. 166. 207. 259. 167. 260. 168. 224. 340. 208. 400. 209. 392. 170. 171. 210.

Večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Večernji zvon . . . . . . . . . . . . .523 Veliča (M. Lešćan) . . . . . . . . .249 Veliča (gregorijanski) . . . . . . .554 Velik si . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Velika nam djela . . . . . . . . . . .300 Veseli se, Majko Božja . . . . . .418 Veselimo se svi . . . . . . . . . . . .252 Veselje ti navješćujem . . . . . .420 Veselo braćo kliknimo . . . . . .254 Visom leteć . . . . . . . . . . . . . . .374 Visovačka slavna Mati . . . . . .524 Vječna je ljubav Njegova . . . .301 Vječni pokoj . . . . . . . . . . . . . .635 Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja. . . . . . . . . . . . . . . .302 Vodi me, Bože. . . . . . . . . . . . .620 Zahvali . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Zahvaljujte Gospodinu (V. Grbac) . . . . . . . . . . . . . . . .258 Zahvaljujte Gospodinu (M. Lešćan). . . . . . . . . . . . . . .304

287. 288. 341. 342. 261. 361. 172. 173. 225. 343. 362. 211. 175. 393. 363. 176. 226. 174. 364. 262.

Zapjevat ću Gospodinu. . . . . .451 Zapovijed vam novu dajem . .453 Zdravo budi, Marijo . . . . . . . .525 Zdravo budi, Marijo . . . . . . . .526 Zdravo budi, mladi Kralju . . .421 Zdravo Marijo. . . . . . . . . . . . .555 Zdravo Tijelo Isusovo (Dalmacija) . . . . . . . . . . . . . . .260 Zdravo Tijelo Isusovo (Istra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Zdravo, Djevice . . . . . . . . . . .375 Zdravo, Djevo. . . . . . . . . . . . .527 Zdravo, Kraljice . . . . . . . . . . .556 Žeđa duša moja. . . . . . . . . . . .306 Želim klicati . . . . . . . . . . . . . .264 Zemlja uzdrhta . . . . . . . . . . . .622 Židovska su djeca . . . . . . . . . .558 Život svoj prikazujemo Bogu 265 Zlatnih krila . . . . . . . . . . . . . .376 Znak ljubavi . . . . . . . . . . . . . .262 Žrtvi uskrsnici. . . . . . . . . . . . .560 Zvan Betlema . . . . . . . . . . . . .422

ABECEDNO KAZALO

644

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Tematsko kazalo PRIJEDLOG ODABIRA PJESAMA ZA POJEDINE PRIGODE Naziv pjesme

str.

MISA 212 II. pučka misa . . . . . . . . . . . . .308 Gospodine . . . . . . . . . . . .308 Slava. . . . . . . . . . . . . . . . .310 Svet. . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Jaganjče Božji . . . . . . . . .316 213 Dječja misa . . . . . . . . . . . . . . .318 Gospodine . . . . . . . . . . . .318 Slava. . . . . . . . . . . . . . . . .319 Svet. . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Jaganjče . . . . . . . . . . . . . .321 214 Hrvatska misa (R. Matz). . . . .322 Gospode pomiluj . . . . . . .322 Slava na visini Bogu. . . . .324 Svet. . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Blagosloven . . . . . . . . . . .331 Jaganjče Božje . . . . . . . . .333 215 Hrvatska misa (I. Peran) . . . . .335 Gospodine . . . . . . . . . . . .335 Slava. . . . . . . . . . . . . . . . .336 Svet. . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Jaganjče . . . . . . . . . . . . . .342

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

R. br.

Naziv pjesme

str.

216 Misa za djecu . . . . . . . . . . . . .343 Gospodine . . . . . . . . . . . .343 Slava. . . . . . . . . . . . . . . . .345 Svet. . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Janje Božje . . . . . . . . . . . .348 217 Misa za mrtve . . . . . . . . . . . . .349 Gospodine (Kyrie) . . . . . .349 Svet (Sanctus). . . . . . . . . .350 Jaganjče Božji (Agnus Dei) . . . . . . . . . . .351 218 Missa VIII de Angelis. . . . . . .352 Gospodine (Kyrie) . . . . . .352 Slava (Gloria) . . . . . . . . . .353 Svet (Sanctus). . . . . . . . . .357 Jaganjče Božji (Agnus Dei) . . . . . . . . . . .359 219 Missa XVII Adventus et Quadragesimae . . . . . . . . .361 Gospodine (Kyrie) . . . . . .361 Svet (Sanctus). . . . . . . . . .362 Jaganjče Božji (Agnus Dei) . . . . . . . . . . .364 ULAZNE PJESME 1 Abraham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 344. Ak’ od Ante tražiš čuda . . . . .530 2 Ako Krista ljubite . . . . . . . . . . . 11 17 Bog je moj Spasitelj . . . . . . . . .28 20 Bože moj, dopusti mi . . . . . . . .36 21 Bože moj, vodi me . . . . . . . . . .37 22 Bože moj,što je jutro. . . . . . . . .39 24 Bože, koje radosti . . . . . . . . . . .41 25 Braćo moja, radujmo se . . . . . .42 29 Daj nam svima Duha svog . . . .50 30 Danas smo sretni. . . . . . . . . . . .52 33 Dođi, dođi nam Gospode . . . . .57 38 Evo veliki svećenik. . . . . . . . . .62 41 Glasnik Velikoga Kralja . . . . . .65 46 Hajdemo zajedno . . . . . . . . . . .74 371 Hvalite Gospoda . . . . . . . . . . .578

645

TEMATSKO KAZALO

R. br.

DIJELOVI MISE 11 Amen, amen, vjerujem . . . . . . .20 40 Gdje je ljubav . . . . . . . . . . . . . .64 42 Gloria, gloria. . . . . . . . . . . . . . .67 43 Gospodine, smiluj se (Z. Penzar) . . . . . . . . . . . . . . . .68 44 Gospodine, smiluj se . . . . . . . .69 48 Hosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 59 Jaganjče Božji. . . . . . . . . . . . . .92 81 Mir, pravi mir . . . . . . . . . . . . .124 88 Molitva za oprost . . . . . . . . . .135 89 Na svijetu mira nema . . . . . . .137 94 Nek' bude mir . . . . . . . . . . . . .145 355 Oče naš (gregorijanski) . . . . . .547 142 Svet je Gospod naš Bog . . . . .214 144 Svetost svoju. . . . . . . . . . . . . .217 154 To je mir kao rijeka. . . . . . . . .234


TEMATSKO KAZALO

51 Hvalospjev . . . . . . . . . . . . . . . .80 52 Hvaljen budi, o Bože, Kralju naš . . . . . . . . . . . . . . . . .82 61 Jekni, pjesmo . . . . . . . . . . . . . .94 63 Jeruzalem . . . . . . . . . . . . . . . . .96 69 Kličite i pjevajte svi . . . . . . . .107 70 Krist Kralj vlada . . . . . . . . . . .109 71 Krist na žalu . . . . . . . . . . . . . . 110 72 Kriste, budi naša radost . . . . . 112 74 Kriste, u Tvoje ime . . . . . . . . . 114 79 Mi želimo uzdić' Isusa . . . . . .121 82 Misija svetih . . . . . . . . . . . . . .125 92 Naša srca. . . . . . . . . . . . . . . . .142 96 Nek' slavljen bude Bog. . . . . .147 99 O Kriste, vječni svećeniče . . .150 102 O, dođi Bože k nama . . . . . . .155 105 Oče naš dobri . . . . . . . . . . . . .161 106 Oče, mi Ti se klanjamo. . . . . .162 108 Od sva se četiri vjetra . . . . . . .165 111 On dolazi da spasi vas . . . . . .168 113 On među nas je došao. . . . . . .171 115 Ovo je dan. . . . . . . . . . . . . . . .173 117 Pjevaj hvalu Kristu Bogu . . . .176 198 Pjevajte Gospodu . . . . . . . . . .291 125 Pusti mreže te . . . . . . . . . . . . .186 126 Put ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . .188 128 S rajskih visina . . . . . . . . . . . .191 129 Sa nebesa sad će doći . . . . . . .192 133 Silan Bog . . . . . . . . . . . . . . . .198 391 Slavim Te, Gospode . . . . . . . .618 135 Spasitelju, dobri Isukrste . . . .203 139 Sva djela Gospodnja. . . . . . . .209 145 Svi kliknimo Kristu . . . . . . . .219 151 Ti, Kriste, Kralj si vjekova . . .230 153 Tmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 155 Tu pred Tobom . . . . . . . . . . . .235 159 U onaj dan. . . . . . . . . . . . . . . .241 161 Učitelju, gdje stanuješ . . . . . .244 162 Uđite s hvalama . . . . . . . . . . .246 167 Veselimo se svi . . . . . . . . . . . .252 169 V'jek hvaljen budi. . . . . . . . . .255 392 Vodi me Bože . . . . . . . . . . . . .620 174 Znak ljubavi . . . . . . . . . . . . . .262 175 Želim klicati . . . . . . . . . . . . . .264 PSALMI 204 Ps 16 Ti si, Gospodine . . . . . .297 264 Ps 22 Bože moj. . . . . . . . . . . .425

646

182 Ps 23 Gospodin je pastir moj 274 45 Ps 23 Gospodine, Ti si pastir moj . . . . . . . . . . . . . . . . 71 363 Ps 24 Židovska su djeca . . . . .558 179 Ps 27 Bog mi je svjetlost i spasenje . . . . . . . . . . . . . . . .270 209 Ps 27 Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja. . . . . . . . . . .302 280 Ps 31 Oče, u ruke Tvoje . . . . .443 193 Ps 33 Neka dobrota Tvoja . . .285 190 Ps 34 Kušajte i vidite . . . . . . .282 67 Ps 42 Kao što košuta. . . . . . . .102 188 Ps 42 Kao što košuta žudi. . . .280 374 Ps 42 K'o košuta . . . . . . . . . . .583 211 Ps 42 Žeđa duša moja. . . . . . .306 201 Ps 51 Smiluj mi se, Bože . . . .294 200 Ps 62 Samo je u Bogu mir . . .293 203 Ps 63 Tebe žeđa duša moja . . .296 396 Ps 64 Pokoj vječni . . . . . . . . .628 272 Ps 67 Mi treba da se hvalimo. . 435 194 Ps 67 Neka Te slave narodi. . .286 205 Ps 72 U danima Njegovim . . .298 195 Ps 89 O ljubavi Tvojoj (Lj. Galetić) . . . . . . . . . . . . . .287 196 Ps 89 O ljubavi Tvojoj (Š. Marović) . . . . . . . . . . . . . .289 197 Ps 96 Pjevajte Gospodu (M. Lešćan). . . . . . . . . . . . . . .290 198 Ps 96 Pjevajte Gospodu (M. Lešćan). . . . . . . . . . . . . . .291 183 Ps 97 Gospodin kraljuje . . . . .275 202 Ps 98 Svi krajevi svijeta . . . . .295 162 Ps 100 Uđite s hvalama . . . . .246 177 Ps 103 Blagoslivljaj, dušo moja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 191 Ps 103 Milosrdan je . . . . . . . .283 192 Ps 103 Milosrdan je Gospodin. . . . . . . . . . . . . . . . .284 199 Ps 104 Pošalji Duha svojega. .292 266 Ps 116 Čaša blagoslovna . . . .427 349 Ps 118 Hosana Davidovu Sinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 189 Ps 118 Kliči Bogu. . . . . . . . . .281 171 Ps 118 Zahvaljujte Gospodinu (V. Grbac) . . . . . . . . . . . . . . . .258 304 Ps 118 Zahvaljujte Gospodinu (M. Lešćan). . . . . . . . . . . . . . .210 207 Ps 126 Velika nam djela . . . . .300 187 Ps 130 Iz dubine . . . . . . . . . . .279

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


ALELUJA 3 Aleluja (Gospod Bog…). . . . . .12 4 Aleluja (Ja znam za jedan...) . .13 5 Aleluja (Krist je…). . . . . . . . . .14 6 Aleluja (J. Sinclair). . . . . . . . . .15 7 Aleluja (Vodi nas…). . . . . . . . .16 8 Aleluja, Bogu pjevajmo . . . . . .17 9 Aleluja, Gospodin Svemožni . .18 10 Amen, aleluja . . . . . . . . . . . . . .19 112 On je vladar svih vladara . . . .170 DAROVNE PJESME 12 Blagoslov . . . . . . . . . . . . . . . . .21 13 Blagoslovi Gospode . . . . . . . . .23 14 Blagoslovljen Bog . . . . . . . . . .25 370 Darove kruha i vina . . . . . . . .576 39 Evo, Bože, kruha, vina . . . . . . .63 40 Gdje je ljubav . . . . . . . . . . . . . .64 268 Gdje je ljubav, prijateljstvo. . .430 372 Isusa ljubim . . . . . . . . . . . . . .579 58 Ja sam sretan. . . . . . . . . . . . . . .91 60 Jedan kruh. . . . . . . . . . . . . . . . .93 62 Jer Gospodin je moja snaga . . .95 76 Laudate Dominum . . . . . . . . . 117 104 Oče naš (M. Mlakić). . . . . . . .159 105 Oče naš dobri . . . . . . . . . . . . .161 108 Od sva se četiri vjetra . . . . . . .165 121 Primi naš dar. . . . . . . . . . . . . .182 122 Primi ove darove, naš Oče . . .183 123 Prinosimo kruh . . . . . . . . . . . .184 389 S kruhom i vinom . . . . . . . . . .615 128 S rajskih visina . . . . . . . . . . . .191 129 Sa nebesa sad će doći . . . . . . .192 158 Tvoja Krv . . . . . . . . . . . . . . . .240 176 Život svoj prikazujemo Bogu . .265

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

PRIČESNE PJESME 367 Ave verum corpus. . . . . . . . . .569 14 Blagoslovljen Bog . . . . . . . . . .25 368 Bliže, o Bože moj . . . . . . . . . .572 28 Da te samo dotaknem . . . . . . . .47 36 Dušo Kristova. . . . . . . . . . . . . .60 45 Gospodine, Ti si pastir moj. . . .71 49 Hvala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 50 Hvala Ti na ovoj gozbi . . . . . . .79 56 Isuse, volim Te . . . . . . . . . . . . .88 57 Ja sam s vama . . . . . . . . . . . . . .89 58 Ja sam sretan. . . . . . . . . . . . . . .91 64 Kakav prijatelj je Isus. . . . . . . .98 66 Kao košuta . . . . . . . . . . . . . . .101 67 Kao što košuta . . . . . . . . . . . .102 350 Klanjam Ti se smjerno (gregorijanski) . . . . . . . . . . . . .538 373 Klanjam Ti se smjerno (F. Schubert) . . . . . . . . . . . . . .581 374 K'o košuta . . . . . . . . . . . . . . . .583 75 Kruše života . . . . . . . . . . . . . . 116 190 Kušajte i vidite . . . . . . . . . . . .282 80 Milost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 81 Mir, pravi mir . . . . . . . . . . . . .124 83 Moj Isus . . . . . . . . . . . . . . . . .126 84 Moj Isuse . . . . . . . . . . . . . . . .128 378 Na nebu moje duše . . . . . . . . .592 93 Ne boj se jer ja sam s tobom. .143 381 O Bože, nisam vrijedan . . . . .597 382 O duša naših hrano . . . . . . . . .600 98 O hostijo spasonosna . . . . . . .149 100 O Ljubavi ja pjevam . . . . . . . .152 106 Oče, mi Ti se klanjamo. . . . . .162 107 Oči u oči . . . . . . . . . . . . . . . . .163 110 Odzivam se, Isuse. . . . . . . . . .167 116 Pjevaj aleluja Isusu . . . . . . . . .174 119 Pravi stih. . . . . . . . . . . . . . . . .180 386 Pred Tobom padam. . . . . . . . .608 120 Predivan . . . . . . . . . . . . . . . . .181 127 Rijeke žive vode . . . . . . . . . . .189 130 Sakramentu veličajnom . . . . .193 131 Samo Tvoja ljubav . . . . . . . . .194 134 Simbol. . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 137 Sretna sigurnost . . . . . . . . . . .205 140 Sva ljubavi mi, Isuse. . . . . . . . 211 141 Sva moja radost . . . . . . . . . . .212 150 Ti si Bog . . . . . . . . . . . . . . . . .229 152 Ti, moja zaštito . . . . . . . . . . . .232 154 To je mir kao rijeka. . . . . . . . .234

647

TEMATSKO KAZALO

206 Ps 130 U Gospodina je milosrđe . . . . . . . . . . . . . . . . .299 208 Ps 136 Vječna je ljubav Njegova. . . . . . . . . . . . . . . . . .301 269 Ps 145 Blagoslivljat ću dovijeka Ime Tvoje178. . . . . . . . . 184 Ps 146 Hvali, dušo moja (M. Lešćan) . . . . . . . . . . . . . .276 185 Ps 146 Hvali, dušo moja (J. Prpa) . . . . . . . . . . . . . . . . .277 186 Ps 148 Hvalite Gospoda s nebesa. . . . . . . . . . . . . . . . . .278


155 157 158 161 163 166 168 170 171 172

Tu pred Tobom . . . . . . . . . . . .235 Tvoj Duh me ovija kao plašt . .237 Tvoja Krv . . . . . . . . . . . . . . . .240 Učitelju, gdje stanuješ . . . . . .244 Uzmite, jedite . . . . . . . . . . . . .247 Velik si . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Veselo braćo kliknimo . . . . . .254 Zahvali . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Zahvaljujte Gospodinu . . . . .258 Zdravo Tijelo Isusovo (Dalmacija) . . . . . . . . . . . . . . .260 173 Zdravo Tijelo Isusovo (Istra) . .260 211 Žeđa duša moja. . . . . . . . . . . .306

TEMATSKO KAZALO

IZLAZNE PJESME 4 Aleluja (Ja znam za jedan...) . .13 16 Blaženi Alojzije . . . . . . . . . . . .27 20 Bože moj, dopusti mi . . . . . . . .36 21 Bože moj, vodi me . . . . . . . . . .37 23 Bože, čuvaj Hrvatsku . . . . . . . .40 26 Cesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 31 De colores. . . . . . . . . . . . . . . . .53 41 Glasnik Velikoga Kralja . . . . . .65 52 Hvaljen budi, o Bože, Kralju naš . . . . . . . . . . . . . . . . .82 53 Idi, kaži cijelom svijetu . . . . . .84 54 Isus u jutro . . . . . . . . . . . . . . . .85 55 Isus, to je naša sreća . . . . . . . . .86 61 Jekni, pjesmo . . . . . . . . . . . . . .94 71 Krist na žalu . . . . . . . . . . . . . . 110 79 Mi želimo uzdić' Isusa . . . . . .121 80 Milost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 90 Na Tvoju riječ, Kapetane . . . .138 91 Napustiti nas može . . . . . . . . .141 94 Nek' bude mir . . . . . . . . . . . . .145 96 Nek' slavljen bude Bog. . . . . .147 97 Nitko sad ne zna . . . . . . . . . . .148 109 Odlučio sam slijediti Krista . .166 112 On je vladar svih vladara . . . .170 113 On među nas je došao. . . . . . .171 114 Ostani s nama . . . . . . . . . . . . .172 124 Promijenimo sve. . . . . . . . . . .185 125 Pusti mreže te . . . . . . . . . . . . .186 127 Rijeke žive vode . . . . . . . . . . .189 132 Serafe ljubavi . . . . . . . . . . . . .197 133 Silan Bog . . . . . . . . . . . . . . . .198 148 Tamo gdje palme cvatu. . . . . .266 159 U onaj dan. . . . . . . . . . . . . . . .241 161 Učitelju, gdje stanuješ . . . . . .244

648

164 Večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 169 V'jek hvaljen budi. . . . . . . . . .255 175 Želim klicati . . . . . . . . . . . . . .264 DOŠAŠĆE 180 Dođi, Gospode – Maranatha. .272 352 Nebesa odozgor rosite . . . . . .541 353 Nebesa Stvorče zvjezdanih. . .545 329 O Marijo, ti sjajna zornice . . . 511 220 Od angela Gabrijela . . . . . . . .368 221 Padaj s neba . . . . . . . . . . . . . .369 222 Pjevajte sada zanosno . . . . . . .371 356 Pogledaj, Gospodine. . . . . . . .549 223 Poslan bi anđel Gabrijel . . . . .373 388 Raduj se, o Betleme . . . . . . . .613 360 Veliča (gregorijanski) . . . . . . .554 165 Veliča (M. Lešćan) . . . . . . . . .249 224 Visom leteć . . . . . . . . . . . . . . .374 225 Zdravo, Djevice . . . . . . . . . . .375 226 Zlatnih krila . . . . . . . . . . . . . .376 BOŽIĆ 227 Betlehemska sveta noć . . . . . .378 228 Čestit svijetu . . . . . . . . . . . . . .380 229 Danas se čuje . . . . . . . . . . . . .382 230 Diva Mati . . . . . . . . . . . . . . . .383 231 Djetešce nam se rodilo . . . . . .384 232 Dvorani neba . . . . . . . . . . . . .385 233 Hote o ljudi sim . . . . . . . . . . .386 234 Iznad naših se poljana. . . . . . .387 235 Kada zvijezda divna . . . . . . . .388 236 Kakvo čudo dogodi se . . . . . .389 237 Kyrie eleison. . . . . . . . . . . . . .391 238 Narodi nam se. . . . . . . . . . . . .392 380 Neba Stvoritelj . . . . . . . . . . . .596 239 Nebo i zemlja . . . . . . . . . . . . .393 240 O Betleme, grade slavni . . . . .394 241 O dobri naši pastiri . . . . . . . . .395 242 O kakva to svetlost . . . . . . . . .398 243 O pastiri, čudo novo . . . . . . . .399 244 O pastiri, vjerni čuvari . . . . . .400 245 O vjernici . . . . . . . . . . . . . . . .401 246 Oj Djetešce moje drago . . . . .402 247 Oj pastiri, čujte novi glas . . . .403 248 Poslušajte svi sada . . . . . . . . .404 249 Preveliku radost . . . . . . . . . . .405 250 Radujte se, narodi . . . . . . . . . .406 251 Rodio se Bog i čovjek. . . . . . .407 252 Spavaj, mali Božiću . . . . . . . .408

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Svi krajevi svijeta . . . . . . . . . .295 Svim na zemlji . . . . . . . . . . . .409 Svjetlo ljubavi. . . . . . . . . . . . .410 Tama je svud. . . . . . . . . . . . . .412 Tiha noć . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Tri kralja jahahu . . . . . . . . . . .414 U to vrijeme godišta . . . . . . . .415 Veseli se, Majko Božja . . . . . .418 Veselje ti navješćujem . . . . . .420 Zdravo budi, mladi Kralju . . .421 Zvan Betlema . . . . . . . . . . . . .422

CVJETNICA I VELIKI TJEDAN 264 Bože moj. . . . . . . . . . . . . . . . .425 266 Čaša blagoslovna . . . . . . . . . .427 267 Dobri Kriste, Sine Božji . . . . .428 268 Gdje je ljubav, prijateljstvo. . .430 348 Himan Kristu Kralju. . . . . . . .535 349 Hosana Davidovu Sinu. . . . . .537 272 Mi treba da se hvalimo . . . . . .435 280 Oče, u ruke Tvoje . . . . . . . . . .443 282 Pri svojoj zadnjoj večeri . . . . .445 283 Prijekori (Puče moj) . . . . . . . .447 287 Zapjevat ću Gospodinu. . . . . .451 288 Zapovijed vam novu dajem . .453 363 Židovska su djeca . . . . . . . . . .558 KORIZMA 263 Barjaci kreću Kraljevi (I. Glibotić). . . . . . . . . . . . . . .424 345 Barjaci kreću Kraljevi (gregorijanski) . . . . . . . . . . . . .531 265 Častimo te. . . . . . . . . . . . . . . .426 369 Čuj Stvoritelju milostiv . . . . .574 346 Čuj, Stvoritelju . . . . . . . . . . . .532 267 Dobri Kriste, Sine Božji . . . . .428 269 Isukrste moj propeti . . . . . . . .431 270 Isuse mili . . . . . . . . . . . . . . . .433 271 Ja se kajem . . . . . . . . . . . . . . .434 192 Milosrdan je Gospodin . . . . . .284 273 Milosti je čas. . . . . . . . . . . . . .436 274 Na rajskom drvu . . . . . . . . . . .437 275 Narode moj ljubljeni. . . . . . . .438 276 O biči preljuti . . . . . . . . . . . . .439 277 O Isuse izranjeni . . . . . . . . . . .440 278 O Isuse, daj da pjevam . . . . . .441 279 O Isuse, ja spoznajem . . . . . . .442 281 Počinje se strašna muka . . . . .444 356 Pogledaj, Gospodine. . . . . . . .549 387 Pred Tobom padam nice . . . . .610

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

284 285 201 286 357

Prosti, moj Bože . . . . . . . . . . .448 Slava Tebi Kriste Bože . . . . . .449 Smiluj mi se, Bože . . . . . . . . .294 Stala Majka pod raspelom . . .450 Stala plačuć. . . . . . . . . . . . . . .550

USKRS 289 Aleluja, Onom koji uskrsnu . .456 290 Gospodin slavno uskrsnu . . . .457 189 Kliči Bogu . . . . . . . . . . . . . . .281 291 Kraljice neba. . . . . . . . . . . . . .458 292 Krist iz groba ustade. . . . . . . .459 375 Krist uskrsnu. . . . . . . . . . . . . .585 351 Na gozbu Kralja Jaganjca. . . .540 379 Na nebu zora rudi . . . . . . . . . .594 293 Naš je ust'o Spasitelj iz groba. . 460 294 Nek' mine, Majko . . . . . . . . . .461 383 O Spase roda ljudskoga . . . . .602 295 Pjevaj hvale, Magdaleno . . . .462 296 Radujte se kršćani. . . . . . . . . .463 297 Uskrsna radost . . . . . . . . . . . .464 298 Uskrsni san . . . . . . . . . . . . . . .465 299 Uskrsnu. . . . . . . . . . . . . . . . . .468 300 Uskrsnu Isus doista . . . . . . . .470 210 Zahvaljujte Gospodinu . . . . .304 393 Zemlja uzdrhta . . . . . . . . . . . .622 364 Žrtvi uskrsnici. . . . . . . . . . . . .560 DUHU SVETOM 29 Daj nam svima Duha svog . . . .50 34 Dođi, Duše Presveti . . . . . . . . .58 347 Dođi, Duše Presveti (gregorijanski) . . . . . . . . . . . . .533 35 Dođi, Duše Presveti (R. Taclik). . . . . . . . . . . . . . . . .59 95 Nek' se sila Duha Tvog. . . . . .146 354 O dođi, Stvorče. . . . . . . . . . . .546 199 Pošalji Duha svojega . . . . . . .292 SRCE ISUSOVO 19 Božanskog Srca . . . . . . . . . . . .35 32 Do nebesa . . . . . . . . . . . . . . . . .55 101 O Srce Sina Božjega. . . . . . . .154 136 Srce Božansko . . . . . . . . . . . .204 160 U slavu svetog Srca . . . . . . . .242 PJESME ZA KLANJANJE 177 Blagoslivljaj, dušo moja . . . . .268 178 Blagoslivljat ću dovijeka Ime Tvoje . . . . . . . . . . . . . . . .269

649

TEMATSKO KAZALO

202 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262


12 14 15 368 17 179 20 28 29 30 33 36 37 40 45 52

TEMATSKO KAZALO

53 54 56 58 62 64 65 66 309 67 71 72 73 75 77 79 80 81 87 91 93 95 106 107 114 116 117 119 120 200 131 137

650

Blagoslov . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Blagoslovljen Bog . . . . . . . . . .25 Blagoslovljen budi Bog . . . . . .26 Bliže, o Bože moj . . . . . . . . . .572 Bog je moj Spasitelj . . . . . . . . .28 Bog mi je svjetlost i spasenje . .270 Bože moj, dopusti mi . . . . . . . .36 Da te samo dotaknem . . . . . . . .47 Daj nam svima Duha svog . . . .50 Danas smo sretni. . . . . . . . . . . .52 Dođi, dođi nam Gospode . . . . .57 Dušo Kristova. . . . . . . . . . . . . .60 Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Gdje je ljubav . . . . . . . . . . . . . .64 Gospodine, Ti si pastir moj. . . .71 Hvaljen budi, o Bože, Kralju naš . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Idi, kaži cijelom svijetu . . . . . .84 Isus u jutro . . . . . . . . . . . . . . . .85 Isuse, volim Te . . . . . . . . . . . . .88 Ja sam sretan. . . . . . . . . . . . . . .91 Jer Gospodin je moja snaga . . .95 Kakav prijatelj je Isus. . . . . . . .98 Kako da Te ne volim. . . . . . . . .99 Kao košuta . . . . . . . . . . . . . . .101 Kao Marija . . . . . . . . . . . . . . .484 Kao što košuta . . . . . . . . . . . .102 Krist na žalu . . . . . . . . . . . . . . 110 Kriste, budi naša radost . . . . . 112 Kriste, o Kriste . . . . . . . . . . . . 113 Kruše života . . . . . . . . . . . . . . 116 Ljubav nije ljubljena. . . . . . . . 118 Mi želimo uzdić' Isusa . . . . . .121 Milost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Mir, pravi mir . . . . . . . . . . . . .124 Molitva . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Napustiti nas može . . . . . . . . .141 Ne boj se jer ja sam s tobom . .143 Nek' se sila Duha Tvog. . . . . .146 Oče, mi Ti se klanjamo. . . . . .162 Oči u oči . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Ostani s nama . . . . . . . . . . . . .172 Pjevaj aleluja Isusu . . . . . . . . .174 Pjevaj hvalu Kristu Bogu . . . .176 Pravi stih. . . . . . . . . . . . . . . . .180 Predivan . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Samo je u Bogu mir . . . . . . . .293 Samo Tvoja ljubav . . . . . . . . .194 Sretna sigurnost . . . . . . . . . . .205

146 152 154 157 158 161 358 359 165 169 170 171

Svi slavimo . . . . . . . . . . . . . . .220 Ti, moja zaštito . . . . . . . . . . . .232 To je mir kao rijeka. . . . . . . . .234 Tvoj Duh me ovija kao plašt . .237 Tvoja Krv . . . . . . . . . . . . . . . .240 Učitelju, gdje stanuješ . . . . . .244 Usta moja – Divnoj dakle . . . .551 Usta moja – Divnoj dakle . . . .552 Veliča . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 V'jek hvaljen budi. . . . . . . . . .255 Zahvali . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Zahvaljujte Gospodinu . . . . . .258

PJESME ZA SLAVLJENJE 18 Bog te ljubi . . . . . . . . . . . . . . .30 20 Bože moj, dopusti mi . . . . . . . .36 21 Bože moj, vodi me . . . . . . . . . .37 25 Braćo moja, radujmo se . . . . . .42 27 Da radost bude potpuna . . . . . .44 30 Danas smo sretni. . . . . . . . . . . .52 47 Hej, polja . . . . . . . . . . . . . . . . .76 52 Hvaljen budi, o Bože, Kralju naš . . . . . . . . . . . . . . . . .82 53 Idi, kaži cijelom svijetu . . . . . .84 54 Isus u jutro . . . . . . . . . . . . . . . .85 55 Isus, to je naša sreća . . . . . . . . .86 56 Isuse, volim Te . . . . . . . . . . . . .88 68 Kap jedna mala . . . . . . . . . . . .103 69 Kličite i pjevajte svi . . . . . . . .107 78 Magnificat. . . . . . . . . . . . . . . .120 79 Mi želimo uzdić' Isusa . . . . . .121 85 Moj me Otac daruje . . . . . . . .129 86 Moje nebo. . . . . . . . . . . . . . . .131 90 Na Tvoju riječ, Kapetane . . . .138 96 Nek' slavljen bude Bog. . . . . .147 102 O, dođi Bože k nama . . . . . . .155 103 Obuci nas u ruho ljubavi. . . . .156 104 Oče naš (M. Mlakić). . . . . . . .159 107 Oči u oči . . . . . . . . . . . . . . . . .163 109 Odlučio sam slijediti Krista . .166 111 On dolazi da spasi vas . . . . . .168 112 On je vladar svih vladara . . . .170 113 On među nas je došao. . . . . . .171 116 Pjevaj aleluja Isusu . . . . . . . . .174 117 Pjevaj hvalu Kristu Bogu . . . .176 118 Postojani . . . . . . . . . . . . . . . . .177 127 Rijeke žive vode . . . . . . . . . . .189 133 Silan Bog . . . . . . . . . . . . . . . .198 138 Stavi me kao znak. . . . . . . . . .207

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Sva moja radost . . . . . . . . . . .212 Sveti plam. . . . . . . . . . . . . . . .215 Svi slavimo . . . . . . . . . . . . . . .220 Svjetlo malo . . . . . . . . . . . . . .224 Tebe Boga hvalimo. . . . . . . . .228 Tvoj crveni plašt . . . . . . . . . . .236 U onaj dan. . . . . . . . . . . . . . . .241 Učitelju, gdje stanuješ . . . . . .244 Velik si . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 V'jek hvaljen budi. . . . . . . . . .255 Želim klicati . . . . . . . . . . . . . .264

MARIJANSKE PJESME 301 Anđeo Gospodnji . . . . . . . . . .472 365 Ave Maria (J. Arcadelt) . . . . .564 366 Ave Maria (I. Zajc) . . . . . . . . .567 302 Cvijeće za Mariju . . . . . . . . . .473 303 Čuj nas, Majko . . . . . . . . . . . .475 304 Čuj vruću molbu. . . . . . . . . . .476 305 Djevice nevina . . . . . . . . . . . .477 306 Gospe ribara, težaka . . . . . . . .478 307 Gospi od milosti . . . . . . . . . . .480 308 Hoćemo Boga . . . . . . . . . . . . .482 309 Kao Marija . . . . . . . . . . . . . . .484 310 Kraljice krunice . . . . . . . . . . .485 311 Kraljice mira. . . . . . . . . . . . . .486 312 Kraljice svete krunice . . . . . . .487 313 Lijepa si, lijepa . . . . . . . . . . . .489 314 Ljiljane bijeli . . . . . . . . . . . . .490 315 Majci mira . . . . . . . . . . . . . . .491 316 Majka srca mog . . . . . . . . . . .492 317 Majko Božja Bistrička . . . . . .494 318 Majko draga . . . . . . . . . . . . . .495 377 Majko ljubezniva . . . . . . . . . .590 319 Marijo Majko . . . . . . . . . . . . .496 320 Marijo Majko, našeg Trsata . .498 321 Marijo, o Marijo . . . . . . . . . . .500 322 Marijo, o zvijezdo mora . . . . .501 323 Marijo, svibnja kraljice. . . . . .503 324 Mirjam . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 325 Moja Majka . . . . . . . . . . . . . .507

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

326 327 328 329 330 331 384 332 333 385 334 335 390 336 337 338 339 360 165 340 341 342

Molitva žuljnih ruku. . . . . . . .508 O Marijo mila . . . . . . . . . . . . .509 O Marijo, Majko. . . . . . . . . . .510 O Marijo, ti sjajna zornice . . . 511 O mila Majko nebeska . . . . . .512 O najsvetija. . . . . . . . . . . . . . .513 O najsvetija (za zbor) . . . . . . .604 O, divna Djevice. . . . . . . . . . .514 O, Gospe Sinjska . . . . . . . . . .515 O, pruži mile ruke. . . . . . . . . .606 Pozdrav Mariji . . . . . . . . . . . .516 Prejasna Kraljice. . . . . . . . . . .518 Sav raj te slavi . . . . . . . . . . . .616 Spasa nam Majko . . . . . . . . . .519 Sred burne noći. . . . . . . . . . . .520 Sred te se pećine . . . . . . . . . . .522 Večernji zvon . . . . . . . . . . . . .523 Veliča (gregorijanski) . . . . . . .554 Veliča (M. Lešćan) . . . . . . . . .249 Visovačka slavna Mati . . . . . .524 Zdravo budi, Marijo . . . . . . . .525 Zdravo budi, Marijo (prejasna Zornice). . . . . . . . . .526 361 Zdravo Marijo. . . . . . . . . . . . .555 343 Zdravo, Djevo. . . . . . . . . . . . .527 362 Zdravo, Kraljice . . . . . . . . . . .556 POKOJNIČKO BOGOSLUŽJE 394 Bože, Oče, duše vjerne . . . . . .626 187 Iz dubine . . . . . . . . . . . . . . . . .279 395 Ja sam uskrsnuće . . . . . . . . . .627 396 Pokoj vječni . . . . . . . . . . . . . .628 397 Posljednica . . . . . . . . . . . . . . .630 398 Svjetlost vječna. . . . . . . . . . . .633 399 U raj poveli te anđeli . . . . . . .634 400 Vječni pokoj . . . . . . . . . . . . . .635 DOMOLJUBNE PJESME 23 Bože, čuvaj Hrvatsku . . . . . . . .40 376 Lijepa naša . . . . . . . . . . . . . . .588 176 Život svoj prikazujemo Bogu . .265

651

TEMATSKO KAZALO

141 143 146 147 149 156 159 161 166 169 175


Ova jedinstvena pjesmarica praktična formata sadrži velik izbor duhovnih šansona i ostalih skladbi za razne prigode, kao i odabrane pjesme za sva liturgijska razdoblja crkvene godine. Sve pjesme su s notama i akordima, a njihovo pretraživanje olakšano je uz pomoć abecednog i tematskog kazala. U zasebnim poglavljima je i veliki broj skladbi za mješovite zborove, kao i izbor misa, a u dodatku na kraju pjesmarice su grafički i notni prikazi akorda za gitaru i ostale instrumente.

ima lavlja d r o k a ma i crkvena s a t o n a s očašća i m a s e j 400 pmladih, hod ete a susr

z

ISBN 978-953-235-212-2

VERBUM 65 kn

www.verbum.hr

VERBUM

VERBUM


Velika katolička pjesmarica