Page 1

.............................................. . ... .

VERBUM


Nova ideologħa seksualnosti (gender ili rodna ideologħa) iza le¶a javnosti prodrla je u državne institucħe, na sveu²ilišta, u škole, ²ak i u dje²je vrti°e. Pod njezinim utjecajem naglašava se da je svako spolno usmjerenje (heteroseksualno, homoseksualno, lezbħsko, biseksualno i transseksualno) isklju²ivo pitanje izbora te da ga kao takva društvo mora prihva°ati i zajam²iti mu sva prava. Tako se pod krinkom ideologħe rodnih prava nħe²e temeljena razli²itost spolnoga identiteta muškaraca i žena i njihova prirodna upu°enost jedno na drugo. Time se na neprimjetan na²in rasta²e obitelj kao temelj društva te se stvaraju preduvjeti za ozakonjenje homoseksualnih brakova s pravom usvajanja djece. Istodobno, svaki kriti²ki istup o tome biva u opasnosti da se okarakterizira kao diskriminatorski govor mržnje. Budu°i da je i u Hrvatskoj rasprava o rodnomu identitetu ve° dobrano zapo²ela na razli²itim društvenim i kulturnim razinama (sa svim implikacħama koje to nosi sa sobom), ova knjiga ugledne njema²ke sociologinje Gabriele Kuby o gender ideologħi i njezinoj svjetonazorskoj pozadini neophodno je sredstvo za razumħevanje svħeta u kojemu živimo, posebice dobrodošlo onima koji se bave odgojnom, politi²kom i bilo kojom drugom javnom djelatnoš°u.


Gabriele Kuby NOVA IDEOLOGIJA SEKSUALNOSTI


Biblioteka:

Posebna izdanja

52. Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: dr. fra Ivan Ivanda

Za nakladnika: Miro Radalj


Gabriele Kuby

NOVA IDEOLOGIJA SEKSUALNOSTI Izazovi i opasnosti gender revolucije

VERBUM Split, 2010.


Naslov izvornika: Gabriele Kuby, DIE GENDER REVOLUTION Relativismus in Aktion 2007 fe-medienverlag Gmbh, Kisslegg © 2007 Gabriele Kuby www.gabriele-kuby.de © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2010. Izvršna urednica: Ljiljana Jurinović, prof. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Anđa Jakovljević, prof.

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 261.4 241.513 KUBY, Gabriele Nova ideologija seksualnosti / izazovi i opasnosti gender revolucije / Gabriele Kuby ; <prijevod Ivan Ivanda>. - Split : Verbum, 2010. - (Biblioteka Posebna izdanja ; 52) Prijevod djela: die Gender revolution : Relativismus in Aktion. ISBN 978-953-235-205-4 I. Seksualnost -- Vjersko gledište 130612069


Apsolutiziranje onoga što nije apsolutno nego relativno zove se totalitarizam. Čovjeka ne oslobađa, nego mu uzima njegovo dostojanstvo i porobljuje ga. Svijet ne spašavaju ideologije, nego samo okretanje živome Bogu koji je naš Stvoritelj, jamac naše slobode, jamac onoga što je uistinu dobro i istinito. Prava se revolucija sastoji samo u bezpridržajnu okretanju Bogu koji je mjera onoga što je pravedno i istodobno je vječna ljubav. A što bi nas moglo spasiti osim ljubavi? Papa Benedikt XVI., nagovor na molitvenomu bdjenju u sklopu 20. svjetskoga dana mladih, 20. kolovoza 2005.


PREDGOVOR

Dragi čitatelju, draga čitateljice! U ruci vam je knjiga čiji će vas naslov možda staviti pred zagonetku. Gotovo nitko ne zna što znači gender, a ipak je gender mainstreaming, pod pritiskom Europske unije, postao “glavno načelo” i “ključna zadaća” politike. U Ujedinjenim narodima i Europskoj uniji stara je riječ sex (spol) za razlikovanje muškoga i ženskoga spola zamijenjena pojmom gender (rod). Ovim se pojmom podmeće da je svako spolno usmjerenje – heteroseksualno, homoseksualno, lezbijsko, biseksualno i transseksualno – jednakovrijedno i da ga kao takva društvo mora prihvaćati. Cilj je prevladavanje “prisilne heteroseksualnosti” i stvaranje novoga čovjeka čijoj slobodi pripada da svoj spolni identitet bira i ostvaruje neovisno o svome biološkom spolu. Tko se protivi gender mainstreamingu (provođenju načela “rodno osviještene” politike), diskriminira i zbog toga uz pomoć novih zakona protiv diskriminacije može biti kaznenopravno gonjen. Gender ideologija je iza leđa javnosti prodrla u državne institucije, na sveučilišta, u škole, čak i u dječje vrtiće. Sržna je točka političke ispravnosti (political correctness) usvojiti ovu ideologiju ili, u najmanju ruku, šutnjom pripomoći njezinu potvrđivanju i provođenju. Tko podigne glas pro7


NOVA IDEOLOGIJA SEKSUALNOSTI

tiv nje, mora računati s izopćenjem, mobingom, gubitkom radnoga mjesta i – već prema statusu – sa žestokom medijskom kritikom. Rušenjem već imenovana povjerenika za Europsku uniju Rocca Buttiglionea 2004. Europski je parlament dao zastrašujući primjer. Zagovornici ideologije koji se služe vrjednotama slobode, tolerancije i anti-diskriminiranja, nastoje ukloniti slobodu mišljenja, isključiti one koji misle drukčije i potpuno provesti ono što su zacrtali. Rezolucija B6-0025/2006 Europskoga parlamenta, koja se nalazi ovdje u Dodatku, bjelodan je dokument ovoga totalitarnog duha. Mogućnost utjecaja kršćana u društvu sve se više ograničava, a prenošenje je kršćanskih vrjednota sljedećemu naraštaju ugroženo jer država i mediji zadobivaju sve veći utjecaj kod djece i mladih te potkopavaju odgojnu zadaću roditelja. Stvarni je cilj borba protiv kršćanstva jer kršćani vjeruju da je Bog stvorio čovjeka “na svoju sliku, kao muškarca i ženu” (Post 1,27) i da ga je pozvao i osposobio za darivanje u ljubavi i za istinsku plodnost. Koliko je ovaj proces već odmakao i kakve nepredvidive posljedice iza sebe ostavlja, čitajte u trima člancima ove knjižice. Prvi, Diktatura relativizma, pokušava predstaviti korijene sloma kršćanske kulture. Kada se jedna kultura usuglasi o tomu da nije moguće spoznati što je dobro i istinito kojim će se ravnati djelovanje njezinih članova, onda se u konačnici više ne može donijeti prosudba o tomu što služi općemu dobru, a što mu šteti. 8


PREDGOVOR

Kulturno propadanje kojemu smo svjedoci neprijeporno je. U središtu ovoga procesa stoji ukidanje norma na području spolnosti. Engleski je antropolog J. D. Unwin u značajnu djelu Spolnost i kultura (Sex and Culture) ustvrdio: što je veće ograničavanje spolnosti, to je veća razina kulture; što je manje ograničavanje spolnosti, to je manja razina kulture. Mi smo svjedoci ponovna potvrđivanja ove zakonitosti. Članak “Gender” revolucija – relativizam na djelu pokazuje da seksualna revolucija potresa temelje obitelji, djece i budućnosti. Treći članak Prodor k ljubavi – potrebna nam je seksualna proturevolucija pojavio se kao brošura još 2005. Unatoč nekim ponavljanjima, uvršten je u ovu knjigu jer je u njemu naznačen kontekst u kojemu je naraštaj iz 1968. pozivan na seksualnu revoluciju, sve do danas. Treba dobro promisliti koja je cijena činjenice da se spolnosti oduzima njezin istinski smisao: sjedinjenje muškarca i žene u ljubavi i rađanje potomstva. Cijena su: slom obitelji, pobačaj, opustošen život tolikih mladih ljudi, AIDS, demografski preokret. Pobornici bi gender revolucije trebali pokazati kakvo dobro za društvo, posebice za mladi naraštaj, proizlazi iz rušenja svih granica udovoljavanju nagonima. Pavao VI. je 1968. svojim proročkim dokumentom Humane vitae pokušao ljudima razložiti ispravno uređenje prenošenja ljudskoga života. No nisu htjeli slušati. (Vidi o tomu Rezoluciju o Izjaviiz Königsteina u Dodatku.) Papa Ivan Pavao II. ra9


NOVA IDEOLOGIJA SEKSUALNOSTI

zvio je teologiju tijela kako bi pokazao da Bog svojim prividno strogim zakonima ljude poziva na veliki put ljubavi. Benedikt XVI. nas u svojoj prvoj enciklici Deus caritas est (Bog je ljubav) podsjeća da je Bog ljubav i da eros mora sazreti u agape kako bi bila ispunjena naša čežnja za ljubavlju. Milost je našega vremena što je put ljubavi muškarca i žene osvijetljen jasnije nego ikada prije.

10


Istina tone, ali se ne utapa. Drevna kineska poslovica

DIKTATURA RELATIVIZMA

Što osjećamo kada vidimo čovjeka koji moli – vlastitoga oca, majku, dijete, župnika, profesora ili nekoga moćnika? Kleči, sabrano je sklopio ruke, kroz njegove sklopljene vjeđe prodire odsjaj duše koja bdije, a glava je lako prignuta k srcu. Kada vidimo moćnika u molitvi, možda ćemo posumnjati u istinitost jezika njegova tijela. Ali, kada bi se nešto takvo doista zbilo, kada bi bilo istinito u oca, majke, djeteta, profesora i državnika – ne bismo li tada na neki način bili umireni? Znali bismo da taj čovjek ne pretvara sama sebe u Boga; on zna da je ograničen čovjek; zna da iznad njega postoji apsolutna moć s kojom može stupiti u vezu, od koje smije očekivati uputu i pomoć i sebi ih izmoliti; to je i moć pred kojom će morati odgovarati. Kada potom ta osoba u svakodnevnome životu pokazuje dobrotu prema svakom čovjeku, i prema onima koji ne dijele njegova vlastita uvjerenja, zar ga ne će poštivati čak i ateist te u njemu vidjeti ostvarena čovjeka, čovjeka koji živi u suglasju sa svojom nutarnjom stvarnošću? Možda i ne će. Jer, dobar je čovjek poput zrcala u koje se rado zagleda samo onaj tko i sam teži za do11


NOVA IDEOLOGIJA SEKSUALNOSTI

brotom. Ako to ne čini, odagnat će takvo zrcalo iz svoga vidokruga, a možda će ga čak htjeti i razbiti. Ovo se događa u sadašnjemu povijesnom trenutku: mišljenje vremena niječe objektivnu egzistenciju istine, spoznatljivost dobra, čovjekovu mogućnost i obvezatnost da teži za spoznajom istine i ostvarivanjem dobra. U propovijedi prigodom otvaranja konklava, 18. travnja 2005., kardinal Ratzinger je rekao: “Stvara se diktatura relativizma koja ništa ne priznaje kao konačno-valjano i koja kao zadnje mjerilo dopušta samo vlastito ‘ja’ i njegove želje.” Joseph Ratzinger nas u svojim spisima i propovijedima, kao kardinal i papa, stalno i vrlo snažno upozorava na ovu opasnost. Zar ne bismo trebali dobro otvoriti uši? “Diktatura relativizma” – što to znači? Relativizam je filozofski pojam kojim se označava način promatranja čiji se početci povezuju s Protagorom. Ovaj je Grk gotovo četiri stotine godina prije Krista izrekao: “Čovjek je mjera svih stvari” – poimanje koje se danas, nakon dvije i pol tisuće godina, nameće kao jedino valjano. Uz riječ “relativizam” ne pojavljuje se nikakva slika. Relativizam ne nosi čizme i ne maše zastavom. Nema ni svoj zaštitni znak kao što je kukasti križ ili srp i čekić. Ali, možda je revolucija čovjekova života izazvana relativizmom dubokosežnija od svih prethodnih revolucija. Kada čujemo riječ “diktatura”, i nehotice ustuknemo jer pred našim se nutarnjim očima pojavljuju gomile leševa nacional-socijalističkih i komuni12


DIKTATURA RELATIVIZMA

stičkih diktatura posljednjega stoljeća. Te diktature nije pokopala kampanja kajanja i pokore, kojom bi se očistili narodi u čijoj se sredini to događalo. Samo je jedno sigurno: mi ne želimo da se to još jednom dogodi, da milijuni ljudi budu žrtvovani moći jednoga čovjeka, kojemu samo smrt postavlja granicu. Mi ne želimo da se to dogodi drugima i ne želimo da se dogodi nama samima. Postoji li opasnost da iz diktature relativizma nastane diktatura, politički sustav u kojemu će ljudi ponovno postati materijal za uporabu i potrošnju onih koji se ravnaju interesima moći? Diktature ne padaju s neba, a pakao koji stvaraju ne nastaje od danas do sutra. Diktature se pripravljaju na razini duha. Kasnije, kada se obećanja, uz jecaje ljudi, razotkriju kao laž i obmana, postaju očiti i njihovi duhovni korijeni. Tada se pojavljuje zagonetno pitanje: zašto vuk nije prepoznat dok je još nosio janjeće krzno? Tada potomci svoje pretke svrstavaju u različite kategorije: počinitelji, suradnici, žrtve i pružatelji otpora.

Što je relativizam? U Velikome rječniku njemačkoga jezika (Grosse Wörterbuch der deutschen Sprache/Duden) relativizam je objašnjen ovako: “Svjetonazor prema kojemu je svaka spoznaja samo relativno (uvjetovana stanovištem spoznavatelja) ispravna, a nikada nije istinita u općevrijedećemu smislu.” U Leksikonu za teologiju i Crkvu (Lexikon für Theologie und Kirche) može se pročitati: “Spoznajno-teorijska pozicija 13


NOVA IDEOLOGIJA SEKSUALNOSTI

relativizma logički dovodi do toga da sve druge filozofske discipline niječu apsolutno vrijedeća načela: u etici se odbacuje općeobvezujući ćudoredni poredak, u filozofiji prava prirodno pravo, a u filozofiji religije zahtjev religije za valjanošću.” To znači: tko pristaje uz relativizam, ne priznaje apsolutno vrijedeće vrjednote. To znači: ako se određeno vrijeme oda relativizmu, na području morala, prava i religije ne će postojati apsolutno vrijedeća mjerila. Oprjeka relativizmu je spoznaja istine i dobra. Počevši sa Sokratom, hrvanje za ovu spoznaju u svijetu koji se stalno mijenja predmet je filozofije. Nepremostiva oprjeka relativizmu jest spoznaja da promjenjiv, relativan svijet proizlazi iz nepromjenjiva, apsolutna izvora, da ga on održava i da će se k njemu vratiti. Ovaj se izvor za religiozna čovjeka zove Bog. Iz odnosa s Bogom proizlaze apsolutna mjerila za ono što je dobro i zlo, koje čovjek može spoznati i slijediti ako ljubi Boga (Iv 14,15 i 15,10). Stari zavjet stavlja naglasak na strah Božji i naziva ga početkom mudrosti. Novi zavjet u središte stavlja Božju ljubav. Čovjekova je drama u tome kako postupa sa svojom objektivnom slobodom: ravna li se ovim apsolutnim mjerilom, odnosno – kršćanski govoreći – vrši li Božju volju ili sama sebe čini gospodarom dobra i zla. Ova dva načina bivanja čovjekom u svijetu međusobno se sukobljavaju. Sukobljavaju se od Adama i Eve. U svakom slučaju, čini se da se ovaj 14


DIKTATURA RELATIVIZMA

sukob u našemu globaliziranu svijetu zaoštrio kao nikada prije. Moral, pravo i religija ustrajavaju na vrjednotama, na onome što je poželjno, za što se čovjek treba odlučiti. Kakve su posljedice kada više ne postoji suglasnost o tome da ono poželjno treba biti dobro, odnosno kada sâmo utemeljenje dobra iz istine vrijedi kao zlo? Ako ne postoji polarna zvijezda dobra, kamo će nas odvesti putovanje pojedinca i društva preko olujnoga oceana ljudskoga života? Glede vremena i prostora, usuglasili smo obvezujuća mjerila. Srednje vrijeme po Greenwichu, koje se ravna nepromjenjivim tijekom zviježđa, jamči nam da ćemo se doista susresti u trenutku koji dogovorimo. Zlatni pra-metar u Parizu, za ljudske odnose apsolutno mjerilo, brine se za to da se pouzdano možemo sporazumjeti glede visine, duljine i širine. Tehnička civilizacija ne bi mogla postojati bez ovih obvezujućih mjerila. Može li ljudska kultura postojati bez obvezujućih moralnih mjerila?

Tko je čovjek? Čovjek je, za razliku od životinje, obdaren razumom i slobodom. Teorija evolucije napreže se da bitnu razliku između čovjeka i životinje proglasi nebitnom, tvrdeći kako se naš genom tek neznatno razlikuje od genoma majmuna. Oni koji ovo poimanje žele učiniti jedino vrijedećim donijeli su odluku o vrjednoti. Oni hoće da razlika bude zanemariva. I oni ne će da se razlozi za ovu 15


NOVA IDEOLOGIJA SEKSUALNOSTI

provizornu odluku stave u svjetlo razuma. Čemu ovo revno nastojanje da se čovjeka izjednači sa životinjom? Nitko čovjeka ne smatra toliko velikim kao Bog kršćanâ: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična”, kaže se na prvoj stranici Biblije, a nekoliko redaka iza toga: “Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih” (Post 1,26–27). Zapravo bi ljudi morali klicati od radosti zbog obećanja takve veličine. Ali mnogi ne žele znati za ovoga Boga koji ljubi jer od čovjeka zahtijeva da nauči ljubiti. Oni koji prihvaćaju sličnost s Bogom i jedinstvenost osobe, razlike smatraju bitnima. Na primjer ove: Čovjek je svjestan sama sebe. On zna da će umrijeti. Može pitati odakle dolazi i kamo ide. Može vladati svojim nagonima. Slobodan je odlučiti se za dobro ili zlo. Može predati svoj život za prijatelje. Može slaviti blagdane. Može stvoriti uzvišena umjetnička djela. Može hvaliti i slaviti Boga. Tko razlike spram životinje smatra bitnima, štiti čovjeka od napada na njegovo dostojanstvo. Mnoge koji su slabi štiti od nekolicine jakih. Dok je ponašanje životinje uređeno instinktom i nagonom za neposredno zadovoljavanje potreba, čovjeku je objektivno otvoren prostor slobode u kojemu mora i hoće donositi odluke. Nitko ne 16


DIKTATURA RELATIVIZMA

može čovjeku oduzeti njegovu krajnju slobodu jer on može predati svoj život samo da ostane vjeran dobru. Životinja to ne može. Kako on spoznaje što je dobro i ispravno, što je zlo i pogrješno i što slijedom toga treba činiti? I kako postaje voljan i sposoban učiniti ono što je spoznao da je dobro i ispravno? Na to odgovor daju religija, teologija i filozofija. Osjetilima čovjek nailazi na granicu spram nevidljivoga, što ga potiče da postavlja pitanja na koja osjetila ne mogu odgovoriti. Neizbježan dodir s ovom granicom čovjeku ulijeva strah, tako da su ljudi svih kultura i svih vremena razvijali predodžbe o nevidljivome svijetu i o oblicima komuniciranja s njime kako bi udobrovoljili sile koje su ih nadilazile. Velike religije objavljuju čovjeku tko je on i kamo ide. Sa zahtjevom apsolutne istine one čovjeka uče što treba činiti da bi u kozmosu koji religija opisuje zauzimao ispravno mjesto. Svaka religija zahtijeva od čovjeka da bude dobar. Kršćanstvo to čini krajnjom korjenitošću, sve do zapovijedi ljubavi prema neprijateljima. Tijekom dva tisućljeća milijuni su mučenika radije puštali da ih ubiju nego da izdaju ono što su držali istinitim i dobrim ili da ubijaju druge radi probitka svoje istine. No, postoje različite religije i sve one tvrde da je u njima apsolutna istina. Zbog toga su vođeni i vode se ratovi. Znači li to da ne postoji apsolutna istina? Moramo li tu zamisao odbaciti? Je li zahtjev za istinom ništavan zato što su postojali 17


NOVA IDEOLOGIJA SEKSUALNOSTI

i postoje ljudi koji svoju istinu hoće nasilno nametnuti drugima? Ili to znači da su se ljudi koji to čine uskratili stvarnome pozivu svoje religije? Isus Krist poziva čovjeka na ljubav prema neprijateljima. Islam, naprotiv, propovijeda sveti rat. Iz činjenice da postoje različite spoznaje istine zaključivati da ne postoji apsolutna istina jest relativistički kratki spoj. Jednadžba 2 + 2 = 4 ne postaje pogrješna zbog toga što drugi, pa bilo ih ne znam koliko mnogo, tvrde da je 2 + 2 pet. Filozofija ne polazi od objave božanskoga, nego od sposobnosti uma da spozna istinu. Pretpostavka je, kao i kod religije, da istina postoji neovisno o subjektu koji zapaža stvarnost. Relativizam unosi kolebljivost u ovu pretpostavku religije i filozofije. Budući da ne može postojati suglasnost o istini, pitanje istine je beznačajna privatna stvar, odnosno još i više: zahtjev za istinom je opasan neprijatelj demokracije i mira. Radi se o duhovnome strujanju koje je toliko zahvatilo naše vrijeme da Joseph Ratzinger govori o diktaturi ovoga viđenja stvarnosti. Diktatura znači: oni koji je zastupaju imaju toliku moć da svoj način gledanja mogu nametnuti drugima i ne dopustiti da vrijedi išta drugo. Ovaj se proces odigrava u cehu mislilaca – filozofa, teologa, pravnika, sociologa, psihologa – odnosno u svim znanstvenim disciplinama, čak i u prirodnim znanostima čije je područje djelovanja, kako se čini, izvan konteksta vrjednotâ. Međutim, ideja da više ne mogu i ne smiju postojati obvezujuće vrjednote odavna je napustila 18


SADRŽAJ

Predgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 DIKTATURA RELATIVIZMA . . . . . . . . . . . . . . . 11 GENDER REVOLUCIJA – RELATIVIZAM NA DJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 PROBOJ K LJUBAVI – POTREBNA NAM JE SEKSUALNA PROTUREVOLUCIJA . . . . . . 88 SPOLNA ČISTOĆA I EVANGELIZACIJA . . . 125 DODATAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Žurna zamolba njemačkim biskupima za reviziju Izjave iz Königsteina . . . . . . . . . . . 137 Poziv mladim sudionicima Kongresa “Radost u vjeri” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Rezolucija Europskoga parlamenta o homofobiji u Europi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Bilješke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

151


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: JAFRA PRINT, Solin Tiskano u ožujku 2010.


Gabriele Kuby (1944.) ugledna je njema²ka sociologinja, publicistikinja i majka troje djece. Objavila je više zapaženih knjiga o suvremenim društvenim kretanjima i kulturološkim fenomenima. Knjiga Nova ideologħa seksualnosti njezina je prva knjiga objavljena na hrvatskomu jeziku.


Inge M. Thürkauf

Cijena: 58 kn

ISBN 978-953-235-205-4

..........................................................................................................................

“Gabriele Kuby je opasnost nadiru°e gender revolucħe iznħela na vidjelo zlosutnom jasno°om. Njezina knjiga trebala bi do°i u ruke svima koji su zabrinuti za budu°nost europske kulture zasnovane na krš°anskim temeljima. Nakon ²itanja ove knjige nitko ne °e mo°i re°i: ‘Nisam znao!’”

www.verbum.hr

Nova ideologija seksualnosti  

Ova knjiga ugledne njemačke sociologinje Gabriele Kuby o gender ideologiji i njezinoj svjetonazorskoj pozadini neophodno je sredstvo za razu...

Nova ideologija seksualnosti  

Ova knjiga ugledne njemačke sociologinje Gabriele Kuby o gender ideologiji i njezinoj svjetonazorskoj pozadini neophodno je sredstvo za razu...

Advertisement