Page 1

.............................................................................................................................................................

Bla탑ena Majka Terezija

Misli Anegdote Molitve

VER BUM


Ova knjiga o temeljnom ljudskom pozivu ljubiti i biti ljubljen ispričana je kroz kolaž misli, anegdota, molitava i meditacija jedne15. od najvećih osoba proteklog stoljeća – Majke Terezije. Ovdje probrani duhovni biseri samo su djelić velikoga duhovnog bogatstva koje nam je Majka Terezija ostavila u naslijeđe. Ona je postala velika jer je povjerovala “utjelovljenoj Riječi” služeći najsiromašnijima, odbačenima i prezrenima, onima na rubu društva.


Bla탑ena Majka Terezija MISLI ANEGDOTE MOLITVE


Biblioteka:

15. Urednik: mr. sc. Petar Balta

Redaktura: Jadran Baťić

Za nakladnika: Miro Radalj


Blažena Majka Terezija

MISLI ANEGDOTE MOLITVE VI. izdanje Priredila: Martina Šimunić

VERBUM Split, 2011.


© Copyright: Verbum, Split 2004. Lektura: Dražena Šola

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 242 MAJKA Terezija, redovnica Misli, anegdote, molitve / blažena Majka Terezija ; priredila Martina Šimunić. - 6. izd. - Split : Verbum, 2011. - (Biblioteka Anima / Verbum, Split ; 15) Bibliografija. ISBN 978-953-6197-90-3 131220069


NA\I VREMENA ZA RAZMI[LJANJE – TO JE IZVOR SNAGE. NA\I VREMENA ZA MOLITVU – TO JE NAJVE]A SNAGA NA ZEMLJI. NA\I VREMENA ZA SMIJEH – TO JE MELODIJA DU[E. NA\I VREMENA ZA IGRU – TO JE TAJNA VJE^NE MLADOSTI. NA\I VREMENA ZA LJUBAV – TO JE DAROVANA BO@JA POVLASTICA. NA\I VREMENA ZA DARIVANJE – DAN JE PREKRATAK DA BI BIO SEBI^AN. NA\I VREMENA ZA ^ITANJE – TO JE VRELO MUDROSTI. NA\I VREMENA ZA PRIJATELJSTVO – TO JE PUT ZA SRE]U. NA\I VREMENA ZA RAD – TO JE CIJENA USPJEHA. NA\I VREMENA ZA MILOSR\E – TO JE KLJU^ ZA NEBO.


Predgovor Ova knjiga o temeljnom ljudskom pozivu ljubiti i biti ljubljen ispri~ana je kroz kola‘ misli, molitava i meditacija jedne od najve}ih osoba proteklog stolje}a – Majke Terezije. Ro|ena je 1910. godine u Skoplju u albanskoj obitelji i ve} u 19. godini ‘ivota dolazi u Indiju, gdje radi za najsiroma{nije me|u siroma{nima. Tu je i umrla 1997. godine. Djelo Majke Terezije, u listopadu 2003. godine progla{ene bla‘enom, nastavlja se i u tre}em tisu}lje}u kroz ‘ivot i rad Misionara i Misionarki ljubavi. Majka ih je pou~ila kako ljubav pretvoriti u akciju, a kle~e}i stav poniznosti i siroma{tva ‘ivjeti kao pobjedu za Krista i u Kristu. Njezin je jednostavni lik nezaboravan – pogrbljena, odjevena u bijeli sari s plavim rubom, naborana lica s velikim osmijehom i o~ima punim vedrine. Jednostavni ljudi jednostavno i jasno mole i ne optere}uju se te{kim i utegnutim frazama. Njihove misli, molitve i meditacije kao da gase dugotrajnu ‘e| jer iza svake izgovorene i napisane rije~i stoji osoba koja ih provodi u djelo. To je ono {to uvijek iznova za~u|uje i vodi onome tko daje ‘ive vode. Majka Terezija je postala velika jer je povjerovala “utjelovljenoj Rije~i” i slu‘ila joj slu‘e}i najsiroma{nijima, odba~enim i prezrenima, onima na rubu dru{tva... Izabrane molitve, misli i meditacije samo su djeli} velikoga duhovnog bogatstva koje nam je Majka Terezija ostavila u naslije|e. Koristim priliku zahvaliti svima koji su pomogli savjetima i podr{kom u prikupljanju i odabiru tekstova ove velike Misionarke ljubavi. 7


MISLI


Tko je za mene Isus Evo tko je za mene Isus: Rije~ tijelom postala. Kruh ‘ivota. @rtva ‘rtvovana na kri‘u za na{e grijehe. @rtva prikazana na oltaru za moje grijehe i grijehe svijeta. Rije~, koju treba navijestiti. Istina, koju treba obznaniti. Put, kojim treba pro}i. Svjetlo, koje treba upaliti. @ivot, koji treba ‘ivjeti. Ljubav, koju treba ljubiti. Sre}a, koju treba dijeliti. Mir, koji treba dati. Kruh ‘ivota, kojega treba jesti. Gladan, kojega treba nahraniti. @edan, kojega treba napojiti. Gol, kojega treba obu}i. Besku}nik, kojega treba ugostiti. Bolesnik, kojega treba lije~iti. Osamljenik, kojega treba ljubiti. Ne‘eljen, kojega treba ‘eljeti. Gubavac, ~ije rane treba prati. Prosjak, kojemu treba osmijeh darovati. Alkoholi~ar, kojega treba saslu{ati. Mentalni bolesnik, kojega treba za{tititi. Dijete, koje treba zagrliti. Slijepac, kojega treba voditi. Nijem, za kojega treba govoriti. 11


BL. MAJKA TEREZIJA

Bogalj, s kojim treba kora~ati. Ovisnik o drogi, s kojim treba prijateljevati. Prostitutka, koju treba udaljiti od opasnosti i smatrati prijateljem. Zatvorenik, kojega treba posjetiti. Starac, kojega treba uslu‘iti. Za mene: Isus je moj Bog. Isus je moj zaru~nik. Isus je moj ‘ivot. Isus je moja jedina ljubav. Isus je moje sve u svemu. Isus je meni sve.

Bo‘ja ljubav Imenom sam te zazvao: ti si moj. Kad preko vode prelazi{, s tobom sam; Ili preko rijeke, ne}e te preplaviti: Po|e{ li kroz vatru, ne}e{ izgorjeti, plamen te opaliti ne}e. ... Jer dragocjen si u mojim o~ima, vrijedan si, i ja te ljubim. Iz 43,2–4

Budimo nositelji Bo‘je ljubavi @elim da shvatite nje‘nost Bo‘je ljubavi. On, koji je “Bog od Boga, Svjetlo od Svjetla, stvoren i nestvoren i istobitan s Ocem”, zbog ljubavi je prema 12


MISLI

nama odlu~io postati stvorenjem. U svojemu srcu sa~uvajte radost kojom volite Isusa i podijelite je sa svima koje susre}ete. Ne mo‘emo nositi Isusa drugima ako li Ga sami nemamo u srcu. Moramo postati nositelji Bo‘je ljubavi! Da bismo to postali, treba produbiti ‘ivot ljubavi, molitve i ‘rtve.

Jednom kada zavolimo... Postoji samo jedna ljubav, a to je Bo‘ja ljubav. Jednom kada zavolimo Boga dovoljno jako, voljet }emo i bli‘njega isto tako. Dok god rastemo u ljubavi prema Bogu, u~imo po{tivati sve {to je stvorio, prepoznavati darove koje nam daje. Tada ‘elja da se brinemo o njima dolazi sama od sebe.

Plod povezanosti s Kristom Danas svijetu nedostaje mir, ljubav i su}ut! Za to nam nisu potrebne pu{ke i bombe. Da bismo bili sposobni darovati ljubav drugima, potrebna nam je ljubav koja proizlazi iz povezanosti s Kristom. Plod te povezanosti pokazuje se sasvim prirodno u ljubavi prema obitelji, bli‘njemu i siroma{nomu.

^isto srce Gospodin boravi u nama. To je ono {to nam daje snage. Nije bitno gdje se nalazite, ve} da ste ~istoga srca. Biti ~istoga srca zna~i biti potpuno iskren, slobodan i ispunjen mirom jer samo tako mo‘emo voljeti Boga bez zapreka i smetnji. 13


Budite u svemu samo za Isusa po Mariji Evo slu‘benice Gospodnje, neka mi bude po rije~i tvojoj. Lk 1,38

Budite u svemu samo za Isusa po Mariji – to je sve {to Majka ‘eli vama. Ako ste u srcu u svemu samo za Isusa po Mariji, i ako sve ~inite samo za Isusa po Mariji, bit }ete prave Misionarke ljubavi.

Ostanimo uvijek uz Gospu S pouzdanjem je punim ljubavi i s potpunom predano{}u Gospa rekla “Da” Bo`joj poruci koju joj je navijestio an|eo, i s rado{}u je `urno otr~ala poslu`ivati svoju ro|akinju Elizabetu. U tome je doista i na{ `ivot – re}i “Da” Isusu i pohitati slu`iti Njemu u najsiroma{nijima me|u siromasima. Ostanimo uvijek uz Gospu, a Ona }e u~initi da taj isti duh raste u svakome od nas.

Kao Marija Prisjetimo se kako je Marija bila izabrana za Isusovu majku. Tako je ‘ena izabrana za srce obitelji. Ona obitelj treba dr‘ati na okupu, voljeti je, slu‘iti joj... Upravo onako kao Marija. Nitko nije shvatio lekciju poniznosti kao Marija. Ona sebe naziva slu‘benicom Gospodnjom. Biti 14


MISLI

sluga zna~i s potpunim se povjerenjem, s rado{}u i posve predati onome tko }e nama ravnati prema svojemu naho|enju.

Ti{ina, nje‘nost, poniznost Marija nas mo‘e nau~iti ti{ini: kako sa~uvati sve u srcu i kako moliti u ti{ini svojega srca. Marija nas mo‘e nau~iti nje‘nosti: Ona je u ‘urbi otputovala Elizabeti ‘ele}i joj slu‘iti. “Vina nemaju”, rekla je Isusu na svadbi u Kani. I mi, slijede}i Njezin primjer, moramo pomno odgovoriti na potrebe siroma{nih, bilo materijalne bilo duhovne, i poput Nje velikodu{no sudjelovati u ljubavi i darovanoj nam milosti. Marija nas mo‘e nau~iti poniznosti: premda puna milosti, samu sebe naziva slu‘benicom Gospodnjom, i kao jedna od nas, poput gre{nice ‘eljne otkupljenja, stoji pred kri‘em. Kao i Ona, prema primljenoj milosti njegujmo umiru}e, siroma{ne, izbjegle, odba~ene… I ne budimo spore u svojemu radu.

Ona te poznaje Dopustimo Majci Bo‘joj punu slobodu da se nama slu‘i na slavu svojega Sina. Ispru‘i svoju ruku i ~vrsto je stavi u Marijinu ruku. Ona te dobro poznaje. Nikad ne}e{ biti potpuno Isusov ako nije ‘iva tvoja ljubav prema Mariji. 15


Marija – na{a Majka Zatim re~e u~eniku: “Evo ti majke!” Iv 19,27

Na{a majka Premda podre|ena svojemu bo‘anskom Sinu, Marija ima neograni~enu mo} u darivanju nadnaravnih milosti i blagodati Bo‘jega kraljevstva. Ona je na{a majka jer je svojom ljubavlju sudjelovala u na{emu ponovnom ro|enju. I nastavlja biti na{om Majkom podr‘avaju}i Kristov ‘ivot u nama.

Na blagdan Uznesenja Bla‘ene Djevice Marije, 15. kolovoza Danas slavimo jedan od najljep{ih blagdana u ~ast Gospe. Ona ispunjava svoju zada}u bivaju}i uzrok na{e radosti. Znamo li uistinu za{to toliko volimo Gospu? Zato {to je Ona ogledalo Bo‘je ljubavi. Moramo biti poput Marije po‘rtvovni i puni ‘elje u dono{enju Krista drugima. I mi }emo, kao i Ona, biti puni milosti svakoga trena kada primamo svetu pri~est.

Marija, prvi oltar “Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinoro|enca” (Iv 3,16). Vjerujemo da je taj ~in 16


MISLI

predavanja vlastitog Sina Mariji bila prva Euharistija i da je Marija bila prvi oltar i jedina koja je mogla uistinu re}i: “Ovo je moje tijelo.” Predala je svoje tijelo, `ivotne energije, svoju bit za oblikovanje tijela Kristova. U Njoj se nastani Duh Sveti, a rije~ Tijelom postade. U potpunoj predanosti `ivome Bogu, kada je an|eo navijestio Kristov dolazak, Ona je postavila samo jedno pitanje. Svoju je ~isto}u i djevi~anstvo darovala Bogu, i ‘eljela je odr‘ati obe}anje. Kada joj je an|eo objasnio {to }e se dogoditi, Ona je odgovorila: “Evo slu‘benice Gospodnje, neka mi bude po rije~i tvojoj” (Lk 1,38).

Kakva duga~ka pri~est @elim da osjetite istu radost kao i Gospa, koja je zaslugom svojega poniznog srca nosila Isusa devet mjeseci u utrobi. Kakva duga~ka pri~est! Zamolite presveto Srce za posebnu milost: ljubav prema Gospi. Zamolite Ga da vam pomogne voljeti Gospu kao {to ju je On volio... da joj budete motiv sre}e kao {to joj je i On bio. Podijelite svaku sitnicu s Marijom, pa i kri‘, jer tako je ~inio i Isus!

Koliko toga nas mo‘e nau~iti Gospa Zamolimo Gospu da nam srce bude “krotko i ponizno” kao {to je srce Njezina Sina. Srce mu je od Nje i u Njoj oblikovano. U~imo se poniznosti dobrovoljno prihva}aju}i poni‘enja. Stvoreni smo za velika djela: Za{to pasti 17


Sadr`aj Predgovor ...................................................................... 7

MISLI ................................................................................... 9 Tko je za mene Isus .................................................... 11 Bo‘ja ljubav ................................................................ 12 Budite u svemu samo za Isusa po Mariji ................................................... 14 Marija – na{a Majka .................................................. 16 Ljubav u obitelji ......................................................... 18 @ivot u siroma{tvu .................................................... 21 Plodovi vjere .............................................................. 24 Patnja ........................................................................... 27 Nositi Kristovu ljubav .............................................. 31 Radost .......................................................................... 34 Upoznaj samoga sebe ............................................... 35 Instrumenti u Bo‘jim rukama ................................. 37 Poslani smo ................................................................ 39 Tijelo Isusovo ............................................................. 40 ^isto}a srca ................................................................. 43 Novac .......................................................................... 45 Trs i loze ...................................................................... 46 Iz Pravila Misionarki ljubavi ................................... 47 Svetost ......................................................................... 51

ANEGDOTE ................................................................. 55 Iz ‘ivota ....................................................................... 57 Mi to ~inimo za Isusa ................................................ 58 Da sam zaobi{la… ..................................................... 58 Siroma{ne ~etvrti u nebu ......................................... 59 Siroma{ni su uvijek s nama ..................................... 60 Odricanje ..................................................................... 60 Majka Terezija u Bijeloj ku}i .................................... 61 Glad za Bogom .......................................................... 61 Ujedinjeni narodi ....................................................... 62 113


BL. MAJKA TEREZIJA

Majka Terezija nema {e}era ..................................... 63 Volim Te, Bo‘e ............................................................ 64 Konkretna ljubav ....................................................... 66 Najve}i Bo‘ji dar ....................................................... 66 Neka vam Gospa bude blizu, jako blizu... .............................................................. 68 Mir – plod oprosta ..................................................... 68 Voli i oprosti ............................................................... 69 Profesor ljubavi .......................................................... 70 Ljubiti do bola ............................................................ 71 Skupa odje}a .............................................................. 71 Revolucija ................................................................... 72 Suputnik u vlaku ....................................................... 73 Nije li nas Bog razmazio .......................................... 74 Misti~no dru{tvo ....................................................... 75 Jeste li u braku ........................................................... 76

O MOLITVI ....................................................... 79 Moliti – za{to, kada i kako ....................................... 81

MOLITVE ...................................................................... 89 Za ispit savjesti .......................................................... 91 Meditacija za svaki dan ............................................ 91 Meditacija o siroma{tvu ........................................... 91 Meditacija o radosti .................................................. 92 Meditacija o grijehu .................................................. 94 Meditacija o duhovnom ‘ivotu .............................. 94 Meditacija o pozivu .................................................. 95 Meditacija o molitvi .................................................. 96 Meditacija o duhu molitve ...................................... 97 Molitva za apostolat ................................................. 98 Zahvala za osmijeh ................................................... 98 Molitva za Crkvu ...................................................... 99 Zahvala za glazbu i pjesmu ..................................... 99 Molitva za invalide i hendikepirane .................... 100 114


MOLITVE

Molitva za bolesno dijete ....................................... 101 Molitva za povjerenje u Bo‘ju providnost .......... 101 Molitva za one koji ne znaju moliti ...................... 102 Molitva za ovisnike o alkoholu ............................. 103 Molitva za umiru}ega ............................................ 103 Molitva za sno{ljivost ............................................. 104 Molitva za mladi}a i djevojku pred ‘enidbom .. 105 Molitva za nero|eno dijete .................................... 105 Molitva za budu}u majku ...................................... 106 Molitva za siro~ad ................................................... 107 Molitva za radost .................................................... 108 Molitva u ratu .......................................................... 108 Molitva za o~ajnika ................................................. 108 Molitva za Bo‘ju prisutnost .................................. 109 Zahvala za ljubav ..................................................... 110 Molitva Mariji ........................................................... 110 Literatura ................................................................... 116

115


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: JAFRA PRINT, Solin I. izdanje tiskano 2004. VI. izdanje tiskano 2011.


Majka Terezija (1910. – 1997.) poznata je redovnica iz katoličke albanske obitelji. Postavši misionarka u Indiji, odlučila je svoj život posvetiti najsiromašnijima i gubavcima živeći među njima. Godine 1950. utemeljila je kongregaciju Misionarki ljubavi i otvorila više domova u Indiji. Dobitnica je i Nobelove nagrade za mir 1979. godine. Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je blaženom u listopadu 2003. pred mnoštvom vjernika na Trgu svetog Petra u Vatikanu. Njezino je djelo nastavilo živjeti na svim kontinentima po rukama tolikih Misionara i Misionarki ljubavi.


Bl. Majka Terezija ISBN 978-953-6197-90-3

VERBUM 35 kn

www.verbum.hr

.............................................................................................................................................................

Lako je voljeti ljude koji su daleko, no nije uvijek tako lako voljeti one koji žive s nama ili blizu nas. Ne slažem se da sve što činimo trebamo činiti u velikom stilu – ljubav treba početi s jednom osobom. Da biste voljeli neku osobu, morate s njom postati bliski. Svatko treba ljubav, svatko treba znati da je željen i Bogu vrijedan.

Misli, anegdote, molitve  

Ova knjiga govori o temeljnom ljudskom pozivu ljubiti i biti ljubljen kroz kolaž misli, anegdota, molitava i meditacija jedne od najvećih os...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you