Page 3

ФИМКИНА ПОЧТА

3

ПРИВЕТ КИ, С ОБЛОЖ или ьтесь: Знаком

М ., Марина , к 7, Ангарс Россия.

Мне т Марина. Меня зову вом чусь в пер у я и , т е е мне 7 л ся в школ ь т и ч У . е с клас Петь нравится. чусь петь. А ещё я у нравится. гарске. мне тоже городе Ан в у в и ж Я ем учится и ч О том, как ай т Марина, чи увлекается на с. 26.

 В БАНКЕ Ïÿòèëåòíÿÿ Èðà çâîíè ò íà ìàìèíó ðàáîòó è ïð îñèò ïîçâàòü ìàìó. Åé ãîâ îðÿò: — À ìàìû çäåñü íåò, îíà â áàíêå. Èðà äîëãî ìîë÷àëà, à çàòåì ñïðîñèëà: — À êàê îíà òóäà çàëå çëà?

 «Íîåâ êîâ÷åã», Àííà Â., 6, Ôàñòîâ, Óêðàèíà

éòå ì, ïðèñûëà Ïèøèòå íà ôèè à ãð êè è ôîòî ñâîè ðèñóí ïî àäðåcó:

×Åà ÍÎÅ ÊΠíî â î Ð ã. à/ÿ 35, 10 0 3 3 , à í è Óêðà èëè NOYIV ARK 0 PO BOX 19 542 0 6 IL , A R O N AUR USA å-mail: evark.org contact@no rg noevark.o

 «Ìàðèÿ è Ìëàäåíåö», Êðèñòèíà Ê., 11, Áðåñò, Áåëàðóñü

 «Íà ïðîãóëêå».  Ïðèâåò âñåì ÷èòàòåëÿì «Íîåâîãî êîâ÷åãà». Ìåíÿ çîâóò Êàòÿ. Ìíå 8 ëåò. ß âñ¸ âðåìÿ ïðîñèëà ó Áîãà ìàëåíüêóþ êðàñèâóþ ñåñòðè÷êó. Áîã óñëûøàë ìîè ìîëèòâû, è â íàøåé ñåìüå ïîÿâèëîñü ìàëåíüêîå ÷óäî. ß íàçâàëà å¸ Ìàðèíà, à ëàñêîâî ìû íàçûâàåì å¸ Ìàðèïóñèê. ß ëþáëþ å¸ âñåì ñåðäöåì! Âèäÿ ìåíÿ, îíà óëûáàåòñÿ è ãðîìêî ñìå¸òñÿ. ß î÷åíü áëàãîäàðíà íàøåìó ëþáÿùåìó Èèñóñó! Êàòÿ Ì., 8, Áðåñò, Áåëàðóñü

n-( /.,.# >2 $%2?,: Всеукраинская благотворительная организация «Даун Синдром», школа «Радость» downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost  +38 (099) 172 45 37

Noah Ark 2012-8 Rus  

Детский христианский журнал Ноев ковчег 8-2012 русская версия noevark.org

Advertisement