Газета "Ринок Бориспіль" № 505

Page 1

Передплатний індекс: 99399

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Дзержинського,

1;

т.:

6-69-04

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

Га з е т а з а с н о в а н а 2 6 . 0 3 . 2 0 0 2 р .


2

Б7

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

Понеділок, 14 грудня 10.10 Т/с “Путьова країна”. 11.10 13.20 Х/ф “ВОЛОДАР Профiлактика. 5.50 10 хвилин з Прем’єр- ПЕРСНЯ. ХРАНИТЕЛI ПЕРСНЯ”. 12.45 15.45 Факти. День. мiнiстром. 16.10 Х/ф “ДЖЕК РI14.00 Вiкно до Америки. 6.00 Подiї тижня з Олегом 15.30 ЧЕР”. 14.30 Казки Лiрника Сашка. Панютою. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 14.40 М/ф. 6.50 7.15,8.15 Ранок з 20.20 Дiстало! 15.20 Х/ф “ПОЛКОВНИКУ Україною. 21.25 Свобода слова з А. НIХТО НЕ ПИШЕ”. 7.00 17.35 Книга.ua. 8.00,9.00,15.00,19.00,1.30,5.0 Куликовим. 0.25 Х/ф “ЗБИТИСЯ З ДО18.05 Час-Ч. 5 Подiї. РОГИ”. (2). 18.15 1.20 Новини. Свiт. 9.15 3.45 Зоряний шлях. Х/ф “ПРОБУДЖЕННЯ 18.30 21.00,1.30,5.10 Но- 11.00 19.45,2.25 “Говорить 2.10 ЗЛА”. (2). вини. Україна”. 3.45 Стоп-10. 18.55 Про головне. 12.15 Реальна мiстика. 19.30 Реформуючи Україну. 13.15 15.30 Т/с “Я поряд”. 19.40 Етнографiчнi замаль- (2). Профiлактика. овки. Грузiя. 18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. 20.00 Перша шпальта. Вiдплата”, 10 с. 18.30 Т/с “Коли ми 20.30 Зроблено в Європi. 21.00 Т/с “Точка кипiння”, 1 i 6.00 вдома”. 21.25 5.35 Новини. Спорт. 2 с. 6.20 16.00 “Все буде доб21.45 З перших вуст. 23.00 Подiї дня. ре!” 21.50 Подорожнi. 23.30 Х/ф “ПОТРIЙНИЙ 8.15 “Все буде смачно!” 22.50 Погода. ФОРСАЖ”. (2). 9.10 “Зiркове життя. Про23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 4.10 Т/с “Клан ювелiрiв. клятi нагородами”. 23.20 0.20 Погода. Битва”, 10 с. 10.05 “Битва екстрасенсiв 23.25 На слуху. 15”. 0.25 Вiд першої особи. “Танцюють всi! 6”. 1.45 Бiатлон. Кубок свiту. 2.50 Т/с “Франклiн i Беш”. 12.20 18.00 22.00 “Вiкна-НовиЕстафета 4 х 6 км. Жiнки. 3.45 Зона ночi. ни”. 3.10 Бiатлон. Кубок свiту. 6.00 7.10 Kids’ Time. 22.45 “Хата на тата”. Естафета 4 х 7,5 км. Чоловiки. 6.05 М/с “Губка Боб Квад- 20.00 23.10 “Детектор брехнi 7”. 4.30 Свiтло. ратнi Штани”. 0.40 “Один за всiх”. 5.45 Вiчне. 7.15 Т/с “Друзi”. 1.40 “Слiдство ведуть екс11.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ”. трасенси”. 14.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. 2.35 Х/ф “СПРАВА №306”. 6.35 М/ф. РОЗДIЛ 2: IНСУРГЕНТ”. 7.00 16.10 Т/с “Не родись врод7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,13.4 лива”. 5.55 Х/ф “БЕЗПРИДАННИ5,16.00,17.40 Новини. 18.00 Абзац! ЦЯ”. 7.15 7.35,8.10,8.35 “Ра19.00 Ревiзор. 8.55 Мiс “Iнтернетнок з Iнтером”. 22.00 Пристрастi за ревiзо- 7.15 TV”. 9.20 Т/с “Сiльський рором. 7.20 Таке спортивне життя. манс”, 1-3 с. 0.20 Х/ф “ЗНАРЯДДЯ Павло Тимощенко. 12.25 Т/с “Сiльський роСМЕРТI: МIСТО КIСТОК”. 7.55 Модний журнал. манс”, 4 с. 14.05 16.15 “Чекай на меПрофiлактика. не”. 4.40 Служба розшуку дi18.05 19.05 “Стосується тей. Прогулянки дикою кожного”. 4.45 М/с “Том i Джерi у ди- 12.15 природою. 20.00 “Подробицi”. тинствi”. 13.50 21.00 Т/с “Заради любовi я 5.35 19.20 Надзвичайнi 18.55,20.55,3.55,5.50 Модний все зможу!” новини з К. Стогнiєм. 22.40 3.45 Т/с “Двадцять 6.35 Факти тижня з О. Со- журнал. 13.55 19.55,1.05,3.50 Мiс рокiв без любовi”. (2). коловою. 0.45 Т/с “Спроба Вiри”. 8.35 10 хвилин з Прем’єр- “Iнтернет-TV”. 14.00 Перехрестя живої (2). мiнiстром України. природи. 2.50 Д/с “Вiйна всерединi 8.45 Факти. Ранок. 18.30,21.00 Служба нас”. 9.15 Надзвичайнi новини. 15.00 новин “Соцiальний пульс”. Пiдсумки з К. Стогнiєм.

УТ 1

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ТОНIС

ICTV

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

borinfo.com.ua

15.10 18.40,21.20 “Погода”. 15.40 21.35 Дивовижний свiт. 16.50 “Алло, лiкарю!” 17.45 Незвичайнi культури. 18.15 “Iпостасi спорту”. 19.00 В гостях у Д. Гордона. Iгор Поклад, ч. 1. 20.00 Д/ф “Вирiшальнi битви Другої свiтової вiйни”. 22.00 5.40 DW-новини. 22.10 Надздiбностi тварин. 23.00 Тисяча днiв планети. 0.00 1.10 Т/с “Латинський коханець”. (3). 2.10 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3). 2.50 “Пiсля опiвночi”. 4.00 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”.

19.30 нери”. 21.30 23.45 0.35 (2). 3.20 3.35 (2). 5.20

Т/с “Кулагiн та партТ/с “Елементарно 3”. Т/с “Менталiст 5”. (2). Т/с “Мертва зона”. “Випадковий свiдок”. Х/ф “Ф6: ТВIСТЕР”. “Правда життя”.

2+2

6.00 М/ф. 8.00 16.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 11.35 16.55 “Облом.UA”. 13.10 “Помста природи”. 17.30 19.00,0.00 “ДжеДАI”. 18.30 23.30 Новини “Спецкор”. 19.20 “Секретнi матерiали”. 20.20 Х/ф “ОСТАННIЙ ЛЕ6.00 Малята-твiйнята. ГIОН”. 6.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 22.30 Т/с “Череп i кiстки”. черепашки-нiндзя”. 0.20 Х/ф “ВОРОНКА”. 7.35 М/с “Чагiнгтон”. 2.10 Х/ф “КАРПАТСЬКЕ 8.00 Мультик з Лунтиком. ЗОЛОТО”. 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Шко3.40 Х/ф “ГЕТЬМАНСЬКI ла чарiвниць”. 11.00 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗ- КЛЕЙНОДИ”. ДОБОРОД”. 12.10 Повне перевтiлення. 6.45 7.10,7.45,8.10,9.10 Дiм за тиждень. Снiданок з “1+1”. 13.50 19.00 Панянка-се7.00 лянка. 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,2 14.50 УТЕТа тато! 3.15,3.20 “ТСН”. 15.50 21.00 Вiталька. 7.35 “Маша i ведмiдь”. 17.00 22.00 Країна У. 9.30 10.50,12.30 “Мiняю 18.00 20.00 Т/с “Кухня”. жiнку 5”. 18.30 20.30 Т/с “Свiтло12.20 “10 хвилин з Прем’єрфор”. (2). мiнiстром”. 23.00 Дайош молодьож! 14.05 “Клiнiка”. 0.05 Т/с “Янгол або Де14.45 “Сiмейнi мелодрами мон”. (2). 6”. Профiлактика. 15.45 “Одруження наослiп”. 17.15 Т/с “Заборонене ко6.00 Х/ф “IГРИ ДОРОСЛИХ хання”. ДIВЧАТ”. 20.30 “Чистоnews”. 7.05 “Народний кухар”. 21.00 Т/с “Останнiй мос8.00 “Магiя Крiса Енджекаль”. ла”. 22.00 “Грошi”. 9.10 Х/ф “БУМЕРАНГ”. 23.30 “Мiнкульт”. 11.15 Т/с “CSI: Лас-Вегас 0.00 3.35 Х/ф “ВИКУП”. 10”. (2). 13.10 14.15 Т/с “Полiцiя 1.50 Х/ф “ЧОРНИЙ ДРIЗД”. Маямi”. (2). 14.00 19.00,23.15,2.50 5.00 “Служба Розшуку Дi“Свiдок”. тей”. 15.00 Т/с “Паршивi вiвцi”. 5.05 “Телемагазин”.

ТЕТ

1+1

HTH

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


Б7

3

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

Рекламний відділ тел.: 067-404-24-62 Спомин про побратима

етро Волянюк прийшов до Бориспільської міської організації ВО «Свобода», як українець, якому була небайдужа доля України і який розумів, що тільки об’єднавшись навколо ідеї народовладдя у своїй державі, українці зможуть почуватися господарями на свої землі! Незабаром ми зауважили, що до нас прийшов справді дієвий, розумний, завзятий і водночас урівноважений палкий український націоналіст. Відданість українській справі Петро Волянюк підтвердив своєю активністю у тих численних акціях, які влаштовувало Всеукраїнське об’єднання «Свобода» на усіх рівнях — чи то поїздки на пікетування, відзначення роковин українських національних героїв, зустрічі з письменниками та видатними діячами, поширення преси та участі у виборах... А особливо Петрові, як і усім «свободівцям», подобалися поїздки навесні до Холодного Яру, куди він їхав у вишиванці на вшанування національних героїв — козаків-холодноярців...

П

Мені ж особливо запам’яталося пікетування столичного Українського Дому у липні 2012 року після прийняття Верховною Радою сумнозвісного закону Ківалова-Колісніченка про мови. Як нині кажуть, це було тоді вже прелюдією Майдану. Коли мені зателефонував голова бориспільської «Свободи» і сказав, що потрібна підмога, то, приїхавши з однопартійцями В. Шапошніковим, Б. Хахудою і пройшовши крізь оточення міліції, перших, кого помітили зі своїх,

ОДИН ІЗ ПЕРШИХ… До роковини полеглого земляка були Ігор Петренко і Петро Волянюк. Від них дізналися про те, що, незважаючи на виставлені владою кордони, пікетувальники так і не дали виступити Януковичу в Українському Домі. Про напруженість ситуації свідчила й каска в руках Генадія Москаля, яку він відняв у «беркутівця» і потрясав нею як доказом проти злочинця, що побив журналіста. Петро ж розповів, як вони не дали зіштовхнути авто депутата Олеся Донія. Незважаючи на липневу спеку, вирішили з Петром бути тоді до кінця подій, адже біля Дому залишалися голодуючі депутати — Вячеслав Кириленко, Ліля Григорович та інші. А киян щось дуже поменшало, і ми обурювалися, як можуть кияни бути такими байдужим, невже не розуміють: чия мова — того й держава? Вже десь під вечір сталося так, що ми з Петром, тримаючи прапори «Свободи» опинилися по обидва боки імпровізованої трибуни, біля якої згодом розташувалися кореспонденти та телебачення... Так під прапорами «Свободи» і між двома Петрами виступали політики А. Яценюк, А. Гриценко, М. Катеринчук та ін. Ми ще тоді з Петром пожартували: мабуть, це є знаковим, що під прапорами «Свободи». З часом так і сталося: події кінця 2013 і початку 2014 років стали апофеозом того, про що тоді тільки мовилося політиками. Але, на превеликий

жаль, Петро Волянюк цього вже не побачив... Свій патріотичний обов’язок він виконав у листопаді-грудні 2013 року, коли став на захист студентів, коли вирішив, що його місце там, на Майдані! Він зробив свій вибір просто, без зайвого пафосу й галасу. Навіть коли ми востаннє бачилися, він і словом не обмовився, що його було жорстоко побито «беркутнею» під час чергової спроби розгону мирного протесту біля Українського Дому!.. Поговорили про останні події, прогнозували, що з того вийде?! На прощання я йому дав чергове «чтиво» — книгу, яку купив для нього, знаючи що історична тематика йому до вподоби. Взагалі книги для нього були тим надбанням, на яке він нічого не шкодував, — ані грошей, ані часу. Його домашня бібліотека мала широке тематичне наповнення, проте військово-історична тематика, мабуть, переважала. І не тільки книги. А ще й цікаві статті та журнали — акуратно підшиті — вони були його інтелектуальними супутниками. Його обізнаність у подіях української минувшини завжди приємно вражала. Тож з Петром було цікаво поспілкуватися і разом відшукати історичну правду. А ще він був великим майстром, як кажуть, «на всі руки». Якщо ремонт квартири, то якісно, зі смаком і своїми руками...

І раптом ранковий дзвінок від Ігора Петренка: «Петра нема...». Не хотілося вірити... Що, як, коли???!.. А дійсність така, що чуйне серце не витримало тієї майданівської напруги, яка через місяць назветься «Революцією гідності», а її загиблих учасників наречуть Небесною Сотнею… А потім у Борисполі встановлять стелу з її іменами, але… без імені на ній Петра Волянюка — одного з перших, хто поліг на Майдані, хто мав би бути гідно вшанований, адже він — бориспілець! Минає два роки, як не стало Петра Волянюка. Проте він завжди з нами — з усіма тими, хто пережив ще недавні події, хто завжди пам’ятатиме свого героя-земляка, який боровся за Україну і за майбутнє якої він поліг. Один із перших... Петро СТЕПОВИЙ

Заява про наміри

Вівторок, 15 грудня УТ 1 6.00 7.00,8.00 Новини. 6.10 7.10 АгроЕра. 6.20 8.25 Вiд першої особи. 6.45 7.15,8.15 Спорт. 6.50 7.20,8.20 Погода. 6.55 8.40 Ескулап. 7.25 23.25 На слуху. 8.35 Паспортний сервiс. 8.45 Кориснi поради. 9.00 5.45 Вiчне. 9.05 22.50 Погода. 9.25 18.55 Про головне. 9.55 4.35 Д/с “Мiй новий дiм - Корея”. 10.25 “План на завтра” з А. Рiнгiс. 10.50 Зроблено в Європi. 11.35 Перша студiя. 12.25 “Prime-time” з М. Гонгадзе. 13.00 18.30,21.00,1.30,5.10 Новини. 13.15 18.05,1.45,3.30,5.00 Час-Ч. 13.40 Казки Лiрника Сашка. 13.55 Хочу бути. 14.10 Школа Мерi Поппiнс. 14.25 М/ф. 15.00 Фольк-music. 16.15 Подорожнi. 17.10 Д/ф “Стародавнє мiсто Лiцзян”. 17.35 Суспiльний унiверситет. 18.15 1.20 Новини. Свiт. 19.30 ДебатиPRO. 21.25 5.35 Новини. Спорт. 21.45 З перших вуст. 21.50 Вiйна i мир. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 23.20 0.20 Погода. 0.25 Вiд першої особи. 1.55 Баскетбол. Чемпiонат України. БК “Хiмiк” - БК “Черкаськi мавпи”. 3.40 Вiра. Надiя. Любов.

IНТЕР 5.40 “Подробицi” - “Час”. 6.35 М/ф. 7.00 7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,14.0 0,16.00,17.40 Новини. 7.15 7.35,8.10,8.35 “Ранок з Iнтером”. 9.20 21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!” 11.15 12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Леонiдом Каневським 2”. 13.40 14.20 “Судовi справи”.

НИЙ КАПЕЛЮШОК”. 12.45 15.45 Факти. День. 14.45 Т/с “Код Костянтина”. 16.25 Патруль. Самооборона. 17.45 Т/с “Путьова країна”. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Громадянська оборона. 21.25 Т/с “Володимирська, 15”. 22.25 Т/с “На трьох”. 23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 5. 6.00 12.15 Реальна мiсти- ВIДПЛАТА”. (2). 1.10 Т/с “Морська полiцiя. ка. Лос-Анджелес”. 7.00 Т/с “Кiстки”. 8.00,9.00,15.00,19.00,1.20,5.0 3.20 5 Подiї. 7.15 8.15 Ранок з Україною. 5.55 16.00 “Все буде доб9.15 Зоряний шлях. ре!” 11.00 19.45 “Говорить 7.55 “Все буде смачно!” 8.50 “Зiркове життя. ПокаУкраїна”. ранi за роль”. 13.15 15.30 Т/с “Точка кипiння”. 9.45 Х/ф “ЗА ДВОМА ЗАЙ16.00 Глядач як свiдок. ЦЯМИ”. 18.00 4.10 Т/с “Клан ювелi- 11.05 “Битва екстрасенсiв”. 12.40 “Танцюють всi! 6”. рiв. Вiдплата”, 11 с. 21.00 Т/с “Точка кипiння”, 3 i 18.00 22.00 “Вiкна-Нови4 с. ни”. 23.00 Подiї дня. 18.30 Т/с “Коли ми вдома”. 23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце зло- 20.00 22.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”. чину Маямi”. (2). 2.15 Х/ф “ПОТРIЙНИЙ 0.00 “Один за всiх”. 1.10 “Слiдство ведуть ексФОРСАЖ”. (2). трасенси”. 2.10 Х/ф “ВОНИ БИЛИСЯ ЗА БАТЬКIВЩИНУ”. 3.05 Служба розшуку дiтей. 3.10 18.00,2.00 Абзац! 4.05 Зона ночi. 5.50 6.00 7.20 Kids’ Time. 7.35,15.00,18.30,21.00 Служба 6.05 М/с “Губка Боб Квад- новин “Соцiальний пульс”. ратнi Штани”. 6.10 Євромакс. 7.25 Т/с “Друзi”. 6.30 21.35 Дивовижний 10.50 Т/с “Не родись врод- свiт. лива”. 6.50 22.00,5.40 DW-нови19.00 Х/ф “ВТЕЧА З ШОни. УШЕНКА”. 7.10 Teen-клуб. 22.00 Х/ф “ФОРТ “БАЗА 7.30 КЛЕЙТОН”. 9.50,13.55,19.55,1.00,3.50 Мiс 23.50 Х/ф “ГРА ЕНДЕРА”. “Iнтернет-TV”. 7.55 9.55,13.50,18.55,20.55,3.55,5. 45 Модний журнал. 5.00 Провокатор. 10.00 16.50 “Алло, лiкарю!” 5.55 Факти. 20.00 Д/ф “Вирi6.30 Ранок у великому мi- 11.00 шальнi битви Другої свiтової вiйстi. ни”. 8.45 Факти. Ранок. 12.15 Rock Time з Петром 9.15 19.20 Надзвичайнi Полтарєвим. новини з К. Стогнiєм. 13.00 Незвичайнi культури. 10.05 Антизомбi. 23.00 Тисяча днiв 11.10 16.45 Т/с “Прокуро- 14.00 планети. ри”. 15.40 22.10 Надздiбностi 12.05 13.20 Х/ф “ЧЕРВО15.45 16.15 “Сiмейний суд”. 18.05 19.05 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 22.40 3.45 Т/с “Двадцять рокiв без любовi”. (2). 0.45 Т/с “Спроба Вiри”. (2). 2.50 Д/с “Вiйна всерединi нас”.

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

тварин. 17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”. 18.20 “Мистецтво i час”. 19.00 В гостях у Д. Гордона. Iгор Поклад, ч. 2. 21.20 “Погода”. 0.00 1.10 Т/с “Латинський коханець”. (3). 2.10 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3). 2.50 “Пiсля опiвночi”. 4.00 Х/ф “ЦИРК”. 5.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.

2.00 “Європейський покерний турнiр”. 3.20 “Речовий доказ”. 3.55 “Легенди бандитського Києва”. 4.20 “Правда життя”.

2+2

6.00 М/ф. 6.35 16.00,17.55 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 7.35 16.55 “Облом.UA”. 8.10 19.00,0.00 “ДжеДАI”. 8.30 18.30,23.30 Новини “Спецкор”. 9.00 19.20 “Люстратор 6.00 Малята-твiйнята. 7.62”. 6.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 9.10 “Секретнi матерiали”. черепашки-нiндзя”. 9.25 Д/ф “Летючий Хевi7.35 М/с “Чагiнгтон”. метал”. 8.00 Мультик з Лунтиком. 9.55 “Помста природи”. 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Шко10.20 Д/ф “Загубленi свiти”. ла чарiвниць”. 11.15 Д/ф “Прихованi мi11.00 Х/ф “СТОЛИКУ, НАста”. КРИЙСЯ”. 12.15 Х/ф “ПОВIТРЯНИЙ 12.10 Повне перевтiлення. МIСТ”. Дiм за тиждень. 14.10 Т/с “Зоряна брама. 13.50 19.00 Панянка-сеВсесвiт 2”. лянка. 14.50 4.15 УТЕТа тато! 20.00 Х/ф “ШОСТИЙ ДЕНЬ”. 15.50 21.00 Вiталька. 22.30 Т/с “Череп i кiстки”. 17.00 22.00 Країна У. 0.20 Х/ф “НЕМЕЗIС”. 18.00 20.00 Т/с “Кухня”. 2.05 Х/ф “КАМIННА ДУ18.30 20.30 Т/с “СвiтлоША”. фор”. (2). 3.40 Х/ф “ВИШНЕВI НОЧI”. 23.00 Дайош молодьож! 23.55 Т/с “Любить не любить”. (2). 6.00 0.55 Т/с “Янгол або Де7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19. мон”. (2). 30,23.15,3.25 “ТСН”. 1.50 УТЕТа в Iнтернетi. 6.45 7.10,7.45,8.10,9.10 2.40 РайЦентр. 3.05 Т/с “Щоденники Тем- Снiданок з “1+1”. ного”. (2). 7.35 “Маша i ведмiдь”. 5.05 Це любов. 9.30 10.50,12.20,12.30 “Мiняю жiнку 5”. 14.05 21.00 Т/с “Останнiй 6.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО москаль”. КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 15.05 “Клiнiка”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 15.45 “Сiмейнi мелодрами 9.00 “Кримiнальнi справи”. 6”. 9.50 Т/с “Ледi-детектив 17.15 Т/с “Заборонене комiс Фрайнi Фiшер”. хання”. 12.00 21.30 Т/с “Елемен20.30 “Чистоnews”. тарно 3”. 22.00 “Новий Iнспектор 13.40 14.15 Т/с “Полiцiя Фреймут 3”. Маямi”. 0.00 Х/ф “ЧОРНИЙ ДРIЗД”. 14.00 19.00,23.15,2.50 “Свiдок”. (2). 15.45 19.30 Т/с “Кулагiн та 1.50 Х/ф “ВIЙНА”. (2). партнери”. 3.55 “В мережi”. 17.20 Т/с “Детективи”. 5.00 “Служба Розшуку Дi23.45 Т/с “Менталiст 5”. (2). тей”. 0.35 Т/с “Мертва зона”. (2). 5.05 “Телемагазин”.

borinfo.com.ua

ТЕТ

1+1

HTH

Філія «Бориспільський комбікормовий завод»» Товариства з обмеженою

відповідальністю

«Комплекс

Агромарс», що знаходиться за адресою

Київська обл., м. Бориспіль,

вул. Привокзальна, 46 повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство спеціалізується на виробництві повноцінних комбікормів для птиці. Джерелами утворення забруднюючих речовин є цех виробництва комбікормів, транспортний відділ, котельня та механічна майстерня. В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: сполуки ртуті, заліза, мангану, зважені речовини; оксиди азоту, оксиди діазоту; оксид вуглецю; діоксид вуглецю; метан. Масимальний обсяг викидів забруднюючих речовин, включаючи парникові гази складає 2438,615 т/рік. Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Бориспільської райдержадміністрації

за

адресою

08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, тел. (04595) 6-12-58.

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


Б7

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

4

Середа, 16 грудня УТ 1 6.00 7.00,8.00 Новини. 6.10 7.10 АгроЕра. 6.20 8.25 Вiд першої особи. 6.45 7.15,8.15 Спорт. 6.50 7.20,8.20 Погода. 6.55 8.40 Ескулап. 7.25 Ера будiвництва. 7.30 23.25 На слуху. 7.50 Код безпеки. 8.35 Паспортний сервiс. 8.45 Кориснi поради. 9.00 5.45 Вiчне. 9.05 22.45 Погода. 9.25 18.55 Про головне. 9.55 ДебатиPRO. 11.30 Реформуючи Україну. 11.40 Етнографiчнi замальовки. Грузiя. 12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України. 13.00 18.30,21.00,1.30,5.10 Новини. 13.15 18.05,1.45,5.00 ЧасЧ. 13.40 Казки Лiрника Сашка. 13.55 Хочу бути. 14.15 Хто в домi хазяїн? 14.35 М/ф. 15.00 Музичне турне. 16.05 4.05 Д/ф “Румунiя, оповiдки з цвинтаря”. 17.10 1.55 Свiт на Першому мовою оригiналу. Етнографiчнi замальовки. Грузiя. 17.35 Суспiльний унiверситет. 18.15 1.20 Новини. Свiт. 19.30 Т/с “Мафiоза”. 20.30 Вересень. 21.25 5.35 Новини. Спорт. 21.45 З перших вуст. 21.50 Слiдство. Iнфо. 22.40 Мегалот. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 23.20 0.20 Погода. 0.25 Вiд першої особи. 2.20 Чоловiчий клуб. Спорт. 3.15 Д/ф “Стародавнє мiсто Лiцзян”. 3.40 Д/ф “Шiсть ярдiв грацiї”.

IНТЕР 5.40 “Подробицi” - “Час”. 6.35 М/ф. 7.00 7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,14.0 0,16.00,17.40 Новини. 7.15 7.35,8.10,8.35 “Ранок з Iнтером”. 9.20 21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!” 11.15 12.25 Д/с “Слiдство

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

вели...” з Леонiдом Каневським 2”. 13.40 14.20 “Судовi справи”. 15.45 16.15 “Сiмейний суд”. 18.05 19.05 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 22.40 3.45 Т/с “Двадцять рокiв без любовi”. (2). 0.45 Х/ф “РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА”. 2.50 Д/с “Вiйна всерединi нас”.

новини з К. Стогнiєм. 10.00 Антизомбi. 11.05 16.45 Т/с “Прокурори”. 12.00 13.20 Х/ф “МИСЛИВЦI ЗА ПРИВИДАМИ”. 12.45 15.45 Факти. День. 14.45 Т/с “Код Костянтина”. 16.25 Патруль. Самооборона. 17.45 22.25 Т/с “На трьох”. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Секретний фронт. 21.25 Т/с “Володимирська, 15”. 23.25 Х/ф “ПРОБУДЖЕННЯ ЗЛА”. (2). Т/с “Морська полiцiя. 6.00 12.15 Реальна мiсти- 1.10 Лос-Анджелес”. ка. 3.25 Т/с “Кiстки”. 7.00 8.00,9.00,15.00,19.00,1.20,5.0 5 Подiї. 7.15 8.15 Ранок з Украї6.15 16.00 “Все буде добною. ре!” 9.15 Зоряний шлях. 8.10 “Все буде смачно!” 11.00 19.45 “Говорить 9.05 “Зiркове життя. КоУкраїна”. хання без штампу”. 13.15 15.20 Т/с “Точка ки10.05 “Зiркове життя. Дiти, пiння”. знищенi талантом”. 16.00 Глядач як свiдок. 11.00 “Битва екстрасенсiв”. 18.00 4.10 Т/с “Клан ювелi- 12.35 “Танцюють всi! 6”. рiв. Вiдплата”, 12 с. 18.00 22.00 “Вiкна-Нови21.00 Т/с “Точка кипiння”, 5 i ни”. 18.30 Т/с “Коли ми вдома”. 6 с. 20.00 22.45 “МастерШеф 23.00 Подiї дня. 23.30 2.15 Т/с “C.S.I.: Мiс- 5”. це злочину Маямi”. (2). 0.00 “Один за всiх”. 1.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”. Х/ф “ВОНИ БИЛИСЯ 3.00 Х/ф “ПРИВIТ, ДЖУЛI”. 1.50 ЗА БАТЬКIВЩИНУ”. 3.55 Зона ночi. 6.00 7.10 Kids’ Time. 6.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”. 5.55 7.15 Т/с “Друзi”. 7.30,15.00,18.30,21.00 Служба 11.15 Т/с “Щасливi разом”. новин “Соцiальний пульс”. 16.10 Т/с “Не родись врод- 6.15 Калинове здоров’я. лива”. 6.40 22.40 Дивовижний 18.00 Абзац! свiт. 19.00 Х/ф “У ВИГНАННI”. 7.05 22.00,5.40 DW-нови21.00 Х/ф “БОЖЕВIЛЬНА ЇЗ- ни. 7.25 ДА”. 9.50,13.55,19.55,1.05,3.50 Мiс 23.00 Х/ф “КОРПОРАЦIЯ “Iнтернет-TV”. “БЕЗСМЕРТЯ”. 7.55 1.00 Х/ф “ФОРТ “БАЗА 9.55,13.50,18.55,20.55,3.55,5. КЛЕЙТОН”. 50 Модний журнал. 10.00 16.50 “Алло, лiкарю!” 11.00 20.00 Д/ф “Вирi4.50 Служба розшуку дiшальнi битви Другої свiтової вiйтей. ни”. 4.55 Студiя Вашингтон. 12.10 “Джаз-коло”. 5.00 Провокатор. 13.00 “Соцiальний статус: 5.55 Факти. ваша пенсiя”. 6.30 Ранок у великому мi14.00 23.00 Тисяча днiв стi. планети. 8.45 Факти. Ранок. 15.40 Надздiбностi тварин. 9.15 19.20 Надзвичайнi

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

borinfo.com.ua

17.45 Донбас: перезавантаження. 18.10 “Сьогоднi на сьогоднi”. 18.15 “Ландшафтнi iгри”. 19.00 В гостях у Д. Гордона. Iгор Поклад, ч. 3. 21.20 “Погода”. 21.30 “Глобал-3000”. 22.10 Rock Time з Петром Полтарєвим. 23.55 “Натхнення”. 0.05 1.10 Т/с “Латинський коханець”. (3). 2.15 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3). 3.00 “Пiсля опiвночi”. 4.00 Х/ф “СВIТЛИЙ ШЛЯХ”.

17.20 21.30 23.45 0.35 (2). 2.00 3.20 3.35 4.10 го Києва”. 4.35

Т/с “Детективи”. Т/с “Удар у вiдповiдь”. Т/с “Менталiст 5”. (2). Т/с “Мертва зона”. “Покер. Велика гра”. “Випадковий свiдок”. “Речовий доказ”. “Легенди бандитсько“Правда життя”.

2+2

6.00 М/ф. 6.35 16.00,17.55 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 7.35 16.55 “Облом.UA”. 8.10 19.00,0.00 “ДжеДАI”. 8.30 18.30,23.30 Новини “Спецкор”. 9.00 “Люстратор 7.62”. 6.00 Малята-твiйнята. 9.10 “Секретнi матерiали”. 6.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 9.25 Д/ф “Летючий Хевiчерепашки-нiндзя”. метал”. 7.35 М/с “Чагiнгтон”. 9.55 “Помста природи”. 8.00 Мультик з Лунтиком. 10.20 Д/ф “Загубленi свiти”. 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Шко- 11.15 Д/ф “Прихованi мiла чарiвниць”. ста”. 11.00 Х/ф “РУМПЕЛЬ12.15 Х/ф “ПОВIТРЯНИЙ ШТIЛЬЦХЕН”. МIСТ”. 12.10 Повне перевтiлення. 14.10 Т/с “Зоряна брама. Дiм за тиждень. Всесвiт 2”. 13.50 19.00 Панянка-се19.20 “Цiлком таємно”. лянка. 20.20 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР”. 14.50 4.15 УТЕТа тато! 22.30 Т/с “Череп i кiстки”. 15.50 21.00 Вiталька. 0.20 Х/ф “АПОКАЛIПСИС”. 17.00 22.00 Країна У. 2.10 Х/ф “ВПЕРЕД ЗА 18.00 20.00 Т/с “Кухня”. СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА”. 18.30 20.30 Т/с “Свiтло3.35 Х/ф “ДВIЙНИК”. фор”. (2). 23.00 Дайош молодьож! 23.55 Т/с “Любить не лю6.00 бить”. (2). 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19. 0.55 Т/с “Янгол або Де30,23.15,3.25 “ТСН”. мон”. (2). 6.45 7.10,7.45,8.10,9.10 1.50 УТЕТа в Iнтернетi. Снiданок з “1+1”. 2.40 РайЦентр. “Маша i ведмiдь”. 3.05 Т/с “Щоденники Тем- 7.35 9.30 10.50,12.20 “Мiняю ного”. (2). жiнку 5”. 5.05 Це любов. 12.30 “Мiняю жiнку 7”. 14.05 21.00 Т/с “Останнiй москаль”. 5.00 Х/ф “КОМУ ВГОРУ, 15.05 “Клiнiка”. КОМУ ВНИЗ”. 15.45 “Сiмейнi мелодрами 6.40 Х/ф “КУР’ЄР НА 6”. СХIД”. 17.15 Т/с “Заборонене ко8.30 Ранковий “Свiдок”. 9.00 “Кримiнальнi справи”. хання”. 20.30 “Чистоnews”. 9.55 Т/с “Ледi-детектив 22.00 “Одруження наослiп”. мiс Фрайнi Фiшер”. Х/ф “ВIЙНА”. (2). 12.00 Т/с “Елементарно 3”. 0.00 1.55 Х/ф “ФОРТУНА ВЕГА13.40 14.15 Т/с “Полiцiя СА”. (2). Маямi”. 3.55 “В мережi”. 14.00 19.00,23.15,2.50 5.00 “Служба Розшуку Дi“Свiдок”. 15.45 19.30 Т/с “Кулагiн та тей”. 5.05 “Телемагазин”. партнери”.

ТЕТ

1+1

HTH

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

5

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Рекламний відділ тел.: 067-404-24-62

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Четвер, 17 грудня УТ 1 6.00 7.00,8.00 Новини. 6.10 7.10 АгроЕра. 6.20 8.25 Вiд першої особи. 6.45 7.15,8.15 Спорт. 6.50 7.20,8.20 Погода. 6.55 8.40 Ескулап. 7.25 Тепло.ua. 7.40 23.25 На слуху. 8.35 Паспортний сервiс. 8.45 Кориснi поради. 9.00 5.45 Вiчне. 9.05 17.55,22.50 Погода. 9.25 18.55 Про головне. 9.55 Вiкно до Америки. 10.20 Богатирськi iгри. 11.30 Вiйна i мир. 12.25 Слiдство. Iнфо. 13.00 18.30,21.00,1.30,5.10 Новини. 13.15 18.05,1.45,5.00 ЧасЧ. 13.40 Казки Лiрника Сашка. 13.55 Спогади. 14.25 3.30 Надвечiр’я. Долi. 15.25 1.55 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 10 км. Чоловiки. 17.05 4.20 Свiтло. 18.15 1.20 Новини. Свiт. 19.30 Т/с “Мафiоза”. 20.30 Д/с “Калiфорнiя наша”. 21.25 5.35 Новини. Спорт. 21.45 З перших вуст. 21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою. 22.15 5 баксiв.net. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. 23.20 0.20 Погода. 0.25 Вiд першої особи.

IНТЕР 5.40 “Подробицi” - “Час”. 6.35 М/ф. 7.00 7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,14.0 0,16.00,17.40 Новини. 7.15 7.35,8.10,8.35 “Ранок з Iнтером”. 9.20 21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!” 11.15 12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Леонiдом Каневським 2”. 13.40 14.20 “Судовi справи”. 15.45 16.15 “Сiмейний суд”. 18.05 19.05 “Стосується кожного”.

14.45 Т/с “Код Костянтина”. 16.25 Патруль. Самооборона. 17.45 22.25 Т/с “На трьох”. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Iнсайдер. 21.25 Т/с “Володимирська, 6.00 12.15 Реальна мiсти- 15”. 23.25 Х/ф “КРУТИЙ МОка. МЕНТ”. (2). 7.00 Т/с “Морська полiцiя. 8.00,9.00,15.00,19.00,1.20,5.0 1.10 Лос-Анджелес”. 5 Подiї. 3.25 Т/с “Кiстки”. 7.15 8.15 Ранок з Україною. 9.15 Зоряний шлях. 11.00 19.45 “Говорить 6.05 16.00 “Все буде добУкраїна”. ре!” 13.15 15.30,21.00 Т/с “Точ- 8.00 “Все буде смачно!” ка кипiння”. 8.55 “Зiркове життя. Життя 16.00 Глядач як свiдок. пiсля самогубства”. 18.00 4.10 Т/с “Клан ювелi- 9.55 “Зiркове життя. Допирiв. Вiдплата”, 13 с. тися до слави”. 23.00 Подiї дня. 10.50 “Битва екстрасенсiв”. 23.30 2.15 Т/с “C.S.I.: Мiс- 12.10 “Танцюють всi! 6”. це злочину Маямi”. (2). 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.30 Т/с “Коли ми вдома”. 20.00 22.45 “Зваженi та 3.00 18.00,2.35 Абзац! щасливi 5”. 3.55 Служба розшуку дi23.05 “Один за всiх”. тей. 0.05 “Слiдство ведуть екс4.00 Зона ночi. трасенси”. 6.00 7.10 Kids’ Time. Х/ф “ВИПАДОК У 6.05 М/с “Губка Боб Квад- 1.10 КВАДРАТI 36-80”. ратнi Штани”. 7.15 Т/с “Друзi”. 11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”. 5.55 16.10 Т/с “Не родись врод- 7.30,15.00,18.30,21.00 Служба лива”. новин “Соцiальний пульс”. 19.00 Х/ф “ПРОРОК”. 6.15 “Глобал-3000”. 21.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ПРИ6.40 “Цивiлiзацiя IncogniВИДУ”. ta”. 22.50 Х/ф “СЕКРЕТНИЙ 7.00 22.00,5.40 DW-новиЕКСПЕРИМЕНТ”. ни. 0.35 Х/ф “БОЖЕВIЛЬНА ЇЗ- 7.10 4.10 “Кумири”. ДА”. 7.25 9.50,13.55,19.55,1.05,3.55 Мiс “Iнтернет-TV”. 7.55 4.55 Студiя Вашингтон. 9.55,13.50,18.55,20.55,4.00,5. 5.00 Провокатор. 50 Модний журнал. 5.55 Факти. 16.50 “Алло, лiкарю!” 6.30 Ранок у великому мi- 10.00 11.00 20.00 Д/ф “Вирiстi. шальнi битви Другої свiтової вiй8.45 Факти. Ранок. ни”. 9.15 19.20 Надзвичайнi 12.10 “Джаз-коло”. новини з К. Стогнiєм. 13.00 Донбас: перезаванта10.00 Антизомбi. 11.05 16.45 Т/с “Прокуро- ження. 14.00 23.00 Тисяча днiв ри”. 12.00 13.20 Х/ф “МИСЛИВ- планети. 15.40 “Моднi iсторiї з ОксаЦI ЗА ПРИВИДАМИ 2”. ною Новицькою”. 12.45 15.45 Факти. День. 20.00 “Подробицi”. 22.40 3.35 Т/с “Двадцять рокiв без любовi”. (2). 0.45 Х/ф “МОВА НIЖНОСТI”. (2).

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

16.00 22.40 Дивовижний свiт. 17.45 “Соцiальний статус”. 18.20 “Ландшафтнi iгри”. 19.00 В гостях у Д. Гордона. Катерина Гусєва, ч. 1. 21.30 Вiдлуння. 22.10 Сили природи. 0.00 1.10 Т/с “Латинський коханець”. (3). 2.15 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3). 2.55 “Пiсля опiвночi”. 4.20 Х/ф “ЛЮДИНА У ФУТЛЯРI”.

партнери”. 17.20 Т/с “Детективи”. 23.45 Т/с “Менталiст 5”. (2). 0.35 Т/с “Мертва зона”. (2). 2.00 “Покер. Велика гра”. 3.20 “Випадковий свiдок”. 3.45 “Легенди бандитського Києва”. 4.20 “Правда життя”.

2+2

6.00 М/ф. 6.35 16.00,17.55 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 7.35 16.55 “Облом.UA”. 8.10 19.00,0.00 “ДжеДАI”. 8.30 18.30,23.30 Новини 6.00 Малята-твiйнята. 6.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти “Спецкор”. 9.00 19.20 “Люстратор черепашки-нiндзя”. 7.62”. 7.35 М/с “Чагiнгтон”. “Секретнi матерiали”. 8.00 Мультик з Лунтиком. 9.10 Д/ф “Летючий Хевi10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Шко- 9.25 метал”. ла чарiвниць”. “Помста природи”. 11.00 Х/ф “ЧЕРВОНА ШАП- 9.55 10.20 Д/ф “Загубленi свiти”. КА”. 11.15 Д/ф “Прихованi мi12.10 Повне перевтiлення. ста”. Дiм за тиждень. 12.15 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР”. 13.50 19.00 Панянка-се14.10 Т/с “Зоряна брама. лянка. Всесвiт 2”. 14.50 4.15 УТЕТа тато! 20.20 “Хоробрi серця”. 15.50 21.00 Вiталька. 22.30 Т/с “Череп i кiстки”. 17.00 22.00 Країна У. 0.20 Х/ф “АРАХНIЯ”. 18.00 20.00 Т/с “Кухня”. 2.05 Х/ф “IДУ ДО ТЕБЕ”. 18.30 20.30 Т/с “Свiтло3.05 Х/ф “ВIНЧАННЯ ЗI фор”. (2). СМЕРТЮ”. 23.00 Дайош молодьож! 23.55 Т/с “Любить не любить”. (2). 0.55 Т/с “Янгол або Де6.00 мон”. (2). 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19. 1.50 УТЕТа в Iнтернетi. 30,23.15,3.30 “ТСН”. 2.40 РайЦентр. 6.45 7.10,7.45,8.10,9.10 3.05 Т/с “Щоденники Тем- Снiданок з “1+1”. ного”. (2). 7.35 “Маша i ведмiдь”. 5.05 Це любов. 9.30 10.50,12.20,12.30 “Мiняю жiнку 7”. 14.05 21.00 Т/с “Останнiй 5.15 Х/ф “БIЛИЙ ВОРОН”. москаль”. 7.05 Х/ф “НIЧНИЙ МОТО- 15.05 “Клiнiка”. ЦИКЛIСТ”. 15.45 “Сiмейнi мелодрами 8.30 Ранковий “Свiдок”. 6”. 9.00 “Кримiнальнi справи”. 17.15 Т/с “Заборонене ко9.55 Т/с “Ледi-детектив хання”. мiс Фрайнi Фiшер”. 20.30 “Чистоnews”. 12.00 21.30 Т/с “Удар у вiд- 22.00 23.30 “Право на влаповiдь”. ду”. 13.40 14.15 Т/с “Полiцiя 0.20 Х/ф “ФОРТУНА ВЕГАМаямi”. СА”. (2). 14.00 19.00,23.15,2.50 2.05 Х/ф “ГРЕБЕРСИ”. (2). “Свiдок”. 4.00 “В мережi”. 15.45 19.30 Т/с “Кулагiн та 5.05 “Телемагазин”.

ТЕТ

1+1

HTH

Астролог iчний прогноз 14–20 грудня ОВЕН (21.03-20.04). Вам варто уважнiше прислухатися до свого органiзму i його можливостей. Тиждень досить сприятливий для бiзнесу i дiлових зустрiчей. Не поспiшайте "тiкати" з будинку i тиждень пройде спокiйно i щасливо. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Не варто спокушати долю - експериментувати i пускатися в ризикованi авантюри. Витрачена енергiя не пропаде дарма. Не сiпайтеся через дурницi - можна порушити доброзичливу атмосферу в будинку. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Позитивнi емоцiї допоможуть подолати слабкiсть i невпевненiсть в собi. З грошима вам не щастить. Якщо ви уважнi i доброзичливi до близьких людей, вам буде вдома добре i затишно. РАК (22.06-23.07). Ваш фiзичний стан не для епiкурейства. Ваш успiх залежить вiд вашої розсудливостi i стриманостi. Розраховуйте на себе, i робота пiде нормально. У сiм`ї може вiдчуватися якась напруженiсть. ЛЕВ (24.07-23.08). Смiливо берiться до роботи. Ви повнi сил, до того ж вас супроводжує удача. Неприємностей з грошима можна не побоюватися. Намагайтеся бути уважнiшими у спiлкуваннi з близькими людьми. ДIВА (24.08-23.09). Не втрачайте активностi, дiйте самостiйно. Ваше фiнансове становище залежить вiд правильностi ваших рiшень i вчинкiв. Спокiй i врiвноваженiсть гарантує нормальну атмосферу в сiм`ї. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Прагнiть уникати рiзких струсiв i нервувань. Особливих труднощiв з грошима ви не вiдчуєте, але дрiбнi проблеми можуть виникнути. Тиждень сприятливий для вирiшення сiмейних проблем. СКОРПIОН (24.10-22.11). Не варто спокушати долю i ставити експерименти зi своїм органiзмом. Тиждень сприятливий для бiзнесу, непоганий для поїздок i дiлових зустрiчей. Вам щастить. Ваша сiм`я - ваша опора. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Покладайтеся на свої сили, не намагайтеся стрибнути вище за свою голову, i все буде в порядку. Дiловi контакти пройдуть в цiлому успiшно. Активна дiяльнiсть принесе заслуженi доходи. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Дотримуйтеся звичайного ритму життя. Не нервуйте, iнакше можливi зриви i великi невдачi. Прагнiть не брати на себе велику вiдповiдальнiсть. На сiмейному небосхилi мiнлива хмарнiсть. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Розраховуйте на себе i робота пiде нормально. Можливi рiзнi перешкоди i збої у фiнансовому планi. У сiм`ї все залежить вiд вас. РИБИ (20.02-20.03). Можливi перепади самопочуття. Спокiйно, без гарячностi ухвалюйте рiшення. Будьте готовi до найрiзноманiтнiших труднощiв. Атмосфера в сiм`ї багато в чому залежить вiд вашої розсудливостi.

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

borinfo.com.ua

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


6

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує про те, що з 14.12.2015 по 18.12.2015 ним проводитимуться особисті прийоми громадян в селах Бориспільського, Броварського, Переяслав-Хмельницького, Яготинського та Згурівського районів за нижче вказаним графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих! За інформацією громадської організації «ЧЕСНІ ВИБОРИ», яка відслідковує діяльність народних обранців, Сергій Міщенко входить до десятки народних депутатів України, які найбільше спілкуються зі своїми виборцями та оперативно реагують на звернення від мешканців свого виборчого округу.

Знай наших?

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ БОРИСПІЛЬСЬКИХ ВУЛИЦЬ ЯК ДЗЕРКАЛО ШТУЧНОГО ПОДІЛУ УКРАЇНИ НА СХІД І ЗАХІД? Дуже дивний має вигляд підхід міської топонімічної комісії до перейменування бориспільських вулиць на тлі прийнятого закону про декомунізацію У переліку нових назв, пропонованих до затвердження на сесії міськради, чомусь зовсім немає славних імен найпопулярніших героїв, які боролися за Українську самостійну соборну державу у XX столітті. І що цікаво, пропозиції депутатів — українських націоналістів, присутніх на засіданнях, вказаною комісією всіляко відхиляються. Де славні імена героїв України Степана Бандери, Романа Шухевича, Євгена Коновальця, знищених карателями МГБ? Де славні імена героїв УПА та інших борців, що проливали свою кров за волю і незалежність України в середині XX століття і чиї імена, згідно з логікою, повинні б мати пріоритет у перейменуванні? На прикладі кого збираються виховувати нашу українську молодь? І таке несприйняття, принаймні для автора цієї замітки, — як момент істини, як перевірка «на вошивість»… Усе це виглядає так, ніби Україну збираються у майбутньому комусь здати. І неважливо кому — Євросоюзу чи Росії. Усе це нагадує продовження штучного поділу України на Схід і Захід, де герої тих, що живуть на Заході, не можуть бути героями у розумінні тих, хто живе на Сході. Перед ким нині плазує топонімічна комісія у саме такому підході до перейменування наших вулиць? Перед внутрішніми сепаратистами, які зачаїлися, чекаючи військ путлера? Ніби й не було у нас ніякої Революції гідності… Адже держава і надалі не проводить ніякої роботи національноідейної спрямованості. То скільки ж іще революцій потрібно? Чому, наприклад, Червоноармійську перейменовують на… Альтинську, Будьонного на Черешневу, Кірова на Великопромінську, Тельмана на героя… соціалістичної праці, пров. 2 Челюскінців на… Ісаака Бабеля? І таких див можна віднайти у пропонованому переліку з десяток, а то й більше… То ж що це за пріоритети у вас такі, панове-таваріщі топонімічні комісари? Що, для вас національні герої вже закінчилися? Хто дав вам право так вибірково(!) виконувати Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті»? Моя пропозиція однозначна: змінити склад нині чинної міської топонімічної комісії ПОВНІСТЮ як таку, що не працює в одному ритмі з часом, з новою Українською Добою! Сформувати нову комісію з місцевих українських націоналістів, котрі при потребі залучать тих же істориків, краєзнавців і гідно справляться зі своєю роботою, яка забезпечить топонімічним назвам Борисполя український ідейнопросвітницький та патріотичновиховний вигляд, як це належить місту незалежної Української держави! Вадим ШАПОШНІКОВ, корінний бориспілець,

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

borinfo.com.ua

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


Рекламний відділ тел.: 067-404-24-62

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

7

ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ «РИНОК БОРИСПІЛЬ» лише за 34,00 грн. НА РІК!

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час експлуатації обігрівальних приладів Бориспільський РВ ГУ ДСНС України у Київській області з метою запобігання виникнення пожеж та інших надзвичайних подій, звертається до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування різними обігрівальними приладами. Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід: - перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень; - не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження; - не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів; - не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу; - не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами; -не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку. Під час експлуатації пічного опалення забороняється: - залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям; - користуватися печами, які мають тріщини; - розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором; - зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці; - сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали; - застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини. Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для Вас та Ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”. Бориспільський РВ ГУ ДСНС

Сесійні подробиці

ЧИ ДО ВСІХ ЗАСТУПНИКІВ МІСЬКОГО ГОЛОВИ НЕ БУЛО ЗАПИТАНЬ?

к уже писалося у попередніх числах «РБ», міський голова тепер знову має 4-х заступників (один із котрих — перший, а порядкові номери решти трьох історія замовчує). При цьому на відео-пресконференції очільником міста було заявлено, що по жодному з них не було ніяких питань, а невисокий депутатський рівень довіри до них — прикре непорозуміння.

Я

Проте аудіозапис першого сесійного засідання, який має у своєму розпорядженні редакція газети, свідчить про дещо інше. І це «дещо інше» стосується заступника міського голови з гуманітарних питань. Отже, слухаємо. Депутат міської ради Ігор Петренко (з трибуни): — У мене кілька пропозицій і одночасно питань, які я хотів би порушити. Перше: за кожного заступника міського голови маємо голосувати окремо — не усіх списком. Маємо їх перед тим заслухати, поставити запитання і почути арґументовні відповіді. Друге: посада заступника голови з питань будівництва у нас скорочена. Ми її у попередній каденції скоротили. Цієї посади нині немає у штатному розписі міської ради. Яким чином обиратимемо кандидатуру на неіснуючу посаду? Наступне: якщо ми все ж таки впроваджуємо посаду заступни-

ка з питань будівництва, тоді пропоную скоротити посаду заступника голови з гуманітарних питань. Мотивація проста: згадаймо Миколу Боровка, який свого часу був одночасно і начальником управління освіти, і заступником з гуманітарних питань, тобто ці посади посідала одна людина, і не було «роздуття» штатного розпису заступників… Депутат Володимир Дудченко до кандидата на посаду заступника міського голови з гуманітарних питань Людмили Пасенко: — Людмило Василівно, усі, напевне, знають, скільки скандалів було у Вас… І в одному дитячому закладі, і в «Берегині» був скандал. Чим завершилися усі ці перипетії? Які організаційні заходи були вжиті Вами як заступником з гуманітарних питань щодо керівництва вказаних закладів? Людмила Пасенко (кандидат на посаду міського голови з гуманітарних питань): «Шановні депутати! З приводу того факту, який стався у «Берегині», була створена депутатська комісія, яку Ви особисто очолювали…» В. Дудченко: «По «Берегині» я не очолював…» Л. Пасенко: «По «Нашому Дому»… І з депутатською комісією ми не раз зустрічалися, і з батьками, і з педагогічними працівниками «Нашого Дому» і вирішили абсолютно усі питання. У «Нашому Домі» була повністю проведена інвентаризація матеріальних цінностей. Інвентаризаційна комісія працювала ефективно. Усе «оприходувано», поставлене на облік, чого не було до приходу нового директора. Увесь комплекс реабілітаційних послуг надається у повному обсязі. І після того інциденту, який трапився у лютому, не було жодного звернення, що якимось чином були порушені права того чи іншого інваліда. Навпаки, з першого вересня комплекс

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

borinfo.com.ua

реабілітаційних послуг був розширений, кількість дітей, що отримують ці послуги, збільшена. До штату введено посаду реабілітолога... Ефективно працюють усі комісії. Крім того, повністю упорядковано прийом і зарахування дітей-інвалідів у «Наш Дім», чого за попереднього директора не робилося. Уся законодавча база щодо дітей-інвалідів виконується на належному рівні…» В. Дудченко: «У мене тільки невеличка ремарка: інвентаризацію було проведено тільки тоді, як втрутилася депутатська комісія. До цього ніякої інвентаризації ніхто не проводив. Ви ж заступником у нас були усі ці п’ять років… Чи не так? Коли депутатська комісія втрутилася, Ви ж також були заступником?..» Л. Пасенко: «Я була, тільки у моїх повноваженнях не було опіки «Нашого Дому…» В. Дудченко: «А потім воно з’явилося?» Л. Пасенко: «Так. І це можна відслідкувати по розпорядженнях міського голови… До цього опікувалося Управління соціального захисту населення…» В. Дудченко: «Але нагляд хто проводить?» Л. Пасенко: «Ну… З травня 2013 року…» Інший депутат з місця (на жаль прізвища його ще не знаю — Авт.): — Таке запитання… Я тоді приїхав з АТО і тільки тиждень був вдома… Свято Першого дзвоника у школі, на якому вшановують пам’ять Небесної Сотні, несуть квіти і покладають до могили Невідомого солдата… І це все відбувається явно під сепаратистську музику з російським ухилом… Чи усвідомлюєте Ви, перебуваючи на такій посаді, що впливаєте на майбутнє нації?.. (на жаль, оплески в залі не дали почути завершення думки. — Авт.) Л. Пасенко: «Я абсолютно усвідомлюю свою відповідальність з повнотою свого професіоналізму і своїх знань… Усе своє свідоме життя плекаю українську на-

ціональну ідею і стою на національних… (на жаль, депутат Я. Годунок перервав цю відповідь, звинувативши відповідачку у брехні, нагадавши про її мовчазну позицію під час побиття студентів на Майдані. З цього приводу у сесійній залі зчинився балаган — Авт.). Депутат Олег Романов: — Перед тим, як Ви, шановні колеги, прийматимете відповідальне рішення, я хотів би згадати кілька моментів, пов’язаних з виборами. Зокрема, як члени міської організації партії «Наш край» на чолі з мером ходили по школах, в яких у цей час проходили батьківські збори. Як це відбувалося? Я поясню. Людмила Василівна Пасенко під страхом звільнення збирала вчителів, батьків… Під виглядом батьківських зборів кілька хвилин озвучувалися організаційні питання. Потім виходив виступати Анатолій Федорчук і розказував, як буде гарно у «нашому краю». Коли готувалося свято у музичній школі, вирішили скоротити концертну програму до однієї години і перенесли захід до Будинку культури, куди знову ж всіх зігнали і після — також провели пропаганду «Нашого краю». Отже, це було тотальне використання адмінресурсу! Друге… Там, де Пасенко, можна ставити знак дорівнює — корупція. Коли я став цікавитися цим питанням, у мене Фейбук був червоний: беруть, беруть, беруть. Той, у кого беруть, боїться сказати. Можу показати підтвердження у Фейсбуці, хто, скільки і в якій школі... Слава Богу, коли з Годунком відвідали один із дитсадків, ми «догавкалися» до того, що батьки стали нам писати: вимагали у них 4 тисячі гривень, а тепер — тільки 2 з половиною. Людмило Василівно, ми «збили», «збили» ціни!.. Записав Вадим ШАПОШНІКОВ Далі буде

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


8

Б7

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

ТАМАДА

ПРОДАМ ВАЗ-2107

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

095K537K15K24, Олеся ПРОДАМ НОРКОВУ ШУБУ НОВУ! чорного кольору, р. 44-46. Ціна договірна. Тел.: 5-55-42, 067-464-56-02 (Бориспіль)

ПРОДАМ КОТЕЛ ГАЗОВИЙ

Продається Фіат Скудо 2007 р.в., пасажир 7 січня, 1,6 дизель, пробіг 280 000 км, 5-ти ступка, кондиціонер, ц/замок, форкоп або Обмін, розгляну всі варіанти. Т. 097-230-1355, 099-219-8821

КС-16/20, б/в, з автоматикою «Вакула». Тел.: 067-734-95-80

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14 Продам в хорошому стані ноутбук ASUS K50I розмір 15.6-250GB...2ядра ціна 4500грн тел.05065-91-203 Продам б/в, в гарному стані електронагрівач(тен в захисному корпусі-не для води) 350 грн. Т.050-659-12-03. продам дешево якісний.надійний великий29 (діагональ 72см) телевізор LG з пласким екраном, пульт все в гарному стані, ціна 2500грн (не плазма) тел.0506591203 Продам новорічний костюм "Ведмедика" для хлопчика 3-6 років. Недорого. Тел.050-629-47-33,098-891-8377. Продам картоплю. Т. 067-280-17-85. Продам новорічний костюм "Султана" для хлопчика 4-7 років: халат та чалму. 200 грн. Тел.050-629-4733,098-891-83-77 Продам дитяче ліжко,матрас з кокосового волокна. Недорого. Тел.: 050-629-47-33; 098-891-83-77. Продам дитячу гойдалку. Т. 067-367-6-888. Продам дитячі: коляску, крісло на авто, одежу, взуття, іграшки, книжки. Т. 095-805-73-42. Продам кiмнатну рослину молочай бiложильчатий. Е великi i маленькi. Цiна 10, 20 та 100 грн. Телефонуйте 063-432-04-61. Продам жіночі зимові шкіряні чоботи на нешироку ногу. Нові. Розмір - 24,5 (38), колір - чорний. 550 грн. Звертатися за тел.: 050-629-47-33; 098-891-83-77. Продам весiльнi бутоньерки по 2 грн, рушник вишитий хрестиком На щастя на долю за 60 грн, рушник Спаси и сохрани за 20 грн, набiр колье та сережки за 40 грн, колье за 20 грн, шовковий набiр пiд свiчки за 30 грн, пльоночний фотоапарат за 50 грн. Телефонуйте 063-432-04-61. Продам велику картоплю. Т. 5-01-14. Продам VHS Відеомагнітофон касетний LG. торг. Пульт керування. Відеозапис, Video doctor, Cristal live picture Tел. 066-456-2818. Продам Відеокасети VHS з мультфільмами і відеофільмами, торг. Tел. 066-456-2818 Продам Монітор плазмовий SAMSUNG 20 дюймів, торг. Tел. 066-456-2818 Продам Телефон аналоговий ALTEX, торг. Tел. 066456-2818 Продам Комп’ютер з монітором, клавіатурою та мишкою, торг. AMD DURON 1,2 Ghz, RAM 256 Mb, Windows XP, Монітор плазмовий SAMSUNG 20 дюймів. Гарне функціювання, ігри, відео і тд. Все в робочому стані, є антивірусна система. Tел. 066-456-2818 Продам дитячу гойдалку. Т. 067-367-6-888. Від болі в спині тренажер Євмінова, торг. Регулювання нахилу по висоті. Дуже кріпка і підходить для людей різного росту і ваги. Tел. 066-456-2818. Новий Швейцарьский Набір кастрюль Royalty Line, торг. Tел. 066-456-2818. Продам перегній (понад 10 років) в кількості близько 50 тонн. Самовивіз з села (20 км від Борисполя). Т. 096305-74-31, Сергій. Продам: 1.Аккордеон "Horh", баян "Кременное", пианино "Украина" еспортний варіант. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. 2.Гирі спортивні 16 і 31кг, гантелі 2,4,6,8 кг. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. 3.Каструлі та бідони алюмінієві на 40 та 50л , з нержавійки на 50л,чугунні на 20л. Ціна договірна. тел.096769-22-26. 4.Банки скляні на 3 л,бутилі скляні на 20 та 50л,бочки дерев. на 100л(дуб). Ціна договірна. тел.096769-22-26. 5.Строгальний та токарний станок , електродвигуни 3-фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат ,автоген(баллони для кисню з редукторами ,шланги ,генератор для ацетилену). Ціна договірна. тел.096-76922-26. 6.Труби для опалення, чугунні батареї,згони та муфти до них. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. 7.Шпали і брус б/у ,куски свай на фундамент,камінь бутовий,драбини металеві по 5 м,віконні рами б/у зі стеклами та коробами до них. Ціна договірна. тел.096769-22-26. 8.Велосипеди 2шт Україна та Аист,мотоцикли ИЖЮ-3 ,К-750, Днепр-12 з колясками не находу. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. 9.Відеокамера цифрова(Японія) ,ноутбук Самсунг. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Обміняю синтезатор Yamaha PSR-1100 на синтезатор Yamaha PSR-740 без доплати. Т. 095-442-75-21. Підготую дитину до школи. Навчу читати, писати букви і цифри, вирішувати задачі, приклади. Педагог. Вища освіта. Т. 063-427-13-33. Куплю фрізер для морозива. Т. 066-339-36-34. Приму в дар непотрібну софу, диван, ліжко. Самовивіз. Т. 066-424-91-93, 067-769-58-07. Продам новий твердопаливний котел. Т. 096-777-6784. Продам тракторне магнето, підшипники різні, дзвінок амбарний подвійний (звучання на 1 км). Т. 097992-25-74. Куплю терміново: вагончик, битовку, кунг, єврокуб і сміттєвий мішок. тел. 095-443-11-38. Продам: котел для опалення на рідкому паливі (дизельне пальне); запчастини для ремонту двигуна на автомобілі ГАЗ-21, ГАЗ-24 (поршня, кільця, вкладиші); автомобільні генератори; КПП на авто ГАЗ-24; теса слюсарні найбільшого розміру; решітку радіатора, передній бампер на ГАЗ-21. Т. 095-136-53-50, 050-692-0111. Продам: телевізор «Славутич» 281 Д; сувенірні шахи (1500 грн). Т. 067-186-182-6. Продам: брюки, светри, куртка шкіряна (жін.), жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, утюг (праск), тахту. т. 6K79K16. Обміняю кисневий та газовий балони на електроінструмент. Т. 067-302-25-28. Продам: рідину для індивідуального опалення, вікно м/п 120х125, ворота гаражні, зварювальний апарат, газову колонку, трубу цементно-асбестову, пральну машинку «Лебедь», пральну машинку з віджимом, газовий балон, двері м/к. Т. 099-327-71-10. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 6-30-92. Продам мед. Т. 6-60-55. Закуповуємо постійно: вагончики, контейнера, кунги, гаражі та еврокуби. тел. 096 99 18 144. ДОГЛЯНУ ЛЮДИНУ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗА УМОВИ УСПАДКУВАННЯ ЖИТЛА, КИЇВ. тел. 068-68-48-954. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

Загублено свідоцтво про право власності на житло № 5467, видане Бориспільським міськвиконкомом 17.12.1998 на ім'я гр.: Захаря Л.М. та Захаря Т.П. вважати недійсним.

Продам в гарному стані 2-містний рибальський човен «Романтика», ціна 3500 грн. Т. 098-938-4868. Продам Пежо-605, 1992року по запчастинах тел.063-201-37-97. Продам авто ВАЗ-2106 1,5л бензин червоний кол. т.096-76922-26. Продам лобове скло ВАЗ 2101-2106 , диски для Москвича. т.096-76922-26. Продам новий гумовий човен 2015р.в. "АКВАСТАР",ПВХ, виробництво Україна м.Київ, 2,50х1,30, діаметр балона 34см,вага-16 кг, вантажність — 220 кг., 2-місний, гарантія-5років, комплектація (2 сидіння, що пересуваються по борту, сланевий настіл на дно, весла розбірні алюміневі, помпа ножна, ремкомплект, 2 рюкзак-сумки). тел: 050 547 21 82. Продам ВАЗ-2106, 1976 року виготовлення, ГБО 3 покоління, пробіг 10000 км, ціна 20 000 грн. тел. 066 115 29 00, 093 833 96 93. Продаю б/у автодиски от Шевролет Авео. Не биті, експлуатація 2 роки. Матеріал - сталь; штамповані; R 14; кріплення - 4х100; ступиця - 56,7 Винос - 45. Ціна - договірна. Тел. (067) - 970-83-74. Бориспіль. Продам мотоцикл «Мінськ», пробіг 3,5 тис. км. Ідеальний стан, ціна договірна. Т. 095-389-41-64. Продам ГАЗ-2410, 1985 р.в., капремонт двигуна та ходової, ГБО, потребує зварювальних робіт, 12500 грн. Т. 067-219-64-02. Продам гуму, диски на авто. Т. 066-367-6-888. Здам в оренду машину «Матіз» 2011 р.в. Т. 050226-40-74. Продам скло лобове та заднє до а/м «Москвич». Скло: лобове та заднє, заднє бокове (2 шт.) до а/м ЗАЗ-968. Т. 098-521-21-21. Продам ГАЗ-53-12, 1985 р.в., гарний стан. З/ч ГАЗ-53-12: двигун, блок циліндрів та інше, або міняю на дрова. т. 067-302-25-28. Продам ВАЗ-21043, 2006 р.в. Т. 067-302-25-28. Продаю легковика «Сіат-Ібіца», 1991 р. вип., хорошому стані. Тел. 096-714-81-90 . Продам КПП на «Шкода Фабія» 1,4 (100 к.с.), б/в, «Шкода Октавія» 1,6 (2004 р.в.), б/в. т. 067950-50-41, 063-529-03-14. Продам двигун ВАЗ-2103, КПП 4 ст., редуктор ВАЗ-2103. Т. 067-950-50-41, 063-529-03-14. Куплю ВАЗ будь-якої моделі: биті, нерозмитнені, проблемні. Т. 067-950-50-41.

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ

Підготовка дітей до школи, розвиток мови, пам'яті, уваги. Педагог. Вища освіта. Т. 063-42713-33. Прибирання квартир. Хатня робітниця. Т. 050226-40-74.

Вчини розумно, не допускай народження небажаних цуценят. Простерилізуй свою тварину. Допомога в проведенні стерилізації для пільговиків. Тел.: 095500-85-71, 093-607-18-55. Собачата-хлоп’ята: чорні та бежеві по 3 міс., від собачки середнього зросту. Чекають на добрих господарів. Т. 093-93-63-978. Молода кішечка — «удача». Чорного кольору, 2 роки, стерилізована (листопад 2015), у вересні введений препарат від глистів. Туалет – вуличний. Нешкодлива, слухняна, придатна для приватного сектору, гарно полює на мишей та крис. Т. 050-827-80-96. Собачки, 4 міс., чорні, рижі, з прививками, як дзвіночки, віддам в добрі руки. Т. 066-334-75-05 Продам поросят уркаінська біла, два місяці. Ціна договірна.Т 066-409-93-90. Сибірські кошенята. Т. 6-86-59, 050-594-37-08.

ВІДДАМ В ХОРОШІ РУКИ цуценя малого зросту, чорна з білими носочками.

Т.: 093-607-18-55.

Віддам в добрі руки Кошенят сірого, сіро-білого кольору

НА e-mail: rbgazeta@gmail.com

тел.: 067-734-95-80

П’ятниця, 18 грудня вели...” з Леонiдом Каневським 2”. 13.40 14.20 “Судовi справи”. 15.45 16.15 “Сiмейний суд”. 18.05 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 21.00 “Чорне дзеркало”. 23.30 Х/ф “СОЛДАТИ НЕВДАЧI”. (2). 2.30 Х/ф “КАТЯ-КАТЮША”. 4.05 “Чекай на мене”.

6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 6.00 7.00,8.00 Новини. 9.15 19.20 Надзвичайнi 6.10 7.10 АгроЕра. новини з К. Стогнiєм. 6.20 8.25 Вiд першої осо9.55 20.20 Антизомбi. би. 11.00 Х/ф “КОСМIЧНИЙ 6.45 7.15,8.15 Спорт. ДЖЕМ”. 6.50 7.20,8.20 Погода. 12.45 15.45 Факти. День. 6.55 8.40 Ескулап. 13.10 16.20 Т/с “Сильнiше 7.25 Ера будiвництва. за вогонь”. 7.35 На слуху. 17.45 Т/с “На трьох”. 7.50 Код безпеки. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 8.35 Паспортний сервiс. 21.25 Т/с “Володимирська, 8.45 Кориснi поради. 15”. 9.00 5.45 Вiчне. 22.25 Дизель-шоу. 9.05 12.10,22.50,0.20 Х/ф “ПРИДОРОЖНIЙ 6.00 12.15 Реальна мiсти- 23.50 Погода. КЛУБ”. (2). ка. 9.25 18.55,4.40 Про го2.00 Т/с “Морська полiцiя. 7.00 ловне. 8.00,9.00,15.00,19.00,1.20 По- Лос-Анджелес”. 9.55 Д/с “Мiй новий дiм 3.50 Т/с “Кiстки”. дiї. Корея”. 7.15 8.15 Ранок з Украї10.25 Богатирськi iгри. ною. 11.40 Вересень. 9.15 4.55 Зоряний шлях. 6.00 Х/ф “КОРУПЦIЯ”. 12.25 “Схеми” з Н. Сед11.00 19.45 “Говорить 7.45 “Зiркове життя. У полецькою. Україна”. лонi батькiвської слави”. 13.00 15.30 Т/с “Точка ки8.40 “Зiркове життя. Дру18.30,21.00,1.30,5.10 Новини. 13.15 пiння”. жина на мiльйон”. 13.15 1.45 Час-Ч. Глядач як свiдок. 9.45 1.50 Х/ф “НЕ МОЖУ 13.40 Казки Лiрника Сашка. 16.00 18.00 4.00 Т/с “Клан ювелi- СКАЗАТИ “ПРОЩАВАЙ”. 13.55 Театральнi сезони. рiв. Вiдплата”, 14 с. 11.35 Х/ф “ОЙ, МА-МОЧ14.25 Вiра. Надiя. Любов. 21.00 Х/ф “ЧУЖI ДIТИ”. КИ!” 15.25 3.10 Бiатлон. Кубок 23.00 Подiї дня. 18.00 22.00 “Вiкна-Новисвiту. Спринт 7,5 км. Жiнки. 2.15 Т/с “C.S.I.: Мiс- ни”. 16.55 Д/ф “Мiй Афганiстан: 23.30 18.30 0.40 Т/с “Коли ми повсякденнi iсторiї про бомби та це злочину Маямi”. (2). 5.55 Т/с “Рiвняння з усiма вдома”. кулi”. вiдомими”. 20.00 22.45 “Танцюють всi! 17.50 Як це? 8”. 18.15 1.20 Новини. Свiт. 19.30 Intermarium. 5.55 Служба розшуку 20.30 “План на завтра” з А. 3.30 дiтей. 5.50 Рiнгiс. 3.35 Зона ночi. 7.30,15.00,18.30,21.00 Служба 21.25 5.35 Новини. Спорт. 6.00 7.10 Kids’ Time. новин “Соцiальний пульс”. 21.45 З перших вуст. 6.05 М/с “Губка Боб Квад- 6.10 Вiдлуння. 21.50 Перша студiя. 6.40 Калинове здоров’я. 23.00 0.00,1.00 Пiдсумки. ратнi Штани”. 7.15 Т/с “Друзi”. 7.05 22.00,5.40 DW-нови23.20 Вертикаль влади. 11.05 Т/с “Щасливi разом”. ни. 0.25 Вiд першої особи. 18.00 Абзац! 7.25 1.55 Музичне турне. 19.00 Х/ф “ВАВIЛОН НАШОЇ 9.50,13.55,19.55,3.50 Мiс “IнЕРИ”. тернет-TV”. 20.50 Х/ф “СТРАХОВИК”. 7.55 5.25 1.30 “Подробицi” 23.00 Х/ф “П’ЯТИЙ ВИМIР”. 9.55,13.50,18.55,20.55,3.55,5. “Час”. 1.15 Х/ф “ЗАПЛАТИ ПРИ45 Модний журнал. 6.25 М/ф. ВИДУ”. 10.00 16.50 “Алло, лiкарю!” 7.00 11.00 20.00 Д/ф “Вирi7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,14.0 шальнi битви Другої свiтової вiй0,16.00,17.40 Новини. ни”. 4.55 Служба розшуку дi7.15 7.35,8.10,8.35 “Ра12.10 “Свiтськi хронiки”. тей. нок з Iнтером”. 13.00 “Соцiальний статус”. Студiя Вашингтон. 9.20 Т/с “Заради любовi я 5.00 14.00 23.00 Тисяча днiв 5.05 Провокатор. все зможу!” планети. 5.55 Факти. 11.15 12.25 Д/с “Слiдство

УТ 1

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

ICTV

borinfo.com.ua

ТОНIС

15.10 18.40,21.20 “Погода”. 15.40 Сили природи. 16.00 21.35 Дивовижний свiт. 17.45 Незвичайнi культури. 18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”. 19.00 В гостях у Д. Гордона. Катерина Гусєва, ч. 2. 22.10 Надздiбностi тварин. 0.00 Т/с “Латинський коханець”. (3). 1.00 2.50 “Вихiдний, пiсля опiвночi”. 2.00 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3). 4.00 “Будь в курсi!” 4.25 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВ”.

Маямi”. 14.00 19.00,23.15 “Свiдок”. 15.45 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 17.20 Т/с “Детективи”. 23.45 Т/с “Декстер 5”. (3). 5.55 “Випадковий свiдок”.

2+2

6.00 М/ф. 6.35 16.00,17.55 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 7.35 16.55 “Облом.UA”. 8.10 19.00 “ДжеДАI”. 8.30 18.30 Новини “Спецкор”. 9.00 “Люстратор 7.62”. 9.10 “Секретнi матерiали”. 9.25 Д/ф “Летючий Хевiметал”. 9.55 “Помста природи”. 6.00 Малята-твiйнята. Д/ф “Загубленi свiти”. 6.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 10.20 11.15 Д/ф “Прихованi мiчерепашки-нiндзя”. ста”. 7.35 М/с “Чагiнгтон”. Х/ф “ПОДАРУНОК НА 8.00 Мультик з Лунтиком. 12.15 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Шко- РIЗДВО”. 14.10 Т/с “Зоряна брама. ла чарiвниць”. 11.00 Х/ф “КIТ У ЧОБОТЯХ”. Всесвiт 2”. 19.20 Х/ф “ПОДВIЙНИЙ 13.50 Панянка-селянка. УДАР”. 14.50 4.15 УТЕТа тато! 21.30 Х/ф “ВОРОГ БЛИЗЬ15.50 Вiталька. КО”. 17.20 Країна У. 23.20 Х/ф “КРИЖАНИЙ”. 18.20 М/ф “Тiтоф”. 1.25 Х/ф “АРАХНIЯ”. 20.00 М/ф “Корпорацiя 2.55 Х/ф “ПОСТРIЛ У ТРУмонстрiв”. НI”. 21.40 Х/ф “ЯК УТРАТИТИ ДРУЗIВ I ПРИМУСИТИ ВСIХ ТЕБЕ НЕНАВИДIТИ”. (2). 23.45 Х/ф “ДУЖЕ СТРАШНЕ 6.00 КIНО 2”. (3). 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19. 1.05 Т/с “Янгол або Де30 “ТСН”. мон”. (2). 6.45 7.10,7.45,8.10,9.10 2.00 УТЕТа в Iнтернетi. Снiданок з “1+1”. 2.40 РайЦентр. 7.35 “Маша i ведмiдь”. 3.05 Т/с “Щоденники Тем- 9.30 “Мiняю жiнку 7”. ного”. (2). 11.00 12.20,12.30 “Мiняю 5.05 Це любов. жiнку 9”. 14.05 Т/с “Останнiй москаль”. 15.05 “Клiнiка”. 5.00 Х/ф “РАНКОВЕ ШО15.45 “Сiмейнi мелодрами СЕ”. 6.40 Х/ф “ЗАГУБЛЕНЕ МI- 6”. 17.15 Т/с “Заборонене коСТО”. хання”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. “Вечiрнiй Київ”. 9.00 “Кримiнальнi справи”. 20.20 22.45 “Свiтське життя”. 9.50 Т/с “Ледi-детектив 23.45 Х/ф “ГРЕБЕРСИ”. (2). мiс Фрайнi Фiшер”. Х/ф “ВАГIТНА БАБУ12.00 21.30 Т/с “Удар у вiд- 1.35 СЯ”. повiдь”. 4.45 “Шiсть кадрiв”. 13.40 14.15 Т/с “Полiцiя

ТЕТ

1+1

HTH

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

Рекламний відділ тел.: 067-404-24-62

9

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ! З якого часу новостворені фізичні особи – підприємці (ФОП), які подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування, вважаються платниками єдиного податку першої або другої групи? Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація. З якого часу новостворені суб’єкти господарювання, які подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування, вважаються платниками єдиного податку третьої групи? Новостворені суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Чи може платник єдиного податку (ЄП) самостійно (добровільно) перейти на сплату ЄП, встановленого для інших груп? За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених Податковим кодексом України для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку. Чи має право ФОП - платник ЄП здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних? Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку не має права здійснювати, в межах підприємницької діяльності, такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних. У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження під-

приємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку фізичних осіб.

ПРОДАМ 1-к. КВАРТИРУ 5 поверх, вул. Київський шлях, 11. Тел.: 099-105-30-33.

Чи може перебувати на спрощеній системі оподаткування ФОП, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю? Фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності та обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. До якого контролюючого органу необхідно подавати заяву ФОП про відмову від спрощеної системи оподаткування? Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Згідно Податкового кодексу України платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. Отже, заява про відмову від спрощеної системи оподаткування фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку подається до територіального органу державної фіскальної служби за місцем податкової адреси платника податків – фізичної особи. Протягом якого часу суб’єкт господарювання може подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування? Відповідно до Податкового кодексу України для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву. Чи має право підприємець – платник єдиного податку (ФОП) надіслати поштою заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування? Заява про відмову від спрощеної систему оподаткування фізичною особою – підприємцем подається до контролюючого органу в один з таких способів: - особисто платником податків або уповноваженою на це особою; - надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; - засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Бориспільська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Субота, 19 грудня УТ 1 6.00 Пiдсумки. 6.20 7.00,8.00 Погода. 6.25 У просторi буття. 7.05 Шеф-кухар країни. 8.10 АгроЕра. Пiдсумки. 8.25 Код безпеки. 8.40 Вперед на Олiмп! 9.05 Хочу бути. 9.30 Хто в домi хазяїн? 9.50 Свiт заради дiтей. 11.20 21.30 Полiцiя 1.0. 12.10 2.20 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 12,5 км. Чоловiки. 13.25 Богатирськi iгри. 14.25 Чоловiчий клуб. Спорт. 15.50 20.15,22.50 Погода. 16.00 Х/ф “СIСI - НЕПОКIРНА IМПЕРАТРИЦЯ”. 17.55 3.10 Хокей. Чемпiонат України. “Донбас” - “Вiтязь”. 20.30 На пам’ять. 21.00 5.35 Новини. 22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом. 22.40 Мегалот. 23.00 День Янгола. 0.00 1.10 Погода. 0.05 Українська пiсня року. 1.20 Музичне турне. 5.10 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.

0.30 Х/ф “СНIГОВЕ КОХАННЯ, АБО СОН ЗИМОВОЇ НОЧI”. 4.30 М/ф. 4.50 “Подробицi” - “Час”.

КАНАЛ “УКРАЇНА” 7.00 15.00,19.00,1.50 Подiї. 7.10 Т/с “Рiвняння з усiма вiдомими”. 10.00 0.00 Зоряний шлях. Субота. 11.00 Х/ф “ЧУЖI ДIТИ”. 13.00 15.20 Т/с “Я - Ангiна”, 1 i 2 с. (2). 17.10 Т/с “Зламанi долi”, 1 i 2 с. (2). 19.40 Т/с “Зламанi долi”. (2). 22.00 Х/ф “ВОЛОШКИ ДЛЯ ВАСИЛIСИ”. 1.00 Зоряний шлях. 2.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi”. (2). 4.15 Реальна мiстика.

11.30 Дiстало! 12.30 13.00 Громадянська оборона. 12.45 Факти. День. 13.45 Iнсайдер. 14.50 Т/с “Володимирська, 15”. 18.45 Факти. Вечiр. 19.10 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 20.10 Х/ф “ТЕРМIНАТОР 3. ПОВСТАННЯ МАШИН”. 22.15 Х/ф “АПОКАЛIПСИС”. (2). 1.05 Х/ф “ПРИДОРОЖНIЙ КЛУБ”. (2). 3.10 Х/ф “КРУТИЙ МОМЕНТ”. (2).

0.10 “Вихiдний, пiсля опiвночi”. 1.10 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3). 2.00 “Кумири”. 2.30 Х/ф “ХРЕЩЕНI БАТЬКИ”. (2). 4.05 “Будь в курсi!” 4.35 Rock Time з Петром Полтарєвим. 5.00 Родом з України. Тетяна Конюхова. 5.30 Родом з України. Марлен Хуциєв.

19.00 4.35 “Свiдок”. 19.30 Т/с “Демони Да Вiнчi”. 23.30 Х/ф “ГЕРОЙ”. (3). 1.30 Х/ф “СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРIВ”. 3.20 Д/ф “Ви Кличко? Нi, я його брат...” 4.00 Д/ф “Пiтерська iсторiя братiв Кличкiв”. 5.05 “Випадковий свiдок”.

2+2

6.00 М/ф. 6.40 “Маски-шоу”. 7.50 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 6.00 М/ф “Школа мон9.10 14.00 “Облом.UA”. стрiв: Бу Йорк, Бу Йорк”. 10.10 “Вайпаут”. 7.15 Байдикiвка. “Top Gear”. 8.05 М/с “Смiшарики. Новi 12.00 13.00 “ДжеДАI”. 6.20 3.10 Х/ф “ФОРМУЛА пригоди”. 15.00 Т/с “Мушкетери”. 8.40 М/с “Лалалупси”. КОХАННЯ”. Х/ф “ПОДВIЙНИЙ Мультик з Лунтиком. 17.10 8.00 “Караоке на Майданi”. 9.00 9.40 М/с “Дора-дослiдни- УДАР”. 9.00 “Все буде смачно!” 19.20 Х/ф “СЛIД СМЕРТI”. ця”. 9.55 “Зваженi та щасливi 10.35 М/с “Стiч!” 5”. 21.10 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВ’ЯТО10.55 М/ф “Тiтоф”. 12.35 21.50 Т/с “Коли ми ГО ЛЕГIОНУ”. 3.10 Т/с “Франклiн i Беш”. вдома”. 12.40 М/ф “Як козаки...” 23.30 Бокс. Чемпiонськi бої 3.50 Зона ночi. 13.30 М/с “Пригоди Котиго- за версiєю WBO: Ендi Лi (Велика 14.20 Х/ф “ДIВЧАТА”. 5.40 7.35 Kids’ Time. рошка та його друзiв”. 16.20 “Хата на тата”. Британiя) - Бiллi Джо Сандерс 5.45 М/с “Пригоди Джиммi 19.00 14.40 Х/ф “ХТО ЦЕЙ САН“Х-Фактор 6”. (Велика Британiя). Лiам Смiт (ВеНейтрона”. 22.45 “Х-Фактор 6. Пiдсум- ТА?” лика Британiя) - Джиммi Келлi 7.40 Х/ф “У ВИГНАННI”. 16.20 Х/ф “ВИПАДОК IЗ ки голосування”. (Велика Британiя). Трансляцiя з 9.40 Ревiзор. САНТОЮ”. 23.40 “Танцюють всi! 8”. Лондона. 12.45 Пристрастi за ревiзо18.00 М/ф “Корпорацiя 2.00 Х/ф “КИСНЕВИЙ ГОром. монстрiв”. ЛОД”. 15.00 Х/ф “КОПАЛЬНI ЦАРЯ 6.00 Концерт до 80-рiччя 19.45 Вiталька. 3.40 Х/ф “СТРАЧЕНI СВIСОЛОМОНА”. Миколи Сивого “Мої роки - моє 7.10 “Школа доктора Ко21.00 Країна У. ТАНКИ”. 18.40 Х/ф “IНДIАНА багатство”. маровського”. 23.00 Дайош молодьож! ДЖОНС: У ПОШУКАХ ВТРАЧЕНО- 7.40 DW-новини. 8.00 “Марафон. Диво по0.00 Х/ф “ЯК УТРАТИТИ ГО КОВЧЕГА”. 7.50 чинається”. ДРУЗIВ I ПРИМУСИТИ ВСIХ ТЕБЕ 6.00 “Найвидатнiшi фокусХ/ф “IНДIАНА ДЖОНС 11.10,15.55,2.25,4.30 Мiс “Iн10.00 3.00 Х/ф “БIЛЯНОЧКА 21.00 НЕНАВИДIТИ”. (2). ники свiту”. I ХРАМ ДОЛI”. тернет-TV”. I РУМ’ЯНОЧКА”. 2.00 БарДак. 6.45 “Грошi”. 23.15 Х/ф “ОЗЕРО СТРАХУ 10.00 Д/ф “Вирiшальнi бит- 3.10 11.30 “Подорожi в часi”. Кузня зiрок 3. 8.00 19.30 “ТСН”. ви Другої свiтової вiйни”. 12.00 Х/ф “ЗВИЧАЙНЕ ДИ- 3”. 4.00 Шпiлiвiлi. 9.00 “Свiтське життя”. 1.05 Х/ф “СТРАХОВИК”. 11.15 Х/ф “НАЙКРАСИВIША 4.50 ВО”. Дамочки рулять. 10.00 Х/ф “ВАГIТНА БАБУДРУЖИНА”. 14.55 Х/ф “НАЙПРИВАБЛИСЯ”. 14.00 Надздiбностi тварин. ВIША I НАЙСИМПАТИЧНIША”. 14.00 “Вечiрнiй Київ”. 5.30 Факти. 14.50 Тисяча днiв планети. 6.45 Х/ф “СТАРА ФОРТЕ16.40 “Суботнiй концерт”. 5.50 М/с “Том i Джерi у ди- 16.00 16.30 21.15 “Вечiрнiй кварКонцерт Вадима Кри- ЦЯ”. 18.00 Т/с “Батькiвський iнтинствi”. щенка “Рiка життя”. 11.30 “Речовий доказ”. тал”. стинкт”, 1 i 2 с. (2). 6.50 Стоп-10. 19.10 “Зцiлення теплом”. 13.10 Т/с “Детективи”. 20.00 “Подробицi”. 18.30 “Розсмiши комiка”. 7.45 Х/ф “КОСМIЧНИЙ 19.40 Модний журнал. 15.10 Т/с “Кулагiн та парт20.30 Т/с “Батькiвський iн20.15 “Українськi сенсацiї”. ДЖЕМ”. 20.00 НЛО: таємнi архiви. нери”. стинкт”, 3 i 4 с. (2). 23.15 “Що? Де? Коли?” 9.30 Секретний фронт. 21.00 Х/ф “СОЛОДКЕ ЖИТ- 17.20 “Легенди карного 22.25 Х/ф “ХРОНIКИ ЗРА0.30 2.05 Х/ф “IМПЕРIЯ”. 10.25 Антизомбi. ТЯ”. розшуку”. ДИ”. 3.30 “Шiсть кадрiв”.

ТЕТ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

IНТЕР

1+1

ICTV

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

HTH

borinfo.com.ua

Продам 3-к. квартиру, центр, вул Шевченка, 1/10; 71/19/18,3/12/11,5; 2 лоджії, ламінат, утеплена, м/п вікна, підвал, кладова, можна під бізнес. Господар. Або обмін. Т. 099-645-07-02, 093-342-5110. Продам гараж у кооперативі «Авіатор», розмір 6х4, підвал. Т. 067-659-74-57. Продам 3-к. квартиру, центр, вул. Франка, 4/5% 65,2/17/12,6/10/9, лоджія 3,8/6 м, утеплена, м/п вікна. Або обмін. Господар. Т. 097-451-33-44, 099645-07-02. Продам будинок в селі Вороньків, без внутрішніх робіт, земельна ділянка 27 соток(не приватизована).Ціна 16000 у.о. тел. 0507241302, тел.0685280271. Продам 1 кімн.кв.вул.Головатого 20, 34 м.кв.евроремонт. 30,000 у.о 0964800715. Продам в гарному стані гараж, кооп «Прометей». Т. 050-65-91-203. Продам ділянку, 5 соток, вул. Перемоги, 7, ДА, комунікації. Т. 063-98-13-149. Продам 1-к. квартиру, гарний стан, ціна 23000 у.о. Т. 063-422-33-45. Продам 2-к. квартиру, р-н «Еко-маркета», гарний стан, ціна договірна. Т. 067-70-99-399. Господарі терміново продають будинок в екологічно чистому регіоні Полтавської обл, 8 км від м. Миргорода. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, туалет на дворі.Тел. 099-52-54185, 063-859-35-46 Продам земельну ділянку 34 сотки під забудову в с.Григорівка Бориспільського району. Асфальтована центральна вулиця, газ та електрика поряд. Приватизована. Недалеко є ліс та річка. Пропозиція від власника. Ціна договірна. т.067-275-5318;095-657-12-85; 098-306-34-02; 095-379-42-54. Продам свою земельну ділянку, с. Сошників, 29 соток, центр, ДА, стара хата, світло, вода, гарне місце під будівництво. Т. 098-504-39-23. Продам 1 к кв. Київський шлях 32/18/7, цегла, ремонт, балкон, чиста, охайна, газ колонка, поруч Екомаркет, підвал, господар. Т. 067-867-7535, 095727-5230, 6-41-94 Продам будинок в с.Сенькiвцi. Цегляний,1992року, 97кв.м.,4 кiмнати, два входи,сарай,погреб, дiлянка 20сот, асфальтована вулиця, цiна 33тис у.о. тел.063-201-37-97. Продам дiлянку 30сот в Сеньквiцi ,пiд ведення садiвництва, цiна 60тис грн за длянку тел.063-20137-97. Продам 1 к кв К шлях 32/18/7 кирпич ремонт балкон застеклений поруч школа Екомаркет 23 т ум од торг господар 067-867-75-35 Продам свою земельну дiлянку 6 соток в селi Воронькiв. 10 км вiд р. Днiпро. Участок недалеко вiд центральноi вулицi, центра, школи, дитсадка, магазинiв. Всi комунiкацii знаходятся в метрах 150. Участок прямокутноi форми, плодорiдна земля. Пiд город. Цiна 30 000 грн. Телефонуйте 063-432-04-61. Здам кімнату в гуртожику,центр міста.Ціна 2000 грн.тел.0975594064,тел.0507241302. Здам в оренду будинок в селі Іванків.3 кімнати,газове опалення,вода в будинку.2500+лічильники. тел.0975594064,тел.0507241302. Здам в гарному стані гараж кооп.Прометей для авто (1000 грн оплата за місяць) 050 65 91 203 Здам гараж під склад...кооп Прометей..вет.лікарня)всі деталі при зустрічі. Т. 050 65 91 203 Здам 1 кімн.с.Чубинське,вул.Погребняка, все є 3,500 гр. 0662029264. Здам кімнату в будинку, р-н центру, від 600 грн. Р-н «Ленінградської» - 1200 грн. (кімната в квартирі). Т. 050-714-23-90. Здам будинок будівельникам.с.Мала Олександрівка,гарний житловий стан,бойлер,холодильник,телевізор,газовий котел. всі зручності в будинку. для 10 чоловік по 700 гр. 0993720140. Здам кімнату для одинокої жінки. Без посередників. Т. 095-044-33-41. Здам кімнату зі зручностями, с. Іванків, недорого. Т. 093-42-119-82. Здам будинок, пічне опалення, с. Іванків. Т. 09342-119-82. Продам кімнату в гуртожитку, 1к- 8000 у.о, 2к 15000 у.о., вул. Київський шлях. Т. 050-13-88-072. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) - 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним - Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Продам або обміняю на 2-кімнатну квартиру, земельну ділянку 22 сотки. Побудований цокольний поверх із суцільним підвальним приміщенням (два гаражі, п’ять кімнат), Бориспіль, поруч по вулиці газ, електрика, асфальт. Т. 068-121-02-75. Продам 2-к. квартиру, вул. Екскаваторна (УМБ17), 1/2, 42 кв.м., вбудована кладова, кухня 6 кв.м, с/в сумісний 3 кв.м, + прибудинкова ділянка. Ціна 30 000 у.о. (договірна). Т. 093-118-69-53, 095-77880-76, 067-782-97-89. Продам житловий будинок в с. Любарці, заг. Площа 64,8 кв.м, ділянка 0,30 га, в будинку газ, світло, вода. Ціна 450000 грн., торг. Т. 6-78-72, 050-217-6189. Продам земельну ділянку, с. Рогозів, 0,25 га, приватизована, комунікації поруч. Т. 095-329-66-37, 068-005-52-01. Продам гараж в кооперативі «Схід». Т. 067-40294-71. Терміново продам земельну ділянку 0,38 га під будівництво, 1500 у.о./сотка за весь, часинами — 1400 у.о./сотка. Чудова земля, гарне місце, с. Вороньків. Т. 096-309-79-04. Продам будинок в центрі Борисполя. Загальна площа 237 кв.м., житлова 118 кв.м., два входи, кухня, 2 санвузли, 5 кімнат, підлога-паркет, сучасне опалення, індивідуальне водопостачання і каналізація, гараж, літня кухня, погріб, сад, 13 соток. т. 608-92, 068-399-34-43. Продам 1-к. квартиру, м. Коломия, 31 кв.м. (або обміняю на 1-к. кв. у Борисполі). т. 6-79-16. Продам гараж в кооперативі «Схід», 6х5 м. Т. 067-302-25-28. Продам будинок, с. Вороньків. Т. 096-824-07-81. Здам в оренду пай, 1,01 га, на 49 років. Ціна договірна. т. 097-510-84-56. Продам 4-к. будинок в с. Іванків. Ціна договірна. Т. 6-22-36, 098-293-44-63. Обміняю 2-пов. цегляний будинок, 2004 р., 2 входи, комунікації, 8 соток, огорожа, сад — на дві квартири, Бориспіль, Київ або квартира і будинок в Бориспільському р-ні. Т. 063-427-13-33. Здам або продам магазин 10 кв.м. на ринку «Центральний». Т. 067-276-90-02. Здам 2-к. квартиру, вул. Екскаваторна (УМБ-17), 2000 грн./міс. Т. 093-118-69-53, 095-778-80-76, 067782-97-89. Куплю квартиру у господаря терміново. Тел.: 068684-89-54. Терміново зніму квартиру або будинок у господаря тел. 095-443-11-38.

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


10

Б7

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

Неділя, 20 грудня УТ 1 6.00 7.25,8.00 Погода. 6.05 Свiт православ’я. 6.35 Крок до зiрок. 7.40 Свiт on line. 8.15 Єдина кухня. 8.40 Тепло.ua. 9.05 16.30,22.50 Погода. 9.10 Як це? 9.35 5 баксiв.net. 9.55 Спогади. 10.25 Твiй дiм. 11.15 Фольк-music. 12.25 4.00 Футбол. Клубний чемпiонат свiту. Фiнал. 14.25 2.20 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт 15 км. Чоловiки. 15.25 3.10 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт 12,5 км. Жiнки. 16.35 Чоловiчий клуб. Спорт. 17.55 Хокей. Чемпiонат України. “Донбас” - “Вiтязь”. 20.20 Театральнi сезони. 21.00 5.35 Новини. 21.30 Прем’єр-мiнiстр України А. Яценюк про реформи. 21.40 Перша шпальта. 22.15 Книга.ua. 23.00 День Янгола. 0.00 1.10 Погода. 0.05 На слуху. Пiдсумки. 1.20 Музичне турне.

IНТЕР 5.25 Х/ф “ЗВИЧАЙНЕ ДИВО”. 8.15 “Вдалий проект”. 9.10 “Готуємо разом”. 10.00 “Орел i решка. Ювiлейний 2”. 11.00 Х/ф “НАЙПРИВАБЛИВIША I НАЙСИМПАТИЧНIША”. 12.50 Х/ф “СНIГОВЕ КОХАННЯ, АБО СОН ЗИМОВОЇ НОЧI”. 15.00 Т/с “Розумниця, красуня”, 1-4 с. 19.00 “Кохання з першого погляду”. 20.00 3.55 “Подробицi тижня”. 21.30 “10 хвилин з Прем’єрмiнiстром”. 21.40 Т/с “Батькiвський iнстинкт”, 1-4 с. (2). 1.45 Х/ф “ХРОНIКИ ЗРАДИ”.

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

20.25 10 хвилин з Прем’єрмiнiстром України. 20.35 Х/ф “БИТВА ТИТА7.15 Подiї. НIВ”. 8.10 Реальна мiстика. 22.50 Х/ф “ГНIВ ТИТАНIВ”. 9.10 Т/с “Я - Ангiна”. (2). 0.45 Х/ф “КОНАН-ВАР13.00 Т/с “Зламанi долi”. ВАР”. (2). (2). Т/с “Кiстки”. 17.00 Т/с “Другий шанс”, 1 i 2.45 4.05 Стоп-10. 2 с. (2). 19.00 6.00 Подiї тижня з Олегом Панютою. 4.55 2.35 Х/ф “ШУКАЙТЕ 19.40 5.50 10 хвилин з ЖIНКУ”. Прем’єр-мiнiстром. 7.45 “Все буде добре!” 20.00 Т/с “Другий шанс”. 9.00 “Все буде смачно!” (2). “Караоке на Майданi”. 22.00 Т/с “Рiвняння з усiма 11.00 12.00 “Х-Фактор 6”. вiдомими”. 15.50 “МастерШеф 5”. 2.00 Т/с “Клан ювелiрiв. 19.00 “Битва екстрасенсiв Вiдплата”, 10-13 с. 15”. 21.15 “Один за всiх”. “Кохана, ми вбиваємо 3.20 Т/с “Франклiн i Беш”. 22.30 дiтей”. 4.00 Зона ночi. 1.25 “Детектор брехнi 7”. 5.50 6.50 Kids’ Time. 5.55 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”. Х/ф “НАЙКРАСИВIША 6.55 Х/ф “ВАВIЛОН НАШОЇ 6.00 ДРУЖИНА”. ЕРИ”. 7.50 “Натхнення”. 8.50 Х/ф “ПРОРОК”. 8.00 10.45 Х/ф “ВТЕЧА З ШО11.00,16.55,19.55,23.55,4.50 УШЕНКА”. Мiс “Iнтернет-TV”. 13.40 Х/ф “IНДIАНА НЛО: таємнi архiви. ДЖОНС: У ПОШУКАХ ВТРАЧЕНО- 10.00 11.20 Д/ф “Мiлен Демонжо. ГО КОВЧЕГА”. 16.00 Х/ф “IНДIАНА ДЖОНС Мiледi з українським корiнням”. 11.50 “Як створювався I ХРАМ ДОЛI”. 18.20 Х/ф “IНДIАНА ДЖОНС фiльм про Мiлен Демонжо”. “Зцiлення теплом”. I ОСТАННIЙ ХРЕСТОВИЙ ПОХIД”. 13.30 4.55 Сiм чудес Украї21.00 Х/ф “IНДIАНА ДЖОНС 14.00 I КОРОЛIВСТВО КРИШТАЛЕВОГО ни. Київська фортеця. 15.00 Дика Пiвденна АфриЧЕРЕПА”. ка. 23.20 Х/ф “ОЗЕРО СТРАХУ 16.00 Перехрестя живої 4”. 1.10 Х/ф “П’ЯТИЙ ВИМIР”. природи. 17.00 Концерт Валерiя Леонтьєва “Час летить, неначе вершник...” 4.50 Факти. 18.30 Дивовижний свiт. 5.30 Х/ф “МИСЛИВЦI ЗА 20.00 “Цивiлiзацiя IncogniПРИВИДАМИ”. ta”. 7.55 Зiрка YouTube. 20.10 “Кумири”. 8.40 Дивитись усiм! “Свiтськi хронiки”. 9.40 Т/с “Путьова країна”. 20.30 21.00 Євромакс. 11.40 Дизель-шоу. 21.35 Надздiбностi тварин. 12.45 Факти. День. 22.00 Х/ф “ХРЕЩЕНI БАТЬ13.00 Х/ф “МИСЛИВЦI ЗА КИ”. (2). ПРИВИДАМИ 2”. “Вихiдний, пiсля опiв15.00 Х/ф “ВОЛОДАР ПЕРС- 0.00 ночi”. НIВ. ДВI ВЕЖI”. Т/с “Красивi та амбi18.45 Факти тижня з О. Со- 1.10 цiйнi”. (3). коловою.

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

borinfo.com.ua

7.50 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. “Джаз-коло”. 8.35 “Облом.UA”. 9.00 Бокс. Чемпiонськi бої за версiєю WBO: Ендi Лi (Велика 6.00 10.55 М/ф “Школа Британiя) - Бiллi Джо Сандерс монстрiв: Страх, Камера, Мотор!” (Велика Британiя). Лiам Смiт (Ве7.15 Байдикiвка. лика Британiя) - Джиммi Келлi 8.05 М/с “Смiшарики. Пiн(Велика Британiя). Трансляцiя з код”. Лондона. 8.40 М/с “Лалалупси”. 11.00 “Люстратор 7.62”. 9.00 Мультик з Лунтиком. “Цiлком таємно”. 9.40 М/с “Дора-дослiдни- 12.00 13.00 “Секретнi матерiали”. ця”. 14.00 “Хоробрi серця”. 10.35 М/с “Стiч!” 15.00 Х/ф “ПОДАРУНОК НА 12.15 Х/ф “ХТО ЦЕЙ САНРIЗДВО”. ТА?” 16.45 Х/ф “ОСТРIВ МАККIН14.00 Х/ф “ВИПАДОК IЗ СI”. САНТОЮ”. 15.40 Х/ф “СПЛЯЧА КРАСУ- 18.40 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОНЯ”. ГО ЛЕГIОНУ”. 16.50 Х/ф “ПАНI МЕТЕЛИ21.00 Х/ф “ВЕСЕЛI КАНIКУЦЯ”. ЛИ”. 18.00 Х/ф “БЛОНДИНКА I 22.50 Х/ф “ВОРОГ БЛИЗЬБЛОНДИНКА”. (2). КО”. 19.45 Вiталька. 0.40 Х/ф “КРИЖАНИЙ”. 21.00 Країна У. 2.30 Х/ф “ЧОРНА ДОЛИ23.00 Дайош молодьож. НА”. 0.00 Х/ф “ДУЖЕ СТРАШНЕ 4.00 Х/ф “ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ КIНО 2”. (3). ЛЮБОВ”. 1.20 Анекдоти. 1.50 БарДак. 3.00 Кузня зiрок 3. 6.00 “Найвидатнiшi фокус3.50 Шпiлiвiлi. ники свiту”. 4.40 Дамочки рулять. 6.55 “Що? Де? Коли?” 8.00 “Українськi сенсацiї”. 9.00 “Лото-Забава”. 6.15 Х/ф “СТАРА ФОРТЕЦЯ”. 9.40 М/ф. 10.00 “Народний кухар”. 9.50 “Маша i ведмiдь”. 10.50 “Удачний проект”. 10.05 “ТСН”. 11.30 “Магiя Крiса Ендже11.00 12.15,13.10 “Свiт нала”. виворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”. 13.10 Х/ф “ХИТРОЩI НОР14.25 “Новий Iнспектор БIТА”. Фреймут 3”. 15.15 “Розсмiши комiка”. 15.45 “Одруження наослiп”. 17.10 “Легенди карного 17.00 “Розсмiши комiка”. розшуку”. 18.00 “Сказочная Русь 19.00 Т/с “Лiнiя захисту”. 2015”. 23.00 Х/ф “АБСОЛЮТНЕ 19.20 “10 хвилин з Прем’єрЗЛО”. (2). мiнiстром”. 0.40 Х/ф “ЛУЗГА”. (3). 19.30 5.15 “ТСН-Тиждень”. 2.10 Х/ф “ГЕРОЙ”. (3). 21.00 Х/ф “ПРОЇЗНИЙ КВИ4.10 “Речовий доказ”. 4.40 “Легенди бандитсько- ТОК”. (2). 0.50 Д/ф “Красна Маланго Києва”. ка”. 2.30 Х/ф “НОРТЕНГЕРСЬ6.00 М/ф. КЕ АБАТСТВО”. 6.40 “Маски-шоу”. 4.05 “Шiсть кадрiв”. 2.00 ТЯ”. 5.20

Х/ф “СОЛОДКЕ ЖИТ-

ТЕТ

1+1

HTH

2+2

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

11

Ліц. АВ № 214521 від 18.03.09 р.

Рекламний відділ тел.: 067-404-24-62

Продам котел одноконтурний димохідний. Т. 096-141-20-08. Продам хороший.якісний ел.зварювальний апарат на 220В, ТСБ-90,наш виробник Каховський з-д електрозварувальних ап., в ньому є зарядне на 6 та 12 В, ціна 2500 грн. Т. 050-65-91-203. Продам запчастини до бойлера Термекс, Аристон. Ремонт бойлеров. 067- 966 - 30 - 32. Продам азбестовий шнур (діаметр 20 мм), довжина 60 м. Т. 095-389-41-64. Продаю дерев'яні однокамерні вікна, з сосни, у хорошому стані, після професійного демонтажу, розмір 180х140, 5 шт . Тел.:0976402669 Продам металеві грати на вікна. Т. 066-367-6-888, 095-805-73-42. Продам новий твердопаливний котел. Т. 096-777-67-84. Куплю терміново: вагончик, битовку, кунг, єврокуб і сміттєвий мішок. тел.095-443-11-38. Продам перфоратор КРАФТ (СВН.626). Т. 067302-25-28. Продам Барський одноконтурний, димохідний котел, потужність 12,5 кВт. Т. 096-141-20-08, 063128-89-91. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-510-8456. Куплю б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28.

Увага! Електричні опалювальні прилади З початку року на території Київської області виникло 5154 пожежі, з яких 147 виникли в Бориспільському районі внаслідок пожеж загинули 303 особи, травмовано 2177 осіб, в Бориспільському районі 3 особи загинули та 3-х було травмовано, з метою запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них Бориспільський РВ ГУ ДСНС України у Київській області просить звернути громадян Бориспільщини на елементарні правила при опаленні різними електричними опалювальними приладами, а саме: 1) не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади; 2) електрообігрівач не можна ставити біля завісок або меблів – відстань від пристрою до горючих матеріалів має становити не менше 0.25 м; 3) небезпечно встановлювати нагрівальні прилади на підставки з легкозаймистих матеріалів; 4) не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей; 5) перед увімкненням обігрівального пристрою треба переконатись, що він не має механічних ушкоджень; 6) не варто вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження; 7) слід обмежити доступ маленьких дітей до нагрівальних приладів; 8) забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів; 9) не слід пропускати провід від обігрівача під килимом – це може призвести до його перегрівання та перетирання, що тягне за собою небезпечні наслідки; 10) треба регулярно очищати нагрівачі від пилу й сміття, адже сторонні предмети можуть несподівано спалахнути; 11) не можна залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку. Бориспільський РВ ГУ ДСНС України

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

borinfo.com.ua

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com


12

№ 48 (505) 11 грудня 2015 р.

ПОВНИЙ телефонний довідник за адресою:

Рекламний відділ тел.: 067-404-24-62

borinfo.com.ua

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ НА e-mail: rbgazeta@gmail.com