Page 1

[ÀïAr$r\

rhï{ilïilr


l'lstff 誰誰' Flll鱈n ***( n誰[

illilfi|[lfir


fi[lll

nnfiuA lI{FrÀ

gFl{

0t7, w tilÁvt [Ë I{ LÀÏüDN ilA$ I FÀ

Nfi

ilü 5TilTI DO DilN O N [A

rü ül[ü[$íArü0!n[A Irrnl\ÏFÏ[rtÂj'4 lüfir


DI

il|ï [lJ [F[ ì

nnrÍ Tn

pAl

1[|Àgrr[l /l.[|ü/1ffM n[[|,51fi TÊn Âil0tffi FNI ËNTEËHADÂ DÊU

. DA lnil DÏil[ /\P[[fiDfiBÀ[4A uHfin0 Á ÊÂÍ2 nüÊ ü[|Dü

I

BÊOTOII

N IIfiPN

M HÀNÍ

po Tex-Tõ D€- euís írtníeg+.s€ '<At,r AÈ4 C-.t+<C_.uDb )

ÈA

)

1


.a-a

' ata a

ra !

i

o'

ra

f.t:.t .'.'." E= ' {-

rl

t

|ia.l'; ta--;;---?

?/'


é

:?

24,

-- ./

4 Ç

.J \rr_,

-e


Ptl)([-PlRA0


rNÂVA

nnNAilnrïnflnAïh NNAVA

:ËH NATERNATENHATEM

,

ürA [üA I/I[N ï

uÀNi [,tÀtii"ü[À.

l{IllD!q[[

úl[ït

ffiA

0[À


f4'


#00[d

D

n \

l{ÀNbln rÁ*

ïitênEDÍexf 83

I, [0Ll+6nnÉ

l, xicA.Kft

flÀgqAgTÁÍA' .t

D4 A

quoaB,

3 oros 80 0 q DE, I"IAN DI|)GA

| 0 0 Q, De, côú0 gAtÀDn çoq Dqa Uqi J[ T,URADO MNDN

üE ffiCPTËü

flnlnqu4 úF rNÇ[eDlqNTES ArA IIRDTJV1

1 RÀLç, A MANbiÚ[A

Ê

QsPnâilA A {cttrA Nd sanAs IilqTr{&E tscY| e [n LDqüq

nú FÚfiT'IA INTAD\. LE (E

q0 A0 F0firtÍu Fag MlN,


@

q sstl ll .com / Vt P I F t il I 0

f

tilĂ?

BRtstililst$ I

Catarse Mandioca  

Zine artesanal com tiragem de 100 cópias. Parte do projeto "Freak Brasiliensis".

Catarse Mandioca  

Zine artesanal com tiragem de 100 cópias. Parte do projeto "Freak Brasiliensis".

Advertisement