Issuu on Google+

V&VN

SPECIAL

Dag van de Verpleging


(Advertentie)

Simply easier to use With fewer steps and faster application, the V.A.C.® Simplace™ Dressing Kits make your V.A.C.® Therapy dressing application easier than ever.

1

DRESS

New spiral-cut V.A.C.® GranuFoam® is easy to size, no cutting required.

DRAPE

2

New drape designed for quick application.

3

✔ Makkelijk

✔ Makkelijk CONNECT

✔ Alle voordelen van V.A.C. Therapy Cut a hole in the drape and connect to the low profile SensaT.R.A.C.® Pad. ®

Nieuw V.A.C.® Simplace™ Dressing

Simpel. Snel. Ordering information V.A.C.® Simplace™ Dressing Kit

•Part Eenvoudig op maat te maken zonder te knippen Number Size/Quantity Small 5-pack •M8275041/5 Snel af te plakken M8275041/10 Small 10-pack •M8275040/5 Gewoonweg alle bewezen voordelen van V.A.C.® Therapy Medium 5-pack M8275040/10

Medium 10-pack

® Seehier howhoe simple V.A.C.®V.A.C. Therapy can be:kan zijn: Zie eenvoudig Therapy

+31(0)30 635 60 60 www.kci-medical.com www.kci-medical.com

Insert local customer services number here in Frutiger 45 light 18pt, Tk -25, 80% Black

Met: featuring a

3M Tegaderm™ Dressing

Those KCI trademarks designated “®” ® or of “TM” symbol are eitherofregistered or pending registration ininatten least one De KCI-handelsmerken voorzien vanwith het the symbool ™ zijn gepatenteerd, er is een patent voor aangevraagd, minste ™ and Tegaderm are trademarks country product/work is but not maar necessarily in all such countries. één landwhere waar this dit product/werk incommercialized, de handel is gebracht, niet noodzakelijk in al die3M landen. 3M™ en ™Tegaderm™ zijn of 3M Corporation. trademarks herein are proprietary to KCI Licensing, Inc. and/or Corporation, their handelsmerken van All 3Mother Corporation. Alledesignated andere hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom vanLifeCell KCI Licensing, Inc. en/of affiliatesCorporation, and/or licensors. LifeCell de met hen geaffilieerde bedrijven en licentiegevers. KCI Product code KCII 1080-01-09-En

Simplace Advertentieserie-A4.indd 1

23-03-2009 16:13:27


voorwoord

Ter ere van ons beroep biedt V&VN je hierbij weer de V&VN Special Dag van de Verpleging: een leuk en leerzaam bewaarexemplaar met aandacht voor kwaliteit, veiligheid, deskundigheid én professionaliteit. Op www.venvn.nl/dagvandeverpleging gaan we nog een stap verder met de Web Special. Daar vind je de Dag van de Verpleging evenementenagenda, extra artikelen over bijvoorbeeld het Kwaliteitsregister V&V, handige downloads, links en kortingsacties. Mis het niet, kijk op www.venvn.nl/dagvandeverpleging! Op de coverfoto van deze V&VN Special Dag van de Verpleging staat een deel van het team van de cardiac care afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Unithoofd Joost van de Mortel stuurde deze foto in. “Het team kenmerkt zich door de diversiteit aan leeftijden. Van begin twintig tot in de zestig. Een mix die heel goed werkt. Het is een team met hart voor de patiënt, voor elkaar en het ziekenhuis.”

Inhoud 040 > Goed bedacht! Een greep uit de vele initiatieven van V&VN om de kwaliteit van zorg te verbeteren of de werkdruk te verlagen. 07

> Leden aan het woord Mijn Dag van de Verpleging

080 > Je portfolio als visitekaartje Met het Kwaliteitsregister V&V houd je je deskundigheid altijd op peil. 12

14

> Digitaal reumaportaal Een frisse website helpt de jeugdige reumapatiënt op weg naar volwassenheid > Vakgenoten aan de leiding Vier verpleegkundigen over hún project

Fotografie: Hadewych Veys

Vier de Dag van de Verpleging 2009!

Verpleegkundigen aan de leiding met zorginnovatie Op 12 mei 2009, de internationale Dag van de Verpleging, her­ denkt de verpleegkundige beroepsgroep de geboortedag van Florence Nightingale: ‘The Lady with the Lamp’. Florence Nightingale was met recht een medisch pionier. Zij onder­ kende het belang van scholing en deskundigheid. Ze wees op het belang van hygiëne. Maar sinds de tijd van ’s werelds beroemdste verpleegster heeft de tijd zeker niet stilgestaan. Ik feliciteer u dan ook graag met de meest recente innovatieve ontwikkelingen in het verpleegkundig beroep. Een van de meest opvallende vernieuwin­ gen betreft de introductie van de verpleegkundig specialist. In diverse rapporten is de afgelopen periode vastgesteld dat de kwaliteit van de zorg verbetert door de inzet van nieuwe beroeps­ beoefenaren. Deze ontwikkeling leidt tot een kosteneffectieve en veilige zorg. De nieuwe beroepsbeoefenaren leveren een waarde­ volle bijdrage aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Zorginnovatie gaat echter niet alleen over de inhoud van zorg. Het gaat ook over de voorwaarden en regels die innovatie mogelijk maken. Het scheppen van een omgeving die innovatieve ontwikke­ lingen stimuleert. Hiervoor voel ik mij als minister verantwoordelijk. Naast de dagelijkse zorg voor patiënten en cliënten waarvoor u verantwoordelijkheid hebt, is het van belang dat u als professio­ nele beroepsbeoefenaar oog heeft voor innovatieve processen en producten. Op die manier speelt u in op de behoeften van cliënten en patiënten én op uw eigen professionele normen en waarden. Ik wens u een mooie Dag van de Verpleging toe en een nieuw jaar vol dynamiek met veel aansprekende innovaties. dr. A. Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nummer 2, april 2009, jaargang 4

V&VN

3


initiatieven

Welkom bij de V&VN Academie! De bijeenkomsten van de V&VN Academie staan voor kwaliteit en zijn afgestemd op de praktijk en wensen van verpleegkundigen en verzorgenden. Alle bijeenkomsten zijn geaccrediteerd door de Accreditatiecom­

Verpleegkundigen aan de leiding bij zorginnovaties

Goed bedacht!

missie van het Kwaliteitsregister Verpleeg­ kun­digen & Verzorgenden. Je krijgt er dus punten voor, waarmee je in dit register je deskundigheid kunt bijhouden. Meer weten? Kijk op www.venvn.nl onder V&VN Academie.

Zelfstandig ondernemer in de zorg? Als zelfstandig verpleegkundige of verzor­ gende sta je er vaak alleen voor. Je keuze voor het ondernemerschap is moedig, maar levert ook vaak extra zorg op. Wat moet je allemaal weten? V&VN zet zich ook in voor verpleegkundigen en verzorgenden die Fotografie: Guus Pauka

als zelfstandige werken. Zo startte de ver­ eniging een digitale nieuwsgroep voor zelf­ standigen en organiseert met de Kamer van Koophandel Midden-Nederland bijeen­ komsten over Ondernemerschap in de Zorg in Utrecht. En V&VN lobbyt voor betere regelingen voor zelfstandigen in de zorg. Meer weten? Kijk op www.venvn.nl onder Vakdossiers > Zelfstandigen.

Wat is de meerwaarde van een magneetinstelling? Minister Klink van VWS bekijkt wat in Neder­ land de meerwaarde en toepasbaarheid van magneetziekenhuizen kan zijn. Magneet­

Op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, vieren verpleegkundigen en verzorgenden internatio­ naal de Dag van de Verpleging. V&VN haakt aan bij het internationale thema met ‘Verpleegkundigen aan de leiding bij zorginnovaties’. Een greep uit de vele initiatieven.

instellingen bestaan reeds in de Verenigde Staten en onderscheiden zich van andere

Deskundig op jouw vakgebied

instellingen door uitstekende verpleegkun­

Nieuws over scholing, congressen en sym­

Veilig gereedmaken van geneesmiddelen

dige zorg en patiëntveiligheid, wat weer meer

posia, georganiseerd door V&VN afdelingen

Kun je in je verpleeg- of verzorgingshuis

potentiële werknemers trekt. V&VN en de

en platforms melden we het hele jaar in

hulp gebruiken bij het veilig gebruiksklaar

NPCF hebben dit concept naar Nederland

e-zine V&VNieuws. Meer weten? Kijk op

maken van geneesmiddelen? Dan is er nu

gehaald en stimuleren de brede ontwikkeling

www.venvn.nl onder Afdelingen & Platforms

de Landelijke instructie Voor Toediening

ervan. Je leest er alles over op www.venvn.nl

voor hun websites, om kennis te maken

Gereed Maken van parenteralia in verpleeg-

onder Vakdossiers > Magneetinstellingen.

met hun activiteiten. En abonneer je via

en verzorgingshuizen. V&VN werkte mee

www.venvn.nl/nieuwsbrief op V&VNieuws.

aan de instructie, die je kunt downloaden op www.venvn.nl onder Publicaties.

4

V&VN

nummer 2, april 2009, jaargang 4


initiatieven

V&VN: aan de slag met beperking arbeidsrisico’s Om de arbeidsrisico’s van verpleegkundigen en verzorgenden aan te pakken, zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg instru­ Fotografie: Guus Pauka

menten ontwikkeld. Die worden in de dage­ lijkse praktijk echter nog beperkt gebruikt. Dit blijkt uit onderzoek van TNO, in opdracht van V&VN. Ook blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden in hun werk grotere risico’s lopen dan de gemiddelde Nederlander in een ander beroep. V&VN vraagt aandacht

Verpleegkundigen en verzorgenden adviseren directies

voor de uitkomsten van het onderzoek

In 2008 is het aantal verpleegkundige en/of

dag om VAR-leden te informeren over actu­

en initieert verbeterplannen. Je vindt het

verzorgende adviesraden (VAR’s) met 11%

ele ontwikkelingen in de zorgverlening. Ook

rapport op www.venvn.nl onder Actueel >

gegroeid. V&VN ondersteunt de oprichting

kun je er netwerken met leden van andere

Publicaties (Beroep en opleiding).

en het professionaliseren van VAR’s. Zo

VAR’s. Kijk op www.venvn.nl onder Over

organiseert V&VN elk jaar de VAR Netwerk­

V&VN > Voor VAR’s voor meer informatie.

Train-de-trainer over zorg rond het levenseinde Landelijke programma’s vol goede initiatieven!

V&VN leidt verpleegkundigen in verpleeg-

V&VN is partner in verschillende landelijke programma’s die als doel hebben de zorg te verbete­

en verzorgingshuizen op om in hun instelling

ren. Zorg voor Beter, het Platform Stop Prikaccidenten, het Veiligheidsprogramma... Lees meer

een teamgerichte training te geven over

hierover op pagina 20.

zorg rond het levenseinde. Daarvoor heeft V&VN een ‘train-de-trainer’ cursus ontwik­ keld onder de paraplu van het programma Zorg voor Beter. De training is gebaseerd

Praat mee op het forum van V&VN!

op de informatie in de V&VN-uitgave ‘Hoe bespreek je vragen en problemen rond het levenseinde’. Kijk op www.venvn.nl onder Actueel > Publicaties voor meer informatie!

V&VN Zorgaward voor cliëntbeleving en innovatie

Wat doet de politiek voor jou?

Elk jaar organiseert V&VN de Dag van de

verzorgenden, hun deskundigheid en ook de

Verzorging, gericht op best practices en

tekorten aan collega’s staan steeds vaker in

vernieuwing in de verzorging. De publieks­

de belangstelling. Ook de politiek spreekt

prijs ging naar ‘Een lichtpuntje aan het einde

zich hier steeds vaker over uit. V&VN

van de gang’. De vakjuryprijs is gewonnen

ging langs bij de Tweede Kamerfracties.

door ‘Care en Connect Net’. De jury was

Wat doen zij voor onze beroepsgroep en

onder de indruk van de passie en het

wat kunnen we in deze kabinetsperiode

initiatief van de verzorgenden, evenals

van hen verwachten? Je leest het op

De ideale plek om nieuwe initiatieven

staats­secretaris Bussemaker die de Dag

www.venvn.nl onder Actueel > Politiek

en innovaties te delen is het V&VN

bijwoonde. Lees het nog eens na op

over zorg.

Forum op www.venvn.nl. Kijk op

www.venvn.nl/dagvandeverzorging.

De belangrijke rol van verpleegkundigen en

www.venvn.nl onder Actueel > Forum.

nummer 2, april 2009, jaargang 4

V&VN

5


Verpleegkundige of ziekenverzorgende, en (gedeeltelijk)

arbeidsongeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor

materiële hulp!

STICHTING FONDS VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

(Advertenties)

Meer weten? www.fondsvoorverpleegkundigen.nl

STICHTING FONDS VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

Postbus 15097, 1001 MB Amsterdam

Voel jij je ook wel eens gegrepen door alle veranderingen?

Verpleegkundige of ziekenverzorgende, en (gedeeltelijk)

arbeidsongeschikt?

Goede zorg voor uw cliënten of patiënten, motivatie van zorgprofessionals en plezier houden in het werk heeft u hoog in het vaandel staan. Ondernemen in de zorg, efficiënt werken en marktwerking leiden continue tot veranderingen die uw dagelijks werk raken. Bent u zorgprofessional of leidinggevende, u heeft er onverminderd mee te maken in 2009. Kien dan maar eens een gerichte aanpak uit voor de toekomst van uw werk of uw teams!

Dan kunt u in aanmerking komen voor CC Zorgadviseurs kent de zorg door en door en is dagelijks bezig met het ontwikkelen en realiseren van strategieën om de sector

materiële hulp!

te vernieuwen. Of het nu gaat om verbetering van de professionele zorgverlening, invoering van nieuwe zorg- en leefconcepten of trainen van verpleegkundige en verzorgende adviesraden. CC Zorgadviseurs creëert ruimte om samen met u het dagelijks werk van een andere kant te bekijken. En zo te komen tot inventieve oplossingen, waarmee u werkelijk vooruit komt. Bekijk onze mogelijkheden op http://www.cczorgadviseurs.nl/dienstverlening

Meer weten? www.fondsvoorverpleegkundigen.nl

CC ZorgadViseurs is partnEr van Prismant En WalVis ConsultinggroeP.

Postbus 15097, 1001 MB Amsterdam CCZ_205x125_Octopus_V&VN.indd 1

12-02-2009 11:34:07


leden aan het woord

Mijn Dag van de Verpleging Een cadeau om nooit te vergeten. Vorig jaar kregen wij op de Dag van de Verpleging niet alleen een lidmaatschap voor V&VN Oncologie, ook zijn we ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V. Natuurlijk waren we zeer vereerd. Bovendien vind ik het een heel nuttig cadeau. Het Kwaliteitsregister zorgt ervoor dat je geregeld kritisch naar je eigen vaardigheden kijkt. verpleegkundige

< Thirza Koster, oncologie-

Een Dag van de Verpleging staat me niet meer helder op het netvlies, maar

wel de Zwarte Dag van de Verpleging eind jaren zeventig. Een mars met vakgenoten om te protesteren tegen alle misstanden en bezuinigingen in de zorg. Het saamhorigheidsgevoel was enorm. < Christ Jochems, verpleegkundig specialist dermatologie

De Dag van de Verpleging is meer een

boodschap naar de rest van Nederland. Goed dat er aandacht is voor ons werk, maar voor mij als verpleegkundige betekent het gebakje op die dag niet zo veel. Het is veel belangrijker om het hele jaar waardering te krijgen en dat mag wel wat meer. Met name van het management. A. Arends, neuroverpleegkundige

< Mevrouw

Zo snel als we bij elkaar worden geroepen om op een missie te

gaan, zo snel wordt een team na afloop van een missie weer uit elkaar gehaald. Daarom heeft de Dag van de Verpleging bij defensie een hoog reüniegehalte. kundige

< Arjen van Gool, militair verpleeg-

Verpleegkundigen kunnen meer van zichzelf laten horen, maar daar is wat mij betreft

geen Dag van de Verpleging voor nodig.

< GErrit Kroes, verpleegkundig specialist

Ik werk al

27 jaar in de verslavingszorg, maar ik kan me geen enkele Dag van de Verpleging herinneren. Deze dag staat voor mij in het teken van waardering. Wat ik er dit jaar van verwacht? Een gebakje bij de koffie zou al heel mooi zijn. Al is het alleen maar om weer eens met elkaar stil te staan bij waarom we dit werk ook alweer doen.

< Marjo Bongard, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Als mede-organisator is iedere Dag van de Verpleging voor mij onvergetelijk. We willen verpleegkundigen en andere zorgverleners inspireren en daarom bedenken we ieder jaar weer een aansprekend thema. Dit jaar is dat ‘Gastvrijheid’.

< Els Fox, beleidsadviseur verpleging & verzorging nummer 2, april 2009, jaargang 4

V&VN

7


kwaliteitsregister

Dat is makkelijk, antwoord B natuurlijk!

Wat is je antwoord?

Je portfolio Cursus X, klinische les Y, congres Zâ&#x20AC;Ś Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Het Kwaliteitsregister V&V helpt je het overzicht van door jou gevolgde cursussen te bewaren. Met je eigen portfolio is je cv altijd up-to-date en laat je zien hoe je je deskundigheid op peil houdt. Maak de quiz en test je kennis. 8

V&VN

nummer 2, april 2009, jaargang 4


kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister V&V is een initiatief vanuit onze beroepsgroep en

moeten in vijf jaar tijd een bepaald aantal uren werken om in aanmer­

een handig instrument voor alle verpleegkundigen en verzorgenden in

king te komen voor de – wel verplichte – herregistratie in het BIG-regis­

Nederland. Als je je inschrijft en je portfolio goed bijhoudt, creëer je een

ter. Maar om patiënten en cliënten deskundig te kunnen helpen en

waardevol document. Enerzijds zorg je voor een curriculum vitae dat

kwaliteit te kunnen garanderen moet je als verpleegkundige of verzor­

altijd up-to-date is en waaruit je deskundigheid blijkt. Zo kun je, bijvoor­

gende je eigen deskundigheid op peil houden. Daarbij is het Kwaliteits­

beeld tijdens je functioneringsgesprek, je werkgever inzicht geven in

register V&V een hulpmiddel.

jouw portfolio, zodat in een oogopslag duidelijk wordt wat je allemaal

Jouw deskundigheid duidelijk zichtbaar Nieuw in het Kwaliteitsregister V&V zijn de ‘deskundigheidsgebieden’.

eidsgebied [1] Het eerste deskundighter is ... in het Kwaliteitsregis Oncologie dialyse

dermatologie gynaecologie

Veel verpleegkundigen en verzorgenden willen graag hun vak bijhou­ den op hun specifieke deskundigheid. Bijvoorbeeld oncologie, dermato­ logie of kinderverpleegkunde. Om aan deze vraag te voldoen zijn de deskundigheidsgebieden toegevoegd als onderdeel van het Kwaliteits­ register V&V. Door je in te schrijven in een deskundigheidsgebied laat je zien dat jij je deskundigheid op peil houdt op jouw specifieke vak­ gebied. Het eerste deskundigheidsgebied is al geopend: dialyse. In totaal verwachten we dertig deskundigheidsgebieden te openen.

hebt gedaan aan cursussen en bijscholingen. Als je gaat solliciteren

Dit gaat gebeuren vanaf juni 2009. Mooi toch als je je op deze manier

heb je met je portfolio ook een helder overzicht van jouw deskundigheid

met je eigen deskundigheid kunt onderscheiden?

in handen. Anderzijds werkt het Kwaliteitsregister V&V als inspiratie. Je vindt er namelijk een overzicht van geaccrediteerde cursussen en congressen die zinvol zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het register helpt je dus verder te kijken dan je eigen blikveld. Laat je verrassen! Het invoeren van je gegevens en het bijhouden van je port­ folio is niet ingewikkeld. Op de website word je eenvoudig door de schermen geleid. Ook vind je op www.kwaliteitsregistervenv.nl twee demo’s die je wegwijs maken in het register. Je vindt de demo’s onder

[2] Het kwaliteitsregister is verplicht nee

ja nee, alleen de big-registratie is verplicht

ja, net als de big-registratie

de knop ‘Wat is het?’ links in het menu. Het toekennen van punten wijst

als visitekaartje zich, na een beetje oefenen, vanzelf. En kom je er niet uit, dan is er

Laten zien wie je bent

een overzichtje met veelgestelde vragen. Het is voldoende eens per

“De zorg wordt steeds professioneler, de maatschappij eist kwaliteit”,

maand je portfolio bij te werken.

signaleert Anja Guldemond-de Jong, als verpleegkundig specialist werkzaam in de thuiszorgtechnologie en gespecialiseerd in de pallia­

Hulpmiddel

tieve zorg. “Als verpleegkundige moet je je blijven ontwikkelen.”

Het Kwaliteitsregister V&V is niet verplicht. Het is een aanvulling op de

Ze rondde in 2007 haar studie Master Advanced Nurse Practice

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Verpleegkundigen

(MANP) af en zit vol ideeën voor de toekomst. “Het Kwaliteitsregister

nummer 2, april 2009, jaargang 4

V&VN

>> 9


kwaliteitsregister

Kijk op www.kwaliteitsregistervenv.nl en schrijf je in! Hein Schimmel, directeur Zorg van het Martini Ziekenhuis. “Net als bij

[3] Voordeel van het kwaliteitsregister is ... Je deskundigheid wordt aantoonbaar groter je wordt je bewust van je kwaliteiten

je vakkennis verbreedt zich het register biedt geen voordelen

de medici is het belangrijk dat het systeem van na- en bijscholing trans­ parant is, zowel voor het individu en de beroepsgroep als voor de hele instelling. Het ziekenhuis krijgt met het register inzicht in het niveau van het personeel en de mate van deskundigheidsbevordering. Maar ik vind het ook onze taak als opleider om dit te faciliteren voor medewerkers. Zie het als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde.” Hein plaatst het register in een grotere ontwikkeling. “Het is een goede stap, maar mag

V&V prikkelt mij om bijscholing te volgen en dat aantoonbaar te maken. Die transparantie past bovendien helemaal in deze tijd. De patiënt, de overheid en de werkgever willen weten wie jij bent als zorgverlener en wat je in huis hebt.” Bewustwording van je eigen kwaliteit noemt zij een groot voordeel van haar inschrijving sinds de introductie van het regis­ ter. Anja’s werkgever ZorgBrug maakte haar collega’s lid van V&VN en

Als je je portfolio goed bijhoudt, creëer je een waardevol document

bevorderde daarmee indirect de inschrijving in het Kwaliteitsregister. “Soms gaat er een e-mail rond over bijvoorbeeld een cursus palliatieve zorg, op die manier motiveren we elkaar.”

nog veel verder gaan. De inschrijving lijkt nu nog wat vrijblijvend, dat is

Hoewel Anja’s specialisatie de palliatieve zorg is, volgde ze er geen

jammer. Wat dat betreft hebben we nog wat achterstand in te halen.

erkende opleiding voor. “Via cursussen en bijscholing heb ik me gespe­

Het mag nog duidelijker worden dat het Kwaliteitsregister een voordeel

cialiseerd. Met mijn portfolio in het Kwaliteitsregister V&V kan ik dat

is, een kans om te laten zien dát je aan bijscholing doet en te laten zien

laten zien. Een deskundigheidsgebied Palliatieve verpleegkunde in

wat je in huis hebt. Dat je je vak serieus neemt!”

het register is een goed initiatief*. De competenties zijn al beschreven in het ‘Kwaliteitskader voor het opleiden van verpleegkundigen in de palliatieve zorg in Nederland’ (van V&VN Palliatieve Verpleegkunde).

[4] wat is nieuw in het kwaliteitsregister?

Een deskundigheidsgebied sluit hier mooi bij aan.” * Dit deskundigheidsgebied wordt in 2009 geopend, red.

Veel verder gaan Ook alle verpleegkundigen van het Martini Ziekenhuis Groningen krij­

ondeskundigheidsgebieden

deskundigheidsgebieden

de mogelijkheid om je cv bij te houden

toevoegen van gevolgde cursussen

gen de mogelijkheid zich op kosten van de werkgever in te schrijven in het Kwaliteitsregister V&V. “Het register is een goede zaak”, vindt

Je werkgever helpen met de invoering? Wat is het geheim achter een succesvolle invoering van het Kwaliteitsregister V&V in je instelling? Petra Hulshuizen, van oorsprong verpleegkundige, nu beleidsadviseur en projectleider Implementatie Kwaliteitsregister V&V in het Meander Medisch Centrum, weet het wel. Rond de Dag van de Verpleging wil ze dat 80 procent van de verpleeg­ kundigen in het Meander MC zich hebben ingeschreven. “Dat gaan we halen!” Wil je weten hoe? Kijk dan op www.venvn.nl/dagvandeverpleging en lees over de gedegen aanpak van Petra!

10

V&VN

nummer 2, april 2009, jaargang 4


kwaliteitsregister

Antwoorden: 1B, 2B, 3B, 4C, 5D. Kijk op www.kwaliteitsregistervenv.nl voor meer informatie over het Kwaliteitsregister V&V

Kennis, ervaring en bewezen kwaliteiten Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Eras­ mus Universiteit Rotterdam, vertelt over het belang van het Kwaliteits­ register voor de zorg in Nederland. “Het Kwaliteitsregister V&V zorgt voor professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. Door de toenemende mate van complexiteit in de gezondheidszorg neemt de vraag naar deskundige verpleegkundigen steeds verder toe. Met het Kwaliteitsregister kunnen verpleegkundigen zich onderscheiden. Het is een goed middel om de verworven competenties in kaart te brengen. Hierbij draait het om kennis, ervaring en bewezen kwaliteiten.”

ies laat [5] verworven competent je zien door ... je cv een sollicitatiebrief

een gesprek het kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister V&V, waarom zou je? Hierom! Als verpleegkundige of verzorgende... > krijg je beter inzicht in je bevoegdheden en bekwaamheden; > kun je aan cliënten, collega’s en (potentiële) werkgevers laten zien dat je deskundig bent en hoe je die deskundigheid op peil houdt; > kun je beter aan je leidinggevende uitleggen welke bijscholing je nodig hebt; > kun je in het register afspraken over je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vastleggen en de benodigde scholing daarvoor vinden en plannen; > spaar je tijd bij het zoeken naar geaccrediteerde cursussen en opleidingen; > draag je bij aan de professionalisering en zichtbare kwaliteit van onze beroepsgroep.

Steeds weer nieuw aanbod Een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de sector beoor­ deelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders van opleidingen, bijscholingen en congressen die zijn gericht op verpleegkundigen

Je deskundigheid op een presenteerblaadje

en verzorgenden. Na een positief oordeel voert de betreffende aanbie­

Iedereen kan zien of je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister

der zijn aanbod in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V in.

V&V. Alleen je naam en werkgever zijn openbaar. Cliënten, patiënten,

Een opleiding of congres verzorgd door deze aanbieder, levert dan

collega’s en managers kunnen zo zien dat jij een verzorgende of ver­

geaccrediteerde punten op voor wie deze opleiding volgt of dit congres

pleegkundige bent die zijn of haar deskundigheid serieus neemt. Je

bijwoont. Alleen een aanbieder van deskundigheidsbevorderende acti­

eigen werkgever kan met jouw toestemming onder bepaalde voorwaar­

viteiten kan accreditatie aanvragen. Een aanvraagformulier is via

den inzage krijgen in je hele portfolio.

www.kwaliteitsregistervenv.nl te downloaden.

nummer 2, april 2009, jaargang 4

V&VN

11


V&VN reumatologie Dag van de Verpleging 2009: verpleegkundigen aan de leiding bij zorginnovaties!

www.jong-en-reuma.nl Medische wolligheid is aan www.jongen-reuma.nl niet besteed. Begrijpelijke taal en aansprekende onderwerpen is het credo. Jongeren hadden een belang­ rijke vinger in de pap bij het tot stand komen van jong-en-reuma.nl. Youtubeachtige filmpjes over pijn en vermoeid­ heid, reizen en relaties zijn het resultaat.

De weg naar volwassenheid van een jonge reumapatiënt

Seks, drugs en reuma

Opgroeien gaat niet zonder slag of stoot en zeker niet als je lijdt aan jeugdreuma. De ene vraag na de andere ontvouwt zich in het hoofd van de onzekere puber. Zijn drugs schadelijk in combinatie met reuma? Kun je seks hebben met reuma? Een frisse website in begrijpelijke taal helpt jeugdige patiënten op weg.

Ook over seks is de site heel beeldend met animatieplaatjes met standjes die reumapatiënten goed af gaan. Natuurlijk biedt de site ook alles op medisch

Wist je dat…

gebied wat wenselijk is, maar dan wel

toegespitst op jongeren. Denk aan

… ruim 2,3 miljoen Nederlanders één of meerdere vormen van

downloads als een medicijnoverzicht en een vermoeidheidsvragenlijst als voor­ bereiding op het spreekuur.

reuma heeft? Dat is 1 op de 5 mensen in ons land. … tussen de 2000 en 3000 kinderen jeugdreuma hebben? Dat is een verzamelnaam voor chronische gewrichtsontstekingen. … artrose de meest voorkomende vorm van reuma is? Het is een

4x anders

groot misverstand dat artrose geen reuma is én dat artrose ‘gewoon slijtage’ is. … reuma in de toekomst te voorspellen of uit te stellen is met testen

De website www.jong-en-reuma.nl

op antistoffen bij mensen met een verhoogd risico? Dat stelt

is verfrissend en anders, omdat

epidemioloog Mark Nielen in zijn proefschrift (www.vumc.nl).

de site: 1 > is gemaakt voor én door jongeren. 2 > naast medische zaken ook inspeelt op onderwerpen die jongeren bezighouden, zoals

proberen we jongeren echt te betrekken bij hun behandeling. Dit doen we

vriendschap, studie, alcohol,

ook tijdens het transitiespreekuur.

drugs en seks.

Niet achteroverleunen, maar actief je

3 > kort en krachtig is met begrijpelijke taal. 4 > jongeren handige en concrete tips biedt.

12

“Met de website en het reumaportaal

V&VN

nummer 2, april 2009, jaargang 4

vragen stellen; van toeschouwer tot hoofdrolspeler” Judy Ammerlaan – verpleegkundig specialist reumatologie & klinische immunologie


V&VN reumatologie

Chat met Nicoline Lans

V&VN heeft 36 afdelingen en platforms met een eigen deskundigheidsgebied, die betrokken zijn bij ontwikkelingen in hun vak en actief in het delen van kennis door bijeenkomsten en publicaties. V&VN Reumatologie is een van deze afdelingen. Op www.venvn.nl vind je een overzicht van alle afdelingen en platforms.

Nicoline Lans kreeg op haar dertiende een auto-immuun ziekte die langzaam overging in reuma. Deze twintigjarige reumapatiënte heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van www.jong-en-reuma.nl. V&VN: Wat was jouw inbreng voor de website? Nicoline: Ik heb meegewerkt aan verschillende filmpjes over mijn ervaring met reuma. Ik hoop dat

Op naar het grotemensenziekenhuis

anderen wat aan mijn tips hebben.

UMC Utrecht lanceerde vorig jaar het digitale

V&VN: Wat maakt de site zo bijzonder?

reumaportaal en de website www.jong-en-

Nicoline: De site geeft je het gevoel dat je niet de enige jongere met reuma bent. Je leest er hoe

reuma.nl. Beide sites zijn ontwikkeld door de

anderen de problemen oplossen waar je tegenaan loopt als je reuma hebt. Je staat er dus niet

afdeling Pediatrische Immunologie (locatie

alleen voor.

Wilhelmina Kinderziekenhuis) en de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie (locatie Academisch Ziekenhuis Utrecht) van het UMC Utrecht. “Jongeren met reuma moe­ ten op hun achttiende de overstap maken van het vertrouwde kinderziekenhuis naar het grotemensenziekenhuis. Hier liggen de verhoudingen heel anders en we zagen dat dit veel problemen opleverde”, vertelt Judy Ammerlaan, transitiecoördinator. “De sites zijn een middel om jongeren te betrekken bij hun behandeling. Het helpt ze om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, mondige en volwassen patiënten.”

V&VN: Wat bespreekt www.jong-en-reuma.nl?

Anoniem vragen stellen

Nicoline: Onderwerpen die veel jongeren bezighouden: uitgaan, drugs, alcohol en seks. Maar ook

Het reumaportaal is een beveiligde, afge­

reuma in combinatie met medicijnen of over vermoeidheid.

schermde website waar jonge reumapatiën­ ten een kijkje in hun eigen (elektronische)

V&VN: Wat vind je van het digitale reumaportaal?

dossier kunnen nemen (www.reumaportaal.

Nicoline: Erg handig. Je kunt er van alles opzoeken. Bijvoorbeeld de uitslagen van je bloedonder­

umcutrecht.nl). Labuit­slagen in begrijpelijke

zoek of wanneer je weer een nieuwe afspraak hebt.

taal, een overzicht van hun medicijnen met de bijwerkingen, de mogelijkheid om een

V&VN: En het e-consult?

dagboek bij te houden om hun eigen ziekte­

Nicoline: Heel prettig. Je kunt de reumatoloog vragen stellen, die je anders misschien niet gesteld

beeld in kaart te brengen, maar ook de kans

zou hebben.

om anoniem vragen te stellen. Van het e-consult wordt veel gebruik gemaakt, laat

V&VN: Maak je veel gebruik van het reumaportaal?

Judy Ammerlaan weten. “Er zijn altijd onder­

Nicoline: Vlak nadat ik in het ziekenhuis ben geweest om mijn uitslagen te checken of als er iets

werpen die jongeren liever niet face-to-face

aan de hand is waarvan ik de reumatoloog op de hoogte wil stellen. Het liefst maak ik er zo min

aan de orde laten komen. Denk maar aan

mogelijk gebruik van, want dat betekent dat het goed met me gaat.

seks, drugs of alcohol. Hiervoor is het e-consult een uitkomst.” nummer 2, april 2009, jaargang 4

V&VN

13


vakgenoten Palliatieve zorg op maat Iedere verpleegkundige moet palliatieve zorg kunnen verlenen, maar in veel (complexe) palliatieve zorgsituaties voldoet de basiskennis van verpleegkundigen niet. Aanvullende scholing is dan belangrijk. Welke kwaliteiten moet je hebben in verschil-

Kampvuurgroepen

lende situaties en welke opleiding kies je daarbij? V&VN Palliatieve Verpleegkunde ontwikkelde een handige kwaliteitsrichtlijn.

Uit onderzoek van de Universiteit van Humanistiek naar communicatie in de thuiszorg blijkt dat het management en de

Kwalificerende cursussen en opleidingen zijn er genoeg op het

werkvloer elkaar vaak niet begrijpen. Ze spreken niet dezelfde

gebied van palliatieve zorg, maar hoe weet je of een opleiding

taal. Om dit probleem te tackelen is het vertaald naar een

écht goed is? Met deze vraag in het achterhoofd ontwikkelde de

oplossingsgericht concept, waarbij het management wordt

Commissie Deskundigheidsbevordering van V&VN Palliatieve

gezien als lantaarnpalen en de werkvloer als kampvuurtjes,

Verpleegkunde een kwaliteitskader voor opleidingen in de pallia­

ondersteund door V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen.

tieve zorg. Daarbij maakte ze gebruik van bestaande richtlijnen, zoals het Beroepsdeelprofiel van V&VN (2004) en de Europese

Drs. Bianca Lugten, trainer van Zingeving & Professie, het Praktijk­

richtlijn voor het opleidingstraject van palliatieve verpleegkundigen

centrum van de Universiteit van Humanistiek, werd gevraagd deze

(EACP, 2005). Commissielid Herlin Woldberg is trots op het resultaat. “Verpleegkundigen kunnen het kader gebruiken om een

Zelf aan de leiding Dat is het thema van de Dag van de Verpleging dit jaar.

resultaten te vertalen naar een training voor werknemers in de

passend opleidingstraject uit te stippelen, en werkgevers om zicht

thuiszorg. Bianca: “Er ging een wens in vervulling. Ik mocht een

te krijgen op de kwaliteitseisen waaraan verpleegkundigen in de

‘papieren academische beleidstijger’ helpen zijn weg te vinden

palliatieve zorg moeten voldoen. Voor opleiders is het een handig

naar de praktijk.”

hulpmiddel om een opleiding samen te stellen die voldoet aan de

Caroline Smits nam deel aan zo’n training kampvuurgroepen.

kwaliteitseisen voor palliatieve verpleegkunde.”

“De bijeenkomsten waren zonder meer inspirerend, maar ik merk

Lees verder op www.venvn.nl/dagvandeverpleging.

dat ik het toepassen van het ‘poëtisch argument’ in de praktijk erg moeilijk vind. Ik verval vrij snel in een soort natuurlijke vechthouding en krijg een ‘ik wil winnen-gevoel’. Maar wat ik in ieder geval heb geleerd, is dat het ook anders kan. Ik blijf oefenen met het tussen de regels door luisteren.” Lees verder op www.venvn.nl/dagvandeverpleging.

14

V&VN

nummer 2, april 2009, jaargang 4


vakgenoten

Oncologische kennis kernachtig gebundeld Documentaire in zaal 2: SPV, een prachtig vak! Het begon allemaal met de jaarlijkse nascholing voor sociaal

Acht jaar geleden verscheen het eerste oncologieboekje ‘Het verpleegkundig spreekuur’. Het boekje was het antwoord op een stijgende behoefte van oncologieverpleegkundigen aan praktijk­gerichte informatie. Het liep uit op een serie van acht praktijkboekjes: ‘Werk in uitvoering’.

psychiatrisch verpleegkundigen (SPV). Didier Rammers, voorzitter van V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen,

Stafmedewerkers Rita Roodbergen en Jolanda Maaskant zijn vanaf

kreeg van SPV Henk-Willem Klaassen een film opgestuurd, zelf-

het eerste moment betrokken bij het tot stand komen van deze

gemaakt tijdens zijn werk. “Een prachtige weergave van ons

handzame boekjes waarin op kernachtige wijze onderwerpen

werk”, aldus Didier. Hij overweegt de film te vertonen tijdens de

worden behandeld die relevant zijn voor de oncologische zorg.

tweedaagse nascholing in het najaar, maar keurt de film toch af.

“De boekjes zijn gratis en populair onder oncologieverpleegkundi­ gen”, zegt Rita. “Ze verschijnen één keer per jaar, vaak in het

Didier beoordeelt de kwaliteit van de film als onvoldoende om in

najaar, vlak voor de Oncologiedagen voor Verpleegkundigen,

groter verband te vertonen. Hij wil er echter wel wat mee. Het enige

ons congres. Mensen weten dat en kijken ernaar uit.”

bij zorginnovatie Vier verpleegkundigen over een project waar zij aan meewerken.

probleem is dat een film maken een dure hobby is. En geld, dat is er

Vaste redactie

niet. Toevallig komt Henk-Willem in contact met een documentaire­

De eerste boekjes werden nog gemaakt met wisselende redactie,

maakster van de Islamitische omroep, die enthousiast is over het

vanaf het derde boekje vormt Rita samen met Jolanda Maaskant de

idee. Ze spreken over een samenwerking die een leuke win-win­

vaste redactie. Rita: “We hadden bij het invullen van het eerste

situatie kan opleveren. Binnenkort zit Didier met Henk-Willem en de

boekje al het idee om een hele serie te maken. De lijst met ideeën

documentairemaakster rond de tafel om alle ideeën op elkaar af te

was groot.” De input wordt steeds geleverd door oncologieverpleeg­

stemmen. Didier: “Met deze film kunnen we het prachtige vak van

kundigen, mensen van de werkvloer. Rita en Jolanda verzorgen de

de SPV promoten. Een mooie kans!”

coördinatie en de eindredactie. Eind 2008 rolde het achtste boekje

Lees verder op www.venvn.nl/dagvandeverpleging.

van de persen (‘Opgelucht: zorg bij thoraxdrainage’), de eerste onder V&VN-vlag. “Het is altijd weer mooi als er een boekje af is”, zegt Rita. “Dat voelt echt als een feestje en de auteurs zijn er trots op. Terecht!” Lees verder op www.venvn.nl/dagvandeverpleging.

nummer 2, april 2009, jaargang 4

V&VN

15


www.nursesdna.nl www.nursesdna.nl Leukeklompen, klompen,mooie mooie Leuke stethoscopenen entrendy trendy stethoscopen verpleegstershorloges! verpleegstershorloges!

Eenwebwinkel webwinkel Een volnuttige nuttigeen en vol tegelijkertijdleuke leuke tegelijkertijd gebruiksvoorwerpen gebruiksvoorwerpen voorverpleegkundigen verpleegkundigen voor enverzorgenden. verzorgenden. en

Alleen voor V&VN lezers gratis bij Alleen voor V&VN lezers gratis bij elke bestelling: potlood met nurse. elke bestelling: potlood met nurse. Vermeld in het vakje [opmerkingen] Vermeld in het vakje [opmerkingen] in het bestelproces even dat je V&VN in het bestelproces even dat je V&VN leest. Actie geldig tot 05-05-2009 en leest. Actie geldig tot 05-05-2009 en zolang de voorraad strekt. zolang de voorraad strekt.


V&VN Magazine 2009