Page 1

Type to enter text

âโ´ดÂย ÇวÕี¹นÑัÊส Íอè่ÓำÊสØุ‹‹¹น

การสร้างเว๊บ

WORDPR


ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ : Wordpress


คํานํา Wordpress.com เป็นเว๊บไซต์ให้บริการสร้างเว๊บบล็อค สําหรับ เขียนข้อความหรือเรื่องราวต่างๆ โดยสามารถเข้าไป ใช้งานหรืออัพเดท ข้อมูล ได้ตลอดเวลาขอเพียงสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดัก็สามารถ ทํางานได้ทันที และผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ จากการอนุญาต ของผู้ดูแล WordPress พัฒนามาเพื่อใช้ในการ อัพเดทเว๊บโดยเฉพาะ ตัว โปรแกรมเองมีการพัฒนามาให้ใช้งานง่ายดาย ตั้งแต่การติดตั้ง จนกระทั่ง การเขียนบล๊อค หรือการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรือธีมของบล๊อค ก็สามารถ ทําได้สะดวกง่ายดาย WordPress คือเป็นซอฟต์แวร์ blog ที่ได้รับความนิยมกันไป ทั่วโลก ซึ่งพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP แล้วให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL ซึ่งซอฟต์แวร์ WordPress ตัวนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกให้ใช้ได้ ฟรี ทําให้มีผู้นิยมใช้กันแพร่หลาย อย่าไรก็ตามคู่มือเล่มน้ีอาจมีข้อบกพร่องต่างๆอยู่บ้าง ผู้จัดทํา ต้องขออภัยและจะทําการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

ผู้จัดทํา วีนัส อ่ําสุ่น


สารบัญ WordPress คืออะไร การใช้งาน Wordperss บน USB ขั้นตอนการสร้างเว๊บ เสมือน

1 2 4 6 7

การเปลี่ยนภาษา คุณสมบัติของเครื่องมือ ต่างๆ

ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ : Wordpress


1

WordPress คืออะไร WordPress เป็น open source web software ที่เรา สามารถติดตั้งบนเว็บ server ของเราเพื่อสร้างเว็บไซต์, blog หรือ community ตอนเริ่มแรก WordPress เป็นเครื่องมือไว้สําหรับสร้าง blog แต่ได้รับการพัฒนาจนสามารถสร้างเป็นเว็บไซต์ หรือ เว็บ community ได้ แล้ว โดยมีระบบจัดการบทความ หรือ Content Management System (CMS) ทําให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่ง WordPress สร้างขึ้นโดย Matt Mullenweg และ Mike Little ในปี 2003 WordPress มีสองอย่างคือ WordPress.com และ WordPress.orgมีความแตกต่างกันดังนี้ WordPress.com ■

■ ■ ■ ■

ติดตั้งง่าย ต้องบอกว่าแค่สมัครไม่ต้องติดตั้ง เพราะเมื่อสมัครแล้วทําตามก ระบวนการเสร็จแล้ว ก็จะได้เว็บตามที่ภายใต้ url xxxxx.wordpress.com ไม่ต้องเสียค่า hosting เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะอยู่บน server ของ wordpress.com มีการอัพเดต wordpress ให้อยู่เสมอเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมา มี plugin ที่จําเป็นสําหรับเว็บทั่ว ๆ ไปติดตั้งไว้ให้แล้ว โดยเป็นทาง wordpress.com เลือกไว้ให้ใช้งาน ฟรี จะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อต้องการอัพเกรด เพื่อให้ฟังก์ชั่นที่มากขึ้นจาก ที่ทาง wordpress.com เตรียมไว้ให้

WordPress.org ■ ■

อิสระในการใช้งาน เนื่องจากเราโหลดมาติดตั้งที่ server ของเราเอง ดัง นั้นสามารถปรับแต่งได้ตามใจเรามากกว่าใช้งานบน wordpress.com ปรับแต่ง theme ของได้ตามสะดวก และสามารถ download theme มาติดตั้งเองได้ โดยไม่ต้องเลือกเฉพาะที่ทาง wordpress.com จํากัดไว้ ให้ ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ : Wordpress


2

การใช้งาน Wordpress สามารถใช้งานบน USB โดยดาว์นโหลด ได้ที่ เว๊บไซต์ “www.wordpressthai.com”ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เพื่อทํางาน และ สามารถทําการเชื่อมต่อข้อมูลที่ทําได้ทันที่เมื่อเชื่อมเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต

เมื่อเปิดใช้งาน Wordpress ให้เลือกคําสั่ง USB Webserver เพื่อเข้าสู่ระบบการทํางานเว๊บเสมือนบน USB โดยมีคําสั่งให้เรียกใช้งานดังนี้ ด้านซ้าย • Root dir • Localhost •PHPMyadmin •ww.USBWebserver.co m

ด้านขวา •Apache •Mysql •Setting •About

ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ : Wordpress


3

เมื่อเปิดใช้งาน Wordpress ให้เลือกคําสั่ง apache เพื่อเข้าสู่ระบบการ

เลือก usbwebserver เพื่อเข้าสู่ระบบการทํางาน

ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ : Wordpress


4

ขั้นตอนการสร้างเว๊บเสมือน 1.คลิ๊กที่คําสั่ง Locolhost เลือกไฟล์ images

2.คลิ๊กที่ไฟล์ wp-content เพื่อสร้างเว๊บเสมือน

3.คลิ๊กที่ไฟล์ themes เพื่อปรับแต่งธีมของเว๊บตามความ

ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ : Wordpress


5

3.สามารถปรับแต่งภาพพื้นหลัง และภาพต่างๆโดยการสร้าง ภาพตามขนาด โดยใช้การแทนที่ชื่อภาพ

ตัวอย่างการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ : Wordpress


6

การเปลี่ยน

Wordpress.com มีภาษาให้เลือกมากมาย สามารถ เปลี่ยนภาษาได้ตามความต้องการ โดยเข้าไปท่ีหน้าหลักจากน้ัน เลือกเมนู Settings >> General >> Language เลือกกภาษาที่


7

คุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆ

ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ : Wordpress


venusamso@gmail.com

arti3319  
arti3319  

venus wordpress

Advertisement