Page 1


หัวขอภาคนิพนธ/ 7 ผูศึกษา/ สาขาวิชา7 อาจารยนิเทศตรวจสอบภาคนิพนธ7

รายงานฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม ฝายคอมพิวเตอรรีทัช ณ บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด นางสาววีนัส อนุสิฏฐกุล ออกแบบนิเทศศิลป อาจารยธีระชัย สุขสวัสดิ์

บทคัดยอ 7 บริษัท Creatimage Co., Ltd. เปนบริษัทมีลักษณะของการบริหารงานเปนสตูดิโอถายภาพและ ใหบริการครบวงจร ทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งรวมถึงบริการดานตางๆ สําหรบังานในสตูดิโอ ดวยประสบการณ มากกวา 10 ป การจัดสรรคสตูดิโอจึงออกมาเหมาะกับการถายภาพโดยเฉพาะ มีสตูดิโอสําหรับใหบริการ ถึง 10 สตูดิโอ นอกจากนี้ยังมีชางภาพมืออาชีพแนวหนาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย อีกทั้งทีมงานที่มี ประสบการณ และบริการตกแตงภาพ (Immage Retouch) บริการ Photo Bank และสิ่งอํานวยความ สะดวกตางๆ ดวยบริการเปนกันเอง รวดเร็ว 7 นอกจากการใหบริการดังกลาวแลว บริษัท Creatimage Co.,Ltd. ยังเปดโอกาสสําหรับนักศึกษา ที่ ตองการเขามาฝกงาน ในแผนกตางๆ ทําใหนักศึกษาไดประสบการณในการทํางาน การรูจัก แกไขปญหา และความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ


กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 7 การที่ขาพเจาไดมาฝกงาน ณ บริษัท Creatimage Co., Ltd. ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 256 ถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 สงผลใหขาพเจาไดรับความรูใหมๆ และประสบการณตางๆ อยาง มากมาย สําหรับรายงานการฝกงานฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีจากความรวมมือและสนับสนุนจากหลายฝาย ดังนี้ 7 1.คุณอัมรินทร สงวนเนตรSenior Computer Retuch 7 2.คุณกฤชติพัชร ไกรฤกษ Computer Retuch 7 3.คุณนิิธิศ นิ่มวนาดอน Computer Retuch และบุคคลทานอื่นๆในแผนกตางๆ ของบริษัทครีเอทิเมจ จํากัด ทุกทานที่ไดใหคําแนะนําชวยเหลือดาน ตางๆในการจัดทํารายงานฉบับนี้ 7 ขาพเจาใครขอขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในการใหขอมูล เปนที่ปรึกษาใน การทํารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ ตลอดจนใหการดูแลและใหความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตการทํางานจริง ขาพเจาขอขอบคุณ ไว ณ ที่นี้

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

นางสาววีนัส อนุสิฏฐกุล ผูจัดทํารายงาน 1 มิถุนายน 2556


สารบัญ(ตอ) หนา บทคััดยอ

กิิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

สารบัญภาพ

สารบัญตาราง

บททีี่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

1

วัตถปุระสงคของการศึกษา

2

วิธีดำเนินการศึกษา

2

ระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพ

2

ขอบเขตการศึกษา

3

ขอบเขตการศึกษาดานระยะเวลา

3

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3

ระยะเวลาในการดําเนินงาน

4

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

5

บทที่ี 2 รายละเอียดเก่ียวกัับงานที่ปฏิบัติ 2.1 ที่มาและจุดเริ่มตนของ บริษัท ครีเอทิเมจ จํากัด

6

2.2 ขอบเขตของการบริการ

7


สารบัญ(ตอ) บททีี่ 3 การปฏิบัติงาน 3.1 การปฏิบัติงานของฝาย Retouch

14

3.2 งานที่ไดรับมอบหมาย

17

3.1 ขั้นตอนดำเนินงาน Retouch

34

บทท่ี่ 4 ผลทีี่ไดรับจากการปฏิบัติงาน ประโยชนจาการฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม

40

สิ่งที่สถานประกอบการณไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม

41

บทท่ี 5 สรุุปผลการปฎิบัติงาน สถานที่ฝกประสบการณ

42

ระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพ

42

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

42

การตอบรับจากการฝกงาน

42

ความรูสึกที่มีตอสถานที่ฝกงาน

42

บรรณานุกรม

43

ภาคผนวก

44

ประวัติผูศึกษา

50


สารบัญภาพ หนา ภาพที่ 1.1 ภาพแผนที่ บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด

5

ภาพที่ 2.1 ภาพหนาเวบไซต http://www.creatimage.com

7

ภาพที่ 2.2 ภาพ Asia Studio

8

ภาพที่ 2.3 ภาพ Africa Studio

8

ภาพที่ 2.4 ภาพ America Studio

9

ภาพที่ 2.5 ภาพ Antarctica Studio

9

ภาพที่ 2.6 ภาพ Australia Studio

10

ภาพที่ 2.7 ภาพ Berlin Studio

10

ภาพที่ 2.8 ภาพ Europe Studio

11

ภาพที่ 2.9 ภาพ London Studio

11

ภาพที่ 2.10 ภาพ Paris Studio

12

ภาพที่ 2.11 ภาพ Rome Studio

12

ภาพที่ 2.12 ภาพ Arctic on screen

13

ภาพที่ 2.13 ภาพ Pacific on screen

13

ภาพที่ 3.1 ภาพใบสรุปงานยอผลิตภัณฑอาการ ซีีพี ของ บริษัท ซีพี จำกัด

14

ภาพที่ 3.2 ภาพใบสรุปงานผลิตภัณฑอาการ ซีีพี ของ บริษัท ซีพี จำกัด

15

ภาพที่ 3.3 ภาพใบสรุปงานสินคาผลิตภัณซักผา เปา ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด

15

ภาพที่ 3.4 ภาพใบสรุปงานสินคาผลิตภัณฑแชมพู CLEAR ของบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด

15

ภาพที่ 3.5 ภาพใบสรุปงานสินคาผลิตภัณฑแชมพู CLEAR ของบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด

16

ภาพที่ 3.6 ภาพใบสรุปงานสินคาผลิตภัณฑแชมพู CLEAR ของบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด

16


สารบัญภาพ(ตอ) หนา ภาพที่ 3.7 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ

17

ภาพที่ 3.8 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ

18

ภาพที่ 3.9 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ

19

ภาพที่ 3.10 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ

20

ภาพที่ 3.11 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ

21

ภาพที่ 3.12 สินคา KISS C-Q รีทัชกลองบรรจุภัณฑ

22

ภาพที่ 3.13 สินคา KISS C-Q รีทัชกลองบรรจุภัณฑ

23

ภาพที่ 3.14 สินคา KISS C-Q รีทัชกลองบรรจุภัณฑ

24

ภาพที่ 3.16 โฆษณาคุมอง รีทัชภาพคน

25

ภาพที่ 3.16 โฆษณาคุมอง รีทัชภาพคน

26

ภาพที่ 3.17 สินคาไกจอ CP รีทัชภาพอาหาร

27

ภาพที่ 3.18 แชมพู CLEAR รีทัชภาพผม

28

ภาพที่ 3.19 ผลิตภัณฑอาหารเสริม PINK รีทัชภาพสินคา

29

ภาพที่ 3.20 ผลิตภัณฑ TCB รีทัชภาพพื้นหลัง

30

ภาพที่ 3.21 ผลิตภัณฑ DOVE รีทัชอุปกรณตกแตงประกอบ

31

ภาพที่ 3.22 ผลิตภัณฑน้ำยาซักผาเปา รีทัชภาพนางแบบ

32

ภาพที่ 3.23 ผลิตภัณฑ CP Easy snack รีทัชภาพนายแบบ

33


สารบัญตาราง หนา ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน

4


1

บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา / ปจจุบันงานกราฟฟกเปนสวนสําคัญที่มีบทบาทอยางยิ่งตอการออกแบบและผลิตสื่อ งานกราฟก เปนสวนสําคัญที่มีบทบาทยิ่งตอการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะที่ตองการ การสัมผัสรับ รูดวยตา นักออกแบบจะใชวิธีการทางศิลปะและหลักการทางการออกแบบรวมกัน สรางสรรครูปแบบ สื่อ เพื่อใหเกิดศักยภาพในการที่จะเปนตัวกลางของกระบวนการสื่อความหมาย ระหวางผูสงสารและผูรับสาร นักออกแบบกราฟกจะตองคนหา รวบรวมขอมูลตางๆขบคิด แนวทางและวางรูปแบบที่ดีที่สุดในอันที่จะทํา ใหสื่อนั้นสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหเกิดการรับรู ยอมรับ และมีทัศนะคติที่ดีตอการตอบสนองสื่อที่มอง เห็น นักออกแบบจะตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับงานดานกราฟกเปนอยางดี เพื่อที่จะไดสรางแนวคิด และจัดเสนอรูปแบบกราฟกให สอดคลองกับสื่อลักษณะตางๆตองมีความเขาใจถึงระบบการสื่อสารและ กระบวนการผลิตสื่อการสื่อ ความหมายโดยถองแท การปรุงแตงงานออกแบบจะตองสอดคลองกับหลัก ปรัชญาการออกแบบ 7 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม เปนกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ทํารวม กั น ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถานประกอบการ เพื ่ อ ให น ั ก ศึ ก ษาได ม ี โ อกาสเรี ย นรู  ท ั ก ษะและฝ ก ประสบการณการทํางานในสายงานที่มีความจําเปนตอการประกอบอาชีพ ซึ่งมุงเสริมใหนักศึกษา ไดประสบการณจริงของการทํางาน ซึ่งมีประโยชนตอการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต นักศึกษา จะไดนําเอาความรูความเขาใจที่ไดจากการศึกษา นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง และแกไขปญหา จริงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนการเรียนรูจากสถานการณและสภาพความเปนจริงในการ ทํางาน รวมถึงการนําเอา ทฤษฏีและประสบการณจริงที่ไดรับนํากลับมาใชเพื่อเปนประโยชนได อีกทั้งเปนการความอดทน ความมี ระเบียบวินัย ความตรงตอเวลาและการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ การชวยเหลือผูอื่น การมีมนุษยสัม พันธที่ดี รวมถึงความสามารถในการพัฒนาตนเองในการเตรียม ความพรอมเรื่องตางๆ ในทุกๆ ดานใหมี ความถูกตองและเหมาะสมในการปฏิบัติงานเปนอยางดี เพื่อนําไปประกอบวิชาชีพดานการออกแบบก ราฟฟก ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผลตอ หนวยงาน องคกร และสังคมไดเปนอยางดีตอไป


2

วัตถุประสงคของการศึกษา 7 1. เพื่อนําหลักทฤษฏีและหลักการปฏิบัติไปประยุกตใชในการทํางาน 7 2. เพื่อศึกษาเรียนรูกระบวนการดําเนินงานของสถานประกอบการ 7 3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลงานอยางมประสิทธิภาพ 7 4. เพื่อใหเรียนรูวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 7 7 5. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในวิชาชีพศิลปกรรม ไดเพียงพอที่จะนําไปประกอบ วิชาชีพ 7 7 6.เพื่อใหมีความรูความสามารถและประสบการณพอที่จะประกอบอาชีพ หรือสรางงานใหกับ ตนเองในอนาคต 7 7. เพื่อใหมีความรับผิดชอบในหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย

วิธีดําเนินการศึกษา 7 7 1. หาสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพดวยตนเองและดําเนินการติดตอหนวยงาน 7 7 2. เขาไปติดตอกับหัวหนางานลวงหนา และหากหนวยงานรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ ตองรีบแจงทางมหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อพิจารณา 7 7 3.รับหนังสือสงตัวและนําเสนอตอหัวหนางานที่ไดตดิตอไวพรอมหนังสือตอบรับจากหนวยงาน 7 7 4. เขารายงานตัวตอหนวยงานที่ฝกวิชาชีพ 7 7 5. เริ่มเขาฝกประสบการณวิชาชีพตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 7 7 6. ในระหวางเขาฝกประสบการณวิชาชีพ ทําภาคนิพนธประกอบไปดวย คือ เก็บสะสมผลงานที่ได รับมอบหมาย เปนตน 7 7 7. สงผลงานการการปฏิบัติวิชาชีพศิลปกรรม

ระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพ / วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลา 36 วัน เปนจํานวน 328 ช่ัวโมง โดยฝกประสบการณวิชาชีพในวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 17.00 น.


3

ขอบเขตการศึกษา 1. ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนบุคลากรของ บริษัท ครีเอทิเมจ จํากัด 2. ศึกษากระบวนการทํางานของบริษัท ครเี อทิเมจ จํากัด 3. ศึกษาเรื่องการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน 4. ฝกทักษะการทํางาน การตรงตอเวลา ความซื่อสัตย ความอดทน และความรับผิดชอบตอหนาที่ 5. ปฏิบัติงาน Retouch ที่ไดรับมอบหมาย ขอบเขตการศึกษาดานระยะเวลา 7 ฝกประสบการณวิชาชีพในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 วันจันทรถึงวัน ศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 17.00 น. แผนก Retouch บริษัท ครีเอทิเมจ จํากัด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 7 1. ไดนําหลักทฤษฎีและหลักการไปประยุกตใชในการทํางาน 7 2. ไดศึกษาเรียนรูกระบวนการดําเนินงานของสถานประกอบการ 7 3. ไดเรียนรูวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 7 4. สามารถปฏบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 7 5. ไดพัฒนาความสามารถและประสบการณพอที่จะประกอบอาชีพและสรางงานใหกับตนเองใน อนาคต 7 6. ไดพัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาชีพศิลปกรรมนั้น ไดอยางเพียงพอที่จะนําไปประกอบ วิชาชีพ


4

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระยะเวลา ขันนั้ตอนการดําเนนิินิงาน

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.กําหนดหัวขอและเสนอโครงการ 2.สืบคนขอมูลทุติยภูมิ 3.เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 4.วิเคราะหขอมูล 5.สรุปผลการศึกษา 6.จัดทํารูปเลมพรอมนําเสนอ

ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน


5

1.1 ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด 41 ซอยมีสุวรรณ 3 แยก 1 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 023901900, 027111619, 027110821 เว็บไซต http://www.creatimate.com เวลาทำการ จันทร-ศุกร 09:00 - 17:00 น.

แผนที่

ภาพที่ 1.1 ภาพแผนที่ บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด


6

บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 2.1 ที่มาและจุดเริ่มตนของบริษัทครีเอทิเมจ จํากัด 7 บริษัท ครีเอทิเมจ จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อ 10 มีนาคม 2535 ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท จํานวนพนัก งานเมื่อกอตั้งบริษัทจํานวน 15 คน โดยมีกรรมการผูจัดการคือ นายชุษณะ สอนเสาวภาคย เปนบริษัทที่มี สตูดิโอสําหรับการถายภาพและผลิตภาพ ดวยประสบการณการเปนชางภาพของเขาเปนทั้งชางภาพและ การตกแตง นายชุษณะ สอนเสาวภาคย มีวิสัยทัศนที่จะใหบริการมาตรฐานและงานที่มีคุณภาพใหกับลูกคา 7 ในปพ.ศ.2552 บริษัท ครีเอทิเมจ จํากัด มีสตูดิโอใหบริการทั้งหมด 10 สตูดิโอ ที่มีขนาดแตกตาง กัน พรอมกับการใหเชาสตูดิโอที่มีอยูมีสิ่งอํานวยความสะดวก การทํางานอยางเต็มที่ของทีมงานมืออาชีพ ในแตละสตูดิโอเพื่อใหเหมาะกับความตองการที่แตกตางกันของลูกคา นอกจากนี้ยังมีใหเชาอุปกรณแสง สําหรับลูกคาที่เชาเพื่อใชในสตูดิโอหรือที่จะใชในสถานที่ บริษัทครีเอทิเมจจํากัดเปนสตูดิโอที่ดีในการให บริการลูกคา ประกอบไปดวยสมาชิกในการใหบริการ เชน แผนก F & B, แผนกสตูดิโอมืออาชีพและผูชวย ชางภาพดิจิตอล ฝายบัญชีและใหบริการลูกคา เปนตน 7 บริษัทครีเอทิเมจจํากัดใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับลูกคาแบบมืออาชีพ และยังเปน ผูใหกําเนิด KO-RUP Photogenic Productions. KO-RUP Photogenic Productions มีทีมงานรีทัชมือ อาชีพ รวมถึงชางภาพ สไตลิสศิลปน แตงหนาสไตลิสผม, ชุดชางกอสรางและอุปกรณตกแตงประกอบ ฯลฯ ดวยทีมงานผลิตที่มีประสบการณและจินตนาการของการสราง และการตระหนักถึงรูปแบบ เพื่องานการ ถายภาพที่สมบูรณแบบ 7 นายชุษณะ สอนเสาวภาคย คํานึงถึงกลุมของลูกคาที่มีความตองการการผลิตที่แตกตางกัน ใน สวนของงานเกี่ยวกับโปรดักชั่น ความตองการถายภาพที่มีการถายภาพที่มีขนาดใหญ หรือการถายภาพสิน คาขนาดเล็ก(Packshot) จึงมีสตูดิโอกับทีมขนาดเล็ก ความตองการถายแบบ 360 องศาของวัตถุที่มี ขนาด ตางๆ การถายภาพสินคาที่ใชไดสําหรับการปูทางสําหรับการขายแบรนด LogStock มีจํานวนมาก จากชาง ภาพไทยที่รวมงานถายภาพไว จะสามารถใชไดสําหรับผูใชอื่น ๆ ทั่วโลก และมีการสรางเว็บแบรนด DAIKA เพื่อใหบริการลูกคา


7

2.2 ขอบเขตของการบริการ 7 บริษัท ครีเอทิเมจ จํากัด มีสตูดิโอใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตามความตองการของ ลูกคา ดังนี้ 7 7 - สตูดิโอที่มีขนาดแตกตางกันสําหรับเชา 7 7 - หองพักเมคอัพ 7 7 - พื้นที่ทํางาน 7 7 - หองครัว 7 7 - เสื้อผาโฆษณา เตารีดไอน้ํา, ไมแขวน ฯลฯ 7 7 - อินเตอรเน็ต wi-fi 7 7 - อุปกรณใหแสงสวางและกลอง 7 7 - ผูชวยชางภาพมืออาชีพ 7 7 - ผูชวยดิจิตอลระดับมืออาชีพ 7 7 - หอง Onscreen 7 7 - Food & Beverage 7 7 - ไฟลและฐานขอมูลการจัดเก็บไฟล 7 7 - ที่จอดรถ โดยสามมารถเขาชมและสั่งจองสตูดิโอไดที่เวบไซต http://www.creatimage.com

ภาพ ที่ 2.1 ภาพหนาเวบไซต http://www.creatimage.com


8

สตูดิโอใหบริการทั้งหมด 10 สตูดิโอ ดังนี้

ภาพที่ 2.2 ภาพ Asia Studio

Asia Studio 7 ขนาด:กวาง12 x ยาว15 x สูง 8 เมตร รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก 7 - 3 ดานกรอบขนาด 10x10 เมตร CycloramaTop 7 - หองนั่งเลน 7 - รถยนตสามารถเขาถึงเพิ่มเติม 7 - หองแตงตัวและพื้นที่แตงหนา - พื้นท่ีรับประทานอาหาร 7 - บรอดแบนดไรสาย

Africa Studio 7 ขนาด:กวาง9xยาว11xสูง6เมตร รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก 7 7 - 3 ดาน Cyclorama 7 7 - หองครัวเชื่อมตอ 7 7 - หองนั่งเลน 7 7 - หองแตงตัวและพื้นที่แตงหนา 7 7 - บรอดแบนดไรสาย 7 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร

ภาพที่ 2.3 ภาพ Africa Studio


9

ภาพที่ 2.4 ภาพ America Studio

America Studio 7 ขนาด:กวาง10 x ยาว12 x สูง 6 เมตร รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก 7 7 - 3 ดาน cyclorama 7 7 - หองนั่งเลน 7 7 - หองแตงตัวและพื้นที่แตงหนา 7 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร - บรอดแบนดไรสาย

Antarctica Studio 7 ขนาด:กวาง 12 x ยาว 19 ม. 7 ขนาด: กวาง 9 x ยาว 19 ม. รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก - 2 พื้นที่การถายภาพแสงแดด - หองนั่งเลน - หองแตงตัวและพื้นที่แตงหนา 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร 7 - บรอดแบนดไรสาย

ภาพที่ 2.5 ภาพ Antarctica Studio


10

ภาพที่ 2.6 ภาพ Australia Studio

Australia Studio 7 ขนาด:กวาง 7 x ยาว 11 x สูง 6 เมตร รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก 7 7 - Cyclorama ดา น 1 7 7 - หองครัวเชื่อมตอ 7 7 - หองแตงตัวและพื้นที่แตงหนา 7 7 - พ้ืนที่รับประทานอาหาร 7 7 - บรอดแบนดไรสาย

ภาพที่ 2.7 ภาพ Berlin Studio

Berlin Studio 7 ขนาด: กวาง 3.45 x ยาว 4.2 x สูง 2.2 เมตร รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก - พื้นที่รับประทานอาหาร - บรอดแบนดไรสาย


11

ภาพที่ 2.8 ภาพ Europe Studio

Europe Studio 7 ขนาด:กวาง4xยาวxสูง6ม.4 รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก 7 7 - ระบบ Foba รถไฟ 7 7 - แพ็คตารางยิง 7 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร - บรอดแบนดไรสาย

ภาพที่ 2.9 ภาพ London Studio

London Studio 7 7 ขนาด: กวาง 3.3 x ยาว 8 x สูง 5.1 เมตร รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก 7 7 - หองแตงตัวและพื้นที่แตงหนา 7 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร 7 7 - บรอดแบนดไรสาย


12

ภาพที่ 2.10 ภาพ Paris Studio

Paris Studio 7 7 ขนาด: กวาง 3.9 เทา 9.3 เทา L H 5.1 เมตร รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก 7 7 - หองแตงตัวและพื้นที่แตงหนา 7 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร 7 7 - บรอดแบนดไรสาย

ภาพที่ 2.11 ภาพ Rome Studio

Rome Studio 7 7 ขนาด: กวาง 5.4 x ยาว 6.2 x สูง 3.3 เมตร รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก 7 7 - การเชื่อมตอหองครัว 7 7 - หองแตงตัวและพื้นที่แตงหนา 7 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร 7 7 - บรอดแบนดไรสาย


13

หอง On screen

ภาพที่ 2.12 ภาพ Arctic on screen

Arctic on screen 7 ขนาด:กวาง 3 x ยาว 3.3 x สูง 4 เมตร ชุดดิจิตอล 7 7 - Apple PowerMac G5 2.5 GHz Quad 7 7 - Apple Cinema Display ขนาด 30 นิ้ว 7 7 - Intous 2 9 แท็บเล็ตปากกา x 12 นิ้ว 7 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร 7 7 - บรอดแบนดไรสาย

ภาพที่ 2.13 ภาพ Pacific on screen

Pacific on screen 7 ขนาด:กวาง 3.1 x ยาว 4 x สูง 4 เมตร ชุดดิจิตอล 7 7 - Apple Mac Pro Quad-2x แกน Xeon 2.26GHz 7 7 - Apple Cinema Display ขนาด 30 นิ้ว 7 7 - Intous 3 9 แท็บเล็ตปากกา x 12 นิ้ว 7 7 - พื้นที่รับประทานอาหาร 7 7 - บรอดแบนดไรสาย


14

บททีี่ 3 การปฏิบัติงาน 3.1 การปฏิบัติงานของฝาย Retouch / โปรดิวเซอรของ บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด จะเปนฝายรับงานจากลูกคาและสงตอยังแผนก Retouch เพื่อทำการตกแตงและสรางภาพตามความตองการของลูกคา โดยระบุขอบเขตความตองการของลูดคาลง ในใบสรุปงานโดยยอ (Brief) เมื่องานสมบูรณแลวจะทำการจัดสงไฟลงานโดย - บันทึกไฟลงานโดยแยกเลเยอร เปน .psd - ระบบสี RGB และ CMYK - บันทึกลงลงแผน DVD-R - Print out ขนาด A4

ภาพที่ 3.1 ภาพใบสรุปงานโดยยอผลิตภัณฑอาการ ซีีพี ของ บริษัท ซีพี จำกัด


15

ภาพที่ 3.2 ภาพใบสรุปงานโดยยอผลิตภัณฑอาการ ซีีพี ของบริษัท ซีพี จำกัด


15

ภาพที่ 3.3 ภาพใบสรุปงานโดยยอสินคาผลิตภัณซักผา เปา ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ภาพที่ 3.4 งานโดยยอ

ภาพใบสรุป สินคา ผลิตภัณฑแชมพู CLEAR ของบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด


16

ภาพที่ 3.5 ภาพใบสรุปงานโดยยอ สินคาผลิตภัณฑแชมพู CLEAR ของบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด

ภาพที่ 3.6 ภาพใบสรุปงานโดยยอ สินคาผลิตภัณฑแชมพู CLEAR ของบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด


17

3.2 งานที่ไดรับมอบหมาย 7 งานที่ไดรับมอบหมายสวนใหญจะเปนงานรีทัชภาพคน และสินคาตางๆ จะเปนการเก็บราย ละเอียดของภาพใหมีความสวยงามและเรียบรอย ดวยโปรแกรมกราฟฟก Photoshop CS3 1. ชื่องาน สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ 7

Before

After

ภาพที่ 3.7 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ


18

Before

After

3.8 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ


19

After

ภาพที่ 3.9 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ


20

Before

After

ภาพที่ 3.10 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ


21

Before

After

ภาพที่ 3.11 สินคา BH PLUS รีทัชภาพเครื่องประดับ


22

/

2. ชื่องาน สินคา KISS C-Q รีทัชกลองบรรจุภัณฑ

Before

After

ภาพที่ 3.12 สินคา KISS C-Q รีทัชกลองบรรจุภัณฑ


23

Before

After

ภาพที่ 3.13 สินคา KISS C-Q รีทัชกลองบรรจุภัณฑ


24

Before

After

ภาพที่ 3.14 สินคา KISS C-Q รีทัชกลองบรรจุภัณฑ


25

7

3. ชื่องาน โฆษณาคุมอง รีทัชภาพนายแบบ

Before

After

Before

After

ภาพที่ 3.15 โฆษณาคุมอง รีทัชภาพคน


26

Before

After

ภาพที่ 3.16 โฆษณาคุมอง รีทัชภาพคน


27

7

4. ชื่องาน สินคาไกจอ CP รีทัชภาพอาหาร

Before

After

ภาพที่ 3.17 สินคาไกจอ CP รีทัชภาพอาหาร


28

7

5. ชื่องาน แชมพู CLEAR รีทัชภาพผม

Before

After

ภาพที่ 3.18 แชมพู CLEAR รีทัชภาพผม


29

7

6. ชื่องาน ผลิตภัณฑอาหารเสริม PINK รีทัชภาพสินคา

Before

After

Before

After

ภาพที่ 3.19 ผลิตภัณฑอาหารเสริม PINK รีทัชภาพสินคา


30

7

7. ชื่องาน ผลิตภัณฑ TCB รีทัชภาพพื้นหลัง

Before

After

ภาพที่ 3.19 ผลิตภัณฑ TCB รีทัชภาพพื้นหลัง


31

/ /

8. ชื่องาน ผลิตภัณฑ DOVE รีทัชอุปกรณตกแตงประกอบ

Before

After

ภาพที่ 3.19 ผลิตภัณฑ DOVE รีทัชภาพอุปกรณตกแตงประกอบ


32

7

9. ชื่องาน ผลิตภัณฑน้ำยาซักผาเปา รีทัชภาพนางแบบ

Before

After


33

7

10. ชื่องาน ผลิตภัณฑ CP Easy snack รีทัชภาพนายแบบ

Before

After


34

3.3 ขั้นตอนดำเนินงาน Retouch / / ขั้นตอนการทำงานของฝาย Computer Retouch เมื่อไดรายละเอียดของงานจากลูกคาที่ ระบุมาในใบสรุปงานแลวนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 7

1.เปดไฟลภาพและคัดลอก Layer ของภาพขึ้นมา 1 Layer

/ 2.แยก Pathไปที่แถบเครื่องมือดานขวามือ เลือก Path เลือกใชเครื่องมือ Pen tool คัดลอกสวนที่ ตองการแยกเพื่อทำการปรับแตงที่ละสวนที่มีความละเอียด สวยงาม ใหสราง Path แยกสวนตางๆ โดยแยก เปน รอบนอกวัตถุโดยรวม ผิว ผม สีของผา เครื่องประดับ สวนประกอบตางๆ และบันทึก Path ตางๆไว

/ 3.สรางเลเยอรใหมเฉพาะ

สวนที่ไดคัทไวโดยกดเลือก


35

Selection และ กด command J

4.เลือกอุปกณ Clone Stamp Tool และ Healing Brush Tool เพื่อเก็บรายละเอียดตางๆ ของภาพ 5. ปรับความสวางและความ

คมชัดของภาพ โดยเลือกที่ Image


36

> Adjustments > Brightness/Contrast


37

6. ปรับสีของภาพโดยเลือกที่ Image > Adjustments > Hue/Saturation และเลือกปรับภาพใหดูสวยงาม


38

7. ปรับความสวางและความคมชัดของภาพอีกครั้ง โดยเลือกที่ Image > Adjustments > Brightness/ Contrast


39

ตัวอยางภาพกอนและหลังการตกแตง

Before

After


40

บทท่ี่ 4 ผลทีี่ไดรับจากการปฏิบัติงาน ประโยชนจากการฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม 7 ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการวิชาชีพ ณ บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด ในครั้งนี้ นักศึกษาไดรับความรู และประสบการณจาการฝกงานดังนี้ 7 1. ความละเอียดรอบคอบและความเอาใจใส สินคาทุกชิ้นจะมีการระบุความตองการของตามจุด ประสงคของสินคาแตละประเภท ที่มีความแตกกตางกันตามจุดประสงคของสินคานั้น การทำงานใหไดตรง ตามความตองการของลูกคา มีความละเอียดและสวยงาม สามารถบงบอกความเอาใจใส ทุมเทในงานที่รับ ผิดชอบไดอยางดี อีกทั้งความพึงพอใจของลูกคา และไมเสียเวลาในการแกงานใหม 7 2. ความขยัน งานที่ไดรับมาในแตละครั้ง จะมีกำหนดระยะเวลาที่แนนอน ทำใหนักศึกษาตองมี ความขยันที่จะทำงานใหเสร็จตามเวลาที่กำหนด 7 3. ความรับผิดชอบ การฝกงานทำใหนักศึกษาสามารถบริหารเวลาในการทำงานได 7 4. ความตรงตอเวลา การทำงานที่บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด นั้น บริษัทมีกฎระเบียบที่ระบุไวเปน สำคัญคือเรื่องเวลา ในการเขา-ออก งาน เพราะอาจสงผลกระทบถึงภาพลักษณของบริษัท ที่ตองติดตอและ ประสานงานกับลูกคาได และในแตละงานมีกำหนดระยะเวลาที่แนนอน 7 5. ความอดทน การฝกงานจะชวยใหมีความอดทน เมื่อนักศึกษาไดทำงานจริงๆไมวาจะเปนความ อดทำในการปฏิบัติงานสวนที่ตนเองรับผิดชอบใหลุลวง เรื่องเวลาที่มีกำหนดระยะเวลาของงาน แรงกดดัน จากหัวหนางาน และลูกคา 7 6. การปรับตัว การไดฝกงานชวยทำใหเราไดรูจักผูอื่นมากขึ้น สามารถทำใหเราปรับตัวเขากับสังคม ได 7 7. ไดประสบการวิชาชีพตามสาขาที่เรียน ความรูและเทคนิคใหมๆ ที่สามารถพัฒนาฝมือในการ ทำงานได นอกเหนือจากความรูที่ไดจากหองเรียน 7 8. เปดโลกทัศนในวิชาชีพของตน เมื่อไดลงมือปฏิบัติงานจริง ทำใหเห็นการนำเอาวิชาที่เรียน มา ใชทำงานจริงๆ และเปนการทดลอบวาเราเหมาะกับงานในสาขานี้หรือไม 7 9. ทำใหเกิดการเรียนรูและความรูความเขาใจที่มากขึ้นจากการไดลงมือปฏิบัติจริง 7 10. สำเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน และมีโอกาศไดรับการเสนอใหเขา ทำงานกอนสำเร็จการศึกษา 7 7


41

สิ่งที่สถานประกอบการณไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม 7 1. เปดโอกาศใหองคกรไดรับนักศึกษาที่มีทักษะฝมือและความคิดริเริ่มสรางสรรคในสิ่งใหมๆ เขา มาทำงาน 7 2. องคกรไดรับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกงาน 7 3. ชวยลดภาระคาใชจายในสวนของการจางงานประจำมากขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานของ นักศึกษาฝกงานมาชวยในสวนที่สามารถทำได 7 4. องคกรมีทางเลือกในการคัดสรรคพนังงานที่เหมาะสมกับองคกรจากโครงสรางนักศึกษา 7 5. องคกรไดรับทราบมาตรฐานการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย โดยดูจากนักศักษาของแตละ มหาวิทยาลัย


42

บทท่ี 5 สรุุปผลการปฎิบัติงาน สถานที่ฝกประสบการณ / บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด 7 41 ซอยมีสุวรรณ 3 แยก 1 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 7 โทรศัพท 023901900, 027111619, 027110821 7 เว็บไซต http://www.creatimage.com 7 เวลาทำการ จันทร-ศุกร 09:00 - 17:00 น. ระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพ / วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 วันจันทรถึงวัน ศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. แผนก Retouch หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย / 1. ไดคัทและรีทัชภาพสินคา 7 2. ไดคัทและรีทัชภาพคน 7 3. รีทัชภาพพนักงานและนักศึกษาฝกงานเพื่อใชในการทำบัตรพนักงาน 7 4. ทำบัตรคลองคอ สำหรับพนักงานและนักศึกษาฝกงาน 7 5. จัดทำงานสำหรับสงลูกคา คือ บันทึกไฟลภาพสำหรับสงลงแผน DVD-R พรอมภาพ Print Out การตอบรับจากการฝกงาน / จากการเขัาไปฝกประสบการวิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด ไดรับการตอบรับเปน อยางดี มีการใหความชวยเหลือ และใหคำแนะนำในทุกๆดาน ไมวาจะเปนขั้นตอนการทำงานตั้งแตเริ่มรับ งานจากลูกคาจนถึงการสงงานสำเร็จใหกับลูกคา การใชเทคนิคการใชเครื่องมือตางๆ ของโปรแกมกราฟฟก และการใชอุปกรณตางๆ ในบริษัท การประสานงานกับแผนกตางๆ ที่ไมเคยใช และปฏบิัติกับเราเหมือน เปนพนักงานคนหนึ่งในบริษัท ความรูสึกที่มีตอสถานที่ฝกงาน / การเขัาไปฝกประสบการวิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด นักศึกษามีความประทับใจ ที่ไดเขารับการฝกประสบการวิชาชีพกับองคกรที่เปนมืออาชีพ ดวยระบบงานที่เปนระบบ และพนักงานมี ความเปนกันเอง มีน้ำใจคอยใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และยังไดรับคำแนะนำตางๆที่เปนประโยชน มากมาย ทำใหเกิดทักษะการเรียนรู เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในการทำงาน สิ่งที่ไดนอกเหนือจากชั้นเรียน คือ ประสบการการทำงานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่น ใด ผลงานที่ทำคือผลงานจริงที่บริษัทจริงที่บริษัทตองทำการสงใหลูกคาเพื่อใชในงานโฆษณาจริงๆ


43

บรรณานุกรม / / 7

/ 7

บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด เว็บไซต http://www.creatimage.com


ภาคผนวก


45

ภาคผนวก ก บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด

ภาคผนวก ก 1 ภาพบริเวณดานหนาบริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด

ภาคผนวก ก 2 ภาพโถงทางเดินแผนกรีทัช และหอง On Screen


46

ภาคผนวก ก 3 ภาพบริเวณดานหนาบริษัท

ภาค ผนวก ก 4 ภาพบริเวณดานหนาสตูดิโอ London


47

ภาค

ผนวก ก 5 ภาพบริเวณดานหนาสตูดิโอ Pacific

ภาคผนวก ก 6 ภาพบริเวณดานหนาสตูดิโอ Paris


48

ภาคผนวก ข เอกสาร


49

ภาคผนวก ข ภาพใบบันทึกเวลาทำงาน เขา-ออก


50

ประวัติผูศึกษา

ชื่อผูศึกษา

นางวีนัส อ่ำสุน

รหัสนักศึกษา

5221307662

หมูเรียน

ศศ.บ.522(4)/9

สาขาวิชา

ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

/

/


เล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม  

เล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you