Page 1

E r PNOWEWYMAGANIAMINIMALNEJSPRAWNOŚCIDLAWENTYLATORÓW D y r e k t y waE r Pc e l

D y r e k t y waE r Pawe n t y l a t o r y

U n i aE u r o p e j s k au z g o d n i ł ap a k i e t d y r e k t y wi c e l ó wwz a k r e s i eo c h r o n yk l i ma t ui e n e r g i i , k t ó r ez a wi e r a j ąa mb i t n ec e l e , c z ę s t oo k r e ś l a n ej a k o p r o j e k t 2 0 2 0 2 0 .

Wd n i u3 0ma r c a2 0 1 1r o k u, K o mi s j aE u r o p e j s k awy d a ł ar o z p o r z ą d z e n i e( U E ) N R3 2 7 / 2 0 1 1ws p r a wi ewy k o n a n i ad y r e k t y wyP a r l a me n t uE u r o p e j s k i e g oi R a d y2 0 0 9 / 1 2 5 / WEwo d n i e s i e n i ud owy mo g ó wd o t y c z ą c y c he k o p r o j e k t u d l awe n t y l a t o r ó wn a p ę d z a n y c hs i l n i k i e me l e k t r y c z n y mop o b o r z emo c yo d 1 2 5Wd o5 0 0k W.

C e l et ep r z e wi d u j ą2 0 %r e d u k c j i e mi s j i C O 2i 2 0 %wz r o s t e f e k t y wn o ś c i e n e r g e t y c z n e j wc a ł e j U Ed o2 0 2 0r o k u . D o d a t k o wo , c a ł k o wi t yu d z i a ł e n e r g i i z eź r ó d e ł o d n a wi a l n y c hmawz r o s n ą ć d o2 0 %. A b yo s i ą g n ą ć t ec e l ewr o k u2 0 0 5z o s t a ł ap r z y j ę t ad y r e k t y wa2 0 0 5 / 3 2 / WEE n e r g y u s i n gP r o d u c t sD i r e c t i v e ,k t ó r az o s t a ł an a s t ę p n i ewr o k u2 0 0 9 p r z e mi a n o wa n an ad y r e k t y wę2 0 0 9 / 1 2 5 / WE E n e r g y r e l a t e d , p o t o c z n i en a z y wa n ae k o p r o j e k t e m.

Wp r z e c i wi e ń s t wi ed on o r myI E C 6 0 0 3 4 3 0 2 0 0 8 , k t ó r awe s z ł awż y c i e z e r wc u2 0 1 1 r . i o k r e ś l at y l k omi n i ma l n es t o p n i es p r a wn o ś c i d l as i l n i k ó w wc ( I E 2 / I E 3 ) , z wi ą z a n az e n e r g i ąd y r e k t y wap r o d u k t o wao b e j mu j ec a ł yu k ł a d , wp r z y p a d k uwe n t y l a t o r a s k ł a d a j ą c e g os i ęz s i l n i k a , wi r n i k ao r a z e we n t u a l n i ek o n t r o l e r a( r e g u l a t o r ,p r z e t wo r n i c ac z ę s t o t l i wo ś c i )ie we n t u a l n y c h u k ł a d ó wp r z e n i e s i e n i an a p ę d u . Wt y mp r z y p a d k u , n i emaz n a c z e n i a , c z y we n t y l a t o r p r a c u j ej a k owo l n o s t o j ą c ya l b oj a k oc z ę ś ć u k ł a d u .

N ap o d s t a wi eo b o wi ą z u j ą c y c hwy mo g ó w, d y r e k t y wawe r yk u j ei o k r e ś l a mi n i ma l n ewy ma g a n i ao s z c z ę d n o ś c i e n e r g i i wi e l up r o d u k t ó wz wi ą z a n y c h z e n e r g i ą .

U Eo k r e ś l ao d p o wi e d n i ef o r mu ł y , k t ó r es ąu ż y wa n ed oo b l i c z a n i ami n i ma l n y c hs p r a wn o ś c id l ap o s z c z e g ó l n y c hr o d z a j ó wwe n t y l a t o r ó w.O b l i c z e n i a mu s z ąu wz g l ę d n i a ć r ó ż n ez a k r e s ymo c yo r a z s y t u a c j emo n t a ż o we .


C z yws z y s t k i ewe n t y l a t o r y p o d l e g a j ąd y r e k t y wi eE r P ? R o z p o r z ą d z e n i ed o t y c z ą c ewe n t y l a t o r ó wn i emaz a s t o s o wa n i ami ę d z y i n n y mi d owe n t y l a t o r ó w: n a p ę d z a n y c hs i l n i k a mi e l e k t r y c z n y mi op o b o r z emo c ymn i e j s z y m n i ż 1 2 5 W, o r a z wi ę k s z y mn i ż 5 0 0 k W; p r z e z n a c z o n y c hd os t o s o wa n i awp r z e s t r z e n i a c hz a g r o ż o n y c hwy b u c h e mwe n t y l a t o r yA T E X ; u ż y wa n y c hp r z e z k r ó t k i c z a s d oc e l ó wa wa r y j n y c h ; p r z e z n a c z o n y c hs p e c j a l n i ed op r a c ywwa r u n k a c ht e mp e r a t u r yr o b o c z e j p r z e t ł a c z a n e g og a z up o wy ż e j 1 0 0 ° C , o r a z p o n i ż e j 4 0 ° C ; p r z e z n a c z o n y c hs p e c j a l n i ed op r a c ywwa r u n k a c ht e mp e r a t u r y o t o c z e n i as i l n i k an a p ę d o we g oz n a j d u j ą c e g os i ęp o z as t r u mi e n i e m g a z up o wy ż e j 6 5 ° C , o r a z p o n i ż e j 4 0° C ; p r z e z n a c z o n y c hs p e c j a l n i ed op r a c yp r z yn a p i ę c i uz a s i l a n i a >1 0 0 0Vd l az a s i l a n i ap r z e mi e n n o p r ą d o we g ol u b>1 5 0 0Vd l a z a s i l a n i as t a ł o p r ą d o we g o ; r z e z n a c z o n y c hs p e c j a l n i ed op r a c ywwa r u n k a c hn a r a ż e n i an a p c z y n n i k i t o k s y c z n e , s i l n i eż r ą c el u bł a t wo p a l n ej a ki wwa r u n k a c h n a r a ż e n i an as u b s t a n c j eś c i e r n e ; wp r o wa d z o n y c hd oo b r o t up r z e dd n i e m1s t y c z n i a2 0 1 5r . j a k oz a mi e n n i k it a k i c hs a my c hwe n t y l a t o r ó ws t a n o wi ą c y c he l e me n t y p r o d u k t ó wb ę d ą c y c hwo b r o c i ep r z e dd n i e m1s t y c z n i a2 0 1 3r . ; Wy mo g id o t y c z ą c es p r a wn o ś c ie n e r g e t y c z n e jwe n t y l a t o r ó wn i ema j ą r ó wn i e ż z a s t o s o wa n i ad owe n t y l a t o r ó wp r z e z n a c z o n y c hd op r a c y : ws y t u a c j i o p t y ma l n e j s p r a wn o ś c i e n e r g e t y c z n e j p r z y 8 0 0 0o b r . / mi nl u bwy ż s z e j ; wz a s t o s o wa n i a c h ,wk t ó r y c hp r z y p a d k u“ ws p ó ł c z y n n i kc h a r a k t e r y s t y c z n y ” wy n o s i p o n a d1 , 1 1( o d p o wi a d a j ą c ac a ł k o wi t e mu wz r o s t uc i ś n i e n i a1 1 1 5 0P a ) ; j a k owe n t y l a t o r yo d p y l a j ą c eu ż y wa n ed ot r a n s p o r t us u b s t a n c j i n i e g a z o wy c hwo k r e ś l o n y c hz a s t o s o wa n i a c hz wi ą z a n y c hz p r o c e s a mi p r z e my s ł o wy mi ;

K i e d yd y r e k t y wawc h o d z i wż y c i e ? E t a pp i e r ws z y1s t y c z e ń2 0 1 3 r . E t a pd r u g i 1s t y c z e ń2 0 1 5 r . S z c z e g ó ł o wy c hi n f o r ma c j i u d z i e l aD z i a ł H a n d l o wyo r a z D z i a ł T e c h n i c z n y V e n t u r eI n d u s t r i e s

V e n t u r eI n d u s t r i e s S p . z o . o . u l . Mo k r a2 7 0 5 0 9 2Ł o mi a n k i K i e ł p i n , P o l a n d T e l . +4 82 27 5 19 55 0 F a x +4 82 27 5 12 25 9 e ma i l : v e n t u r e @v e n t u r e . p l

www. v e n t u r e . p l

Dyrektywa Erp  

Nowe wymagania minimalnej sprawności dla wentylatorów

Advertisement