Page 1

I. Vandfortyndbare produkter i MAL-gruppe 00- og 0-. Produktnr.: 3700-11

Etiketnr. 7087

Side 1 af 4

Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller, leverandør eller importør. Produktets navn og/eller nummer.

Revisionsdato:

2003/09/16

Erstatter (tidl. dato):

HYGÆA VANDBEJDSE 3700,3700-11 Fremstiller:

PR-nr.:

TEKNOS A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 76939400

Kontakt læge/skadestue – medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen, Bispebjerg Hospital på telefonnr. : 35316060

Varetype: Se produktbeskrivelsen.

Anvendelsesområde: Industri

Tilhørende komponent:

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer. Sundhedsfarlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætninger er for det rene stof - se punkt 16). Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm. Navn

EINECS-/ELINCS-nr. CAS-nr.

Koncentration:

Symbol:

R-sætninger:

Tegnforklaring: TX = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = lokalirriterende, E = Eksplosiv, O = Brandnærende, Fx = Yderst brandfarlig, F = Meget brandfarlig, N = Miljøfarlig, Mut = Mutagen, Carc = Kræftfremkaldende, Rep = Reproduktionstoksisk.

3. Fareidentifikation. Faremærkning:

4. Førstehjælpsforanstaltninger. Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding:

-

Øjnene:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation. Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Huden:

Indtagelse:

Søg læge ved indtagelse af store mængder.

Forbrænding:

-

5. Brandbekæmpelse. Produktet er ikke brændbart.


I. Vandfortyndbare produkter i MAL-gruppe 00- og 0-. Produktnr.: 3700-11

Etiketnr. 7087

Side 2 af 4

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld. Undgå indånding af dampe. Opsaml spild med absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13). Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal myndighederne informeres. 7. Håndtering og opbevaring. Håndtering: Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke, er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se punkt 8. Anvend altid emballage af samme materiale som originalemballagen. Opbevaring: Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Foranstaltninger. Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe og tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter). Grænseværdier: Navn

ppm

mg/m³

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier. For stoffer mærket med *, er grænseværdien administrativt fastsat/leverandørens anbefaling. Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Brug egnet åndedrætsværn. Det er ikke muligt at specificere filtertype, da den konkrete arbejdssituation ikke kendes. Leverandør af åndedrætsværn bør kontaktes med henblik på at finde egnet filter. Egnet filter afhænger af mængden og typen af kemikalier, som håndteres på arbejdsstedet, men det kan overvejes at anvende filtertype A og for støvende produkter filtertype P. Håndværn: Brug egnede handsker. Det er ikke muligt at angive specifik handsketype, idet valg af egnede beskyttelseshandsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier der håndteres. Skift straks handsker ved første tegn på nedbrydning. Handskeleverandøren bør kontaktes med henblik på at finde egnede handsker. Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. Hudværn: Anvend forklæde eller overtræksdragt ved risiko for stænk. 9. Fysiske og kemiske egenskaber. Produktet Fysisk tilstand:

Brugsklar

Flydende

Flammepunkt ºC.: Vægtfylde (kg/l):

0,8-1,3

Produktet Brandfarlig væske af klasse:

VOC = gennemsnitsindhold af organiske opløsningsmidler.

Produktet Brugsklar Eksplosionsgrænse (vol%): Vægt% organiske opløsningsmidler:

Ca. 0

Vægt% vand:

Ca. 0

pH-område: Udhærdningstid:

-

VOC (kg/l):

Ca. 0,00


I. Vandfortyndbare produkter i MAL-gruppe 00- og 0-. Produktnr.: 3700-11

Etiketnr. 7087

Side 3 af 4

10. Stabilitet og reaktivitet. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber). INDÅNDING: Indånding af sprøjtestøv kan forårsage irritation af slimhinderne. HUD:

-

ØJNENE: Stænk i øjnene giver irritation. INDTAGELSE: -

12. Miljøoplysninger. Produktet må ikke udledes i kloak,vandløb eller på jorden i større mængder. Produktet er ikke klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. Produktet er ikke klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter, men indeholder stof(fer), som er klassificeret som farlige for miljøet. Se punkt 2 for yderligere information. Produktet er klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 2 og 15 for yderligere information. 13. Bortskaffelse. Aftales med den lokale myndighed. Rester af produktet er klassificeret som farligt affald: Affaldstype: H

Affaldsfraktion: 3.22

EAK-kode: 080111

Tomme emballager med kun en hærdet film af produktet, er ikke farligt affald.

14. Transportoplysninger Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport. ADR/RID/IMDG

IMDG:

Klasse:

Pk. gr.

MP

UN-nr.

EMS

MFAG

-

-

-

-

-

-

Transportnavn: Paint/paintrelated.

Shippingnavn: Paint/paintrelated.


I. Vandfortyndbare produkter i MAL-gruppe 00- og 0-. Produktnr.: 3700-11

Etiketnr. 7087

Side 4 af 4

15. Oplysninger om forskrifter. I overensstemmelse med Miljøministeriets ”bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning og salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter” samt Arbejdstilsynets ”bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre”, er produktet mærket som følger: Faremærkning:

Indeholder: -

Etiketnr.:

7087

Kodenummer:

MAL-tal:

0-30

MAL-kode brugsklar blanding:

Anvendelsesbegrænsninger: -

00-1

(1993)

Krav til særlig uddannelse: Brugeren skal være bekendt med dette sikkerhedsdatablad.

16. Andre oplysninger. På et sikkerhedsdatablad, som dækker en gruppe af produkter i samme serie med ens mærkning, er det angivne indhold baseret på et gennemsnitsindhold af de organiske opløsningsmidler, der indgår i alle produkterne i gruppen. Ønsker De yderligere oplysninger om indhold af organiske opløsningsmidler til brug ved emissionsberegninger, kontakt da venligst vor miljøafdeling.

R-sætninger fra punkt 2: Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne:

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. 8. Udgave 2002 Blanketten må kun gengives med tilladelse fra udgiveren: Foreningen for Danmarks Farve- og Lakindustri.

28161  

http://www.linaa.dk/images/shopdownloadfiles/28161.pdf