Page 1

Ventet de PUBLICACiÓ LOCAL DE DIMENSIONS IRREGULARS'

DISTRIBUCiÓ PER SUBSCRIPCiÓ'

ANY XII

• NOMBRE 34'

ESTIU 2007 • EDITA: D.RIERA & C.H!. C. M.

,

VISCA SANT ANTONI ..PATRO


4

_VE_N_T_'E_T_D_E_F_ORN_E_L_L_S

ES_T_'I_U_2_00_7

OBRES A PLENA

VENTET JOLIU per Diego Riera -

TEMPORADA

l''

1__

Just abans de començar la Setmana Santa, just quan els comerços començaven a obrir i arribaven els primers turistes van començar les obres del carrer des Castell i tot es va omplir de renous, de pols i de molèsties. Aquestes obres havien estat aprovades feia prou estona però no s'han executat fins ara i al moment d'escriure aquestes retxes encara no estan acabades. Les molèsties han estat moltes i les perdues als comerços són inquantificables. Qui ordena aquestes accions no ens comanden des de ca nostra i evidentment no entenen el mal que fan. Les queixes han estat moltes, tant a nivell personal com comercial. Esperam que quan siguem noltros els responsables d'administrar ca nostra no siguem tan insensibles com l'actual equip de govern de Mercadal.

•. ~

\~.,~

.. ~

editor-

.:

\-!:j~,.~:: "....

Tomem a ~e~~qu~, una vegada mes 1 Ja son 34. ~':1::~~ . Record perfectament la ---~\:.; .." presentació del primer ./ nombre. Era maig de 1994 i pocs creien en el projecte. Però si qualcú, altres persones anònimes que van donar el seu estalonament perquè un poblet petit com el nostre, Fornells, tengués la seva publicació local. Llavors ni Mercadal tenia revista. Avui han passat molts de dies, i també han passat moltes coses. Som a les portes de veure el nostre Fornells convertit en el novè municipi de l'illa: Fornells independent! I és que la vida, en part, està fetà d'açò: de somnis, de voluntats inquebrantables ... i de moltes altres coses. Pel camí hi ha molts que han participat però que avui ja no hi són, però són i sempre seran a la nostra memòria, en el nostre record. No mus oblidarem mai dels que ara hi falten .. Per a ells, per a la seva memòria i per a tots el que al llarg d'aquests anys heu fet possible que la nostra revista arribi a les vostres cases, sinzerament, per a tots vosaltres, és el nostre crit d'alegria: Visca Sant Antoni Abat i visca les festes de Fornells.

41i

S pa

I

°a O ~

aRT I aRTESanIa

~

m

m

DE MEnORCa

~

00.

fost8SFIII'IIIIIIs

O rQ

FORNELLS CARRER

DES

CASTELL,

* SERVEI DE LAVANDERIA * SERVICIO DE LAVANDERíA * SERVICE DE LAVERIE * LAUNDRY SERVICE 971376873/666850612

** *** ** * Ses Vinyes, 31 Tel. - Fax 971 376535 07748 Fornells

CUMATlZACIÓN INSTALACIONES VENTA

ACUARIOS VENTA

ELÉCTRICAS

Y REPARACIÓN

HOSTELERÍA

MAQUINARIA

LAVANDERÍA

Y VIVEROS

Y REPARACIÓN

CiMARAS

MAQUINARIA

FRIGORÍFICA

S

FONTANERÍA INSTALACIÓN

GAS

Visca Sant Antoni

BAR - RESTAURANT

~~

Especialidades: Caldereta de Langasta, Came y Pescada plancha, Servicio a la carta

Gumersindo Riera, 5 - Telf. 971 37 64 03 - Fornells

2

1


_VE_'N_TE_T_D_E_F_O_RN_E_I_L_S

.&

E_S_TI_U_2_0_07

PREGO DE FESTES Enguany el pregoner de les festes de Sant Antoni és en Toni Pons Fuxà, actual Jutge de Pau i batle des Mercadal des de J 982 .fins el J 999. De fet no ha perdut mai cap eleccions. Tot i que en Toni és mercadalenc a ningú no se li escapa que té una cama a Fornells i que segurament ha estat el batle més apreciat a l'hora de tots dos pobles. Collaborador de la cadena COPE i autor de diferents textes sobre les tasques al camp, coneix la pagesia des dels seus orígens.

PREGÓ DE FESTES SANT ANTONI 2007 per Antoni Pons Fuxéi Senyor batle, senyora batlessa, Senyores i senyors, Amigues i amics. Des que l'any 1996 es comencessin a realitzar els pregons que anuncien i obren els actes de les festes de Sant Antoni sempre hem pogut contemplar un denominador comú en aquest acte. Aquest fet comú és l'homenatge i l'estima cap a la història, la cultura i les persones de Fornells. Arribat aquest any, idò, no podia ser d'altra manera que el pregó de festes retés un sentit i merescut homenatge a un treballador, un veí i un fornell er, estimat i apreciat per tot arreu on ha estat. En Martí, va començar com a sereno el mes de juliol de l'any 1960 substituint al seu pare, qui ja va ser sereno de Fornells, i tot i que no és necessària presentació, avui ha arribat el moment de repassar la seva vida i trajectòria. A aquest fomeller que ens podem permetre qualificar dil-Iustre i entranyable, l'ofici de sereno li ve de família, d'herència. Com si sense adonar-se formés part de la seva vida i no tingués altre destí que continuar amb la tasca que va realitzar el seu pare. Però més enllà de la seva feina, feta forma de vida. Més enllà de la seva figura més o menys imponent, el cert és que la persona i la personalitat den Martí esdevé, com ja hem dit, una figura entranyable al poble de Fornells. D'ell en vull recordar tres bons consells pràctics de la seva experiència que sempre he maldat tenir en compte. Un primer és fer les coses amb calma, de forma reflexiva i tranquil' la, cosa que ben bé sap fer en Martí. Un segon consell és ben pensar les coses abans de fer-les, meditar-les i fer-ho bé. I un tercer consell que em va quedar a la ment és el que va sortir del seu pensament: "val més deixar de fer una cosa que no fer-la malament". En Martí en un dia de molt de tribal Bona mostra de la posada en pràctica dels consells i la mentalitat den Martí la vaig veure un dia en què ja fa més de vint anys, en un moment d'apuro a sa feina em va dir: senyor, si té manera de que den Martí en faguem de petitons ho aclarirem. Si no és així farem el que podrem. De caràcter afable, dialogant, tímid però decidit, mai no ha dubtat en complir amb els veïns i el municipi al que servia i en el que vivia molt més enllà del que es pot demanar a un funcionari. No pot ser, idò, d'altra manera que avui reunits els fomellers en el seu poble de l'ànima li retem un modest i sentit tribut que es vol fer extensiu a tota la seva vida i trajectòria professional, així com també vol fer-se extensiu a la seva família. Ben segur que la seva trajectòria ha estat tan intensa que no la podem versar en uns minuts. Però si que podrem lloar la seva tasca des que allà cap el 1960, en convocar-se la plaça es va presentar a les oposicions, i ara, quaranta-cinc anys més tard ha arribat el moment del balanç d'una intensa activitat, el treball per al poble i el servei als ciutadans. En Martí Llull va néixer elS de juny del 1942 a FomelIs, els seus pares eren d'aquí, i sempre ha viscut aquí. De petit va cursar els estudis primaris, de la mà del que va ser un molt bon mestre, en Joan Vell Vidal, tothom pot xerrar bé d'ell. El seu pare feia de sabater durant el dia i de sereno a les nits, així que primer va fer de sabater, quan va deixar d'anar a s'escola. També va fer de barber, perquè es conco Arturo tenia sa barberia i va fer feina amb ell uns anys; feia ses dues feines. Amb divuit anys va començar a treballar de sereno per substituir a son pare que va tenir un accident i va morir. Llavors va

3


_VE_'N_T_E_T_D_E_F_O_RN_E_LL_S

.&

E_S_TI_U_2_0_07

entrar a s'ajuntament en substitució del seu pare. Abans sa feina era molt diferent i es podia combinar bé. Va continuar fent de sabater fins as dinou anys. Després va anar as "servici" i, en acabar, va sol-licitar sa plaça de sereno per tenir-la en propietat. Ses oposicions per tenir es càrrec van consistir en unes proves, amb un poc de circulació, lleis des codi civil, un dictat i unes proves de matemàtiques. Allò que va trobar més complicat d'estudiar van ser es codi de circulació i sa llei d'enjuiciament criminal. Fer de sereno volia dir vigilar en ses nits i durant es dia fer ses feines que calia a s'ajuntament. Abans es pescadors no tenien despertador, i si en tenien no se'n refiaven. A sa porta posaven s'hora que s'havien d'aixecar i jo els despertava. Un personatge que no apuntava s'hora, però a n'es que sabia que havia d'avisar, era es forner, en Miquel Barber i na Lluïsa. Una altra feina de ses que li encarregaven estava relacionada amb sa matança des porc. Molta gent d'aquí tenien es seu porc. Ses cases que donen as carrer Major tenien es pati darrere, i era on hi havia es porc. Sa gent que no tenia pati tenia es porc aquí dalt, on ara hi ha es castell. Tot estava rodejat de solls, era com un estable petitó. Quan venia s'època anàvem a pesar es porc i s 'havia de pagar unes tarifes a s'ajuntament perquè es veterinari feia sa inspecció de sa carn. Com que era una feina relacionada amb s'ajuntament també la feia jo. A Fornells es mataven bastants porcs durant s'hivern, es deien porqutejades. Abans en es moll no hi havia s'espigó, com ara. El van fer nou cap a l'any 1962-63. Quan vaig tornar des "servici" encara anaven ses obres, que van durar un parell d'anys. Així quan hi havia mal temps no hi havia sa seguretat d'ara. A Maó hi havia dues presons. Una era sa militar, que es deia Penita, i de vegades s'escapaven presoners i deien que venien a Fornells perquè aquí hi ha barques i podien fugir. Però res d'això, perquè amb una barqueta no poden anar enlloc. Quan passava alguna cosa avisàvem sa gent i llevaven es rems, i es qui tenien motor llevaven ses bugies. S'exèrcit venia per aquí a fer pràctiques de tir. Quan venien avisaven i feien uns pregons per comunicar on farien ses pràctiques i a quines hores. De vegades es posaven per ses Salines i tiraven cap a s'Albufera. Era perillós si algú rodava per allà. Altres vegades anaven per s'Arenal d'en Castell i tiraven cap a punta Pantiné, na Rodona que li deim. Amollaven un blanc a la deriva i feien tirs al blanc. També venien a sa Torre i tiraven cap a mar obert, i clar, com que tot açò eren zones de perill, ho anunciaven amb un pregó. Cap a l'any 1975 va sortir una normativa per sa qual els que feien de serenos amb una certa antiguitat, que en Martí superava, podíem passar a fer de policies municipals. Ell vaig demanar es traspàs amb un company des Migjorn. Amb es canvi pujaven de categoria i cobràvem un poquet més. Amb aquests canvis va començar a caminar es cos de policia municipal del municipi. Un cos al que en Martí va dedicar molts esforços des de la seva experiència, coneixements i dedicació. Ara en sa nit hi ha vigilància, però només vigilància, ja no desperten a sa gent. De multes en va posar ben poques, no sé si arribaria a sa dotzena en. Bona mostra des seu caràcter afable i dialogant. Una altra mostra des seu tarannà és el fet que mai va dur arma. Al principi duien una eina que es deia "chuzo", que era com una mena de garrot i era tota sa defensa que tenien, però no ell mai no la va fer servir. Després va venir sa porra i també uns esprais que no feien mal, totes aquestes eines les va saber deixar com a noves. No les va emprar. Un policia ben singular. AI marge de la seva activitat com a policia, al llarg dels darrers anys va passar a segona activitat, des que va sortir una altra llei que deia que es qui teníem més de seixanta anys o més de vint-i-cinc de servei podíem demanar segona activitat. Açò vol dir que no feia treball de carrer, feia treball d'oficina. En Martí, com bé coneixereu, feia es sa feina d'oficina as Mercadal i ,?didt4ú quan venia a Fornells, si sa gent necessitava alguna cosa, anaven a ca seva. '?~ Ho tenia tot a casa. Sa seva dedicació a sa feina li durava pràcticament tot es dia allà on fos. Per això va proposar a s'ajuntament que, ja que s'havia fet aquest un local social per a Fornells, un dia a sa setmana es fessin aquí es tràmits. Ho van trobar bé i allà l'heu pogut trobar al llarg dels darrers anys. En es local que ara és s'ajuntament, abans eren unes cisternes a sa part de darrere. Servien per recollir aigua durant s'hivern. Sa gent, quan quedava sense aigua, venia a buscar-ne. Després sa gent ja va posar cisternes a casa

GR.cJft1urtrnle

GsCflla

Tel. 71 37 66 55 FORNELLS (Menorca) (Segueix i acaba a la pàgina 6)

4


VENTET DE FORNELLS -----------------------

"-" &

.••."...

-<Oo __

.j~

~

~~

.;;.,

... '

•••

~~

-----------------------

ft,..;..-.

jp-.-:'':---;:

\¡¿lte1'1le "0(<< 365 días al año All the year round Es Mercadal i Fornells Puerta Norte de Menorca Es Mercadal pueblo de casas típicas, Fornells marinera, 40 km de costa, sus Fiestas de Sant Martí y Sant Antoni, monumentos, gastronomía, el Camí d'en Kane, el campo de golf con 18 hoyos, única en la Isla, sus urbanizaciones, calas y playas, parques naturales ... , su Gente.

5

ESTIU 2007


ESTIU 2007

VENTET DE FORNELLS

en comptes d'obrir dies alterns obríem cada tres dies. Després ja van començar a portar aigua amb bótes, i així fins que van posar aigua corrent. Així va ser com aquest espai va poder veure com es construïa es local social de Fornells. A part de ses festes d'estiu, a Fornells també se celebren ses festes de Sant Antoni as gener, que és quan realment és es sant des patró des poble. Sa vigília de Sant Antoni es al·lots porten un dimoni i el cremen, també es torra botifarró i sobrassada i es fa sangria. En Martí sempre era allà i s 'ha convertit en part indispensable de sa festa com si sempre ho haguéssim vist. De se festes de Sant Antoni en vull contar s'anècdota den Martí i sa Pomada. Com bé sabreu, en arribar ses festes a n'en Martí li tocava preparar sa pomada per a ses diferents convidades de s'ajuntament. El que tal vegada no sabreu és que de tota aquesta mescla també en surti en dos o tres bòtils d'una pomada un poc especial. Era una mica més carregada i la solia receptar a les persones que li semblava. Ja ho veis, en Martí tan seriós i tan discret, però també amb un punt de picardia festiva. Però de tot el que ens conta en Martí ens quedam amb el seu tracte amb la gent, amb les persones d'enmig del carrer. Diu que amb es pas des temps no ha trobat gaire diferències amb sa gent. Ara s'ajuntament s'encarrega de més coses, però sa gent és sa mateixa. Tots es regidors que han passat per aquí i han treballat amb ell parlen amb gratitud de la seva persona, i quan en la seva tasca plantejava idees o feines sempre era escoltat. En Martí era els ulls i ses mans de s'ajuntament a Fornells. Tants d'any de feina i servei, però, també implica sacrificis i esforços difícils per a una família. Per a sa família seva la feina den Martí ha significat un poc de sacrifici. Molts moments, quan tothom estava de festa, ell havia d'estar treballant. Els seus tres fills, que ho van viure des de petits, ho entenien bé. Però qui més se sacrifica és la seva dona; qui en tot moment l'ha ajudat, mostra de pertànyer a una família responsable a qui s'ha de fer extensiu aquest merescut homenatge. Avui, quaranta-cinc anys després d'iniciar la seva tasca com a sereno, és el moment de felicitar-lo. L'hem de felicitar per la feina feta i pel compliment del seu deure en tot moment. L'hem de felicitar pel seu servei incondicional a tots els veïns tant des Mercadal com Fornells. Però sobretot l'hem de felicitar pel merescut descans del que ara ha de gaudir, junt amb tota la seva família, qui ha compartit amb ell tants d'anys de sacrifici i treball amb la única condició de servir i complir amb el seu deure.

A tots els fornellers i en especial a n'en Martí Llull:' Molt Bones festes de Sant Antoni! .

BONES FESTES, FORNELLS

HOSTALé

PALMA,Hc

HOSTAL - BAR Especialitat Lloguer d'apartaments d'habitacions

en tapes, boca tas i cafè i

OBERT TOT L'ANY

Plaça s'Algaret, 3 - 07748 Fornells - Menorca Tel. 971 376487 - Tel./fax: 971 376634 e-mail:

reservas@hostallapalma.com www.hostallapalma.com

6


.&

_VE_'N_T_'E_T_D_E_F_O_RN_E_IL_S

E_S_TI_U_2_0_07

EN MERCADAL

.

TOoO EN CONSTRUCCIÓN Y HOGAR

l

fI'

_ I

, -o,.

Entrada por Via Ronda (Mercadal)

C/ Dr. Llansó, 54 (Mercadal)

VISTAS DE LA TIENDA

DE MERCADAL

CONSTRUCCIÓN

Y

HOGAR

www.apalliser.com MAHÓN: Avda. Cap de Cavalleria, Tel. 971 357300 ALAIOR:

1 . Camí de ses Rodees, 10·07714 POIMA (12 lineas) Fax 971 357400 . e-mail: informacion@apalliser.com

Pla de sa Sinia, 6 . 07730 Poligono

MERCADAL:

CI Doctor

t.lansó,

54·07740

7

La Trotxa· Mercadal·

Tel. 971 37 11 41 . Fax 971 379200 Tel. 971 154444·

Fax 971 154194


_VE_'N_T_E_T_D_E_F_O_RN_E_LL_S

.&

E_S_TI_U_2_0_0_7

,

11TROFEU RIERA ROSSELLO REGATA MAÓ - FORNELLS - MAÓ per Ignasi Àlvarez El 21 i 22 d'abril passat es va disputar a aigües menorquines el 11 TROFEU RIERA ROSSELLÓ, regata per a velers de la Classe Creuer que competien en el sistema de Rating Nacional i que va permetre reunir a la badia de Fornells a les 12 embarcacions més representatives de la flota menorquina. La regata consistia en la celebració de dues proves, la primera de Maó a Fornells i la segona era la tornada de Fornells a Maó. El dissabte 21 d'abril es va celebrar la primera prova del 11 TROFEU RIERA ROSSELLÓ consistent en el recorregut de Maó a Fornells, donant-se la sortida davant el Club Marítim de Maó a les 11'23 h. Amb una lleugera brisa de l'est força 2-3 que va obligar a les tripulacions a esforçar-se en aprofitar l'escàs vent. La sortida del port de Maó, com es habitual en aquestes condicions de vent, va obligar als vaixells a fer bastants bordos per poder arribar a mar obert, essent determinant aquest tram inicial de la regata ja que les decisions tàctiques dels patrons. Al pas de Cap de Favaritx, el vent es va estabilitzar i va permetre una magnífica navegació amb spi fins la Mola de Fornells. L'entrada al port de Fornells amb les maniobres d'arriada de spi i navegació pel traves fins la línia d'arribada va permetre als participants gaudir d'un final de regata molt emocionant. El primer vaixell en creuar la línia d'arribada situada a la badia de Fornells, ho va fer a les 15:08:00, completant el recorregut en tres hores i quaranta cinc minuts. Aquest vaixell va ser el AVISPA III de Pere Triay que, un cop aplicades les compensacions de temps, es va fer amb el triomf de la primera prova. STRIKE va creuar la línia a les 15:08:45, LA BOHEME a les 15:09:40 i així a continuació fins fins l'arribada de l'últim dels 12 iots participants. El dissabte vespre, l'immobiliària de Fornells RIERA ROSSELLÓ, va oferir un sopar per a totes les tripulacions al Restaurant Es Pla de Fornells amb I' assistència de patrons, tripulants i acompanyants de la regata. Al llarg del sopar Laura Riera, administradora de RIERA ROSSELLÓ, va reconfirmar el seu compromís de la seva empresa en la promoció d'activitats nàutiques i esportives amb la finalitat que el poble de Fornells mantengui la seva genuïna tradició marinera cuidant i preservant el meravellós entorn que ens proporciona el nostre port tan estimat. RIERA ROSSELLÓ, l'immobiliària de Fornells durant els seu disset anys d'història, ha contribuït a que Fornells sigui actualment un dels llocs més apreciats de les Illes Balears i que sigui un lloc privilegiat per a la vida dels seus

8


ESTIU 2007

VENTET DE FORNELLS

habitants i per al gaudiment dels seus visitants. L'organització i patrocini del TROFEU RIERA ROSSELLO també pretèn encoratjar a altres empreses perquè amb les seves actuacions permetin desestacionalitzar l'activitat a FomelIs més enllà de la temporada d'estiu. El diumenge 22 d'abril a les 11:00:00 es donà la sortida a la segona prova consistent en el recorregut des de Fornells a Maó. Les condicions meteorològiques es van mantenir com a la primera prova amb vent de llevant però encara més suau e inestable que en la proba del dissabte. La flota va haver de fer uns quants bordo s fins a na Pantiné, a partir d'allà els vaixell van navegar en el mateix bordo fins la Mola de Maó. La segona prova fou més lenta que la del dia anterior, essent el primer vaixell en creuar la línea el TOO MUCH de Corina Seidat, qui va aprofitar el tenir la màxima eslora, fent el recorregut en 2 hores 58 minuts 6 segons. El vaixell que va guanyar aquesta segona prova, després d'aplicar la compensació de temps, va ser el LA BOHEME de Damaso de la Cruz, que finalment aconseguí el triomf absolut del II TROFEU RIERA ROSSELLÓ. La Classificació General després de comptabilitzar les dues proves de les quals es composava el I TROFEU RIERA ROSSELLÓ va ser encapçalada pel LA BOHEME de Damaso de la Cruz, AVISPA III de Pere Font en segona posició, i VA BIEN de Pere Triay tercer classificat.

éspecip"/ielp,,eI en:

T~s

- P ~e//~s - C~/t/ere

+~ t/e Te/.

CI

1~"!JOs+~

911 158 485

S'A¡!J"ore+, 1 ror'JeHs (l1enorcN

p/p"t:,A.

ele

PERRUQUERIA MARY Homes - Dones

"isca Sant Antoni i visca Fornells Carrer Es Molí, 7 - Tel. 971 37 66 29 FORNELLS

9


_VE_'N_T_'E_T_D_E_F_O_RN_E_IL_S

.&

E_S_TI_U_2_0_0_7

ELECCIONS 2007 El proppassat 27 de maig es van celebrar les eleccions municipals amb resultats ben distints si consideram el municipi des Mercadal o les taules electorals a Fornells. Mentre que as Mercadal guanyava l'Entesa, una coalició de PSM-Verds-Esquerra Unida, a Fornells ho va fer el grup que reclama la independència municipal, Unió de sa Costa Nord amb majoria absoluta. Els resultats a Fornells van ser els següents: Novament l'agrupació d'electors Unió de sa Costa Nord, UCN, va aconseguir una victòria, de moment, pírrica, ja que PROJECCIÓ REGIDORS

VOTS A FORNELLS

%

270

46

5

PARTIDa POPULAR (PP)

96

16

1

PARTIDa SOCIALISTA OBRERa ESPAÑOL (PSOE)

87

15

1

GESTIÓ SOCIAL-UCM (GS-UCM)

74

12

1

L'ENTESA (ENTESA)

66

11

1

PARTIT

UNIÓ DE SA COSTA NORD (UCN)

as Mercadal seguirà la batlia a mans de l'equip anterior, sent batle Ramon Orfila durant els tres pròxims anys i acabant el mandat F. Ametller el darrer any. A Fornells, Mercadal ha decidit que la batlessa sigui Rosa Pallàs, tot i ser la candidata manco votada. A Fornells, per sort no ens ensperen altres quatre anys de desídia ...el fall judicial està al caure ...

-

Ja falta un dia manco!

SA NANSA

ucn

Restaurant Snack-Bar

Unió de sa Costa Nord \\~ à~~\\\aoot\~~ ~~~~ Tots els dies de festes estarà obert

Visca Fornells Inde en dent

Viveros s/n - Tel. 9713765 12 - Fax 971 37 64 53 07748 FORNELLS - Menorca

10


VENTET DE FORNELLS

-

ESTIU 2007

------------------------~~-----------------------k-.-:.:---;:

11


_VE_'N_T_E_T_D_E_F_O_RN_E_LL_S

.&

E_S_TI_U_2_0_0_7

PROGRAMA DE FESTES DE SANT ANTONI FORNELLS 2007

r.

DIVENDRES 20 A les 21 hores. Sopar a la fresca al carrer del Rosari, organitzat pels veïns del carrer. Compartirem les coses que entre tots aportem; hi haurà caliu per poder torrar carn, embotits ... No us oblideu de dur plats i coberts. Us esperam, idò, al carrer del Rosari.

-III:

-11111111111

A les 21,30, a la plaça s'Algaret l'Agrupació musical Inquera, sota la direcció de Miquel Genestra Alomar ens oferirà un CONCERT musical. A les 23,00 hores. GRAN REVETLA amb l'actuació dels conjunts OAS SIS I FRAGGLES, al carrer de la Mar, devora Cas Contramestre.

DISSABTE 21 A les 16,45 hores. Repicada de campanes i bombardeig de coets per anunciar el començament de la festa. Tot seguit, cercavila per l'itinerari habitual amb la comparsa de gegants i cap-grossos i el grup de cornetes i tambors de Fornells dirigits per Felipe Pascual Verdià. A les 17h el fabioler Pere Cortés , anirà fins al Local Social de l'Ajuntament sonarà el primer toc de fabiol

a demanar permís per començar la festa i hi

Seguidament iniciarà el replec de caixers, i es dirigirà al domicili del caixer sobreposat Marc Riera carrer vivers 49, i aniran novament al Local Social, on s'entregarà la bandera de la festa. Tot seguit, recolliran els altres caixers de la qual cada i, anant pels carrers de la vila, recolliran, dels seus respectius domicilis, el caixer pagès, Rafel Pons i el caixer/a casat Xavier Llull Al mateix temps. L'Agrupació Musical Inquera recorrerà els carrers de la població sota la direcció de Miquel Genestra. A continuació, la COLCADA recollirà el caixer capellà, Sr. Mateu Seguí de Vidal, a la plaça de l'Església i, juntament amb la resta de components de la qualcada, es dirigiran al carrer vivers 49 on recolliran la caixera batlessa, Rosa Pallàs Cardona, que la presidirà. Serà devers les 18:30 hores. Seguidament, es dirigirà al Local Social, on el batlle li farà entrega del bastó d'autoritat. COMPLETES. Després de fer una volta pel poble deixaran els cavalls pels voltants de la plaça i aniran a cercar les autoritats per celebrar a l'església parroquial de Fornells les solemnes COMPLETES en honor de SANT ANTONI ABAT. En el transcurs de l'acte religiós es repartiran les tradicionals candeletes. Seguidament, enmig de la plaça, enmig de la bullícia, de la calor i de l'alegria, començarà el JALEO amb L'Agrupació Musical Inquera. Beguda de Caixers. Després de dissoldre la qualcada, el fabioler tornarà a arreplegar els caixers

12


.&

_VE_N_T_E_T_D_E_F_O_RN_E_IL_S

per anar a la BEGUDA DE LA CAPELLANA Segui a tots els caixers de la qualcada.

E_S_TI_U_2_0_0_7

que oferirà Mossèn Mateu

Recepció. Al mateix temps, al Local Social tindrà lloc la RECEPCIÓ que oferirà l'Ajuntament per a les autoritats i els convidats. A les 24 hores. Ball i revetlla al carrer de la Mar, amb l'actuació dels conjunts VERSIONS I SARAU.

DIUMENGE 22 A les 9 hores. DIANA FLOREJADA pels carrers de la població, a càrrec de L'Agrupació Musical Inquera. A les 9 hores. Sortida del fabioler, que iniciarà el replec de caixers començant per la sobreposada. Després s'hi afegiran els altres caixers i tots junts recolliran el caixer capellà a la plaça de l'Església. Seguidament, aniran a recollir la caixera batlessa. a les 11 hores. MISSA SOLEMNE al' església de Sant Antoni, en el transcurs de la qual es repartirà aigo-ros. Seguidament el JALEO. Tots els components de la qualcada i tots els qui tenguin coratge de fer botar els cavalls faran possible el jaleo del matí, que acabarà amb el lliurament de les canyes verdes i les culleretes de plata. Serà a la plaça de s' Algaret i marcarà el ritme del jaleo L'Agrupació Musical Inquera. Recepció. En acabar, tots els protagonistes de la festa, cavallers i no cavallers, tot el poble i més, amb la música marcant el pas, anirem cap a la recepció que oferirà l'Ajuntament als caixers i a la resta del poble. Hi estau tots convidats. A les 20.30 hores. a la plaça de s'Algaret, "CANÇONS ANTIGUES, AMB SABOR MARINER". Actuen: NICOLAU ESPINOSA, guiterra i guiterra barroca, NATÀLIA SANS, exposició i veu. A les 21,30 hores, a la ,mateixa plaça, el grup d'havanera cubana ECHA PAKÀ ens oferirà un concert. A les 23:30 hores. Revetlla al carrer de la Mar amb els conjunts OASIS i SARAU.

DILLUNS 23 A les 11 hores.- MISSA en record dels naturals i vesins de Fornells que han mort en el transcurs de l'any. A les 18 hores. JOCS INFANTILS: corregudes de sac, l'olla, el capellet... amb el grup d'animació SA XARANGA I per acabar, traca infantil. Serà a la plaça de s'Algaret A les 22.30 hores. FOCS AQUÀTICS, de l'espectacle pirotècnic

podrem gaudir

A les 23.30 hores. Revetlla de fi de festa. Hi actuarà HURACAN. Estau tots convidats. Serà al carrer de la Mar.

DIMARTS 24

I

A les 20h. Inauguració de l'exposició de treballs artesanals a càrrec de l'Associació Entremans. Romandrà oberta fins el dia 3 d'agost el Local Social. A les 20,30 hores. SUBHASTA BENÈFICA d'objectes antics, curiosos i de col-leccionisme. El 10% de les vendes es destinarà al Grup Parroquial. Serà a la plaça de s' Algaret; a partir de les 19.30 hores s'exposaran

13

al públic.


-~ A

VENTET DE FORNELLS --------------------

- _::..

.••.-...

...

BONES FESTES

.j~

',~.....

ESTIU 2007

--------------------

.~,.~-:,~~"'-::... .r-:::---::

..k- .

gabinet fornells Bon Sant Antoni Assessoria Immobiliària Administració Comunitats Assessoria Contable Assegurances

coPes

MBN

Carrer Rosari, 18 07748 Fornells, Menorca Tel. 971 158336 Fax 971 158337 www.gfornells.com gabinet@gfornells.com

.,.A~;òT;G\ClE~

E>crn::'Pvnt A-ntcmí

Carrer Major, 2 • T. 971 37 68 79

.

07748 Fornells .

07748 FORNELLS Menorca

Passeig Marítim, 98 Tels. 971 37 66 86 - 971 37 67 43

í llÍ5c..PvTC1rneUS

.

CD Riera Rosselló

Bones festes

HOSTAL FORNELLS Bones festes

Apartaments, cases i finques. Venda, Lloguer i Manteniment CI MAJOR, 17 07748 FORNELLS MENORCA TEL.: 971 376676 FAX: 971 376688 info@hostalfornells.com BOOKING ONLlNE: www.hostalfornells.com

CI Passeig Marítim, 41 - FORNELLS Tel. 971 376 568 www.rierarossello.com

Us desitgen bones festes BUCEO alVING CENTER

fORNEllS

~/ "'41'~),4t - 'Tf(. '"

, t 14 "

0"41 pOeNEU~ - "'~"~)e41

14


4

_VE_N_T_'E_T_D_E_F_O_RN_EL_L_S

E_S_TI_U_2_0_07

L'ALAIOR ESPORTIU, " GRACIES PEL SEU MESTRATGE Va ser en la nostra festa anual, a la VI Diada de la Premsa Local, quan Paca Perea ens avisava que si les coses no s'adreçaven, l'Alaior Esportiu corria el perill de desaparèixer. El seu tancament és una mala notícia per al món de les revistes locals i per a Alaior. S'hauria de reflexionar sobre les seves causes: poca participació dels clubs esportius, cansament de l'editor, poca publicitat i el fet de no poder professionalitzar la revista. Avui, cap d'aquestes causes s'han resolt i en Paca ha decidit deixar d'editar la revista. El més preocupant és que una situació similar la patim gairebé totes les revistes locals de l'illa. En tot cas, des de l'Associació de Premsa Local de Menorca (APLM), volem reconèixer a Paca Perea Villalonga i l'Alaior Esportiu, la seva tasca d'edició (abril de 1988-juny de 2007) i la seva dedicació cap a la nostra associació. Quan l' APLM es va fundar el 1991, Paca Perea hi va ingressar, essent una d'aquelles sis publicacions periòdiques que existien en aquell moment. La seva tasca ha durat fins el dia d'avui. Volem reconèixer públicament la seva feina, especialment, des que l'associació viu la seva segona etapa, iniciada el 1996. Des d'aquell moment, l'entitat s'havia de reorganitzar, consolidar el camí a recórrer, redactar els seus estatuts, fomentar les relacions entre els associats i donar a conèixer l'APLM a les administracions públiques. No ens equivocarem si afirmam que des de 1996 fins avui, Paca Perea, a través de l'Alaior Esportiu, ha treballat de valent per consolidar i fer creïble una tasca sòlida i necessària de les revistes locals a l'illa de Menorca. Una convicció que deixa veure en cada reunió i en cada activitat que al llarg d'aquests anys hem realitzat. Només ens manca donar-te les gràcies pel teu mestratge a l'hora de gestionar l'associació, de saber fer-nos veure allò més evident i de la teva amistat amb nosaltres. Finalment, l'Associació de Premsa Local de Menorca vol retre un públic reconeixement a la tasca editorial de Paca Perea i l'Alaior Esportiu, l'única revista local de les Illes Balears que tracta l'esport. Estem segurs que els teus projectes de futur els seguiràs fent amb la mateixa convicció. Per molts anys. (Cristòfol Barber Villalonga, Diego Riera Moreno, Miquel À.

Marquès

Sintes)

.-----

===~~==-~ _.

--

__

o

Associació de Premsa Local de Menorca. -~~-- -- -"---------J

Bonczs fczstczsi Bon Sant Antoni

Abierto desde las 7 de la mañana Yerduras.

RESTAURA~ ESCOLES, 29. FORNELLS,

Especia/idad en pastas artesana/es de Menorca

0\"_''l

~anabería !' TJjo llería bíjas be ~ílar 'ltanu

~·a=~

BAR

MENORCA,

truta, quesos yembutidos de Menorca

.,

Tel. 971 37 64 07 Móvil 650 789 511

1. 971 37 64 42

15

Os desean felices fíestas

CI Major, 16 07748 FORNELLS . (Menorca)


4··-,,·

VENTET DE FORNELLS --------------------

.• -~ :j~ .,~..... .-._.:

ESTIU 2007

--------------------

;"~?4ft,'L'-'

CANÇÒ VINCULADA AL MAR -PROGRAMET DE DEMÀ (22 de juliol)Amb Natàlia Sans i Nicolau Espinosa (guiterra)

"Puff, el drac màgic que vivia al fons del mar...". Una cançó que captiva als fillets. Aquella llibertat del poder imaginatiu. La inocència dels infants. Nits plenes de travessures i inconsciència. Aquells amics imaginaris que ens acompanyen en aquesta història. Per després, canviar i perdre algo en el camí de la vida i plorar com ho fa el drac d'aquesta història. Trobar-mos abocats a una nova vida plena de maduresa i consciència. M'acompanyeu? Un viatge ple d'iLlusió, innocència i fantasia. I somnis, aquells somnis que tots tinguerem ahir ...

"Tenc un avi amb sa barba blanca" Un viatge cap a històries de pirates. Un poble com Fornells, abocat a la mar, reclama històries de pirateria, de corsaris i de manners, Damunt la tauleta de nit d'un dels infants de Fornells, descansa una capsa de fusta, i com si es tractés d'un cofre que hagués reposat en el fons de la mar, a l' l'interior hi trobem una espècie de lluna. Té forma d'orella. Deu ser una orella de pirata? Tothom que vol conèixer aventures de pirates ha d'acostarse a l'orella aquell tresor natural. Posem rumb vers costes llunyanes on els pirates esdevenen llegenda i els seus relats són sempre tresors lligats al mar.

"El mariner". "Quan jo tenia cinc anys". (POPULAR) He trobat documentat i amb fotografies, que al 1.927 cantaren aquesta cançó per a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya les següents dones de Fornells:

Esperança Caules Fluixà, Margalida Llull (na Capó), Margalida Sans (Mus), Mercè Sans Caules (bomba) i na Maria Gelabert (Fluixana).

1\"

"Sa núvia d'Algendar" (Una llegenda, recollida per Francesc Camps Mercadal-Francesc Ei'Albranca) i també com a cançó). La literatura popular ha creat nombroses llegendes i mites arrelades, des de temps immemorials. Així, "Sa nuvia d'Algendar" és sens dubte la llegenda més coneguda a Menorca. Narra les peripècies d'una jove que una nit de lluna plena és raptada per un moro que s'havia enamorat d'ella i se l'enduu captiva a terres de la moreria. La jove era, diuen, la més bella que habitava Menorca.

16


a

'<-"

VENTET DE FORNELLS --------------------

.••••..•.

.-

j~

-~

'~

... '

ESTIU 2007

--------------------

;..~?:lf..'L,-.

"El mariner" Romanç. Gairebé es coneix per tot Europa, especialment pels pobles mariners. Jerònia Petrus Salas (Fornells 1.927) i més recentm,ent Flora Gelabert(Fornells 2.000) eren coneixedores d'aquesta cançó. I així transmissores d'aquest legat comú i d'ús coLlectiu que és la cançó.

"Blancaf1or" . (Romanç).

Catalogada molts cops com a cançó de pescador. Popularíssima també a la Provença i Languedoc, Rosselló, Zona alta Itàlia ... És una de les més exteses pel Mediterrani. L'argument: El contracte matrimonial finia passat un cert temps.

"Noltros som els mariners". (Popular més de nova creació). Cançó breu "de quatre mots". Després de parlar amb la gent del poble vinculada al mar-estiu 2.006-, he decidit intercalar alguns dels seus comentaris donant veu al poble.

"Clandestina" . I és que som una illa Mediterrània esquitxada per tantes cultures diferents que s 'han passejat per la nostra terra i el nostre mar. El Mediterrani, des de sempre lloc de mescla i mestissatge. Recordem: fenicis, hebreus egipcis, cretenses, grecs, romans, bizantins, àrabs .... Cap altre llos del planeta ha vist en torn a espai tan restringit (3 milions de quiLlòmetres quadrats de mar) tal successió de civilitzacions. Si Europa no va al sud, el sud vindrà, de forma iLlegal o clandestina cap Europa.

--

ES LLAVT NICOlA5 bones festes

REGALS CI. MAJOR, 6 - TEL. 971 37 67 22 - FORNELLS-

PILARTANU

EKCAVACJfJNS

Tfllfl SINTES50n

Sant

PESCADERIA - MARISQUERIA COMIDAS PREPARADAS

Antoní

Os desea CI Major, 8 - Tels. 667337 07748

158 - 971 376669 FORNELLS (Menorca)

Tels. 971 3768 CI. Rosari, 64

17

un

11 - 971 3763

felïz Sant 10

Antoni 07748 FORNELLS (Menorca)


_VE_N_T_E_T_D_E_F_O_RN_E_I_L_S

.&

E_S_T_'IU_20_0_7

HAN ROBAT LA MEL AL PUIG DES CARAGOL! (1730) Miquel À. Marquès La nostra petita història és plena d'històries quotidianes, que tenen com a actors principals els homes i les dones d'aquestes contrades. Si sumàssim les seves vivències, ens podríem arribar a fer una idea de com era la seva vida just fa dos-cents anys i cua enrere. La vida sol transcorre amb una certa tranquil-litat. Açò és així avui, i també ho era temps enrere. Però les notícies de fets, bons o dolents, trasbalsaven la vida quotidiana dels fornellers de l'època. Açò va succeir així en la història que contarem avui. El que sabem ho hem pogut llegir a un document presentat davant el magnífic senyor Assessor de la Reial Governació de Menorca el 12 de juliol de 1730. Tot havia passat el dia abans, l' II de juliol, quan l'honor Pere Sintes, conductor (pagès) de la possessió de Carbonell, va presentar una instància criminal contra els germans Joan i Antoni Alzina, davant Llorenç Pons, batlle d'Alaior, perquè aclarís el que havia succeït, esperant la resolució que a ben segur es dictaria des d'Alaior. Va ser així com 1'11 de juliol de 1730 compareixien en la Cúria reial d'Alaior davant Llorenç Pons i Febrer, batlle d'Alaior (venia a desenvolupar més o manco les mateixes funcions que les d'un jutge de pau d'avui), Pere Sintes, conductor (pagès) de Carbonell del terme des Mercadal, qui va denunciar els fets succeïts durant les festes de Sant Joan. Pere Sintes va començar per contar que el dissabte de la festa de Sant Joan, dia 23 de juny, els germans Joan i Antoni Alzina havien passat per Carbonell i en la nit van escurar (van fer net, van buidar) un seguer d'abelles d'aquell lloc, que el propi denunciat tenia assenyalat per saber a on era. Els fets es resumeixen en què els dos germans van extreure molta mel i cera del seguer, i després d'açò van cremar les abelles. El batlle va demanar la presència de dos testimonis, Joan Mercadal, del lloc de la Roca, i Bernadí Piris, mestre, i va demanar solemnement a Pere Sintes si volia posar una instància criminal. Pere Seguí no s'ho va pensar dues vegades i, com va quedar constància a la documentació, va respondre afirmativament dient: Si señor; y suplico a su excelencia man castigar aquells segons mana la lley, y es de raho, y Justicia. Després que Pere Sintes de Carbonell confirmàs la seva denúncia davant el batle d'Alaior, aquest va alçar acta. Al document podem llegir que: De tot lo qual Jo Francesc Mestre Notari y escriva subrogat de dita curia he tocat lo present acte essent

Estat actual de l'església de Sant Joan dels Horts de Carbonell.

18


_VE_N_T_'E_T_D_E_F_O_RN_EL_L_S

4

E_S_TI_U_2_0_07

presents per fe testimonis Pasqual Pons, y mestre March Sureda, sabater de dita vila de Alayor habittadors. Una setmana més tard, el 18 de juliol, els diferents membres de la cúria reial es van traslladar al lloc de Carbonell, per confirmar la denúncia que una setmana enrere s'havia interposat davant el tribunal. L'estol de personatges que es van traslladar a Carbonell eren Guillem Deyà (algutzir reial), el distingit Cristòfol Marquès (procurador fiscal), Guillem Cugullada (escrivà de la reial governació) i Guillem Pons (oficial porter), tots ells membres de la Reial Governació. Tots junts van anar a Carbonell per veure un seguer d'abelles ...que ha vingut ci noticia de la Regia Curia haver buydat, españat y cremades las abellas Juan y Antoni Alsinas Germans de Alayor. Hem d'aclarar que un eixam d'abelles el trobam a un forat de paret, de roca o d'arbre, ocupat per una colònia d'abelles que hi fan mel. El seguer és un eixam d'abelles que és situat al bell davall d'una roca o davall de la terra d'una tanca. En aquest cas, el nostre eixam d'abelles, com veurem d'aquí a uns moments, era situat al davall d'una roca. Tomant a les gestions iniciades pel batle d'Alaior, ara ja sabem que l'expedient havia arribat a la màxima autoritat judicial de l'illa. Reunits al lloc indicat, i en presència dels testimonis, van trobar a un puig dit es Caragol, ...un forat com un garbell salvo que tirava per llarch, ci una peña tot socarrat i van veure moltes abelles mortes. També hi havia una penya separada de sis o set quintars, que era coneixedor que l'havien desfeta amb una picassa i una aixada o pic. Els testimonis d'aquell dia van ser Antoni Vallori de Fornells, i Miquel Riera dels Horts de Carbonell. Quant al puig anomenat es Caragol, és un topònim que avui encara és ben viu. Si anau pel camí de sa Roca, just després d'haver passat la urbanització de sa Roca, aquest puig el trobaran a la dreta del camí, davallant cap els horts de Carbonell. En Mascaró Pasarius en deixa constància d'aquest nom i el troba citat a un document de 1413. Que visqui per molts anys. Fins aquí el que hem pogut llegir al document. Desconeixem com va acabar la causa criminal, però generalment els denunciats solien pagar la malifeta amb la presó. En aquest cas, ho pagarien els dos germans alaiorencs que havien volgut aprofitar-se de la mel d'altri. La penya socorrada i les abelles mortes eren proves més que evidents. Nota:

AHP,RG 306 (8). Títol: "Contra Juan y Antoni Alsinas, germans de la vila de Alayor" (1730).

Imatgedel Puig des Caragol, presa des de la carretera de Maó a Fornells, prop de la rotonda que du a sa Roca. En algun racó d'aquest puig, hi havia el seguer que va ser cremat. 19


_VE_NT_E_TD_E_F_ORN_EL_LS

.&

Rbocats a la festa R les tradicions, a l'espectacle, a l'encontre entre les persones.

Bones festes, Menorcal

-----------

20 -----------

ES_TI_U_20_07


_VE_N_T_'E_T_D_E_F_O_RN_EL_L_S

o•• ci,.,

4

E_S_TI_U_2_0_07

,.

LLoc: Local Social de Fornells de dia 13 20 jul de 20'00 a 22'00 h"

Art i exposicions a Fornells B.F. Triay, Pere Amilibia, Miquel Triay. Aquest estiu ha començat molt prolífic quant expressions d'art. De dia 22 de juny a 7 de juliol s 'ha celebrat la primera mostra, consistent en les aquarel·les del nostre pintor local B.F. Triay, en Nando, qui amb el títol "De sa caseta blanca a n'es viver" ha representat motius marins i geomètrics realitzats amb la tècnica de l'aquarel·la. Un total de ... quadres que mostraven un Fornells diferent, el Fornells del fons de la mar, principalment L'exposició ha resultat sorprenent, ha despertat un gran interès i sens dubte ha resultat un gran èxit. Per si us l'heu perduda l'exposició, aquest mateix pintor exposa a partir de 13 de juliol, a l'ajuntament de Fornells una col·lecció d'oLis "Olis de quadres amb missatge".No us la perdeu. També dia 13, el fotògraf Miquel Triay i el polifacèticjactotum Pere Amilibia exposaran les seves fotografies, pintures i escultures a "Sa Taula" fins dia 26 de julioL. Com veis, una mostra variada de l'art al nostre poble. Al moment de tancar aquesta edició, hem visitat ambdues exposicions i hem de dir que han estat sorprenents, magnífiques i espectaculars. No us les podeu perdre.

F.r•• II. 21


.&

_VE_'N_T_E_T_D_E_F_O_RN_E_L_L_S

E_S_T_'IU_20_0_7

LA CUINA MARINERA DE FORNELLS per Miquel À. Marquès I ALTRES LLIBRES Diego Coll Petrus va reeditar l'any passat el seu llibre, La cocina marinera de Fornells. També va editar una col·lecció de postals amb tot un seguit de receptes, per difondre i donar a conèixer la cuina fornellera', Aquestes edicions ens mostren de prop com es cuina avui a Fornells, centre de restauració de primer ordre a l'illa de Menorca. Diego Coll fa una selecció de l'abundant cultura gastronòmica que atresora Fornells i va elaborar un llibre amb seixanta receptes. El llibre no és un simple receptari culinari. Al seu inici, es presenta al cuiner Diego Coll Petrus, que també és autor d'una bella poesia dedicada al seu poble, Fornells. El capítol següent ens convida a llegir unes breus notes històriques que abracen els darrers quatre segles d'història de Fornells. Per altra part, l'oferta variada de locals restauradors ha donat peu a fer una breu guia dels vint-i-dos restaurants fornellers, descrivint-los un per un amb una breu pinzellada de la seva història i oferta culinària, tots ubicats a Fornells, ses Salines i Platges de Fornells. Aquest apartat és completat amb un espai dedicat a Ca'n Burdó, bressol de la caldereta de llagosta. El receptari és presentat en cinc apartats. El primer és dedicat als entrants, entre els quals destaquen els cocarois i la sopa de crancs d'armari. El segon recull els arrossos, calderetes i pastes, i explica com s'ha de fer la famosa caldereta de llagosta, l'arròs amb cranc pelut de Menorca o l'espagueti a la marinera. Entre els peixos i mariscs destaquen les pilotes de pop, la salpa al forn i les ortigues de mar. En l'apartat de carn es recomanen les costelles de porc amb gin i la greixera. El darrer apartat és dedicat a les postres, ens brinden uns bons amargos, gelat de figues i rubiols amb cabell d'àngel. L'obra, que convida a posar-se al davant dels fogons per cuinar, conclou amb un glossari de termes traduïts del català a l'espanyol i a l'anglès. Però no acaben aquí les novetats editorials. En tot cas, ara farem una breu referència a diferents obres que, d'una manera indirecta, també tenen com a protagonista el poble de Fornells. En primer lloc ens referim a Torres defensivas de Menorca, obra de Francisco Fornals Villalonga, que parla de la torre medieval de Cavalleria i de les torres de defensa de Fornells i de l'illa de ses Sargantanes. Al III Pla insular de gestió del patrimoni històric (2005-2007), editat pel Departament de Cultura, Educació i Joventut del CIM, hi poden llegir la intenció de rehabilitar el castell de Sant Antoni. No cal dir que en qualsevol guia turística, Fornells sempre hi té cabuda, tant si es parla de la seva torre de defensa de Fornells, la caldereta de Llagosta o el simple fet de poder gaudir d'un tranquil passeig pels seus carrers i places. Bona lectura d'estiu. COLL PETRUS, Diego. La cocina marinera de Fornells: Colección de postales con recetario. [San Sebastiàn]: Restaurante Cranc Pelut de Menorca. 8 [postals].

ESPECIALlDAD EN PASTAS TIPICAS MENORQUINAS ENCARG05 PARA: FIE5TA5, BAUTIZ05,

BODA5,

etc.

Reparacions Mecàniques

Bon Sant Antoni

FABRICA: Polígono Industrial La Trotxa Avda. Sa Beguda, 27 - Tel. 971 371462 07730 ALAIOR - MENORCA

ALAIOR Dr. Albiñana, 3 - Tel. 971 37 20 73 C/. Ferreries, 11- Tel. 971 37 17 06 Plaza Ramal, 25 - Tel. 971 37 83 14 Avda. Monte Toro, 36 - Tel. 971 37 86 97 MAHON Camí d'es Castell, 3 - Tel. 971351382 José M" Quadrado, 4 - Tel. 971 35 22 26 SON BOU Centro Comercial - Tel. 971 372344 SANT LLU IS C/. Sant Lluís, 22 - Tel. 971 15 08 39 FORNELLS C/ Rosari, 4-6 - Tel. 971 3763 05

--TONI,

S.C.

Rosari, 38 - Tel. 37 67 06 - 600217870 077 48 FORNELLS - Menorca

22


ESTIU 2007

VENTET DE FORNELLS

"'

MISCEL- LANIA

Fornells: Quin desastre! A l'entrada del nostre poble tot el que es veu és brutor i desídia ... Els parcs infantils, és evident que no se'ls miren, que no els restauren ... Les aceres, fan caure la gent perquè el terra no és igualat. Les plaques que envolten les palmeres que són vora el moll també estan mal posades. El caos del trànsit és evident. Les fonts (la font) una pena ... Hi ha carrers sense llum fa mesos ... Molta gent que arriba se'n va perquè no troba aparcament, els clots del carrer Rosari són enormes ... Fornells no el sabeu governar des de la distància. És evident. Fornells necessita ser independent.

ÒPTICA PO'" ÒPTICA FLORIT '" r1 ES MERCADAL

Crèdits i col-laboradors: Portada: Diego Coll Petrus Imprimeis: J. Pons -AlaiorDipòsit legal: MH 262-1993 Edita: CHCM asf1 & Diego Riera Correspondència i publicitat: Olga Navarro Col-laboradors: Miquel À. Marquès, Natàlia Sans, Júlia R. Ignasi Alvarez, A. Pons, M. Llull, C. Barber, Isabel Esquiliche, D. Coll.

tJ:!f1i'Im8fUP

Miryam Sanz Pelufo Optica Optometrista

13~fekt'~ FORNELLS CI. Negrete, 42 - Tel. 971 480436 Ciutadella de Menorca CI. Nou, 5 - Tel. 971 37 54 78 Es Mercadal

FG5TG5

BONG5

"SA. NOS

lHA" CAIXA DE &AUARS

Ilentde

1~

"SA

NOS 1RA"

CAIXA DE BALEARS

23

Ilentde

1~

"SA

NOS TRA"

CAIXA DE BALEARS


amb ses festes de Menorca CONSELL INSULAR DE MENORCA

34 - Estiu 2007 - Ventet de Fornells  
34 - Estiu 2007 - Ventet de Fornells  

Ventet de Fornells - Publicació local de dimensions irregulars - Estiu 2007 - Número 34

Advertisement