Page 1

Fusion i Venstres foreninger Ny Masterplan 100 års jubilæum Se organisationsnyt side 14-15 Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune • 2012 - 1

Venstre vil Europa Jacob Ellemann skriver Se side 5

Nordsøen før og nu

Læs om oliens fortid og fremtid Se side 6-7

Varde vil udvikle skole-IT Se siderne 11-13

Varde verdens navle Ihvertfald hvis du spørger Ulla Højgaard se s. 8-9


Generalforsamlinger: VenstreView nr 1 årg. 6 Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune Udgiver: Venstre i Varde Kommune Bladets adresse: Venstre View Porsevej 18, 6800 Varde Bladets internetadresse: www.venstreview.dk Bladets email-adresse: venstreview@gmail.com Ansvarshavende redaktør: Stig Leerbeck Porsevej 18, 6800 Varde Tlf.: 75 26 02 36 stigleerbeck@mac.com I redaktionen: Martin Hansen Tlf.: 75 29 72 61 Grødevej 8, 6823 Ansager martin_h@adr.dk Inge Vad Wodskou Tlf.: 75 22 41 64 Lundvej 26, 6800 Varde wodskou.varde@mail.tele.dk Peder Foldager Tlf: 75 29 81 68 Grønmosevej 13, 6823 Ansager peder.foldager@hansen.mail.dk Peter Zilmer Bjergegade 5, 6870 Ølgod Tlf.: 20 21 81 82 diesel-zilmer@ofir.dk Produktion: SimpleSoft DK Omdeling: Østjyllands Postcenter Oplag: 1400 ekspl. Forsidebilledet: Foto: Fra Maj-arrangement på Varde Torv. Venligst udlånt af Varde Handelsstandsforening

Mød op! Alle ugeaviser er i disse tider fyldt med annoncer med dagsordner og indkaldelse til generalforsamlinger, og mange af dem har Venstre som indbyder.

Karl Barslund Fmd. Venstre i Varde Kommune

Det vidner om at Venstre har en vidt forgrenet organisation, med mange vælgerforeninger og dermed mange engagerede folk i sit bagland. Opfordringen skal lyde; mød op hvor I kan og få indflydelse. Venstre i Varde Kommune afholder sin generalforsamling tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i Horne hallen. Dagsordenen finder du på hjemmesiden www.varde.venstre.dk

Kommunalvalg 2013 Gode resultater

Ud over det vedtægtsbestemte indeholder dagsordnen et punkt, hvor vi skal have vedtaget den opstillingsaftale vi skal gå til valg efter til KV 2013, og et punkt hvor vi skal godkende Venstre i Varde Kommunes Vision og Målsætningsprogram. Begge dele kan findes på hjemmesiden. Når disse punkter er vedtaget er vi klar til ar hyre kandidater, og vi kan vise dem, hvad det er de går ind til. På regionsplan er man også langt fremme i arbejdet med opstillingsaftale og valgprogram.

Det har for mig været en forrygende god periode med masser af gode oplevelser og møde med mange spændende mennesker. Jeg kan nævne: Anne E. Jensen opnåede genvalg til Europaparlamentet, Gylling og Co. fik absolut flertal i Byrådet, Thyge og Preben fik begge sæde i Regionsrådet og Hans Chr. Thoning fik et flot genvalg til Folketinget. Alt sammen noget jeg er glad for og stolt over at have været en del af.

Ny formand

Tak til alle!

Venstre i Varde Kommune skal have ny formand. Det er ikke sådan at den gamle smækker med døren. Han har bare fundet det passende, at der efter en 4 års periode kommer nye kræfter til. Tidspunktet er også valgt af strategiske grunde, vi har nylig overstået et Folketingsvalg og der kan gå en rum tid inden vi skal af sted igen. Der er knap to år til næste KV og RV og vi har det organisatoriske på skinner, det levner en ny formand gode muligheder for at komme lempeligt i gang, og så være klar når det går løs i valgåret 2013.

Jeg har hele tiden følt en stor loyalitet og opbakning rundt om i hele organisationen. Det vil jeg gerne her takke mange gange for, og rette en speciel tak til dem jeg har haft det tætteste samarbejde med. Det er Inger min habile pennefører, Knud Richard den påpasselige kassemester og Kristian min tro afløser. Gylling og de to gruppeformænd Hans Jørgen og Bøje får tak for det gode fortrolige samarbejde. Betty, Hans Chr. og Gunnar får også en tak for et fortroligt og godt samarbejde. Stig skal have æren for Venstre View og tak for indsatsen.

Følg Venstre i Varde på

Underskrevne indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for Venstres og/eller redaktionens holdning. 2


Gylling Haahr Borgmester (V)

❝Danmark skal gå længere på literen❝ Ovenstående er et citat af Lars Løkke Rasmussen fra sidste landsmøde i Venstre, og var også overskriften til Venstres januarmøde i Helle Hallen. Jeg tror og håber, at det efterhånden er ved at gå op for de fleste danskere, at Danmark skal på skrump, og at det også vil komme til at ramme den kommunale service fremover. Det var det, som jeg gang på gang forsøgte at gøre opmærksom på i forbindelse med fremlæggelsen og begrundelsen for sparekataloget for 1½ år siden. Dengang var det lidt svært at skabe gehør her for.

Hvad er det så, vi er oppe imod i øjeblikket? • Der vil være et underskud på statsbudgettet så langt øjet rækker • Der vil være færre til at forsørge flere fremover • Der vil være en forstærket international konkurrence fra Kina, fjernøsten og andre lavindkomstlande. Derfor er der ingen udsigt til flere kroner til kommunerne – nærmere tvært imod.

Historisk Vi har tidligere gennemlevet kriser i Danmark, som vi er kommet godt igennem. Her kan blot nævnes nederlaget i 1864, den store landbrugskrise og udvandringen til Amerika.

Hvad gjorde vi i disse situationer? Vi benyttede os da bl.a. af tre begreber som innovation (f.eks. ny mejeriteknologi), samarbejde (f.eks. andelsbevægelsen – Hjedding andelsmejeri) og endelig kvalitet.

Hvordan kommer vi gennem krisen? Jeg tror, det er nogle af de samme redskaber, vi i Danmark og i kommunerne skal bringe i anvendelse for at komme godt igennem krisen. Alle forventer, at vi gerne skal kunne opretholde samme service i kommunerne med færre midler, og skal det ske, skal vi løbende foretage rationaliseringer, strukturtilpasninger, udbud af opgaver og ikke mindst skal vi være innovative. På det tekniske og administrative område vil der blive tale om øget mekanisering og IT anvendelse, hvilket vi er godt på vej med. På pleje- og omsorgsområdet vil man skulle anvende mere velfærdsteknologi, og det stopper ikke blot ved anvendelse af robotstøvsugere. Vi vil i de kommende år blive præsenteret for mange nye elektroniske hjælpemidler og overvågningsudstyr (velfærdsteknologi), som kan erstatte nogle af de hænder, som kan blive vanskelig at rekruttere fremover. For mig indebærer dette i høj grad en etisk diskussion - hvor langt kan man gå, for til syvende og sidst er det mennesker af kød og blod, vi har med at gøre. 3

I undervisningen vil man også opleve en øget IT anvendelse i de kommende år, og jeg er glad for, at Venstre i byrådet er gået foran i dette spørgsmål. I øjeblikket er vi inde i overvejelser om, hvilke kommunale opgaver, der skal i udbud. For os i Venstre går vi efter at få opgaven løst bedst og billigst. I Danmark er der en lang tradition for at yde en frivillig indsats gennem foreninger og vennekredse. Det er også noget, vi vil komme til at se mere til, i takt med manglen på varme hænder. Dermed mener jeg ikke, at frivillige skal gå ind og tage arbejdet fra vort personale på vore institutioner og skoler, men en øget og mere koordineret indsats fra frivillige, vil være det, som kan være med til at forsøde tilværelsen for vore svageste borgere. Vi har allerede gode erfaringer hermed i Varde kommune gennem en række forsøgsprojekter på ældreinstitutioner og på skoler. Ovenstående kan måske godt lyde noget pessimistisk, men jeg er overbevist om, at sådan vil det blive i en længere tid fremover.

Hvad er vort udgangspunkt? Det er derfor rart at kunne konstatere, at Varde Kommunes udgangspunkt slet ikke er så dårligt, her ved indgangen til et ukendt antal magre år. Vi kan nemlig nu konstatere, At kommunens økonomi er trimmet og i fin balance At vi indtil videre har truffet beslutning om, og er ved at gennemføre de strukturtilpasninger, som er nødvendige på daginstitutionsområdet, skolerne og ældreområdet At stort set alle vores erhvervsvirksomheder er ved godt mod og ser fortrøstningsfuldt på fremtiden At vi har fået skabt et uddannelsesmiljø på Campus, som mange andre kommuner misunder os, og som helt givet vil medvirke til at øge uddannelsesniveauet i Varde Kommune i årene fremover. Lad os derfor sammen tage opgaven op og vise, at vi også kan komme helskindet igennem den nuværende krise.


Afghanistan på en ny måde

Stationsvej 15 · 6800 Varde

Tlf. 75 26 42 82 Biltlf. 40 46 42 82

FRIGØR MERE TID OG FLERE PENGE Lad Itplaneten stå for dine IT-løsninger og spar både ressourcer og penge på driftsbudgettet.

Det er ikke mange uger siden jeg med min tale i Oksbøl sendte hold 13 til Afghanistan – eller hold 1 som vi også ynder at kalde dem. For det er en ny og lidt anderledes opgave vores soldater rejser til Afghanistan for at løse. I tråd med Helmand-planen vil vi nu bevæge os fra en offensiv til en mere defensiv rolle. Fokus skal nu lægges på træning af de afghanske soldater – og de civile opgaver frem for det militære. Mottoet bliver nu: ”så civilt som muligt – så militært som nødvendigt!”. Fokus flyttes altså fra kamp i retning af øget træning, uddannelse og rådgivning samt støttebidrag.

Stadig høj risiko

Ring 76 95 00 30

Oskars Autoværksted

Fra offensiv til defensiv

Ap S

Desværre betyder det ikke, som mange ellers formoder, at risikoen for de danske soldater bliver mindre. Det er stadig et farligt stykke arbejde som de leverer, hvilket understreges af de sørgelige drab, senest på 4 franske soldater fra nogle af de afghanske soldater som er under træning. Men det er samtidig et nødvendigt stykke arbejde, i retningen imod et Afghanistan, hvor afghanerne selv kan tage vare på deres egen sikkerhed.

KØB OG SALG AF BILER

Men vi gør en forskel

Tlf. 75 26 00 88 Fax 76 26 08 08 Horne · Varde

- dit værksted for fremtiden! www.oskarsauto.dk

Det kan virke så uendelig meningsløst, når en ung dansk soldat mister livet i et land, så fjernt fra Danmark. Men vi må huske, da disse soldater har taget dette modige valg, fordi de ønsker at gøre en forskel og fordi de kæmper for - ikke kun afghanernes frihed, men også vores egen. Afghanistan skal ikke være et fristed for terrorister som truer vores frihed, sikkerhed og værdier. Men heldigvis ser begge ting ud til at lykkedes i øjeblikket.

NYHED

Læs View on-line www.venstreview.dk Klik på “Læs Online”

4

Af folketingsmedlem (V) Hans Christian Thoning

Det er sket store forbedringer i Afghanistan siden 2001 – og dag for dag, bliver det et friere, sikrere og bedre sted for afghanerne at bo. 7,5 millioner børn er kommet i skole, heraf er 2,5 millioner piger. Under Taleban var det kun 700.000 drenge. 83 % har nu adgang til sundhedsvæsenet – mod de 9 % i 2002. Ikke mindst ser vi store forbedringer i infrastrukturen og økonomisk, f.eks. er bruttonationalproduktet vokset med over 70 % siden 2002 og væksten fra 2009 til 2010 var på hele 22,5 %.

Vi skal bruge erfaringerne I min tale til soldaterne understregede jeg vigtigheden af en kontinuerlig drøftelse og erfaringsdeling af og fra opgaverne i Afghanistan. Det er vigtigt, at de erfaringer hold 13 gør sig – hurtigt bliver videreformidlet hjem, således at de nye soldater som er under uddannelse, bliver endnu bedre til at tackle de nye udfordringer. Desto bedre vi klarer opgaven med at træne de afghanske soldater, desto bedre er de i stand til at tage vare på deres egen sikkerhed, og det er formålet med dette skifte fra offensiv til defensiv.


”Our new Europe is born” Sådan sagde daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, da han i december 2002 afsluttede det seneste danske EU formandskab. Det var et historisk øjeblik. Fundamentet blev dengang lagt for et Europa, hvor 27 lande - forenet på tværs af gamle skel mellem øst og vest - slog sig sammen i et tæt forpligtende samarbejde om at løse vore fælles problemer. Det var på mange måder det reelle punktum for den kolde krigs opsplittede Europa. Det var stort, og optimismen for Europas fremtid var også stor. Nu har Danmark igen overtaget EU-formandskabet og det er en helt ny situation, Verden, Europa og Danmark står i. Økonomisk fremgang er afløst af krise. Enkelte lande er på randen af bankerot, og lad os bare sige det åbent og ærligt: hele vort europæiske fællesskab er under et meget hårdt pres. Der er også sket markante ændringer i formandskabets rolle. Ikke mindst som følge af oprettelsen af en fælles udenrigstjeneste med en fælles repræsentant; Lady Ashton og en fælles EU-formand; Van Rompuy. Det betyder, at en del af det tidligere så magtfulde formandskab er blevet formindsket da en række af opga-

verne og ansvarsposterne er flyttet til de nye funktioner. Man siger, at et formandskab typisk består af 85 pct. bundne opgaver, 10 pct. kriser og fem pct. af formandskabets egen dagsorden. Men for Danmark ser det bestemt ud til, at krisedelen ender med at sluge mere end 10 pct. af tiden og opmærksomheden. Kunsten for det danske formandskab må være at sikre, at krisedelen minimeres bedst muligt. Ikke ved at ignorere krisen – det er både tåbeligt og umuligt – men minimere den ved at håndtere den.

Opbakning fra Venstre Regeringen kan regne med Venstres opbakning til krisehåndteringen. Vi vil Europa. Vi vil ikke hindre fremdrift. Vi vil tværtimod sikkert ud af dødvandet. Der er brug for den oprydning, som nu er sat i søen i EU, i form af bedre budgetdisciplin, automatiske sanktioner, mv. Der er mere end nogensinde før brug for, at Europa på den punkt rykker sammen økonomisk. Det danske formandskab med Helle Thorning Schmidt i spidsen har haft en både turbulent og hektisk start, hvor det er tydeligt, at regeringen stadigvæk mangler både erfaring og politisk håndelag. Ikke 5

Jacob EllemannJensen MF (V)

mindst den noget splittede tilgang til diskussionerne om en skat på finansielle transaktioner (Tobin-skatten) har medført, at det er noget uklart, hvor Danmark står. Venstres holdning er klar: En skat på finansielle transaktioner vil skade europæisk økonomi langt mere, end den vil gavne. Derfor er vi imod. En sådan skat vil blot flytte en række finansielle institutioner og transaktioner ud af Europa til markeder uden en sådan skat, sådan som det skete for Sverige, da de forsøgte noget tilsvarende, og det vil yderligere vanskeliggøre den økonomiske krise. Venstre vil være en konstruktiv partner for Regeringen i forbindelse med det danske formandskab. Det er for vigtigt for Danmark til at bruge som kampplads for indenrigspolitisk fnidder. Til gengæld må vi kunne forlange, at Regeringen fører en ansvarlig kurs og ikke kommer med tvetydige tilkendegivelser på områder som for eksempel Tobin-skatten.


El-Installationer EL-GĂ…RDEN AlarmanlĂŚg ER OGSĂ… OS TelefonanlĂŚg AntenneanlĂŚg - Radio - Tv Reparation af hĂĽrde hvidevarer

BLĂ…VAND EL-CENTER A/S

Nordsøoli

v/Aut. El-installatør Poul Erik Jessen

KIRKEVEJ 1 6857 BLĂ…VAND

TROLDHOLMVEJ 32 95‘*80‡2.6%‘/

75 27 90 11 www.blaavand-el.dk - en god forbindelse

STRÅTAG Alt tÌkkerarbejde udføres

TÆKKEMAND

HENNING HOLST Navervej 25 ¡ 6800 Varde

Tlf. 75 29 84 65

Den danske olieproduktion har ikke fyldt sÌrligt meget i debatten om fremtidens velfÌrdssamfund. Det var egentligt først ved tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nytürstale 1. januar 2011 at den samfundsmÌssige betydning af olien kom pü den landspolitiske dagsorden. Her var meldingen at den danske olie var ved at slippe op. Og det ville betyde at betydelige indtÌgter til det danske samfund vil falde bort over de kommende ür. Bl.a. over 25 mia. direkte i statskassen hvert ür i beskatning af olien.

Betydningen for Vestjylland For Vestjylland har olien sÌrlig stor betydning. En stor del af de 13.000 arbejdspladser i oliebranchen er nemlig placeret her. Det var da ogsü den vÌsentligste ürsag til at vi for godt et ür siden satte fokus pü betydning af olieproduktionen fra Nordsøen. For et ür siden inviterede vi süledes davÌrende klima- og energiminister Lykke Friis til omrüdet for at blive

Foto: MĂŚrsk pressetjeneste

opdateret pü den faktuelle situation. Og senere fulgte flere besøg og en rÌkke møder.

en partner du kan regne med ... www.partnerrevisionvest.dk Esbjerg ¡ 751816 66

Ă˜lgod ¡ 75 24 61 66

Bavnehøjvej 6 ¡ 6700 Esbjerg

Torvet 2 ¡ 6870 Ă˜lgod

Fortsat store muligheder Olien er ikke sluppet op endnu. Vi har kun hentet ca. 14 % af den olie vi har fundet. Sü der er mange vÌrdier endnu. Det bliver teknisk vanskeligere og samtidigt dyrere at hente de kommende ürs olieproduktion. Og det er ikke muligt at hente alt olien op. Men en udnyttelse pü 50 % er nok et realistisk mül. Efterhünden som teknikken bliver udviklet. Samtidig mü vil heller ikke glemme Arktis. Klimaforandringerne betyder at store mÌngder olie og gas bliver tilgÌngelig – og er dermed endnu en understregning af at olieproduktionen i Danmark ikke synger pü sidste vers.

Varde ¡ 75 22 47 00 KrÌmmergade 7 ¡ 6800 Varde

6


ien, - før og nu tuel genåbning af Nordsøaftalen. Tanken var, at det på meget kort sigt, ville give flere penge i statskassen. Men på mellemlang og lang sigt vil det naturligvis afholde olieselskaberne fra at udvinde olien, og i stedet investere i andre egne af verden, hvor rammevilkårene er bedre. Det har naturligvis skabt en del usikkerhed i branchen og hvis det bliver en realitet, vil det koste arbejdspladser - især i Vestjylland. Og så vil der i løbet af få år blive et meget stort hul i statskassen.

Af folketingsmedlem (V) Hans Christian Thoning

Af Ingeniør, afdelingsleder v. ISC Rådgivende Ingeniører A/S Jens Møller Jensen

Grøn energi

Økonomi For olieselskaberne, A.P.Møller Mærsk, DONG, Hess m.fl. er økonomien også afgørende for hvor meget olie, der hentes op. Nu beskattes olien med ca. 70 %. Her er det formentligt rentabelt at fortsætte til ca. 25 % af olien er indvundet. Hvis olieprisen stiger yderligere lidt mere.

VK-regeringens planer Den tidligere regering var meget opsat på at sikre en løbende tilpasning af rammebetingelserne for olieproduktion i Nordsøen. Målet var at sikre at der produceres olie i de næste 40-50 år, og at der samlet hentes yderlige værdier på ca. 1.000 mia. kr til det danske samfund. Det var i tråd med klimakommissionens anbefalinger, som havde til formål at begrænse udledningen af CO2 og for at undgå at blive afhængige af at importere olie fra ustabile regimer i Mellemøsten. Men det betød ikke, at den tidligere regering ikke havde fokus på behovet for, over tid, at skifte til vedvarende og grønne energikilder. Men da processen er dyr og besværlig – er det nødvendigt med en glidende overgang, der således også er økonomisk ansvarlig.

Regeringen kører en meget høj profil på grøn energi. Derfor skal udbygningen af vindkraft m.m. øges kraftigt. Det er også en flot tanke. Men en dyr løsning at føre ud i livet. Regeringen vil finansiere dette ved en kraftig øgning af energiafgifterne, både for industrien og for private. Så der er ingen tvivl om at det kan mærkes. Regeringen lover en masse grønne arbejdspladser. Sandheden er at vores store vindmølleindustri har en eksportandel på langt over 90 %, så en yderligere udbygning af den danske vindenergiproduktion vil kun i beskedent omfang kunne mærkes på antallet af arbejdspladser. Modsat vil de større energiafgifter yderligere forringe konkurrenceevnen, og koste arbejdspladser, især i industrien. Dermed gambles der ikke kun med økonomien, men også med danske arbejdspladser. Dette understreger blot behovet for en glidende overgang, hvor begge grene kan forenes, uden at den ene må dø på bekostning af den anden.

Venstre kæmper videre Selv om Venstre for tiden er i opposition er det fortsat vigtigt at arbejde for at der produceres olie i Danmark mange år endnu. Ikke mindst til gavn for Vestjylland. Vi vil derfor arbejde for at trække regeringens energilovning i en retning, hvor udbygningen af den grønne energi sker med en hastighed, hvor vores konkurrenceevne ikke forringes og danske arbejdspladser sættes i fare. Og hvis vi kan sikre rimelige rammevilkår for olieproduktionen, vil der fortsat flyde adskillige mia. kr. i statskassen. Og nogle af disse kan så passende bruges til forskning, udvikling og udbygning af den grønne energiproduktion.

Villaer, tilbygninger og sommerhuse. Tilstandsrapporter og energieftersyn. Skole, institution- og erhvervsbyggeri. Bygherrerådgivning og tilsyn.

SSFR regeringens planer Den nye regering har planer om at hæve oliebeskatningen og har derfor i løbet af de sidste måneder åbnet op for en even-

Varde:

Grindsted:

Storegade 1, 6800 Varde

Tranevej 4, 7200 Grindsted

Tlf.: +75 22 22 33 Fax: +75 22 55 32

W W W.GRONNE-JESSEN.DK 7


For mange år siden boede jeg væsentlig længere oppe i Jylland. I en by, jeg aldrig tvivlede på, var verdens navle. Jeg vidste, at Varde var en by i Danmark, men præcist hvor den lå, anede jeg ikke. Det fandt jeg sidenhen ud af. Skæbnen førte mig til denne – nok lidt mindre, men absolut ikke mindre hyggelige by – snarere tvært i mod. Jeg har været bosat i Varde i nu 12 år, og jeg er i dag ikke i tvivl – det er Varde, der er verdens navle. Intet mindre!

Attraktiv handelsby Nok udgør Varde ikke den største plet på landkortet, og det er faktisk rigtig synd, især når man tænker på, hvor meget denne by – dette område – ja hele kommunen har at byde på. Et mekka af kultur, natur og oplevelser. Varde ER unik – herom ingen tvivl. Den stol, jeg sidder på, skal gerne formidle budskabet om Vardes attraktive handelsliv. Gå en tur i Varde indre by, og man vil opleve, at der ikke skal den store formidling til, fordi når man først er landet, er det vanskeligt at løsrive sig. Hele to gågader og mindre stikgader omkranset af et torv i evig forandring. Et bymiljø, der har formået at kombinere det nye og moderne islæt med det gamle og nostalgiske, som vi ej må forglemme, at Vardes historie er bygget op omkring. Som handlende vil man opleve et væld af indbydende specialbutikker, hvor høj service og personlig betjening ikke blot er noget, man taler om, men rent faktisk er det, man praktiserer. Der venter kort sagt kunden en oplevelse uanset hvilken butik, man træder ind i.

Børneloppemarkederne foregår alle torsdag formiddage i juli måned. Det er gratis og fordrer ingen tilmelding

Verd nav


Ulla Højgaard, Varde Handelsstandsforening

dens vle Kulturnatten i Varde byder på et væld af oplevelser for såvel store som små, både i gadebilledet, på torvet som i de enkelte butikker.

Sprudlende aktivitet Varde er også kendt for mange gode aktiviteter, og det uanset årstid, vind og vejr. Tag blot børneloppemarkederne som eksempel. I 2011 oplevede vi så stor en succes for disse markeder, at vi måtte udvide standpladserne på torvet til ned gennem gågaderne. Det var såvel lokale børn, der som naturlig tradition drog af sted for at sælge legetøj fra loftet og få en sjov dag, men der var også rigtig mange ”udefra”,

der kunne fortælle, at man i deres by slet ikke formår en loppemarked-succes som denne. Det kan vi godt være stolte af. Ligeledes vores nostalgiske hestetrukne sporvogn, der sommeren igennem kører gennem byen, ned forbi vores Miniby og Æ Skiw, der også er helt specielle varemærker for Varde som turistby. Hver eneste lørdag i skolernes sommerferie kan man opleve musik på torvet. Her er både lokale amatørbands og professio9

nelle på scenen, og uanset om det er Kim Larsens tekster eller swingende jazztoner, der fyger gennem gaderne, så er én ting sikkert – det er bragende hyggeligt. Kulturnatten står for sig selv som en af de største events på året, hvor hele byen ugen op til emmer af aktivitet og sluttes af med et væld af oplevelser for store og for små fredag aften i selve bymidten. Varde er nissernes by nummer 1. Det må være slået fast, at man netop i Varde får hele pakken, hvad angår juleshopping og julehygge. Den store julekalender på torvet trækker folk fra nær og fjern, og er med til, sammen med vores knap 300 nisser og julesporvognen (se forsiden), at varemærke Varde som en fantastisk julehyggelig by. Stemningen i byen i december måned er ubeskrivelig – fordi de handlende i byen er med til at skabe denne stemning, der gør, at kunderne føler sig velkomne, og at julestress er ikke-eksisterende.

Repræsenterer landsdel Jeg kunne rent faktisk godt blive ved. Jeg er nemlig stolt af at bo i en by, der byder på både puls, stemning, atmosfære og aktivitet året rundt. Varde er kommunens hovedstad, og det er derfor nødvendigt at følge med tiden, være opmærksom på konkurrence, krise og nye tider. Og det både kan og vil vi i Varde. Og når jeg siger Varde, tænker jeg også kommunalt. Fordi det bestemt ikke kun er i selve hovedsædet, man kan få alle disse unikke oplevelser. Vi repræsenterer en helt fantastisk landsdel, der fremstår som noget ganske specielt; vi har hav, strand, skov, feriebyer, unikke virksomheder, spændende specialbutikker og ikke mindst – tusindvis af pragtfulde oplevelser, der bare ligger og venter på at blive set og brugt. Og det skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at fortælle og formidle vidt og bredt – for tænk hvis… ja tænk, hvis der sidder nogen derude, der endnu ikke har opdaget, at Varde er verdens navle…

Ulla Højgaard, holder til i et lokale på det gamle rådhus på torvet- Hun lover kaffe på kanden og lægger gerne øre til gode forslag!


Mødet med min mentor I Venstres folketingsgruppe har vi en frivillig mentor ordning, hvor ”gamle” MF’ere hjælper nye på vej. Siden mit første besøg i Venstres gruppe for et års tid siden, hvor Hans Christian Thoning med jordbunden jysk humor fortalte Venstres håbefulde folketingskandidater om egne oplevelser som nyvalgt folketingsmedlem, havde jeg håbet på og krydset fingre for, at gruppebestyrelsen ville pege på Hans Christian som min mentor. Så stor var glæden, da Venstres gruppeledelse meddelte, at Hans Christian var udpeget til min mentor.

Stor mundfuld Lad det være sagt med det samme – at være nyvalgt MF’er er en ”ordentlig mundfuld” på alle måder: glæde, begejstring, ærefrygt, respekt og ikke mindst spænding omkring, hvad der venter. Selvom jeg igennem to år som kandidat havde haft god tid til at forberede mig på et valg, så var det overvældende, da stemmerne var talt op, og budskabet rungede ud i medierne: 47 nye og gamle MF’er valgt til at tegne et Venstre, som vandt valget, men tabte statsministerposten. Med lyrisk blå himmel over Faaborg, sommerfugle i maven og enorme forventninger til min nye ”arbejdsplads” gik turen med tog til mit første gruppemøde i Venstres gruppe. Nyvalgt MF’er – og hvad så? På Christiansborg bliver en nyvalgt MF’er mødt med en lang række skrevne og ikke mindst uskrevne regler. 10

Mødet i gruppeværelset er den første ”test” i de uskrevne reglers manual: ingen nyvalgte tager plads, før alle ”gamle” medlemmer har valgt plads. Og der stod vi så – 10 nyvalgte – og så os omkring…….heldet var på min side, for midt mellem Hans Christian og Peter Juul sad Malou Aamund tidligere, og nu var pladsen ledig.

Af folketingsmedlem (V) Jane Heitmann Psykiatri- og forebyggelsesordfører

Tages alvorligt At sidde ved siden af min mentor er et stort plus i en travl dagligdag. Det åbner mulighed for, hurtigt, at vende et spørgsmål om dagens afstemning, dagsorden eller procedure omkring talerækken i Folketingssalen. Som nyvalgt giver det ”ro i maven”, at jeg altid kan komme til min mentor med de spørgsmål, som uundgåeligt dukker op hen ad vejen: hvor skal man sætte sig i kirken ved Folketingets åbning, hvilke fordele og ulemper er der ved at dele det politiske liv mellem en kommunalbestyrelse og Christiansborg, hvordan prioriterer man bedst tiden mellem København og kreds, hvordan finder man rundt, hvordan skri-

10

ver man en ordførertale og….. ja – jeg kunne blive ved. Men vigtigst er det, at man som nyvalgt oplever at blive taget alvorligt med de spørgsmål, som melder sig hen ad vejen. I næste måned har bestyrelsen i min lokale Venstre-forening inviteret min mentor til at holde et debatindlæg om turisme. Jeg glæder mig meget til at sidde på sidelinjen og suge til mig – en ting er, at vi deler interessen for hele turismeområdet, men noget helt andet er det, at forude venter en aften med seriøse input til et udfordret erhverv, leveret med glimt i øjet og jordbunden jysk humor. Det sætter vi stor pris på – på Fyn!


IT skal hjælpe de svage elever Vi kender dem fra vores egen skoletid. Børn og unge der sad nederst i klassen, evig stirrende ud af vinduet, ud til friheden, drømmende sig ud på en Massey Ferguson 175 traktor påmonteret en 3 furet plov. En af de oplevelser jeg tit har tænkt tilbage på var Jens. Jens`s stol var ofte tom i klassen. Vi besøgte Jens en af de dage, hvor han burde have været i skole. På en dejlig varm sommerdag gik Jens og mugede i grisestalden. Tænk at være så træt af at gå i skole at man hellere ville muge svin. Jens, som jeg her har kaldt ham, blev i øvrigt en driftig og dygtig landmand.

Forandringernes tid

iPad’en - her med den flotte forside har også været bragt i spil som fremtidens skoleplatform.

Verden forandrer sig med en hastighed vi ikke tidligere har set, behovet for en ungdomsuddannelse er afgørende for det arbejdsliv der venter. Målsætningen er 95% skal have en ungdomsuddannelse. For at nå det mål skal vi have alle med i folkeskolen, det starter i børnehaven hvor leg og læring er en naturlig del af hverdagen, forsætter i 0 – klasse hvor it – programmer med lyd, tal og bogstavtræning (eks.Kaptajn Karlsen) understøtter undervisningen. Det er ligeledes i indskolingen at de børn der har brug for en særlig indsats skal spottes. Der er i dag udviklet programmer (CD-ord) til skrive – læsesvage (ordblinde) børn. IT – rygsækken er et fantastisk hjælperedskab hvor man med skanner og læsepenne kan

Keld Jacobsen (V) Næstformand i udv. f. børn- og undervisning

være med. Her har vi et hængeparti. Vi skal satse massivt på efteruddannelse af lærerne. Vi kan ikke leve med at vore skolebørn opfatter skolen som et digitalt museum. Den verden vore børn befinder sig i er digital, derfor er Venstres udspil på skole IT området helt afgørende for at løfte skolen ind i en ny tidsalder. Det kan kun gå for langsomt. Varde kommunes indsats for Udsatte unge med 9. kl eksamen er af Kommunernes Landsforening blevet sammenlignet. 93 % af udsatte unge i Varde kommune gennemfører en 9 klasses eksamen. Det er som sådan ikke dårlig at være mellem de 15 bedste, men Lemvig og Solrød præsterer 100 %. Det kan vi også i Varde, alt under 100 % er for dårligt. Vi skal kun have et mål:

Vi vil være de bedste!

Læs View før de andre!  ⅔⁷⅔₅₆ ⅜₉₉⅔⁷   ₍  ⅔⁷⅔₅₆ ₇₅⅜₁⅓ ⁹⁰₎ ffi     ⁸⅔₅⅜₀⁶⁸⁵₈₆⅔₇₎₉⅔⁷⅔₅₆₀⅜⁶⁹₎⅓⁸

• Revision • Regnskab • Rådgivning Gunnar Ditlevsen · Alex Nyholm Stormgade 50 · Esbjerg

Læs den på nettet!

Tlf.: 76 12 45 00

www.venstreview.dk

11


Venstre vil ud Byrådsgruppen kom på årets første dage med et klokkeklart udspil på skole IT. Et område som altid har skabt debat og gjorde det også denne her gang, da JV`s regionale journalist valgte en overskift som ikke havde sin gang på jorden i forhold til V udspillet. Udspillet indeholder at det skal være muligt at anvende eget udstyr, og derved undgås at lave dobbelt investeringer i et samfund, hvor økonomien konstant er under pres. De ekstra midler, som V ønsker tilført området kan så anvendes til et løft af de øvrige dele i et effektivt skole IT system. Nemlig et godt netværk, effektive forbindelse, tidssvarende undervisningspro-grammer og uddannelse af lærerkræfterne.

Visionen Byrådsgruppen har vedtaget en vision for fremtidens skole IT i Varde Kommune – nemlig at en ”PC i skolen” fremover er mere naturligt end et penalhus. For at visionen skal blive til virkelig skal følgende ting opfyldes – nemlig at: Det skal være nemt at komme på nettet – en sikker og lynhurtig internet forbindelse for alle Det skal være naturligt at eleverne selv

har deres eget udstyr Aktive redskaberne /programmerne ligger i ”skyen” – ”det online bibliotek” Lærerne skal have IT helt ind under huden og digitale læringsmetoder skal være det naturlige valg Børnene møder lærings IT allerede i børnehave – eksempelvis touchskærme med billedlege At det fremover er en naturlighed at der arbejdes mere på tværs af grænser, skoler og klasser via de virtuelle muligheder – ”et opgør med den traditionelle klassetænkning” og online lektiecafe for både elever og voksne.

Egne pc`er er naturligt i handelsskoler og gymnasier. Lokalt er der også eksempler – nemlig i vores 10. klassecenter på Campus og på Agerbæk Skole har over 80 % af en klasse deres egen pc`er, hvis der er spørger om eleverne vil tage deres med. Resten dækkes let ind af skolens eget udstyr. Der er ikke så langt til målet som noget vil gøre og det kan lade sig gøre. Spørg blot i Nyborg Kommune, som i dag praktiserer det…

Hvis man kan bygge en motorvej via privat/offentligt samarbejde kan man måske også gøre noget indenfor skole IT – lad os få undersøgt mulighederne, da eleverne og lærerne har behov for det bedste….

Vi hører om logon tider på op til 20 minutter i dag – så er der 25 minutter tilbage af en time. V`s visioner siger 1 min. for at lave en simpel logon.

12

Vi vil ikke lave en teknologi debat i visionsfasen. Når en cykelsti første gang bringes i spil taler man heller ikke om type af belægningen. Det kommer først efter en forvaltningsbehandling og dette ønsker vi også skal ske med skole IT og Varde Kommune har faktisk et velfungerende tværgående IT udvalg og mon ikke de er i gang efter dette politiske udspil!

Understøtter Viva Varde Ovennævnte er ambitiøst og kræver at alle relevante partnere deltager aktivt og konstruktivt for at skabe et unik, fremtidssikret og effektiv læringsmiljø. Derudover skal der tænkes alternativt for at sikre det markante løft, som der er behov for. Det er nødvendigt at der ydes en ekstraordinær vilje fra politikere, for-


dvikle skole IT valtningen, skoleledelsen, lærer og forældre. Relevante eksterne partnere skal også kunne drages i spil, så vi får en løsning som er med til at sikre vores overordnet mål om at 95 % af en årgang får en uddannel-se. Eksempelvis leverandører som vil kunne levere en elevtid pc til en meget stærk pris – f.eks. Kr. 130,- pr. måned inkl. en supportpakke. VivaVarde`s vision om at skabe Danmarks mest digitale kommune skal understøttes. Derfor sigter V efter at fordoble den årlige driftsbudgetramme fra Kr. 466 pr. elev til Kr. 1.000, så programudvalget er til stede for alle klassetrin og niveauer.

Iflg. Danmarks Statistik fra april 2011 har 98 % af alle danske børn adgang til en pc`er ligesom over halvdelen af alle børnefamilier råder over mindst en pc pr. familiemedlem. Der er ikke så langt til målet, som nogle vil gøre det til.

Ingen elev kommer til at stå uden en pc`er i fremtiden. Enten har man sin egen eller også stiller skolen en god pc`er til rådighed.

Der skal laves et løft på opgraderingen af netværk i skolerne, så alle kan komme på uden problemer og fiberforbindelserne skal understøtte disse krav. Et afgørende punkt for at tingene lykkes er, at skolerne vil og at lærerne anvender de muligheder, som der stilles til rådighed. Derfor er et meget væsentlig del af V udspillet uddannelse af lærere, så de anvender

Peter Nielsen (V) Medl. af udv. børn- og undervisning

IT på et samlet højt niveau. I udspillet er der anbefalet at der gennemsnitlig anvendes min. 30 timer pr. lærer til årlig uddannelse og at de forsøges skabt via en optimering af lærertidsaftalen.

Den sidste bog er købt til et skolebibliotek og snart en masse tomme hyldemeter – fremover har vi et mediaværksted med kun online materiale.

Udtalelse om Nyborg Kommunes løsning: Deres løsning, hvor elevernes egen udstyr anvendes, vedligeholdelses på deltid af blot en it medarbejder og med begrænset midler må man vælge den løsning, som giver største effekt – nemlig at give eleverne mulighederne for at tage deres egen pc`er med.

V – tankegangen er ikke helt skæv, når flere kommuner har ringet flere gange og ser det en som den rigtige løsning. Blandt andet en københavnsk forstadskommune, som vi er sammenlignelig med på mange områder og gerne vil høre om Vardemodellen.

Forældrene skal acceptere at børnene har let ved at anvende en pc`er og hurtigt kan meget. Derfor kan man jo sagtens hjælpe hinanden, når man skal have klaret lektierne

13


www.gaardesmede.dk

Gårde Smede- og Maskinforretning A/S Stationsbakken 13

75 24 10 66 Traktorer - Landbrugsmaskiner Aut. VVS installation

SKAL DE BYGGE? LØSDRIFTSTALDE PARCELHUSE SOMMERHUSE TILBYGNINGER samt REPARATIONER

Ny masterplan 2012-2015 Kandidatbestyrelsen er igen trukket i arbejdstøjet, for vi ved jo ikke hvor længe det varer, inden der bliver udskrevet folketingsvalg. Såfremt den nuværende regering sidder perioden ud, skal vi have folketingsvalg senest den 15. september 2015. Vi er klar såfremt, der skulle blive udskrevet valg i utide, men ellers er vi i gang med masterplanen for 2012-2015.

Byrådsvalg 2013 I perioden fra de nye byrådskandidater er valgt i foråret 2013, til valget i november 2013, laver vi nogle fælles arrangementer, med de enkelte kandidater, og Hana Christian Thoning, til gavn for begge.

”Mød din politiker” i april/maj 2012 Afholdes som udgangspunkt i Helle-området. Dog planlægges mere dynamisk, så hvis der er mulighed for et godt arrangement

Formand for kandidatbestyrelsen, Gunnar Ditlevsen

med en aktuel sag et andet sted, prioriteres dette.

Møde med nye medlemmer Det overvejes at lave et særligt arrangement for nye V-medlemmer i kommunen. Her introduces folketingsmedlem og byrådsmedlemmer, og den direkte kontakt skabes. Kandidatbestyrelsen besøger folketinget og Hans Christian Thoning den 24. og 25. maj 2012. Hans Christian Thoning fylder 60 år den 20. februar 2012, fra kandidatbestyrelsen skal der lyde et hjerteligt tillykke.

Højvangvej 9 • Nordenskov • 6800 Varde

• Alt i landbrugsarbejde • Entreprenørarbejde • Kloakarbejde • Anlægsarbejde • Skovrydning • Dræning

100 års jubilæumsfest

Kvalitet er aldrig en tilfældighed, men resultatet af en målbevidst indsats!

Hodde-Tistrup Venstreforening indbyder til reception i anledning af foreningens 100 års jubilæum torsdag den 8. marts kl. 18.00 i Hodde-Tistrup Hallen.

Tlf. 75 29 85 88 • www.skamstrup.dk

Læs View før de andre!

Aftenens festtaler vil blive offentliggjort i lokalpressen

Læs den på nettet! www.venstreview.dk

Alle er meget velkomne 14


Fusion i foreningsverdenen:

Bestyrelsen 2011/12

Kræfterne forenes

Formand.: Karl Barslund, tlf. 75 28 89 79 barslund@hennebjerg.dk

Svære tider kræver svære beslutninger

Næstformand (genf. valgt): Kristian Sigaard Tlf. 75 24 54 97 · sigaard@bbsyd.dk

Alslev Venstre Vælgerforening fik på generalforsamlingen i foråret 2011 medlemmernes bemyndigelse til at søge fusion med Varde Venstre.

Kasserer/Janderup Billum: Knud Richard Thomsen Tlf. 75 25 80 52 knudrichard@bbsyd.dk

Der var til generalforsamlingen ikke mere end 4-5 flere fremmødte end den siddende bestyrelse - interessen for politik er ebbet ud i den lille by. Formanden ønskede efter mere end 20 år i organisationstjeneste at takke af, hvilket også var tilfældet for andre i bestyrelsen. Ingen valgte til byrådet i byen, hverken til os eller andre partier - stemmerne går enten til listen eller til andre profiler i kommunen. Medlemstal, der er dalet til et niveau, hvor overskuddet på kontingentet efter betaling til kredsen end ikke kunne betale annoncen til den årlige generalforsamling samt frygt for medlemsflugt ved kontingentforhøjelser, gjorde at den lille forening stille men sikkert svandt ind. Flere og flere medlemmer faldt fra - de fleste fordi de nu ligger på kirkegården og det var svært at trække nye til - alle har nok i deres og tror ikke på at medlemsskab af en vælgerforening forandrer noget.

Længst levende Som en trøst i alt dette kan vi dog konstatere at vi med ca. 100 år på bagen blev den længst levende vælgerforening i byen. Nærheden til Varde i mange andre sam-

Af Torben Pallesen, afgående formand for Venstre i Alslev

Sekretær, Genf.valgt Inger Nielsen, tlf. 75 26 41 71 ingerverner@gmail.com Alslev: Torben Pallesen, tlf. 32 16 98 64 torben.pallesen@gmail.com

menhænge, gør det naturligt at fusionere hermed og vi håber, at vi med forenede kræfter kan være med til at holde byen i liberalt/borgerlige hænder fremover også. Medlemmer fra Alslev Venstre overføres til Varde Venstre og vil snart få besøg af repræsentanter fra den gamle bestyrelse, der opkræver kontingent. Da der er lidt forskel i kontingentet mellem Alslev og Varde, er det blevet besluttet, at der over de næste 3 år vil ske en gradvis opjustering heraf til Vardes niveau - forskellen dækkes i denne periode af en del af den formue, der var i Alslev Venste ved sammenlægningen. Flere fra bestyrelsen i Alslev har takket ja til at stille op på genealforsamlingen i Varde Venstre og der skal derfor lyde en opfordring til at møde frem den 28.02.12 og sikre at vi har et par repræsentanter i den nye bestyrelse. Fra den afgående bestyrelse i Alslev skal lyde en tak til de medlemmer som gennem årene trofast har holdt ved og bakket op om vore beslutniinger. En epoke i Venstres vestjyske historie er afsluttet - trist men sandt.

Blåbjerg: Ib Hansen Tlf. 75 25 14 34 · anib@bbsyd.dk Blåvandshuk: Peter Nielsen, tlf. 51 90 37 25 pena@varde.dk Fåborg/Agerbæk: Henrik Sørensen Tlf. 75 19 67 09 · mari-an@bbsyd.dk Hodde/Tistrup: Carsten Mortensen Tlf. 75 29 96 29 · dmcm@mail.dk Horne/Sig: Mads Sørensen Tlf. 21 26 81 53 madsfarmer@yahoo.com Næsbjerg: Elin Baunsgård Uhre Tlf. 75 26 71 49 · uhre@tdcadsl.dk Skovlund/Ansager: Brian Falk Tlf. 41 62 63 71 · mail@brianfalk.dk Starup: Steffen Feddersen Tlf. 61 20 92 46 steffen.feddersen@kinnarps.dk Varde:Thomas Peder Rosenberg Tlf. 20 48 05 07 rosengaarden@post.tele.dk Ølgod og omegns: Bent N. Rasmussen Tlf. 75 24 62 81 · bnras@sol.dk Øse: Peder Foldager Tlf. 75 29 81 68 peder.foldager@hansen.mail.dk Årre: Niels Bach Tlf. 75 19 24 94 · niels.bach@c.dk

For alle Vardes medlemmer!

LOF: Carsten Mølholm Tlf. 75 26 72 88 · moelholmgaard@hotmail.com

Tirsdag den 13. marts 2012:

VU: Lærke Sillesen laerke11@sol.dk

Generalforsamling kl. 19.00 i Horne Hallen Ny formand og nyt partiprogram På dagsordenen vil bl.a. være valg af ny formand idet den nuværende Karl Barslund takker af efter 4 år på posten. Også foreningens sekretær gennem mange år Inger Nielsen har meddelt sin afgang. Da vi næste år går ind i et valgår, skal der

Genf.valgt: Stig Leerbeck Tlf. 75 26 02 36 stigleerbeck@mac.com Genf.valgt: Stanley Johansen Tlf. 20 99 52 07 hennegaard@privat.dk

dennegang tages stilling til både opstillingsaftale og Visions- og Målsætningsprogram. Efter generalforsamling. Politisk drøftelse med vores politikere. Alle Venstre medlemmer i Varde kommune er velkommen og har stemmeret.

Regionsbestyrelsesmedlem Niels Åge Henriksen Tlf. 75 25 03 84 · topgaard@ofir.dk

Se mere på: www.varde-venstre.dk

Byrådets rep: Bøje Meiner Jensen Tlf. 75 24 50 50, bomj@varde.dk

15

Fmd kandidat bestyrelsen: Gunnar Ditlevsen, tlf. 75 26 02 99 g.ditlevsen@gmail.com


Afsenderadresse: VenstreView , Lundvej 26, 6800 Varde

Af Torben Pallesen

Kick-Start

- Vejen væk fra fuld beskæftigelse. Vores ledighed ligger pt. på et niveau som daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen i 1992 betegnede som målet for sin kamp mod ledigheden: - Den absolutte nedre grænse for ledighed også kaldet "Fuld beskæftigelse." Med udgangspunkt i tilstanden "Fuld beskæftigelse" har regeringen en såkaldt "Kick-Start" pakke i ærmet. En net lille pakke til 18,7 mia. betalt med skattepenge. Målet er at der skal mere gang i de offenlige anlægsinvesteringer - fuld fart på byggeriet. Den offenlige boligmasse renoveres og udbygges for disse penge: Ritt Bjerregård havde som overborgmester i København bebudet 5.000 nye lejligheder med en husleje under i 5.000 månedligt i hovedstaden... Byggebranchen nyder kortvarigt godt heraf...og bagefter skal disse anlægsinvesteringer vedligeholdes - også for skatteydernes penge.

0,9 mio pr. Job CEPOS har beregnet, at de 18,7 mia. vil skabe 21.000 nye jobs - på den korte bane - gennemsnitspris 890.000 pr. stilling. Det triste er, at midlerne ene og alene bruges til nationalt forbrug ikke én krone ekstra ser ud til at blive hentet ind over landegrænsen -

tværtimod vil en del af pengene strømme ud af landet i form at øget import til byggeriet. Mange af de som kommer i arbejde som følge af "Kick-Start" er ofte ikke de mest kvalificerede. n erhvervsleder berettede forleden om, at de ved nedskæringen under finanskrisen oplevede samme produktivitet på trods af, at man havde skåret de svageste 10 % af de ansatte bort - ansatte der var kommet til under boomet forud; men som man efterfølgende måtte erkende ikke burde have været ansat. Den samme læring vil gøre sig gældende hér - med faldende effektivitet til følge. Så længe der ikke sker tiltag som forbedrer vores konkurrenceevne (eksempelvis lavere skat = mindre lønpres og andre motiverende tiltag) så vil vi alt andet lige blot fodre hunden med sin egen hale - kagen vi alle skal dele bliver mindre og mindre - der kommer ikke nyt til udefra.

E

Atter en gang må man sande at kerneværdien i socialismen er gøre alle fattigere ved at bruge andres penge.

k!!! parket Husé S en t re sid menm m m o K å hje nstre.dk p de.ve var 16

VenstreView 2012/1  
VenstreView 2012/1  

Medlemsblad for Venstre i Varde. Nordsøolien - Ulla Højgaard - Afghanistan - EU - Skole-IT

Advertisement