Page 1

Side 1

2. udgave. Oktober 2013.

AMAGERLAND Til samtlige husstande 2. udgave. Oktober 2013.

Tårnby vokser I Tårnby har skraldespandene udsigt over Øresund! Skal vi ikke i stedet give den udsigt til borgerne? Ladegårdskvarteret står øde og nedslidt hen. Skulle vi ikke hellere bruge det område til arbejdspladser, grønne områder og nye boliger? Hovedstaden har forandret sig. Metroen har bragt Tårnby i centrum. Der er et hav af muligheder for fornyelse i Tårnby, hvis vi tør og vil. Læs på side 4-6 om vækst i Tårnby og visionerne for de nye områder.

Det skal være lettere at være borger i Tårnby Tårnby er et godt sted at bo. Hvis man har det godt. Straks værre er det, hvis man får brug for hjælp fra kommunen. Læs på side 8 om vores bud på, hvordan Tårnby kan blive et bedre sted for dem, som har

Får rideskolen lov at leve?

behov for en hjælpende hånd.

Amagerlands Rideskole kæmper en kamp for overlevelse. Rideskolen med 250 elever gør et stort

Lysere udsigter til flere arbejdspladser i kommunen Det skal være lettere at drive virksomhed i Tårnby! Læs mere på side 13

Unge stemmer Tårnby skal have et fristed for vores unge mellem 15 og 26. Et sted, hvor de kan være sig selv, hvor de kan komme frit, og hvor de kan være sammen. Hvor de kan pleje deres egne interesser inden døre

Din lokale fagmand i grafiske løsninger.

eller dyrke motion uden døre. Liv de Wit

• Lige fra hjemmesider til tryksagsproduktion og skiltning

og Astrid Stanley har fundet det perfekte

www.flexagraf.dk • +45 70 200 666

sted, og de vil have det sat i gang nu! Læs om deres planer på side 16.

arbejde for det nære miljø på Vestamager, men alligevel har de måttet kæmpe i årevis med en forvaltning og en borgmester, som næsten fik held til at lukke rideskolen. Klarer de skærene? Læs deres fortælling på side 3.


Side 2

2. udgave. Oktober 2013.

Op af sofaen! Ved folketingsvalget i 2011 blev Tårnby - stik mod

ger bliver truffet af kommunalbestyrelsen og

al forventning - en blå kommune. Venstre fordob-

ikke i Folketinget, som mange så fejlagtigt tror.

lede sine stemmer i forhold til kommunalvalget i

Kommunalvalget er ubestridt det valg, der har

2009. Det kan der være mange grunde til, men det

mest indflydelse på borgernes dagligdag.

indlysende er, at der er mange stemmer i vores kommune, der bare venter på at få afgørende ind-

Den frie og lige valgret ses som et af de grund-

flydelse.

læggende idealer i det demokratiske samfund. Derfor er det i stemmeboksen, vi som borgere har

Hvis vi skal gøre Tårnby kommune endnu bedre at

den største indflydelse på den politik, der føres

bo i, er det afgørende, at alle de stemmer bliver

i kommunen. Så kom og vær med på valgdagen.

afgivet ved kommunalvalget d. 19. november. Så vil Venstre få afgørende indflydelse på Tårnbys

Gør din indflydelse gældende, vær med til at

fremtid – og forhåbentlig også borgmesterposten.

give Tårnby den fornyelse, som kommunen har

Derfor er det nu, vi skal mønstre alle stemmer,

brug for. Tiden er ikke til sofavælgere.

der ønsker forandring og fornyelse. Lokalpolitik former i den grad den dagligdag, vi alle lever i. Alle de borgernære beslutnin-

Michael Jellesmark Formand Venstre i Tårnby

Venstre på Skottegårdsmarkedet

Skottegårdsmarkedet i september var velsignet af en dejlig sensommersol. Igen i år var Venstre selvfølgelig mødt talstærkt frem – og man kunne mærke at det er valgår. Vi havde fået følgeskab af de fleste andre partier. Vore kandidater til kommunalvalget siger tak for en dejlig dag til både markedets gæster og vores politiske medspillere.


Side 3

2. udgave. Oktober 2013.

Amagerlands Rideskole

– ikke bare en rideskole…

stopper det ikke, denne afgørelse nedlægger Henrik Zimino veto mod, for første gang i sin lange karriere som borgmester, idet han mener, at kommunalbestyrelsen ikke lovligt kan meddele dispensation fra lokalplanens formåls- eller anvendelsesbestemmelser, som det er tilfældet i den pågældende sag og med en begrundelse udelukkende baseret på ændring af lov om hold af heste, hvilket strider i mod Zimino skrivelse af 22.11.2011, hvor han direkte skriver, at der ikke er noget juridisk til hinder for de planer, Sara har med sin rideskole. Sara har under hele denne proces været nødt til at hyre advokat, arkitekt samt en landmåler, der kan levere det nødvendige materiale til kommunen, da Teknisk Forvaltning, der sidder med sagen i Tårnby Kommune, har været meget længe om at være behjælpelig med, hvilke informationer og materialer, der er behov for, for at man kan få lukket sagen. I skrivende stund er sagen stadig pågående, og børn, unge og forældre krydser fingre for, at sagen snart er slut, så de Sara Silke på rideskolen sammen med børn og forældre

kan beholde deres rideskole.

Amagerlands Rideskole huser ca. 250 elever. Det

at skabe en lektiecafe for de unge med en fagligt

er en rideskole for alle, der er fritidsklubber, der

uddannet person. ”Det er utrolig vigtigt for mig,

Det vil være et stort tab for alle, der har deres

kommer og rider som en del af deres aktivitets-

at de mange børn og unge, der nyder stedet, ikke

gang herude, hvis sagen ikke snart bliver afslut-

plan, der er handicap ridning, der er ”almindeli-

forsømmer deres skolepligter”, udtaler Sara.

tet.

er tale om en rideskole, hvor der er plads til alle,

Vi krydser fingrene

Hvad gør vi så?

og hvor der er højt til loftet.

Dette sted, som gør så meget for børn og unge -

Det spørgsmål har Sara fået stillet rigtig mange

som er med til at holde dem ude af ballade ved

gange af børn, unge og forældre, og svaret er

Men det er ikke kun eleverne, der kommer – nej,

at lære dem at tage ansvar og bruge deres fritid

entydigt – ”hvis det nuværende styre i kommu-

de medbringer hele familien samt venner – og de

på bedste vis, har i mange år kæmpet med kom-

ne ikke snart giver slip på denne ulige og højst

nyder godt af rideskolens sociale samvær, især

munen om berettigelse af sin tilstedeværelse.

mærkværdige kamp, så må jeg lukke stedet”

med alle dyrene på rideskolen, som udover heste

Rideskolen er fanget af en kommune, der gør alt

udtaler Sara.

også huser katte, geder, hund, høns, kaniner, et

for at spænde ben. Hvorfor? – er der ingen der

æsel og ikke mindst papegøjen – Gøjser.

ved.

ge” rideskoleelever og konkurrenceryttere. Der

Rytterstuen, som er stedets lille hyggelige café,

For børnene og de unge vil det betyde et værested mindre, hvor de sunde interesser dyrkes, og

hvor mad og drikke kan købes til meget billige

Det hele startede med en ny hestelov, der sæt-

penge, er godt besøgt og især i weekenden, er

ter yderligere fokus på dyrevelfærd. Den nye

der stor aktivitet, hvor børnene og deres familier

lov betyder, at Amagerland Rideskole enten skal

Bak op om at bevare dette unikke sted, gør din

ofte tilbringer mange timer.

have mere udenomsplads til hestefolde, eller

stemme gældende ved kommunalvalget, så vore

færre rideskoleheste og dermed færre elever.

børn og unge kan fortsætte med at udleve deres

Ud over at fungere som en seriøs rideskole, fun-

Heldigvis er nabomarken til salg, og den er ideel

drømme, lære at tage ansvar og bruge deres fri-

gerer stedet i høj grad også som udflugtsmål for

til hestefolde. Sara og sælger laver en forkøbsaf-

tid på noget, der giver mening.

mange småbørnsfamilier, hvor pengene ikke er så

tale, og så skal nødvendige tilladelser indhentes.

store. De nyder deres madpakker ved bænkene

Så starter flere års tovtrækkeri med kommunen,

og får en hyggelig snak med indehaver Sara Silke

som nægter at give de nødvendige tilladelser -

Jacobsen eller andre, der altid ”hænger ud” på

ingen ved hvorfor.

hvor mangfoldigheden lever.

stedet. Sagen bliver behandlet på et byrådsmøde den I hverdagen er der stor aktivitet, og rideskolen

30.10.12, hvor samtlige politiske partier – und-

fungerer også som værested for unge. Her bliver

tagen socialdemokratiet stemte for. Dette gav

der lavet lektier sammen, og børnene lærer den

rideskolen et flertal i kommunalbestyrelsen,

ansvarlighed, der skal til – for derefter at dyrke

og nu tror Sara, at sagen endelig er afsluttet,

deres fælles interesse. Sara leger med tanken om

og hun kan iværksætte de nye tiltag. Men her

Tlf. 32 53 06 11


Side 4

2. udgave. Oktober 2013.

Tårnby i vækst ”Der er ikke mere at gøre i Tårnby. Kommunen er

- Vores unge har ikke noget sted at være! Når

muligt for vores unge mennesker at blive boende

fuldt udbygget – der er ikke rum for nye ideer. Vi

man bliver 15 i Tårnby er der ikke noget sted at

i kommunen og skabe sig et liv hos os.

er færdige!” Sådan lyder det tit, når der tænkes

samles. Det betyder, at de unge hænger ud på

nyt i Tårnby. Sagen er bare, at det passer ikke!

gaderne, og så er det at nogle kan få dårlige ide-

- Vi har store erhvervsområder – primært i kvar-

er. Alt for mange er kommet ud til en beskadiget

teret ved Ladegårdsvej – hvor fantastisk attrakti-

Tårnby er en kommune med fantastiske omgi-

bil, fordi nogle unge har kedet sig. Vi har brug

ve kvadratmeter enten står tomme og forfalder,

velser og muligheder: Omgivet af en pulserende

for et sted til de unge, hvor rollemodellerne kan

eller de er optaget af virksomheder med få

hovedstad mod nord; det smukke Øresund mod

blande sig med de mere vilde. Hvor frivillige vej-

arbejdspladser. Derved går kommunen glip af de

øst, hvor Danmarks eneste internationale bro

ledere fra lokalsamfundet kan give de unge lidt

helt almindelige arbejdspladser – og boligområ-

forbinder os til Sverige; den grønne fælled mod

hjælp til at finde deres egne, sunde interesser,

der – som en god planlægning ville kunne give os.

vest; Skandinaviens største lufthavn mod syd; en

og forhåbentligt også inspiration til at skabe sig

enestående infrastruktur med motorvej, togsta-

en uddannelse og et godt liv.

på! Venstre i Tårnby har to helt konkrete forslag,

tioner og metro-stationer. - Vi mangler et sted, hvor iværksættere kan finde Tiden har været god ved Tårnby: Vi er gået fra at

Det kan friske øjne se mange mulige løsninger som vi gerne vil arbejde videre med:

sammen i åbne landskaber. Helst sammen med

Væveriet – hjørnet ved Saltværksvej og region. Det betyder også, at nogle af kommunens skabe en sund virksomhed: Advokater, revisorer Amager Strandvej ligge i en udkant til at ligge helt centralt i vores

de kompetencer, som er så nødvendige for at

bygninger og arealer har fået en anden værdi

og så videre.

end tidligere. Det skal vi vænne os til, og det

Kommunen ejer allerede i dag en unik grund ved hjørnet på Saltværksvej og Amager Strandvej -

skal vi udnytte! Det betyder nemlig, at nogle af

- Vi mangler et fyrtårn, som kan blive til et cen-

med udsigt ud over grønne arealer, Øresund og

kommunens udfordringer kan løses, uden at det

trum for liv, der viser Tårnbys potentiale som

lufthavnen. En historierig fabriksbygning, som

koster en bondegård. Vi kan få en bedre by med

centrum for erhvervsliv og bolig. Et fyrtårn, som

engang dannede rammer om et væveri. I dag står

flere muligheder – uden at ødelægge kommunens

i omtale rækker ud over kommunens grænser og

bygningen desværre i forfald. Noget af den bru-

økonomi.

giver ry som en kommune i fremdrift.

ges fornuftigt til galleri (Plyssen), mens andet

Og hvad for nogle udfordringer kan vi så løse, hvis vi ser på vores kommune med friske øjne?

bruges til administration og ungeaktivering. - Vi mangler ungdomsboliger. Det skal være

Langt de fleste kvadratmeter – med en fanta-


Side 5

2. udgave. Oktober 2013.

stisk udsigt over Øresund – bebos af kommunens

meter og nyde godt af de unikke omgivelser og

Meget gerne med en udendørs bevægelsespark,

brugte skraldespande. Skraldespandene har ikke

den optimale infrastruktur. Her kan skabes nye

hvor de kan skate, klatre og spille bold.

meget glæde af hverken de nærliggende metro-

arbejdspladser til kommunen. Det er et stort projekt og vil koste megen fan-

stationer, lufthavnen eller de gode forbindelser Vi forestiller os ungdomsboliger, så vores unge

tasi, undersøgelser og planlægning. Men grunden

kan blive i vores by.

har fra starten en stor værdi – i samarbejde med

Det kan vi gøre bedre!

Og så forestiller vi os – på det frie rum mod Bøjle-

de rigtige erhvervsfolk vil det kunne gøres, uden

Vi forestiller os, at Væveriet gentænkes. Det skal

vej – at der skabes et frirum for vores unge, hvor

at kommunen på sigt skal bruge af formuen.

være et område, som summer af liv, både om

de får lov til på egne betingelser at skabe sig et

dagen og om aftenen. Et fristed for de unge og

godt sted at være og opdyrke fritidsinteresser.

til motorvejsnettet.

et spændende sted at bo eller besøge for mennesker og erhvervsvirksomheder. Vi forestiller os et grundplan, hvor der skabes et spændende uderum med restauranter, der får en flot udsigt over Øresund. Et oplagt sted at standse for folk med gøremål på havnen, i Scanport, Den Blå Planet eller i øvrigt i kommunen. Vi forestiller os åbne kontorlandskaber i de gamle produktionshaller, hvor små iværksættere og mindre virksomheder kan få gode vilkår og spændende rammer for at få deres virksomheder til at blomstre og skabe arbejdspladser. Vi forestiller os et tårn, hvor større erhvervsvirksomheder kan flytte ind på spændende kvadrat-


Side 6

2. udgave. Oktober 2013.

Tårnby i vækst fortsat...

Nyt liv i Ladegårdskvarteret Kvarteret blev for mange år siden indrettet til

det, så der skabes plads til gode, almindelige

Vi forestiller os en lang planlægningsperiode,

erhvervsområde, primært logistik. Nu fremstår

arbejdspladser, gode boliger til nye borgere, par-

hvor man går i dialog med institutioner, virksom-

det – med nogle undtagelser – som en spøgelses-

kområder, og selvfølgelig også mange af de eksi-

heder og foreninger i området og deres naboer.

by med dårligt vedligeholdte veje, store tomme

sterende institutioner og arbejdspladser. Med

Det skal munde ud i en lokalplan og investerings-

områder og utilfredse naboer, som ikke bryder

andre ord – en ny bydel, som bliver et løft for

plan, som gør en ny bydel mulig.

sig om kvarteret. Virksomhederne der får ikke

kommunen og for de borgere, som bor omkring

meget nytte af den centrale placering ved Øre-

den.

Området er primært erhvervsområde, og ejerne skal derfor selvfølgelig med på råd. Vi er dog for-

stad Metro og Station. Også det er et stort projekt – men det er måske

trøstningsfulde om, at sådan en dialog vil være

Det område kan vi få meget mere ud af - men det

DET største projekt, som kan drive kommunen

positiv. Området vil stige voldsomt i værdi, hvis

kræver arbejde og planlægning!

frem og sikre, at vi også i fremtiden kan skabe

det nytænkes – og dermed er heller ikke dette et

arbejdspladser, velfærd og trivsel til vores kom-

projekt, som trækker på kommunens pengekasse,

mune.

når først lokalplanen er på plads.

Vi forestiller os en total gentænkning af områ-

Dortes Foder og Dyreartikler Løjtegårdsvej 171 2770 Kastrup tlf: 32533400 www.foderogdyreartikler.dk Vi har et stort udvalg i foder og tilbehør til dit kæledyr. Kom indenfor og få råd og

Bjørnbaksvej 12, 2770 Kastrup Tlf. 32518083 51506060 lars-jakobsen@tdcspace.dk www.larsjakobsen.dk

vejledning af vort professionelle team, som er bestående af Janne og Dorte.

Medlem af:


Side 7

2. udgave. Oktober 2013.

Interview med borgmesterkandidaten Frants Nielsen står i spidsen for Venstres stærke

nok. Helt konkret foreslår jeg at kigge nærmere

dringer. Og så selvfølgelig er det enormt vigtigt

hold til kommunalvalget i november. Efter 97 år

på det nedslidte erhvervsområde ved Ladegårds-

at give gode vilkår for det lokale erhvervsliv, så

med det samme styre er det tid til fornyelse!

kvarteret og på det gamle, smukke væveri på

de kan skabe arbejdspladser og dermed velfærd.

Men hvem er Frants, og hvad vil han gøre på

hjørnet mellem Amager Strandvej og Saltværks-

Det er helt nødvendigt for at skabe et samfund,

borgmesterposten?

vej. Men der er nok at tage fat på for et par fri-

vi kan være stolte af.

ske øjne! Frants er 40 år, er uddannet jurist og har siden taget en HD i Ledelse. Det har bragt ham til en stilling som vicedirektør for Henning Larsen Architects – en international arkitektvirksomhed med 200 ansatte fordelt på seks lande. Her er Frants ansvarlig for driften, og han har stået i spidsen for oprettelsen af de internationale afdelinger. Privat bor han på Vestamager med sin familie. Tiden går mest med familien og politik, men der bliver også tid til motion på fælleden. Du har da et godt job! Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jeg er rigtigt glad for mit arbejde. Det er spændende at arbejde i byggebranchen sammen med mange forskellige mennesker. Men jeg har de sidste år gået rundt i Tårnby og tænkt, at vores by kan meget mere, end vi får ud af den i dag. Der er mange muligheder, og meget der kan gøres bedre. Og jeg tror – i al ubeskedenhed – at jeg kan være med til at skabe en tiltrængt fornyelse i Tårnby. Min holdning er, at hvis man vil have noget ændret, så må man selv gøre noget ved det. Det nytter ikke noget bare at brokke sig. Går det da ikke meget godt i Tårnby? Tårnby har en sund økonomi. Der er gode foreningsmuligheder. Og hvis man ikke har brug for kommunen, er Tårnby et godt sted at bo. Men den gode økonomi er også skabt på baggrund af en manglende udvikling. Vi har ikke fokuseret nok på vores skolesystem, og det betyder, at alt for mange unge i Tårnby ikke får en uddannelse, og alt for mange har derfor dårligere muligheder for at skabe sig et godt liv. Det kan vi ikke være bekendt over for vores unge. Det skal vi have gjort noget ved! Samtidigt er der enorme byudviklingsmuligheder. Det er som om, at man har vænnet sig til, at Tårnby ligger lidt i ”Udkantsdanmark”. Men det er altså helt forkert! Regionen omkring os har forandret sig, og vi skylder hinanden at se på, om vi udnytter vores kommunes arealer godt

Samtidigt ser jeg en kommune, som har vænnet

Socialdemokraterne har jo siddet nærmest ene-

sig til en topstyring, hvor medarbejderne har

vældigt på magten i 97 år… Har I overhovedet en

dårlige muligheder for at levere god betjening til

chance for at vinde valget?

borgere og virksomheder. Der er desværre alt for mange eksempler på, at virksomheder har svært

Hvis jeg ikke troede det, så sad jeg ikke her! Vi

ved at få hurtig betjening og assistance fra kom-

ved jo fra folketingsvalgene, at der er mange i

munen, så de har gode muligheder for at skaf-

Tårnby, som gerne vil stemme på os – men de er

fe arbejdspladser. Mindst lige så slemt – så har

blevet hjemme til kommunalvalgene.

vores medborgere i socialt udsatte livssituationer svært ved at finde ud af, hvordan de kan få

I år stiller vi et stort og et bundsolidt hold. Vi

hjælp af kommunen til at komme videre i livet.

har stærke budskaber, og vi vil arbejde hårdt

Det gælder både ældre, som har brug for hjæl-

sammen for at nå målet. Jeg er sikker på, at

pemidler efter uheld, og det gælder de medbor-

kommunens borgere vil møde os mange gange i

gere, som har vanskeligheder på andre måder.

gadebilledet frem til den 19. november.

Jeg vil gerne være med til at ændre det, så vi

Det skal nok bringe folk til stemmeurnerne, så vi

kan få skabt en effektiv og hurtig hjælp til disse

kan skabe den nødvendige fornyelse.

mennesker. Vi skal have fundet ud af, om vi kan aktivere kommunens mange frivillige, så vi kan

Hvad har du tænkt dig at gøre for at få dit bud-

få en kommune, vi kan være stolte af!

skab ud?

Er det ikke anderledes toner, end man plejer at

Vi har som sagt tænkt os at være rigtig meget

høre fra Venstre?

til stede frem til valget – hele holdet af kandidater. Selv har jeg sat al min tid af frem til den

Jeg har været medlem af Venstre, siden jeg var

19. november til at komme ud på gaderne. Jeg

15 år. Jeg ved godt, at nogen mener, at vi er

håber at komme i snak med rigtig mange menne-

super-egoister og nærmest spiser små børn til

sker, og jeg vil gerne tale med så mange borgere

morgenmad… det er helt forkert!

som muligt om deres bekymringer og ideer.

Socialdemokrater taler om solidaritet – jeg taler

Hvis nogen derude har lyst til at komme i snak

om medmenneskelighed. Efter min mening er

med mig – så skriv til mig på min mail-adresse -

det to sider af samme sag. Forskellen for mig er

fn@venstre-taarnby.dk - eller på facebook.

jo nok, at jeg tror på, at vi som borgere i høj grad selv skal inddrages i at løse vores fælles udfor-

Jeg ser frem til at høre fra jer!


Side 8

2. udgave. Oktober 2013.

DET SKAL VÆRE LETTERE AT VÆRE BORGER I TÅRNBY Det skal være cool at være frivillig i Tårnby! Kommunen kan være med til at løfte denne vigDu har formentlig selv på et eller andet tidspunkt

tige opgave ved at ansætte en frivillighedskoor-

haft frivilligt arbejde tæt inde på livet. Måske

dinator. Frivillighedskoordinatoren skal for det

du selv har været frivillig, eller måske har en fri-

første være med til at skabe et bindeled mellem

villig været med til at forme den, du er i dag.

de frivillige organisationer og kommunen, for

Nogle gange har du måske ikke engang opdaget,

det andet være den direkte adgang til de mange

at det arbejde, der er blevet gjort, er udført af

lokale ressourcepersoner og for det tredje lette

frivillige, hvilket også er helt i orden. Det gode

adgangen til viden om hvor, og i forhold til hvilke

frivillige arbejde udføres ofte i det skjulte. Vi

konkrete opgaver, man som frivillig kan bidrage.

må dog en gang imellem stoppe op og huske på, hvor værdifuld en ressource frivilligt arbejde er

Venstre er parat til at nytænke og foretage de

for vores samfund, og derfor skal vi være bedre

nødvendige prioriteringer på dette område, så vi

til at synliggøre det store og vigtige arbejde, der

kan styrke det frivillige arbejde i Tårnby kom-

udføres af frivillige. På denne måde kan vi forhå-

mune. Det skal være selvfølgeligt, interessant og

bentlig inspirere flere mennesker til at deltage.

cool at være frivillig i Tårnby!

Det er ikke nemt at være handikappet i Tårnby.

Det vil Venstre Venstre vil sikre en håndtering og opstart af sager, hvori der indgår en screening af alle henvendelser. Screening og tilbagemelding sker indenfor 72 timer og skal sikre, at alle relevante oplysninger til brug for sagsbehandlingen foreligger i sagen. Derved vil borgerne fremover ikke opleve, at sagsbehandlingen trækker ud alene på grund af manglende oplysninger og/eller dokumenter. I sager, der vedrører ansøgning om basale hjælpemidler, såsom rollatorer, almindelige kørestole, krykstokke m.m. skal sagen være helt færdigbehandlet indenfor de 72 timer.

overholder Tårnby Kommune ikke engang FN´s handikap-konvention.

I Venstre mener vi, at Handikaprådet i langt højere grad skal være en central spiller, end

Ved nybygning og ombygning af kommunale loka-

tilfældet er i dag.

liteter er det meget sjældent, at der etableres korrekte tilgangs-, parkerings- og toiletforhold

Rådet skal virke som forum for løbende dialog

for handikappede borgere. I Venstre mener vi,

mellem de handikappede, deres organisationer

at Handikaprådet udfylder en meget vigtig, men

og kommunen. Dette for at sikre et godt resultat

tilsidesat funktion.

i bestræbelserne på at skabe de bedste forhold for handikappede i Tårnby Kommune.

Rådet bør inddrages i videst mulig omfang og altid tages med på råd, især i forbindelse med

Charlotte Ullergaard, Liv Gam & Ole Holm arbejder for at Tårnby skal være et godt sted at bo for alle - også for dem, som har brug for støtte og hjælp.

Som eksempel har vi i Tårnby ikke en eneste

igangsættelse af initiativer for at opnå det bedst

handikap-parkeringsplads, som overholder de

mulige resultat for alle parter. Rådet skal selvføl-

gældende regulativer. På væsentlige områder

gelig have lov at udfylde dets formål.

Udsatte borgere bliver ikke hørt.

for Socialt Udsatte, der skal være talerør for de

Mennesker, som befinder sig i udkanten af eller

udsatte borgere. Et sted de bliver mødt med en

uden for det gængse fællesskab, bliver ofte

åben og ligeværdig kommunikation af folk, der

glemt eller overset.

udviser omsorg, medmenneskelighed og respekt.

Vi kan alle havne i en udsat livssituation p.g.a.

Et sted man føler sig anerkendt, når man hen-

sygdom, barn med sygdom eller handikap,

vender sig.

arbejdsløshed, misbrug, sindslidelse, hjemløshed

Det vil Venstre Venstre vil tilstræbe, at borgerne har én tilgang til kommunen, én kontaktperson. En person som hjælper borgeren igennem systemet og igennem de rette instanser, også når der skal sagsbehandles på tværs af forskellige afdelinger.

eller andre alvorlige problemer. Mange udsatte

Rådets medlemmer skal være en kombination af

miljø, gerne tilknyttet et værested med café-

falder ud af systemet, fordi de oplever kontak-

professionelt personale, konsulenter og frivillige

område mm.

ten til kommunen negativt, og derved kan det

i tæt samarbejde med de institutioner og instan-

være svært at sikre, at de får den hjælp og støt-

ser, der dagligt arbejder med de udsatte grupper.

Flere andre kommuner har i dag implementeret

te, de har behov for. Venstre vil oprette et Råd

Det skal være et imødekommende og værdigt

”Rådet for Socialt Udsatte” med stor succes.

Ældreberedskab - Mennesket før systemet. borgeren selv bestille og betale for de nødvendi- være en naturlig proces. Styrket faglighed samt I forhold til sammenlignelige kommuner har

ge hjælpemidler samt installering af det i hjem-

større tillid og råderum for kommunens medar-

Tårnby Kommune ry for at have et ringe ældre-

met. Mange ældre kommer svækkede hjem og

bejdere vil medføre en professionalisme, som skal

beredskab.

har ikke overskuddet til at skaffe sig hjælpemid-

øge tilliden fra borgerne til medarbejderne. Ven-

lerne. Det kan medføre mange genindlæggelser.

stre vil arbejde for at give bedre arbejdsvilkår og

Andre kommuner har en procedure, hvor syge-

Sagsbehandlingen - ved ansøgning om hjælpe-

mere ansvar til de ansatte, så der kan skabes tryg-

plejen kan ansøge om de nødvendige hjælpemid-

midler - er ofte tung og langsommelig.

ge rammer for Tårnbys borgere. Vi skal have en mere serviceminded kommunikation og individuel

ler, hvorefter kommunen sørger for levering og installering af udstyret. I Tårnby Kommune skal

Venstre ønsker, at adgangen til hjælpemidler skal

sagsbehandling, hvor borgeren sættes i fokus.


Side 9

2. udgave. Oktober 2013.

Venstres kandidater Astrid Stanley 18 år Studerende på Ørestad Gymnasium

Jeg er opvokset i Tårnby og har gået på Løjtegårdsskolen. Jeg har altid været glad for at bo i kommunen og synes, at det er et hyggeligt sted at bo. Det har altid været muligt både at kunne dyrke mine interesser og venner. Vi er en stor familie, og jeg har tre søskende. Vi har altid meget glæde af hinanden. Jeg studerer på Ørestad Gymnasium på Idrætslinjen på mit sidste år. Jeg kommer fra en familie, som altid har været udadvendt og åben for nye udfordringer. Det er smittet af på mig, og det gør, at jeg har valgt at sige ja til opfordringen om at være med i Venstre Ungdom i Tårnby.

Frants Nielsen 40 år Vicedirektør hos Henning Larsen Architects

Jeg bor på Vestamager med min kone og vores to døtre. Vi er glade for at bo et sted, hvor vi har et godt forhold til vores naboer, og hvor børnene kan løbe frit rundt. I øjeblikket går al min tid med familien, med jobbet og så selvfølgelig med at arbejde politisk for et nyt Tårnby, som også i fremtiden kan sikre gode vilkår for vores borgere. Men der bliver heldigvis stadig tid til at motionere for at holde mig sund – og når tiden tillader det, er jeg glad for bøger. Jeg stiller op, fordi jeg tror på, at det er tid til fornyelse i Tårnby. Jeg tror på, at jeg med min baggrund

Jeg synes det kunne være lærerigt og spændende at være med til at gøre en forskel. Jeg forventer at kunne byde ind med mine erfaringer og tanker for fremtiden i Tårnby. Tårnby skal være et sted, hvor man skal kunne føle sig tryg for alle aldre og typer. Et sted for de udsatte unge, hvor de kan blive beskæftiget og har deres interesse. Evt træningsområde. Flere ungdomsboliger i kommunen. Sommeraktiviteter også for unge over 16 år.

som leder i erhvervslivet kan bidrage med nytænkning for kommunen. Jeg håber at stille mig i spidsen for det hold, som sikrer en moderne kommune, hvor vores børn får en god uddannelse, hvor virksomhederne gives bedre muligheder for at sikre arbejdspladser til borgerne, og hvor vi tager os anstændigt af de medborgere, der har behov for hjælp. Vi skal bruge vores unikke placering i centrum af hovedstaden til at udvikle vores byområder, så vi har råd til velfærd i fremtiden.

Liv Gam 40 år Selvstændig siden år 2000

Bor på Vestamager med mand og 2 børn. Er født og opvokset i Kastrup. Gik på Skottegårdsskolen. Læser HD på Niels Brock. Uddannet salgsassistent, Merkonom i ledelse og administration. Medejer af St. Magleby Autoværksted med hovedansvar for regnskab, markedsføring, HR og personalejura. Fritiden bruges aktivt på politik og fitnesstræning. Jeg har selv erfaringer med at kæmpe med kommunen i forbindelse med sygdom og stiller bl.a. op fordi, jeg mener at alle har krav på at få en ordentlig behandling, også hvis man bliver syg.

Jeg ønsker en kommune, som er til for borgerne, som er åben og gennemsigtig i sit arbejde, og som sætter mennesket før systemet. Jeg kæmper for at få en kommune, hvor syge mennesker og pårørende ikke skal slås for deres rettigheder, men i stedet bliver vejledt og mødt med forståelse og medmenneskelighed. Jeg vil arbejde for, at vi får et forsamlingssted og aktiviteter til byens unge. Bl.a. skal vi have en Tårnby Gokart Klub, evt. via ungdomsskolen eller som privat initiativ med kommunal opbakning. Jeg ønsker ensartet bebyggelsesprocent i hele kommunen (30%)

Ali Qais 36 år Uddannelsesleder på København Voksenuddannelsescenter

Jeg er uddannet astrofysiker og er uddannelsesleder på København VUC. Jeg bor i Tårnby sammen med min kone og vores 3 børn. Vi har boet 10 år i Tårnby, og vi elsker vores by. Med den kommende skolereform har vi en gylden mulighed for at sætte fokus på folkeskolen, som skal fornyes. De fysiske rammer skal forbedres. IT-understøttet undervisning skal fremmes, og vores børn skal have tilstrækkelig adgang til IT i skolen. Mange elever blive skoletrætte, hvorfor der kan være

behov for et frisk pust. Her skal vi se på Pilegårdsskolen, der kører forsøg med profillinjer i udskolingen. Her får eleverne mulighed for at vælge en linje, som de interesserer sig for. Når eleverne selv er med til at vælge en linje, er motivationen større. Skolen er fundamentet i vores samfund, og jeg vil arbejde for, at vores børn får en solid faglig lærdom, som giver dem mulighed for selv at tage kontrol over deres eget liv og komme videre efter folkeskolen.


Side 10

2. udgave. Oktober 2013.

Venstres kandidater Louis Hjelmsø 58 år Beredskabsinspektør hos Tårnby Brandvæsen

Hele mit liv har jeg boet i Tårnby kommune undtagen en kort periode på 3 år grundet uddannelse. Min kone, Henriette, og jeg har nu været gift i 22 år, og vi har en datter på 16. Vores base er et parcelhus i det gamle Kastrup. Jeg har yderligere to voksne piger fra et tidligere ægteskab og et par børnebørn, er det også blevet til. Min interesse for lokal politik, og det meget spændende arbejde jeg derved har i dag i kommunalbestyrelsen, gør at jeg gerne vil genvælges. I dag har jeg plads i børne- og skoleudvalget, et udvalg, hvor jeg har mulighed for at præge den retning, jeg mener, vores børn og unge fortjener for at stå godt rustet til

Liv de Wit 17 år Studerende på Tårnby Gymnasium

Jeg bor på Vestamager og har hele mit liv boet i Tårnby. Jeg har gået på Skelgårdsskolen og studerer nu på Tårnby Gymnasium. Jeg har en stor familie, der består af mine forældre og fire søskende. Jeg arbejder på Cafe Kystens Perle og har gjort det i tre år. Min fritid går med arbejde og træning, og lokalpolitik er en af mine nye interesser, som jeg glæder mig til at få udlevet som kandidat.

fremtiden. Ligeledes har jeg i dag plads i fritids- og kulturudvalget samt arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg. To udvalg som jeg også er rigtig glad for. Arbejdet i udvalgene er bestemt ikke afsluttet, og derfor vil jeg godt fortsat være med til at præge den fremtidige udvikling i en mere liberal retning til gavn for alle i Tårnby. Min drøm for Tårnby er, at det er en kommune, der bevidst bliver valgt, fordi vi giver de bedste betingelser for vores børn. Gennem uddannelse og sociale kompentencer, skal vi give de unge en tro på fremtiden og derved evnen til at stå på egne ben.

med mit unge sind kan tilføje den politiske dagsorden noget nyt. Lige nu er der ingen tilbud for unge imellem 15 og 26 år. Derfor arbejder jeg på at skabe et ungdomsfristed. Det skal være et sted, hvor vi har lyst til at være, og hvor omgivelserne passer til at være ung.

Udover en mulighed for et sted at være, skal vi også have et sted at bo, derfor har vi også brug for nogen Jeg stiller op, fordi jeg ønsker Tårnby Kommune i en studie- og ungdomsboliger. anden retning end den, vi har haft i de foregående år. Jeg vil gerne være med til at skabe en kommune, der Det kan Tårnby Kommune på nuværende tidspunkt ikke tilbyde. Det skal vi have lavet om på! også har fokus på de unges trivsel og tror på, at jeg

Michael Jellesmark 43 år Stud. Scient. Pol.

Jeg er født og opvokset i Tårnby og slog mine barndomsfolder i Olufgårdene. I dag bor jeg med familien i Løjtegårdskvarteret. Jeg studerer statskundskab, og nyder den berigelse af viden, jeg bliver givet. Det meste af min fritid går med politik, men der bliver tid til både løb og styrketræning flere gange om ugen. Jeg stiller op for at gøre en forskel i en kommune, der er gået i stå. Jeg vil skabe bedre kår for vores erhversliv. Den evige fokusering der har været på lufthavnen som eneste kilde til arbejdspladser, er nødt til at re-tænkes.

Vi skal skabe et solidt fundament, som erhvervslivet kan bygge videre på. Skolerne skal tilgodeses, moderne it-løsninger i form af bl.a. ipads skal indføres. Jeg ønsker et Tårnby, hvor vi er visionære og stræber efter at bedre os for vore borgere. Vi skal gøre plads til de unge, som ikke passer ind i vores foreningsliv. Vi skal give dem alternativer i form af væresteder og aktivitetsparker. Desuden ønsker jeg stort fokus på, at vi i fremtiden skal sikre vore børn en uddannelse.

Heidi Ladegaard 37 år Seniorkonsulent

Jeg er opvokset i Ry, men har boet i Tårnby sammen med min mand det meste af mit voksenliv. Vores børn nyder livet hjemme, hos byens bedste dagplejemor og i børnehaven Vesterled. Det tager tid at være småbørnsfamilie, men jeg er glad for, at der er tid til mine løbeture og til sammenholdet i Venstre.

får én indgang til kommunen. Virksomhederne skal guides igennem systemet, så deres ressourcer kan bruges til at skabe vækst i kommunen og ikke til at finde vej i bureaukratiet.

Senest 72 timer efter henvendelse fra en virksomhed, skal virksomheden have besked om, hvorvidt Tårnby kommune trænger til luftforandring. Det er der mangler informationer, eller om kommunen kan tid til at åbne vinduer og døre i kommunen og byde behandle sagen. borgerne og erhvervslivet velkommen i kommunen – også når der er brug for støtte og vejledning. Vi skal etablere et erhvervscenter, der kan trække iværksættere til kommunen. Jeg vil arbejde for en one-stop shop, så erhvervslivet


Side 11

2. udgave. Oktober 2013.

Venstres kandidater Charlotte Ravnsbjerg Ullergaard 42 år HR-konsulent – Sagsbehandler i Forsvarets Personeltjeneste

Jeg bor i Tårnby med min mand og søn på 11 år. Vi flyttede til Tårnby for 10 år siden og har ikke fortrudt den beslutning. Der er et godt naboskab og vores søn kan frit komme omkring i kommunen til alle de aktiviteter, han deltager i og til både skole og sport. Jeg nyder i min fritid at rejse med familien og opleve nye ting og lande. Jeg elsker at rejse til varmen, men er begyndt at nyde det kolde nord på langrendløjperne. Når tiden er til det, elsker jeg at motionere og nyder naturen på dens helt egne præmisser.

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg vil være med til at skabe en god og tilgængelige kommune, som er til for borgerne. Tårnby Kommune skal være en tryg kommune for ældre at bo i. De ældre skal tilbydes valgmuligheder for madordninger, hjemmehjælp, personlig pleje og bolig. De ældre skal have den rette og korrekte omsorg og føle, at de er en del af fællesskabet. Tårnby Kommune skal være en god arbejdsplads med stor medarbejdertilfredshed for kommunens ansatte.

Ole Holm Petersen 52 år Fængselsbetjent på Københavns Fængsler

Jeg er født og opvokset på Ærø. Efter endt soldater- Et nyt og bedre Tårnby. Jeg vil arbejde for oprettelse tid, FN-tjeneste og højskoleophold, flyttede jeg til af en idrætsbørnehave. København, og har de sidste 20 år boet i Kastrup. Børnene skal allerede tidligt vænnes til at være fysisk Min fritid bruger jeg på lokalpolitik. Motionen fore- aktive, så det bliver en naturlig del af deres hverdag. går på den daglige cykeltur til og fra arbejde og i Jeg vil arbejde for korrekte rammer for de udsatte, så de føler, at de er en del af fællesskabet. Vi skal i fitnesscenteret. samarbejde med frivillige ildsjæle sørge for, at vores Mine 4 år som kommunalbestyrelsesmedlem har over- udsatte kan bygge et netværk op uden for familien. bevist mig om, at der er et stort stykke arbejde, der skal udføres. Jeg vil arbejde for en kommune, der tør Tårnby kommune skal være et sted, hvor forældre har mulighed for at vælge pasningstilbud, der passer tænke nyt, anderledes og visionært. ind i den enkelte families hverdag. En kommune, der tør møde borgerne i øjenhøjde.

Greta Schlier 73 år Pensioneret skoleinspektør

1970 købte jeg en grund på en sidevej til Løjtegårdsvej. I 1971 var huset færdigt, og jeg har boet her siden. Hele mit arbejdsliv har været ved Tårnby Kommunes skolevæsen, hvor jeg startede i 1963. Jeg har siddet 8 år i Kommunalbestyrelsen og 3 år i Københavns Amtsråd. Nu tager jeg en tørn mere for at støtte den nye flok, som har gejsten, evnerne og modet til fornyelse. Der tales meget om ”Det grå Guld”, men meget få bruger det til noget. For nogle år siden blev et par meget engagerede unge mennesker indvalgt i Venstres bestyrelse. De efterfølgende år udvidedes flokken, Deres måde at samarbejde på og bruge

Michael Maigaard 57 år Er operatør i systemovervågningen hos JN data i Roskilde

hinandens evner på har overbevist mig om, at de virkelig kan gøre Tårnby Kommune til en endnu bedre kommune at bo og arbejde i. Jeg stiller op for fortsat at støtte den flok, som har gejsten, evnerne og modet til fornyelse. Vi vil i fællesskab arbejde for, at kommunens borgere og erhvervsliv får den størst mulige frihed til at skabe den hverdag, de ønsker. Jeg vil arbejde for en kvalificeret og god dialog mellem de erhvervsdrivende og kommunens ansatte, så sagsbehandlingen kan effektiviseres.

Jeg bor i Kastrup på femte år med min hustru. Vi bor forandring! 97 år med det samme, røde styre har sat på en stille vej med nogle dejlige naboer. Jeg har tre sine spor, hvilket jeg vil være med til at ændre til det bedre. Jeg tror på, at vi i Venstre kan gøre det bedredrenge. end det styre, som efter alt for mange år er sandet Jeg nyder både at køre motorcykel og selv at træde til. Det er altid spændende at prøve noget nyt :) i pedalerne :) Holder have her i Kastrup og ved vores fritidshus på Lolland. Min hustru dyrker Triathlon i Ud over Venstres mærkesager, vil jeg arbejde for: Kvik Tri Team, og vi får derigennem set verden, når vi En fornuftig løsning for de borgere, som er kommet er ude til stævner. i klemme i systemet på grund af carporte, der ikke overholder reglerne for afstand til vejmidte, samt for Jeg stiller op, fordi denne kommune trænger til at have bygget mere end 12½ m i skel.


Side 12

2. udgave. Oktober 2013.

Venstres kandidater Martin Jensen 34 år Pædagogisk konsulent

Jeg er opvokset på Falster og flyttede i 2007 til Amager. I 2011 købte min kone og jeg hus i Tårnby. Vi har lige fået en dejlig datter, som vi nyder tiden sammen med. Jeg er uddannet skolelærer og Cand.it. Min store interesse er musik. Jeg komponerer selv og spiller keyboard i et orkester. Endvidere nyder jeg at dykke i de danske farvande. ”Havheksen” ved Amager Strandpark er selvfølgelig besøgt flere gange. Jeg stiller op, fordi jeg ser et metaltræt byråd, som i høj grad har brug for fornyelse. Mine fokusområder er erhvervslivet, skoleområdet og offentlig transport.

På skoleområdet skal IT integreres på bedre måder, end det bliver i dag. Flere af vores skoler har brug for større renoveringer, end der er blevet gjort de sidste par år. Jeg vil kæmpe for at få cykelsupersti og letbane til Tårnby. For letbanen ser jeg flest fordele for kommunen med en sydlig forbindelse: Over Avedøre Holme til Ørestad og videre ad Løjtegårdsvej til Lufthavnsboulevarden. Jeg vil arbejde for, at Tårnby bliver en imødekommende kommune for både nye og etablerede virksomheder.

Ulla Kertesz 55 år Flyveleder

Jeg bor på Vestamager sammen med min mand. Her er jeg tæt på mit arbejde, natur og byliv på samme tid. Jeg er opvokset på Falster og flyttede til københavnsområdet efter studentereksamen, da jeg blev ansat i Statens Luftfartsvæsen, nu Naviair. Jeg har været ansat samme sted siden 1979, kun afbrudt af to års orlov, hvor min mand arbejdede i Oman, og jeg fulgte med. Jeg mener, vi skal ændre måden, beslutninger bliver taget på i vores kommune. Vi skal have mere åbenhed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, så vi alle kan føle, at det er vores kommune. Vi skal

opleve, at det, som bliver gennemført, er til alles bedste og ikke kun enevældige tiltag- gennemført af nogle få. Vore skoler skal være i stand til at give vores børn og unge en faglig ballast, så de er i stand til at uddanne sig yderligere. Jeg ønsker, at Tårnby bliver en kommune, man vælger til og ikke fra. Hvor børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse i gode rammer. En kommune erhverslivet finder attraktiv at etablere virksomhed i. Hvor man får den hjælp, som der er behov for, hvis man bliver syg. Og en kommune som tør møde sine borgere med åbenhed frem for lukkethed.


Side 13

2. udgave. Oktober 2013.

Lysere udsigter til flere arbejdspladser i kommunen Det vil Venstre gøre for erhvervslivet:

Det skal være lettere at drive virksomhed i Tårnby! Her arbejder Heidi Ladegaard, Frants Nielsen og Greta Schlier med den nye One Stop Shop, som skal hjælpe virksomhederne rundt på rådhuset.

• Vi vil skabe en one-stop-shop Erhvervsservice, hvor virksomhederne har én indgang til vejledning og sagsbehandling gennem én kontaktperson, der guider virksomheden gennem det kommunale system og selv følger sagen hele vejen. • Vi vil indføre screening inden for 72 timer fra første henvendelse fra virksomheden. Her får man at vide, om der mangler information, eller om kommunen kan behandle sagen. Samtidig skal det afklares, om én sagsbehandler kan klare sagen, eller om der skal et større hold til. • Forøget fokus på iværksættere – morgendagens arbejdspladser! De skal hjælpes med de praktiske spørgsmål og igennem de kommunale systemer. • Udbudsservice til virksomheder og iværksættere, så de let og hurtigt får adgang til viden om de kommunale opgaver. • Kommunens udbud skal tilrettelægges, så også små og mindre virksomheder har mulighed for at søge opgaverne.

Lysere udsigter til flere arbejdspladser i kommunen

Tårnby kommunes styrker er ifølge undersøgel-

hvis vigtigste opgave er at tage imod virksomhe-

sen: kommunens image, adgangen til kvalificeret

dernes henvendelser og hjælpe dem på rette vej.

Sikke en dejlig nyhed! Tårnby kommune er gået

arbejdskraft og jobcentrets indsats. Det er glæ-

fra en plads som nr. 77 til en plads som nr. 49 ud

deligt, at virksomhederne ser jobcentrets indsats

Virksomhederne får én indgang til rådhuset og

af 96 kommuner i Dansk Industris (DI) undersø-

som stærk og relevant efter en årrække med

bliver modtaget af en medarbejder, der guider

gelse af det lokale erhvervsklima i 2013. Det er

problemer.

virksomheden hele vejen igennem systemet. Sammen med virksomheden sikrer medarbejde-

et spring på 28 placeringer på ét år. Kommunens virksomheder har også peget på en

ren, at alle nødvendige informationer er i sagen

række udfordringer, hvor der i den grad er plads

inden den sendes videre til den rette forvaltning.

Venstre ønsker et erhvervsliv i vækst

til forbedringer. Det gælder skatter og afgifter,

Tårnby kommunes placering ved lufthavn,

dialogen med erhvervslivet og sagsbehandlings-

72 timers screening

Øresundsbro og direkte adgang til motorvejs-

tiden.

Mange virksomheder oplever i dag en meget lang

nettet giver erhvervslivet gode muligheder for at skaffe arbejdspladser.

og tung sagsbehandling. Der er flere eksempler Det er de samme udfordringer, vi har hørt hos de

på, at virksomheder først hører fra kommunen

virksomheder, vi har været ude at besøge. Det er

få dage før sagsbehandlingstiden udløber. Det er

Fornylig kom Dansk Industris liste over

særligt den åbne dialog, virksomhederne efter-

ikke en færdigbehandlet sag, men et brev om, at

erhvervsklimaet i landets 98 kommuner.

spørger. De oplever et lukket rådhus, der ikke

der mangler oplysninger i sagen.

Blandt de 10 mest erhvervsvenlige kommu-

bruger meget krudt på at udøve god service.

ner er de syv styret af Venstre-borgmestre.

Vi vil indføre en screening af alle henvendelser

Blandt de ti ringeste er de otte styret af

I Venstre ser vi et tydeligt tegn på – at vores

fra virksomhederne. Screeningen sker inden for

socialdemokratisk borgmestre.

ønske om en generelt bedre dialog med vores

72 timer og skal sikre, at alle relevante oplys-

virksomheder - er det helt rigtige.

ninger findes i sagen. Virksomhederne vil ikke

Hvor ligger Tårnby så på denne liste? Tårnby

længere opleve, at sagsbehandlingen trækker ud

ligger i midten – som nr. 49! Det skal gøres

Erhvervslivets udfordringer er vigtige at få vendt

meget bedre!

til styrker, så vi kan skabe ordentlige forhold for vores virksomheder. Det kan frigive ressourcer

Venstre vil arbejde for en kvalificeret og

hos virksomhederne til at skabe flere arbejds-

god dialog mellem de erhvervsdrivende og

pladser i kommunen. Det er jo arbejdspladserne,

kommunens ansatte, så sagsbehandlingen

der skal være med til at skabe et Tårnby i super-

effektiviseres. De forhindringer, virksomhe-

ligaen i fremtiden.

derne ser i kommunen, må ryddes af vejen, så Tårnby kan komme i top 10.

One-stop-shop Erhvervsservice Vi vil oprette en One-stop-shop Erhvervsservice,

alene på grund af manglende oplysninger.


Side 14

2. udgave. Oktober 2013.

 

         

     

  

 

      

-



 

 



-

   

  

-

  -      - 




Side 15

2. udgave. Oktober 2013.

Vi bekæmper ventelister – ikke privathospitaler

I den socialdemokratiske lejr bryder man sig ikke om privathospitaler.

er med andre ord i gang med at skride under de

vi da bruge privathospitalerne. Det er sund for-

danske patienter – også i Region Hovedstaden.

nuft.

Den socialdemokratiske spidskandidat til valget i

I Venstre er vi på patienternes vegne bekymret

Venstre vil derfor på patienternes vegne byde

Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen,

for, at endnu en valgperiode med socialdemokra-

privathospitalerne velkommen som en del af

foretrækker at lade patienterne vente længere

tisk ledelse i Region Hovedstaden vil betyde, at

Hovedstadens sundhedsvæsen.

på behandling end at tage privathospitalerne i

kampen mod privathospitaler vil være vigtigere

brug som en del af regionens sundhedsvæsen.

end kampen mod ventelister.

Et kryds på Venstre ved Regionsvalget den 19. november er et kryds ved et fordomsfrit valg

Sammen med Sundhedsminister Astrid Krag har

I Venstre har vi det lige omvendt.

mellem offentligt og privat, hvor det vigtigste er hurtig kvalitetsbehandling af Hovedstadens

hun slækket på patienternes ret til at vælge et privathospital, hvis det offentlige ikke kan leve-

Vi vil hellere bekæmpe ventelister end privatho-

re behandling inden for 1 måned. I stedet skal

spitaler. Hvis privathospitalerne er lige så gode

patienterne nu vente 2 måneder. Rettighederne

og billigere end det offentlige system, ja så skal

patienter.

Martin Geertsen - Spidskandidat til regionsvalget - Spidskandidat for Venstre til regionsvalget

- Bosiddende på Amager

- 43 år

- Tidligere Kultur- og Fritidsborgmester i

- Medlem af Folketinget for Venstre siden 2011

Københavns Kommune


Side 16

2. udgave. Oktober 2013.

Lad os give de unge plads

Her skal der skabes et fristed for Tårnbys unge, mener byrådskandidaterne Liv de Wit og Astrid Stanley

Skrevet af Liv de Wit

Tårnby Kommune er en god kommune med meget

træning på fristedet. Det er både godt for de

nesker. Det vil sige, at man fra 15 år og frem er

stort potentiale til at blive en af de bedste kom-

unge og deres sundhedsvaner. Et andet element

overladt til sig selv, fordi de eksisterende klub-

muner i landet. Hvis det skal lykkes, skal alle

er, at det grundlæggende skal være styret af

ber ikke appellerer til unge over 15. Fristedet er

have en mulighed for en bedre tilværelse. En

frivillige hænder. Altså mennesker, der har lyst

derfor primært tiltænkt denne aldersgruppe. Vi

gruppe, der er overset i det billede, er de unge,

til at lægge nogle timer dernede i løbet af en

mener, at man ikke behøver klare sig selv fra 15

men heldigvis er vi nogen, der ønsker at ændre

uge, fordi ungdommen også er relevant for dem.

års alderen. Vi mener, at et sted som dette ville

på det.

Det er meget essentielt for fristedet, at der også

kunne være med til at præge udviklingen på en god og sund måde. De unge er trods alt fremti-

Jeg selv og min medkandidat Astrid Stanley

den, derfor burde vi lægge flere kræfter på det

ønsker et ungdomsfristed. Et sted for den unge

område og støtte dem længere, end til de ram-

kvinde der har lyst til at være et andet sted end

mer de 15 år.

derhjemme, og et sted for den unge mand der er træt af at stå på det samme gadehjørne hver

I begrebet fristed ligger der også det i det, at

aften. Der skal skabes et sted, hvor man kan tage

du kan komme, som du har lyst til og være, lige

sine venner i hånden og hygge sig sammen med

hvem du har lyst til at være. En ting som mange Væveriet set fra oven. Her er der masser af plads til et fristed for de unge! Se også illustra- unge har problemer med at føle sig velkomne nok tionen på side 5 til. Fristedet vil være en investering i de unge og

hinanden i trygge rammer.

deres fremtidige liv.

Ungdomsfristedet skal ikke bare være fire vægge

er frivillige indblandet, fordi det tilfører stedet

og et tag. Ideen er, at der skal skabes et sted

noget kant og gør det initiativrigt. Det kunne

med en masse tilhørende elementer. Et af disse

for eksempel være et værksted i fristedet, hvor

I Venstre tror vi på det frie valg. Men i Tårnby

elementer skal være træningsfaciliteter.

de unge kan rode med deres biler sammen og få

Kommune er der for de unge ikke et valg at træf-

frivilliges hjælp til at gøre det.

fe. Lad os give den unge generation muligheden for et valg. Lad os skabe fristedet.

Det er nye tider, hvad der angår sundhed og motion, og flere og flere unge ønsker mere

Da fristedet skal holde åbent om aftenen, er

motion i deres hverdag. Træningscentre er i sig

det også relevant med en lille café. Cafeen skal

selv gode nok, men det er ikke alle, der har lyst

indeholde små retter, hvor priserne selvfølgelig

eller mulighed for at betale det månedlige kon-

passer til de unges budget. Tanken er, at den

tingent. Udendørs træningsfaciliteter vil derfor

overordnet skal styres af de frivillige.

fungere som et fornuftigt alternativ – og hvis alle vennerne træner samme sted, er der både

På nuværende tidspunkt findes der 2546 unge

større sandsynlighed for at komme af sted til

mænd og 2311 unge kvinder imellem 15 og 26 år i

træning, og der bliver skabt en kultur omkring

Tårnby kommune. Det giver i alt 4857 unge men-

Bilsalg og service Få et tilbud på:

30 519 519


Side 17

2. udgave. Oktober 2013.

VU Amager i fremgang Er Venstres Ungdom nørdede piger og drenge, som ser Folketings TV, når andre ser TV serier, læser finansloven til godnat læsning og bruger fritiden på lange kedelige møder? Nej! siger formanden for Venstres Ungdom på Amager, Pernille Lysholm Vandborg. Venstres Ungdom er samlingssted for alle typer af unge mennesker, som kan lide socialt samvær, møde nye mennesker og blive lidt klogere på verdenen. Venstres Ungdom på Amager har over de seneste år været igennem en flot udvikling, og meget har taget fart, siden Pernille Lysholm Vandborg i januar 2013 overtog formandsposten i en forening, der i nogle år havde ligget i dvale. - Jeg er en person, der ikke bare kan se til, når der ikke sker noget. Derfor valgte jeg at blive formand for foreningen, da jeg flyttede til Ørestad for et par år siden. siger VU Amagers engagerede formand. Både antallet af medlemmer og antallet af akti-

VU´s byrådskandidater i samtale med Venstres borgmesterkandidat om, hvordan Tårnby kan blive et bedre sted at bo for de unge.

viteter er steget støt, og foreningen har i dag VU Amager, siger Pernille Lysholm Vandborg.

Bliv medlem

Om det lykkes at få nogen VU kandidater valgt,

Med kommunalvalgkampen for døren, findes der

Som medlem af VU Amager kan man komme med

tør VU formanden ikke spå om, men ifølge Pernil-

ikke noget bedre tidspunkt at blive medlem af

til alt fra rundvisninger i Folketinget, oplæg med

le Lysholm Vandborg er det vigtigste, at de unges

en politisk forening på. Derfor håber Pernille Lys-

spændende personer og sjove fester. På pro-

stemmer bliver hørt og tages alvorligt.

holm Vandborg, at der kommer endnu flere med-

jævnlige aktiviteter og altid godt med deltagere.

lemmer til under kommunalvalget.

grammet står også mere kreative arrangementer, som da VU Amager besøgte Amager Bryghus til en

- Vi unge ser ofte tingene på en anden måde og

aften, hvor der både blev hørt om og smagt på

har nye friske ideer. Vi skal nemlig ikke altid gøre

- Valgkampe er altid noget helt specielt. Selvom

gode øl.

tingene, som vi plejer at gøre det, udtaler for-

det altid er koldt og vådt i Danmark når der er

manden og lægger ikke skjul på, at det kunne

valg, så er det fantastisk at have noget at kæmpe

Klar til kommunalvalg

være fantastisk, hvis bare en af de tre VU kandi-

for sammen med andre engagerede liberale. Det

Det nye liv til Venstres Ungdom på Amager kan

dater bliver valgt.

skaber en fantastisk god stemning i en VU forening, siger Pernille Lysholm Vandborg.

også ses på opstillingslisterne til kommunalvalget i både Tårnby kommune og Københavns kom-

Dette kommunalvalg bliver Pernille Lysholm

mune. I Tårnby stiller hele to piger fra Venstres

Vandborgs tredje, og selvom hun håber så mange

Et medlemskab af foreningen koster 75 kr. om

Ungdom op. - Vi unge får tit at vide, at vi ikke

kommuner som muligt i Danmark bliver blå, læg-

året og kan købes ved at besøge Venstres Ung-

engagerer os nok i samfundet og skal tage mere

ger hun ikke skjul på, at hun særlig håber på, at

doms webshop på www.vu.dk.

ansvar. Den anklage kan man ikke rette mod os i

det røde styre i Tårnby får sin ende. Fakta: VU Amager er en forening med 30 medlemmer med Pernille Lysholm Vandborg som formand. Foreningen dækker hele Amager og dermed både København, Tårnby og Dragør kommuner. For nye medlemmer har vi et arrangement d. 29. Oktober 2013 kl. 17-19, hvor vi får en rundvisning på Christiansborg af tidl. VU-formand og nuværende medlem af Folketinget, Jakob Engel-Schmidt. Tilmelding til Pernille Vandborg på Pernille@vu.dk senest d. 25. Oktober.

Der arbejdes og hygges på Venstres kampagneweekend.

Læs mere på Facebook under VU Amager.


Side 18

2. udgave. Oktober 2013.

Center for Socialt Ansvar måder banebrydende i den frivillige verden. Natteravnene er et koncept, som er udarbejdet af Kgl.Brand/Skandia i 1998. I 2004 blev det ændret til en frivillig social organisation. Konceptet bygger på samarbejde mellem det offentlige, det private og de frivillige. Det har Jesper Nygård beskrevet i debatoplægget ”Det sociale enzym”.

De første frivillige projekter i CFSA var: • Bydelsmor-foreninger – der har 40 landsækkende foreninger med ca. 400 frivillige tosprogede kvinder. • Erhvervsguiderne – der landsdækkende hjælper skolebørn i 6.-9. klasse til at se meningen med skolegangen. • Familieiværksætterne - som tilbyder alle førstegangsforældre at blive rustet optimalt til forældreopgaven.

Vi tror på, at vi hver især skal tage ansvar, så vi i fællesskab kan skabe et bedre samfund. Derfor har vi lånt spalteplads til Center for Socialt Ansvar.

Center for Socialt Ansvar Visionen for Center for Socialt Ansvar (CFSA) er Mere social velfærd for færre midler. CFSA blev etableret sidste år på basis af 15 års erfaring med udbredelse af ”Natte-

I praksis betyder det, at både nær-

Efterfølgende er andre organisatio-

politi og SSP deltager i undervisnin-

ner blevet en del af CFSA. Det dre-

gen af de frivillige. SSP får en post i

jer sig om:

ravnene” i Danmark. CFSA arbejder

bestyrelsen, når en ny lokalforening

upolitisk, tværsektorielt, non-profit

etableres. På den måde fungerer

• High:five, der på landsplan hjælper kriminelle unge i arbejde

med regioner, kommuner, erhvervs-

SSP som bindeled til den offentlige

liv, fonde, forskere og frivillige

sektor, når børn og unge henven-

organisationer.

der sig til Natteravnene med mere

• GirlTalk, som hjælper 7.000 teenagepiger årligt med løsning af deres personlige problemer via chat på

omfattende personlige problemer.

nettet.

Natteravnene Natteravnene blev etableret for at skabe tryghed, inklusion og livsglæde – især for børn, unge og udsatte grupper. Natteravnene er på mange

Sune Harild

Tårnby’s nye medlem af Regionsrådet Jeg vil arbejde for . . ❞

At det liberale menneskesyn bliver brugt i den politiske hverdag i Region Hovedstaden så hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet. At ventetiderne i akutmodtagelse og på akutklinikker for de mindre alvorlige skader og sygdomme maksimalt må være 2 timer. At der i samarbejde med regionens kommuner igangsættes konkrete initiativer for at lette overgangen mellem hospitalsindlæggelse og kommunal omsorg. At Regionen i dialog med stat og kommuner skal være garanten og talsmand for en balanceret udvikling på trafikområdet. At sikre sammenhæng i den kollektive trafik. De forskellige kollektive trafikselskaber skal være garanter for punktlighed og sammenhæng imellem busser, tog og metro.

i Regionsrådet

• Home Start Danmark, der hjælper Natteravnene bygger overvejende på samarbejde med den private sektor for at begrænse offentlig styring. TrygFonden, Falck, DSB, Carlsberg og Bikubenfonden finansierer driften af Landssekretariatet, og en del af de lokale foreningers omkostninger. De lokale foreninger skal kun finde 10-15.000 kr. årligt gennem støtte fra det lokale erhvervsliv. De frivillige kan fokusere al energi på Natteravnenes formål og ikke på lange diskussioner om organisering og vedtægter. Det er helt op til de frivillige, hvor meget tid de vil bruge på at deltage. I gennemsnit investerer en frivillig 3-4 timer, 5-10 gange om året, i et par år eller tre. Over 30.000 har været Natteravne siden starten. Der er gennemsnitlig 7.000 som årligt er aktive i de ca. 200 aktive foreninger. Samarbejde mellem det offentlige, det private og de frivillige. Det tætte samarbejde mellem det offentlige, det private og de frivillige er bærende for arbejdet i CFSA. Samarbejdet går igen i alle aktiviteter i CFSA.

nyetablerede familier med særlige problemer i hverdagen.

Et af de nyeste skud på stammen – som kommer her fra Tårnby – er Bag Facaden, som sætter fokus på det tabu, det er, at have et barn med et eksperimenterende eller skadeligt forbrug af rusmidler og som hjælper familierne til konkret handling. Målet er at mindske antallet af ødelagte familier og at færre unge ender på livslang offentlig forsørgelse som følge af stofmisbrug. Bag Facaden tilbyder 24 timers rådgivning og støtter familien gennem hele den svære periode. Samarbejdet med disse organisationer hjælper os til at kunne udnytte hinandens ressourcer og erfaringer. Derudover nedbringer samarbejdet de administrative omkostninger. Nye initiativer og organisationer melder sig løbende. CFSA holder til på Carlsberg, hvor ildsjæle indenfor det sociale felt er velkomne til at drøfte deres ideer med sekretariatet. Vores eneste krav er, at ideen lever op til visionen og bygger på samarbejde mellem det offentlige, det private og de frivillige. Vil du læse mere så tjek: www.cfsa.eu


Side 19

2. udgave. Oktober 2013.

Vores skole kan blive meget bedre Du har sikkert på den ene eller anden måde haft kontakt med skolesystemet i Tårnby, og du har formentlig haft både positive og negative oplevelse. Vi er alle enige om, at vore børn skal have en god uddannelse. En god uddannelse er en af forudsætningerne for skabe sig et godt liv. Det er vores ansvar at give den nye generation den mulighed. Som det er i øjeblikket, gør vi det desværre ikke helt godt nok i kommunen. Ud af landets 98 kommuner ligger Tårnbys karaktergennemsnit et godt stykke under middel, og der bør vi ligge langt bedre. Alt handler selvfølgelig ikke om karakterer, og meget værre er det, at vi ligger helt i bund, når det kommer til at sikre vores elever en ungdomsuddannelse. Næsten hver femte elev i Tårnby stopper efter folkeskolen og får derfor ikke en ungdomsuddannelse. Det er ikke godt nok. En

Vores børn skal have en god uddannelse, så de kan skabe sig et godt liv! Her ses byrådskandidaterne Ali Qais, Martin Jensen og Louis Hjelmsø foran Løjtegårdsskolen.

kommune som Tårnby har alle forudsætninger

Man kan så spørge sig selv, om de fysiske rammer

lærere passende udfordret til gavn for motivatio-

for at komme helt i top på dette område.

overhovedet gør en forskel. Vi tror i Venstre, at

nen og kvaliteten i undervisningen.

de fysiske rammer og gode undervisningsmiljøer, I Venstre i Tårnby vil vi kæmpe for at skabe en

betyder meget for trivslen og arbejdsvilkår og

Alt for mange elever bliver skoletrætte

folkeskole i superligaen. I dag er vi desværre et

derved for undervisningen. Eleverne inspireres

Mange elever i Tårnby bliver skoletrætte og får

stykke vej fra dette mål.

og motiveres til at tilegne sig ny viden og fær-

for lidt ud af deres sidste skoleår. Hver anden

digheder.

elev i Tårnby vælger alligevel 10. klasse – og for

Tårnbys skoler er utidssvarende

cirka en femtedel af eleverne bliver det endesta-

Du har formentlig hørt historier om skoler i kom-

IT integreres ikke nok i undervisningen

tionen for deres uddannelse. Vi må og skal finde

munen som er i dårlig stand. Ingen ventilation,

Vore børn vil i fremtiden få brug for et solidt

måder, der motiverer vores store elever, så de

uhumske toiletter, iskolde eller brandvarme

kendskab til IT. Det gælder både i deres priva-

ønsker at bliver på skolebænken længe nok til at

klasselokaler, nedslidte gymnastiksale,

vand

te liv, og når de skal videre i uddannelsessyste-

få en god ungdomsuddannelse. Vi må forsøge at

der drypper ned fra loftet og overfyldte lokaler.

met. Det skal være en naturlig ting for eleverne

ramme deres interesser og spille på deres bane-

Flere af vores skoler har brug for gennemgriben-

at bruge IT i dagligdagen, ikke kun til spil og

halvdel. Hvis en elev f.eks. er meget interesseret

de renoveringer. For at få vores skoler op på et

Facebook, men også som uddannelsesværktøj.

i medier, hvorfor så ikke bruge dette konstruktivt

acceptabelt niveau, vil det kræve, at der bliver

IT kan give lærerne en mulighed for at differen-

ved at lade eleven starte på en profillinje, hvor

sat flere penge af til disse renoveringer, end der i

tiere undervisningen på helt nye måder, end dem

medier er omdrejningspunktet?

dag bliver lagt op til.

vi kender i dag. Derved bliver både elever og

Skolen styres fra rådhuset I Tårnby er det sådan, at skolerne i høj grad sty-

Det vil Venstre • Vi vil prioritere bedre fysiske rammer for

Det vil give et frisk pust for de store elever og

skolerne. Det betyder, at der skal tilføres

samtidig give dem mulighed for at vælge en

penge til skolerne, således at klasselokalerne

retning, som de interesserer sig for.

lever op til den moderne undervisningsform.

• I Venstre vil vi give beslutningskompeten-

• Vores børn skal have tilstrækkelig adgang til

cen tilbage til skoleledelsen. De kender beho-

IT i skolen. De skal have lov at medbringe eget

vet bedst og kan agere hurtigt og effektivt.

IT udstyr og lade det indgå i arbejdet på sko-

Kommunalbestyrelsen skal selvfølgelig via

len lige så naturligt som blyant, viskelæder og

forvaltningen opstille klare målsætninger og

lommeregner. Vi vil oprette IT patruljer, som

vejledning, men den enkelte skoleledelse og

kan assistere eleverne i den digitale verden.

skolebestyrelse skal have lov at prioritere

Venstre vil fremme IT-understøttet undervis-

inden for de udstukne rammer.

ning – og når skolerne er klar, skal alle elever

• Venstre vil sørge for, at der bliver sat gang

have en tablet/computer som en naturlig del

i et reelt samarbejde mellem lærere, pæda-

af deres arbejdsredskaber.

goger og forældre, så vi sammen kan få etab-

• Vi vil oprette profillinjer i udskolingen på

leret en Tårnby-model, der kan løfte vores

alle skoler i Tårnby kommune. Det kendes i

børns uddannelsesniveau og trivsel.

dag fra Pilegårdsskolen med gode resultater.

res centralt fra rådhuset. Skoleledelserne mangler beslutningsrum, og det gør vejen fra ide til handling lang og bureaukratisk. Dermed bliver det sværere for skolerne at håndtere de enkelte behov lokalt. Det vil være en fordel for både rådhuset og skolerne at overføre mere ansvar til den enkelte skoleledelse.

Alt for lidt samarbejde mellem lærere og pædagoger Samarbejde mellem lærere og pædagoger kan bringe mange positive tiltag ind i elevernes skoletid og fritid. I forhold til sammenlignelige kommuner har vi meget lidt samarbejde mellem skolerne og vores fritidshjem og fritidsklubber i Tårnby. Derfor går vores elever glip af støtte og nye pædagogiske tiltag, som ellers kunne have været med til at højne både trivsel og undervisning.


VINDEREN AF QUIZZEN ER FUNDET Sidste udgave af Amagerland havde en Tip en Tolver, hvor præmien var en dejlig weekend for to til Hotel Ærø. Tak for alle besvarelserne! Den heldige – og dygtige – vinder er Ina Bente Steffensen, som her modtager den glade nyhed. Venstre i Tårnby ønsker tillykke og god tur!

Her er spørgsmålene og de rigtige svar: • Hvilke af disse kommunalbestyrelsesmedlemmer er ikke udvalgsformand? Camilla Schwalbe • Hvor mange partier er repræsenteret i byrådet? 5 • Hvor mange politiske udvalg findes der i kommunen? 7 • I hvor mange år sad Torkild Feldvoss i byrådet? 24( her skulle have stået som borgmester, så spg. udgår) • Hvor mange Borgmestre har Tårnby haft? 4 • Hvor mange folkeskoler har kommunen? 7 • Hvor mange borgere huser kommunen? Ca. 41.000 • Hvor mange husstande har kommunen? Ca. 18000 • Da H.Zimino blev valgt til landets mest frådsende borgmester brugte han hvor meget på nye skilte? 500.000 • Hvor mange år har socialdemokratiet siddet på magten i Tårnby? 96 ( her skulle have stået ca. så spg. udgår) • Hvad kostede kommunaldirektørens skrivebordsstol? 21.485 kr • Hvilke af disse tre ting er tilladt som tilhører ved et kommunalbestyrelsesmøde i Tårnby? At danne sin egen mening om en sag.

Kommentar om pensionistfesterne!

er brug for hjælp til frivillige. Pengene kommer

ber, hvorved det samlede tilskud til ældrear-

Man hører tit fra feststemte socialdemokrater,

nemlig fra kommunens pulje til frivilligt socialt

rangementer kommer op på

at de kommunale sommerfester og julefrokost

arbejde. Den var i 2013 på 1.144.051 kroner i

Eller hele 83 procent af den samlede pulje.

for pensionister vil blive lukket, hvis Venstre får

alt.

948.134 kroner.

Venstre foreslår at anvende tilskuddene ander-

magt, som vi har agt. Intet kunne være mere Heraf gik de 320.000 kroner til De Gamles Jul

ledes, så også andre grupper end de ældre får

og 460.000 kroner til Skovturen. De to arrange-

del i frivillighedspengene. Men der bliver BÅDE

Vi vil gerne fortsætte såvel sommerfester som

menter tegner sig tilsammen for 68 procent af

råd til pensionistfesterne OG til andre formål.

julefrokost. Dog mener vi, at man skal flytte en

den kommunale frivillighedspulje!

Man kan faktisk godt holde gode fester for lidt

del af pengene til andre områder, hvor der også

Dertil kommer så tilskud til øvrige ældreklub-

mindre end 780.000 kroner!

forkert!

Kommentar: Om svømmehaller Hvad bliver det egentlig til med den ny svømmehal på Vestamager til 120

mindre udenomsarealer? Er det Cirkusgrunden på hjørnet af Ugandavej og

millioner, som blev besluttet af et socialdemokratisk ledet flertal i som-

Englandsvej, der skal bruges til formålet?

meren 2012, og som skulle bygges i 2014? Det har været et af de store På grund af de ubesvarede spørgsmål er projektet udskudt, til forarbejdet

temaer i Tårnby det sidste års tid.

er færdigt. Det er da også helt grundlæggende spørgsmål, som mangler Svaret er, at projektet er udsat – og det forstår vi godt i Venstre!

at blive besvaret. I Venstre deltager vi meget gerne i arbejdet, så vi kan finde en fælles løsning, som alle kan være tilfredse med.

Der er nemlig ikke enighed om ret meget i forbindelse med den nye svømmehal: Hvad er det egentlig for et bassin, vi har brug for? Er det et 50

Vi mener bare, at det er vigtigt, at vi først sikrer os, at vi har midler

meter bassin til Kvik? Eller er det en almindelig svømmehal med 25 meter

nok til gode folkeskoler. De trænger til en grundig renovering. Den it-

bassin, så de offentlige åbningstider kan udvides? Eller er det et vandland?

understøttede undervisning i folkeskolen skal have et gevaldigt løft på

Hvordan skal det passe sammen med vores øvrige tre svømmehaller og

alle årgange, så vi kan sikre vores børn og unge den bedste uddannelse.

planerne om svømmehaller i Dragør og i Ørestaden? Så i Venstre vil vi gerne være med til at bygge en svømmehal på VestamaOg hvor skal svømmehallen bygges? Skal det være boldbanerne ved Vesta-

ger, så vores børn kan lære at svømme. Men inden vi gør det, skal vi bare

mager-Centret, der skal nedlægges? Er det Skelgårdsskolen, der skal have

sikre os, at der også er råd til at lære dem at læse!

Amagerland Redaktion:

Grafisk Koordinator: Flexagraf Reklame Tryk: Dansk avistryk ApS Oplag: 19.000 ekspl. Annoncekontakt: liv@smas.dk www.venstre-taarnby.dk

Vi er en stadigt voksende flok, som har det sjovt sammen, og som lærer meget af det arbejde, vi udfører i fællesskab. Vi vil meget gerne være endnu flere! Så hvis du har lyst til at give en hånd med – eller blot vise din støtte ved at blive medlem – så meld dig ind på www.venstre.dk, eller kontakt vores formand Michael Jellesmark. Mail: mj@venstre-taarnby.dk eller telefon 3049 4342 Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Følg os på Facebook: facebook.com/venstretaarnbydk

AMAGERLAND 2  
AMAGERLAND 2  

En lokalavis

Advertisement