Page 1

JAMMERBUGT set fra Venstre -

Virke i Jammerbugt Kommune


Jammerbugt - set fra Venstre Nr. 5 1. årgang - september

Lidt om bladet

2012 AF IB NELLEMANN, redaktør

Udgiver: Venstre i Jammerbugt Kommune www.jammerbugt.venstre.dk

Ansvarshavende redaktør: Ib Nellemann Nørrehovensvej 29 9440 Aabybro ibnellemann@mail.tele.dk

Redaktion: Hugo Holmelin Dorte Krogh

Foto: Hugo Holmelin Mads Godiksen Jesper Hasemann

Oplag: 18.500 stk.

Tryk: Fjerritslev Tryk

Distribueret af: Nordjyske Distribution

Forside foto: Land art i Klim kalkbrud

2

Jeg vil gerne indlede med en stor tak til vores annoncører. Uden jer ville det ikke være muligt for os at lave denne avis. Dernæst skal der også lyde en tak til alle de frivillige, der har ydet en kæmpe indsats ved at skrive artikler til avisen. Artikler, der fortæller en god historie om de mange flotte tiltag, der hver dag udfolder sig i Jammerbugt Kommune. Sidst men ikke mindst, så vil jeg gerne takke redaktionen, der selv sørger for opsætning af avisen, tager billeder og udarbejder annoncer m.m. Jammerbugt – set fra Venstre udkommer i 18.500 eksemplarer og bliver husstandsomdelt i Jammerbugt Kommune. Med dette nummer er det 5. gang, vi er lykkedes med at kunne formidle den gode historie om og til Jammerbugt Kommunes borgere. I denne udgave er der bl.a. artikler om fremtidens energirigtige byggeri. Boligselskabet Domea i Aabybro er de første i Jammerbugt Kommune til at bygge Passivhuse. Borgmester Mogens Gade fortæller om, hvorfor det er vigtigt, at dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere til stadighed skal være udgangspunktet for udviklingen af Jammerbugt Kommune som en kommune på fire hjul. Godsejer Jørgen Skeel fortæller om: Landbruget - i et politisk stormvejr. Otto Kjær Larsen fortæller om, hvordan alle, der er interesseret, kan være med til at skrive fælles historie om Han Herred under besættelsestiden - et spændende projekt. Artiklerne om Halvrimmen og Gateway Blokhus er to gode historier om borgere i Jammerbugt Kommune, der virkelig har flyttet noget, fordi de med utrætteligt engagement har lyst til at udvikle. Jeg håber, du vil tage godt imod dette nummer af Jammerbugt – set fra Venstre. Rigtig god læselyst!

Forsidefoto: Redaktionen har valgt at bringe dette dejlige billede af land art udstillingen i Klim Kalkbrud. Ann Mai Røge er netop vendt hjem fra England til Skerping fra en afsluttet 5 års kunstuddannelse med udgangspunkt i kalkens egenskaber. Nu kan hun kalde sig Master of Arts. Man kan følge dette unge talent på: www.annmai.dk Nærmere omtale findes på side 13

Jo, der er liv og initiativ i Jammerbugt Kommune.


Jammerbugt Kommune - en kommune på 4 hjul - i bevægelse

Fremtiden kommer af sig selv – det gør fremskridtet ikke – det kræver nemlig en indsats.

AF BORGMESTER MOGENS GADE Dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere skal til stadighed være udgangspunktet for en fortsat dynamisk udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune. På den måde vil vi til stadighed på 4 stabile hjul være i bevægelse mod vores mål og visioner for vores Kommune.

mening en kommune på 4 hjul i bevægelse mod vores vision om at være et godt sted at leve og være – at være et sted, hvor vi benytter og beskytter vores enestående flotte natur, et sted, hvor vi hæver uddannelses- og kompetenceniveauet, og et sted, hvor klima og agenda 21 er på dagsordenen.

For mig er fremsyn - udsyn, og det at se på muligheder frem for begrænsninger, udgangspunktet for de politiske beslutninger. Fortsat sund økonomi og økonomisk handlefrihed er afgørende for, at vi fortsat kan være en kommune i sikker drift med blik for fremtiden.

Allerede i 2004 stod det klart for mig, at skulle Jammerbugt Kommune blive en hel kommune – en stabil kommune - en robust kommune og en bæredygtig kommune, var der brug for alle 4 hjul, symboliseret ved de 4 tidligere kommuner.

Det, jeg fortsat ønsker at bruge min energi på, er den fremadrettede opgave, der skal sikre Jammerbugten, Jammerbugt Kommune og os, der bor her, en fornuftig fremtid. Den opgave løser vi bedst i fællesskab via fortsat virkelyst, virketrang og engagement i lokalsamfundene – i foreningslivet – i erhvervslivet – og hos de kommunalt ansatte. Det har allerede givet mange flotte resultater til gavn og glæde for fællesskabet.

Tiden har vist, at der er brug for alle 4 hjul med alt, hvad de hver for sig kan bidrage med til gavn og glæde for helheden Jammerbugt Kommune – og det er ikke så lidt. Jammerbugt Kommune er altså en kommune, hvor vi er afhængige af alle 4 hjul:

Så har jeg respekt for, at der er nogle fra tidligere Fjerritslev Kommune, der hellere havde været med i Thisted eller Vesthimmerlands Kommune – ligesom nogle fra Aabybro hellere havde været med i Aalborg – eller nogle fra Pandrup hellere i Brønderslev o.s.v. Resultatet blev og er, at alle vi fra de 4 tidligere Jammerbugt Kommuner er en del af fællesskabet Jammerbugt Kommune – og det er ikke så ringe endda - vi bliver aldrig en rig kommune, men vi klarer os. Jammerbugt Kommune er efter min

Eksempler på dette er Fjerritslev som uddannelsesbyen, hvor en bevidst prioritering heraf og satsning herpå har givet det resultat, at Fjerritslev Uddannelsescenter – Fjerritslev Gymnasium i løbet af kort tid har udviklet sig fra at være lukningstruet til at være et uddannelsescenter, som fra skoleåret 2013/14 vil have 550-600 studerende/elever incl. 10. klassecentret. Et andet eksempel er Brovst som sundhedsbyen – med en unik kommunal sundhedsafdeling på det gamle Brovst Sygehus – nuværende Jammerbugt Sundhedshus. Et hus med speciallæger – et hus med samarbejdsprojekter mellem region og kommune – og et hus med tandlæger m.m.

Et tredje eksempel er Aabybro som fortsat bosætningsmagnet – bl.a. med markante investeringer i lejeboliger og grunde, skole og hal. Et fjerde eksempel er Pandrup området med bevidst satsning på vores fyrtårn udi turisme: Blokhus/Hune/Saltum m.m. Princippet om, at vi satser på vore styrker og fagligheden betyder jo så også, at der ikke satses så meget på turisme i Biersted – eller så meget på et sundhedshus i Blokhus. Til gengæld betyder det jo ikke, at tidligere Fjerritslev Kommune ikke må bidrage til turisme via bl.a. Svinkløv og Slettestrand, eller Aabybro ikke må bidrage til uddannelse via f.eks. VUC. Eller at Brovst ikke må bidrage til bosætningen, eller Pandrup ikke må bidrage til sundheden o.s.v. Men vi er en kommune på 4 hjul – og dermed nogle hovedprofiler – som vi skal forsøge at satse på, og som vi satser på i relation til fagligheden og produktudviklingen og dermed helheden. Til gavn og glæde for fællesskabet. Dette – sammenholdt med hårde og nødvendige økonomiske prioriteringer bl.a. grundet den generelt pressede samfundsøkonomi, resulterer nogle gange i strukturændringer. Med ovennævnte virkelighed og strategi er det nemlig ikke altid let at fastholde alle de kendte og tidligere så naturlige decentrale aktiviteter så decentralt som tidligere. En gennemført skolestrukturdebat har bl.a. markeret dette. Vi er midt i andre strukturdebatter, og flere vil komme til. Nogle vil ende op i en centralisering – i bedste fald med de samme økonomiske midler til rådighed – men i en del tilfælde med færre ressourcer. Det sidste har

3


netop været midlet, der satte processen i gang – færre enheder – ellers bliver leverpostejen smurt for tyndt ud. Så opgaven med at etablere en ny kommune er ikke nogen let opgave – men en seriøst arbejdende kommunalbestyrelse sammen med topmotiverede medarbejdere arbejder med opgaven - den opgave, der blev defineret i forbindelse med vedtagelsen af kommunalreformen – nemlig at danne en demokratisk, faglig og økonomisk bæredygtig kommune. Her er virkeligheden den, at mange, der ser på os udefra, er imponerede over de resultater, vi har opnået i Jammerbugt Kommune. Selv under til tider hårde vilkår og forudsætninger.

Det bringer mig til det gamle ordsprog, der siger: Fremtiden kommer af sig selv – det gør fremskridtet ikke – det kræver nemlig en indsats – og det er lige, hvad der er blevet leveret fra alle sider i Jammerbugt Kommunes første leveår – lad os i fællesskab fortsætte med det!

kroen ved fjorden

Stort julemarked på Gjøl Kro og havn Søndag 25. november Alle er velkommen! ”Sildebord” Sildebord

(Udvalgte datoer frase 11.hj.side april) Udvalgte datoer,

Pandestegte ål (Spis hvad du kan)

fra kl 12.00 (Lukket mandag)

Fra den 18 nov.

118.- 89.-

Sammensæt selv din julefrokost

Fra kr.

Alle interesserede kan være med til at

Åbent hver dag

Jule menuer ud af huset

fra kl. 10-17.

Besættelses

”Dagens ret” Stegt flæsk

(1. tors. i hver kl. 17-20) (Kun udmåned af huset)

Marineret sild, fiskefilet, grønlangkål med tilbehør og ris á la mande

Buffet & Cavery (Min. 8 pers. - ud af huset)

Selskaber

(Lokaler med udsigt over fjorden)

Fjordgade 18, Gjøl · 9440 Aabybro · Tlf: 98 27 70 14 · info@gjoelkro.dk · Se meget mere på www.gjoelkro.dk

Otto Kjær Larsen fjerner faldskærmen som afsløring af maj 2005. Foto: Ejgil Bodilsen

AF OTTO KJÆR LARSEN

Besættelsestiden 1940-45 og årene, der fulgte umiddelbart efter, er en vigtig epoke i landets historie. Besættelsen trak dybe spor efter sig op gennem 1950’erne og 1960’erne og har på utallige måder været med til at præge det samfund, vi kender i dag. Derfor er det nødvendigt med en fælles hukommelse i form af historieskrivning og -formidling til både nutidens og fremtidens generationer. Den tyske tilstedeværelse har ikke mindst sat sig spor i Han Herred, hvor Bulbjerg blev gjort til en militær fæstning, og hvor der såvel langs Jammerbugten som ved Limfjorden blev bygget bunkere, udlagt minefelter og anlagt tankspærringer. Værnemagten indtog skoler, hoteller og forsamlingshuse til hovedkvarterer, og talrige familier måtte afgive et værelse til indkvartering af tyske soldater, ligesom man kunne blive tvunget til at stille både arbejdskraft og hestekøretøj til rådighed. Samfærdslen var vanskelig, forsyningerne af brændsel og bestemte

4


stidens Han Herred under lup skrive fælles historie i et nyt, storstilet projekt, der omfatter hele området fra Øland i øst til Vesløs i vest

tanker og dagligdags hændelser blev skrevet ned i breve og dagbøger? Desuden vil vi gerne have relevante dokumenter og effekter frem i lyset.

f en mindesten for modtagegruppen »Jarl« på Thorup Fjordholme ved 60-året for befrielsen 4.

fødevarer blev rationeret, og foreningslivet måtte forsøge at overleve under stærke restriktioner for, hvad der måtte tales om og stå på programmet. Mod slutningen af krigen blev der i øst og vest organiseret grupper af mandskab til at stå for modtagelse af våben til den nordjyske modstandsbevægelse under ledelse af den kendte Jens Toldstrup i Aalborg. Alt, hvad der kan fortælles og dokumenteres om den tyske besættelse, modstandskampen og det hverdagsliv, som lokalbefolkningen med begrænsninger af mange slags måtte leve, bliver nu samlet i et spændende projekt, som Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred netop har iværksat. De første spæde skridt til projektet blev taget i forbindelse med 60-året for befrielsen, hvor en lokal initiativgruppe etablerede en mindeplads for våbenmodtagelserne på Thorup Fjordholme, og hvor Lokalhistorisk Samvirke og Egnsbank Han Herred fulgte op med en Kend din egn-udflugt i forbindelse med indvielsen 4. maj 2005.

Projekt Besættelsestidens Han Herred involverer i første række hele det lokalhistoriske netværk, som består af frivillige græsrodsgrupper (sognegrupper) i hvert af Han Herreds 25 sogne – fra Øland i øst til Vesløs i vest – samt lokalhistoriske medlemsforeninger, lokalarkiver, museer og samlinger. Dernæst vil vi gerne i kontakt med andre foreninger, studiekredse med videre, som kunne tænkes at inddrage besættelsestiden i deres aktiviteter. Endelig opfordrer vi enkeltpersoner med historisk interesse til at give sig i kast med at undersøge og beskrive, gerne i nærkontakt med de lokalhistoriske sognegrupper. Alle kan være med, og vi er stærkt interesseret i, at alle aspekter af besættelsestiden bliver beskrevet og dokumenteret. Ikke blot det heroiske og agtværdige, men også alt det, som måske har ligget som tabuemner og dårlig samvittighed i flere generationer. Hvordan var virkeligheden, og hvorfor handlede man, som man gjorde? Hvilke særlige begivenheder huskes, og hvilke

Hvordan bærer man sig ad rent praktisk? Jo, det enkleste er at kontakte det nærmeste lokalhistoriske arkiv og fortælle, hvad man har lyst at arbejde med, hvad enten det er at skrive erindringer, lave interviews, beskrive bestemte hændelser og emner, fotografere de tyske spor i landskabet eller noget helt andet. Her kan du også få praktisk vejledning og blive sat i forbindelse med andre, der arbejder med på projektet. Alt materiale samles og registreres på arkiverne og museerne, og målet er, at det skal danne grundlag for en mangfoldighed af tiltag, både formidlings- og forskningsmæssigt. Vi er sikre på, at der ud af projektet kommer en lang række gode artikler til vores lokalhistoriske årbog, Han Herred Bogen, og vi forestiller os, at der bliver arrangeret udstillinger, by- og naturvandringer, foredrags- og fortælleaftener, emneuger i skolerne og meget andet. Det er tanken, at der skal udarbejdes specielle undervisningsoplæg til folkeskole og gymnasium, og ligeledes vil professionelle historikere kunne drage stor nytte af vores fælles indsats. Projekt Besættelsestidens Han Herred koordineres af en styregruppe, hvor jeg er formand, men projektet skal i videst muligt omfang være selvbærende, hvor folk arbejder sammen lokalt efter lyst og interesse, og hvor omdrejningspunkterne i det daglige vil være de lokalhistoriske arkiver. Læs nærmere på hanherred.dk/besaettelsestiden. Projektperioden løber foreløbig i tre år frem til 2015.

5


Et lokalsamfund i stadig udvikling...

AF DORTE KROGH Halvrimmen har for alvor sat sig på landkortet som en by, hvor udvikling og sammenhold råder. En by, der følger med udviklingen ved hjælp af engagement og virkelyst. Her gik en kreds af borgere sammen i 2010 om at købe købmandsbutikken. Butikken blev lejet ud, og der er nu en flot og velassorteret købmandsforretning. Det initiativ gav imidlertid blod på tanden til at gennemføre et andet stort projekt: Nemlig køb af den gamle EBH bygning, som nu fungerer som ØHIKGenbrug, og som netop har fejret 1 års fødselsdag. Halvrimmen modtager med stor glæde nye borgere og sørger for, at de bliver en del af fællesskabet i byen. Senest har gruppen omkring ØHIK Genbrug etableret lektiecafé og involveret borgere, som har fået asyl i Danmark, i det frivillige arbejde. Bag købmandsforretningen har man indrettet en plads med bl.a. en legeplads, borde og bænke og en grill samt en krolf bane. Her bliver der flere

gange årligt afholdt loppemarkeder og bagagerumssalg m.v. Mange ting, der netop gør, at man mødes og er sammen på tværs.

nesker, både børn, unge og ældre, at kunne mødes lokalt og netop sammen udvikle Halvrimmen til at være et godt sted at bo og leve.”

Et andet projekt er fællesspisning mellem borgerne og nydanskerne i byen. Her hygges med forskellig dansk og etnisk mad. Det initiativ har affødt, at de små ting, der kan være svære at lære i det danske samfund, bliver omtalt, og man hjælper hinanden.

Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune glæder sig naturligvis også over den gode udvikling i Halvrimmen. ”Det er fantastisk at se, hvilket sammenhold, der er, og hvad det egentlig kan føre med sig. Engagement, glæde og virkelyst har det jo med at sprede sig og føre andet godt med sig. Det er Halvrimmen et godt eksempel på! Jeg vil ikke høre tale om, at ”udkants Danmark” er kommet til vores kommune! Vi har Halvrimmen og flere andre byer som eksempler på, at hvor sammenhold og engagement råder, fører det udvikling med sig. Virkelysten er jo kolossal, og at ting nytter og kan lade sig gøre, har man til fulde bevist i Halvrimmen. Dertil kan man kun sige: Godt gået - og fortsæt det gode arbejde, og dermed en fortsat udvikling!”

Kurt Mølgaard fra ØHIK fortæller: ”Det er fantastisk at se, hvilket sammenhold disse ting har givet, og hvad engagement kan føre med sig. Hallen har altid været og er stadig rammen om utrolig mange forskellige ting, lige fra det brede idrætsliv til pensionistklubber, der mødes. Vi spiller krolf og har også vores flotte moderne motionscenter, som er i brug alle ugens dage. Her er medlemmer mellem 15 og 90 år. Et motionscenter, der for øvrigt blev etableret af ene frivillige borgere tilbage i 2008. Nu har det så også bredt sig til at omfatte ØHIK Genbrug, hvor mange mødes også over en kop kaffe. Det er dejligt!” ”Det er fantastisk for rigtig mange men-

• Entreprenørarbejde • Støbning af sokler • Diamantboring • Jord- og vejarbejde • Drænanlæg

• Fundamenter • Belægninger • Aut. kloakmester • TV-inspektion • Underboring

Håndværkervej 11 Fjerritslev Tlf.: 98 21 15 35 www.granly-as.dk Stenmarksvej 19 • Hune • 9492 Blokhus • Tlf. 98 24 93 11 www.hc-entreprenoeren.dk

6


Landbruget - et erhverv i politisk stormvejr Med udsigt til en global fødevarekrise som følge af fejlslagen høst i USA og Rusland, tør ingen i dag gætte på, hvad prisen på mel og brød vil være blot om et halvt år. stor glæde af, er nu væk. Med udsigt til en global fødevarekrise som følge af fejlslagen høst i USA og Rusland, tør ingen i dag gætte på, hvad prisen på mel og brød vil være blot om et halvt år. For os at se, er løsningen ikke at flytte tusinder af arbejdspladser syd for grænsen. Løsningen er at ændre erhvervets rammevilkår, så der kan blive skabt grundlag for at bevare arbejdspladserne her i landet! Enhver kan sikkert se, at de rammevilkår, man fastlægger på Slotsholmen, peger i den helt forkerte retning! Over halvdelen af befolkningen er på overførselsindkomst. Det stiller meget store krav til produktionsfremgang i erhvervslivet til glæde for alle i samfundet. Tiden er bestemt ikke til afvikling af produktionen på store dele af den danske landbrugsjord. AF JØRGEN CHRISTIAN SKEEL Med Vesterhavet som nærmeste nabo er landmænd i Jammerbugt Kommune ikke ukendt med, at vinden ofte kan være både kold, strid og barsk, og at jorden ofte kan være både klam og våd. Det barske vejr er kun småting i forhold til det politiske uvejr, der for tiden trækker sine meget mørke skyer hen over landsdelen. Finanskrisen er på ingen måder overstået. Den har med sine faldende ejendomsværdier gjort det vanskeligt at finansiere både generationsskifter, de nødvendige landbrugsinvesteringer og den løbende landbrugsdrift. Konkurrencemæssigt er vi, som eksporterhverv og medlem af EU, tynget voldsomt af de politisk opskruede indenlandske rammevilkår, der i Lim-fjordsregionen indebærer EU’s skrap-peste og dyreste miljøkrav. Krav, der er godt på vej, til at spille mange af banen.

engelsk bedrift på grund af de stramme miljøregler. I England er der ikke krav om tabsgivende efterafgrøder. Og de engelske landmænd har højere kvælstofnormer og dermed større udbyttepotentiale. De engelske planteproducenter er fritaget for at skulle betale pesticidafgift. Og i Sverige har man nu lavet undersøgelser, der viser, at tildeling af gødning i forhold til planternes optimale behov, ikke er forbundet med væsentlige miljømæssige ulemper. Når vi som landmænd ikke længere er i stand til at dyrke brødkorn nok til at dække Danmarks eget forbrug, skyldes det politiske påbud om, at vi ikke må bruge den mængde gødning, der er nødvendig. Ansvaret for, at vi i stadig stigende grad må importere mel til det brød, vi spiser, ligger derfor på Slotsholmen. Den forsyningssikkerhed og den værditilvækst ,vi her hidtil har haft

Det har derfor været særdeles positivt og en vigtig indsats, at de ledende politikere i Jammerbugt Kommune har henvendt sig til ministre og Folketinget med forslag og ønsker om metodefrihed. Samtidig er der sat et stort spørgsmålstegn ved, om de vandplaner, randzoner og vådområder, der er på vej, er nødvendige og de rigtige løsninger! Vi bor i en egn af landet, hvor jorden ligger lavt og overvejende består af hævet havbund og hvor folk derfor ser en stor og væsentlig opgave i at holde vandet væk fra hus og hjem. Den opgave skal nok fortsat lykkes, hvis kommunens mange vandløb i de kommende år kan blive vedligeholdt, så vi undgår oversvømmelser og forsumpning af vore marker. Det er sikkert en udfordring, som kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune vil prioritere meget højt i den kommende tid.

Sammenligner man to svineproducenter af samme størrelse i henholdsvis Nordjylland og Tyskland, viser det sig, at den tyske bedrift årligt tjener gennemsnitlig 500.000 kr. mere. Det skyldes bl.a. lavere omkostninger, og at den tyske svinebedrift ikke har samme miljøkrav (harmonikrav, krav til efterafgrøder samt krav til udnyttelse af kvælstof), som den danske. Inden for mælkeproduktionen kan en hollandsk landmand alene i dyrlægeomkostninger spare op til 100.000 kr. i forhold til det, en nordjysk mælkeproducent af samme størrelse må betale, som følge af de politisk bestemte krav. Inden for planteproduktionen mangler den nordjyske landmand omkring 300.000 kr. i forhold til en tilsvarende

7


VELKOMMEN I DET GRØNNE

Vi gør ALT for dig og din bil-/vognpark!

hængig k af

litetskon

ol tr

er

va

Un

d

3/12 et fra 23 k k u l r Vinte foråret 201 til

stadig u

1. klasses service & reparation af alle bilmærker – Velkommen!

Kaas Autoværksted A/S Bransagervej 23 Pandrup Industriby 9490 Pandrup Tlf. 0045 9824 7811

Se tilbud på vor hjemmeside www.kaasauto.dk Aggersundvej 253 • 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 50 00 w w w. j a m m e r b u g t e n s h a v e c e n t e r. d k

TØMRER- OG SNEDKERMESTER

Lars Eriksen • Renovering og skadesudbedrelse • Facadebeklædning og tagentrepriser • Udvidelser og tilbygninger • Specialister i sommerhusbyggeri

ERHVERVS GUIDEN Shelters af lærketræ bygget for Skov- og Naturstyrelsen opsat i Blokhus Klitplantage

Tømrer & Snedker Lars Eriksen ApS Bredgade 87B · 9490 Pandrup Telefon 98 24 77 67 · mail@larseriksen.dk

www.larseriksen.dk 8

Skagen

Hirtshals

Hjørring

Arne Bjerregaard Salgsansvarlig Thomasmindeparken 17 9440 Aabybro Mobil 30 42 25 25 erhvervsguiden@mail.dk

12-709_Erhvervsguiden_Annonce.indd 1

Brønderslev Blokhus

Aalbæk

Frederikshavn

Sæby

Pandrup Aabybro

Dronninglund

12-10-2012 11:59:19


Passivhuse i Jammerbugt en solstrålehistorie

Passivhus i Aabybro

AF IB NELLEMANN Siden 1980 er verdens energiforbrug steget med 45 procent, og man forventer, at det stiger yderligere, så når vi er fremme ved år 2030 vil energiforbruget være steget med 70 procent. Bygninger står for ca. 40 procent af det samlede energiforbrug, og en bygning bruger i gennemsnit 20 procent mere energi end nødvendigt. En solstrålehistorie har i mere end én forstand udspillet sig i Aabybro de sidste 2 år. Boligselskabet Domea i Aabybro skulle i gang med et nyt byggeri, og i den forbindelse besluttede Domeas bestyrelse at undersøge forskellige former for klimavenligt byggeri. Bestyrelsen havde hørt, at Bjerg Arkitektur i Hjørring var specialister i klimaog energivenligt byggeri og rettede en henvendelse hertil. Arkitektfirmaet inviterede Boligselskabet til et orienteringsmøde, som blev starten på en helt fantastisk rejse gennem specielle byggematerialer, vægtykkelse, solen og meget meget mere, til det færdige byggeri stod klart til indflytning.

get. De resterende 30 procent skal tilføres. Omregnet i kWh/m2 pr. år bruges der max. 15 kWh/m2. Et traditionelt byggeri bruger ca. 70 kWh/m2 pr. år. Det giver måske en bedre forståelse, hvis vi forestiller os, at et almindeligt hus bruger 10 tønder olie om året, og et Passivhus kun bruger en halv tønde. Byggeriet er et alment byggeri, så Jammerbugt Kommune skulle med ind over. Kommunalbestyrelsen så straks dette nye tiltag fra Domeas side, som et spændende, udviklende og fremtidssikret byggeri og var med på ideen. Passivhuse er godt for miljøet, og det er sund fornuft for lejernes pengepung på grund af den meget lave energiudgift. Der er tale om noget af det ypperste

inden for klimavenligt byggeri, som man kan opleve i Danmark. Der er tale om højisolerede boliger med avanceret ventilation af hvert rum. Det giver husene et indeklima af høj kvalitet og gør dem samtidig til meget allergivenlige boliger. Da byggeriet stod færdigt i starten af august, var der trods de beskrevne fordele en vis nervøsitet at spore i Domeas bestyrelse. Kunne boligerne nu lejes ud? Det skulle ret klart vise sig, at det kunne de. Den 3. og 4. august blev der holdt åbent hus, og allerede den første dag var boligerne udlejet. Med dette byggeri viser Jammerbugt Kommune og Boligselskabet Domea, at der ikke blot kigges ind i fremtiden – vi er i fremtiden.

Byggeriet, som kaldes for Passivhuse, er et helt unikt gennemtænkt byggeri, hvor energiforbruget til opvarmning er tilnærmelsesvis lig nul. Passivhuse opvarmes primært af solen hele året rundt, og det bidrager til 50 procent af forbruget. Sekundært udnyttes de interne varmekilder, som den varme vi selv udskiller, den varme, der kommer fra de el-installationer, vi bruger m.m. Tilsammen udgør det 70 procent af varmeforbru-

9


I Aabybro bygges 60 nye lejeboliger. I baggrunden ses Aabybro Hallen, som energirenoveres og optimeres til DGI-Huset.

Når visioner realiseres - eksempler fra Brovst og Aabybro AF MOGENS GADE

Mit motto er: Handling slår alt – det betyder i praksis, at der træffes beslutninger – også når det er svært. Men det betyder ikke, at der ikke kan sættes visioner i søen, som ikke realiseres her og nu – men som virker som fremtidige pejlemærker – pejlemærker vi styrer efter hver gang, der træffes beslutninger i kommunalbestyrelsen. Mange fordomme omkring kommunalpolitik går på, at der er planer, planer og atter planer i skuffer og på hylder – noget er der om det. Men der er altså også planer, der realiseres over tid – ud fra sandheden om, at ting tager tid.

sorte Firkant” med etablering af nye boliger og forretningslokaler – det såkaldte ”Vadestedet”.

Jeg vil gennemgå et par eksempler her, som har taget tid, men som på bedste vis er på vej til at blive realiseret. Begge med bosætning som mål.

Det andet eksempel handler om Aabybro. I oktober 2008 afholdt Aabybro Borgerforening og Jammerbugt Kommune i fællesskab et borgermøde. Mødet havde overskriften: “Hvad skal der til for, at Aabybro fortsat er en magnet i forhold til bosætning” – her blev lejeboliger, udstykninger af kommunale grunde, ny skole og hallen nævnt – som vigtige forudsætninger for fortsat bosætning.

For 10 år siden – i oktober 2002 besluttede kommunalbestyrelsen i daværende Brovst Kommune en helhedsplan for Brovst by med 4 store delprojekter: 1. 2. 3. 4.

10

Jernbanegades forskønnelse Renovering – udvidelse og modernisering af Brovst Skole Etablering af et Multihus Sanering af boligmassen i ”Den

Realiseringen af helhedsplanen begyndte allerede den 26. august 2003, hvor jeg havde fornøjelsen af at tage første spadestik til Jernbanegades forskønnelse. Her i september 2012 indviede jeg en Fakta i Vadestedet – og med over 20 nye boliger er Vadestedet realiseret – ikke helt som først tænkt – men alligevel. Og på den måde er helhedsplanen gennemført – idet de tre første punkter er realiseret for længst.

Her 4 år efter er det fantastisk at kunne konstatere, at visionerne er i fuld gang med at blive realiseret. 12 lejeboliger er færdige, 60 flere bygges der på, der

er gang i udstykning af 26 kommunale byggegrunde, og flere grunde er allerede solgt. Der er truffet beslutning om etableringen af en ny skole – ligeledes er der truffet beslutning om energirenovering og optimering af Aabybro Hallen - til DGI-huset Aabybro. På en regnfuld efterårsdag er det således rart at kunne kigge tilbage og konstatere, at planer, der på et tidspunkt har været en vision, helt konkret realiseres. Det kan godt være, at vi i Jammerbugt Kommune ikke er født med en guldske i munden – men det skal ikke hindre, at vi har nogle drømme – og at vi også vil forfølge dem på forskellig vis – og det gør vi så i fællesskab. Vi skal fortsætte med at drømme og med at gøre drømmene til virkelighed i respekt for vores økonomiske formåen. Vi skal huske: Handling Slår Alt.


å p g a t æs r g t y N t? e s u h r e somm

Porskær Byg

Rendbækvej 75 9493 Saltum

tømrer

Telefon: 70 27 87 99 Fax:

98 20 87 99

Email:

info@porskaer-byg.dk

Web:

www.porskaer-byg.dk

murer

N

e

esid

mm y hje

KLIM REOLEN

- Design din egen personlige reolvæg. Klim er et af de mest fleksible reolsystemer på markedet. Med Klims meget store udvalg af grundmoduler kan du designe en reolvæg, der passer præcist til dit behov. Se mere på www.klim-reol.dk

Vi forhandler vingaver, gavekurve og firmagaver. Stort udvalg i kaffe, the, chokolade, øl og vin mm. Vi sammensætter også individuelle, skræddersyede løsninger, hvor du selv kan bestemme indholdet. Vi sætter kvalitet og pris i højsædet, så du kan trygt overlade din opgave til os. Bestil på 30 48 39 60. Se mere på www.lækkerier-fjerritslev.dk Lækkerier. Vestergade 1, 9690 Fjerritslev.

Agesen el Napkærvej 12 9690 Fjerritslev www.agesenel.dk Bil 40 11 52 99

Tlf. 98 22 52 99

VINDUESPOLERING såvel ERHVERV som PRIVAT 98 24 28 86

Mangler du en erfaren advokat?

§

KON TA KT:

Advokatfirmaet Anne-Lisa Andersen

§

Enghavevej 1A, 9690 Fjerritslev · Tlf.: 9821 3990 eller Strandvejen 19, 7741 Frøstrup · Tlf.: 9799 1073

www.anne-lisa.dk

Ib Nellemann Bil 40 82 77 97

Vinduespudseren Nørre Hovensvej 29 Aabybro 11


Kirkegade 71, 9460 Brovst Mail: info@chr-guldhammer.dk, www.chr-guldhammer.dk

Kirkegade 71, 9460 Brovst Mail: info@chr-guldhammer.dk, www.chr-guldhammer.dk

Kirkegade 71, 9460 Brovst Mail: info@chr-guldhammer.dk,

Din Bilpartner hjælper dig med at spare penge og samtidig skåne miljøet... Vi kan tilbyde dig følgende: Service - også af nye biler

Skovsgaard/Brovst El-installation A/S

Jammerbugt Bedemand Tlf. 98 23 15 25 Jammerbugt Bedemand Terndrupvej 71 . 9460 Brovst

Rep. af alle bilmærker

24 timers service – 40 38 51 98

Skadecenter Mulighed for leje af kundebil Opbevaring af vinter-/sommerhjul

OBS! Benyt også vores autoværksted

Scan her og se vores hjemmeside

Kontakt Leif Andersen

HP Autoservice Vestergaardsvej 18 • 9690 Fjerritslev • Tlf: 98 21 22 87 www.hp-autoservice.dk

BROVST AUTOCENTER A/S Terndrupvej 71 . 9460 Brovst - lige ved Genbrugspladsen! Tlf. 9823 6818 / 4063 1048

www.sbel.dk

Vi hjælper alt det praktiske i forbindelse med dødsfald. Vimed hjælper med alt det praktiske i forbindelse med dødsfald. Aftaler træffes gerne i hjemmet også aften og weekend. Aftaler træffes gerne i hjemmet - også aften og weekend.

Jammerbugt Bedemand

Mettes Fodbehandling

Mettes Fodbehandling Lægeeksamineret Fodbehandler Lægeeksamineret Fodbehandler Flemming Tove Kirsten Tove Flemming Kirsten Flemming Tove Kirsten Tyttebærvej 8, 9490 Aabybro Tyttebærvej 8, 9440 Aabybro Vi hjælper med alt det praktiske i forbindelse med dødsfald.

Behandlingen består af:

Et dejlig varmet tempereret fodbad

Behandlingen Negleme renses ogbestår klippes af:

98 21 98 10 21 97 ·træffes 98 20 44 20 44- også · 98 11 23 17 11 17 10 97 · 98 44 4423 98 Aftaler gerne i hjemmet aften og ·weekend.

98 21 10 97 · 98 20 44 44 · 98 23 11 17

www.jammerbugt-bedemand.dk - tove@jammerbugt-bedemand.dk www.jammerbugt-bedemand.dk - tove@jammerbugt-bedemand.dk Fjer ritslev · Brovst · Aabybro · Pandr up

ligstorne, fodvorter og revner beskæres ñHårdhud, Et dejlig varmt tempereret fodbad ñHuden Neglene renses klippes slipes glat ogogblød ñNeglene Hård hud, ligtorne, fodvorter og revner beskæres. slipes strømpe venlige ñ Huden slibes glat og blød fodmassage somvenlige stimulerer kredsløbet og giver velvære ñAfslappende Neglene slibes strømpe ñ Afslutning med afslappende fodmassage som stimulerer Fast pris til 31. dec. 2012: 200,00 kr.

kredsløbet og giver velvære Ring og bestil tid. Tlf: 40 61 35 25

Fast 12pris frem til 31/12-2012 kr. 200

www.jammerbugt-bedemand.dk tove@jammerbugt-bedemand.dk


Den Korte Avis: Viden, holdninger og gode oplevelser Den Korte Avis giver dig landets bedste politiske overblik. Vi vælger de vigtigste nyheder ud, serverer dem i kort og underholdende form og sætter dem ind i en sammenhæng. Men vi skriver om meget andet end det politiske liv: Uddannelse, økonomi, kriminalitet, indvandring, forbrugsstof, sundhed. Målet er hele vejen igennem at levere indsigt og klare holdninger uden en masse overflødige ord.

Hver dag har vi en kort video, der får smilet frem.

Vi går kontant og kritisk til en svag regering og til mangler i samfundet. Men vi er også meget optaget af positive, sjove og rørende ting. Glæden ved Danmark sætter sit præg på avisen – hverdagen, naturen, historien.

I stedet for selv at finde avisen frem på Nettet, kan du let og bekvemt få den leveret dagligt i din mail. Du går bare ind på www.denkorteavis.dk, og i øverste højre hjørne af avisen står der TILMELD. Her skriver du din mailadresse, og så kommer avisen automatisk hver dag.

Vi har fotokonkurrencer og læsertips.

Sådan finder du os Den Korte Avis er en netavis, og den er GRATIS. Vi udkommer fem dage om ugen fra søndag til torsdag klokken 8. Du kan finde os på Nettet ved at skrive www.denkorteavis.dk

Spøgte det eller var der en forstenet dinosaurer i Klim Kalkbrud?

En succes Den Korte Avis udkom første gang den 29. januar. Den har været en succes. På kort tid har vi fået rigtig mange læsere, omkring 30.000 om ugen. Allerede nu er der 15.000 ”abonnenter” på mail. Det er mere end mange lokale dagblade. Vi kan også glæde os over virkelig mange mails fra læserne, som roser avisen. Men vi vil gerne nå endnu længere ud. Avisen er som sagt gratis, og derfor kan du uden videre gå ind og se, om den er noget for dig.

Nej, nej Ann Mai Røge (Master of Arts) havde lavet en land art udstilling.

AF DORTE KROGH

Vandrefolket undrede sig, da et usædvanligt syn mødte dem i efterårsferien. Ann Mai Røge havde i forbindelse med sin udstilling: “Indadvendt Udadvendt” i kalkovnen rejst kalksten og placeret dem langs skrænterne i det store kalkbrud i Klim. De lignede ryggen på en kæmpe dinosaurer. En fantastisk idé at bruge naturens egne materialer og skabe en illusion om et forhistorisk, forstenet dyr. Ann Mai Røge er netop vendt hjem fra England til Skerping fra en afsluttet 5 års kunstuddannelse med udgangspunkt i kalkens egenskaber. Nu kan hun kalde sig Master of Arts. Man kan følge dette unge talent på: www.annmai.dk

13


Gateway Blokhus i Blokhus Klitplantageet aktivt oplevelsescenter i Jammerbugt Kommune AF INGER KRISTENSEN Efter indvielsen af Gateway Blokhus den 29. april 2012 har der været en utrolig stigning i besøgende i skoven i en grad, så der ofte er mangel på parkeringspladser. Besøgende er borgere, grupper, foreninger, spejdere, institutioner og turister fra nær og fjern. Der bliver udtrykt begejstring for stedet og dets muligheder for aktiviteter. En gateway er betegnelsen for et besøgscenter, hvorfra en lang række friluftsfaciliteter og -aktiviteter udgår. Hele området er udviklet som en del af projekt Rekreative Ruter. Rekreative Ruter er en stor fællesnordisk satsning, der skal styrke vandre- og cykelbaseret turisme samt øge udviklingen hos mindre erhvervsdrivende på tværs af regions- og landegrænser i Danmark, Norge og Sverige. Gateway pladsen er udgangspunkt for flere spændende vandre- og cykelruter, og tæt på ligger en helt ny mountainbikerute. Ved pladsen kan du også springe på fitnessruten med 12 opstillede fitnessredskaber eller snuppe en tur på løberuten. Tæt på pladsen ligger både shelters og campingpladser til overnatning. Hos Hune-Blokhus Cykeludlejning kan du leje cykler/MTB til en god dag i skoven. På pladsen findes naturlegeplads, aktivitetsplads, picnic områder og grillpladser og en naturbageovn, hvor man kan bage sit eget brød eller købe boller af rå dej hos Bageren i Hune og opleve duften af frisk bagt brød godt krydret med frisk luft, skovens vidunderlige dufte og fuglenes kvidren. Bag Gateway Blokhus står en række lokale erhvervsdrivende, ildsjæle, lokale foreninger, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen Vendsyssel. Samarbejdet mellem de implicerede har givet synergi og momentum; det har ført til

at få mange aktiviteter og faciliteter i Gateway Blokhus, - og det har givet pote.

Blokhus skylder Torben Stæhr en stor tak for hans utrættelige indsats for at få projektet gennemført.

Repræsentanter fra samarbejdsparterne er organiseret i en Koordineringsgruppe for Gateway Blokhus, og de glæder sig over resultaterne og den flittige brug af Gatewayens faciliteter. I Koordineringsgruppen for Gatewayen har følgende deltaget: Claus Ræbild Jensen fra Blokhus Ridecenter, Helle Larsen fra Bageren i Hune, Merete Hansen fra Hune-Blokhus Cykeludlejning, Jette Holt fra Saltum Strand Camping, Lina Nissen fra Blokhus Camping, Mogens Skov ildsjæl og bruger af skoven, Anne Naurbjerg fra Rekreative Ruter, Inger Kristensen fra PGU Pandrup. Fra Naturstyrelsen deltog Flemming Henriksen, Søren O. Sørensen og Torben Stæhr.

Torben går snart på pension, og det bliver Anne Mette Finnerup fra Naturstyrelsen, der bliver koordineringsgruppens fremtidige kontaktperson til Naturstyrelsen. Koordineringsgruppen har flere ønsker til fremtidige faciliteter herunder bedre toiletforhold, madpakkehus, reetablering af Fugletårnet, udendørs fitness redskaber ved sundhedssporet.

Hele forløbet er dygtigt, hjertevarmt og engageret ledet af Torben Stæhr. Alle interessenter og implicerede i Gateway

Bach Entreprenør udfører • Beskæring af læhegn med 3 klingers grensav • Gren-knusning • Jordfresning med 3 m sten nedlægningsfræsser • Grave-arbejde med rende- graver og minigraver • Salg af dækflis • Salg af brænde savet og kløvet

KontaKt Bach EntrEprEnør Kristian Bach Jensen, rødhusvej 201, Moseby tlf. 25 34 35 87 - Email: kristian@bachentrep.dk

14


Søren holdensen A/S Murermester & aut. kloakmester Østergade 4, 9440 aabybro Telefon: 98 24 60 21 Website: www.holdensen.dk Email: info@holdensen.dk

Gjøl VVS

Vi laver alle typer reparationer og smykker på vores eget værksted.

Swartz Eftf. / S. E. Olesen

Brug dit gamle guld eller sølv til at smelte om til nye smykker efter dit eget ønske. Vi kan også tilbyde dig inspiration med vores eget design. Du kan også vælge at sælge dit guld til os, vi betaler dagsprisen ud fra det guld, du kommer med.

Mogens Poulsen Telefon: 9824 1089 - Mobil 4072 1089 E-mail: mogens.poulsen@vvs-swarts.dk

Østergade 19 - 9440 Aabybro - www.vvs-swartz.dk

Nybygning · Renovering · Træhuse

Nordvangsvej 9 A, Skovsgård · 9460 Brovst Tlf: 98 23 17 16 Fax: 98 23 02 26 E-mail: thorkild@jespersen-brovst.dk Medlem af BYG-garantiordning

GOD MAD - GOD SERVICE FROKOSTTILBUD KL. 11.00 - 16.00 98 27 91 00 98 27 91 04 Torvet 3, 9440 Aabybro

Åbningstider Hverdage

11-22

Fred - Lørd

11-23

Søndag

12-22

15


Aut. VVS-installatør VVS og blikkenslager Tlf. 88 70 57 93 • Mobil 20 63 93 22 Vendsysselvej 13, Arentsminde • www.janjvvs.dk

Dethuse lille, men gode udlejningsbureau i Jammerbugten Vi søger til udlejning i sæsonen 2011, (siden 1985) - eller dele heraf, - - få uger har også interesse. Har Vi dusøger et godt, velbeliggende som huse til udlejning sommerhus, i sæsonen 2013 eller dele - fåmed uger har også du har lyst til heraf at “dele andre” ? interesse. Har du et et godt, velbeliggende sommer- Ring da til os og få en uforpligtende snak om hus, som du har lyst til at “dele med andre”? sommerhusudlejning. Ring da til os og få en uforpligtende snak om sommerhusudlejning.

med venlig hilsen

Inga Winther Heskjær

Tlf: +45 70 26 70 33

M

U ERB GT-F

info@jammerbugt-ferie.dk

IE ER

JA M

Med venlig hilsen Inga W. Heskjær Tlf: www.jammerbugt-ferie.dk +45 70 26 70 33

www.jammerbugt-ferie.dk Slettestrandvej 3, Hjortdal DK-9690 Fjerritslev info@jammerbugt-ferie.dk Slettestrandvej 3, Hjortdal, DK-9690 Fjerritslev

40 45 01 73 98 21 20 22

Det lille, men gode udlejningsbureau i Feriehusudlejning Jammerbugten (siden 1985)

SLAGTER KOKKEN

Feriehusudlejning

Efterårs menú Bacon farseret skinke m. salat og kartofler. Pr. couvert 89,00 KR.

Ta’ selv bord Dampet laks m. rejer og hummerdressing. Varm røget laks m. spinat. 3 slags kød, 2 slags salat, 2 slags kartofler. Flûtes og dressing. Osteanretning. Min. 30 couverter á 199,00 kr.

LL Transport

LEIF NIELSEN TRANEKÆR

Grusgrav - Slamsugerservice Kranservice - Containerservice

Nu går sommeren på hæld... Derfor kører vi kampagne på vore services, så du har mulighed for at starte på dit nybyggeri eller få ordnet haven. Vi sammensætter gerne et tilbud således at det dække netop dine behov. Større opgaver klarer vi også. Se mere på vores hjemmeside eller ring til Kjeld Nielsen for at høre nærmere.

Sandkasse sand 779,-

Priseksempel på levering af 1 m3 sandkasse sand

Grus

3499,-

Priseksempel på levering samt udlægning af 14 m3 grus på grusvej

Duragranit 4399,-

Priseksempel på levering af 10 m3 grå duragranit i str. 11/16

1999,-

Priseksempel på 20 m3 container til grenaffald inkl. lossepladsafgift

2049,-

Priseksempel på 12 m3 container til betonaffald inkl. lossepladsafgift

Jordprøve 1499,Vognmand Leif Nielsen

LL Transport ApS

Kjeld Hedegård Nielsen kjeld@ll-transport.dk TLF 20 71 52 75

Priseksempel på én jordprøve gældende for 30 tons jord

Tømning af septitank 1099,-

Priseksempel på tømning af 2 m3 septitank inkl. afgift. Spuling foretages

Priser er gældende i postdistrikterne: 9493, 9492, 9490, 9460, 9440, 9430. Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

Priseksempel på leje af minicontainere. Kan indeholde op til 1000 liter

også for merpris Denne type beholdere er velegnede til mindre affaldsmængder, til indendørs placering eller til brug ved trange pladsforhold.

WWW . LLTRANSPORT . DK Kjeld Hedegård Nielsen

0,-

Find vores opdateringer, nyheder og konkurrencer på facebook...

2999,-

Priseksempel på leje af lukket container i 2 mdr. inkl. levering og afhentning. Containeren kan aflåses.

Jammerbugt - set fra Venstre oktober 2012  

Jammerbugt - set fra Venstre oktober 2012

Advertisement