Page 1

KRONBLADET Nr.  2  •  26. årgang  •  Oktober 2012

Claus Omann Jensen

Borgmesterkandidat for Venstre i Randers •  Læs annoncerne og støt vore annoncører  •

VENSTRE I RANDERS


70 22 70 26 www.freka.dk

p pn n Tømrerfirma Tømrerfirma

Tømrerfirma poul nielsen a/s Tømrerfirma poul nielsen a/s Tømrerfirma poul nielsen a/s Eriksvej 11 ·· 8960 Randers SØ Eriksvej 11 8960 Randers SØ Eriksvej 1103· 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 33 · Fax 87 11 03 34 Tlf. 87 11 03 33 · Fax 87 11 03 34 Tlf. 87 11 03 33 · Fax 87 11 03 34 Mobil  40 71 41 12 tpn@tpn.dk ·· www.tpn.dk tpn@tpn.dk www.tpn.dk tpn@tpn.dk · www.tpn.dk

Niels H. Kjeldsen Haslundkær Maskinstation - alt vedr. landbrugsarbejde

Tlf.  86 44 51 32 Mobil  40 51 97 26
Leder Denne elektroniske udgave af Kronbladet indeholder som altid noget om den lokale politik, om regionspolitiske forhold og om den landspolitiske situation. For alle tre områder gælder, at vi - igen - står foran en spændende tid. Der er efterhån-

Deadline for næste nummer: d. 10. december 01

den kun godt et år til kommunal- og regionsrådsvalget, og på Christiansborg kan alt ske med den særegne politiske flertalskonstellation. Så der er grund til at være årvågne i Venstre, både politisk og organisatorisk. Heldigvis har Venstre et stærkt udgangpunkt for de kommende aktiviteter. NB! Nogle artikler er modtaget før budgetforliget i Randers Kommune.

Redaktionen

Kommuneforeningsformanden har ordet Af Bent Olaf Nielsen, kommuneforeningsformand (V) Kære medlemmer! Det er nu godt ½ år siden, jeg sidst skrev i Kronbladet. Hvad er der egentlig sket siden da? Ja, vi startede med generalforsamling den 19. marts 2012 i Helligåndshuset. Jeg siger tak for genvalget, og vil gøre hvad der står i min magt, for at leve op til opgaven. Der blev på Kommuneforeningens generalforsamling valgt 3 frit valgte til bestyrelsen. Det blev Karen Brix Roed (genvalg), Jette Rosenkilde og Jens Nørager. 1. suppleant blev Mark Pring og 2. suppleant Peter Nissen.

På generalforsamlingen var der et ændringsforslag til bestyrelsens størrelse, således at for hver 150 påbegyndte medlemmer i Vælgerforeningen giver det ret til 1 ekstra bestyrelsesmedlem. Forslaget blev vedtaget. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig den 10. april, lige såvel som diverse udvalg blev besat. Se vores hjemmeside: www.venstreiranders.dk Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at udarbejde handlingsprogram forud for KV 2013. Derfor er vi i bestyrelsen allerede godt i gang med forberedelse hertil. 


– den røde tråd i el-kompetencer...

LYS & LYD

EL-INSTALLATION IT & NETVÆRK

SIKRING & LÅSE TERMOGRAFI

KLIMAOG ENERGISTYRING

John Drejer A/S | Randers | Tlf. 86 42 38 77 | www.john-drejer.dk

Lille Bjørn ApS/ Rejstrup Savværk ApS Tlf. 9657 2000 www.lillebjoern.dk 


Det startede med at finde emner til en borgmesterkandidat. Anders Buhl-Christensen valgte ikke at stille op som sådan for 3. gang, men stiller op på kandidatlisten. Der indkom 2 velkvalificerede forslag til posten nemlig: Jens Peter Hansen og Claus Omann Jensen. Iht. generalforsamlingens beslutning måtte vi således ud i en urafstemning, hvor alle I medlemmer har haft mulighed for at afgive jeres stemme. Urafstemningen den 8. maj, hvor ca. 120 medlemmer mødte op og hørte kandidaternes indlæg, resulterede i, at Claus Omann Jensen blev vores nye borgmesterkandidat. Claus var før sit kandidatur Vælgerforeningsformand for Randers Venstre. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke de 2 kandidater for den seriøse valgkamp. Vores næste opgave er således at finde 31 kandidater til KV 2013. Her er vi også godt i gang. Sidder I og brænder for at blive kandidat og få indflydelse på politikken i jeres Kommune, så kontakt jeres Vælgerforeningsformand eller undertegnede. Det samme gælder, hvis man kunne tænke sig at deltage i Regionsrådet, hvor Randers skal besætte 3 pladser på listen. Kommunalpolitisk udvalg laver i øjeblikket oplæg til en organisationsplan for valget. Denne skal senere godkendes af Kommuneforenings bestyrelse, og herefter bliver der sat dato for udførelse af diverse opgaver. Det er et stort ønske for Borgmesterkandidaten, at tingene er velforberedt til valgkampen, så vi kan bruge alle ressourcer på at vinde valget, når den tid kommer. Det er jeg som formand for foreningen fuldstændig enig i! Vi har siden generalforsamlingen haft 5 bestyrelsesmøder i Kommuneforeningen. I år har vi prioriteret politikken lidt højere end vanligt. Gruppeformanden har altid

deltaget på møderne og er kommet med et indlæg om, hvad der rører sig p.t. Ligeledes har han fået vore synspunkter på tingene med retur til byrådsgruppen. På 2 af vore bestyrelsesmøder i år har alle vores byrådsmedlemmer dog deltaget, idet vi har haft nogle aktuelle ting til debat. Vores første aften gik på emnet: ”Hvor står Venstre i skoledebatten”. Det blev en lang og svær diskussion, hvor holdninger og meninger kom frit frem. Efterflg. har vi diskuteret budget 2013. Anders Buhl-C startede med at gennemgå budgettet. Herefter var der en god og livlig debat omkring besparelserne i budgettet. Det er tankevækkende og noget deprimerende, at vi igen i år oplever så dårlig en økonomi i Randers Kommune. Budgettet er ikke på plads, men vi kæmper stadig for vore mærkesager, bl.a. flere undervisningstimer til børn, tilskud til transport i.f.m. ungdomsuddannelser, aftrapning af dækningsafgift, bakke op om frivillige kræfter og reservere midler til infrastruktur, så vi i stedet for afvikling er med i en udvikling af vores område. Som det ser ud nu, er vi ikke med i budgettet, hvis vi ikke får vore mærkesager gennemført. Vi har netop afholdt et bestyrelseskursus for Kandidat-, Vælgerforeninger- og Kommuneforeningens bestyrelser, hvor vi lærte at samarbejde bedre. Det var et udbytterigt kursus, og vi vil følge op på det i organisationsregi. I sidste Kronblad i februar skrev jeg, at Venstre ville have 59 mandater, hvis der på det tidspunkt blev valg. Det kan selvfølgelig kun glæde mig, at vi ville have 62 mandater, hvis der var Folketingsvalg i dag. Det har vi bare at holde ved, og vi må alle kæmpe Venstres sag! m 


Discover

Taste

Enjoy

Vin fra hele verden Glud Vin B2B, restaurant, privat Nikkelvej 1, 8940 Randers SV tlf. 87 10 03 05 info@gludvin.dk

LYKKE SMEDEN A/S

Dalbyovervej 40 • 8983 Gjerlev J. • Telf. 86 47 61 52 • Fax 86 47 66 99

- din professionelle partner

Askildrupvej 41 . 8940 Randers SV . Tlf. 86 44 71 00 . Fax 86 44 70 56 www.askildrup-maskincenter.dk

Installation og reparation af: k Kølerum v/ Søren Nørgaard Tlf. 8  71 1 Mobil 0 81 8  

k Frostrum k Klimaanlæg k Varmepumper m.m


Et visionsløst budget som forventet Af Anders Buhl-Christensen, gruppeformand for Venstre i Randers Byråd Borgmesteren valgte at lave et smalt budget, støttet af Konservative og Erik Poulsen. Efterfølgende tilsluttede Dansk Folkeparti sig, da de fik deres ønsker om nedlæggelse af modersmålsundervisningen samt et par andre ønsker igennem. I venstre gik vi til forhandling med ønske om. ✔ At give børnene 2 – 3 timers undervisning mere om ugen. ✔ Billigere transport til unge under uddannelse. ✔ Skabe flere private arbejdspladser og tiltrække nye virksomheder ved at aftrappe den skadelige dækningsafgift for virksomhederne. ✔ Bakke op om de frivillige kræfter som f.eks. i Asferg, der har rejst store midler til udvidelse af Træningshuset.

Det var ikke muligt at få bare en del af disse ønsker opfyldt. Vi fremlagde vores ønsker til forhandling først på aftenen. Da vi over midnat blev kaldt tilbage til møde med S, blev vi præsenteret for et forlig, som vi kunne underskrive. Dette ønskede vi ikke at deltage i. Vi må konstatere, at der ikke var reel vilje fra borgmesterens side til at lave et bredt forlig til gavn for kommunen. Nu fik vi desværre et visionsløst budget, som tørrer besparelser ud over det hele (salamimetoden) uden at der anvises løsninger på kommunens problemer. Spændene bliver det at se, hvordan borgmesteren vil takle et budget uden medvirken af hans parlamentariske flertal, SF. I den borgerlige lejr er vi stadig enige om målet, men de enkelte partier kan jo have forskellige grunde til at markere sig. m

✔ Bakke op om etablering af et stort breddeidrætscenter i Dronningborg – DGIhus Randers. ✔ Afsætte nødvendige midler til investeringer i vejanlæg i forbindelse med nye udviklingsmuligheder i Randers midtby og til en ny broforbindelse over Randers Havn.

g

val

i

akt

Red

ud ons

Inge Thomsen (ansv.) Sjællandsgade 9 8900 Randers C   86 42 64 45 inget@privat.dk

Kamma Laursen Asser Rigsvej 33A, st. tv. 8930 Randers SØ  86 44 71 07

7


TA` PÅ TORVET I RANDERS og få frisk luft, motion og en god oplevelse - hver lørdag kl. 9.00-1.0 Her finder du ost, fisk, frugt, grønt og blomster m.m. Vi har torveplads ved kirken ved siden af ostebilen, og vi har altid et godt tilbud i FRUGT/GRØNT og BLOMSTER

TORVEGARTNEREN v/ Maja og Henning Danielsen

Tlf. 871 / 0710 8


En københavnerfinanslov i kammerateriets tegn Af Michael Aastrup Jensen, valgt i Kronjylland Danmark er i en alvorlig økonomisk situation, og det får også konsekvenser på kulturområdet. Sådan har kulturminister Uffe Elbæk (R) begrundet forslaget om nedskæringerne på Gammel Estrup og en række andre østjyske kulturskatte. At riget fattes penge – og at det derfor er nødvendigt at prioritere – kan jeg kun være enig i. Til gengæld er jeg rystet over, at en kulturminister med en fortid i Østjylland kan gøre sig til talsmand for en så massiv skævvridning til fordel for København. Sandheden er, at kulturministeren sagtens kunne sikre den livsnødvendige støtte til Gammel Estrup, Fregatten Jylland og Den Gamle By, hvis han ville. Imidlertid har Uffe Elbæk med klinisk præcision målrettet nedskæringer i millionklassen mod de østjyske kulturinstitutioner, mens regeringens venner på det københavnske Arbejdermuseet fremover vil modtage omkring 1,2 millioner kroner ekstra i statstilskud. Om den ekstra bevilling til museet skal forstås som en slags plaster på såret til regeringens skuffede bagland, ved jeg ikke, men én ting er sikkert: Forslaget er lig med kammerateri, og jeg vil bekæmpe det med alle de midler, der står i min magt. Som Venstres kulturordfører falder det mig nemlig for brystet, at regeringen midt i en økonomisk krisetid skruer op for støtten til et museum, som i praksis agerer reklamesøjle for Socialdemokraterne og den røde del af fagbevægelsen.

At der skal hældes offentlige støttekroner ned i halsen på et museum med ensidig politisk slagside til venstre for midten, kan vist dårligt kaldes andet end politisk smagsdommeri. Samtidig er det udtryk for en betænkelig omgang med skatteydernes penge. Det kan jeg som liberal ikke acceptere. Derfor vil jeg arbejde for, at statsstøtten til Arbejdermuseet fjernes og i stedet omfordeles til Gammel Estrup og de øvrige østjyske kulturinstitutioner, hvis eksistensgrundlag er på spil. Til gengæld må Socialdemokraterne selv punge ud, hvis de også fremover ønsker et museum, som hylder partiet og dets historie. Som landet ligger nu, ser det dog desværre ud til, at Gammel Estrup på beskæmmende vis fratages 800.000 kroner i støttemidler. At et gammelt herregårdsmuseum mellem Randers og Grenaa faktisk har stor betydning for dansk kulturarv, er givetvis svært at forstå, hvis man til daglig optræder som radikal kaospilot i et københavnsk elfenbenstårn. Selv for en københavnerregering er nedskæringen på Gammel Estrup dog chokerende at opleve. Decideret tragikomisk bliver det endda, når man tænker på, at Gammel Estrup over en 12-årig periode har indsamlet godt 40 millioner kroner til restaurering af herregården, mens pengene til den løbende vedligeholdelse nu fjernes. Næste gang en kulturinstitution overvejer selv at yde en indsats og indsamle midler til bevaring af 9


kulturarven, tænker den sig nok om en ekstra gang.

tid for vores centrale kulturarv. Ikke bare i København, men i hele landet.

Mens de østjyske kulturinstitutioner går en usikker fremtid i møde, skuffer kulturministeren naturligvis ikke sine cafe lattedrikkende kernevælgere, når det gælder statsstøtte til elitære udstillinger i København uden interesse for almindelige mennesker. Således foræres Kunsthal Charlottenborg, som med sine knap 7.600 betalende gæster ikke ligefrem kan prale af sin brede folkelige appel, rundhåndet næsten ni millioner kroner af regeringen.

Når alt kommer til alt, er kulturstøtten nemlig finansieret af skatteborgere over hele landet. Derfor bør støtten også gavne alle landets borgere, så ikke bare københavnerne, men også os vest for Storebælt kan få mest kultur for pengene. Så længe Elbæk & co. sidder for bordenden, ser det dog snarere ud til, at positiv særbehandling af hovedstaden og venstrefløjens venner er de afgørende kriterier, når kulturkronerne skal fordeles.

Det tyder på, at regeringen ikke formår – eller ikke ønsker – at bruge de sparsomme midler, hvor de gør mest gavn og skaber størst glæde. Frem for at smide store millionbeløb efter udstillinger, som næsten ingen besøger, bør der i stedet flyttes rundt på tilskuddene, så vi kan garantere en frem-

Husk at tilmelde dig mit nyhedsbrev, så du hele tiden er opdateret om mit arbejde for Randers og Østjylland. Enten via min hjemmeside: www.michaelaastrup.dk eller ved at sende en email til: michael.aastrup@ft.dk. m

Stort udvalg i planter Haveanlæg udføres Stort udvalg i planter Haveplaner udføres

nter

es

RØRBUKNING - KLIPNING - AUTOMATSAVNING - SVEJSNING

Højlund Production

Haveanlæg udføres

res

Haveplaner udføres

Thomas Højlund

Kondrupvej 70  .  8920 Randers NV

Roeds Planteskole

Roeds Planteskole

Tlf. 86 44 36 07 Fax 86 44 36 90 Mail: roeds@roeds-planteskole.dk Mobil 21 25 78 98 Hjemmeside: www.roeds-planteskole.dk

Tlf..: 86443131

Tlf..: 86443131

Mail: roeds@roeds-planteskole.dk Roeds Planteskole Hjemmeside:Tlf.  86 www.roeds-planteskole.dk 44 31 31 roeds@roeds-planteskole.dk www.roeds-planteskole.dk 10

højlund.production@mail.eu

www.Hojlund.o2d.dk RØRBUKNING - KLIPNING - AUTOMATSAVNING - SVEJSNING


Husk menighedsrådsvalget

d. 1. november 01 Af Arne Erikslev, Formand for Randers Venstre

Der er typisk ikke den store opmærksomhed omkring menighedsrådsvalg, hvilket jeg derfor skal opfordre vores Venstre-medlemmer til at have fokus på. Hvorfor nu det? Folkekirken er meget mere end en regulær virksomhed og meget andet end en religiøs institution. Folkekirken er en central del af hele den danske kulturarv og bidrager herved til det danske fællesskab.Selvom folkekirken har en særlig status i Grundloven, så barsler minister for ligestilling og kirke Manu Sareen fra De Radikale med tanker om at skille stat og kirke fuldstændig ad, også økonomisk. Ja, tolerance og misforstået mangfoldighed har i visse politiske kredse en stor bevågenhed. Et er så det overordnede - noget andet er det lokale. Som medlem af et menighedsråd (ca. 13.000 på landsplan i knap 2.000 menigheder) får du indflydelse først og fremmest på fastsættelse af gudstjenesterne, planlægning af livet i kirken fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mv., hvortil kommer administration af kirkens ejendomme, budget / regnskab og ikke mindst ansættelse og ledelse af kirkens ansatte.

Selv har jeg i min barndom og ungdom boet på en skole (med en far, som kirkesanger gennem 40 år) og med præstegården, som genbo. Det gav mig og mine søskende mange oplevelser og med højdepunktet i julen, hvor vi hjalp med at tænde de levende lys i hele landsbykirken. Her i Randers oplever jeg et barnebarn, der i en periode hver fredag eftermiddag drog til sogne huset og fik fortalt spændende bibelhistorier og deltog i kirkespil mv., hvilket også har ført til kirkekor. Det får så den effekt, at der også kommer søskende, forældre og bedsteforældre, der så oplever kirkens arbejde - også med frivillige - både for børn og ældre. Udover det kulturelle, så har et menighedsrådsmedlem også indflydelse på, at skattekroner selvfølgelig bruges med omtanke og fornuft.Tænk over det - du kan måske gøre en forskel ved at lade dig opstille og indvælge i dit sogns menighedsråd? m

11


Faarup Rute- & Turistbusser KastanievÌnget 4B  .  8990 Fürup Tlf.  86 45 21 23  .  Fax  86 45 29 65  mail@faarupturistbusser.dk  .  www.faarupturistbusser.dk

JAKOB LERCHE

FOTOGRAFI MODE ˆMAD ˆARKITEKTUR ˆLIVSTIL ˆPRESSE

R E K L A M E F OTO ;;;4,383+6%*-%(/ˆ*383$4,383+6%*-%(/ˆ80*ˆ13&

12


Husk at stemme! Den 13. november i år er der valg til landets knap 2000 menighedsråd. Ca. 13.000 menighedsrådsmedlemmer skal vælges, og Bertel Haarder mener, at Venstre-stemmer også skal gøre sig gældende i Folkekirken. Af Bertel Haarder, MF (V), tidl. kirkeminister

Jeg var skamfuld, da jeg opdagede, at jeg ved menighedsrådsvalget sidste gang havde glemt at stemme! Det har jo den virkning, at jeg i fire år ikke kan tillade mig at brokke mig over menighedsrådets beslutninger! Det var heldigvis første gang, jeg glemte at stemme, siden jeg som helt ung blev kontaktet af en god Venstre-ven, der ønskede mig som stiller ved menighedsrådsvalget i Riiskov Sogn. Det var min allerførste indsats som Venstre-mand! Hvis nogen brokker sig over noget på deres børns skole, skal man spørge dem, om de huskede at stemme ved sidste skolebestyrelsesvalg. Hvis de ikke fik stemt, er de selv ude om det, hvis noget går skævt. Sådan er det også i kirken: Hvis noget går én imod, kan man takke sig selv for det.

Få flere med Masser af Venstre-folk engagerer sig i kirken. Vi er flittigt med i alle folkelige sammenhænge. Derfor også i kirken. Som kirkeminister iagttog jeg en række forhold, som et menighedsråd kan gøre noget ved. Det vigtigste er at komme ud med kirkens budskab og få flere ind i kirken. F.eks. til "salmesus-arrangementer" for skolebørn, der forberedes på skolen. Man kan også få børnene til at udsmykke kirken på forskellig vis. I en af vore lokale kirker bestod altertavlen længe af børnetegninger, der illustrerede dele af bibelhistorien. Hvis børnene kommer, kommer søskende, forældre og bedsteforældre ofte med. Bistå i kampen Folkekirkens Ungdomskor er alle tiders sted for børn at lære at synge i kor. Det kan koste lidt penge, men så er der til gengæld meget andet, der kan spares på i kirken, hvis man anlægger samme snusfornuftige syn på ressourceforbruget som i valgmenigheder og frimenigheder. Folkekirken er desværre plaget af mange kostbare - og nogle tåbelige – myndighedspålæg, som det kræver en kamp at gå op imod. Den kamp er vigtig, hvis kirken ikke skal forvitre i bureaukrati. Vi er mange, der gerne bistår! m

13


Der sker noget på vort Sygehus! af Jørgen Winther, læge og Venstre-medlem af Regionsrådet Der er liv i Regionshospitalet Randers, som i gode gamle dage hed Randers Centralsygehus. Jeg vil her give en kort oversigt over nogle af nyskabelserne og aktiviteterne på hospitalet. Børneafdelingen: For et år siden var børneafdelingen truet af nedlæggelse, idet Regionsformand Bent Hansen ønskede børneafdelingen nedlagt. Det lykkedes for Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i fællesskab at kæmpe for bevarelse af Børneafdelingen. (Her var Randers Amtsavis også en særdeles god støtte - Det er så vigtigt for byen at vi bevarer denne lokale avis). Vi SKAL bevare børneafdelingen her i Randers-området. Hvis først børneafdelingen nedlægges, vil det omgående gå ud over fødeafdelingen, idet flere risiko-fødsler så ikke kan finde sted i Randers – o.s.v. Akutlægebil: Så er det lykkedes – ENDELIG!! – at få en døgnbemandet akutlægebil her til Randers, så der kan komme hurtig kvalificeret lægehjælp ud til patienter med f. eks. blodprop i hjertet eller til alvorlige trafikulykker. Der er ingen tvivl om at denne akutlægebil vil redde en hel del menneskeliv hvert år i Randers-området. Nybyggeri: Hvis du kører en efterårstur forbi Randers Regionshospital, vil du se et kæmpekrater lige syd for sygehuset på den nu forhenværende parkeringsplads. Her bygges lige nu Fælles Akut Modtageafdeling, som i fremtiden vil modtage både medicinske og 14

kirurgiske patienter. Senere skal både skadestuen og vagtlægefunktionen flytte med så vi får et helt moderne akutcenter på den gamle parkeringsplads. Jeg glæder mig også meget over det nye flotte parkeringshus, som ligger øst for hospitalet. Samarbejde med Skejby: På flere afdelinger er der nu særdeles gode samarbejdaftaler med afdelinger i Skejby, så Randers tager nogle bestemte sygdomme og Skejby så modtager nogle andre sygdomme, f. eks. inden for mavekirurgi og gynækologi .Det lyder måske ikke så interessant, men det ER det ud fra en lægefaglig vurdering. Der er fremtidsperspektiv i dette samarbejde. Screening: Det er planen at Regionshospitalet Randers i fremtiden skal fungere som regionens flagskib inden for diverse screeninger, f. eks er man lige nu ved at gøre klar til screening for kræft i tyktarmen – det er planen at denne screening skal sættes i søen om ca. 2 år og styres fra Randers. Jeg er meget glad for mit arbejde i regionsrådet. Jeg blev valgt for snart tre år siden og jeg er medlem af både hospitalsudvalget og Forretningsudvalget. Der er i alt 41 medlemmer i Regionsrådet, men jeg er det ENESTE Venstre-medlem fra følgende fem kommuner: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Viborg. Jeg tror faktisk at det er ret så vigtigt for Randers Regionshospital at Randers kommune har et Venstremedlem i Regionsrådet. I forrige periode var RandersVenstre ikke repræsenteret i Regionsrådet. m


Fremsynet udvikling i en krisetid Af Hans Kortbek, politisk ordfører for Venstre

Jeg mener at overskriften er meget rammende i forhold til Venstres udspil til budgetforhandlingerne for 13 – 16. I forbindelse med indledningen af budgetforhandlingerne udsendte Venstre følgende presse med overskrift som i dette indlæg: ”I Venstre er vi parat til at satse offensivt, for vi ved at vi selv skal løse de udfordringer der står foran os. Det er krisetid og forhandlingerne med den røde regering har efterladt os med et kæmpe hul i indtægterne. Vi må selv ændre forholdene i Randers Kommune, forbedre uddannelsesniveauet og skabe baggrund for nye jobs og tiltrækning af nye borgere. Dertil behøver vi alle gode kræfter og særligt alle dem der frivilligt bidrager til I Venstre vil vi derfor: ✔ Give børnene 2 – 3 timers undervisning mere om ugen. ✔ Billigere transport til unge under uddannelse.. ✔ Skabe flere private arbejdspladser og tiltrække nye virksomheder ved at aftrappe den skadelige dækningsafgift for virksomhederne. ✔ Bakke op om de frivillige kræfter som f.eks. i Asferg, der har rejst store midler til udvidelse af Træningshuset. ✔ Bakke op om etablering af et stort breddeidrætscenter i Dronningborg – DGI hus Randers.

✔ Afsætte nødvendige midler til investeringer i vejanlæg i forbindelse med nye udviklingsmuligheder i Randers midtby og til en ny broforbindelse over Randers Havn. Det er vore krav til budgetforhandlingerne. Kravene er fremsynede og nødvendige for at ændre på de store udfordringer vi har på uddannelses- og jobskabelsesområdet. Opbakningen til breddeaktiviteterne er nødvendige, fordi de frivilliges store indsats er med til, at vores kommune er god at bo og leve i og derfor kan tiltrække nye borgere.” Til uddybning af pressemeddelelsen kan jeg oplyse at RK,s udfordringer både består af egne grundlæggende problemer og resultatet af den dårligste kommuneaftale, der nogensinde er lavet med en regering. Da vi havde en VK-regering hørte vi i tide og utide fra den røde side i byrådet om de velsignelser, der ville vælte ned over RK i form af mill.af kr., når vi fik en rød regering. Også her står løftebruddene i kø hos den røde side af byrådet. Vi har aldrig troet på disse velsignelser, for vi vidste at selv en rød regering ikke kan lukke øjnene for virkeligheden. Det kan vi heller ikke i RK, hvor vi i bagagen har lavt indkomstniveau, lavt uddannelsesniveau, dårlig sundhedstilstand, manglende jobskabelse og erhvervsvenlighed, for få erhvervsaktive tilflyttere og derfor et for højt driftsudgiftsniveau. I Venstre vil vi derfor arbejde for at ændre disse forudsætninger ved at investere i mere 1


uddannelse til vore børn, bedre erhvervs- og jobskabelses mulighederne. Det vil selvfølgelig kræve driftsbesparelser stramninger på andre områder, men i en tid hvor Carinaer og Roberter dukker op, er det vel en indlysende nødvendighed. Vi vil ikke medvirke til at samle en stor kassebeholdning sammen til borgmesteren. Det har vi tidligere gjort,

hvorpå han brugte pengene sammen med Beboerlisten. Så den limpind hopper vi ikke på igen. Vi vil være faste i forhandlingerne og konsekvente i ønsket om en økonomisk sundere Randers Kommune. m

Succesfuldt Venstre-arrangement ! Som  en  efterhånden  mangeårig  tradition,  deltog  Venstre  igen  i  år  med  et  cykelhold  i  Fjordløbet  i   RandersUgen,  søndag  d. 12. august. 46 friske Venstrefolk mødte op ved Venstres standplads ved Dronningborghallen kl. 9.00 til morgenkaffe og rundstykker inden starten på de 30 kilometer.

degården, hvor Lene og Anders Buhl, igen i år holdt åben have for alle de Fjordløbsdeltagere der havde lyst til en forfriskning i form af en pølse m/brød, øl og vand, serveret af friske folk fra vælgerforeningen i Nørhald. (ca. 1000 gæster sagde ja tak til Venstres tilbud).

Tak, til Lene og Anders Buhl, tak til sponsorer og tak til Nørhald og har deltaget i og gennemført Fjordløbet Venstres cykelhold med borgmesterkandifrivillige hjælpere, samt tak til alle de friske ___ Stavgang ___ 30 km ___ 50 km ___der 100 deltog km dat, Claus Omann Jensen og byrådspolitiVenstrefolk i Fjordløb med VenArrangeret stre-2012. af: kerne Anders Buhl Christensen, Marianne Høj Madsen og Hans Kortbek, samt nogle RC af de nye unge kandidater, deltog sammen Vi gentager succeen igen til næste år På Fjordløbets vegne: med en masse friske Venstre medlemmer, _____________________ hvor yngste deltager var kun 5 år og ældste Venlig hilsen Formand Claus Holm deltager 79 år. Tovholder for den sportslige del af Fjordløb med Venstre 2012 Efter de første 17 kilometer i strålende sol, Jørgen Andersen flot natur, god motion og hyggeligt samvær, var det på sin plads med et stop ved Lin????????????????????????????????????????????????????????????

1910

Randers Cykelmotion

Underskrift Randers Cykelmotion

1

JANLYNGBY¹

RC

RANDERS CYKLEKLUB


Venstre ude af startblokken Claus Omann Jensen, Borgmesterkandidat Kære Venstre medlem! For godt 4 måneder siden valgte I mig som jeres spidskandidat i forhold til det kommende kommunevalg i november 2013. Det er en udfordring jeg har taget imod med stor ydmyghed, men også med stor forståelse for, at vi i Venstre SKAL sikre, at vi fra 2014 igen har et liberalt ledet byråd. Vi har igennem de sidste 4 måneder forsøgt at gøre det tydeligt for borgerne i Randers, hvad det vil sige at stemme på Venstre. Det er et projekt, som vi har yderligere 14 måneder til at brænde igennem med og dette er en opgave, vi alle skal hjælpe til med for at lykkedes 100 procent. Vi har sat børnenes undervisning på agendaen. Vi skal have løftet karaktergennemsnittet og gjort vores unge bedre i stand til at tage en ungdomsuddannelse. I dag taber vi ca. 100 elever, som ikke tager en ungdomsuddannelse ud af en årgang på 1000. Til sammenligning taber kommuner som Skive, Viborg og Horsens kun ca. 25-30 elever ud af 1000. Vi har derfor foreslået, at de ekstra 27 mio kr. i udligningsreform som Randers blev tildelt i juni 2012 går ubeskåret til flere undervisningstimer til vores folkeskoleelever – det giver 2-3 undervisningstimer ekstra pr. elev om ugen. Vi har gennem længere tid mistet arbejdspladser i Randers. Vi har sat som mål at skabe 1000 nye arbejdspladser de næste 5 år. Vi har derfor i de forestående budgetfor-

handlinger stillet et krav om, at dækningsafgiften (en strafafgift på erhvervslivets ejendomme pt. 6 promille af ejendomsværdien), afskaffes over 4 år. En sådan afgift er direkte konkurrenceforvridende, og en vigtig parameter, når erhvervslivet skal vælge, hvilken kommune de vælger at bosætte sig i. Det går jo ikke at vores nabokommune Favrskov ingen dækningsafgift har og vi brandbeskatter i Randers. Så er det jo ikke mærkeligt, at vi vælges fra, hvilket Dansk Industris erhvervsklima måling også igen i år viser, Randers kommune ligger nr 67 ud af 98 kommuner, mens Favrskov ligger nr. 4. Jeg kan huske da Michael Aastrup var borgmester for under 8 år siden – der var vi nr. 2. Hvordan får vi flere borgere til at bosætte sig i Randers? Vi har sagt, vi vil være den kommune i Østjylland med flest tilflyttere bortset fra Århus. Dette er en absolut nødvendighed – ellers får vi ikke råd til den velfærd og de anlægsinvesteringer, vi sætter stor pris på. Nu får vi et lækkert badeland og en Nordtribune til Stadion, men vi skal også finde penge til bedre afvikling af vores trafik omkring Randers bro og vores fjord. Vi har derfor i budgetforhandlingerne stillet krav om, at der afsættes nødvendige midler til infrastruktur, så en ny bro over havnen bliver en realitet. Vores trafiksituation er ikke holdbar, hvis vi ønsker at borgere og erhvervsliv også skal vælge at bosætte sig i den Nordlige del af kommunen eller hvis et midtbycenter forhåbentlig snart bliver en realitet. Derfor er det bydende nødvendigt med bedre trafikafvikling over åen. 17


N

VARME ST ” OL

”DE

Vores økonomi skranter. Vi har endnu en gang gjort opråb i byrådet, i medierne og andre steder, at kommunes økonomi kører af sporet og det er tid til handlig og ansvarlighed. Vi er gået fra en kassebeholdning på ca. 600 mio. for 4 år siden til ca. 100 mio. i dag og med de tal der er på bordet lige nu, så er kommunens kassebeholdning snart tom og så er den borgmester som Amtsavisen i deres avis af 5. september betegner som ”nogenlunde, nærmest god nok” skyld i, at vi måske sættes under administration. Det var ikke sket, hvis borgmesteren havde fulgt Venstres byrådsgruppes anbefaling om mådehold tilbage i 2009. Venstres byrådsgruppe har derfor til 2013 budgetforhandlingerne stillet krav om at vores penge bruges anderledes.

Vi ved, der skal spares IGEN, men vi må ikke gå i stå som kommune. Vi har derfor i Amtsavisen 12.9. 2012 fremsagt vores krav til vores deltagelse i budget: Aftrapning af dækningsafgift, flere timer til folkeskoleelever, infrastrukturinvestering, opbakning til frivilliges indsats, billigere transport til unge, opbakning til nyt DGI hus i Randers. Venstres byrådsgruppe og jeg er i høj grad ude af startblokken og vi kæmper hver dag for at sikre den bedst mulige brug af vores penge. Vi kæmper for fortælle borger og virksomheder, hvad det vil sige at stemme på Venstre ved kommunevalget i 2013. Vi vil ikke love guld og grønne skove, men vi vil love, at det vi siger før valget vil vi gennemføre efter valget – det er god Venstre politik. m

Mandag d. 5. nov. kl. 19.00 Helligåndshuset Erik Menveds Plads Randers C.

Venstres folkevalgte i krydsild Den varme stol er stedet, hvor du kan få medindflydelse og svar på såvel lokalpolitiske, samt indenrigs- og udenrigspolitiske spørgsmål. Det er dig som medlem, der bestemmer dagsordenen! Her har du virkeligt mulighed for at blive velorienteret om aktuelle politiske sager, hvad der sker i Regering og Folketing, ved folketingsmand, Michael Aastrup Jensen. Samt hvad der sker i Randers kommune, v/ byrådsgruppeformand, Anders Buhl Christensen. Der vil endvidere være mulighed for at stille spørgsmål til nogle af de andre folkevalgte, samt møde Venstres Borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen. Mød op! - og vær med til en spændende og informativ aften, hvor du har mulighed for at deltage i debatten, og derved være med til at påvirke de folkevalgtes beslutninger. Alle Venstres medlemmer med familie, venner og bekendte er velkommen. Kaffe/the med brød koster 25 kr. Flere informationer om mødet: Jørgen Andersen, tlf.86431551   eller   e-mail:  joa@kabelmail.dk Arrangør : Kommuneforeningen, Venstre i Randers. 18


Som man reder så ligger man! Som man sår, så høster man! Den 15. september 2011 ”Gjorde Helle, Margrethe og Villy det”! Måneders valgkamp var overstået, og dørene til ministerkontorerne stod åbne for de tre sejrherrer. Nu kunne de tage opgøret med resultatet af 10 års borgerligt styrer. Nu ville der komme et varmt håndtryk, der atter ville kunne gøre Danmark til en respekteret nation. Skatterne skulle reguleres og diverse misundelsesskatter og afgifter udskrives. I Venstre havde vi længe mærket pustet i nakken, og det var op ad bakke. En 4. valgsejr ville have rystet de 4 partier S, R, SF og Ehl. De ville komme i en leder- og identitetskrise. Trods en ihærdig indsats lykkedes det ikke Lars Løkke Rasmussen at sikre de sidste stemmer. Pga. nogle vestjyske proteststemmer tabte vi valget. Nu er der gået et år, og hvad er der sket. Ja, de 4 partier har på glimrende vis mestret at spille hinanden ud, forkludre og tabe ting på gulvet, ja i det hele taget at sætte en selvdestruktiv proces i gang, vi ikke kunne have gjort bedre. I S er der stor frustration. Stopper vælgerflugten ikke snart? Uro i baglandet kan true HTS lederskab. I SF er panikken snart så stor, at man skal afgøre formandsvalget ved at trække den korteste tændstik. Ingen vil have næsen ned i den suppedas. Gamle magtfulde spidser risikerer at ryge i en minister rokade. Margrethe Vestager og Marianne Jelved håner SSF-kernevælgere og spiller regeringen ud i en tilsyneladende skakmat om initiativer for imødegåelse af de mest skræmmende konsekvenser af Dagpengereformen. Kun Enhedslisten kan galpe op, som sædvanlig fordi partiet sandsynligvis ikke ville blive draget ind i en løsning.

Her på fødselsdagen er der måske alligevel grund til at hejse flaget; - i Venstres lejr. Dels har vi været med i mange forlig, og kan ikke påstås at være placeret i hængekøjen. Dels har vi lykkedes at markere et troværdigt alternativ til regeringen og dens støttepartier. At Venstre i dag er det største arbejderparti er jo ikke helt usandt. Vi har taget mange støtter fra denne vælgergruppe. At Venstre siger det samme før og efter et valg er gået op for mange. Dette skal også være vor styrke. Imidlertid skal vi også være klar over, at når vi genindtager regeringskontorerne er der mange ting, vi skal have justeret, tilbageført eller sat i værk. Men samtidig skal vi passe på. Tiderne har ændret sig meget siden sidst. Der er i allerhøjeste grad brug for partidiciplin. Vi har ikke brug for agurketidsmarkeringer og halvt gennemtænkte standpunkter og initiativer. Ro på løveunger, i skal nok blive store engang. Med et Europa, der delvis ligger i en økonomisk ruin, et USA, der stadig ikke har rigtigt styr på økonomi og handelsbalance og et Kina, der er ved at tabe dampen, skal vi være meget påpasselige og tungen lige i munden. Vi skal være indstillet på, at der ikke plads til store de store armbevægelser i de næste mange år. Men der skal satses for atter at få gang verdenshandelen og frem for alt et stabilt Europa. Samtidig er der heller ikke noget odiøst i at erkende, at vi, efter at havde haft førertrøjen i10 år, var nået det tidspunkt, hvor alle skabe trængte til at blive åbnet og indholdet blev luftet. Og; - når vi så skal til det, denne gang få gjort noget reelt for regelforenkling og bedre forhold i og for landbruget. Uffe Andersson 19


Politisk Venstrenyt fra Region Midtjylland Af Anne V. Kristensen Budgetforlig i regionen Der var som forventet ikke meget at rutte med i årets budgetforhandlinger for 2013. Alligevel lykkedes det os at finde penge til en øget indsats på kræftområdet. Vi medbragte et forslag om at videreføre projekt ”Krop og Kræft” og udbrede det til hele regionen. Indtil nu har det kun været patienter i Århus som har fået tilbud om at være med i projektet, som betyder en kombination af kemoterapi og træning. Projektet har vist rigtig gode resultater i form af en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom og i det hele taget en bedre almen tilstand.

Vi skal altså forringe patientvilkårene uden anden grund end at det er en af S og SF’s mærkesager på Christiansborg. I Region Sjælland, som i øvrigt også er socialdemokratisk ledet, har de derimod lagt ideologien til side for sund fornuft og besluttet at videreføre behandlingsgarantien uden forringelser. Læg stridsøksen Jeg er netop blevet genvalgt som Venstres spidskandidat i regionen. Det er jeg meget glad og taknemmelig for. Jeg har mod på tage kampen en gang til og jeg glæder mig meget til arbejdet med nyt valgprogram og et nyt hold af kandidater.

Det ville vi i Venstre også have at patienter i den vestlige del får gavn af og det får de så nu. Derudover blev der afsat flere penge til et hospice mere så der også her er geografisklige muligheder for regionens borgere. Sidst men ikke mindst bliver den palliative behandling styrket hvilket betyder at flere patienter vil blive smertedækket på den rigtige måde. Regeringen vil forringe behandlingsgarantien, så patienter skal vente længere. Der er ikke sparet en krone ved det, så derfor forsøgte vi at få en beslutning om at vi vil gøre det bedre i Region Midtjylland ved at fortsætte behandlingsgarantien uændret. Det kunne vi til gengæld ikke komme igennem med. Jeg synes det er usmageligt når politisk ideologi kommer forud for sund fornuft. 20

www.jahbag.dk


Hvis det lykkes at vinde formandsposten til næste års regionsrådsvalg vil jeg sætte fokus på problemer der skal løses frem for ideologi.

Vi har en udfordring med flere patienter der skal behandles for færre ressourcer. Så lad os nu se på problemerne og løse dem i fællesskab.

Vi står overfor nogle meget store udfordringer i fremtiden med flere ældre, flere patienter, flere behandlingsmuligheder men færre penge og færre læger. Det kræver en øget indsats for at flere bliver behandlet ambulant og flere endda får behandling i eget hjem. Derfor skal nøgleordet være samarbejde, for det kræver et samarbejde med kommunerne. Der har været åben krig mellem formændene for Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Det må stoppe, for det er ikke sådan vi løser de kommende udfordringer.

Valgprogram Der vil blive afholdt medlemsmøder i forbindelse med opstarten på arbejdet med et nyt valgprogram. Møderne bliver afholdt 4 steder i regionen den 8., 9., 10., og 11. oktober. Det er lige om hjørnet og I vil høre mere om det senere.

På samme måde har der i årevis været krig mellem det offentlige og det private sundhedsvæsen. Det må også stoppe, for vi har ikke råd til at kriges. Det offentlige har brug for de private og vi skal se på den samlede hospitalsressource under et – i stedet for at forsøge at holde nogen ude .

Som sædvanlig vil jeg komme med en opfordring til at stille sit kandidatur til rådighed hvis man sidder med en politiker i maven. Der vil være opstillingsmøder i kommuneforeningerne i nær fremtid, så hvis du har lyst kan du enten henvende dig til mig på anne.kristensen@rr.rm.dk eller kontakte din kommuneforeningsformand. Du finder kontaktoplysninger på www.venstre.dk m

FORÅRSTUREN Sædvanen tro afholdt VENSTRE I RANDERS SYD sin årlige forårstur den 18. juni. Med en bus fyldt med glade venstre medlemmer kørte vi forventningsfulde mod Horsens, hvor vi skulle besøge DANISH CROWN. Desværre havde de begrænset antallet af besøgende, så vi havde været nødt til at skrive nogle stykker på venteliste, og de kom ikke med. Et absolut spændende besøg, hvor vi fik stor indsigt i en arbejdsplads med ca. 1370 ansatte, og med ca. 86.000 slagtninger hver uge. Vi mærkede tydeligt, at der var taget meget hensyn til arbejdsmiljøet for de mange ansatte, men absolut også dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, kvalitetskontrol samt hygiejne var der stor fokus på. Efter en god rundvisning og forklaring var der kaffe og kage samt mulighed for at få opklaret nogle spørgsmål. Derefter kørte bussen tilbage mod Randers med en flok medlemmer, der allerede på hjemturen foreslog nye mål for næste års forårstur.

Tove Bakke Laursen 1


?NH@B6H@>C8:CI:G Grenåvej 26 8960 Randers SØ Tlf. 86 42 62 00

Nødagervej 4-6 8560 Kolind Tlf. 86 39 12 88

Livøvej 5 8800 Viborg Tlf. 86 61 21 11

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER

Slår portene op for NYE VIRKSOMHEDER ASSENTOFT ERHVERVSCENTER Virkevangen . Assentoft . 8900 Randers

Tlf.  86 49 41 45 Carl Damgaard NielsenFREKA grafisk a/s . Tlf. 70 22 70 26

Kronbladet september 2012  

Et visionsløst budget - Københavnerfinanslov i kammerateriets tegn - Der sker noget på vort Sygehus! - Udvikling i en krisetid - Venstre ud...