__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VALGPROGRAM VENSTRE I DRAGØR

KV17 SEPTEMBER 2017


INDHOLD

VENSTRES PASSION FOR DRAGØR KOMMUNE

3

HAVNEN OG HAVNEOMRÅDET

4

TRAFIK

5

SENIORPOLITIK

6

TURISME

7

KULTUREN

8

SKOLER, UDDANNELSE, BØRN OG UNGE

9

ERHVERV

11

KOMMUNENS ØKONOMI

12

FRITID

13

FLYGTNINGE OG ASYLMODTAGERE

14

BYUDVIKLING

15

BÆREDYGTIGHED OG ØKOLOGI

16


VENSTRES PASSION FOR DRAGØR Venstre vil skabe rammerne for det gode liv i Dragør. Det vil vi gøre ved at arbejde for et bredt samarbejde om gode varige løsninger præget af ansvarlighed, kvalitet og fornyelse. Det gode liv i Dragør får vi ved at sikre:  en tryg kommune for alle borgere  et attraktivt udbud af fritidsaktiviteter - hele livet  skoler og daginstitutioner med højt fagligt og pædagogisk niveau  en byudvikling i samklang med de særlige natur- og kulturværdier i Dragør  en solid kommunal økonomi, som sikrer fastholdelse af højt serviceniveau og et attraktivt skatteniveau  En sund bæredygtig kommune med gode valgmuligheder for borgerne Med Venstre for bordenden har vi sikret en ny retning for Dragør Kommune de seneste 4 år:  En solid kassebeholdning og en professionel økonomistyring  Gode rammer for sports- og fritidslivet ved igangsættelse af byggeri af svømmehal og renovering af Hollænderhallen.  En ny borgerdialog med øget inddragelse af borgerne.  Bedre forhold for vores aktive ældre ved afskaffelse af brugerbetalingen på Wiedergaarden.  Udbyggelse af vores skoler og igangsat nye aktivitetsområder.

3


HAVNEN OG HAVNEOMRÅDET Dragør Kommune har et enestående havnemiljø med den gamle bydel, kysten mod Øresund og naturarealer. Samtidig betyder beliggenheden tæt på luft-havnen dog, at der er snævre grænser for fortsat byudvikling.

Været initiativtagere og bakket om etableringen af cykelfærgen til Limhamn.

Afsat penge til udvikling af faciliteter til foreningerne på Madsens krog. Etableret miljøstation ved servicekajen.

VISIONEN Vi skal værne om det sammenhængende særlige miljø i havnen med den gamle by som bagkant. Men vi skal også være åbne for en ansvarlig udvikling af havneområdet til gavn for hele kommunen, som sikrer liv og aktivitet på havneområdet hele året. Det kan efter Venstres opfattelse ske i et frugtbart samarbejde med såvel private som offentlige aktører og interessenter. Dermed kan vi sikre borgerne et varieret tilbud af butikker og aktiviteter. Et attraktivt havnemiljø vil tiltrække turister og erhvervslivet. Sammen med Naturpark Amager vil Dragør Havn være et naturligt sted at starte eller slutte turen.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE

4

Renovering af parkeringsarealer og andre udeområder på havnen.

Gang i udviklingen med det østlige byggefelt, hvor byggeriet starter i 2017.

Beslutning taget om ny skur-by med nye aktiviteter og tilbud.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR 

Venstre vil udvikle de tilbageværende områder i dialog med borgere og brugere. Venstre vil såfremt vi får mandater til at sætte en retning, garantere at der indenfor 6 md. Efter valget foreligger en fuld finansieret helhedsplan for den resterende udvikling af havnen og dens moler. Dette gøres både med offentlige midler samt i samarbejde med private investorer og fonde.

Medvirke til at skaffe flere indpassede overnatningsmuligheder i havneområdet.

Tage tiltag til nye fritids-, træningsog legefaciliteter i havneområdet.

Gå foran i at gøre havnen mere ”brugervenlig” for sejlere og turister ved bedre skiltning, offentlige toiletter mv.

Opfordre til flere aktiviteter for børn – med inspiration fra andre havne, jf. krabbebroen

Tillade et begrænset antal husbåde i havnen.


TRAFIK Gode kollektive trafikløsninger er vigtige som supplement til biltrafikken – som en del af det gode liv i Dragør. For Venstre er det ikke væsentligt, hvem der er operatør og udfører opgaven, men derimod at opgaven udføres med god kvalitet og til den rigtige pris.

VISIONEN

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR 

Forbedret døgnbetjening mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen, herunder bedre dækning med kollektiv trafik for Søvang området i fra 06.0001.00.

Forsøgsordning med selvkørende busser igangsættes i samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommuner, luft-havnen og en operatør. Efterfølgende kan den udbygges med selvkørende busser mellem Vestamager Metro-station over Søvang til Dragør og videre til Lufthavnens Metro.

Gennem dialog med Regionen, Lufthavnen, Tårnby Kommune m.fl., forbedre vejnettet på Englandsvej og ved Kystvejen for at udgå de massive kødannelser der opstår flere gange i løbet af dagen.

Venstre vil fortsat gå foran i dialogen med regionen om natbussen 81N skal fortsætte med at køre til Dragør.

Fastholde en god vedligeholdelsesstand for kommunens vejanlæg.

Dragørs borgere skal sikres en hurtigere forbindelse til det øvrige hovedstadsområde via forbedrede kollektive trafikløsninger. Det vil muliggøre en dagligdag med mindre stress og reducere behovet for 2 biler pr. familie. En stor del af Dragørs borgere arbejder uden for kommunen eller i lufthavnen og det skal afspejles i den kollektive trafikbetjening.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. juni 2017 at linje 35 med virkning fra 2018 udvides til ½ times-drift (hvor der ikke allerede er 20 minutters drift) mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen alle ugens dage inkl. søndage i tidsrummet ca. kl. 7-24. Venstre har i kommunalbestyrelsen i år foreslået at man igangsætter et projekt med selvkørende busser fra Dragør stationsplads til Lufthavnens Metro.

5


SENIORER Vi lever længere og antallet af ældre borgere i Dragør stiger markant de kommende år. Vi vil i takt med denne udvikling se en stigning i plejekrævende ældre med lidelser som f.eks. demens og Alzheimer. Det har konsekvenser for prioriteringen af kommunens drifts- og anlægsudgifter fremover. Vi skal sikre god livskvalitet i Dragør Kommune – hele livet!

VENSTRES VISION

I de sidste 4 år har der været en renovering af daghjemmet og nye faciliteter på demensafdelingen.

Der er etableret et nyt Virtuel Reality projekt for at give oplevelser og livskvalitet til de dårligste ældre i vores by. Dette er gjort i samarbejde med videogruppen på Wiedergaarden.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR 

Kvalitetssikre privat og offentligt tilbud om hjemmehjælp og døgnpleje. Dragørs ældre har krav på den bedste pleje. Derfor vil vi sætte markant ind på især hjemmeplejeområdet.

Forhøje tilskuddet til Wiedergaardens aktiviteter.

Bakke op omkring det frivillige arbejde for de ældre med aktiv sparring og dialog med bl.a. Lydavisen, Ældresagen, Cykling uden alder, besøgstjenesten, "Glemmer du…." samt andre ældrerettede initiativer.

Fastholde pensionistturene og etablere tilbud om ture også for de handicappede ældre i samarbejde med Wiedergaarden og Enggården.

Bedre parkeringsforhold ved Wiedergaarden.

Mere robust organisation af hjemmeplejen og Enggården.

Sikre et særligt tilbud til de demente ældre. Vi vil se på muligheden for en ”ældrelandsby/-område”.

Igangsætte planlægning til sikring af kapacitet til flere plejekrævende ældre borgere i de kommende år.

Hjælp og støtte bør gives ud fra behov og ikke ud fra et givent alderstrin. Det skal fortsat være muligt at levere et godt serviceniveau og yde en værdig ældrepleje såvel i eget hjem som i vores plejeboliger. At blive ældre er ikke ensbetydende med at man ikke længere har indflydelse på egne behov og ønsker. Det skal være muligt at blive længst muligt i eget hjem, hvis man ønsker det og få den relevante hjælp. Wiedergaarden er en vigtig krumtap i et godt seniorliv i Dragør, hvor en stor andel af vores ældre deltager i aktiviteterne. Det er med til at sikre et godt liv i Dragør – hele livet!

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

6

Venstre gik foran i afskaffelsen af brugerbetalingen på Wiedergården og det vil vi fastholde fremover. Mens Venstre har haft borgmesterposten har der hvert år været afholdt kommunalt støttede pensionistture hvor pensionister har fået gode oplevelser.


TURISME De seneste år har vi satset markant på at turisme skal udvikles som et erhverv. Venstre vil fortsætte denne gode proces så vi kan se flere turismevirksomheder blomstre op i Dragør. Venstre ønsker en fortsat økonomisk støtte samt sparring til turismen fra kommunal side.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

Ansættelse af en Erhvervsturistchef i Dragør kommune

og

I flere omgange er det lykkes at få Dragør på Verdenskortet i form af artikler i internationale magasiner og blogs (Lykkeundersøgelsen, Cykelfærgen).

En koordineret indsats mellem Dragør kommune, turistrådet, erhvervslivet og incoming-bureauer for krydstogtsturister.

Turisme- og erhvervsundersøgelser er gennemført som udgangspunkt dialog med de lokale erhvervsliv om hvordan vi kan gøre Dragør mere indbydende for turister.

turismeseminarer

for

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR 

En satsning på Dragørs ”spisekammer”. Her tænkes specielt på økologi og bæredygtighed samt ”Smag på Dragør” (lokale producenters samarbejde). Venstre vil i starten af 2018 nedsætte en taskforce bestående af private aktører på området samt repræsentanter for kommunen. Her vil der hurtigt kunne igangsættes konkrete tiltag samt findes forslag til finansiering under nøgleordene ”Smag på Dragør”.

Venstre vil foreslå en udvidelse af dialogen med Amagers øvrige kommuner om en styrket indsats for cykelturisme der kan markedsføres bredt. Dette vil involvere såvel kommunale aktører i form af udbygning af cykelstier som private aktører såsom Cykelfærgen, restaurationslivet samt Dragør Turistforening.

VISIONEN Den gode udvikling skal fortsætte og understøttes af udvikling især på cykelturismen i form af nye og bedre cykelstier og samarbejde med de andre af Amagers kommuner. Også Naturpark Amager og udviklingen af Kongelundsfortet ønsker Venstre at sætte fokus på i samarbejde med DGI og fonde.

Koordinerede aktører.

7


KULTUREN Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR 

Vi ønsker at sætte Dragør på verdenskortet ved at etablere et center for Nordisk kultur, arkitektur og historie på grunden ved Kongelundscenteret. Dette skal gøres i samarbejde med forskellige statslige og nordiske organisationer og samarbejder. Det vil medføre afledte positive tiltag såsom øget opmærksomhed omkring Dragør som en aktiv kommune.

I det liberale kultursyn er vores historiske og folkelige rødder afgørende.

Venstre vil fortsat understøtte Museum Amagers udvikling og bakker op om de mange gode tiltag fra vores museer.

VISIONEN

Venstre ønsker at støtte kulturelle fyrtårn i vores kommune, herunder Museum Amager, Lokalarkivet og de mange historiske foreninger og tiltag. Venstre ønsker at videreudvikle tiltag der skaber kulturelle oplevelser og fortællinger i vores kommune.

Venstre bakker op om initiativet med ombygning og restaurering af Krudthuset beliggende for enden af Møllevej. Det kan blive et oplagt aktivitetshus for borgerne i Sydstrands-området, hvor der p.t. mangler lokaler.

Fortsætte med at bakke op om det lokale kultur- og foreningsliv, så der fortsat sikres et godt og aktivt lokalt kulturudbud.

Rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal sikres bl.a. af det offentlige. Venstre mener, at der skal være frihed til forskellighed. I det åbne og frie møde med fremmede kulturer bør vi være bevidste om, at vor verden udgår fra Danmark og det danske, men også den fælles nordiske historie.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE

8

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har som tidligere repræsentant i Museum Amagers bestyrelse sammen med resten af bestyrelsen gået foran i en godkendelses og udviklingsproces der har resulteret i et styrket museum.

Genetablering af Lydavisen.


SKOLER & UDDANNELSE, BØRN & UNGE Vi har gode og velfungerende daginstitutioner i Dragør med udstrakt decentralisering og god service og kvalitet. Det skal vi fastholde som afsæt for at sikre vores børn og unge den bedst mulige start i livet, og en god forberedelse til folkeskolen senere i livet.

Børnene og de unge

Familierne

Kommunens rolle i at sikre et godt børne- og familieliv

Dragørs skoler har været igennem en række reformer og strukturændringer, som har haft indflydelse på resultater og trivsel.

opleve omsorg og tryghed fra nærværende og tydelige voksne,

have ret til læring, udvikling og dannelse,

vokse op i et sundhedsfremmende miljø hvor de lærer at træffe sunde valg,

behandles med ligeværdighed, tolerance og respekt,

have ret til at blive hørt og inddraget,

have mulighed for at etablere venskaber og nære relationer til andre.

For Venstre er en god trivsel for elever, lærere og pædagoger en vigtig forud-sætning for at have folkeskoler blandt landets bedste målt både på karaktergennemsnit og kvalitet i øvrigt. For Venstre er det vigtigt at sikre den gode balance mellem trivsel, resultater og kvalitet. Det giver et godt afsæt for at udvikle et trygt skoleliv for vores børn. Venstre ønsker at prioritere skoleområdet og udvikle en folkeskole med høj kvalitet i en tæt og konstruktiv dialog med forældre og skolernes personale.

VISIONEN Hvert enkelt barn og ung er unik og skal understøttes i sin egen udvikling, samtidig med at han/hun oplever det positive ved at indgå og udvikle sig i et fællesskab i fællesskab med andre.

Vores børn og unge skal

Strukturændringerne på skoleområdet og følgerne af folkeskolereformen skal konsolideres de kommende år med fokus på vedholdenhed i den daglige drift af skolen. Vi har ressourcestærke forældre og dygtige lærere og pædagoger. Det giver et solidt afsæt for den tryghed og kvalitet, s o m er essentielt for børn og unges udvikling til et sundt liv i en sund kommune. Det er udgangspunktet for Venstres tilgang til skolepolitikken.

For os i Venstre har vi et børne- og familiesyn som grundlæggende har fokus på tre områder: 9


DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE   

 

Skolerne er moderniseret

blevet

udbygget

og

Etape 1 om skolernes udearealer og legepladser er påbegyndt Involvering af forældre, personale og øvrige interessenter tidligere i processen ved forhold, der har indflydelse på skolen. Fastholdt kvalitetsniveauet på institutionsområdet. Mange beslutningskompetencer er lagt ud på skolerne. F.eks. beslutninger vedrørende pausemønster og dobbelt lærertimer.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR

10

Øget samspil mellem skolerne og lokalmiljøet f.eks. seniorer på Enggården som en del af udvikling af nye læringsmetoder.

Styrke samarbejdet mellem de tre skoler i udskolingen med flere valgmuligheder i linjer/topfag.

Fastholde kvalitetsniveau med fokus på den pædagogiske indsats i daginstitutionerne (0-6 år).

Kvalificering af personalet, for at fremme det enkelte barns læring og løfte det faglige niveau.

Forbedring af inklusionsindsatsen med fokus på individuelle behov frem for måltal.

Sikre bedre lokalefaciliteter for SFO og videreudvikle gode eftermiddagstilbud.

Fortsat forbedring af udearealerne og udendørs faciliter, herunder idræt, på skolerne. Styrke arbejdet med skolens trivsel på alle klassetrin og blandt personalet.

Tydeliggøre og bevare sikre og trygge skoleveje.

Fokus på styrkelse af undervisningen ved brug af digitale værktøjer og læringsredskaber, herunder digital dannelse.

Optimering af kommunikationen (herunder digitalt) mellem politikere, skoleledelse, forældre og børn.

Øget fokus på alkoholkultur styrkelse af SSP indsats.

Øget fokus på, at alle Dragørs unge har det rette grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.

og


ERHVERV Dragør Kommunes placering geografisk og med naboskabet til lufthavnen har konsekvenser for erhvervsudviklingen i Dragør.

Hertil kommer de natur- og miljømæssige forhold med betydelige fredede arealer.

Etableret én indgang til forvaltningen for kommunens virksomheder.

Der er en ny kommunal hjemmeside som giver bedre oplysninger og hjælp for virksomhederne.

I samarbejde med Dragør Erhverv har kommunen tilbudt sparring og mentoring til erhvervsdrivende og iværksættere.

Forbedrede indkøbsmuligheder borgere i Søvang og St. Magleby.

Det er vigtigt, at erhvervspolitikken tager højde for disse forhold, som nok rummer begrænsninger, men i høj grad også muligheder for vores kommune.

VISIONEN En vellykket erhvervspolitik kan kun realiseres gennem en god dialog, kommunikation og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere. Erhvervspolitikken skal sikre gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomhederne i et tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem erhvervsliv og kommune. Samtidig skal vi fastholde og udvikle lokale arbejdspladser.

Dragør har forbedret sin placering de seneste 2 år ved målinger hos såvel Dansk Industri som Dansk Byggeri af erhvervsklimaet – Venstre gør en forskel! Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 10,0 til 8,5 promille.

for

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR 

Yderligere indsats for understøttelse af iværksætteraktivitet og nyetablering af virksomhed.

Bruge udviklingen af havneområdet som katalysator for en aktiv erhvervsog turismeindsats – Venstre er åben over for andet end maritimt erhverv på havnen.

Udvikle og etablere et nyt erhvervsområde ind mod lufthavnen i samarbejde med private aktører.

Udvikling af infrastrukturen med særlig fokus på den kollektive trafik og bedre afvikling af personbilstrafikken. Se nærmere herom i afsnittet om trafik.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

Øget antallet af private arbejdspladser i kommunen. Der er ansat en erhvervs-/turistchef med løbende dialog med erhvervet.

11




12

Helt afvikle dĂŚkningsafgiften for erhvervsvirksomheder (er allerede afskaffet i mange kommuner).


KOMMUNENS ØKONOMI Dragør Kommune er en lille kommune med de udfordringer det skaber for at finde rationelle løsninger og effektiv administration og krav om opgaveløsninger i samarbejde med andre kommuner. Men det skaber også fordele i relation til borgernære løsninger og større mulighed for borgerinddragelse og dialog. En solid og ansvarlig økonomi sikrer plads til en god kommunal service og sikrer velfærd og den kommunale selvstændighed. Vi skal ikke gentage tidligere tiders uansvarlige omgang med kommunens økonomi.

ligger Dragør Kommune nu på en 6. plads blandt alle kommuner. 

Reduceret kommunens gæld år for år.

langfristede

Reduceret dækningsafgiften for erhvervsejendomme til gavn for de erhvervsdrivende i kommunen.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR 

Øget inddragelse af private virksomheder i løsningen af kommunale serviceopgaver, hvor det giver mening.

Arbejde aktivt for en begrænsning af yderligere udligning til andre kommuner.

Fastholde en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr., for at sikre et stabilt grundlag for kommunens økonomi på lang sigt.

Omlægning og forbedring af kommunens økonomistyring og træning så der nu er sikret et løbende overblik over økonomi og likviditet 


Bruge en del af ”rådighedsbeløbet” i kommunens kassebeholdning til fortsat nedbringelse af kommunens langfristede rentebærende gæld samt til at reducere skatter og takster. Der er ingen grund til, at borgerne sparer unødvendigt mange penge op i kommu-nekassen!

Opbygget en solid kassebeholdning, som sikrer et solidt grundlag for et godt service- og velfærdsniveau.

Venstre vil med baggrund i kommunens solide kassebeholdning sænke kommuneskatten de kommende år.

Sikret en stor forøgelse af kommunens kassebeholdning – målt pr. indbygger

Venstre vil afvikle dækningsafgiften for erhvervsejendomme over de kommende 4 år.

VISIONEN Dragør Kommune skal fortsat drives med et solidt økonomisk fundament. Venstre kan ikke acceptere stigende skatter og grundskyld, vi vil derimod sænke dem i stedet med baggrund i den gode økonomi. Opgaverne skal løses ved med fokus på effektivisering og prioritering inden for de rammer, der er sat landspolitisk.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

13


FRITID Dragør er et attraktivt sted at bo. Det er med til at sikre, at vi får nye borgere til byen og kan fastholde de nuværende indbyggere.

Det vil Venstre gøre de næste 4 år 

Det aktive foreningsliv i Dragør er en stor styrke og understøttes af engagerede ildsjæle blandt borgerne.

Udvikle området omkring Hollænderhallen som et center for sport- og fritidsaktiviteter på Amager.

Understøtte etablering af white water park (CWWP).

VISIONEN

Sammenhængende udbud af vandsportsaktiviteter (Cold Hawaii-model).

Etablere parkområde med friluftstræning og hjertestier langs Sydstranden.

Kongelundsfortet – etablere et samarbejde med DGI om udviklingen (Bevæg dig for Livet Kommune projekt).

Udeskole for hele familien.

Udvikle et projekt om maritime haver.

Kommen skal være med til at understøtte et aktivt liv hele livet for borgerne, så vi kan bevare en varieret og mangfoldig foreningskultur i Dragør. Vi skal derfor sikre et attraktivt udbud af fritidsaktiviteter.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

14

I de seneste to år er der afholdt Frivillig Fredag i samarbejde med foreninger og kommune med stor succes.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har afholdt en række lyttemøder med foreninger og organisationer og skabt en dialogkultur hvor ideer og projekter laves i samarbejde (herunder svømmehalsprojektet).

Med Venstre i spidsen er der igangsat byggeri af en ny svømmehal.

Med Venstre i spidsen er der igangsat en totalrenovering af Hollænderhallen.

Med Venstre i spidsen er der igangsat etablering af store aktivitets- og fritidsområder ved Dragørs tre skoler.


FLYGTNINGE OG ASYLMODTAGERE Venstre i Dragør støtter en fast og fair udlændingepolitik. Denne politik skal understøttes af en integrationsindsats som sikrer asylmodtageres muligheder for hurtigst muligt at kunne forsørge sig selv indtil der bliver mulighed for, at de kan vende tilbage til deres hjemland.

henblik på asylmodtagere.

indkvartering

af

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

Venstre har i spidsen for regeringen sikret en meget stor reduktion i antallet af flygtninge, der kommer til Danmark de seneste år – under 2000 asylansøgere i første halvår 2017 – laveste antal siden 2009!

Kontanthjælpsloft og integrationsydelse har skaffet flere asylmodtagere i arbejde.

VISIONEN

Den bedste integration begynder med at fastlægge vores forventninger til hinanden. Derfor skal der stilles høje krav til udlændinge – det gøres bl.a. ved at sikre en reel tilskyndelse til at tage et arbejde.

I Dragør Kommune har vi sikret en god boligløsning for de asylmodtagere vi skal modtage ved etablering af midlertidige boliger i bolig-pavilloner og andre midlertidige faciliteter.

DET VIL VENSTRE GØRE

”Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokratiske spilleregler, skal være velkommen til at bo og arbejde i Danmark.” Citat Venstres Principprogram

De asylmodtagere, der ifølge beslutning i regering og folketing skal bo i Dragør skal vi modtage i overensstemmelse med de minimumskrav og –regler, der er. Derudover skal vi sikre en god integration, som sikrer at de kan forsørge sig selv mens de er her. Venstre i Dragør finder det vigtigt, at den offentlige indsats suppleres af samarbejde med frivillige organisationer som giver et uvurderligt bidrag til at sikre en god modtagelse af de nye borgere. Venstre er imod kommunalt opkøb af villaer med

Straks-aktivering af asylmodtagere – som er erklæret jobparate – så de senest 60 dage efter ankomst er i gang med job eller uddannelse parallelt med sprogundervisning - gerne i et godt samspil med frivillige foreninger som Venligboerne, Dragør Erhverv m.fl.

Sikre midler til en optimal pædagogisk og faglig indsats over for de tosprogede børn i Dragørs daginstitutioner og skoler.

15


BY- OG PLANUDVIKLING Hvis man f.eks. ser 100 år tilbage på det der i dag omfatter Dragør Kommune, vil man ganske tydelig kunne se, hvordan vores by gradvist er blevet udbygget med flere boliger. Denne udvikling skal fortsætte med respekt for Dragørs særlige egenskaber både i by, på land og i havneområdet. Det skal ske i sam-arbejde med såvel private som offentlige aktører og interessenter, og sikrer et godt grundlag for en økonomisk velfungerende kommune med attraktive tilbud til borgerne.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

DET VIL VENSTRE GØRE 

Åbne mulighed for yderligere byudvikling på de resterende tilgængelige arealer – herunder især Hvidtjørns- og Rødtjørns-arealerne og Engvejsarealet.

Sikre en økonomisk såvel som klimamæssigt ansvarlig løsning i relation til sikring af kommunen mod højere vandstand i fremtiden - i koordination med Tårnby og Københavns Kommuner, Region og regering.

Opgradere den nuværende digebeskyttelse samt opføre et supplerende kystdige for den sydvestlige del af kommunen.

Skabe kapacitet for flere parkeringspladser i by og havn (inddrage yderligere græsarealer til parkering i sommerperioden). Herudover sikre bedre skiltning for besøgende om parkeringsmuligheder.

Dragør Kommune er med den særlige beliggenhed udsat for højere vandstand i fremtiden som følge af klimaforandringer. Det skal vi tage hånd om ansvarligt og effektivt.

VISIONEN Venstre vil fastholde en bolig- og byudvikling med overvejende fokus på ejerboliger, men hvor der også kan være plads til et begrænset antal lejeboliger. By- og boligudviklingen skal endvidere tage hensyn til den forventede ændring i befolkningens sætning, hvor antallet af ældre vil stige væsentligt de kommende år.

16

Byudvikling af Vierdiget-grunden som led i omlægningen af skolestrukturen, som samtidig har bidraget til en modernisering og ombygning af de tilbageværende skoler.


BÆREDYGTIGHED OG ØKOLOGI Vores handlinger definerer vores børns fremtid. Derfor ønsker Venstre at gå foran med en bæredygtig, innovativ og økologisk dagsorden for vores kommune. Vi ønsker at skabe et samfund der hænger sammen og efterlader vores tid med et positivt aftryk på vores omgivelser - Øresund og Amagerland.

VISIONEN 

Venstre ønsker at udvikle et bæredygtigt samfund i harmoni med vores omgivelser- Øresund og Amagers jorder. Vi har unikke muligheder ved at udnytte Dragørs ressourcer med gode produkter fra jorden og havet i samklang med erhvervsog turismeudviklingen. Venstre ønsker at kommunen arbejder for løbende at nedsætte CO2-forbruget i kommunens bygninger.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR 

Økologiske tilbud i samarbejde med lokale erhvervsdrivende til alle institutioner.

Venstre ser muligheder i at udvikle et tilbud til borgere og besøgende omkring bæredygtige produkter – ”Smag på Dragør” – som kan skabe aktivitet i forhold til kvalitetsprodukter fra land og vand. Gerne i samarbejde med andre lokale interessent i Øresundsområdet.

Venstre vil sikre vores borgere rent drikkevand uden pesticider og andre giftige stoffer i dialog med HOFOR.

Venstre ønsker, at alle kommunens fossilt drevne biler så vidt muligt udfases og erstattes af mere bæredygtige biler.

Venstre vil arbejde for at Øresund bliver et biologisk fristed uden trawlfiskere, udslip og misbrug af vores hav. Vi tror på at Øresund igen kan blive et centralt bæredygtigt spisekammer for hele regionen. Denne dagsorden vil vi arbejde på sammen med centrale aktører i Danmark og Sverige.

Vi ønsker at den offentlige trafik i Dragør bliver drevet af el- og

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE 

En betydelig del af kommunens strømforbrug bliver i dag dækket af solpaneler på rådhuset.

Der er indkøbt flere elbiler til brug for kommunens ansatte.

Der er iværksat flere såkaldte ESCO projekter hvor kommunens lyskilder er udskiftet til grønnere lyskilder både i gadelamper og i kommunens institutioner.

Udskiftning af gadebelysning til mere energi- og klimavenlig løsning er igangsat.

17


brintbusser. Herunder den førerløse bus mellem Dragør og lufthavnen der vil være el-drevet.

18


Profile for Venstre i Dragør

Valgprogram for Venstre i Dragør  

Valgprogram for Venstre i Dragør  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded