Page 1

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve November 2009 - 17. Årgang

Kandidaterne har ordet inde i bladet...

Skatteministeren på besøg i Waves...

I denne udgave... • Kandidaterne har ordet • Nyt fra kassereren

• Indkaldelse til Generalforsamling

• Næstformanden har ordet


Kære medlemmer...

Kandidaterne

Skatteministe

ren på besøg

Alle vores medlemmer opfordres til at gøre et sidste, ekstra stykke arbejde op til valget, som er utrolig vigtigt for Venstre. Tal om partiet til naboer, venner og bekendte. Såfremt der måtte være medlemmer, som vil være med til at omdele nogle foldere i deres nærområde, enten på egen hånd eller sammen med os, så kan disse efter aftale afhentes hos undertegnede eller vores formand Sanne Matthiassen. Lad Venstre være på alles læber op til den 17. november, så ingen er i tvivl om, hvor krydset skal sættes.

I sidder nu med det sidste Medlemsinformation før valget den 17. november og det sidste blad i år. Redaktionen har valgt, at benytte det meste af indholdet til en præsentation af alle vores opstillede kandidater. De har alle 16 fået en opgave, der lød; ”Skriv lidt om dig selv og hvad du vil til vores medlemmer, og det må max fylde ½ A-4 side incl. billede”. – Det er blevet til nogle spændende og visionære præsentationer, og vi ønsker god læselyst. Bestyrelsen vil gerne takke alle de medlemmer, som på den ene eller anden måde har stillet sig til rådighed for opgaver her i valgkampen. Tak til alle de der har været villig til at ”rive” en dag ud af kalenderen for at være valgtilforordnede på valgdagen og som valgtilforordnet til plejehjem. Den 2. december vil vi traditionen tro, og som tak for hjælpen, invitere de der har hjulpet direkte i valgkampen til en omgang ”Gule ærter” i Greve Borgerhus. Vi udsender en invitation straks efter valget.

I denne udgave af Medlemsinformation er ligeledes indkaldelsen til foreningens generalforsamling, som afholdes den 13. januar 2010. Det er den nye struktur i Venstres organisation, der gør, at vælgerforeningerne/ kommuneforeningernes generalforsamlinger afholdes så tidligt. Disse skal være afholdt før regionsgeneralforsamlingerne. Venstre i Greve ser frem til en velbesøgt generalforsamling, hvor der ikke blot skal vælges bestyrelsesmedlemmer men også ny formand, da vores nuværende formand, Sanne Matthiasen, takker af for denne omgang. Bestyrelsen glæder sig til at se mange af vores medlemmer denne dag, som traditionen tro er det mest velbesøgte arrangement, foreningen afholder i løbet af året.

i Waves...

I denne udgave

...

• Kandidaterne har ordet • Nyt fra kasse reren

• Indkaldelse til Generalforsam ling

• Næstforma nden

har ordet

Venstres Vælgerfo Medlemsbladet fra 17. Årgang September 2009 -

rening i Greve

adet...

Læs mere inde i bl

I denne udgave...

LINGSHUS BIRTHE’S FORSAM - 1. oktober 2009 Hornbech på slap line. Under titlen

• Nyt fra formanden • Erling holder pause delserne • Fokus på kerney Rohde • Interview med Jens erne • Økonomi i region de • Oppositionens påstan i om dansk økonom nd Grønla • Tak fra

s” vil Birthe “Birthes Forsamlingshu deltage akog Rønn Hornbech styre alt kan diskuteres tivt i en debat, hvor og bringes op.

med kaffe og Venstre vil være vært kage.

• Tiden nærmer sig • Unge SKAL sikres uddannelse • Forskellige indlæg fra venstrefolk

Alle er velkomne! Greve Borgerhus 19:30 1. oktober 2009 kl. s integraKom og mød Venstre Birthe Rønn tions- og kirkeminister

Mødet er gratis og alle

er velkomne.

ALGPROGRAM KV 2009 2010 - 2013 I GREVE Læs mere om

• Styr på Greve • Socialområdet • Sundhedsfremm e • Sundhedscente r • Ældreområdet • Handicappede

Venstres holdni

nger til:

• Skat og økon omi • Erhverv • Idræt, kultu r og fritid • Teknik, miljø og klima • Trafik og støj • Boliger

• Børn og unge • Folkeskolen • Integration og tryghed • Daginstitutione r • Klub- og ungd omsliv • Kriminalitet

Fra formand til kandidat I de sidste 4 år har vi vist alle i Venstre været dybt frustrerede over det manglende samarbejde i Greve Byråd. Det har ikke været på grund af uvilje fra vore side. Rene Milo har igennem sine 12 år som borgmester altid haft et bredt samarbejde, og dette samarbejde skal tilbage i Greve Byråd - jeg vil med mit kandidatur meget gerne være en del af dette arbejde. Efter at have været en del af Venstres organisation gennem mere end 15 år, har jeg fået lyst til at prøve kræfter med det politiske liv. Jeg ved, hvor vigtige medlemmerne er for Venstre og ikke mindst for de siddende byrådsmedlemmer. Min holdning er, at vores medlemmer så vidt muligt skal inddrages i sagerne og i udarbejdelsen af Venstres politik. Her har jeg fra mit mangeårige organisationsarbejde et godt kendskab til baglandet og mulighederne. Ved at stemme personligt på mig, stemmer I på en, I kender, og en der vil arbejde for: • at økonomien igen bliver stabil i Greve Kommune, så der kan blive plads til politiske visioner og toil at få Greve på ”ret” kurs igen. • at der skabes et ungemiljø for alle kommunens unge mennesker. Greve Kommune skal være attraktiv for de unge, og der skal være muligheder ud over idræt. Én indgang for de unge til information om f.eks. uddannelsesmuligheder, sport,

fritid, musik, teater o.lign. • at det at blive gammel, ikke medfører en kedelig, uværdig tilværelse. Mange af kommunens borgere i den tredje alder klarer sig fint, er aktive i dagligdagen og har en indholdsrig tilværelse. Kommunen skal dog sætte ind, og hjælpe de der har brug for hjælp. Vores ældrepleje skal tilpasses de ældres krav, selvfølgelig under hensyntagen til kommunens samlede økonomi. • at der igen bliver fokus på udvikling af vores folkeskoler. Vi skal turde stille krav til ikke blot elever og forældre, men også til lærerne. Vi har alle et ansvar for, at de unge komme godt ud i samfundet og ikke mindst som hele mennesker. • at vore daginstitutioner skal tilpasses det omkringliggende samfund. Vi lever ikke længere i et 08.00 – 16.00 samfund, og det skal kommunens tilbud afspejle. Selvfølgelig skal forældrene ikke selv have bleer med i institutionerne, det er noget administrativt bøvl og kun til gene for alle. Sund mad er optimalt, men et kommunalt tilbud må aldrig blive formynderisk og tage initiativet fra velfungerende forældre. Vi skal have tilpasset den kommunale organisationen, så det ikke er administrationen, der styrer kommunen, men derimod de folkevalgte politikere. Venstre vil IKKE

overlade udmøntning af f.eks. besparelser til administrationen - vi tør stå ved de besparelser, som besluttes. Mindre administration handler ikke kun om færre medarbejdere, men er i lige så høj grad et spørgsmål om planlægning af opgaverne, at droppe unødvendig mødeaktivitet og at sørge for, at der ikke er tvivl om, hvilken vej kommunen skal styres. Og endelig skal vi sørge for at skabe ro i vores kommune; ingen kan leve med den uro vi har, og det skal være trygt at gå på gaden i Greve. Dette må og skal være vores 1. prioritet. Sanne Matthiassen Kandidat nr. 5 på listen Lundehusene 52 2670 Greve

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening Maj 2009 - 17. Årgang i Greve

Med et ønske om et rigtig godt valg til Venstre i Greve og til alle kandidaterne. Mange hilsner

Forbehold for pir atbekæmpelse...? Situationen er efterhån den meget problematisk, og det internationale samfund har endnu ikke fundet en holdbar løsning. I Danmark har vi sendt egne soldater til området, men paradoksalt nok må de ikke deltage som en del af EU’s koordinerede indsats mod pirateri - det sætter det danske forsvarsforbehold en stopper for.

Af Bent Claudi Lassen Kandidat til Europa-P arlamentet for Venstre Læs mere på www.clau dilassen.dk

De seneste månede r har vi igen og igen set, hvordan somalis ke pirater kaprer bl.a danske fragtski be i håbet om en løsesum.

Themis Skovgaard Ioannidis Næstformand

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke kan deltage i planlægningen eller udførelsen af EU-ledede militær e operationer. Siden forbeholdende blev vedtaget i 1993 har EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik udviklet således, at EU i dag bidrager til fred og stabilite t flere steder i verden, ofte på direkte opfordring af FN. Danmark har aktivere t sit forsvarsforbehold 19 gange siden 1993.

Ændringer i Rege

ringen...

Velfærdsminister og minister for ligestilling Karen Jesperse n er udtrådt af regeringen. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er udnævn t til finansminister.

2

Medlemsbladet fra Venstres Vælge November 2009 rforening i Greve - 17. Årgang

har ordet inde i bladet...

Medlem af Folketin get Inger Støjberg er udnævnt til beskæft igelsesminister og minister for ligestilli ng. Medlem af Folketin get Karen Elleman n er udnævnt til indenri gs- og socialminister.

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Senest i november 2008 hvor vi ikke kunne deltage i EU’s mission til bekæmpelse af pirater ud for Somalias kyst. Helt grotesk har det været, når danske soldater har deltaget i aktioner under Natos ledelse, men så snart aktionen overgik til at blive ledet af EU, så måtte Danmark melde fra. Danmark har en lang og flot tradition for tradition for at afhjælpe humanitære kriser i verden. Men undtagelsen forhind rer, at vi fortsat kan være med. Lad os så komme af med de forbehold.

Læs inde i bladet... • Nyt fra formanden • Cepos får pris • Vi skal ha’ styr på Greve • Opstillingsmøde 2009 • Vi har brug for din hjælp • Min kommune, mit valg, mit byråd • Milo og hele holdet • Nyt fra kandidatbestyrelsen • Klimatopmødet • Nyt fra Venstre

Bladet redigeres af Venstre i Greves bladudvalg... Redaktør: Themis S. Ioannidis Plantagevej 6, 2670 Greve Tel. 6160 0008 Mail: ti@liink.dk

Sanne H. Matthiassen Lundehusene 52, 2670 Greve Tel. 20 87 38 93 Mail: matthiassen@gmail.com

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Lasse Klubien Lundehusene 46, 2670 Greve Tel.: 42 40 03 03 Mail: lasse@klubien.dk

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

3


Vi skal g.e.n.s.k.a.b.e det samarbejdende byråd i Greve... Valgforbundet mellem de øvrige partier har desværre gjort det klart, at man fra flertalsgruppens side ønsker at fortsætte den nuværende situation, hvilket vi naturligvis må beklage, men vi er sam-tidig nødt til at se fremad og forholde os til situationen, når vi har det endelige resultat den 17. november, uanset udfaldet.

Vi har nu i 4 år lidt under ”flertalsdiktaturet”, hvor der mildest talt ikke har været meget velvilje til at se på de forslag, Venstre har fremlagt i byrådssalen. Men nu er det tid til at se fremad.

Forfaldet i kommunen har været mere end tydeligt i den snart forgangne periode; skoler, daginsti-tutioner, veje, stier, grønne områder m.v. har fået lov til at passe sig selv, så der venter en kolossal oprydningsopgave. Det vil jeg gøre mit til at få rettet op på. En idé kunne være at totalrenovere én skole ad gangen, altså gøre opgaverne færdige i stedet for det lapperi vi har set de senere år. Vi skal have skabt sammenhæng i opgaverne, og det er derfor bydende nødvendigt, at byrådet står samlet om at løfte opgaverne, i stedet for at skændes om ligegyldige detaljer.

Valget er lige op over, og det er for mig vigtigt, at vi får genskabt det positive samarbejde mellem alle partier, som byrådet var præget af, i de 12 år René Milo sad i borgmesterstolen. En ny 11-10 situation, uanset om det er os eller ”dem”, som sidder Vi skal igen have sat fokus på at for enden af bordet, ville ikke være udvikle vores skoler, daginstitutil at bære. ældrepleje, at HD:Desktop tilpasse Ann. Greve Idrætscenter 11/06/08 11:46tioner Side 1ogVE_BJO Macintosh

områderne til netop de krav som brugere, forældre, elever, ansatte og ledelse løbende har til en god kommunal service, naturligvis under behørig hensyntagen til den samlede økonomi. Vi skal have tilpasset organisationen i kommunen, så det ikke er administrationen, der styrer kommunen, men derimod de folkevalgte politikere. Det første har i alt for høj grad været tilfældet de seneste 4 år. Mindre administration handler ikke kun om færre medarbejdere, men er i lige så høj grad et spørgsmål om planlægning af opgaverne, at droppe unødvendig mødeaktivitet og at sørge for, at der ikke er tvivl om, hvilken vej kommunen skal styres. Og endelig skal vi sørge for at skabe ro i vores kommune; ingen kan leve med den uro vi har, og det skal være trygt at gå på gaden i Greve. Dette må og skal være vores 1. prioritet. Lars Kilhof Byrådsmedlem Kandidat nr. 4 på listen Agervej 17 2690 Karlslunde Folder:GardinDesign:

Hurtig og professionel service Altid konkurrencedygtige priser

43 90 33 70 www.gardindesign.dk

4

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Venstre er de eneste, der kan få politik og samarbejde til at gå hånd i hånd i Greve... For Venstre i Greve er det et overordnet mål at genskabe Greve kommune som en attraktiv kommune, hvor det er rart at leve og bo. En kommune man som borger er glad for og stolt af at bo i, og hvor man kan færdes trygt. Dette vil jeg være garant for, bliver Venstres dagsorden efter den 17. november. For Venstre i Greve er målet også at få påbegyndt en gradvis økonomisk genopretning. Med Venstres Budgetforslag får vi et budget med et overskud på driften over de næste 4 år, på 120 mio.kr. hvor udgangspunktet var et underskud på 138 mio.kr. Dette resultat giver os råderum, over årene til at modstå udefra kommende overraskelser, som der måske vil komme, også set i relation til den noget usikre periode, med finanskrise som vi befinder os i. Håbet var, at vi kunne tage fat på opgaven i det nuværende byråd, da underskuddet er skabt i den nuværende periode, frem for at sende ”aben” videre til det nye byråd – men dette var ikke tilfældet. Valgdagen står lige foran os og Greveborgerne skal til stemmeboksene og udfylde stemmesedlen til Regionsvalget, men også en stemmeseddel hvor kandidaterne til Greve Byråd skal vælges. Vores egen Kai Nielsen er Venstre i Greve’s kandidat til Region Sjælland. Regionsrådet er på nuværende tidspunkt ikke repræsenteret med

et Venstremedlem fra Greve. Dette håber jeg vælgerne vil lave om på den 17. november og jeg vil gerne anbefale vores medlemmer og vælgere til at stemme Kai Nielsen ind i Regionen. Valgkampen kører i højeste gear og det har for mig som gruppeformand for alle vores 16 dygtige kandidater været en fornøjelse at se det engagement de har lagt for dagen. Der er ingen tvivl om, at det er 16 aktive kandidater I medlemmer har sat på vores opstillingsliste. Jeg vil anbefale dem alle til valg og vil se frem til at skulle være gruppeformand for de, der bliver valgt. Bestyrelsen arbejder ligeledes på højtryk for, at Venstre sammen med Dansk Folkeparti igen får flertal i Greve Byråd. Venstre skal tilbage, så vi igen kan få et samarbejdende byråd og få de brede politiske beslutninger

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

tilbage i Greve Byråd. Dette er et væsentlig element for en god og stabil udvikling af Greve Kommune til gavn for nuværende og kommende borgere. Hele Venstres valgprogram ligger på www.venstre-greve.dk René Milo Borgmesterkandidat

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

5


Tid til forandring...

Konservative skal stemme på Venstre i Greve...

På landsplan står Venstre og Konservative sammen om at føre en borgerlig-liberal politik. På trods af små politiske uenigheder arbejder de to partier konstruktivt sammen

Liink ApS Tlf. 4848 8034 (døgnvagt) info@liink.dk www.liink.dk

6

og forsøger at skabe et mere frit og dynamisk samfund. I Greve er situationen som bekendt anderledes. Her har de konservative netop indgået valgforbund med blandt andet Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne. Det betyder, at stemmer på Det Konservative Folkeparti kan gå til at hjælpe folkesocialister og socialdemokrater med deres fælles politiske projekt. Dette projekt har ikke meget tilfælles med fornuftige konservative kerneværdier, og det ligger derfor lige for at konstatere, at hvis man tænker og stemmer borgerligt i Greve – så er Venstre det rigtige parti. Derfor er det vigtigt, at vi får fortalt

Vores kompetencer dækker et meget bredt område af sprog. Vi har over 420 tolke, med mere end 120 sprog. Og alle står klar til at servicere med såvel mundtlige som skriftlige opgaver til vores kunder. Vores oversættere løser meget varierede opgaver indenfor: Sundhedssektoren - læger, speciallæger, hospitaler mv

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

borgerne, at hvis de støtter konservatives politik på landsplan – Ja så burde de støtte Venstre i Greve. Et godt eksempel på, at Venstre fører en politik, som konservative kan støtte op om, findes i spørgsmålet om skat. De Konservative, der har gjort sig til bannerførere for skattelettelser på landsplan, har nemlig sat skatten op med 1 % svarende til over 70 millioner kroner årligt i Greve Kommune! Det burde ikke just hue de konservative vælgere, hvorfor de let må kunne overbevises om at sætte kryds ud for Venstre til valget den 17. november.

Vi nærmer os afslutningen på en periode præget af uenighed. Ikke kun mellem flertallet og oppositionen. Nej en langt større uenighed har præget flertallets samlede arbejdsindsats. Udadtil har Borgmester Hans Barlach givet udtryk for

Justitsministeriet - politiet, domstole, anklager, kriminalforsorgen, udlændingestyrelsen, PET mm Privatsektoren - advokatfirmaer, medicinalvirksomheder, privatklinikker/hospitaler, handels- og industri virksomheder mm

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

sager. Sikring af de kommunale kerneområder, som børnepasning, folkeskolen og omsorg for dem der ikke kan selv. Tryghed og indsatsen mod stigende kriminalitet. Folkesundhed og områdets mange kommunale opgaver. Det grønne og rekreative i vore nærområder. Men det hele starter med den politiske ledelse. Med visionerne og evnen til at hele tiden at holde fokus på kommunens mange opgaver. Tilpasning i enhver forstand er mere aktuel en nogensinde for Greve. Pengene kan kun bruges en gang. Det skal gøres med omtanke. Ellers har vi ikke råd. Med Venlig hilsen. Bo Johansen

Jeg løber ingen steder...

Morten Dahlin

Den offentlige sektor - kommuner, skoler, almindelige- og specialinstitutioner, jobformidlinger mm

et lykkeligt ægteskab. Skattestigninger, unavngivne besparelser og rekordstort underskud de kommende år, beretter om en helt anden historie. Fælles forståelse og vilje til at agere på øjeblikkets virkelighed er en væsentlig forudsætning for ansvarlig drift. Med Venstre i spidsen for Greve Kommune skal vi give kommunen et hårdt tiltrængt 4 års serviceeftersyn. Vi skal tænke nyt, ikke mindst i budgetmæssige sammenhænge, hvor skøn, prognoser og forventninger har levet deres eget liv, uden nævneværdig politisk indblanden. Det bliver ikke let at forene borgernes forventninger til kommunal velfærd med de økonomiske udsigter, vi står overfor. Selvfølgelig har jeg mine mærke-

Jeg har snart siddet 8 år i byrådet og er ved at være en erfaren kommunalpolitikker. I denne periode har jeg loyalt og samvittighedsfuldt arbejdet for venstres politik i Kultur- og Fritidsudvalget. De første 4 år var sjovere end de sidste 4, men trods de svære arbejdsbetingelser vi har haft, er jeg stædigt blevet ved med at komme med gode ideer til løsning af kommunens problemer.

Jeg har oparbejdet en stor erfaring og viden inden for områderne børn og unge, idræt og fritid. Den erfaring har jeg bidraget med i mit byrådsarbejde, og det vil jeg selvfølgelig fortsætte med. Som lærer ved jeg, det er vigtigt, at vores børn har et godt skoleliv, men det er mindst lige så vigtigt, at de har et meningsfuldt fritidsliv. Der skal være en rød tråd i arbejdet med vores børn og unge. Apropos den røde tråd så gælder det også inden for to meget vigtige områder, som jeg mener vi skal have stor fokus på i det kommende byråd. Her tænker jeg på temaer som sundhed og integration, hvor der skal sættes tidligt ind. Jeg ser gerne at Greve bliver kendt som den sunde kommune men også den grønne kommune. Greve skal være et sted, hvor vi går forrest på disse to områder, for ved at fokusere

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

på dette kan vi spare mange penge i den sidste ende, penge som vi kan bruge på at renovere og udvikle vores skoler, veje, stier, strand og grønne områder. Min viden og kompetencer ligger inden for områderne børn, unge, sundhed, integration, idræt og fritid, Hvis vi inden for disse områder arbejder målrettet, så tror jeg, at vi i Venstre vil få gode resultater i den næste byrådsperiode, og det vil jeg meget gerne være med til at arbejde for. Jeg er parat til at bidrage med mit engagement, min evne til at se muligheder frem for begrænsninger, min store arbejdsindsats og ikke mindst mit gode humør. Og så kan I være 100 procent sikker på, at Jeg løber ingen steder, hvis jeg bliver valgt til en ny periode. Anne Marie Lyduch

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

7


Mod til udvikling... • uvildig patientvejledning • overbelægningsproblemer for medicinske patienter skal løses nu • psykiatrisk behandling på et højt faglig niveau Nære sundhedstilbud med praktiserende læger til alle: • adgang til en praktiserende læge uanset hvor du bor • nære sundhedstilbud samlet i store lokale sundhedscentre med flere læger • i sundhedscentrene er også specialister, sygeplejersker,, laboranter, diætister m.fl.

Regionens primære opgave er sundhedsvæsenet, og derfor vil jeg fremhæve nedenstående punkter som vigtige i det kommende regionsråd.

• øvrige sygehuse skal moderniseres løbende • medarbejderne fortjener attraktive arbejdspladser

Specielt her i Greve har lægevagten været i fokus, og vil naturligvi være højt på listen over arbejdsopgaverne. Region Sjælland skal også have moderne sygehuse: • de sjællandske patienter har ret til behandling af høj kvalitet • der bør bygges et nyt hovedsygehus i 2020

Vigtige patienterettigheder for Venstre er:

8

• behandling fra en ambulance, akutbil, lægebil eller lægehelikopter inden for 15 min. • ret til behandling indenfor 30 dage • sammenhæng i behandling fra første symptom til endt genoptræning

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Et andet område, som jeg mener er vigtigt i de kommende år, er den regionale udvikling, og specielt i lyset af at der kommer en Fehmern-bro inden så længe. Greve har jo - på godt og ondt - en central placering i Køge Bugt området med direkte motorvejsforbindelse til alle 3 broer - Storebæltsbroen, Øresundsbroen og den kommende Fehmernbro. Kai Nielsen Kandidat til Regionsvalget

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Greve - en Kommune hvor børn, unge og ældre tages alvorligt... Tag ansvar for dit liv – venstre giver mulighederne! Madordning i institutionerne I Greve vil det være en god ide, at børn får dejlig og nærende mad i institutionerne. Børn skal have rigtige måltider, der allerhelst tilberedes der, hvor børnene er, så de kan dufte og glæde sig til maden i løbet af dagen. Måltiderne skal være sunde, velsmagende og økologiske. Mere faglighed og trivsel i folkeskolen Jeg finder det særdeles vigtigt, at børnene når de forlader folkeskolen kan læse, regne og skrive. Også i Greve er der brug for, at skolerne tilbydes nye undervisningsmidler. Unge skal ikke forlade folkeskolen uden forudsætninger til at gå videre i uddannelsessystemet. Alt kan ikke klares i kommunen, forældrene skal også hjælpe til, som fx at sikre deres børn spiser sund mad i skolen, for sund mad og mætte elever er med til at skabe bedre indlæring. Uddannelse til de unge Vi har medansvar for, at unge får en uddannelse også dem med anden etnisk baggrund end dansk. Grundig vejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning til de unge og deres forældre er vigtig. Erhvervsuddannelser fx murer eller ernæringsassistent fortjener en langt højere prioritering. Erhvervsuddannelserne er ikke endestationen, det er derimod blot et skridt på vejen, for uddannelserne

giver nemlig både erhvervs- og studiekompetence. Interessen for Sosu -uddannelserne er steget meget og pladsen er blevet for trang. Udbygning af Social- og Sundhedsskolen er på tale og statistikken viser at behovet for sosupersonale stiger fremadrettet – så tøv ikke. Greve er blandt Danmarks tre bedste kommuner med hensyn til en effektiv beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Flere arbejdspladser En attraktiv kommune tilbyder borgerne arbejdspladser. Der skal arbejdes for, at tiltrække nye virk-

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

somheder. Med virksomheder følger arbejdspladser og familier. De ældre På ældreområdet vil jeg medvirke til, at ældre kan klare sig selv og leve et sundt liv med høj livskvalitet. Ældre skal møde omsorg, nærvær og tryghed når de har behov for hjælp. Mad kan blive et samlingspunkt, hvor ældre medborgere kan vælge at spise sammen med andre, fx på cafe i nærheden af deres hjem. Ligesom de skal have mulighed for at spise hjemme og få leveret mad. Gerda K. Thomassen Kandidat til kommunevalget Venstre i Greve

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

9


Det kommende alg er igtigt...

Flertallet har vedtaget et budget med store uspecificerede besparelser og et stort kasseforbug i hvert af de kommende 4 år.

Der er for mig ingen tvivil om, at de pønser på en skatteforhøjelse på 0,5 - 1% næste år. Hvis ikke nærmer Greve Kommune sig at blive sat under statslig administration indenfor et par år. Besparelser er jo ikke det, flertallet har let ved at blive enige om.

Venstres byrådsgruppe har gennem en årrække formidlet et bredt samarbejde i Byrådet, og det er vi parat til igen.

Venstre har foreslået et budget med en række besparelser med henblik på at få råderum til nye ting og med henblik på at undgå tanken om at blive sat under administration. Påstanden om, at det går jo godt i Greve, passer simpelthen ikke.

Læs mere på min hjemmeside www.kainielsen.dk

Derfor en bøn om at I hjælper Venstre med at få flest mulige til at sætte krydset udfor V.

penge + politik = skyggebyråd i København, de store provinsbyer og andre kommuner. Fagbevægelsen har således i København fået Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten til at underskrive en politisk samarbejdsaftale som betingelse for økonomisk støtte og anbefalinger til medlemmerne om at stemme på de tre partier.

Kai Nielsen Kandidat til Byrådet

Nyt fra kassereren... Nu går vi mod slutningen af 2009, og tager snart hul på det nye år. Medlemmer... Medlemsudviklingen i år er nogenlunde status quo – der er tilflyttet/ indmeldt nye medlemmer i løbet af året, men der er desværre også medlemmer, som enten ikke har gentegnet eller som er fraflyttet kommunen. En stor tak til alle de medlemmer, som gentegnede i 2009 – I er en uundværlig støtte for Venstre. Også en meget stor tak til de af vore medlemmer, som har indbetalt ekstra bidrag – det gør bl.a., at vi kan lave flere tiltag ved eksempelvis årets valgkamp. 10

Kontingent... Ved generalforsamlingen i år blev det besluttet at hæve kontingentet med beskedne kr. 10,- pr. person. Kontingentsatserne for 2010 ser herefter således ud: • Standard medlemskab kr. 260,• Pensionist medlemskab kr. 200,Ved samme lejlighed blev parmedlemsskaberne og medlemskab som studerende afskaffet. Vi har dog stadig registrering om samlevende. Således afspejler vores lokale registrering i højere grad Venstres Landsorganisations måde at håndtere forholdene på.

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Kontingentopkrævningen vil blive udsendt primo januar i det nye år. Som tidligere år vil jeg her gerne gøre opmærksom på, at det vil være en stor hjælp, hvis alle husker at gentegne i rette tid, så der er adgang til at deltage i generalforsamlingen. Anvend venligst det udsendte indbetalingskort, da det sikrer, at indbetalingen er af rette størrelse og indgår på den rette konto. Ekstra støtte-beløb til Venstre i Greve må naturligvis gerne tillægges.

I Odense hævder den lokale fagbevægelse tilmed, at det er den, der har skrevet aftalen, som venstrefløjspartierne med Socialdemokraterne i spidsen så har tiltrådt. At det er kommet ud, har ikke bekommet den socialdemokratiske borgmesterkandidat vel.

Fra tidligere kommunalvalg ved jeg, at fagbevægelsen har ydet støtte til socialdemokratiske byrådskandidater her i Greve, bl.a. i form af annoncer, men jeg ved ikke, om støtten har været bundet op på politiske betingelser.

LO har i aftalen i København bl.a. opnået tilsagn om medbestemmelse i spørgsmålet om udlicitering af kommunale opgaver. Jeg citerer fra aftalen: ”Der er enighed om, at udlicitering skal være undtagelsen og ikke reglen, og at opgavevaretagelse inden for kommunale rammer skal prioriteres højere.”

Når tanken melder sig denne gang, skyldes det oplysninger i medierne om, at LO har købt sig indflydelse på politikken i den kommende valgperiode hos venstrefløjspartierne

Det er en bemærkelsesværdig binding af kommunalpolitikerne, som fagbevægelsen her køber. Det er absolut ikke i skatteydernes interesse at dreje udliciteringerne tilbage.

God Jul og Godt Nytår til alle Bjarne Hindsgaul Kasserer

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Flere undersøgelser har netop vist, at kommunerne kan spare store beløb gennem udbud af kommunale opgaver. I København betaler LO for en stor valgavis. I Odense er der lagt kontanter på bordet. Økonomisk støtte til partier er ikke nyt, men det er ikke tidligere set så tydeligt, at samarbejdsaftaler på denne måde flytter den politiske indflydelse væk fra byrådssalene og ind på fagbevægelsens kontorer. For mig som en af Venstres byrådskandidater i Greve gælder det, at jeg ikke er købt af nogen. Jeg går til valg på et program for de næste fire år, som vi i Venstre åbent har fremlagt og forpligtet os på. Vi lytter til borgerne og søger hele tiden dialog. Vi tager ansvaret på os. Der er ingen hemmelige dagsordener og aftaler med magtfulde organisationer om penge og politiske bindinger. Kirsten Stuckert Medlem af Greve Byråd (V) Kandidat ved valget

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

11


8

Et Tunesisk Venstre Byrådsmedlem... kunnet virke til gavn for kommunen de seneste tre år. Det har været en spændende periode, hvor jeg sammen med Lars Kilhof har arbejdet på, at administrationen ikke skulle løbe alt for meget om hjørner med politikerne.

ved Bjarne Hindsgaul

– sidst på listen, så kan du være sikker på, der sker noget...! jeg valgt at udfylde mit kandidatur på lige fod med de øvrige kandidater. Vort valgprogram er naturligvis også mit arbejdsgrundlag. Alligevel er der områder, som i særlig grad har min interesse:

Jeg blev anmodet om at opstille som kandidat, for at vi kunne tælle så mange som muligt. Så kunne jeg senere give plads for nye kandidater, som måtte komme til efter opstillings¬mødet. Da antallet af kandidater ikke nåede op over de 21, som vi kunne have ønsket, har

Oversvømmelserne i Greve. Der er lavet en del tiltag, som i nogen grad afhjælper dele af problemet, men der skal flere og mere omfattende tiltag til. Tidshorisonten på omkring 14 år for gennemførslen af de allerede planlagte tiltag er efter min opfattelse helt absurd. Den skal og må ned på højst 4-5 år. Bygninger og infrastruktur. Veje, stier, anlæg og bygninger i Greve er mange steder i en ringe forfatning. Der skal laves en omfattende og prioriteret planlægning for at genoprette en rimelig standard.

Det er efter min opfattelse vigtigere, at passe på det vi allerede har etableret, end blot at bygge nyt, og mere eller mindre lade stå til med det eksisterende. Børne- og ældrepolitik. Jeg finder det vigtigt at børn har rimelige og fornuftige vilkår gennem hele deres opvækst i Greve fra vuggestue til gymnasium. Pasningstiderne i den tidlige alder skal i højere grad afspejle forældrenes behov. De ældre skal have ordentlige forhold i Greve. Mange gode ting er gjort, men det skal blive bedre. Ikke alt handler om penge – ofte er der mange muligheder i at tænke nyt og anderledes. Det er trods alt dem, der nu er ældre, som har bygget det samfund vi har i dag. Derfor skal vi vise dem en passende respekt!

Og hvad er så det : Det er hvad man får, hvis jeg genvælges til Byrådet. Jeg bor i Tune, og er desværre ene om at repræsentere Venstre i dette pragtfulde hjørne af kommunen. Ved valget i 2005 opnåede jeg en suppleant-plads, som blev vekslet til et sæde i Byrådet primo 2007, da Kenneth Barrett valgte at trække sig af private årsager. Jeg fik lov til at træde ind i Teknik- og Miljøudvalget, og her har jeg således

Her har min uddannelse som bygningsingeniør hjulpet, ligesom mit arbejde i en bygherrefunktion hos Køge kommune har givet mig indsigt i, hvordan administrationen opfatter politikerne. I Tune bor jeg i et typisk parcelhus med min kone og to dejlige unger, som sørger for at jeg sjældent keder mig. Det er også herude ”på landet”, at jeg stort set hver dag kan glæde mig over vores dejlige natur. Den er imidlertid ikke bare noget, vi kan tage for givet – vi skal passe på den, og sørge for at der også er noget, vi kan give videre til de næste generationer.

REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB n FRR

Revisor JØRGEN P. KRISTIANSEN REGISTRERET REVISOR n FRR

Profil Revision A-S Postboks 55 Korskildeeng 1 2670 Greve

12

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Tel.: 43 90 65 66 Fax: 43 90 10 97 post@profilrevision.dk www.profilrevision.dk

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Jeg er kort sagt interesseret i at fortsætte arbejdet med teknik, miljø og natur, men interesserer mig naturligt nok også for andre områder – herunder ikke mindst skoleområdet, som jeg jo har inde på livet hver dag qua mine børn. ”Tak for ordet”, og god valgkamp til alle. Husk, at det er vigtigere, at du kommer af sted den 17. november og får sat et kryds, end lige præcis hvem af Venstres kandidater du stemmer på. Vi er nemlig alle gode, og brænder for sagen. Henrik Kjer Nummer 7 på stemmesedlen.

GENERALFORSAMLING Onsdag d. 10. februar 2010, kl.19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve

Drøftelse om de politiske forhold i Greve Kommune v/René Milo

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Venstre i Greve.

Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen

Dagsorden:

PROFIL REVISION A-S

En anden ting, jeg går ind for, er arbejdet med sikring af kommunen mod konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer. Vi er kommet godt i gang, men er langt fra i mål.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Valg af stemmetællere Valg af dirigent Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold Behandling af regnskab Behandling af indkomne forslag Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om kontingent til kommuneforening, kandidatbestyrelse og regionsbestyrelse Valg af formand Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Valg af 2 revisorer og suppleanter Valg af formand for kandidatbestyrelse Valg af kandidatbestyrelse Valg af medlem til regionsbestyrelse Valg af delegerede til landsmødet Eventuelt

Der vil under stemmetællingerne og efterfølgende være følgende indslag:

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 04. januar 2010. Forslag skal opføres som selvstændige dagsordenpunkter. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne. Bestyrelsen for Venstre i Greve ser frem til, at rigtig mange medlemmer møder op denne aften. Praktisk information: Der vil være kaffe og brød samt mulighed for køb af øl, vand og vin. For god ordens skyld bemærkes, at Greve Borgerhus er røgfrit område. Vel mødt Venstre i Greve Bestyrelsen

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

13


Fast styring og højt til loftet... Det vi alle oplever i Greve i dag, omkring kriminalitet uro og ballade, er uholdbart og må stoppes. Alle gode kræfter og ressourcer skal sættes ind for at sætte en stopper for uromagerne. Men altafgørende må være nultolerance, som er udgangspunktet.

Politisk er Venstre det parti, der har de holdninger og værdier, som jeg kan forholde mig til, med “højt til loftet.” inden for partiet Venstre har en central rolle i udformingen af vores samfund, og det er derfor vigtigt for mig, at støtte op om partiet, så det dermed opnår den indflydelse, som partiet fortjener.

Fast styring af Greves økonomi, så vi kan yde og betale den service, vi nu engang har lovet borgerne, og hvor vi holder helt fast i skattestoppet. Ingen skattestigning. De ældre i kommunen, skal tilbydes en madordning med en varieret kost i en høj kvalitet, som er til at betale. Børnefamilierne skal tilbydes fleksibel åbningstider i daginstitutioner, og skolerne skal opdateres til de behov, som det kræver for at blive en moderne skole på såvel det faglige som på det materielle niveau. Mange fritidsaktiviteter med store valgmuligheder for alle, uanset alder. Aktiv-

14

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

René Milo Morten Dahlin Pernille Beckmann Andersen Lars Kilhof Sanne Matthiassen Jørgen Kristiansen Henrik Kjer Bo Johansen

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Hvis jeg bliver valgt til byrådet den 17. november, vil jeg være en del af en ny generation hos Venstre i Greve. Jeg vil fortsætte det gode liberale arbejde som det nuværende byråd har stået i spidsen for, men jeg vil også bringe nye liberale tanker i spil. Det ligger mig meget på sinde, at arbejde for at Greve Kommune har en sund økonomi.

iteter som er med til at give borgerne et større velvære og en højre livskvalitet. Erhvervslivet skal udbygges i Greve, som dermed vil give flere lokale arbejdspladser, til glæde for mange, men med vægt på erhvervslivet og dets behov for at slå sig ned her i Greve. Det er nødvendigt med en tæt dialog mellem erhvervslivet og kommunen, så vi sikrer os, at vi får de miljørigtige virksomheder til kommunen, som ikke vil belaste vores nærmiljø. Et Sundhedscenter til gavn og ikke mindst til glæde for alle skal top-prioriteres og skal fremlægges for borgerne som dermed får direkte indflydelse på centres daglige virke og geografiske placering, så sundhedscentret fra dag 1. bliver en stor succes. Karsten Dyrby Hansen.

KANDIDATLISTEN...

DIALOG...!

Jan Wammen Dam Kai Nielsen Kirsten Stuckert Anne Marie Lyduch Karsten Hansen Lars Bo Nielsen Gerda K. Thomassen Bjarne Hindsgaul

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

En sund økonomi giver flere muligheder for at kunne tilbyde borgerne den kvalitet de ønsker og har brug for gennem hele livet. Mit store ønske, hvis jeg bliver valgt til byrådet, er ganske enkelt at arbejde via konstruktiv og god dialog. Kommunalvalget nærmer sig, og der er efterhånden ikke mange dage tilbage til valget. Inden det hele er ovre vil jeg derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle Venstres kandidater, et stort held og lykke med kommunalvalget. Jeg vil samtidig også takke de Venstrefolk som har knoklet i kulisserne for, at sikre at Renè Milo forhåbentligt igen kan sætte sig i borgmesterstolen sammen med et godt hold af både nye samt erfarne kandidater. For mig personligt har det været en fornøjelse at være en del af holdet, og oven i købet meget lærerigt.

Det er ikke en stor hemmelighed at vi står over for en stor økonomisk udfordring i den kommende valgperiode. Hvis det i fremtiden skal lykkes at få enderne til at hænge sammen, og for at vi som kommunal politikere skal kunne lykkes, så kræver det mere og bedre dialog med både borgerne og de ansatte i Greve Kommune.

Jeg ønsker et godt og bredt samarbejde med de øvrige partier, da jeg mener det er til glæde for Greve Kommunes borgere. Det vi har været vidne til gennem de sidste 4 år, er en konservativ borgmester som har været under så stærkt pres fra den anden fløj, at de konservative desværre ikke længere arbejder via dialog. De arbejder heller ikke bredt i byrådet. Derfor synes jeg at en stemme på de konservative ikke længere kan betegnes som en borgerlig stemme. Jeg håber at Venstre igen får flertallet efter den 17. november, så vi kan få fokus på en kommune med en sund økonomi og fremtidsvisioner. Den eneste sikre stemme på en liberal borgerlig styret kommune, er en stemme på Venstre. Hilsen Pernille Beckmann Andersen Byrådskandidat i Greve Kommune. Nummer 3 på listen

Vi skal være åbne over for det vi hører, og være villige til at prøve nye metoder af - så længe det forbliver i den liberale ånd. Flest mulige skal være med på råd hvis der skal findes penge eller laves effektiviseringer.

KILHOF VENTILATION aps VENTILATIONSANLÆG LUFTKONDITIONERINGSANLÆG 5 ptPROJEKTERING, LEVERING OG MONTERING Greve Midtby Center 2A – 2670 Greve – Tlf. 46 15 01 22 – Fax 46 15 06 22 mail: kilhof@kilvent.dk – www.kilvent.dk

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

15


Grøn vækst, tryghed og lav skat... Vedr. sundhedscentret har jeg været pennefører på Venstres oplæg fra 2006 i samarbejde med medlemmer af byrådsgruppen. Læs videre om sundhedscentret på www.venstre-greve.dk

Grøn vækst og regional udvikling Greve skal igen i den gule førertrøje og være en grøn vækstkommmune. Jeg arbejder bl.a. for “Højklasset sundhedscenter i Greve”, “S-tog om natten - Ja tak!” og “Mosede Fort Museum” inden 2014 (se mine facebook-grupper og læserbreve). S-togene om natten fredag og lørdag bliver etableret på prøve fra 20.11.2009, og jeg vil opfordre til, at du benytter, så det bliver permanent.

Lav skat Skattestop i Greve Kommune. Lav skat skaber virkelyst og vækst og trækker flere erhvervsaktive børnefamilier til kommunen. Vi skal samtidigt tilbyde børnefamilierne fleksible og stærke skoler, institutioner og idrætstilbud. Jeg har været pennefører på Venstres valgoplæg om skat, erhverv og økonomi. Læs videre om valgprogrammet på www.venstre-greve.dk Tryghed i lokalsamfundene Vi skal have genskabt trygheden i lokalsamfundene. Jeg arbejder bl.a. for “Stop knallertbøllerne!” i Greve via facebook, læserbreve og specifikt for en fremtidig etablering af chikaner på Nældebjergs-

tien ved Mosede Skole, hvor jeg ligeledes har samarbejdet med et medlem af byrådsgruppen. Vi bør have en ny start for Askerød. Jeg mener, at vi skal have en helhedsplan, der bygger på et samspil mellem kommunen (herunder biblioteket i Hundige), politiet og skolen, og en omfattende renovering af bebyggelsen, herunder en nedrivning af enkelte bygninger for at skabe et mere åbent miljø. Vi skal også på sigt tænke på, om man kunne få nye ejerformer, ny tæt-lav bebyggelse, nye grønne områder, butikker, caféer mv. i området. Hvis du sender mig i byrådet, som din repræsentant, vil jeg i det hele taget arbejde for en bred indsats for tryghed via forebyggelse og straf”. Jan Wammen Dam Byrådskandidat

Venstre i Greves medlemsinformation Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte indlæg. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Redaktionen påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst Indlæg fra medlemmerne er som altid mere end velkomne, politiske som samfundsanskuende. Send indlæg til

formanden for Venstre i Greve: Sanne H. Matthiassen på mail: matthiassen@gmail.com Besøg også Venstre og Venstres Ungdom på Internettet www.venstre.dk www.greve.venstre.dk www.vugs.dk www.vu.dk www.vura.dk

16

Thykier & Felby Advokater

Kontakt Ret&Råd Sydkysten

Din lokale sparringspartner

Greve afdeling Greve Strandvej 16, 2670 Greve

Peter Thykier (H) - Claus Rehl (L) Bjarne Juel Pedersen (L) - Lars Felby Henrik Michael Franke

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

tlf. 7020 7083 greve@ret-raad.dk

November 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Medlemsbladet fra Venstre i Greve - November 2009  

Vælgerforeningen Venstre i Greves medlemsblad udgivet i november 2009

Medlemsbladet fra Venstre i Greve - November 2009  

Vælgerforeningen Venstre i Greves medlemsblad udgivet i november 2009

Advertisement