Issuu on Google+

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve September 2009 - 17. Årgang

Læs mere inde i bladet...

BIRTHE’S FORSAMLINGSHUS - 1. oktober 2009 Hornbech på slap line. Under titlen “Birthes Forsamlingshus” vil Birthe Rønn Hornbech styre og deltage aktivt i en debat, hvor alt kan diskuteres og bringes op. Venstre vil være vært med kaffe og kage. Alle er velkomne!

Kom og mød Venstres integrations- og kirkeminister Birthe Rønn

Greve Borgerhus 1. oktober 2009 kl. 19:30 Mødet er gratis og alle er velkomne.

I denne udgave... • Nyt fra formanden • Erling holder pause • Fokus på kerneydelserne • Interview med Jens Rohde • Økonomi i regionerne • Oppositionens påstande om dansk økonomi • Tak fra Grønland • Tiden nærmer sig • Unge SKAL sikres uddannelse • Forskellige indlæg fra venstrefolk


Nyt fra formanden... Af Sanne H. Matthiassen Formand Venstre i Greve

Så er sommerferierne ved at være overstået og de fleste er allerede i fuld gang igen. Venstre i Greve har udnævnt resten af 2009 til VALGKAMP, nok ikke overraskende. Vi er langt fremme og har både valgprogram, kandidater og aktivitetskalender færdig. Kandidatlisten og aktivitetskalenderen er dog ikke statisk og bliver løbende tilrettet, alt efter hvad der måtte komme. Tilbage i 2007 gav generalforsamlingen bestyrelsen sammen med gruppeformanden fuldmagt til, at fylde vores kandidatliste op nedefra. Denne fuldmagt vil vi benytte og der må, bland vores medlemmer, sidde nogen og tænke på, at det kunne væres sjovt, berigende og spændende at være byrådskandidat og måske også blive valgt til Greve Byråd for Venstre. Tøv nu ikke længere, men tag telefonen og ring til enten mig eller René Milo så vi kan få en snak om det arbejde, der ligger i et byrådskandidatur og om det spændende arbejde der også ligger i at være byrådsmedlem. Venstre i Greve kan altid bruge engagerede medlemmer på holdet. Vi har på nuværende tidspunkt et rigtig godt og engageret kandidathold, men gode kandidater kan vi altid bruge. Der har været mange sager hen over sommeren, der indikerer at det siddende flertal har svært ved at finde

enighed og mange meldinger er gået på kryds og tværs og bestemt ikke til gavn for Greves Borgere. Her tænker jeg ikke mindst på sagen omkring Tune Vandværk, Camping parkering, 11 etagers byggeri i Hundige, en borgmester der i TV2 fremkommer med påstande, der ikke har hold i virkeligheden. Der er nok at tage fat på og jeg vil opfordre vores medlemmer til at spidse blyanten og via læserbreve give Venstre en hånd med til en kæmpe valgsejr til november. Såfremt der er medlemmer, der gerne vil i dialog med vores byrådsgruppe eller kandidater, er de velkommen til at kontakte dem. Alle er parate til dialog. Der kører også mange debatter i Region Sjælland, hvor Greve er involveret. Venstre i Greve er desværre ikke længere repræsenteret i regionsbestyrelsen, men heldigvis har vi til valget i november 2009 Kai Nielsen som kandidat. Kai Nielsen har tidligere siddet i Roskilde Amtsbestyrelse, så han er hjemmevant på området og stiller også sin viden til rådighed for medlemmerne. Det er vigtigt, at Kai Nielsen bliver valg til november, så Greve igen kan gøre sin indflydelse

gældende i region Sjælland regi. Det er også nu, vi skal ud og tegne flere medlemmer. I et

2

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

deltage med indlæg. Oplægget ”Et Danmark i Balance” kan I finde på www.venstre.dk. Jeg vil gerne opfordre så mange som har lyst, til at indsende oplæg, dilemmaer, forslag og lign. til mig på (matthiassen@ gmail.dk )– men angivelse af ”Et Danmark i balance” i emnefeltet. Venstre i Greve vil herefter indsamle alle indlæg og fremsende samlet til vores landsorganisation. Jeg vil også gerne understrege, at alle indlæg vil være grundlag og ikke udtømmende i forhold til det endelig regeringsoplæg. Bestyrelsen vil samtidig og igen opfordre de af vores medlemmer, der har lyst og mulighed for at hjælpe i valgkampen til at sende en mail. Det vil være rigtig dejligt, såfremt der er nogen, der har lyst til at gå en aften tur med f.eks. vores valgfolder, deltage i Centeruddeling, væres

Man kan jo bruge sommerferien på mange måder, herunder overveje hvordan man skal prioritere sin tid. Jeg har efter disse overvejelser gjort op med mig selv, at jeg vil tage en pause fra det politiske arbejde, og derfor genopstiller jeg ikke til kommunalvalget til november.

Redaktør: Sanne H. Matthiassen Lundehusene 52, 2670 Greve Tel. 20 87 38 93 Mail: matthiassen@gmail.com

valgår er vores politik synlig og ikke mindst er vores kandidater synligt, dette skal være med til, at de der stemmer Venstre, også bliver inviteret indenfor. Bestyrelsen vil gerne opfordre vores medlemmer til at invitere naboer, bekendte, familie og andre til et medlemsskab af Venstre. Desværre er der også medlemmer, der fortsat ikke har betalt kontingent, her til kan jeg kun sige, at skynd jer at indbetale, Venstre har brug for jer. Fra nu og frem til november vil ”Et Danmark i balance” være et landspolitisk debatemne. Venstres folketingsgruppe udarbejder fra tid til anden politiske oplæg og ultimo året skal der fremlægges et regeringsoplæg ”Et Danmark i balance” i folketinget. Som altid, vil Venstre gerne have medlemmerne med i debatten, hvorfor man nu kan

( fortsat )

sammen med vores kandidater ved S-togs uddelinger og meget meget mere. Vi vil også gerne have nogle gode arbejdskræfter, når vi skal klistre plakater og ikke mindst, når disse skal hænges op og tages ned. Medlemmer der allerede nu kan afsætte den 17. november til at være valg-tilforordnede, må også gerne sende en mail til vores kasserer Bjarne (bjhi10@gmail.com) men angivelse af navn, adresse, telefonnummer. Så kan vi allerede nu og frem kan begynde at indsamle disse oplysninger. Sluttelig vil jeg ønske god valgkamp, ikke mindst til alle vores byrådskandidater og vores regionskandidat. Sanne Matthiassen Formand

Kære medlemmer...

Bladet redigeres af Venstre i Greves bladudvalg... Themis S. Ioannidis Plantagevej 6, 2670 Greve Tel. 6160 0008 Mail: ti@liink.dk

Nyt fra formanden...

Lasse Klubien Lundehusene 46, 2670 Greve Tel.: 42 40 03 03 Mail: lasse@klubien.dk

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Jeg fortsætter naturligvis byrådsperioden ud. Begrundelsen er, at jeg ikke føler, at jeg har nok tid til at følge børnene i deres fritidsinteresser. Den tid kommer jo ikke tilbage, og da de er 11 og 13 år, er det jo nu det sker. Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Det er vigtigt for mig at pointere, at min beslutning intet har med utilfredshed at gøre. Jeg nød bestyrelsesarbejdet i min tid som formand for vælgerforeningen, og jeg trivedes med det politiske i byrådsarbejdet, og jeg ved, at jeg vil savne det. Derfor er min hensigt også, at jeg kun vil holde en pause fra det politiske arbejde. Vi ses til arrangementerne i vælgerforeningen. Med venlig hilsen Erling Ernstsen

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

3


Ideologisk korstog eller fornuftig realpolitik...?

Af Lars Kilhof, Byrådsmedlem i Greve

Valgkampen forud for kommunevalget til november er begyndt. I lokalaviserne ser vi en stigende aktivitet fra vore politiske modstandere på både læserbrevs- og annonce-fronten. Vi i Venstre er godt rustet til det kommende valg; vi har en spændende kandidatliste, et godt valgprogram og ikke mindst lysten til, igen, at være dem som sætter den poli-tiske dagsorden i Greve Kommune. Og ikke mindst, at genindføre den politiske sty-ring som har været fuldstændig fraværende i den forløbne 4-års periode. Vores vigtigste mål må være, at forklare Greve-borgerne den politik som vi repræsen-terer, på en let

forståelig måde, så der ikke hersker tvivl hos borgerne den dag de står i stemmeboksen. For det værst tænkelige, endnu et godt valgresultat for Venstre, som ender med fører-trøjen i den modsatte lejr, er ikke et fuldstændig utænkeligt resultat. Vi skal passe på med at føre de ideologiske korstog i valgkampen, med de store floskler som vælgerne har hørt gang på gang. Vi skal forklare Greve-borgerne at vi lytter til dem, at vi har til hensigt at udvikle kommunen med respekt for det eksisterende, og at vi ikke, på samme måde som flertallet, har hellige køer på udvalgte om-råder. Vi skal se nøje på både mulighederne for fremtidige udliciteringsområder ligesom vi skal kigge indad og få analyseret de områder som allerede har været udliciteret, for at se på, hvordan vi får mest muligt ud af vore skattekroner. For det må altid være Venstres målsætning at yde den bedste service for færrest mu-lige skattekroner. Vores kommune skal holdes i en god vedligeholdelsesstand, både hvad angår veje, stier, grønne områder, strand og bygninger. Det kan man ikke sige har været tilfældet i den snart forløbne 4-års periode.

Flertallet har haft en anden dagsorden. Vi skal være på forkant med udviklingen på de områder som vedrører den enkelte borger, og udstikke rammerne for, at den enkelte, i langt højere grad end det er tilfældet i dag, selv kan betjene sig og derved mindske presset på administrationen. For det er hævet over enhver tvivl, at der i de kommende budgetter skal ses på hvor-ledes vi kan reducere administrationsomkostningerne uden at ramme kommunens kerneområder, såsom skoler, småbørns- og ældreområdet. Vi har, i indeværende periode, flere gange vist i vore budgetforslag, hvorledes kom-munens økonomi kunne udvikles, med vægt på de områder som vi i Venstre finder vigtige, nemlig de borgernære områder, der hvor vælgerne kan se resultater og ikke afvikling. Og endelig skal vi præsentere vælgerne for, at vi i Venstre, nøjagtig som i den 12-års periode hvor vi havde ledelsen af kommunen, er i stand til at samle brede flertal bag de store beslutninger, og ikke køre en 11-10 ”blokpolitik” hvor der ikke lyttes til de politiske modstandere. Det tror jeg i virkeligheden, vil være noget af det som tæller mest hos vælgerne d. 17. november i år.

KILHOF VENTILATION aps VENTILATIONSANLÆG LUFTKONDITIONERINGSANLÆG 5 ptPROJEKTERING, LEVERING OG MONTERING

RESPEKT FOR

KERNE YDELSERNE..! Det nuværende flertal i Greve Kommunalbestyrelse har gennem de seneste år gennemført flere uhensigtsmæssige besparelser. Besparelser, der efter Venstres opfattelse har ramt borgerne i Greve skævt og vilkårligt på mange områder. Det bliver derfor en meget stor udfordring for det kommende byråd at rette op på disse skævheder. Venstre finder det vigtigt, at vi meget nøje vurderer og prioriterer de udgiftstunge områder, hvis vi vil bevare vores lokale velfærdssamfund. Både politikere og borgere i Greve Kommune, skal kunne se sig selv i spejlet og sige, at nu er tiden kommet til at planlægge og udføre opgaverne anderledes. I Venstre finder vi, at det giver god mening at sammenlægge opgaver og ydelser på tværs af skoler og institutioner mv., især hvis dette kan være med til at sikre bevarelsen af vores kerneydelser.

belser for at bevare vores nuværende velfærdsmæssige kerneydelser. Der skal i fremtiden tænkes anderledes, og der skal vælges politikere med det fornødne mod til at gennemtænke de kommunale opgaveløsninger på en anderledes og mere hensigtsmæssig måde. Man skal i den sammenhæng bl.a. bruge sin sunde fornuft.

De folkevalgte har i den forbindelse en særlig forpligtelse til at vurdere de kommunale opgaver og finde gode løs-ningsmodeller til gavn for borgerne. Før at gøre det enkelt kunne politikerne for eksempel tage udgangspunkt i vurderingen om der er tale om kommunale ”kan opgaver” eller kommunale ”skal opgaver”. En opdeling man er tvunget til at vurdere, hvis der skal være råd til det hele. Der er for Venstre ingen tvivl om, at det i fremtiden vil blive en stor opgave at få ”trimmet” de kommunale opgaver, og tage stilling til, Det giver også god mening at indgå hvor man vil hente pengene. diverse partnerskaber med henJeg stiller op for Venstre og går til holdsvis det private erhvervsliv og valg på at have respekt for de kernede nabokommuner, der er villige til ydelser, som kommunen skal levere Ann. Greve Idrætscenter 11/06/08 11:46 1 VE_BJO HD:Desktop at deltage i sådanne fælles bestrætil Side borgerne i Macintosh Greve Kommune,

uagtet om ydelserne vedrører børnene, de unge eller de ældre. Jeg er overbevidst om, at der med et Venstre flertal i den kommende kommunalbestyrelse, så kan vi sikre, at der etableres de bedst mulige rammer for en individuel faglig og menneskelig udvikling blandt vores børn, unge og ældre. Men visionsrige politikere alene gør det ikke. Projektet kan kun lykkes med dygtige og flittige medarbejdere ude i fronten hos borgerne til at udmønte de politiske løsninger. Jeg er overbevidst om, at Greve Kommuner allerede har dygtige og kompetente medarbejdere, men vi skal huske på, altid at sige til os selv kan vi ikke gøre det endnu bedre. Venstre har ved dette kommunalvalg sat sig det mål, at vi skal være blandt de billigste og bedste kommuner til at løse pålagte opgaver. Derfor skal vi fremover være kreative og innovative i vores tankegang. Venlig hilsen Pernille Beckmann Andersen Kandidat til kommunevalget Folder:GardinDesign: Nummer 3 på Venstre’s liste

Hurtig og professionel service Altid konkurrencedygtige priser

Greve Midtby Center 2A – 2670 Greve – Tlf. 46 15 01 22 – Fax 46 15 06 22 mail: kilhof@kilvent.dk – www.kilvent.dk

43 90 33 70 www.gardindesign.dk

4

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

5


Hvordan er det at være nyvalgt Europaparlementsmedlem...? ‘Har Venstre holdt den røde tråd i politikken både før, under og efter valget ?’ ‘Hvordan får man indflydelse i så stort et parlament ?’

Hvordan er det at være nyvalgt Europarlementsmedlem...? Vi har talt med Jens Rohde, Venstres spidskandidat til Europaparlamentet 2009, og som blev valgt ind i Europaparlamentet for første gang d. 7. juni 2009 Nu er valgkampen overstået, der er gået et par måneder og medierne har trukket sig tilbage. Hvordan er en dagligdag så for et nyvalgt Europaparlamentsmedlem? ”Vi gik i gang fra juli måned, men da august måned er en feriemåned i Europaparlamentet, er vi ikke oppe og køre på fuld tryk endnu. Det har været en lang valgkamp fra dag 1 (red. nov. 2008), men det har været vigtigt for mig, at Venstre gennem hele forløbet har fremstået som et stærkt hold med de bedste platforme. Derfor har resultatet af valget også båret frugt, da alle 3 Venstremedlemmer som er blevet valgt ind i parlamentet har fået tunge ud-

6

valgsposter. For mig personligt, har jeg været meget klar i min politiske linie omkring min måde at tackle valgkampen på. At have mig selv med hele vejen og køre en sober linie for Venstre har været en vigtig del i valgkampen”. Du forlod folketinget efter 9 år, for at blive direktør for TV2 Radio. Efter 10 mdr., blev du afskediget for påstået indblanding i en politisk sag. Du meldte bl.a. ud, at du ikke ville blande dig i politik mere. Hvordan kan det være at du hurtigt kom ind i politik igen, og hvorfor denne gang Europa-parlamentet? ”Jeg havde ingen idé om, at jeg skulle gå ind i politik igen. Jeg havde faktisk den plan at ville starte en ny virksomhed da jeg vendte tilbage til Viborg. Men kort efter blev jeg kontaktet af Lars Løkke Rasmussen, som var formand for kandidatud-

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

valget, med henblik på at stille op som spidskandidat for Venstre. Jeg var på daværende tidspunkt et andet sted i mit liv, og vidste ikke om dette var det rigtige for mig på det tidspunkt. Lysten til at arbejde i Europaparlamentet har dog altid været der. For 20 år siden arbejde jeg med et radioprogram der havde til opgave at informere lytterne om EU. Så langsomt blomstrede lysten op igen, og mine overvejelser omkring kandidaturet blev mere og mere aktuelle. Lad mig understrege at det var yderst vigtigt for mig, at det var et enigt kandidatudvalg som pegede på mig. Så efter et par samtaler med Lars Løkke Rasmussen, besluttede jeg, at jeg ville stille op”. Dit slogan gennem valgkampen har været ”Danmark skal høres i Europa”. I Europarlamentet sidder der 785 politikere repræsenteret fra hele Europa. Danmark har fået 13

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

af pladserne. Hvad vil du konkret gøre, for at ”Danmark bliver hørt i Europa”?

holdning til landbrugsstøtten, Venstres historie taget i betragtning som traditionelt landmandsparti?

”Nogen opfatter dette budskab som nationalisme, men jeg synes det er vigtigt at fremhæve, at Danmark har så meget at byde på. Danmarks værdier danner grundlag for de budskaber, som jeg vil have på dagsordenen i EU. Det er vigtigt at alle bidrager med noget til samarbejdet. Danmark har 4 rigtig vigtige værdier; Ligestilling, frihed, gode arbejdsmarkedsforhold og grøn vækst. Ved at vi kan sætte en dagsorden ud fra disse 4 værdier, kan vi i samarbejde med resten af EU finde brugbare løsninger på de udfordringer vi står overfor i EU. Det handler jo ikke om hvor mange medlemmer vi er repræsenteret med i Danmark, men hvilke budskaber vi kommer med, som kan bidrage til samarbejdet”.

”Venstres holdning er, at det vil være den bedste løsning for landmændene at lave en aftrapning af landbrugsstøtten. De vil slippe for al den administration der i dag er ved landbrugsstøtten, så de i stedet kan koncentrere sig om det det egentlig handler om; nemlig produktionen. Vi har i Danmark dygtige landmænd, og det fokus har Venstre ikke flyttet”.

Du har bl.a. udtalt at du gerne vil have en aftrapning af landbrugsstøtten indtil 2025. Det har ikke været muligt for Landbrugskommissær Mariann Fischer Boel at fjerne landbrugsstøtten, hvordan ville du bære dig ad? Og kan det overhovedet lade sig gøre at udfase landbrugsstøtten, når et så stort antal mennesker i EU er afhængige af den? ”Alt i alt handler dette om at maksimere indflydelsen. Den siddende regering i Danmark har en samlet strategi omkring aftrapning af landbrugsstøtten. Denne har vi fremlagt for Rådet og Kommissionen. Hvis ikke man skal have fødevarepriser som stiger drastisk, og hvis vi ikke skal hive tæppet væk under landmændene, så bliver vi nødt til at lave en gradvis aftrapning af landbrugsstøtten. I sidste ende skaber vi de bedste vilkår for alle. Ved at have et frihandelsområde gavner det landmændene”. Hvordan vil du beskrive venstres

Har venstre som parti været for længe om at holdningsændre deres syn på landbrugsstøtten, i forhold til holdningsudviklingen i den brede befolkning? ”Nej det synes jeg bestemt ikke. EU’s Landbrugskommissær Mariann Fischer Boel har, om nogen, trukket så mange landbrugsliberaliseringer igennem. Jeg kommer personligt selv fra en stor landbrugskreds, og har altid gerne set landbrugsstøtten aftrappet, men med forbehold for, at det sker på fornuftig vis, så ingen bliver klemt i processen”. De fleste danskere hører kun om Europa-parlamentet ca. 3 uger før EPvalget, og så fortsætter hverdagen, og danskernes forhold til EU som det hele tiden har gjort. Hvordan kan Venstre sikre, at borgerne løbende får information omkring EU, nu hvor medierne ikke altid rapporterer omkring tiltag i EU, som dansk politik har været en del af?

( fortsat )

”Det vigtigste vi kan gøre, er at gøre oplysninger tilgængelige på vores hjemmesider. Jeg mener ikke at vi som politikere skal tvinge befolkningen til at vide mere om EU. Det er ingen hemmelighed at hele beslutningsprocessen bag gennemførelsen af de EU-tiltag der bliver vedtaget er uigennemskuelige. Men når beslutningerne i EU så skal omgøres til lovgivning i det danske parlament, begynder pressen at skrive om det. Så EU-oplysningerne skal nok komme frem i den almene offentlige interesse. Vi skal ikke sælge Europaparlamentet til danskerne, men sælge Venstres holdninger. Yderligere er erhvervslivet meget obs. på de tiltag der bliver vedtaget i EU, da det kan påvirke virksomhederne utrolig meget.” Slutteligt, nævn de sager som du vil kæmpe for, at Venstre får gennemført mens du sidder i Europaparlamentet? ”Det absolut vigtigste tema er kampen for frihed og ligestilling. Yderligere er det vigtigt at få en bæredygtig vækst indenfor miljøet. Vi skal energirenovere og gøre noget ved CO2 udslippet. På denne måde løser vi både finanskrise og miljøspørgsmålet, da vi også skaber arbejdspladser. Vi skal være fast målrettet på at være selvforsynende med energi i 2050. Det vil tvinge os til at tænke ud af boksen, og finde alternative og rentable energiformer”.

Kort om Jens Rohde... • • • •

Jens blev d. 23. maj gift med sin kone Katrine sammen har de 2 døtre på henholdsvis 10 år og 10 mdr. Jens er uddannet journalist Jens har været medlem af Folketinget og politisk ordfører for Venstre.

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

7


Rene Milo - nr 1 på Venstre-listen Direktør Bor i Kildebrønde og kontaktes på milo@greve.dk eller mobil 50505023 Jeg har fokus på det gode liv i Greve. Synlighed i forhold til borgere & medarbejdere, samt et samarbejdende byråd vil være to områder, som vil have min store opmærksomhed - begge områder er væsentlige elementer for en god og stabil udvikling af Greve kommune, til gavn for nuværende og kommende borgere.

Pernille Beckmann Andersen - nr 3 på Venstre-listen Afdelingsleder Bor i Karlslunde og kan kontaktes på 50 58 25 26 eller p.beckmann@ live.dk Specielt interesseret i Ældreområdet – Børn og Unge området Jeg har min daglige gang på mange af Greve Kommunes områder via mine 3 børn, Jeg har arbejdet som leder på ældreområdet de sidste ca. 8 år. Lars Kilhof - nr 4 på Venstre-listen Direktør 122 Bor i Karlslunde og kan kontaktes på 40370 eller på lak@greve.dk / agervej17@mail.dk og Specielt interesseret i Teknik- og Miljø, Idræt mi Økono Der skal styr på vedligeholdelsen af kommunens det bygninger, grønne områder, stier og veje, fordi er kommunens ansigt udadtil.

Venstre-listen Morten Dahlin - nr 2 på i Greve Kommune hvor 20 år gammel. Er opvokset ave, folkeskole og senest jeg både har gået i børneh iet. nas på gym olen indtil jeg til Pt. arbejder jeg på Gersagersk økonomi og virkervs erhv september skal studere enhagen Business Cop somhedskommunikation på for Venstre, og jeg idat and dsk byrå er Jeg School. Forretningsudvalg. sidder i Venstres Ungdom’s

Jørgen Kristia ns Registreret revis en - nr 6 på Venstre-liste n or, FRR Bor i Greve M idt på post@profi v. strandområdet og kan kont lrevision.dk elle aktes r 40506566. Specielt intere sser velfærd - har nu et i Økonomi & Kommunen s været medlem og sat mit præ g på at vi har af Byrådet i 16 år, ordnet forhold kommune, og i Gr at økonomien har været i orde eve n.

Henrik Kjer - nr 7 på Venstre-listen Projektleder, ansat i Køge kommune Bor i Tune og kan kontaktes på 4613 6623 eller kjer@tunenet.dk Specielt interesseret i Natur og teknik. De sidste 2 års arbejde i Byrådet har givet mig blod på tanden til endnu en periode, hvor vi skal have gennemført en række ting, som det midlertidige flertal indtil nu har spændt ben for.

12 på Vestre-listen Annemarie Lyduch - nr Lærer på amly@greve.dk Bor i Greve midt - kontaktes ur og fritidsområdet, kult for n inde alt i eret Interess ø og ikke mindst milj ion, grat inte børn og unge, sundhed ode, så en stemme på Jeg stiller op til min 3. peri ren, loyal, engageret, erfa en for nti gara en mig er me. stem nær visio og handlekraftig

8

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

tre-listen - nr 8 på Vens Bo Johansen r eller Afdelingslede på 50740507 og kontaktes Bor i Hundige bjgk@greve.dk et i Økonomi, det sociale ergi. sser Specielt intere else, demokrafi, natur og en hed gg nd by Su . re en ,fo område kommun re borgere til r. Stor Arbejder for fle Nedbringelse af sygefravæ . ndling se ha el gg isk lit by re po r fo ve og t af ældre kræ lle ta an i ng ni stig de periode. i den kommen

Karsten Hansen - nr 15 på Venstre-listen Ejendomsleder, Handelsuddannet,Bryggeriteknologi skudd. og Merkonom i driftsledelse. Bor i Hundige og kan kontaktes på mail kh.2670@hotmail.com eller telefon 4390 5404 / 2212 7748 Fritiden går med familien,politik,sport, hus og have. Gift med Randi, og vi har to voksne børn en søn og en datter og børnebørn begge drenge. September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Jan Wammen Jensen - nr 9 på Venstre-listen Kommunikationskonsulent, cand.scient.pol. Bor i Mosede og kan kontaktes på mobil 29160401, facebook eller www.janwammen. venstre.dk Fritiden går med løb, svømning, historie, miljøet, geografi, økonomi, rejser, venner & familie, mad, vin & øl 1) Grøn vækst og regional udvikling, 2) Lav skat og 3) Tryghed i lokalsamfundene. Vi skal have styr på Greve!

Lars Bo Nielsen - nr 17 på Venstre-listen HR Specialist i Danske Bank kan Bor på Hundige Strandvej – Carl E Lentzvej og eller com tmail. n@ho nielse larsbo på ktes konta mobil 29921412. Specielt interesseret i kultur/fritid, børn/unge, Social/Sundhed 13. Bor sammen med Lene, som jeg skal giftes med og Juni. Jeg er født og opvokset i Greve Kommune, e håber jeg kan give Greve Kommune noget tilbag ved at stille op til KV09.

stre-listen Kai Nielsen - nr 10 på Ven nsen mellem Hungræ Bor i Eriksmindekvarteret, på es på 4390 6211, dige og Greve, og kan kontakt @greve.dk sen niel kaieler 1 621 0 309 mobil ve Kommune forbliver Specielt interesseret i at Gre arbejde i, samt at der og bo at e en dejlig kommun ret med et godt bine fastholdes en lav skat kom for at læse mere på d ighe mul er Der u. ivea servicen n.dk else aini w.k ww ide min hjemmes

ten på Venstre-lis iassen - nr 5 th at M e nn Sa i Scania Finans s på 20 873 893 Sagsbehandler te t og kan kontak id M e Bor i Grev ail.com gm n@ se e ias th eller på mat nesker og Grev eret i Unge men ss re te in t iel ec Sp vikling generelt. tion på lokalplan Kommune’s ud nisa i Venstres orga arbejde i Byrådet, år ge Efter man t til at lys nu jeg r erne. ha og landsplan politik for borg me den bedste e, som fortsat m fre vil jeg or hv mun d og smuk kom virksomheder. Greve er en go for borgere og iv kt tra at re skal væ

Kirsten Stuckert - nr 11 på Venstre-listen Sygeplejerske Bor i Mosede og kan kontaktes på 43901673, mobil 60274207 eller på Kirsten-Stuckert@greve.dk Specielt interesseret i Sundhed, social og ældre Min politik: God kommunal service for rimelig skat. En hel kommune – nej til ghettoer. Tryghed for borgerne.

Bjarne Hindsgaul - nr 21 på Venstre-listen Systemkonsulent Bor i Mosede og kan kontaktes på e-mail bjhi@webspeed.dk eller telefon 20 20 26 28 Specielt interesseret i Teknik og Miljø + Økonomi Har stor interesse for hvordan Grev e administreres og i hvilken retning udviklingen skal gå.

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

9


Ambitiøs og ansvarlig økonomiaftale med regionerne... Aftalen om regionernes økonomi for 2010 er nu på plads og ekstra 1,8 mia. kroner skal sikre fortsatte forbedringer i sundhedsvæsenet. Løftet til sundhedsområdet giver plads til endnu mere aktivitet, og vi fortsætter den ambitiøse kurs for sygehusinvesteringerne. Samtidig er aftalen i overensstemmelse med rammerne om en holdbar udvikling i de offentlige finanser.

100 mio. til forbedringer på intensivområdet. 275 mio. til øget aktivitet hos de praktiserende læger. Massive investeringer i nye, moderne og bedre sygehuse

830 mio. til øget behandlingsaktivitet på sygehusene, som betyder en aktivitetsvækst på 3,5 pct. 300 mio. ekstra til medicin på sygehusene og 272 mio. kr. ekstra til medicintilskud.

Med aftalen bliver der tilført 250 mio. kr. til bedre fysiske rammer for psykiatriske patienter. Desuden skaber aftalen sikkerhed for samlede sygehusinvesteringer på 40 mia. kr. over de kommende år. 25 mia.

10

Tina Nedergaard Venstres finansordfører

Næste års økonomiaftaler med regionerne og kommunerne er faldet på plads. Aftalerne giver løft til både sundhedsområdet, den kommunale service og anlægsinvesteringerne. Blandt andet får kommunerne 4 mia. kroner fra regeringens Kvalitetsfond til investeringer i bedre fysiske rammer for børn, unge og ældre. De aftalte investeringer er

historisk høje til gavn for beskæftigelsen. Vi fastholder ambitionen om sunde frokostordninger i daginstitutioner, og kommunerne får flere penge og øget fleksibilitet til at komme godt i gang. År for år bruger vi mere på offentlig service, men det sker inden for rammerne af en langsigtet strategi, så vi også fremover kan betale velfærdsregningen. I år er det offentlige forbrug 53 mia. kroner højere end i 2001. Og det bliver endnu højere til næste år.

Men flere penge gør det ikke alene. Unødigt offentligt bureaukrati og administration skal væk, og borgernes skattekroner skal bruges bedst muligt. Den internationale krise svækker de offentlige finanser og stiller ekstra store krav til den økonomiske politik. Oppositionen tror åbenbart, at statskassen er en Aladdins hule, men i Venstre tager vi ansvar og står vagt om en holdbar udvikling i de offentlige finanser.

Oppositionens falske påstande om dansk økonomi...

Endnu et løft til sundhedsområdet Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010 betyder fortsat udbygning af sundhedsvæsenet og behandling af endnu flere patienter. Med aftalen sikrer vi en bedre udnyttelse af ressourcerne, og sundhedsområdet får desuden et realløft på 1,8 mia. kroner i 2010, heraf:

Liink ApS Tlf. 4848 8034 (døgnvagt) info@liink.dk www.liink.dk

KOMMENTAR Ambitiøse og ansvarlige aftaler med regioner og kommuner...

Vores kompetencer dækker et meget bredt område af sprog. Vi har over 420 tolke, med mere end 120 sprog. Og alle står klar til at servicere med såvel mundtlige som skriftlige opgaver til vores kunder. Vores oversættere løser meget varierede opgaver indenfor: Sundhedssektoren - læger, speciallæger, hospitaler mv

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

havde fulgt oppositionens utallige udgiftskrævende forslag, havde vi i dag ikke haft en rød reje til at tackle de økonomiske udfordringer. At køre økonomien ud på afgrundens rand er en særlig socialdemokratisk disciplin, som socialdemokraterne tilsyneladende stadig mestrer til fulde.

kommer fra regeringens kvalitetsfond, og 15 mia. finansieres af regionerne. Det udvidede frie sygehusvalg genindføres Rammerne for genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg per 1. juli 2009 er på plads. Regionerne får yderligere 300 mio. kr. i 2009, og afregningssystemet med de private hospitaler er forbedret til gavn for patienterne og økonomien.

Den offentlige sektor - kommuner, skoler, almindelige- og specialinstitutioner, jobformidlinger mm Justitsministeriet - politiet, domstole, anklager, kriminalforsorgen, udlændingestyrelsen, PET mm Privatsektoren - advokatfirmaer, medicinalvirksomheder, privatklinikker/hospitaler, handels- og industri virksomheder mm

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Tina Nedergaard Venstres finansordfører

Påstand 1: Dansk økonomi er på afgrundes rand Dansk økonomi er ramt af den internationale finanskrise, og den globale afmatning af økonomien har medført en faldende vækst og en stigende arbejdsløshed i Danmark. Men vi er langt fra afgrunden. Vi har siden 2001 ført en ansvarlig økonomisk politik og nedbragt statsgælden. Det ruster os til modgangen i de dårlige tider. Hvis vi

Påstand 2: Regeringen fører en passiv økonomisk politik Danmark var et af de første lande, der reagerede på finanskrisen og den økonomiske afmatning. Regeringen har ført en aktiv økonomisk politik, der er tilpasset den aktuelle økonomiske situation. Vi er et af de lande i verden, der har lempet finanspolitikken mest. Vi har bl.a. indgået aftaler om en bank- og kreditpakke. Iværksat en renoveringspulje og givet danskerne mulighed for at mulighed for at hæve deres SP-midler. Vi har fremrykket trafikinvesteringer for 5 milliarder kroner og gennemført en aktivitetsstimulerende skattereform. Det nye finanslovsforslag for 2010 omfatter større initiativer for mere end 16 milliarder kroner.

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Socialdemokraterne har en forestilling om, at en vækstpakke på 36 milliarder kroner med et trylleslag vil kunne få den globale krise til forsvinde. Det er naivt og uansvarligt. Uanset hvor mange skoler vi bygger, vil det ikke ændre på, at danske eksportvirksomheder er pressede af faldende international vareefterspørgsel. Vi skal styre Danmark sikkert gennem krisen og ikke spille økonomisk russisk roulette som Socialdemokraterne. Påstand 3: Skattereformen skaber underskud på de offentlige finanser Skattereformen vil styrke den danske økonomi på både kort og langt sigt. På kort sigt virker skattereformen vækststimulerende og er med til at få økonomien op i gear. På langt sigt er skattereformen fuldt finansieret. Skattereformen vil forbedre de offentlige finanser med omkring 5,5 milliarder kroner og give danskerne et velstandsløft på op mod 30 milliarder kroner.

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

11


Tiden nærmer sig...! til gengæld fået flere borgeres frustrationer at mærke.

flotte ord fortæller om den lyksalige kommune.

I Venstre forstår vi til fulde de bekymrede borgere, idet vi i forvejen taler om det tættest bebyggede område i Greve, det er samtidig et område hvor trygheden ikke kan siges at være udbredt, så hvorfor ikke som vil være vores forslag, gøre området til en grøn oase, hvor borgerne i området trygt kan færdes og gerne indrettet til forskellige aktiviteter.

Realiteterne er dog noget anderledes, hos de borgere som har brug for pasning. Ofte fordi de skal passe deres arbejde, er situationen kraf-tigt forværret, lad mig blot nævne, egne bleer med, flere lukkedage, forhøjede priser, mindre tid for personalet til børnene, så det med at tiltrække familier, må siges at være utopisk, når flertallet vælger at gøre en serviceydelse ringere, overfor netop den målgruppe som vi gerne vil tiltrække.

Men det kræver så også at vi en gang for alle, sætter massivt ind i området, som tidligere forslået af Venstre, med politi og gademedarbejdere i døgnets 24 timer 365 dage om året. Også dette forslag blev skudt ned, men vi fortsætter ufortrødent med at påvirke flertallet, så det for alle kan blive et trygt sted at færdes.

Tiden nærmer sig...! Ja, jeg tænker selvfølgelig på kommunevalget den. 17. november Et valg som Venstre skal vinde, hvorfor jeg også her vil appellere til vores medlemmer om at støtte op om vores kandidater og gør det gerne alle de steder, hvor I har mulighed for det.

tagelse af vores nye kommuneplan 2009-2021.

Jeg er meget sikker på, at jeres indsats vil være af uvurderlig hjælp for Venstre frem til valget. Men inden vi når dertil, vil der være mange opgaver som kalder på vores arbejds-indsats i det politiske arbejde.

Her er der fra kommunen udarbejdet et meget omfattende materiale som omhandler 7 indsatsområder, som er Børn, Unge, Voksne og ældre – Erhverv, Arbejde og Handel –Sikker Færdsel, Service og Forsyning – Det sunde Idræts-, Fritidsog Kulturliv – Vand, Land og Kyst – Overordnede Retningslinier – Og en Miljøvurdering af Greve Kommuneplan 2009-2021.

Vi står blandt andet overfor en ved-

Så for de interesserede vil der være

12

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

meget spændende læsestof, men derudover er der jo også mulighed for at tage det område ud, som du mener, har din største interesse. Et af de store områder som har skabt stor modstand, er flertallets forslag om at der skal kunne bygges i Hundige i op til 11 etager, et forslag som Venstre ikke kunne støtte, hvor vi argumenterede for noget meget min-dre, med et max på 4 etager mod stationen, hvor vi forvejen har byggeri af denne størrelse, men heller ikke denne gang, valgte det egenrådige flertal at lytte, de har så

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

( fortsat )

Et andet stort område er vores børnefamilier. I Venstre ønsker vi og flertallet at tiltrække flere ressource-stærke familier til kommunen. Flertallet gør det ved en stor produktion af pressemeddelelser, ja der går ikke en dag uden der mindst udsendes 2 til 3 meddelelser som i

Ja det virker nærmest som Ebberød Bank. Derudover har de samme forældre og os i byrådet, som ikke er en del af flertallet, så til gode at blive konfronteret med virkningen af de resterende ”Effektiviseringer” på 120 mio.kr. som flertallet nu modstræbende har erkendt, er rene besparelser.

være fleksible i vores åbningstider, så de afspejler forældrenes og arbejdsmarkedets behov. Det tredje store projekt bliver at få udarbejdet et budget for 2010, en opgave som jeg er meget sikker på bliver stor. Der er på nuværende tidspunkt desværre flere ubekendte faktorer end kendte, jeg er især optaget af de store besparelser, som flertallet har holdt for sig selv, som dog snart må blive kendt af alle, for ellers har jeg svært ved at se hvordan vi med rimelighed har mulighed for på en ansvarlig måde at tilrettelægge næste års budget. Men som sædvanlig, er vi en meget positiv byrådsgruppe, hvor vi sammen med borgerne, med spænding venter på de sidste fortrædeligheder. Med venlig hilsen René Milo

I Venstre vil vi arbejde for at få fjernet disse forringelser, blandt andet i form af større fleksibilitet i vores pasningstilbud, vi skal væk fra nuværende ordning, hvor alle åbner og lukker på samme tid, og i stedet

PROFIL REVISION A-S

REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB n FRR

Revisor JØRGEN P. KRISTIANSEN REGISTRERET REVISOR n FRR

Profil Revision A-S Postboks 55 Korskildeeng 1 2670 Greve

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Tel.: 43 90 65 66 Fax: 43 90 10 97 post@profilrevision.dk www.profilrevision.dk

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

13


Tak fra Grønland til Venstre i Greve...! det godt - heldigvis. Det har jeg selv oplevet i de 20 år, jeg har boet i Grønland. Men alligevel er der nogen, der ikke har det lige let i hverdagen. Og også nogen, der slet ikke har det godt. Det er dem vi gerne vil hjælpe i Nanu Børn.”

Tak fra Grønland til Venstre i Greve...!

Hvem er så Nanu Børn? Nanu Børn er en kun halvandet år gammel grønlandsk organisation, der allerede nu er blevet en central spiller i arbejdet for at bedre vilkårene for børn og unge i Grønland. Heldigvis er der gennem de seneste år kommet øget fokus på børns vilkår i Grønland

og flere organisationer er opstartet hjemme i Grønland med det formål at gøre en forskel. Landsforeningen Nanu Børn har hjemsted i Nuuk og arbejder bl.a. for at skabe væresteder for børn i Grønland. Bag organisationen står en flok ildsjæle som cafeejerne Krissie og Michael Winberg og Krissies søster Julie Berthelsen og hendes veninde Søs Fenger. Drivkraften er ønsket om at være med til at skabe et samfund med tryghed, livsglæde og livskvalitet for børn i Grønland. Allerede nu har Nanu Børn i over et år haft et lille værested for børn i Nuuk, har op-

( fortsat )

startet Natteravnene i Nuuk, lavet julearrangementer i alle juledagene for mindrebemidlede i flere byer, er med i opstarten af en bestemoder-ordning i Nuuk og arbejder p.t. på at åbne et værested i Østgrønland og i øvrigt på at udbrede bestemoderordningen til andre byer. Alle indsamlede midler går til Nanus projekter. Endelig har Nanu Børn været primus motor i at opstarte en paraplyorganisation for børne-hjælpeorganisationer i Grønland, for samlet kommer man allerlængst – præcis som samarbejdet i Greve også viste.

Unge SKAL sikres uddannelse... Kommentar af undervisningsminister Bertel Haarder (V)

Fra den 20.- 25. april var de to torve i Greve Midtby Center omdannet til skueplads for alle mulige oplevelser fra Grønland. Venstre i Greve donerede som eneste parti kr. 3.000 til arrangementet, der fik et overskud på kr. 75.000 I spidsen for arrangementet stod en lille sammentømret flok bestående af tømrermester Torben Eriksen fra Lions Club Greve, Hauge Møller fra Greve Midtby Center og frivillige fra Børne- og Ungeorganisationen Nanu Børn. Der var lagt vægt på at vise mange aspekter af grønlandsk kultur og samfund, så viften af underholdende indslag var bred: Julie Berthelsen og Søs Fenger optrådte og malede begge malerier til Lions Clubs maleriauktion, der var korsang ved koret Aqisseq, der var udstillet 14

dyr fra Grønland, en maleriudstilling med grønlandsk billeder, der var souvenirsalg, grønlandsk kaffemik og ikke mindst fik en række skoleklasser fra Greve lov til at male en lang række malerier med motiver fra Grønland. Sanne Matthiassen og Venstres spidskandidat René Milo mødte selv op på den dejlige forårslørdag i løbet af ugen i Greve Midtby Center og overrakte en check til Nanu Børn, hvor René Milo udtalte: ”For Venstre er det væsentligt, ikke kun i ord, men

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

Øverst tv: Sanne Matthiassen og René Milo overrækker en check til Nanu Børns Jesper Kunuk Egede. Øverst th: Søs Fenger og Julie Berthelsen underholdt bl.a. med deres dansk-grønlandske sang, Godt igen. En CD med sangen kan købes på www.nanuboern.gl for kr. 50. Hele overskuddet går til arbejdet for børnene. Store billede: Aqisseq-koret underholder i de smukke nationaldragter, der i Grønland bruges ved alle festlige lejligheder og mærkedage.

også i handling, at støtte op om jer som ildsjælene bag organisationen Nanu Børn, hvorfor det er med stor glæde at kunne overrække jer denne ckeck, som hjælp til jeres store arbejde i Grønland. Det frie initiativ og det store frivillige arbejde, der fra jeres side ydes er beundringsværdigt og Venstre i Greve glæder sig til at følge jeres arbejde”. Mona Rygaard fra Nanu Børn holdt ved åbningen en tale og sagde blandt andet: “De fleste børn i Grønland har

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

Den finansielle krise betyder, at virksomhederne er forsigtige med at oprette nye praktikpladser og tage flere lærlinge ind. I forhold til februar sidste år, hvor antallet af praktikpladser var historisk højt, er der nu 30 procent færre nye lærepladser. Samtidigt har der været en voldsom stigning til skolepraktik på 112 procent i forhold til samme tidspunkt året før. Det er en alvorlig situation. Vi skal sikre, at de unge fortsat kan få en uddannelse, så arbejdskraften er klar, når krisen vender. Jeg har aftalt med Dansk Arbejdsgiverforening, LO og Kommunernes Landsforening at holde ugentlige morgen-topmøder hver mandag morgen kl. 07.00, indtil vi har fundet nogle løsninger. Jeg er glad for, at parterne vil være med til at trække i arbejdstøjet og stå

tidligt op, så vi meget hurtigt kan nå nogle løsninger inden sommerferien. Regeringens oplæg, der nu skal drøftes med arbejdsmarkedets parter, indeholder bl.a. følgende elementer: Flere praktikpladser i det offentlige Flere praktikpladser i den private sektor Incitamenter for erhvervsskolerne til praktikpladsopsøgende arbejde Styrkelse af erhvervsgrunduddannelsen (egu) - herunder ændret finansiering Udvidelse af uddannelsesgarantien, som sikrer, at alle kan færdiggøre deres uddannelse. Allerede nu er der uddannelsesgaranti. Alle unge, som gennemfører et grundforløb inden for hver af de 12 indgange, har mulighed for at afslutte et hovedforløb inden for indgangen. Hvis eleven ikke kan tilbydes en praktikplads, tilbydes

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

han eller hun i stedet at gennemføre en uddannelse med brug af skolepraktik eller én af uddannelserne, der ikke har praktik. 42 uddannelser har skolepraktik, mens skolepraktikken i 2005 blev begrænset på otte populære uddannelser - blandt andet fordi de elever, der havde været i skolepraktik, efterfølgende havde svært ved at finde et arbejde.

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk

15


Det var såmænd bare det, jeg ville sige…. Jeg vil forud for kommunalvalget give min vision for Greve Kommune og bud på, hvad kommunen i den kommende valgperiode bør kaste sig over. For at Greve Kommune fortsat kan være et godt sted at bo, er det vigtigt, at vi som medlemmer af Byrådet erkender, at vi primært skal koncentrere os om at løse de opgaver, som en kommune har ansvar for i lokalsamfundet. Vi skal sørge for, at borgerne får fuld valuta for skattekronerne. Vi skal levere de kommunale kerneydelser og acceptere, at kommunen ikke behøver at sætte sit fingeraftryk på alt, hvad der foregår i lokalsamfundet. Min vision for Greve Kommune er, at vi tilbyder borgerne gode daginstitutioner, gode skoler, gode plejehjem og en god ældreforsorg. Kommunen skal sørge for en god infrastruktur, og kommunen skal være inspirator og partner, når det gælder kultur, idræt og ikke mindst sundhed. Vi har tidligere været kendt som en effektiv kommune med en rimelig skat og et godt serviceniveau. Greve Kommune skal igen i spidsen. Vi skal levere borgerne de ydelser, de har krav på til tiden i og høj kvalitet. Væk med ventelister. Væk med unødig bureaukrati. Lad os levere varen. Vi skal satse på dynamik over alt i kommunen. Vi skal sikre boligmiljøer af høj karat. Vi skal udvikle nye rekreative arealer og sikre dem, vi allerede har. Det var såmænd bare det, jeg ville sige.

Kirsten Stuckert, medlem af Byrådet og kandidat ved valget den 17. november.

16

De næste numre udkommer... 09 Primo november 20 ateriale Her er deadline for m 22. oktober 2009 formanden Materiale sendes til for Venstre i Greve, n på mail : Sanne H. Matthiasse .com matthiassen@gmail

Thykier & Felby Advokater

Kontakt Ret&Råd Sydkysten

Din lokale sparringspartner

Greve afdeling Greve Strandvej 16, 2670 Greve

Peter Thykier (H) - Claus Rehl (L) Bjarne Juel Pedersen (L) - Lars Felby Henrik Michael Franke

tlf. 7020 7083 greve@ret-raad.dk

Venstre i Greves medlemsinformation Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte indlæg. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Redaktionen påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst Indlæg fra medlemmerne er som altid mere end velkomne, politiske som samfundsanskuende. Send indlæg til

Medlemsbladet fra Venstres Vælgerforening i Greve

formanden for Venstre i Greve: Sanne H. Matthiassen på mail: matthiassen@gmail.com Besøg også Venstre og Venstres Ungdom på Internettet www.venstre.dk www.greve.venstre.dk www.vugs.dk www.vu.dk www.vura.dk

September 2009 - 17. Årgang - www.venstre-greve.dk


Medlemsbladet fra Venstre i Greve - September 2009