Page 1

Nyt fra kommuneforeningen

Daniel Staugaard Johansen, formand for Venstre i Sønderborg kommune Det nye hold – Det nye årti Kære medlemmer Tidligere i år, fik vi afholdt generalforsamling for Venstres Kommuneforening i Sønderborg. Det bød på flere nye personer i bestyrelsen, samtidig med at undertegnet blev valgt som ny formand. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de medlemmer som mødte op på generalforsamlingen, og den tillid de viste mig ved formandsvalget. Vi har nu mere end nogensinde brug for at tænke nyt i Venstre, og den proces skal starte nedefra i vælgerforeningerne. Vi skal være bedre til at imødekomme og forstå jer medlemmer, da I er selve fundamentet for Venstre i Sønderborg Kommune. Vi vil i indeværende år sætte gang i en proces, som vil munde ud i en mere moderne og attraktivt Venstre forening. I skal have mere for jeres kontingent, I skal have mere indflydelse på hvad der besluttes og I skal føle at jeres medlemskab af Venstre nytter. Denne vision lader sig ikke ske over én nat. Det sker med hårdt arbejde af vælgerforeningers bestyrelser, af vores byrådsmedlemmer, af vores folketingsmedlem og ikke mindst af jer som medlemmer.

Indhold: Nyt fra kommuneforeningen Nyt fra byrådsmedlemmerne Nyt fra folketinget Nyt fra Venstres Ungdom Kommende arrangementer


I skal være med til at forme den Venstre forening som I gerne fortsat vil være medlem af, og som I med stolthed vil anbefale venner og naboer at melde sig ind i. Hjælpe dig selv, ved at hjælpe os. Sammen får vi skabt grundlaget for en blomstrende Venstre forening i Sønderborg Kommune. Jeg ser frem til et år med fokus på jer medlemmer, og jeg ser frem til at kunne tilbyde jer endnu mere i fremtiden. Nyt fra byrådsmedlemmerne

Tage Petersen, 1. viceborgmester & formand for Børn og Uddannelsesudvalget Forlig om anlægsbudget – nu gælder det driften Lige efter påske blev der opnået bred politisk enighed at nedbringe det vedtagne anlægsbudget for 2010. Årsagen var den løftede pegefinger fra Kommunernes Revision i det kasseeftersyn, vi havde bestilt + de overskridelser der har været på snerydningskontoen. Resultatet blev at vi bl.a. udskyder plejehjemsbyggeri i Augustenborg og Guderup, renovering af bymidten i Sønderborg og energirenoveringer af kommunale bygninger. Til gengæld fastholder vi at låne til en ny Dybbølhal, omfartsvejen ved Mjels, en ny børnehave i Gråsten og flere andre mindre projekter. Selv om vi nu har nedbragt anlægsbudgettet er det stadig historisk højt, og vi strakte os rigelig langt for at få Socialdemokraterne med, men vi skal også lige lære at håndtere en forhandlingssituation, hvor de 6 partier i flertalsgruppen skal blive enige først, hvorefter vi forhandler med Socialdemokraterne. Nu skal vi så til at kigge på driftsbudgettet. Her sagde Kommunernes Revision at driftsoverskuddet skulle være større, hvis vi fremover skal have genopbygget kassebeholdningen og have plads til et rimeligt anlægsbudget.


Hvis vi ikke får rettet op på det er vi i fare for at komme under administration i løbet af et par år. Derudover har vi nogle udfordringer med at tilpasse kapaciteten i en situation, hvor prognoserne viser færre børn og flere ældre i de kommende år. I første omgang har forvaltningen fået til opgave at komme med forslag til effektiviseringer og besparelser for ca.300 mill. kr. Det betyder ikke at vi skal finde så mange penge, men vi skal have noget at vælge imellem. Forslagene bliver offentliggjort, og vi vil have en åben og gennemsigtig proces, hvor der også bliver et eller flere borgermøder. Der bliver selvfølgelig også mulighed for at vi som et politisk parti kan drøfte forslagene og komme med nye kreative input, så resultatet bliver smartere og bedre løsninger frem for besparelser efter grønthøstermetoden. Nyt fra folketinget

Nyt fra Ellen Trane Nørby, medlem af folketinget Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V) og Europaparlamentsmedlem Anne E Jensen (V) besøger i dag, d. 26. april, Tøndermarsken. Det gør de for med selvsyn at se fuglebestanden i området og tale med politikere og personer, der arbejder med og i Marsken. Mens mange af oppositionens politikere i København kræver hele Tøndermarsken fredet og landbruget i området nedlagt, så ser de to venstre politikere helt anderledes på den sag. “Det er vigtigt, at politikere i København ikke bare med et knips freder hele Marsken og omdanner vores del af landet til et nationalmuseum, hvor al bosætning, vækst og udviklingsmuligheder umuliggøres” Udtaler Ellen Trane Nørby.

De to venstrepolitikere bruger hele deres mandag i området med en kalender med en række arrangementer, hvor enkelte er


sammenfaldene. Anne E Jensen besøger om formiddagen en række skoler i Tønder Kommune og taler om aftenen i Rotary. Ellen Trane Nørby besøger bioenergiprojekter, en gård i Rødekro og Brdr. Hartmann, et kulturarrangement og deltager om aftenen i et debatmøde som VU Tønder står for. Begge politikere mødes også med Tønders Borgmester Laurids Rudebeck for at drøfte aktuelle udfordringer og politik.

Nyt fra Venstre Fremdrift i Helmand Af Gitte Lillelund Bech, Forsvarsminister Demokrati koster. Frihedsrettigheder koster. Og vejen dertil kan ofte være lang og tornet. Ikke desto mindre er vi på rette vej i Afghanistan. Danske soldater og civile gør fortsat en stor indsats for at bringe Afghanistan på fode og understøtte de kræfter, som ønsker at forbedre forholdene i landet. Og prisen er høj. For når vi risikerer dygtige, danske soldaters liv, er det afgørende, at vi også ser fremdrift i forhold til vores målsætninger. Den danske indsats er som bekendt fokuseret i Helmandprovinsen, hvor jeg netop har besøgt de danske soldater og udstationerede. Det gjorde mig stolt, for de gør et kæmpe stykke arbejde og det er tydeligt at mærke, at man også her oplever at gøre en forskel. Den forskel kan ses på mange forskellige fronter: 

Sikkerhed: Situationen i størstedelen af Afghanistan er nu så god, at de afghanske sikkerhedsstyrker i dag står for at opretholde den daglige kontrol. Og det på en måde, som betyder at den vestlige indsats kan fokusere mere og mere i retning af at træne de lokale styrker og gøre dem klar til opgaven. Helmand-provinsen, hvor Danmark er, er utvivlsomt et af de vanskeligste steder at være, men også her ses fremskridt. Konkret betyder det, at vi – med den nye Helmand-plan 2010, som regeringen netop har fået på plads – kan og vil overgive flere og flere opgaver til afghanerne selv.


Uddannelse: Uddannelse er afgørende for at skabe en fremtid for den afghanske befolkning og dermed landets fremtid. Før den vestlige indgriben var skolegang forbeholdt drenge. Det har vi bidraget til at ændre på. Et par tørre tal: Under Taliban gik omkring 700.000 i skole – i dag nærmer tallet sig 7 mio. elever – her af 2 mio. piger. Det er en udvikling, som kun har været mulig givet vores store indsats og den deraf ændrede sikkerhedssituation. Job: Danmark bidrager aktivt på flere fronter. Vi bidrager til infrastruktur og skolebyggerier, som både forbedrer levevilkårene og samtidig giver meningsfyldt beskæftigelse til Afghanerne. Via programmer med mikrolån er vi med til, at mange afghanere – herunder rigtig mange kvinder – får mulighed for at blive erhvervsaktive i større eller mindre grad. Det øger ikke bare velstanden, men er også med til at øge kvindernes muligheder i samfundet. Der er altså tydelige og håndgribelige tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning. Men en ting er de materielle vilkår, som er væsentlige for at sikre et mere stabilt Afghanistan. Noget andet er ønsket om at vinde ”hearts and minds” hos afghanerne. Også her er der fremdrift. Faktisk viste en meningsmåling fra januar 2010, at andelen af afghanere, som synes at tingene går i den rigtige retning for landet, steg fra under 40 pct. i 2009 til over 70 pct. i 2010. Det indtryk bekræftes også af vores egne folk i landet. Jeg er meget glad for, at den dygtige danske indsats har givet et solidt bidrag til, at vi er kommet så langt. Og vi er nu derhenne, hvor de lokale afghaneres bidrag til at opretholde sikkerheden er så langt, at den danske indsats kan genovervejes. Dermed siger jeg ikke, at vi endegyldigt er på vej ud af de militære operationer i Helmand – tværtimod tror jeg, at 2010 bliver et hårdt og udfordrende år for os. Men det er klart, at når afghanerne får den rette træningsstandard bliver vores militære rolle mere tilbagetrukken. Det har hele tiden været målet for vores indsats, og det fremgår klart af den danske Afghanistanstrategi 2008-2012. Fra Danmarks side har vi – sammen med vores allierede – investeret massivt i et mere stabilt Afghanistan. Den stabilitet er helt central for sikkerhedssituationen både i regionen og globalt. Og vi har betalt prisen. Både i form af de midler, som vi bruger til indsatsen. Men i endnu højere grad via danske soldaters


førlighed og – i yderste fald – også liv. Den pris er tårnhøj, men nødvendig. Vi skal kæmpe for vores værdier og vores sikkerhed, og derfor er det afgørende, at vi danskere ikke ryster på hånden i Afghanistan, men bliver, til arbejdet er gjort færdigt. Det er den linje, som regeringen står for. Og det har heldigvis også været linjen for et bredt flertal i Folketinget til dato. Så meget desto mere glædeligt er det, at vores indsats bærer frugt. Nyt fra Venstres Ungdom

Chris Holst Preuss, formand for VU Sønderborg & Sønderjylland Kære venstre-folk. Venstres Ungdom Sønderborg blomstrer stadigvæk og forsætter udviklingen både ang. medlemmer og aktivitet. På den politiske scene har vi flere nyheder. Vi har besluttet at vores næste lokale kampagne skal handle om ”Det private vs. Det offentlige”. Vi vil i Venstres Ungdom sætte fokus på, hvilke vilkår det private kan tilbyde i forhold til det offentlige. Kampagnen er målrettet mod handelsskoleelever, sygeplejerskeskolen og Alsion. Herudover har vi sendt et åbent brev til alle byrådsmedlemmer, hvori vi opfordrer til en langt højere grad af udbud, som kan medfører at hullet i kommunekassen bliver meget mindre. Det er uansvarligt, at vi sidder i flertalsgruppen og vi på sigt ikke har planer for, hvordan vi kan sætte kommunale opgaver i udbud. I Venstres Ungdom Sønderborg håber vi, at I alle vil være med til at hjælpe os både medlemsmæssigt og økonomisk. Hvis I har børn som stadigvæk ikke er medlemmer, ville det betyde utrolig meget for os, hvis I melder dem, hvis de er liberale. Samtidig betyder vores høje aktivitetsniveau i dagligdagen med både kampagner og aktiviteter at vores økonomiske situation ikke giver meget råderum til at skaffe egne lokaler. Derfor vil vi oprette en støtteforening til Venstres Ungdom Sønderborg, som jeg håber i vil støtte op om. Til sidst vil jeg sige, at vi i VU glæder os utrolig meget til næste folketingsvalgkamp!


Kommende arrangementer

Mød politisk ordfører Peter Christensen, MF Brøggeriet v. Rådhuset i Sønderborg den 10. maj kl. 19,00 - 21.00. Vu'erne har inviteret Peter Christensen, MF og politisk ordfører for Venstre. Venstre medlemmer er velkommen til at deltage.

Debatmøde med Vbyrådsmedlemmerne Tage Petersen og Tom Holden Jensen. Det skranter med økonomien i Sønderborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et handle/sparekatalog omfattende bruttoforslag i niveauet 300 mio. kr. Forslagene, som er sendt i høring, skal nu til politisk prioritering. I den anledning vil vi gerne give mulighed for en direkte debat mellem Venstres medlemmer og Venstres byrådspolitikere om spareforslagene. Vi har derfor inviteret Tage Petersen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og Tom Holden Jensen, medlem af Seniorudvalget til en debataften: tirsdag d. 11. maj 2010 kl. 19:30 på Notmarkhus (Notmark 48, 6440 Augustenborg) Af hensyn til kaffen beder vi om tilmelding – telefonisk eller pr. mail - senest lørdag d. 8. maj 2010. Vi håber på en god deltagelse af Venstremedlemmer fra alle lokalforeninger i Sønderborg Kommune.

Dialogmøde med næstformand Kristian Jensen Den Danske Drøm, mere politik og flere medlemmer Venstres Landsorganisation inviterer alle Venstres organisationsfolk, folkevalgte og kandidater i Region Syddanmark til dialogmøde. På mødet sætter vi fokus på Venstres og regeringens politiske projekt - Den Danske Drøm, hvordan vi skaber mere politik i vælger- og kommuneforeninger, samt hvordan vi styrker Venstres medlemstal.


I umiddelbar forlængelse af mødet, er der mulighed for at deltage i et større offentligt arrangement med deltagelse af næstformand Kristian Jensen. Mødet er en del af en landsdækkende turné, som finder sted i april og maj. Husk at tilmelde dig! Tønder Den 19. maj 2010. Ecco Center, Ecco Alleen 4, 6270 Tønder Program: Kl. 18.00 Velkomst v/ Politisk sekretær Claus Horsted Kl. 18.05 Den Danske Drøm v/ Næstformand Kristian Jensen Kl. 19.00 Mere politik og flere medlemmer v/ Politisk sekretær Claus Horsted Kl. 19.20 Tak for i aften I forlængelse af dialogmødet gennemfører Venstre i Tønder kl. 19.30 samme sted et større offentligt arrangement med deltagelse af næstformand Kristian Jensen. Alle er velkomne. Tilmelding til dialogmødet skal ske på mail til Charlotte Lesley,lesley@venstre.dk. Tilmelding til Tønder-mødet senest den 10. maj 2010. Der ydes ikke rejserefusion.

Hestevognstur i Gråstenskovene torsdag d. 10. juni. kl. 18.30 Vi kører igennem skoven i hestevogn og når frem til Margrethesøen, hvor grillen er tændt - og vi hygger os med lidt fast og lidt flydende. Pris i alt 75 kr. Tilmelding til Erling Nissen, tlf. 74 65 25 85 eller 21 74 94 85 senest 6. juni. Ønsker du annoncer i nyhedsbrevet, kontakt da Martin Søndergaard på: Sondergaard.martin@gmail.com

Du modtager dette nyhedsbrev, da du er tilmeldt Venstre i Sønderborg kommunes nyhedsbrev. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes hos din lokalforeningsformand

Venstre i Sønderborg kommunes nyhedsbrev i Maj  

Venstre i Sønderborg kommunes nyhedsbrev i Maj