Page 1

Venstre Posten Venstre Tønder Kommuneforening - 1. Kvartal 2018

Generalforsamling 2018 Endnu stĂŚrkere, endnu friskere

4

Tilbage til rødderne og politik

6

Engang politik altid politik

7


Indhold: 3. Redaktøren: “Her går det jo godt...” 4. Formanden: “Endnu stærkere, endnu friskere” 5. Borgmesteren: “Tillykke til os selv” 6. Tønder Vælgerforening: “Tilbage til rødderne og politik” 7. Toftlund Vælgerforening: “Engang politik altid politik” 8. Venstres Krigshelt (arrangement): 9. Grundlovsmøde (arrangement): 10. Annoncer: 12. Kommuneforeningens Bestyrelse:

Forretningsudvalget

2

Formand Kim L. Tygesen

Næstformand Ejlif Nielsen

Sekretær Lisbeth Oxholm Andersen

Kasserer Paul-Erik Jensen

Kredsbestyrelsesformand Peter Thysen

Aktivitetsudvalgsformand Preben Th. Olsen

Politisk ordfører Lisbeth Bang Pedersen

Regionsbestyrelsen Esther Andersen

PR & Web Amit Mozumdar

Venstres Ungdom Henrik Skov Knudsen

Venstre Gruppen Preben Linnet


Redaktøren: Her går det jo godt … Velkommen til en ny udgave af Venstre Posten. Ny, fordi der er kommet en ny redaktør og ny, fordi der er kommet nye tider. Som redaktør for avisen vil jeg være med til at følge op på de ønsker og berettigede krav, der kom til udtryk under kommuneforeningens generalforsamling. Ønsket om at højne informationsniveauet og medlemsindflydelse var blot to af de gentagne opfordringer, der blev nævnt den aften. To væsentlige hjørnesten i vores forening, som skal være en naturlig del af vores arbejde. Venstre er og skal fortsat være medlemmernes parti. Venstre Posten har derfor sat sig til opgave at efterleve og understøtte dette. Vi vil fremover bidrage ved at højne informationsniveauet med indlæg fra kommune-, regions-, og landpolitikere med direkte nyheder, så alle kan følge med i, hvor vi i Venstre er på vej hen. En retning, hvor du som medlem kan yde direkte indflydelse. Vi ønsker politik i øjenhøjde, hvor alle kan bidrage med deres erfaringer fra netop deres hverdag. Det samme gælder Venstre Posten. Vi glæder os til at modtage indlæg, der er med til at skabe en levende avis, hvor vi bla. vil orientere om medlemmernes oplevelser i hverdagen. Politikerne er afhængige af medlemmernes input. Informationsstrømmen går begge veje. Her vil Venstre Posten bidrage som bindeled. En oversigt over arrangementer med spændende emner vil give dig mulighed for at blive opdateret, hvor du har mulighed for at møde ligesindede og har mulighed for aktivt at diskutere politik. Det fremgår af denne avis, at der indtil videre er planlagt 3 arrangementer, og flere kommer til. Som noget af det nye er der i kommuneforeningens regi skabt et nyt udvalg:” Politisk strategi udvalg”. Vores ambition er, at VenstrePosten skal udkomme med 12 sider 4 gange årligt, suppleret med ekstraudgaver om nødvendigt. Som medlemmernes talerør ønsker Venstre Posten og Redaktøren at fastholde, udvide og videreudvikle den positive position vi har her i Tønder – ved fælles hjælp.

Ejlif Nielsen Næstformand og redaktør af Venstre Posten

3


Formanden: Endnu stærkere, endnu friskere Kære medlem af Venstre. Jeg vil gerne sige tak til alle, som har stillet tid og ressourcer til rådighed for at muliggøre denne så vigtige demokratiske proces. Der skal også lyde en stor tak til vores afgående formand for sit arbejde i de seneste mange år. Det var en intens aften, og jeg blev mere end overvældet af den store opbakning, jeg har modtaget. Som ny Venstre-formand for Tønder kommune vil jeg starte ud med et løfte: nemlig at jeg vil sætte alt ind for at være en stærk og værdig formand for dig og dit parti Venstre, og det uanset om du har stemt på mig eller ej. Personligt åbner der sig selvfølgeligt en hel ny hverdag for mig. Men med god opbakning fra familien er det en opgave jeg både glæder mig til og er klar til at tage. Som formand vil jeg gøre alt for at få flere medlemmer hørt i debatterne og medvirke til at vores anstrengelser fører til konkrete tiltag og beslutninger som rent faktisk gør livet bedre for kommunens borgere. En af de opgaver, som står øverst på min liste, er at styrke partiets organisation til fremtiden. Derfor har kommuneforeningen som noget af det første indført et politisk strategiudvalg. Udvalget skal varetage de politiske diskussioner som flere i partiet har savnet. Lisbeth B. Pedersen blev valgt som formand og jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med hende. Udvalget er gået i gang med at undersøge, hvordan samarbejdet mellem politikerne og kommuneforening kan udformes endnu bedre. Det er afgørende for Venstres fremtid, at de holdninger, som medlemmer og kommuneforeningen udtrykker i valgprogrammer og debataftener, også bliver de samme holdninger vi ser i byrådssalen. Det handler om troværdighed, en af vores kerneværdier. Vi udvider også vores aktivitetsudvalg således. at det er repræsenteret i alle kroge af kommunen og vi giver udvalget mulighed for at have deres eget budget. Udvalgene er altså hoppet i arbejdstøjet og du vil se meget mere til Venstre og de resultater vi skaber sammen i bybilledet. De nævnte tiltag er kun nogle eksempler af det som et bredt flertal af kommuneforeningen blev enige omkring ved det konstituerende møde. Jeg er selv gået i gang med at tale med alle vælgerforeningsformænd, for at vi kan få lagt en strategi omkring tegning af medlemmer, og for at få en bedre føling med det som du og de andre medlemmer har på hjertet. Vi skal nemlig huske på, at det er dig som medlem der tegner Venstre. Med et medlemskort til Venstre har du ikke blot ret til at vælge hvem der skal være formand, sidde i byrådet, hvem der skal være borgmester eller folketingsmedlem, men også ret på indflydelse i partiet hele tiden. En øget demokratisk deltagelse af dig og andre medlemmer vil partiet på sigt gøre endnu stærkere og endnu friskere. Så husk at bruge dit medlemskort.

Kim Thygsen Formand Tønder Kommuneforening

4


Borgmesteren: Tillykke til os selv Vi kan roligt ønske os selv og dermed Venstre tillykke med et fremragende kommunalvalg. Nu er det så tid til at trække i arbejdstøjet. Det er med utrolig stor glæde og taknemmelighed, jeg ser tilbage på valgkampen op til kommunalvalget den 21. november. Hele Venstres organisation, mange af vore medlemmer og alle de 35 dygtige kandidater ydede en heroisk indsats. Tusind tak for det og ikke mindst en meget stor tak til kommuneforeningens daværende formand Lars Erik Skydsbjerg. Du har om nogen ansvaret for, at vores valgkamp blev så velgennemført, som den blev. Stik imod resultatet i resten af landet, gik vi rent faktisk frem i Tønder kommune. Det er andet valg i træk, vi går frem. 44,6 % af vælgerne valgte at sætte deres kryds ved Venstre. Det beviser at vælgerne har tillid til Venstre, og at vælgerne bakker op om vores politik. Op til valget var vi i den lykkelige situation, at samtlige 14 sidende kommunalbestyrelsesmedlemmer fra sidste periode genopstillede. Desværre opnåede Lisbeth Bang Pedersen og Niels Dahlmann ikke genvalg. Ærgerligt! I havde fortjent genvalg. Tolv blev genvalgt og tre nye kom til. En har så sidenhen valgt at forlade Venstres gruppe, og har ved samme lejlighed valgt at brænde alle broer efter sig. Det kan der ikke ændres på. Venstre står i dag meget stærkt i kommunalbestyrelsen. Venstres gruppe på 14 medlemmer er kommet styrket ud af valget. Mange havde nogle meget stærke personlige stemmetal, og for mit eget vedkommende gik valget over al forventning. Jeg fik hver ottende gyldige stemme i hele kommunen som personlig stemme og 28 % af samtlige Venstres stemmer som personlige stemmer. Ingen tvivl om at der er tale om et styrket Venstre og en styrket borgmester. Venstres gruppe og jeg som borgmester, har fået et meget stærkt folkeligt mandat til at lede kommunen de næste 4 år. I Venstres gruppe vil vi gerne stille os i spidsen for, og lede kommunen frem til næste valg. I Venstre vil vi udvikling. Vi vil udvikling i hele kommunen. Vi vil det det brede samarbejde, og vi vil invitere alle med, der konstruktivt vil være med til at udvikle kommunen. Borgerne kan med rette forvente af os som politikere, at vi bruger vores tid og energi på at levere holdbare løsninger på de udfordringer Tønder kommune står med. Heldigvis er det også min klare opfattelse, at det er noget næsten alle i kommunalbestyrelsen vil være med til. Her i april måned samles kommunalbestyrelsen til et todages strategiseminar. Her vil vi for alvor sætte retningen for de kommende 4 års arbejde. Hele kommunalbestyrelsen bruger to dage på at arbejde med de udfordringer Tønder kommune står med. Og vi skal samarbejde om at finde løsninger på dem. Det bliver spændende, og jeg ser frem til resultatet. Det skal være en strategi som alle 31 kommunalbestyrelses- medlemmer kan se sig selv i. En strategi der skal være udgangspunktet for de næste fire års arbejde.

Henrik Frandsen Borgmester

5


Tønder Bys Vælgerforening: Tilbage til rødderne og politik Kommunalvalget 2017 blev for Venstre Tønder By Vælgerforening et godt valg med to kandidater valgt til kommunal­bestyrelsen, Mette Bossen Linnet og Anita Uggerholt Eriksen. Mette opnåede også at blive valgt ind i Regionsrådet. Det, som er med til at sætte det flotte valgresultat i perspektiv, er den kendsgerning, at Tønder By Vælgerforenings medlemstal inden for de seneste år er reduceret med godt 35%. Ud over et faldende medlemstal har vi i Venstre Tønder By Vælgerforening flere udfordringer vi er nødt til at forholde os til, udfordringer som på forskellig vis er med til at gøre det vanskeligt at tiltrække nye medlemmer i en by som Tønder. Selvom det ikke er behageligt at høre, så er vi fx nødt til at forholde os til den udbredte oplevelse blandt mange borgere, at politikerne og kommunens administration lukker sig om sig selv, når noget bliver ubehageligt eller konfliktfyldt, at man glemmer, hvem det hele drejer sig om: borgerne og fællesskabet (kommunen). Når der opstår sager som kan være politisk følsomme eller udfordrende er en tilgang a la ”kattens-dans-om-den-varme-grød” eller ”strudse-strategier” ikke vejen frem. Eksempler på dette er den meget omdiskuterede ”museumssag” eller udfordringer i forhold til kommunale lederes habilitet i tilknytning til politisk arbejde. Venstre skal være garant og eksponent for den åbne og frie debat, vi skal om nogen demonstrere, at Venstre er et parti med højt til loftet, at vi har modet til også at tage de debatter, hvor svarene ikke nødvendigvis ligger lige for. Som formand for Tønder By Vælger­forening er det mit mål, at vi skal være meget mere synlige – i gadebilledet, i nyhedsmedierne, de sociale medier. Vi skal være dér, hvor folk er. Vi skal levere klar tale. En formands tanker og visioner gør det ikke alene. Det kræver en samlet og aktiv/arbejdende bestyrelse og for bestyrelsen for Tønder By Vælgerforenings vedkommende betyder det bl.a., at der for 2018 er planlagt 10 bestyrelsesmøder, at der skal arbejdes i bestyrelsen mellem møderne. Dertil kommer, at vi vil iværksætte initiativer omkring medlemsplejen, som gerne skulle udmønte sig i, at medlemmerne kommer til at opleve vælgerforeningen levende og aktiv. En opblomstring af Venstre i Tønder By fordrer et samarbejde med andre vælgerforeninger, samt at der rettes opmærksomhed mod det unge vælgersegment. Bagved dette er det vigtige faktum, som skal fremhæves - den betydning som vælgerforeninger har for et velfungerende demokrati. En spændende og udfordrende tid ligger foran os, som vil betyde et stærkere Venstre, når vi griber de muligheder der ligger foran os. Anita Uggerholt Eriksens slogan fra valgkampen tåler at blive gentaget, at vi i Tønder By Vælgerforening vil være ‘ambitiøse for Tønder By og Venstre’.

Søren Henriksen Formand Tønder Venstre Vælgerforening

6


Toftlunds Vælgerforening: Engang politik altid politik. ”Jeg fatter ikke du gider bruge så meget tid på politik”… Hvis jeg havde fået en krone for hver gang jeg havde hørt den sætning, så havde jeg haft en ret god sum penge.. Men hvorfor gider jeg så bruge så meget tid på politik? Ja hvorfor ikke… Jeg kan slet ikke forestille mig et liv uden politik, og det med at have indflydelse på lige netop det der sker lige her hvor jeg bor, lever og arbejder, det er da fantastisk! Da jeg ikke blev genvalgt til kommunalbestyrelsen i nov. brød min verden en lille smule sammen.. Men heldigvis kun et kort øjeblik, for der skulle vise sig at andre muligheder bød sig.. Nemlig at blive valgt som formand for vælgerforeningen i Toftlund og få en plads i kommuneforeningen med en post hvor jeg lige netop får mulighed for det jeg så gerne vil: nemlig tale og udvikle vores politik for Venstre i Tønder kommune! Vores vælger forening i Toftlund stod til at blive lukket for få år siden. Jeg mærkede det selv på min krop, da jeg første gang stillede op til kommunalbestyrelsen i 2013. At ha sin vælgerforenings opbakning i valgkampen betyder bare alt! Så jeg er utrolig stolt af i dag at overtage en vælgerforening, hvor vi i år udvidede bestyrelsen fra 5 til 7 personer. Det tyder på en bestyrelse der er rar at være i, som har nogle ideer og ikke mindst vil arbejde for at få medlemmerne tilbage til Venstre! Og det er vigtigt, ikke mindst for vores kommunalbestyrrelsesmedlem og det valg der venter om nogle år. Der ligger et stor arbejde forude, men jeg er slet ikke i tvivl om, at vi vil lykkes med den strategi vi vil arbejde med flg. Det ligger mig meget på sinde, at vi i Venstre går forrest med borgerinddragelse og giver vores medlemmer noget for pengene. De skal føle ejerskab og være med i det fællesskab, vi kan tilbyde. Vi tiltrækker vælgere i alle samfundslag, indenfor alle fag, i alle aldre og både mænd og kvinder. Men det forpligter også. Vi skal være tro mod vores politik og vi skal forstå at forny os og nogen gange gå imod strømmen, også selvom det umiddelbart ikke synes som den nemmeste vej at gå. Det giver øretæver at være kommunens største og førende parti. Men når borgmesterkæden hænger om halsen på vores mand og det hele går op i en højere enhed, da føles det som om det er det hele værd. Og netop det øjeblik forstår man kun når man har været en del af det store arbejde der ligger mellem, optil og efter valget

Lisbeth Bang Pedersen Formand Toftlund Venstre Vælgerforening

7


JACOB PANTON-KRISTIANSEN VENSTRES KRIGHELT KOMMER TIL TØNDER Tirsdag d. 8 maj 2018 Kl. 19.00 på Schweizerhalle/Tønder Kulturhus Ribe Landevej 39, 6270 Tønder

Han var tæt på at miste livet i ildkamp i Afghanistan. Han er krigsveteran, men kommer oprindeligt fra en landbrugsfamilie. Han sidder i dag i Kommunalbestyrelsen på Stevns og er stadig ansat i det danske forsvar. Jacob kommer og fortæller om sine oplevelser før, under og efter udsendelse på mission for det danske forsvar Jacob har grundlagt veteranskytterne og hele entre indtægten går ubeskåret til denne forening.. Entre: kr. 50,00

Der kan købes drikkevarer og kage inden Jacob går på scenen og i pausen.

Logo

8


GRUNDLOVSMØDE STED: SCHACKENBORG PARKEN FOREGÅR INDENDØRS VED REGNVEJR

D. 5 JUNI KL. 13.30

Venstres Kommuneforening i Tønder kommune inviterer igen i år til vores årlige Grundlovsmøde Vi har den glæde at kunne præsentere vore talere allerede nu. Derfor sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Borgmester Henrik Frandsen Venstre Gruppeformand Søren Gade Folketingskandat Philip Tietje. Det endelig program tilgår Venstre Posten´s læsere d. 27 maj og vil også kunne ses på vores hjemmeside: toender.venstre.dk

Logo

9


Annoncer:

Annonce

Er det netop din annonce der kan skabe værdi for både dig og vores læsere? Så kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for at annoncere.

10


Annoncer:

Annonce

Er det netop din annonce der kan skabe værdi for både dig og vores læsere? Så kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for at annoncere.

11


Kommuneforeningens Bestyrelse: Vælgerforeningsformænd: Abild og omegns Venstre: Jesper Steenholdt Agerskov: Aksel Duedahl Arrild: Jes E. Møller Bedsted: Christian Christensen Bredebro-Ballum-Visby: Mikkel Clausen Brøns/Rejsby/Vodder: Peter Thysen Højer: Preben Linnet Højst Sogns Venstre: Per Pedersen Jejsing: Palle Klippert Løgumkloster: Pia Dyring Lassen Møgeltønder: Torben Nielsen Skærbæk/Døstrup: Amit Mozumbar Tirslund: Kjeld Callesen Toftlund: Lisbeth Bang Pedersen Tønder: Søren Henriksen LOF: Lisbeth Bang Pedersen Frit valgte medlemmer i bestyrelsen: Preben Th. Olsen, Svend Rasmussen, Jørgen Jacobsen, Betina Nissen, Pia Hedegaard Kristensen, Johan Boysen, Eilif Nielsen, Karl Henning Clausen, VU’er Henrik Skov Knudsen og VU suppl. Patrick D. Blenner. 1. suppl.: Kristen Fromsejer og 2. suppl.: Paul-Erik Jensen Aktivitetsudvalget: Preben Th. Olsen (formand), Paul-Erik Jensen (kasserer), Pia Dyring Lassen, Carl Erik Nielsen, Allan Mattesen Jacobsen, Søren Henriksen, VU’er Tommy Funder og VU suppl. Karsten Møller, Tilde Duedahl og Bente Clausen. Politisk Strategiudvalg: Lisbeth Bang Pedersen (formand samt politisk ordfører), Eilif Nielsen (Lands- og EU politik), Esther Andersen (Regionspolitik), Pia Hedegaard Kristensen, Aksel Duedahl, Lisbeth Oxholm Andersen (sekretær), VU’er Henrik Knudsen og VU suppl. Patrick D Blenner. Kredsbestyrelsen: Peter Thysen (formand), Jes E. Møller (næstformand og sekretær), Christian Christensen, Paul-Erik Jensen, Mikkel Clausen, VU’er Henrik Knudsen og VU suppl. Patrikck D Blenner. Suppleanter blev ikke valgt på generalforsamlingen.

12

Regionsbestyrelen: Esther Andersen og 1. suppl. er Søren T. Hansen Politisk valgte - kommunalbestyrelsen: Borgmester: Henrik Frandsen 2. viceborgmester, Næstformand i Kultur & Fritid, medlem af Børn og Skole, medlem af Kulturelt Forum: Mette Bossen Linnet Næstformand Økonomiudvalget samt gruppeformand: Preben Linnet Økonomiudvalget og Næstformand i Ungeudvalget : Mathias Knudsen Formand for Sundhedsudvalget: Irene Holk Lund Formand for Kultur & Fritid: René Andersen Formand for Teknik & Miljø: Bo Jessen Formand Børn og Unge udvalg samt Næstformand Teknik & Miljø: Poul Erik Kjær Formand Bosætning og Landdistrikt samt Næstformand Arbejdsmarkedsudvalget: Leif Høeg Jensen Formand Ungeudvalget, Næstformand Børn og Skole, Næstformand Sundhedsudvalget og medlem af Folkeoplysningsudvalget: Allan Skjøth Næstformand for Socialudvalget samt medlem af Arbejdsmarkedsudvalget: Jesper Steenholdt Medlem af Sundhedsudvalget samt Teknik & Miljø: Daisy Dahl Medlem af Socialudvalget: Susanne Linnet Medlem af Kultur & Fritid, Ungeudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Anita Uggerholt Eriksen Politisk valgte - Regionsrådet: Mette Bossen Linnet: Formand for Digitaliseringsudvalget samt medlem af Psykiatri- og socialudvalget. Derudover er Mette udpeget til Fordelingsudvalg Sønderjylland, LAG Haderslev og Tønder, Kulturregion Vadehavet, Psykiatrisk dialogforum, Kontaktforum for handicap, Politisk følgegruppe - råstoffer til klimatilpasning. Folketingskandidat: Philip Tietje, Aabenraa

Venstre Posten 1. Kvartal 2018  
Venstre Posten 1. Kvartal 2018