__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Venster

Mei 2013 Editie 2 -jaargang 40


REDACTIONEEL Lieve lezers van het Venster, In het vorige Venster heb ik iedereen ĂĂŶŐĞƐƉŽŽƌĚŽŵĞĞŶŇĞƐƉŽƌƚŽƉĞŶƚĞ ƚƌĞŬŬĞŶ͘/ŬŚŽŽƉĚĂƚŚĞƚũƵůůŝĞŐĞƐŵĂĂŬƚŚĞĞŌ͘ Op die port wil ik nog even terugkomen. Ik heb in mijn korte leven nooit veel aandacht besteed aan port. In het eerste deel van mijn leven vanzelfsprekend omdat ik daar te jong voor was. Tot mijn zevende levensjaar omdat port drinken in Hoegaarden als vloeken in de ŬĞƌŬŝƐ͘ŶƚŽƚŵŝũŶƟũĚďŝũŚĞƚsĞŶƐƚĞƌŽŵĚĂƚ͕ laten we eerlijk zijn, port nu eenmaal niet erg lekker is. Port dankt zijn naam aan de Portugese havenstad Oporto. Port is toevallig ontstaan. /ŶĚĞnjĞǀĞŶƟĞŶĚĞĞĞƵǁďĞƐůŽƚĞŶĚĞŶŐĞůƐĞŶ maar eens wijn te halen in Portugal, omdat ze in oorlog waren met Frankrijk. De reis van Portugal naar Engeland was lang, niet alleen voor de bemanning maar ook voor de wijn. Om te voorkomen dat de wijn slecht werd, voegde men wijnalcohol toe. Dit had ƚŽƚŐĞǀŽůŐĚĂƚŚĞƚŐŝƐƟŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐƚŽƉƚĞĞŶ suiker niet langer in alcohol werd omgezet. Zo onstond de kenmerkende zoete smaak van port. Nu denken jullie vast: wat kletst die Astrid nou toch weer uit haar nek. Liever hoor ik de geschiedenis van cola.

Dus lieve lezers, ik hoop dat ik jullie vandaag weer een stukje wijzer heb gemaakt in de ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĚĞƌĐŽŶƐƵŵƉƟĞƐ͕ĞŶĚĂƚũƵůůŝĞ mogen genieten van dit Venster. Het zij met een glaasje port, het zij met een glaasje cola (voor de Limburgers onder ons ne còòòòòla). W^͗,ĞƚsĞŶƐƚĞƌŚĞĞŌĞĞŶŶŝĞƵǁŶƵŵŵĞƌ͘tŝũ zijn nu te bereiken op: 06 - 81 66 41 24 WW^͗tŝũƐƚĂĂŶďŝũŚĞƚsĞŶƐƚĞƌŽƉĞŶ voor verandering en vernieuwing. Voor op- of aanmerkingen kan je mailen naar ǀĞŶƐƚĞƌƌĞĚĂĐƟĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Nou beste lezers, cola is uitgevonden door de apotheker John Styth Pemberton. Cola was ĚĞƐƟũĚƐĞĞŶƐŝƌŽŽƉŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶƌŝĞƚƐƵŝŬĞƌ͕ cafeïne en naar verluid cocaïne. Ik weet niet of ik dat moet geloven. Internet is niet bepaald eenduidig over de geschiedenis van cola. Ik ga mij hier verder niet over opwinden.

[2]

JvD: Ik heb het haar van mijn moeder, die is altijd behaard geweest


INHOUDSOPGAVE Van ‘t Bestuur  

sŽŽƌnjŝƩĞƌ

ϰ

Secretaris

5

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝƐtĞĚƐƚƌŝũĚƌŽĞŝĞŶ

ϲ

ĞƌƐƚĞũĂĂƌƐǁĂĂƌϰнϮϬϭϯ

Prikbord

ϳ 8

ZŝŶŐǀĂĂƌƚϭϬ

KZ^ϭϮϭϰ

dŚĞWŝ>ZĞůŽĂĚĞĚ 

ϭϴ

<ůĞƚƐĞŶĚĞƉŽĞƐũĞƐ 

ϮϬ

džŝĞϮϭ

sĞŶƐƚĞƌdĞƐƚƉĂŶĞů  ,͘,ƵƌŬƐ  

 

 

ϮϮ Ϯϰ

ĞŶĚĂŐǀĂŶĚĞ/Z/^

Ϯϲ

ǁĂĂƌŐĞůƵů͕ůŝĐŚƚĞůĞĐƚƵƵƌ

Ϯϳ

WůŽĞŐǀĂŶĚĞŵĂĂŶĚ

Ϯϴ&ŽƚŽƉĂŐŝŶĂSMS naar de nieuwe Vensterphone: 06 - 81 66 41 24

[3]


VAN ‘T BESTUUR Voorzitter Het is inmiddels zes maanden geleden dat alle aspirant-leden zich in de gang van de Beuk verzamelde en als volwaardige leden boven kwamen. ^ůĞĐŚƚƐ njĞƐ ŵĂĂŶĚĞŶ͘͘͘ /Ŷ njĞƐ ŵĂĂŶĚĞŶ ƟũĚ ůĞŐƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞůŌŵŝƐƐĐŚŝĞŶǀŝũŌŝŐŵĞƚĞƌ spoor, wordt het onderzoek naar de rellen in Haren afgerond en lukt het Empacher om eindelijk te beginnen aan de door ons bestelde acht. Toch heb ik het gevoel alsof ik al ũĂƌĞŶǀŽŽƌnjŝƩĞƌďĞŶǀĂŶĚĞŵŽŽŝƐƚĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶ roeivereniging van Nederland. Iedere dag ǀƌŽĞŐ ŽƉƐƚĂĂŶ ;ǀƌŽĞŐ ŝƐ ĞĐŚƚĞƌ ǁĞů ƌĞůĂƟĞĨͿ͕ mailen, bellen, overleggen, vergaderen, bij andere verenigingen langsgaan en jullie vanaf de kant aanmoedigen. In die zes maanden heb ik jullie, voornamelijk de eerstejaars, ook ŇŝŶŬnjŝĞŶŐƌŽĞŝĞŶ͘ĞƌƐƚĞũĂĂƌƐǁĞĚƐƚƌŝũĚƌŽĞŝĞƌƐ gaan steeds hardere halen maken en ĐŽŵƉĞƟƟĞƌŽĞŝĞƌƐ ŶĞŵĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŝŶŝƟĂƟĞĨĞŶǀŝŶĚĞŶŚƵŶƉůĞŬũĞŽƉĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘ En hoewel de winterse temperaturen pas onlangs plaats hebben gemaakt voor een sporadisch zonnestraaltje, begint het hoogtepunt van het jaar er alweer aan te komen. tĂŶƚ ǀĂŶ ϭϵ ƚŽƚ ĞŶ ŵĞƚ ϮϮ ĂƵŐƵƐƚƵƐ gaan we met de hele vereniging weer ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ƐƵĐĐĞƐ ǀĂŶ ŵĂŬĞŶ ĚĞnjĞ KtĞĞ͘

[4]

Ondanks dat dit pas over vier maanden is en er nog genoeg andere hoogtepunten op de agenda staan (onze eigen PEiL, wedstrijden als de Hollandbeker en de Slotwedstrijden, ĨĞĞƐƚĞŶ͕ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ĞŶ ŶŽŐ ǀĞĞů ŵĞĞƌͿ͕ moeten we ons ervan bewust zijn dat de KtĞĞ ĞĞŶ ĂĨƐƉŝĞŐĞůŝŶŐ ŝƐ ǀĂŶ Ěŝƚ ũĂĂƌ͘ ĂĂƌ moeten we uitdragen dat Proteus-Eretes de vereniging is om naast je studie lid van te worden en dat doen we door er met z’n allen ŵĞĞďĞnjŝŐƚĞnjŝũŶ͘ĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌǁĂƐĚĞKtĞĞ een groot succes en met de stappen die de W/< ŵŽŵĞŶƚĞĞů ĂĂŶ ŚĞƚ njĞƩĞŶ ŝƐ͕ ŚĞď ŝŬ Ğƌ veel vertrouwen in dat we dat succes kunnen doorbouwen naar dit jaar. Houd de data dus vrij in je agenda en schroom niet om de PEiK te vragen of ze hulp kunnen gebruiken.

“Iedere dag vroeg opstaan.” Blauw is beter! Met hemelschblauwe groet, - Rick Driessen Ś͘ƚ͘sŽŽƌnjŝƩĞƌĚĞƌ͘^͘Z͘WƌŽƚĞƵƐͲƌĞƚĞƐ

JO: ik heb nog nooit stress gehad, maar vandaag dacht ik even, pfft dat is wel veel werk!


Secretaris De post die binnenkomt gaat eigenlijk alleen maar door de handen van de secretaris en ĚŽŽƌĂŶĚĞƌĞďĞƐƚƵƵƌƐŐĞŶŽƚĞŶ͘ŶǀŽŽƌǀĞůĞ post is dat maar goed ook, maar er zijn een aantal poststukken die ik met jullie wil delen! De allermooiste post, zijn lid af brieven, ze komen op de meest willekeurige en onverwachte momenten. Oud-leden die ƐĐŚƌŝũǀĞŶ ŽǀĞƌ ŚƵŶ ŵŽŽŝĞ ƟũĚ ŽƉ WƌŽƚĞƵƐ͕ zo schreef AS “Of het nu op de bosbaan, of op een – al dan niet obscure – baan in ŚĞƚ ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ ǁĂƐ͕ ĂůƟũĚ ƐƚŽŶĚ Ğƌ ǁĞů ĞĞŶ Proteër op de kant aan te moedigen.” Nog een citaat dat ik graag met jullie wil delen van MD “Proteus: je stopt er energie in en je krijgt die energie dubbel en dwars terug.” Naast mooie post, ontvangen we ook nog wekelijks post uit Duitsland. Er zijn schijnbaar veel Duitsers die handtekeningen verzamelen, die van Sytske en Chantal lijken hier niet te mogen ontbreken.

Er komt natuurlijk nog veel meer post binnen en de meeste van mijn bestuursgenoten zouden niet zonder deze post kunnen, ǀĂŶ ƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ sŽŽƌnjŝƩĞƌ ǀŽŽƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ tŝůůĞŵͲůĞdžĂŶĚĞƌďĂĂŶ͕ ƚŽƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ ĐŽŵƉĞƟƟĞ ǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ ǀŽŽƌ de CT en voor wedstro wedstrijden aan de t͘  ŝƚ ŝƐ ŶŽŐ ŵĂĂƌ ĞĞŶ ƌĞůĂƟĞĨ ŬůĞŝŶ ĚĞĞů van de post, de meeste post komt binnen voor de Penningmeester. Je raadt het natuurlijk al, facturen! Deze hebben te maken met ǀƌŝũǁĞůĂůůĞĨƵŶĐƟĞƐ͕ĨĂĐƚƵƌĞŶǀĂŶǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ͕ Empacher, de kranenspecialist en nog veel meer. Inmiddels begrijp je al wel dat deze post natuurlijk onmisbaar is. Bootjes zouden niet meer betaald worden, we zouden niet meer op de hoogte zijn van de wedstrijden, het gas, water en licht zouden worden afgesloten, we kunnen niet meer koken, borrelen en op het laatst ook niet meer roeien! Met Hemelschblauwe groet,

“MD: ‘Proteus: je stopt er energie in en je krijgt die energie dubbel en dwars terug’.”

ͲDĂƌƟŶĞǀĂŶEĞĞƌ Ś͘ƚ͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝƐĚĞƌ͘^͘Z͘WƌŽƚĞƵƐͲƌĞƚĞƐ

AD: Ik doe niet alles voor een koekje

[5]


Van ‘t Bestuur CW WƌŽƚĞƵƐͲƌĞƚĞƐ͕ĞĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǁĂĂƌǀĞĞů ŬĂŶĞŶŵĂŐ͘ĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĚŝĞƐƚƌĞĞŌŽŵ beter te worden op gebieden waar gebreken ontstaan en daarnaast ook roeiers aan de ŶĂƟŽŶĂůĞƐĞůĞĐƟĞĂŇĞǀĞƌƚ͘ĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ waar je in je eerste jaar instroomt en de mogelijkheden voor het oprapen liggen, ŵŝƚƐũĞnjĞůĨŝŶŝƟĂƟĞĨƚŽŽŶƚ͘ĞůĨŚĞďŝŬŚŝĞƌ dan ook met veel plezier twee jaar wedstrijd geroeid en een jaar gecoached. Het is mij dan ook een genoegen om een jaar als ǁĞĚƐƚƌŝũĚĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝƐŽŶnjĞǁĞĚƐƚƌŝũĚƐĞĐƟĞƚĞ ondersteunen en innoveren.

“Het is erg gaaf dat we dit jaar zoveel enthousiaste roeiers en coaches hebben...” Met dank aan de inzet en het enthousiasme ǀĂŶ ĂůůĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ ďŝũ ĚĞ ǁĞĚƐƚƌŝũĚƐĞĐƟĞ hebben we nu naast drie eerstejaars achten ook twee eerstejaars viertjes. Ook zijn er drie development vierzonders om in zowel de zware, lichte als dames development klassementen de strijd aan te gaan met de rest van roeiend Nederland. Daarnaast is

[6]

het Presidium ook goed bezig, naast een uitgebreide coachcursus waar alle coaches van ĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚƐĞĐƟĞ͕ŵĂĂƌŽŽŬĐůƵďƐĞĐƟĞ͕ǀĞĞů van hebben geleerd wordt er nog steeds hard gezocht naar profcoaching om wedstrijdroeiers ĞŶĐŽĂĐŚĞƐĞĞŶĞdžƚƌĂnjĞƚũĞŝŶĚĞŐŽĞĚĞƌŝĐŚƟŶŐ te geven. Naast profcoaching worden ook OudLeden weer enthousiast gemaakt om zo nu en ĚĂŶŵĞĞƚĞĮĞƚƐĞŶŵĞƚĐŽĂĐŚĞƐĞŶŚƵŶŬĞŶŶŝƐ en ervaringen met onze coaches te delen. Het is belangrijk dat we dit enthousiasme en ŝŶŝƟĂƟĞĨ ŝŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ĚŽŽƌnjĞƩĞŶ ĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŚŽŐĞƌ ŶŝǀĞĂƵ ƟůůĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĞƌŐ ŐĂĂĨ dat we dit jaar zoveel enthousiaste roeiers en ĐŽĂĐŚĞƐŚĞďďĞŶĚŝĞŽŶƚnjĞƩĞŶĚǀĞĞůƟũĚŝŶĚĞ mooie sport stoppen waar onze vereniging om draait. Laten we zorgen dat deze trend wordt ǀŽŽƌƚŐĞnjĞƚĞŶĚĂƚŚŝĞƌŵĞĞĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚƐĞĐƟĞ verder kan bloeien in de komende jaren. tŝũtŝŶŶĞŶ͊ ͲDĂdžǀĂŶ^ƚƌŝĞŶ Ś͘ƚ͘ŽŵŵŝƐƐĂƌŝƐtĞĚƐƚƌŝũĚƌŽĞŝĞŶĚĞƌ͘^͘Z͘ WƌŽƚĞƵƐͲƌĞƚĞƐ

PB: Tussen Tompoes en Staal zit een meter verschil LvdB: Letterlijk


EJZ 4+ ‘13 Wij, de eerstejaars zware 4 zijn jongens die niet bepaald doorsnee zijn. Uit de uiterste ŚŽĞŬĞŶ ǀĂŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ njŝũŶ ǁŝũ ŐĞŬŽŵĞŶ Žŵ ƚĞ ƌŽĞŝĞŶ ;ĞŶ ƚĞ ƐƚƵĚĞƌĞŶͿ͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŽŶnjĞ ĂŅŽŵƐƚŵĂĂƌŽŽŬŽŶnjĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞĚĞŶnjŝũŶ totaal anders. Maar dat staat niet in de weg voor gezelligheid.

“Met Bart Sluijs als coach moet je ‘iets’ ruimer rekenen.” Op de beuk zijn wij zeer aanwezig. Meestal njŝƩĞŶ ǁĞ ƚĞ ŬŽĸ ĞůĞƵƚĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ďĂƌ ŶĂ ĚĞ training. Elke haal moet natuurlijk in detail ǁŽƌĚĞŶŶĂďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘EĂĂƐƚŬŽĸ ĞnjŝũŶǁŝũnjĞĞƌ fan van de “snelle jetsers“. Als wedstro moet er ook geroeid worden naast het leuten. In Tilburg zijn wij er achter gekomen hoe je een goede training kan draaien. Dit is ons favoriete ritueel: ͲZŝũĚĞŶŝŶĚĞsŽůǀŽϴϱϬŶĂĂƌĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ Ͳ͞dŚĞ>ŝŽŶ^ůĞĞƉƐdŽŶŝŐŚƚ͟ŽƉnjĞƩĞŶ - Tijdens het nummer zo hard heen en weer wiegen op de achterbank, dat de deuren kapot gaan

ͲĂĂƌŶĂĚŽĞŶǁĞŚĞƚnjĞůĨĚĞŵĞƚ,ĂƵƐĂtĂƵƐĂ - Als je aankomt bij je bestemming moet je prominent blijven door te gaan dansen op het dak van je Volvo Als je deze stappen volgt heb je volgens ons een super begin van de training! Als zware bal moet je goed gevoed blijven. Een ideale manier is om een ploeghap te houden. Meestal krijg je niks anders te eten dan pasta, echter is het niet belangrijk wat je eet, maar hoeveel. Met Bart Sluijs als coach moet je “iets” ruimer rekenen.

“Net als bij blije kinderen krijg je bij blije coaches veel terug.” KǀĞƌ ĐŽĂĐŚĞƐ ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͘ ŝĞ ŵŽĞƚ ũĞ ĂůƟũĚ tevreden houden. Het zijn net kleine kinderen. Net als bij blije kleine kinderen krijg je bij blije ĐŽĂĐŚĞƐǀĞĞůƚĞƌƵŐ͘tŝũnjŽƵĚĞŶĚŝƚƐƚƵŬũĞŶŝĞƚ geschreven hebben en niet zo’n vet jaar tot nu toe hebben gehad zonder hen. Ͳ:ϰнϮϬϭϯ

AD: Ik wil graag meedoen met de Paul- en Wittemanprijs! RB: De Paulveenemansprijs?

[7]


L.S. Bij dezen d eel ik u al len mede dat ik het Venster ten behoeve van verandering en vooruitgang heb verlate n. Met veel pl ezier heb i k altijd gewe rkt aan de layout, en ik ben blij da t ik dit in c apabele han den achter kan laten. Ik b en zeer benieu wd wat het Venster de komende jar en zal gaan br engen, want er is nog zo o ntzettend v eel mogelijk. E ĂŠn ding is zeker ... Worst.

Stu naa


e artj a k een s n ee ter! s tuur n e V het s r a a rete E s u rote P 362A . g R e . w D.S amse d r elft e D t t T A Ro 2628

aand: m e d an Quote v k sta I : B n R CF tege er je, er zit in acht n volledig al nog groei i v ieder ge kt! die mar

~

Het kan wee r! SMS naar de Vensterphon e! Voor al uw onnozele qu otes

06 81664124 ~


RINGVAART :ĞŚŽĞŌŐĞĞŶŬĂĂƌƚũĞǀŽŽƌĚĞĚŝĞƌĞŶƚƵŝŶƚĞ kopen om een octopus met wildzwaaiende ĂƌŵĞŶƚĞƐƉŽƩĞŶ͘EƵĚĞůĞŶƚĞŝƐĂĂŶŐĞďƌŽŬĞŶ hoef je slechts met een witbiertje op het ďĂůŬŽŶƚĞnjŝƩĞŶĞŶĞǀĞŶƌƵƐƟŐĂĨǁĂĐŚƚĞŶ͘ Ongetwijfeld zal er op een gegeven moment een Ringvaartacht voorbij stropen waarop je hoofdschuddend verzucht: ‘Die zijn gek, om de Ringvaart te roeien.’ Het is dan ook een vreemde gedachte: jaarclubs van normale studentenverenigingen krijgen plots het idee om te gaan roeien en als ze dan toch al bezig zijn, waarom dan niet meteen honderd kilometer achter elkaar? Met als resultaat een schouwspel dat zeer pijnlijk (maar ook behoorlijk amusant) is om aan te zien. Al snoekend, maaiend met de palen en soms zelfs huilend worstelen ze zich een weg over de Ringvaart om uiteindelijk meer dood ĚĂŶ ůĞǀĞŶĚ ĚĞ ĮŶŝƐŚ ŝŶ ĞůŌ ƚĞ ƉĂƐƐĞƌĞŶ͘ Natuurlijk zijn slechts een klein deel van ĚĞ ZŝŶŐǀĂĂƌƚƉůŽĞŐĞŶ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ƟũĚĞŶƐ ĞĞŶ willekeurige borrel en zijn er genoeg roeiers te vinden die met een andere insteek de lange tocht aangaan. Honderd kilometer

[ 10 ]

roeien voor een goed doel is vanzelfsprekend een nobel streven. Zo zal er dit jaar een acht ǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ZŽƩĞƌĚĂŵƐĞ sƌŽƵǁĞůŝũŬĞ Studenten Vereeniging om aandacht te vragen ǀŽŽƌŬĂŶŬĞƌ͘ĞŶŝŶŝƟĂƟĞĨĚĂƚŝƐŽƉŐĞnjĞƚŶĂĚĂƚ een vriendin van de damesacht vorig jaar overleed aan longkanker. Andere jaren stapte Jorg Santen in een zelfgemaakte boot om geld op te halen voor KiKa en afgelopen jaar roeide Aernout Bakels geld bijeen voor een weeshuis in Bolivia door niet eenmaal, maar tweemaal achter elkaar de Ringvaart af te leggen!

“...als ze dan toch bezig zijn, waarom dan niet meteen honderd kilometer achter elkaar?” Ook vele ervaren roeiers gaan de uitdaging aan en daarbij ontbreekt Proteus-Eretes niet. Elk jaar is er wel een dubbel- en/of boordacht op het water te vinden en viertjes ontbreken ook nimmer. Voor de wat meer die-hards ŝƐ Ğƌ ĂůƟũĚ ŶŽŐ ŚĞƚ ƚǁĞĞƚũĞ ŽĨ ƐŬŝń Ğ ĚŝĞ ĚĂŶ ŽŽŬ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞƌĂĂŬƚ͘ Ŷ ĂůƐ ũĞ je eenmaal aan de Ringvaart waagt, waarom

MM: Hey zaat, kom hier!


ĚĂŶ ŶŝĞƚ ǀĂŬĞƌ͍ sĂŶ ϮϬϬϬ ƚŽƚ ϮϬϭϬ ĚĞĞĚ Proteër Arthur Meijers het trucje van honderd ŬŝůŽŵĞƚĞƌƐ ĂŇĞŐŐĞŶ ŵĂĂƌ ůŝĞĨƐƚ ĞůĨ ŬĞĞƌ͕ ǁĂĂƌǀĂŶŚŝũĞƌƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬƟĞŶŚĞĞŌƵŝƚŐĞƌŽĞŝĚ͘ ĞŶ ƉƌĞƐƚĂƟĞ ĚŝĞ ǀĞůĞŶ ŚĞŵ ŶŝĞƚ ŶĂĚŽĞŶ͊

“...twee gasten, vaak oudclubachters, die in een tweezonder de Ringvaart ICCPCƀGIIGPŒ Een ander jaarlijks terugkerend fenomeen: ĚĞ,ŽƌŬĞďŽĞƌĞŶ͊tĂƚŽŽŝƚǀĞůĞũĂƌĞŶŐĞůĞĚĞŶ als een weddenschap begon met als inzet een fust, is inmiddels al aan zijn achtste ĞĚŝƟĞ ƚŽĞŐĞŬŽŵĞŶ͘ ,Ğƚ ŝĚĞĞ͗ ƚǁĞĞ ŐĂƐƚĞŶ͕ vaak oud-clubachters, die in een tweezonder ĚĞ ZŝŶŐǀĂĂƌƚ ŐĂĂŶ ĂŇĞŐŐĞŶ͘ ŝƚ ĚŽĞŶ njĞ ŶŝĞƚ voor niets, de inzet is het tot stand laten komen van een epische Ringvaartborrel. Dit ŐĞďĞƵƌƚ ĚŽŽƌ ŵŝĚĚĞů ǀĂŶ ĚŽŶĂƟĞƐ ǀĂŶƵŝƚ de vele, verschillende groeperingen die Proteus rijk is en welke zorgvuldig worden ďŝũŐĞŚŽƵĚĞŶŽƉǀĂĂŬƵŶŝĞŬĞĚŽŶĂƟĞŽďũĞĐƚĞŶ͘

ZĞƐƚ Ğƌ ŶƵ ĂůůĞĞŶ ŶŽŐ ĚĞ ǀƌĂĂŐ͗ ǁĂƚ ĚƌŝũŌ Ăů deze mensen om de Ringvaart te gaan roeien? De vele verhalen over hoe zwaar het is en de daarbij horende foto’s van handen vol blaren spreken boekdelen. Het onbekende wat er te wachten staat als je aan de lange tocht begint ŝƐ ĚĞĞůƐ ďĞĂŶŐƐƟŐĞŶĚ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĂǀŽŶƚƵƵƌůŝũŬ͘ Het is een uitdaging om niet alleen de Ringvaart te winnen, maar ook om jezelf te overwinnen, barrières te breken, grenzen te overschrijden gedurende één hele lange dag. Opdat je uiteindelijk de laatste kilometers ŝŶŐĂĂƚĞŶũĞĞĞŶǁĞŐƚĞƌƵŐŶĂĂƌĞůŌďĞŐĞĞŌ͘ Dan steekt er een gevoel van geluk en onoverwinnelijkheid op bij het passeren van de ĮŶŝƐŚ͘dƌŝŽŵĨĂŶƚĞůŝũŬŐĂĂŶĚĞǀƵŝƐƚũĞƐŝŶĚĞůƵĐŚƚ ĞŶďůŝũŵĞƚũŽƵǁƉƌĞƐƚĂƟĞǀĂŶǁĞƌĞůĚĨŽƌŵĂĂƚ kijk je met een brede grijns om je heen naar alle omstanders. En terwijl jij je tranen bedwingt van geluk kijken alle omstanders naar jou, waarop ze hoofdschuddend verzuchten: ‘Die was gek, om de Ringvaart te roeien.’ - Ron Bentvelsen Foto rechts: Laga

BK: Ja, piemels zijn gewoon best een gevoelig punt

[ 11 ]


ORAS Update Eva sĞĞůůĞĚĞŶǀĂŶŽŶnjĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐnjŝũŶĂĐƟĞĨďŝũ ƉƌĂĐŚƟŐĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ͕ŽŵŬĞĞƌŽƉŬĞĞƌŵŽŽŝĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽƉƚĞnjĞƩĞŶ͕ǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶƚĞŽƌͲ ganiseren of mooie biertjes te tappen. Maar ŽŽŬďƵŝƚĞŶWƌŽƚĞƵƐnjŝƩĞŶŽŶnjĞůĞĚĞŶŶŝĞƚƐƟů͘ ĂĂƌŽŵŝŶĚŝƚĂƌƟŬĞůĞĞŶƵƉĚĂƚĞǀĂŶǀĂ͕ ĚŝĞĚŝƚũĂĂƌĚĞĞůŌƐĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶǀĞƌƚĞŐĞŶͲ ǁŽŽƌĚŝŐƚŝŶĚĞ^ƚƵĚĞŶƚĞŶƌĂĂĚǀŽŽƌĚĞĨƌĂĐƟĞ KZ^͘,ĞƚŝƐĂůǁĞĞƌĞĞŶũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶĚĂƚ ŚĂĂƌĐĂŵƉĂŐŶĞƟũĚǀĂŶKZ^ǀĂŶƐƚĂƌƚŐŝŶŐ͘ /ŶŵŝĚĚĞůƐŝƐǀĂĂůƌƵŝŵĚƌŝĞŬǁĂƌƚũĂĂƌƉĞŶͲ ŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌǀĂŶĚĞĨƌĂĐƟĞ͘DĂĂƌǁĂƚŚŽƵĚƚ dat nou allemaal in? ǀĂ͗ ͚Ğ ĨƌĂĐƟĞ ǀĂŶ KZ^ ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ϲ ƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ ĚŝĞ ŐĞnjĂŵĞŶůŝũŬ ŵĞƚ ĚĞ ĨƌĂĐͲ ƟĞ >ŝũƐƚ ğƚĂ ĚĞ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐƚ ŝŶ ĚĞ ^ƚƵĚĞŶƚĞŶƌĂĂĚ ǀĂŶ ĞůŌ͘ KZ^ ŵĂĂŬƚ njŝĐŚ ŚĂƌĚ ǀŽŽƌ ŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚĞ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ĚŝĞ meer willen dan alleen studeren. Er wordt gekeken naar drie pijlers, namelijk onderwijs, faciliteiten en de mogelijkheid tot ontplooiing. /ĞĚĞƌĞĞŶŝŶĚĞĨƌĂĐƟĞŚĞĞŌĞĞŶĞŝŐĞŶĨƵŶĐƟĞ͕ maar het meest bepalend voor je takenpakket is eigenlijk je portefeuille. Zo heb ik zelf de portefeuille onderwijs en houd ik me bijvoorbeeld bezig met het BSA, studiebegeleiding en ƐĞůĞĐƟĞ͘EĂĂƐƚŵŝũŶƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞďĞŶŝŬƐĂŵĞŶ met Anna verantwoordelijk om de campagne voor ORAS dit jaar tot een succes te maken; ǁĞŐĂĂŶǀŽŽƌĚĞϳnjĞƚĞůƐ͊͛

[ 12 ]

sŽůŐĞŶĚũĂĂƌǁĞĞƌWƌŽƚĞƵƐŝŶKZ^͍tŝĞǁĞĞƚ͕ want dit jaar zit Jet in de campagne commissie! Jet: ‘Het komt allemaal steeds dichter bij; over een paar weken zijn alweer de Studentenraad ǀĞƌŬŝĞnjŝŶŐĞŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚũĂĂƌ͊tĞnjŝũŶĚĞĂĨͲ ŐĞůŽƉĞŶ ƟũĚ ĂůǁĞĞƌ ĚƌƵŬ ďĞnjŝŐ ŵĞƚ ĚĞ ǀŽŽƌͲ bereiding van de campagne. Zo hebben we de afgelopen weken alle ins en outs van ORAS geleerd. Verder zijn er nog heel veel andere leuke voorbereidingen: foto’s maken voor de campagne, mijn mede campagne commissiegenootjes leren kennen, en zo kan ik nog wel ĞǀĞŶ ĚŽŽƌŐĂĂŶ͘ tĞ njŝũŶ ŵĞƚ nj͛Ŷ njĞǀĞŶĞŶ͕ ĞŶ doen dus ook hard ons best om genoeg stemmen te krijgen om zoveel zetels binnen te sleƉĞŶ͘/ŬƐƚĂnjĞůĨŽƉƉůĞŬϳ͕ĚƵƐĚĂƚŝƐǁĞůƐƉĂŶͲ nend! Ik heb heel erg veel zin in de campagne, om samen zoveel mogelijk studenten te vertellen waar ORAS voor staat, en waarvoor ze zich inzet. Ik hoop dat zoveel mogelijk studenten naar de digitale stembus gaan, om hun stem uit te ďƌĞŶŐĞŶŽƉĞĞŶǀĂŶĚĞƚǁĞĞƉĂƌƟũĞŶ͘,ĞƚnjŝũŶ ƚĞŶƐůŽƩĞĚĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶĚŝĞǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĚ worden! Dus, jullie weet wat jullie te doen ƐƚĂĂƚŽƉϮϮΘϮϯŵĞŝ͊

Redactie: “Dit Venster is nog mooier Dan alle voorgange vensters ooit waren!”


Bereikte punten van ORAS Onderwijs ϭ͘ Zomerherkansingen tellen mee voor BSa en Harde Knip Ϯ͘ KƉĞŶďĂƌĞǀĂŬĞǀĂůƵĂƟĞƐ ϯ͘ tŝƐŬƵŶĚĞĞŶDĞĐŚĂŶŝĐĂůŽŬĞƚ ϰ͘ Extra herkansingen Harde Knip door Studentenraad Faciliteiten 5. ĐĐŽƵŶƚŐĞďŽŶĚĞŶƐŽŌǁĂƌĞ ϲ͘ ϲϬƉƌŽĐĞŶƚŵĠĠƌĐŽůůĞŐĞƐŽƉ Collegerama ϳ͘ De UB elke dag én langer open “Blauw is beter!” 8. Vrije werkplekken vinden door ǁĂƐ͘ƚƵĚĞůŌ͘Ŷů Ontplooiing ϵ͘ Behoud RAS-maanden komend jaar ϭϬ͘ D-dream minors ϭϭ͘ Z^ͲĐĞƌƟĮĐĂĂƚďŝũũĞĚŝƉůŽŵĂ ϭϮ͘ Collegegeldvrij besturen

Vensterredactie: “SMS naar de Vensterphone: 06 48716936 “

[ 13 ]


De items op de masterpagina zijn vergrendeld Ontgrendelen ƌƵŬŽƉ΀Đƚƌů΁н΀ƐŚŝŌ΁ĞŶŬůŝŬŽƉŚĞƚŝƚĞŵĚĂƚũĞ ŽŶƚŐƌĞŶĚĞůĞŶǁŝůƚ͘ Lay-out ĞŝŶůĞŝĚŝŶŐŝƐĐƵƌƐŝĞĨ͕ĚĞŬŽƉũĞƐĚŝŬŐĞĚƌƵŬƚ ĞŶĚĞƋƵŽƚĞƐnjŝũŶŝŶWĂƌĂŐƌĂƉŚƐƚLJůĞƐƚƵŬŬĞŶƋƵŽƚĞ͘ ĞsĞŶƐƚĞƌƉŚŽŶĞƋƵŽƚĞƐĞŶƉĂŐŝŶĂŶƵŵŵĞƌƐ njŝũŶŝŶƉĂƌĂŐƌĂƉŚƐƚLJůĞǀĞŶƐƚĞƌƉŚŽŶĞƋƵŽƚĞ


“Blauw is beter!”


Turbineweg 20 2627 BP Delft 015 256 19 19 verkoop@sieca.nl www.sieca.nl

Sieca Repro is jouw leverancier voor het printen van posters, flyers, proefschriften en afstudeerrapporten, ook in kleine oplagen. Met een professionele afwerking maken we het helemaal af!

SPECIALE STUDENTEN TARIEVEN MET KORTINGEN TOT 45%! GEPRINT ALSOF HET GEDRUKT IS SNELLE LEVERTIJDEN A0 Fullcolor posters al voor € 10,– Mail voor jouw speciale prijs naar verkoop@sieca.nl of bel voor een deskundig advies voor het aanleveren van je bestanden.

DIGITALE PRINTSERVICE & REPRODUCTIE PLOTTEN t DRUKKEN t PRINTEN t POSTERS t MAILINGEN t COUVERTEREN t KOPIËREN t GRAFISCHE AFWERKING


BORRELEN @ deSJEES Bij Grand Café de Sjees is gezelligheid gegarandeerd! Met vriendelijk ƉĞƌƐŽŶĞĞůĞŶĞĞŶƐĨĞĞƌǀŽůůĞůŽĐĂƟĞŝƐĚŝƚĚĞŝĚĞĂůĞƉůĂĂƚƐŽŵŚĞĞƌůŝũŬƚĞ genieten van een overheerlijke lunch, een uitgebreid diner of een superŐĞnjĞůůŝŐĞ;ĂĨƐƚƵĚĞĞƌͿďŽƌƌĞů͊sŽŽƌŐƌŽĞƉĞŶŚĞďďĞŶǁŝũůĞƵŬĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞŶ͊ Kijk daarvoor op onze website of download onze speciale WEBAPP!

markt 5 DELFT 015-214 47 47

www.desjees.nl webapp.to/desjees


PEIL W^/͛ϭϯƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌƚƵĚĞWŝ>ϮϬϭϯ͖ Wŝ>'ŝ>͕͛sKϰ͕ϱ͕ϮΎϰ͕ϱсϵ͕ηzKWKΘKŶĐĞzŽƵ'ŽWŝ>͕tĞƐƐĞů van der Deijl. ϭϭ ĞŶ ϭϮ ŵĞŝ ŝƐ ŚĞƚ ǁĞĞƌ njŽ ǀĞƌ͊ ,Ğƚ ŵŽŽŝƐƚĞ ǁĞĞŬĞŶĚ ǀĂŶ ĐŽŵƉĞƟƟĞƌŽĞŝĞŶĚEĞĚĞƌůĂŶĚnjĂůĞƌǁĞĚĞƌŽŵǀŽŽƌnjŽƌŐĞŶĚĂƚĞĞŶ ŵĂƐƐĂůĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚŵĞŶƐĞŶŶĂĂƌĞůŌƚŽĞŬŽŵƚŽŵϰ͕ϱŬŝůŽŵĞƚĞƌ aan spiegelglad GEiL schiewater te trotseren. Na vorig jaar een ŶŝĞƵǁƌĞĐŽƌĚƚĞŚĞďďĞŶŐĞnjĞƚŵĞƚϰϱϬнŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉĚĞWŝ> ĞŶŵĞĞƌĚĂŶϴϬŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉĚĞWŝ<ŚĞĞŌĚĞW^/ďĞƐůŽƚĞŶĚĂƚ we ´the limit´ toch echt wel hebben bereikt. Betekent dit dat er een inschrijvingenstop komt met de PEiL? Nee, want we verhogen ĚĞůŝŵŝĞƚnjŽĂůƐĞĞŶŐŽĞĚĞĞůŌĞŶĂĂƌĚĂƚŬĂŶ͘ĞŶƉůĂŶĚĂƚĂůĞĞŶ aantal jaar op tafel ligt maar waarvoor tot nu toe nog niet echt de noodzaak was - namelijk de PEiL verspreiden over twee dagen in plaats van alleen de gebruikelijke zondag - zal ten uitvoer worden ŐĞďƌĂĐŚƚ͘tĂƚŚŽƵĚƚĚŝƚƉƌĞĐŝĞƐŝŶ͍ŽǁĞůŽƉnjĂƚĞƌĚĂŐĂůƐnjŽŶĚĂŐ njĂůĚĞ'ŝ>ĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚǀĂŶϰ͕ϱŬŝůŽŵĞƚĞƌǁŽƌĚĞŶŐĞƌŽĞŝĚ͘sĞƌĚĞƌ zal op zaterdagavond de PEiK verroeid worden met direct hier op aansluitend het awesome PEiL-feest. Met deze verandering willen we binnen een aantal jaar bijna een dubbele capaciteit aankunnen, dit betekent meer gezelligheid op de kant, op het water en wellicht ĞůŬũĂĂƌĞĞŶWŝ>ͲĨĞĞƐƚŽƉĞdžƚĞƌŶĞůŽĐĂƟĞnjŽĂůƐŚĞƚĨĞƐƟǀĂůǀŽƌŝŐũĂĂƌ͊

“Zowel op zaterdag als op zondag zal de GEiLe hoeveelheid van 4,5 kilometer worden geroeid.” Maar zo ver is het (helaasch) nog niet dit jaar. En daarom richten ǁĞŽŶƐǀŽŽƌůŽƉŝŐŶŽŐŽƉĚĞWŝ>ϮϬϭϯ͘hŝƚĞƌĂĂƌĚŚĞĞŌĚĞW^/ŽŽŬ dit jaar weer de hulp nodig van de trotse leden van Proteus-Eretes nodig, want zonder medewerkers is er geen PEiL en PEiK! Het feit dat jullie als medewerkers zo belangrijk zijn voor de PEiL is wel iets ǁĂĂƌ ũĞ ƚƌŽƚƐ ŽƉ ŵĂŐ njŝũŶ͘ tŝũ ĂůƐ W^/ njƵůůĞŶ Ğƌ ĚĂŶ ŽŽŬ ĂůůĞƐ ĂĂŶ ĚŽĞŶŽŵĚŝƚũĂĂƌŽŶnjĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐŝŶŚĞƚnjŽŶŶĞƚũĞƚĞnjĞƩĞŶ͘Ğ ŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐůƵŶĐŚĞƐ njƵůůĞŶ ǁĞĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ƉĂƌƟũ njŝũŶ en er wordt gekeken naar mogelijkheden om de trots van ProteusEretes uit te stralen via de medewerkers. Aan de andere kant vragen we ook aan jullie om te laten zien dat jullie trots zijn op de vereniging. Veel mensen doen het gelukkig al maar we vragen iedereen hierbij ŽŵĞĞŶWƌŽƚĞƵƐͲƌĞƚĞƐƐŚŝƌƚĂĂŶƚĞĚŽĞŶƟũĚĞŶƐŚĞƚWŝ>ͲǁĞĞŬĞŶĚ͘ Hier wordt het evenement namelijk alleen maar mooier van! dŽƚϭϭĞŶϭϮŵĞŝ͊ ͲEĂŵĞŶƐĚĞŐĞŚĞůĞW^/͛ϭϯ͖ďŝũnjŝũŶŝƐŵĞĞŵĂŬĞŶ͊


KLETSENDE POESJES ͞ĞƌƐƚǁĂƐŝŬĂůůĞĞŶnjŽŶĚĞƌnjŝĞů͕njŽŶĚĞƌƉůŽĞŐ͘͟ ŽŵŽĞƚŝĞĚĞƌƉŽĞƐũĞnjŝĐŚĞĞŶƐŐĞǀŽĞůĚ ŚĞďďĞŶ͘EĂĚĞĞĞƌƐƚĞŬĞĞƌŝŶĞĞŶƚďĞŐŝŶƚ het bloed namelijk anders door je lichaam te stromen, meer en meer naar je benen. Het hart van een roeier ligt namelijk veel lager dan dat van een normaal persoon. De IRT, ĚĞ^'͕ĚĞƐĞůĞĐƟĞ͕ŚĞƚnjŝũŶĂůůĞŵĂĂůƚƌĞĚĞŶ ƌŝĐŚƟŶŐŚĞƚƵůƟĞŵĞƉŽĚŝƵŵ͘

“Met zijn allen voor Proteus, want daar ben ik ůŝĚ͘͟tĞƌŽĞŝĞŶŶƵŵĞƚnjŝũŶĂůůĞŶ͕ǁĞƚƌĞŬŬĞŶ aan onze palen en staan op onze benen. sŽŽƌ ŽŶƐ ĂůůĞŶ ŚĞĞŌ Ăů ĞĞŶŵĂĂů ŚĞƚ sĞŶƐƚĞƌ ŐĞŬůŽŶŬĞŶ ĞŶ ǁĞ ǀĞƌůĂŶŐĞŶ ŶĂĂƌ ŵĞĞƌ͘ tĞ willen dat de hele vereniging de kelen kapot schreeuwt voor ons genot. Voor onze ploeg, ĚŝĞ ĚĞ ƚ ĂůƐ ĞĞƌƐƚĞ ŽǀĞƌ ĚĞ ĮŶŝƐŚ ŚĞĞŌ getrokken.

“Met de wil om te roeien op slag op boeg.” Je hoort namelijk verhalen, verhalen van die ƵůƟĞŵĞ ƐůĂŐŵĂŶ ŽĨ ʹǀƌŽƵǁ͘ ŶĚĞƌĞŶ ŚŽƌĞŶ ůŝĞǀĞƌ ŚĞƚ ƵůƟĞŵĞ ďůĂĂƚǀĞƌŚĂĂů ǀĂŶ ĚĞ ŬŽƵ ƚƌŽƚƐĞƌĞŶĚĞ ďŽĞŐ͘ /ĞĚĞƌ ƉŽĞƐũĞ ŚĞĞŌ njŝũŶ ǀŽŽƌŬĞƵƌĞŶ͘:ĞǀŽŽƌŬĞƵƌnjĂůŝŶĞĞŶϰĞĐŚƚĞƌ bepalen of je zult vechten voor de boeg- of slagplaats.

“Laaaa lalalala lalalalala, lalala lalala lalalalala!” Laten we de schone roeiers van het compoleven namelijk niet vergeten. Na een ferme strijd, strompel je voldaan naar de bar. Hijs je jezelf op je trillende benen en bestel je het ŐŽƵĚĞŶ ƉůĞnjŝĞƌƚũĞ͘ĂŶ͕ŶĂĞĞŶůĂŶŐĞƟũĚ͕ĂůƐ die wedstrijdploegen van het water zijn en jij je ploeggenoten niet meer van de stoelen kunt onderscheiden, klinkt opnieuw het Venster. Je schraapt je keel en schreeuwt, schreeuwt harder dan je dacht te kunnen.

“Met je paal door het water, in het gelikt.” Uiteindelijk is dit namelijk het enige doel ŝŶ ĚĞ ƚ͘ ŝƚ ũĞ ŵĞƚ njŝũŶ ĂůůĞŶ ŐĞůŝũŬ ƟũĚĞŶƐ de derde stop, inpik en haal, dan ligt je boot recht en zet je haar lekker weg. Natuurlijk gaat dit niet zo zwart-wit als ieder poesje gedacht njĂů ŚĞďďĞŶ͘ ZĞĐŚƚ njŝƩĞŶ ĞŶ ƚƌĞŬŬĞŶ Ƶŝƚ ĂůůĞ macht. Het enige wat je de coach anders zal horen roepen: “Meer benen!” En meer benen zal je uiteindelijk geven. Je wilt je coach en de mensen langs de kant die roepen voor de vereniging trots maken.

[ 20 ]

“De luisjes, de kwakjes, de bokjes enzo, maar het mooiste aan Proteus zijn de Poesjes, Bravo!” Met dit verhaal zal iedereen zich ŬƵŶŶĞŶŝĚĞŶƟĮĐĞƌĞŶ͘ŝƚŐƵŶŝŬŝĞĚĞƌĞĞŶǀĂŶ harte. Laten we echter wel wezen, wat gaat er nu boven de Poesjes? Ͳ,ĞŶŬWŽƌƐ

IB: GS je moeder is incapabel


AXIE Is het mogelijk om de borrelavonden op WƌŽƚĞƵƐŶŽŐůĞƵŬĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͍EĂƚƵƵƌůŝũŬ͊ Om hiervoor te zorgen zijn wij er, de leukste ĐŽŵŵŝƐƐŝĞǀĂŶϮϬϭϯ͘ŝƚũĂĂƌďĞƐƚĂĂƚĚĞdžŝĞ weer uit de leukste poesjes, aangevuld met twee luisjes om voor de hele vereniging het beste onder de zon te zijn. Roeien is leuk, ŵĂĂƌŽŶnjĞĂdžƟǀŝƚĞŝƚĞŶnjŝũŶĚĞĞĐŚƚĞƌĞĚĞŶ waarom je zo vaak op de barzolder te vinden bent!

“... Axie Beer Games, een geslaagde avond waaraan iedere compo terugdenkt.” Dat we de leukste commissie van heel Proteus zijn hebben we al bewezen met onze Axie Beer Games, een geslaagde avond waaraan iedere compo terugdenkt. Een avond met de leukste bierspelletjes waarin verschillende ploegjes zich tegen elkaar probeerden te bewijzen. Maar we zijn er niet alleen voor het bier, ook yoga behoort ondertussen tot onze specialiteiten. Met de yogaworkshop eind maart hebben we met een leuke groep leden een avond lang onze innerlijke rust proberen te vinden. Naast de vele lachbuien is dit zeker gelukt!

Op het moment van schrijven zijn we druk bezig met de zusjesdag, een begrip bij de oudere leden. Tijdens deze zusjesdag zal De Beuk gevuld zijn met leuke zusjes (en ďƌŽĞƌƚũĞƐͿĚŝĞŽŽŬƟũĚĞŶƐĚĞďŽƌƌĞůĂĂŶǁĞnjŝŐ zijn. Het moment dus om een zusje te regelen! Dat we kunnen feesten is ook een feit, het PEiL-feest zal het feest zijn waarover iedereen praat nadat wij het georganiseerd hebben. 'ĞŚĞĞů ŝŶ ĚĞ ƐƟũů ǀĂŶ dŚĞ DĂƚƌŝdž njĂů ĚĞ barzolder worden omgetoverd tot het paradijs van de groene lasers en digitale techniek. De diverse dj’s zullen ervoor zorgen dat het feest tot in de vroege uurtjes een succes zal worden, want na een goed feest roei je des te ďĞƚĞƌŝŶĐŽŵƉŽƐƟũů͊

“Dat we kunnen feesten is een feit.” En dit is nog maar het begin, als de zon straks begint te schijnen zal heel de vereniging weten dat wij het beste onder de zon zijn! ͲdžŝĞϮϬϭϯ

SMS naar de nieuwe Vensterphone: 06 - 81 66 41 24

[ 21 ]


VENSTER TESTPANEL Ontbijtjes 12 cm e g i r e p p kna baguette! lange

ůƐsĞŶƐƚĞƌƌĞĚĂĐƟĞnjĞƩĞŶǁŝũŽŶƐƵŝƚĞƌƐƚ ŚĂƌĚŝŶŽŵnjŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŶƵƫ ŐĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ te verstrekken aan onze lezers. Daarom onderzoeken wij vanaf heden voor elk nieuw Venster een bepaald product. Koekjes, ƐŚĂŵƉŽŽŽĨƐƚƌĂĐŝĂƚĞůůĂͲŝũƐ͖ŚĞƚŬĂŶĂůůĞŵĂĂů͊ Maar dit Venster hebben wij voor jullie onderzocht: ontbijtjes! KŶƚďŝũƚ Voordat we verder ingaan op dit hele testĂƐƉĞĐƚ͕ ĞĞƌƐƚ ĞǀĞŶ ŬŽƌƚ ǁĂƚ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ ŽŶƚďŝũƚ͘ tĂĂƌ ŬŽŵƚ ĚĂƚ ŶŽƵ ĞŝŐĞŶůŝũŬ vandaan, ‘ontbijten’. Het woord ontbijt bestaat oorspronkelijk uit twee delen. Het Middelnederlandse ‘ont’ betekent ‘voorafgaand aan’, zoals ontwaken ‘wakker worden’ betekent. Het woord ‘bijt’ is ĂĨŐĞůĞŝĚǀĂŶďŝũƚĞŶŽŌĞǁĞůĞƚĞŶ͘ĂƚďĞƚĞŬĞŶƚ dat het ontbijt gezien wordt als ‘het beginnen aan eten’. ‘Ontbijt’ is dus gewoon een ander ǁŽŽƌĚǀŽŽƌĚĞĞĞƌƐƚĞŵĂĂůƟũĚǀĂŶĚĞĚĂŐ͘,Ğƚ woord ontbijt werd voor het eerst opgetekend ŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŚĞůŌ ǀĂŶ ĚĞ ϭϯĞ ĞĞƵǁ͘  WĂƐ ǀĂŶĂĨ ĚĞ ϭϵĞ ĞĞƵǁ ŝƐ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬ Žŵ ŝŶ Nederland met brood te ontbijten. Daarvoor at men pap of pannekoeken.

“Wij zijn een onafhankelijk samengesteld tespanel.” ^ƉĞůƌĞŐĞůƐ tŝũ ŚĞďďĞŶ ĞĞŶ ǁĞĞŬ ůĂŶŐ ŵĞƚ ĚĞ ƌĞĚĂĐƟĞ verschillende ontbijtjes getest: HEMA. IKEA, Bakker- Bart en een heus PE -ontbijt. Stuk voor stuk hebben wij zo een aantal punten getest bij elk ontbijt. Uiteindelijk hebben we met de formule van dhr. ir B. Rekvest een eindoordeel kunnen vellen.

Locatie

Prijs

Hema

1€

Ikea

1€

Proteus

1,50 €

BakkerBart

2,50 €

Ύ>ĞŝĚƚƚŽƚŐƌŽƚĞƌĞƵŝƚŐĂǀĞŶϭͿǁĞůnjĞůĨĂ

Duurder, maar mét verse jus:)

Heb jij een leuk idee voor wat het testpanel de volgende keer moet testen? Laat het ons weten via de VENSTERPHONE!

[ 22 ]

JV: JM, kan je ‘m even inpluggen?


Berekend volgens de formule van dhr. ir. B. Rekvest: “Maa smak r liefst en th 5 ee!”

Goede trainingsbasis Hoeveelheid

Niet duidelijk wat er ijt allemaal bij het ontb hoort

Smaak Presenta- Service Hygiëne TOtie TAAL

+-

+

+*

+

++

5.00

+-

+-

+-*

+

+

0.800

++

+

+-

++1

+

7.50

++

++

++

++

+

16.2

ĂĨǁĂƐƐĞŶ͘

QHſG ! M  G V M T G R G jkheid i l e OÃVQPiD g o m l u thee b jv Het algemene oordeel is geveld. Overduidelijk is Bakker-Bart de winnaar. Hier moet bijgezegd worden dat de prijs ook aanzieŶĞůŝũŬŚŽŐĞƌŝƐ͘tĞůŬŽŵƚĚŝƚŽŶƚďŝũƚŽŽŬŚĞƚ beste naar voren wanneer we kijken naar service, je broodje wordt zelfs be-jam-t met een smeuige jam. Volgend VENSTER een nieuwe test!

SM: Heb je al wel eens geprobeerd in welke gaatjes je je vinger allemaal kan stoppen?

[ 23 ]


H.HURKS We all know who he is... ^ŽŵĞƐĂLJŚĞǁĞůĚĞĚƚŚĞďŽĂƚŚŽƵƐĞ͘͘͘ ^ŽŵĞƐĂLJŚĞƐĐƵůůƐŝŶĂŶĞŝŐŚƚ͘ůŽŶĞ͘͘͘ ^ŽŵĞƐĂLJŚĞĞĂƚƐŶƵƚƐĂŶĚďŽůƚƐĨŽƌ breakfast... ^ŽŵĞƐĂLJŚĞĨŽƌĐĞƐƚŚĞǁĂƚĞƌƚŽƉƵƐŚŚŝŵ ĨŽƌǁĂƌĚďLJůŽŽŬŝŶŐĂƚŝƚ͘͘͘ All we know is he’s called H. Hurks! tĞůůŝĐŚƚ ŝƐ Žŵ ƚĞ ďĞŐŝŶŶĞŶ ĞĞŶ ŬůĞŝŶĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ ǁĞů ŽƉ njŝũŶ ƉůĂĂƚƐ͘ tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ heb je de oude tweezonder met mijn naam wel eens zien liggen in de loods. Misschien ŚĞĞŌ ŝĞŵĂŶĚ ǀĂŶ ĚĞ DĂƚĐŝĞ Ğƌ njĞůĨƐ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ ǀĞƌŚĂĂů ŽǀĞƌ ǀĞƌƚĞůĚ ƟũĚĞŶƐ ĚĞ DĂƚĐŝĞͲŝŶƐƚƌƵĐƟĞ ǀĂŶ ĚĞ /Zd͘ DĂĂƌ ǀŽŽƌ iedereen die mij niet kent: Hurks is de naam, H. Hurks. Vrienden noemen me Held, en ik beschouw veel mensen als vriend. Mensen noemen me eervol ‘Lasser der Loods’, maar het gaat er niet om wat ik heb gedaan voor de D.S.R. Het gaat erom wat jij voor de D.S.R. kunt doen.

“Al enige tijd ben ik op Facebook actief en dat er nuttige informatie over onze mooie vloot uit mijn digitale pen vloeit.”

[ 24 ]

ů ĞŶŝŐĞ ƟũĚ ďĞŶ ŝŬ ŽƉ &ĂĐĞŬ ĂĐƟĞĨ͕ ĞŶ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ŚĞĞŌ ŝŶ ĚĞ WƌŽƚĞƵƐͲƌĞƚĞƐĨĂĐĞŬ ŬƵŶŶĞŶnjŝĞŶĚĂƚĞƌůĞƵŬĞĞŶŶƵƫ ŐĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ over onze mooie vloot uit mijn digitale pen vloeit. Via deze papieren weg wil ik graag wat uitgebreider ingaan op de mooie vloot die Proteus-Eretes rijk is. Een vloot om trots op te njŝũŶ͘ŶĚĂƚďĞƚĞŬĞŶƚĞĞŶǀůŽŽƚŽŵǀŽŽƌnjŝĐŚƟŐ mee om te gaan. Niet door laf te roeien, maar wel door goed voor je eigen boot te zorgen. Kŵ ĚŝĞ ƌĞĚĞŶĞŶ ŐĞůĚĞŶ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƌĞŐĞůƐ ǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞŝŶĞĞŶWƌŽƚĞƵƐƚǀĂĂƌƚ͕ njŽĂůƐ͗ ͲKƉĞŶŶĂŚĞƚƌŽĞŝĞŶũĞůƵĐŚƚĚŽƉƉĞŶ ͲŽĞĞĞŶƐŽŬŽŵũĞďŝĚŽŶ Ͳ^ƚĞůũĞƐĐŚŽĞŶĞŶŶŝĞƚƚĞůĂĂŐĂĨ DĂĂƌ ǁĂĂƌŽŵ ĞŝŐĞŶůŝũŬ͍ ĞŶ ƚ ŚĞĞŌ luchtkasten in het puntje en kontje om te blijven drijven. Nieuwe boten moeten volgens de regels ook onder de roeiplekken een afsluitbare luchtkast hebben. Ondanks de luchtdoppen kan er water in de luchtkasten terechtkomen, en als dat er niet uitkan zorgt Ěŝƚ ǀŽŽƌ ƐĐŚĂĚĞ͕ ƐĐŚŝŵŵĞů ĞŶ ƌŽƩĞ ƉůĞŬŬĞŶ͘ ĂĂƌŽŵ ŵŽĞƚ ŶĂ ĞĞŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĂůƟũĚ ũĞ luchtdop open. Als dit niet kan (omdat je dat nooit doet) moet je dat even aan de Matcie

SMS naar de nieuwe Vensterphone: 06 - 81 66 41 24


laten weten, dan zorgen zij dat dat opgelost wordt. Als je een luchtdop kwijt bent heb ik hem waarschijnlijk op een nachtelijke ronde meegenomen omdat hij dicht zat. Niet om ŬŝŶĚĞƌĂĐŚƟŐ ƚĞ ĚŽĞŶ͕ ŵĂĂƌ Žŵ ƐĐŚĂĚĞ ƚĞ voorkomen.

“Als je een luchtdop kwijt bent heb ik hem waarschijnlijk op een nachtelijke ronde meegenomen omdat hij dicht zat.”

Ğ ŚŽŽŐƚĞ ǀĂŶ ũĞ ƐĐŚŽĞŶĞŶ ŚĞĞŌ ĂůůĞƌůĞŝ belangrijke invloeden op je roeien, maar voor de Matcie telt er maar één: schade voorkomen. In vrijwel elke boot zijn op één of ŵĞĞƌƉůĞŬŬĞŶǁĞůƐĐŚĂĚĞƐŽĨƌĞƉĂƌĂƟĞƐƚĞnjŝĞŶ onder het voetenboord. Als je je schoenen te laag afstelt en met je hakken de huid van de boot raakt, ontstaat daar een zwakke plek in ŚĞƚ ŬĞǀůĂƌ͘ ,Ğƚ ƌĞƉĂƌĞƌĞŶ ĚĂĂƌǀĂŶ ŬŽƐƚ ƟũĚ͕ is niet bijzonder leuk en het is vooral heel gemakkelijk te voorkomen! Kijk dus als je je boot afstelt ook even of je schoenen niet te ůĂĂŐnjŝƩĞŶ͘ Liefs,

EĂƩĞ ƐŽŬŬĞŶ njŝũŶ ǀĞƌǀĞůĞŶĚ͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ Žŵ aan je voeten te hebben, maar ook om in je ƐƉŽƌƩĂƐ ƚĞ ƐƚŽƉƉĞŶ͕ ǁĂĂƌ njĞ ŐĂĂŶ ƐƟŶŬĞŶ als je ze er niet uithaalt. Maar een sok om je bidon zorgt dat je de lak aan de binnenkant van de boot niet beschadigt, en bovendien is ŚĞƚĞĞŶŚĂŶĚŝŐĞƉůĞŬŽŵĞĞŶϭϬͲϭϯĞŶĂŶĚĞƌĞ tools mee te nemen. Doen dus!

“Natte sokken zijn vervelend. Niet alleen om om aan je voeten te hebben...”

LvE: Sinds twee jaar voel ik eindelijk mijn kont weer achter me aan [ 25 ] bobbelen


EEN DAG uit het leven van de IRIS tĞǁĞƚĞŶĂůůĞŵĂĂůĚĂƚĚĞ/Z/^ǀĂŶŐƌŽŽƚ belang is voor de vereniging, maar hoe ziet ĞĞŶĚĂŐǀĂŶĚĞ/Z/^ĞƌŶŽƵƉƌĞĐŝĞƐƵŝƚ͍ ͛Ɛ KĐŚƚĞŶĚƐ ǀƌŽĞŐ njŝƩĞŶĚ ďŝũ ĚĞ ƌŽĞŝďĂĂŶ ĞŶ uitkijkend over een geweldige zonsopgang. Het is weer zover, we hebben de afgelopen weken contact gehad met de wedstrijdleiding Žŵ ĂůůĞƐ ŽƉ ƚĞ njĞƩĞŶ ĞŶ ŶƵ ŚĞƚ ŐĞǁĞůĚŝŐĞ evenement meemaken dat zonder jou niet door zou kunnen gaan. ĞƐƟĞŶ ůĂƉƚŽƉƐ ǁŽƌĚĞŶ ŶĂĂƐƚ ĞůŬĂĂƌ ƵŝƚŐĞƐƚĂůĚ͕ ƚĞƌǁŝũů ĞĞŶ ϭϬͲũĂƌŝŐ ũŽŶŐĞƚũĞ njŝũŶ ogen uit staat te kijken. Vervolgens alles verdelen en op een heerlijk luxe boot het beste uitzicht hebben over de wedstrijd. Ook als het begint te regenen en iedereen drijfnat voorbij komt, zit je nog lekker warm en droog. Dit is iets wat ik zo gaaf vind aan de IRIS, het is heel divers. Veel mensen weten wel dat je bij de IRIS kan programmeren, maar waar minder mensen aan denken is dat de IRIS ook bij veel wedstrijden aanwezig is. Van kleine gezellige wedstrijdjes tot grote evenementen. En in plaats van zelf te roeien, zie je nu ook de andere kant van een wedstrijd en leer je veel over de verenigingen.

[ 26 ]

ĂĂƌ ĂĂŶŐĞŬŽŵĞŶ njŝũŶ njĞ ŽŶƚnjĞƩĞŶĚ ďůŝũ ŵĞƚ je en een heerlijke lunch, taart en drank zijn niet uniek. Verder is er ook veel ruimte voor ŝŶŶŽǀĂƟĞ͘ EŝĞƵǁĞ ŝĚĞĞģŶ ǁŽƌĚĞŶ ŵĞƚ ŽƉĞŶ armen ontvangen. Door die ideeën verander je niet alleen dingen binnen Proteus, maar ook binnen de gehele roeiwereld.

“In plaats van zelf te roeien, zie je nu de andere kant van de wedstrijd, waardoor je veel leert.” Zo wordt er een nieuw systeem opgezet en wordt er gewerkt aan een GPS-tracker. Jouw ideeën kunnen ook echt werkelijkheid worden. Maar dit stukje en de dag beginnen een einde te krijgen. Na gezellig borrelen op het balkon met de wedstrijdleiding en eten ŵĞƚ ĚĞ /Z/^ ŝƐ ŚĞƚ ƟũĚ Žŵ ŶĂĂƌ ŚƵŝƐ ƚĞ ŐĂĂŶ͘ Heb je zin om dit ook een keer mee te maken? Stuur een mailtje naar ĂůůΛƉŽǁĞƌĞĚďLJŝƌŝƐ͘Ŷů en zie de diversiteit van de IRIS. Ͳ/Z/^

RC: Liever in m’n kont dan in m’n mond


ZWAAR GELUL en lichte lectuur In het vorige venster werd mij door de ToerCie gevraagd of ik het bond heb gemaakt in Avis. ĞŶǀƌĂĂŐĚŝĞŵŝũǀĂŶƵŝƚĚĞnjĞŚŽĞŬĞŶŝŐnjŝŶƐ verraste. De ToerCie staat immers bekend als de roddelcommissie. Hoe kan het zo zijn dat zij niet van alle roddels op de hoogte zijn? ŶĚŽŽƌŚĞƚŽƉĞŶůŝũŬŝŶŚĞƚsĞŶƐƚĞƌƚĞǀƌĂŐĞŶ ǀĞƌůŝĞƐũĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬũĞŵŽŶŽƉŽůŝĞƉŽƐŝƟĞ͘ WĂƐ ůĂƚĞƌ ďĞƐĞŌĞ ŝŬ ŵŝũ ĚĂƚ Ğƌ ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ sprake was van een typfout. De vraag was natuurlijk of ik de bond had gemaakt. Dat is inderdaad het geval. Ik zit bij de voorlopige A-equipe. Het NK staat voor de deur en ĚĂĂƌŶĂ ŝƐ Ğƌ ĞĞŶ ƐĞůĞĐƟĞǁĞĞŬ͘ ĂĂƌ ǁŝů ŝŬ afdwingen naar het EK in Sevilla te kunnen.

“De vraag was natuurlijk of ik de bond had gemaakt.” In Avis was onder het strenge volleybalregime van Joop Alberda geen ruimte voor andere zaken dan trainen, eten en slapen. Van de oude verhalen van roeiers die hun vrouw uitzwaaien op Schiphol om vervolgens in het vliegtuig hun ƚƌĂŝŶŝŶŐƐŬĂŵƉƌĞůĂƟĞŽƉƚĞnjŽĞŬĞŶǁĂƐǁĞŝŶŝŐ meer over. Het regime en de sociale controle waren dusdanig sterk dat ‘het bond maken’ ŶŝĞƚ ĞĐŚƚ ĞĞŶ ŽƉƟĞ ǁĂƐ͘ ůƐ ũĞ ŶĂ ϮϮ͗ϬϬ ŶŽŐ

even de laatste 5 minuten van je serie af wilde kijken kreeg je al verwijtende blikken. Blowen en whisky zaten er dus een paar weken niet in. ĞĂŅŝĐŬǀĞƌƐĐŚŝũŶƐĞůĞŶŬǁĂŵĞŶŵĞƚŶĂŵĞĚĞ tweede week in de boot wel naar boven, wat de ontspanning niet ten goede kwam. De hele equipe was nog wel even in rep en roer toen er een verdachte schoen voor de kamerdeur van Sjoerd de Groot gevonden was. Joop werd zelfs een paar dagen ingevlogen om de betekenis te ontcijferen. Helaas is nooit duidelijk geworden waarom die schoen er stond.

“...een verdachte schoen voor de kamerdeur van Sjoerd de Groot... Na het trainingskamp in Avis heb ik een nieuwe woning kunnen krijgen aan de Reinier de 'ƌĂĂĨǁĞŐ͘ ĂĂƌŵĞĞ ǁĂƐ ŚĞƚ ƟũĚ Žŵ ŚĞƚ sĂŶ Hasseltplein (Het enige prominente Proteushuis) te verlaten. Het is facinerend geweest om het gedrag van Tim Feenstra BSc te observeren. /Ŷ ƌƵŝŵ ϰ ũĂĂƌ ƟũĚ ŝƐ njŝũŶ ĂǀŽŶĚƌŝƚƵĞĞů veranderd van frikandellen eten naar porno kijken. Ik wil daarom aan Dhr. de Jongh (nog geen BSc) vragen of de komst van Gijs van ĚĞ 'ƵŐƚĞŶ Ěŝƚ ŐĞĚƌĂŐ ǁĞĞƌ ŚĞĞŌ ǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͍ Ͳ^ĂŶĚĞƌǀĂŶŝũŬ

FvM: Maarton is the bitch in the boat, we should be bitches too!

[ 27 ]


TRÈSANT

Merel, Stacey, Senna, Annemarije, Lili & Loulou

Colofon Het Venster is het officiële mededelingenblad der D.S.R. ProteusEretes. De redactie behoudt zich altijd het recht voor om teksten in te korten, danwel aan te passen zonder de strekking ervan te veranderen.

door 13,65 over te maken op girorekening 514.382 t.n.v. D.S.R. Proteus-Eretes onder vermelding van: Abonnement Venster. Het abonnement gaat in bij het Venster volgend op de overmaking van het verschuldige bedrag.

Kopij kan naar vensterredactie@ gmail.com gestuurd worden of aan een bestuurslid of een redactielid. De deadline voor het volgende Venster is 28-05-2013.

De redactie bestaat uit: Astrid Pôtèmance De vensterredactie is te bereiken SJanssen (Ruziezoeker) Ronaldo Bentvelsen (Massale Blater) via vensterredactie@gmail.com Henk Porsche (Snelle Boi) Janneke Vet-lauw (Lekker Mokkel) Jetteke Tedt (Vrouwmensch) Karin te Regt (QQ-er immer Teut)

Automatisch geabonneerd zijn ereleden, leden van verdienste, leden, donateurs en adverteerders. Abonnementen zijn verkrijgbaar

Correspondentieadres: DSR Proteus-Eretes Postbus 322 2600 AH Delft Telefoon: (015) 262 3720 (bestuur) (015) 262 2772 (loods) e-mail: info@proteus-eretes.nl Internet-adres: www.proteus-eretes.nl

Profile for Venster

Venster 2013-05  

Het Venster van D.S.R. Proteus-Eretes mei 2013

Venster 2013-05  

Het Venster van D.S.R. Proteus-Eretes mei 2013

Profile for venster
Advertisement