Page 1

Projecte Integrat: Muntem el nostre negoci PQPI-PTT Pineda de Mar Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Realització: del 26 d’abril al 19 de maig de 2011 Exposició: 20 de maig de 2011


Projecte Integrat El projecte integrat és un mòdul de formació específica, de caràcter obligatori, que possibilita a cada jove la realització d’un treball pràctic globalitzat en què haurà d’aplicar continguts transversals dels mòduls obligatoris. El projecte integrat està relacionat amb el perfil professional i el coneixement de l’entorn professional. El projecte integrat implica una feina interdisciplinària, afavoridora de la integració de coneixements que promou el treball en equip i l’aplicació dels aprenentatges en un context real.

El projecte integrat en els PQPI-PTT té per objectiu que l’alumnat sigui capaç d’integrar, aplicar i valorar les competències assolides, tant les professionals específiques com les més bàsiques i generals, mitjançant la formulació i realització d’un projecte adequat als objectius del programa.

2


Muntem el nostre negoci! Si vols posar en marxa un negoci comercial, és recomanable que elaboris el pla d’empresa per tal de posar ordre a la teva idea empresarial i analitzar-ne la viabilitat economicofinancera.

COM SERÀ LA NOSTRA EMPRESA: QUÈ OFERIM? (Tècniques administratives bàsiques d’oficina) Nom de l’empresa. Objectiu. Capacitat de l’empresa. Fer un llistat dels productes o serveis que podeu oferir. Característiques tècniques del servei. Necessitats que cobreix l’empresa: Destinataris. A quin tipus de clients va adreçada l’empresa. Avantatges i inconvenients de la nostra empresa enfront als competidors. COMENCEM! (Tècniques administratives bàsiques d’oficina) Gestions prèvies per poder muntar un negoci. Quins papers necessitem? Quins permisos? Obtenció de la llicència d’activitat. Veure les diferents opicions. Com aconseguim el local? Llogant o comprant? Com s’han de fer les gestions? NOM I LOGOTIP DE L’EMPRESA (Operacions auxiliars en el punt de venda) Decidir el nom de l’empresa Dissenyar de forma manual el logotip de l’empresa i com ho faran. Passar en net el disseny (ordinador) FORMA JURÍDICA I ALTRES TRÀMITS (Tècniques administratives bàsiques d’oficina)

Tipologia d’empresa a configurar. Tràmits que cal fer a l’hora d’iniciar l’activitat comercial: fer la declaració censal (alta fiscal). Inscriure’s a la Tresoreria de la Seguretat Social. Contractar i assegurar els treballadors i les treballadores.

3


ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA. DEFINICIÓ DE FUNCIONS. (Tècniques administratives bàsiques d’oficina)

Organigrama. Funcions del personal. Tasques. Fer una llista amb les funcions que tindrà cadascú d’ells a l’empresa i representarho en un organigrama. EL PRODUCTE. PROVEÏDORS. EMMAGATZEMATGE. (Preparació de comandes) Quin producte oferim? Quins proveïdors tenim? Com emmagatzemem el producte? Sistema de emmagatzematge. ORGANITZACIÓ DE LA NOSTRA BOTIGA. MARXANDATGE I MUNTATGE DE L’APARADOR (Operacions auxiliars en el punt de venda) Com organitem la botiga?. Projecte d’aparador. Dibuix de l’esboç. Presentació del pressupost. Realitzar el muntatge de l’aparador. PUBLICITAT (Operacions bàsiques de comunicació) Promoció. Què fareu per promocionar la vostra empresa? Decidir els canals publicitaris que faran servir, dissenyar la publicitat. Elaborar el redactat de la publicitat (independentment del/s canal/s que hagueu escollit, ja sigui en paper o en un medi radiofònic o televisiu, hi haurà un contingut que caldrà redactar). LLIBRE D’ESTIL (Atenció bàsica al client) Com atenem el client? Elaborem un protocol d’atenció al públic. IMATGE DE L’EMPRESA (Reproducció i arxiu) Elaboració de les targetes de l’empresa, els models de factura, de pressupost, de cartes, etc. ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ (Reproducció i arxiu) Com es farà l’arxiu i classificació de la documentació administrativa. PLA D’INVERSIONS (Tècniques administratives bàsiques d’oficina) Pressupostos. Inversions. Crèdits.

4


PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ DEL PROJECTE INTEGRAT PRESENTACIÓ La presentació serà un dossier individual que recollirà la feina feta en grup. Al final del dossier ha d’haver-hi el guió de l’exposició. El dossier cal que estigui passat en net a l’ordinador.

EXPOSICIÓ S’ha de fer una presentació en Power Point per fer l’exposició del projecte. Cada membre del grup ha de fer una part de l’exposició. L’exposició s’avalua.

5

Dossier Projecte Integrat  

Aquest dossier que es presenta, és el dossier per l'alumnat per tal que desenvolupi el seu Projecte Integrat.

Dossier Projecte Integrat  

Aquest dossier que es presenta, és el dossier per l'alumnat per tal que desenvolupi el seu Projecte Integrat.

Advertisement